Page 1

Den svenska spelmarknaden 2009


Innehåll Brutto- och nettoomsättning...................................... 4 Spelandets andel av hushållens inkomster................ 5 Slutlig behållning.......................................................... 6 Spelmarknadens aktörer.............................................. 7 • AB Svenska Spel..................................................... 7 • AB Trav och Galopp............................................. 7 • Restaurangkasinospel............................................. 7

• Folkrörelsernas spel och lotterier......................... 8 1) Bingo.................................................................... 8 2) Rikslotterier......................................................... 8 3) Regionala lotterier.............................................. 8 4) Lokala lotterier................................................... 8 Tabeller 2005–2009...................................................... 9 Summary in English.................................................. 14

Förord En av Lotteriinspektionens uppgifter är följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden. Med början 2010 har vi inlett ett arbete med en förbättrad och utökad omvärldsbevakning vilket vi hoppas ska få genomslag i form av större proaktivitet när det gäller att analyser såväl den svenska som den internationella marknaden för spel.

på varje vuxen invånare innebär det knappt 5 500 kronor per person och år.

I den här skriften redovisas statistiska uppgifter från den reglerade spelmarknaden i Sverige år 2009. Underlaget kommer från enkätsvar som lämnats av marknadens aktörer och motsvarande sammanställningar har gjorts sedan 1995. Årets sammanställning har gjorts av Christina Hagen.

Den nuvarande modellen för statistikinhämtning leder, bland annat på grund av när i tiden aktörernas redovisningar kan lämnas, till att Lotteriinspektionens uppgifter – för att de ska vara tillförlitliga – måste presenteras med en viss eftersläpning. Så är också förhållandet i jämförbara länder. Genom ett fortsatt gott samarbete med berörda aktörer hoppas vi emellertid att i framtiden kunna snabba på utgivningen.

Omsättningen har ökat med 2 procent till 40,7 miljarder kronor jämfört med föregående år. 24 miljarder av omsättningen har gått tillbaka till spelarna i form av vinster. Nettospelandet, det vill säga omsättningen efter utbetalda vinster, uppgick till 16,7 miljarder. Detta belopp är alltså det som spelarna ”förlorat”.

Av statens totala inkomster under år 2009 svarade inkomster från spel och lotterier för 5,8 miljarder kronor. I rapporten finns även många andra intressanta siffror och jämförelser.

Håkan Hallstedt Generaldirektör

Den andel av den disponibla inkomsten i de svenska hushållen som används till spel och lotterier är 2,5 procent, beräknat på bruttoomsättningen. Fördelat 3


Den svenska spelmarknaden 2009 År 2009 spelade det svenska folket för nästan 41 miljarder kronor, en liten ökning med två procent jämfört med år 2008. Nyckeltal

Bruttoomsättning Utbetalda vinster Nettoomsättning

SEK 40 733 Mkr 24 047 Mkr 16 686 Mkr

Per invånare totalt Per invånare över 18 år Procent av disponibel inkomst

4 360 kr 5 489 kr 2,50 procent

Marknadsandelar av bruttoomsättningen år 2009 Marknadsandelar av nettoomsättningen år 2009 Regionala och lokala lotterier 0,2% Rikslotterier inkl. Bingolotto 10%

4

AB Svenska Spel, inklusive värdeautomatspelet Vegas och Casino Cosmopol har sammanlagt drygt 54 procent av spelmarknaden och AB Trav och Galopp 31 procent. Folkrörelsernas sammanlagda andel av marknaden uppgick till drygt 13 procent och kasinospelet på restauranger till 1,3 procent. Fördelningen mellan aktörer blir i flera fall annorlunda om man jämför diagrammet före utbetalda vinster med diagrammet efter utbetalda vinster. Det beror på att de spel som aktörerna har skiljer sig mycket åt i vinstutbetalning.

Marknadsandelar av nettoomsättningen år 2009 Marknadsandelar av nettoomsättningen år 2009 Regionala och lokala lotterier 0,3%

Bingo 3,1 Restaurangkasino 1,3%

Rikslotterier inkl. Bingolotto 14%

Bingo 2,4% Restaurangkasino 1,3%

ATG 23%

ATG 31,1%

Casino Cosmopol 3%

Brutto- och nettoomsättning

Svenska Spel inkl. Poker 51,3%

Casino Cosmopol 7,2%

Svenska Spel inkl. Poker 52%


Spelandets andel av hushållens inkomster minskar

I genomsnitt använder de svenska hushållen cirka 2,5 procent av sin disponibla inkomst till spel och lotterier. Fördelas spelutgifterna på landets alla invånare år 2009 innebär det en utgift på 4 360 kronor per person och år. Räknat på invånare från 18 år och över blir det en utgift på 5 489 kronor per person och år.

