Page 1

Verksamhets책ret 2012


Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet utövas lagligt, säkert och tillförlitligt.


Generaldirektörens förord Spelkonsumenten i fokus Grunden för konsumentskyddsreglering på spelmarknaden är att skydda konsumenten mot otillbörliga, bedrägliga eller vilseledande förfaranden. Under året har i Sverige, liksom internationellt, konsumenten alltmer kommit i blickfånget. EU:s handlingsplan angående onlinespel innebär att EU-kommissionen kommer att fokusera på konsumentskydd, ansvarsfull marknadsföring och gemensamma tekniska standarder. Vi följer detta arbete på nära håll.

4


Under året har också idrottens integritet och förebyggandet av uppgjorda matcher blivit en central fråga. Initiativ har tagits inom ramen för både EU- och Europarådssamarbetet. Till följd av ett nordiskt samarbetsprojekt och, numera också ett regeringsuppdrag, är vi mycket aktiva på området. Vi har därtill stärkt konsumenternas ställning genom att ta fram ny kunskap om brister inom olika spelområden. Vi har stävjat regelöverträdelser på marknaden. Vi har ökat antalet tillsynsärenden och följsamheten mot påtalade anmärkningar på den tillståndsgivna delen av marknaden är mycket hög. Vi har också kunnat se de positiva effekterna av förra årets domar från Högsta domstolen rörande spelautomater. Domstolens bedömning, vårt kontrollarbete och en förbättrad myndighetssamverkan har inneburit en minskad förekomst av illegala spelautomater. Jag vågar påstå att Sverige och de svenska aktörerna har rykte om sig att vara bland världens främsta i spelansvarsfrågor. Men mycket återstår att göra på området. Vad Lotteriinspektionen kan göra är att se till att vidtagna åtgärder på området blir koordinerade, och väl avvägda så att de blir både framgångsrika, kostnadseffektiva och accepterade av spelarna.

Vilka förändringar som väntar den svenska spelmarknaden är fortfarande oklart. Den svenska modellen för reglering av spel och regleringens innehåll är fortsatt under luppen. Vi har i slutet av året fått ett viktigt principiellt avgörande från Högsta domstolens rörande det så kallade främjandeförbudet. Under alla förhållanden kommer det att krävas mycket arbete och fortsatt stort engagemang för att möta de utmaningar som väntar. Fjolårets medarbetarundersökning visade på hög arbetstillfredsställelse. Det är viktigt att vi fortsätter att utveckla såväl ledarskap som medarbetarskap. Jag vill tacka våra medarbetare för deras utmärkta arbete. Med oss blir alla vinnare! Håkan Hallstedt Generaldirektör

Det gäller att motstå frestelsen att vidta åtgärder som baseras på en alltför grund analys av den spelvärld som vi verkar i. Spelarnas fortsatta förtroende för Lotteriinspektionen är av avgörande betydelse för en långsiktigt sund och säker spelmarknad. Den moderna statliga myndigheten är effektiv och kundorienterad. Den är bra på att samverka och ständigt på jakt efter nya lösningar, som gör det enklare för medborgare och anordnare. Information och kommunikation är strategiska insatser för verksamheten. Det visar vi även genom att bygga ut vår närvaro i digitala kanaler samt fördjupa och bredda den statistiska kommunikationen. Myndigheter måste omfatta den digitala utvecklingens möjligheter till ökad transparens. Riskerna kan ses som stora, men belöningen är större! Man måste kunna bjuda in folk och säga: Vi vill gärna att du kommer och tar en titt.

Håkan Hallstedt

5


Året i korthet

Lotteriinspektionen har genomfört mer än 12 000 kontroller på den svenska spelmarknaden. Det har gjorts en särskild satsning på den tekniska tillsynen vilket har inneburit en utvidgad kartläggning och kontroll av den teknik och de system som operatörerna använder. Under året har incidenter inträffat på travbanorna. Lotteriinspektionen ser mycket allvarligt på detta. En särskild tillsynsinsats har genomförts avseende värdeautomater med inriktning på omsättningsvillkor och placering av automaterna. Lotteriinspektionen har genomfört en omfattningsundersökning avseende förekomsten av illegala spelautomater. Årets undersökning indikerade en markant minskning av antalet illegala automater. Lotteriinspektionen har tillsammans med andra myndigheter deltagit i samordnad tillsyn av illegalt spel både på västkusten och på Öland. Under året har Lotteriinspektionen fattat beslut om cirka 1 300 tillstånd. Lotteriinspektionen startade en landsomfattande kampanj för att informera om vad som är lagligt respektive olagligt spel. Kampanjen har särskilt varit inriktad på illegala spelautomater.