De 10 mest omsatta produkterna 2009

Mkr 8 000

Bingo

7 000

Keno

6 000

Vinnare, Plats

5 000

Dagens dubbel

4 000 3 000

Postkodlotteriet

2 000

Oddset

1 000

Lotto

0

as

g Ve

5

V7

t iss tto dse iet bbel lats eno ingo Tr Lo er P K B Od lott s du re, d a n tko age Vinn s D Po

V75

7 464

Spelutgifter i förhållande till hushållens disponibla inkomster

Hushållens disponibla inkomst 1) Miljoner kronor Index 2000=100

2009

4 744 2007

2006

3 292 1 489 717 1 394 271 2 881 138 2 414 2 110 130

2005

1 628 694 151

1 579 241 147

115

115

111

109

108

Totala spel- och lotterimarknaden före utbetalda vinster Miljoner kronor Index 2000=100

40 733 127

39 824 148

38 780 144

36 262 135

35 491 132

Totala spel- och lotterimarknaden efter utbetalda vinster Miljoner kronor Index 2000=100

16 686 125

15 970 119

15 755 118

14 654 109

14 064 105

Total försäljnings andel av disponibel inkomst, mätt före utbetalda vinster

2,50%

2,52%

2,60%

2,60%

2,68%

Total försäljnings andel av disponibel inkomst, mätt efter utbetalda vinster

1,02%

1,01%

1,06%

1,05%

1,06%

Konsumentprisindex 1) 2000 = 100

1)

2008

1 824 1 659

1 326 577 123 1 392 1 276

Uppgifter hämtade från Statistiska Centralbyrån

5


Slutlig behållning till respektive förmånstagare

Staten Folkrörelserna Travsporten

2009 5 847 Mkr 1 573 Mkr 1 516 Mkr

2008 4 876 Mkr 2 378 Mkr 1 520 Mkr

Det slutliga överskottet från spel och lotterier år 2009 uppgick till 8 936 miljoner kronor. Därutöver tillkom ett okänt överskott i de privata företag som anordnar restaurangkasinospel.

Statens, folkrörelsernas samt travsportens andel av behållning från spel 2005–2009 Mkr 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000

Statens inkomster från spel ökade med nästan en miljard till skillnad från folkrörelserna och travsporten vars behållning har minskat. Det beror på en förändring i budgetpropositionen 2009/10:1. Riksidrottsförbundet och Ungdomsstyrelsen får numera alla sina medel via anslag från statsbudgeten.

0 2009

2008

Staten

2007

2006

Folkrörelserna

Travsporten

I jämförelsen räknas inte statens intäkter från restaurangkasinospel. Det är bara en jämförelse av överskottet från de statsstyrda bolagen och folkrörelsernas spel och lotterier.

Behållning av spel 2009, miljoner kronor Från/till

Staten

ATG

1 351

Svenska Spel

4 477

Restaurangkasino

500 894

Bingo

138

Enligt budgetpropositionen 2009/10:1

6

1 516 1)

Rikslotterier

Totalt

Travsporten

19

Lokala och regionala lotterier

1)

Folkrörelserna

5 847

41 1 573

2005

1 516


Spelmarknadens aktörer Svenska Spels omsättning 2009, 22 121 Mkr

AB Svenska Spel

Svenska Spels omsättning år 2009, 22 121 Mkr.

Mkr

2009

2008

Förändr. %

Omsättn. totalt, Mkr 22 121 22 448 -1 Utbetalda vinster, Mkr 12 232 12 754

8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000

AB Trav och Galopp

2009

0

2008

Förändr. %

Omsättn. totalt, Mkr 12 687 11 972 +6 Utbetalda vinster, Mkr 8 911 8 428

r el ate sp er tom m u m ea rd Nu Vä

l

pe

rts

o Sp

r

tte

Lo

o

r

ke

sin

Ka

Po

ATG:s omsättning 2009, 7 464 12 687 Mkr

Restaurangkasinospel

Mkr

ATG:s omsättning år 2009, 12 687 Mkr. 5 512

5 000

2009

Omsättning i Mkr 525 Utbetalda vinster, Mkr 297 1) Antal anordnare 76 1)

(56 %)

2008

Förändr. %

549 304 98

-4

4 000

3 844

3 799

3 000 1 198

2 000

305

1 000 0

5 V7

4

V6

5/

V6

/LD

DD

n Vi

s

at

Pl

e/

r na

i

Tv

mb

Ko

g/

n lli

3

/V

V4

io Tr

V5

V5 Trio V4/V3 Tvilling/Komb 7 464

Vinnare/Plats V65/V64

7

5 512

DD/LD V75 3 844

3 799


Folkrörelsernas spel och lotterier

2009

Omsättn. totalt, Mkr 5 400 Utbetalda vinster. Mkr 2 607

2008

Förändr. %

4 855 2 455

+11

Folkrörelsernas omsättning år 2009, 5 400 Mkr Mkr 5 000 4 000

4 043

Rikslotterier

2009

2008

Förändr. %

Omsättning, Mkr 4 043 3 383 +20 Utbetalda vinster, Mkr 1 694 1) 1 419 Behållning, Mkr 894 2) 732 De omsättningsmässigt största rikslotterianordnarna: Svenska Postkodlotteriet 2 110 Mkr Folkspel 839 Mkr IOGT-NTO 489 Mkr A-lotterierna 439 Mkr 1)

(42 %)

2)

(21 %)

3 000 2 000 1 276

1 000

Regionala lotterier

81

0 Rikslotterier inkl. Bingolotto

Bingo

Regionala och lokala lotterier

2009

Omsättning, Mkr 1,3 Utbetalda vinster, Mkr 0,7 1) Behållning, Mkr 0,7 2) 1)

(56 %)

2)

(46 %)

2008

1,6 0,8 0,8

Förändr. %

-19

Bingo

2009

2008

Omsättning i Mkr 1 276 1 374 Utbetalda vinster, Mkr 875 1) 982 Behållning, Mkr 138 2) 76 Antal bingotillstånd, st. 491 varav storbingo 390 varav variantbingo 83 varav automatbingo 18

Förändr. %

-7 Lokala lotterier

2009

Omsättning i Mkr 80 Utbetalda vinster, Mkr 38 1) Behållning, Mkr 40 2)

1)

(69 %)

1)

(48 %)

2)

(10%)

2)

(47%)

8

2008

Förändr. %

96 43 49

-17


Omsättning på spel före utbetalda vinster, miljoner kronor

2009

2008

2007

2006

2005

12 687

11 972

11 869

11 278

10 988

20 923

21 224

20 333

19 069

18 664

1 198

1 224

1 153

1 002

922

34 808

34 420

33 355

31 349

30 574

Spelbolagen ATG Svenska Spel inkl Poker 1)

Casino Cosmopol 2) Summa Folkrörelsernas spel och lotterier Bingo

1 276

1 374

1 466

1 503

1 665

Rikslotterier

4 043

3 383

3 328

2 648

2 387

80

96

91

113

102

1

2

2

3

4

5 400

4 855

4 887

4 267

4 158

525

549

538

646

759

..

..

..

..

..

40 733

39 824

38 780

36 262

35 491

Lokala lotterier Regionala lotterier Summa Privata aktörer Restaurangkasino 4) Varuspel 3) Totalt

.. = Verksamhet har förekommit men uppgifter saknas

1)

 rån och med år 2006 ingår pokerraken. I omsättningen ingår ej F omsättningen av bingospelet som istället redovisas under Folkrörelsernas spel och lotterier.

2)

 ppgifter för Casino Cosmopol redovisas enbart efter utbetalda U vinster.

3)

 aruspel är endast tillåtna i samband med tivoli eller liknande. Det V finns inga uppgifter tillgängliga om dess omsättning och det har heller inte gjorts någon uppskattning.

4)

 varsfrekvens bland tillfrågade restaurangkasinoanordnare är låg S vilket gör att tillförlitligheten i uppgifterna om restaurangkasinospel är lägre än för övriga aktörer.

9


Omsättning på spel efter utbetalda vinster, miljoner kronor

2009

2008

2007

2006

2005

3 776

3 544

3 521

3 376

3 310 7 600

Spelbolagen ATG Svenska Spel

8 691

8 547

8 441

7 955

Casino Cosmopol

1 198

1 224

1 153

1 002

922

13 665

13 315

13 115

12 333

11 832

401

392

425

430

489

2 349

1 964

1 959

1 551

1 359

42

53

47

59

54

1

1

1

2

2

2 793

2 410

2 432

2 042

1 904

228

245

208

279

328

..

..

..

..

..

16 686

15 970

15 755

14 654

14 064

1)

Summa Folkrörelsernas spel och lotterier Bingo Rikslotterier Lokala lotterier Regionala lotterier Summa Privata aktörer Restaurangkasino 3) Övriga varuspel 2) Totalt

.. = Verksamhet har förekommit men uppgifter saknas

Från och med år 2006 ingår pokerraken. I omsättningen ingår ej omsättningen av bingospelet som istället redovisas under Folkrörelsernas spel och lotterier.

1) 

2)

 aruspel är endast tillåtna i samband med tivoli eller liknande. Det V finns inga uppgifter tillgängliga om dess omsättning och det har heller inte gjorts någon uppskattning.

10

3)

 varsfrekvens bland tillfrågade restaurangkasinoanordnare är låg S vilket gör att tillförlitligheten i uppgifterna om restaurangkasinospel är lägre än för övriga aktörer.


De omsättningsmässigt största spelformerna, belopp i miljoner kronor

2009

2008

2007

2006

2005

Värdeautomatspel – Vegas

7 464

7 371

7 093

6 811

6 830

V75

4 744

4 258

4 292

4 141

4 115

Triss

3 294

3 291

3 308

3 147

3 093

Lotto

2 881

2 658

2 532

2 350

2 255 1 924

Oddset

2 414

2 944

2 440

2 112

Postkodlotteriet

2 110

1 601

1 129

307

Dagens dubbel

1 824

1 913

1 988

1 911

1 988

Vinnare, Plats

1 659

1 630

1673

1 562

1 671

Keno

1 392

1 403

1 337

1 322

1 221

Bingo

1 276

1 402

1 466

1 503

1 665

Casino Cosmopol

1 198

1 224

1 153

1 002

922

V65

1 180

1 172

1 186

1 185

1 311

V64

966

875

826

824

110

Tvilling

894

790

619

401

187

Joker

857

771

728

691

681

Stryktipset

693

712

794

790

862

Bingolotto

671

675

924

1 064

1 257

Restaurangkasinospel

525

538

532

646

759

Miljonlotteriet

468

492

444

428

398

Kombilotteriet

416

400

354

338

331

Trio

379

365

347

369

442

Nätbingo, Pick ´n´click

307

371

364

300

189

Pokerraken på svenskaspel.se

305

372

385

206

11


Bingospelets utveckling 2005 – 2009 Antal inkomna bingoansökningar Omsättning före utbetalda vinster, Mkr

2009

2008

2007

2006

2005

439

491

517

531

574

1 276

1 374

1 466

1 503

1 665

– utbetalda vinster, Mkr

875

982

1041

1073

1176

Omsättning efter utbetalda vinster, Mkr

401

392

425

430

489

Slutlig behållning, Mkr

138

76

121

109

150

Vinståterbetalning i %

69%

71%

71%

71%

71%

Slutlig behållning i % av omsättningen före utbetalda vinster

10%

6%

8%

7%

9%

Tillstånd till bingospel meddelas av länsstyrelserna som även svarar för kontroll och tillsyn av spelet.

Huvuddelen av bingospelet bedrivs i ett hundratal hallar runt om i landet. Därutöver förekommer även andra typer av bingospel exempelvis drive-in-bingo och storbingo.

Rikslotteriers utveckling 2005 – 2009 Antal anordnare Antal rikslotterier Omsättning före utbetalda vinster, Mkr

2009

2008

2007

2006

2005

21

23

28

27

24

47

59

62

54

55

4 043

3 383

3 328

2 648

2 387

– utbetalda vinster, Mkr

1 694

1 419

1 369

1 097

1 013

Omsättning efter utbetalda vinster, Mkr

2 349

1 964

1 959

1 551

1 374

Slutlig behållning, Mkr

894

732

831

414

656

Vinståterbetalning i %

42%

42%

41%

41%

42%

Slutlig behållning i %

21%

22%

25%

16%

27%

Med rikslotteri menas ett lotteri som anordnas i mer än ett län. Tillstånd till rikslotterier meddelas av Lotteriinspektionen som även svarar för kontroll och tillsyn av spelet.

12


Lokala lotteriers utveckling 2005 – 2009 2009

2008

2007

2006

2005

Omsättning före utbetalda vinster, Mkr

80

96

91

113

102

– utbetalda vinster, Mkr

38

43

44

54

48

Omsättning efter utbetalda vinster, Mkr

42

53

47

59

54

Vinståterbetalning i %

48%

43%

48%

48%

47%

Slutlig behållning, Mkr

40

49

44

54

50

47%

51%

48%

48%

49%

Slutlig behållning i % av omsättningen före utbetalda vinster

Tillstånd till lokala lotterier meddelas av kommunerna som också ansvarar för kontroll och tillsyn. De uppgifter som redovisas ovan avser lotterier med kommunalt tillstånd. Därutöver finns det vissa lokala lotterier som bedrivs med hänvisning till 19 § lotterilagen vilken innebär att lotterier under vissa förhållanden får bedrivas utan tillstånd

eller registrering. Det finns ingen information om hur mycket dessa ”tillståndslösa” lotterier omsätter. 2009 års uppgift om omsättningen avser svar från 95 procent av kommunerna.

Restaurangkasinospelets utveckling 2005 – 2009 Antal restaurangkasinobolag den 31 dec. Antal spelplatser den 31 december

2009

2008

2007

2006

76

98

92

101

2005 100

587

638

667

699

783

Antal spelbord den 31 december

771

841

880

950

1 106

Omsättning före utbetalda vinster, Mkr

525

549

538

646

759

– utbetalda vinster, Mkr

297

304

330

367

431

Omsättning efter utbetalda vinster, Mkr

228

245

208

279

328

56%

55%

61%

57%

57%

Vinståterbetalning i %

Tillstånd till kasinospel ges av Lotteriinspektionen som även ansvarar för kontroll och tillsyn av spelet. Branschen består av cirka 80 företag varav de flesta är förhållandevis små. Huvuddelen av verksamheten bedrivs i ett fåtal stora företag. De tio största företagen står för cirka 80

procent av omsättningen inom restaurangkasinobranschen. 2009 års uppgift om omsättningen avser svar från cirka 85 procent av restaurangkasinoanordnarna.

13


Summary in English In 2009, the regulated Swedish gaming and gambling market amounted to SEK 40 billion, an increase with about 2 percent compared to 2008.

Organizers/Providers

Sales in percent 2009 Poker on line 1% Bingo 3%

Players have collected SEK 24 billion in prizes and the gross gaming revenue amounted to 16,7 billion. Key figures 2009, in millions

Sales Prizes Gross gaming revenue Per capita Per capita, 18 years and older Percent of disposable income 1)

SEK 40 733 24 047 16 686

EUR1) 3 835 2 264 1 571

4 360 5 489 2,50

410 517 2,50

Gaming machines 18% Casino Cosmopol 3%

Horse racing 31%

Casino gaming in restaurants 1%

Lotteries 20% Sports betting 9% Number games 14%

 verage rate exchange 2009 as determined by Sveriges Riksbank A to 10,6213

Organisers/Providers Organizers/Providers

Key figures for each category, in millions

SEK Horse racing 12 687 Gaming machines 7 464 Lotteries 7 923 Number games 5 511 Sports betting 3 844 Bingo 1 276 Casino Cosmopol (GGR) 1 198 Casino gaming in restaurants 525 Poker on line (GGR) 305 Total 40 733

EUR 1 194 703 746 519 362 120 113 49 29 3 835

Regional and local lotteries 0,2% National lotteries 10%

Casinos in restaurants 1,3%

ATG 31,1%

Svenska Spel 51,3% Casino Cosmopol 3%

14

Bingo 3,1%


Layout, produktion och tryck: Elanders Sverige AB Foto: Tedd Soost


LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Str채ngn채s www.lotteriinspektionen.se

/992126c9-4035-4755-bac6-9d2f47743ed2  
/992126c9-4035-4755-bac6-9d2f47743ed2  

http://www.lotteriinspektionen.se/Documents/Externa%20dokument/992126c9-4035-4755-bac6-9d2f47743ed2.pdf