6


En kvantitativ undersökning har gjorts om allmänhetens spelvanor och syn på spel. Högsta domstolen avgjorde under året frågan om det så kallade främjandeförbudets kriminalisering strider mot EU-rättens diskrimineringsförbud. Högsta domstolen fann, liksom tidigare också hovrätten, att så var fallet och ogillade åtalet mot två före detta chefredaktörer avseende brott mot lotterilagen (1994:1000). Lotteriinspektionen har redovisat tre regeringsuppdrag. Ett uppdrag tog sikte på en översyn av automatspelslagen och utredde eventuella behov av författningsändringar. Det andra uppdraget var att redovisa hur Lotteriinspektionen avser att utöva kontroll och tillsyn vid förändringar i tillstånden till Svenska Spel och AB Trav och Galopp (ATG) vid införandet av nya spelformer. Dessutom redogöra för vilka förutsättningar det finns för Lotteriinspektionen att samarbeta med andra länders tillsynsmyndigheter. Det tredje regeringsuppdraget var att utöva kontroll och tillsyn över den utlottningsverksamhet som bedrivs av Riksgäldskontoret.

En ny funktion har inrättats inom myndigheten med fokus på sociala skyddsändamål – Skyddshänsyn och riskminimering – som arbetar strategiskt och långsiktigt med frågor som rör den delen av spelmarknadsansvaret. Under våren har funktionen Metod och utveckling bildats inom myndigheten för det strategiska arbetet med tillstånd och tillsyn. Generaldirektör Håkan Hallstedt valdes till ordförande för de kommande två åren för Gaming Regulators European Forum (GREF).

Member of

7


Inneh책ll


Illegalt spel kan ha kopplingar till organiserad brottslighet..............................10

Resultat............................................................38

Strategiskt arbete mot skaderisker med spelande....................................................12

Värdeautomatspel......................................... 38

Kampanj om lagligt spel..................................13

Förströelsespel............................................... 38

Rikslotterier.................................................. 38 Restaurangkasino.......................................... 38

Växthuset uppmuntrar till eftertanke .............14

Övriga tillstånd............................................. 38

Teknik i centrum med projekt T......................14

Typgodkännande.......................................... 39

Metodutveckling..............................................15

Information......................................................40

Mål i regleringsbrevet.......................................16

Internationellt samarbete.............................. 41

Spelmarknaden.................................................17

Organisation....................................................42

Översikt av verksamhet....................................19

Uppdrag i regleringsbrevet...............................43

Kontroll och tillsyn .........................................19

Utveckling enligt värdegrund......................... 44

Särskild satsning på teknisk tillsyn............... 20 Skyddsändamål och riskminimering............ 20

Personal............................................................46

Resultat............................................................21 Svenska Spel.....................................................21 Internetpoker................................................ 22 Lotterier........................................................ 22 Sportspel....................................................... 22 Ombud för Svenska Spel............................... 22

Mål för personal- och kompetensförsörjning................................... 46 Internt arbete under året..................................47 Metod och Utveckling.................................. 47 Intern styrning och kontroll.............................47 Teknisk utveckling...........................................48

Casino Cosmopol.............................................23

E-tjänster och internet.................................. 48 Elektroniskt arkiv.......................................... 48

ATG..................................................................24

Resultatredovisning..........................................49

Ombud för ATG........................................... 25 Värdeautomatspel......................................... 25 Restaurangkasino ......................................... 27 Förströelsespel............................................... 28 Varuspel........................................................ 28 Rikslotterier.................................................. 28 Bingo............................................................ 30 Typgodkännanden........................................ 30 Riksgäldskontoret......................................... 30

Tillsyn........................................................... 49 Kontroll av illegalt spel.....................................51 Tillstånd och normgivning..............................52 Ekonomisk översikt..........................................55 Ekonomisk utveckling......................................55 Finansiell redovisning......................................58 Resultaträkning................................................59 Balansräkning..................................................60

Kontroll av illegalt spel.....................................32

Anslagsredovisning...........................................61

Omfattningsundersökning avseende illegalt automatspel....................................... 33 Automatspel.................................................. 33 Poker............................................................. 34 Främjandeförbudet ....................................... 34 Samverkan.................................................... 35

Sammanställning av väsentliga uppgifter........62

Tillstånd och normgivning..............................36 Tillstånd ...................................................... 36 Normgivning................................................ 37

Noter och tilläggsupplysningar........................63 Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper....................................... 63 Styrelsens ersättning, förmåner och andra styrelseuppdrag............................ 64 Noter............................................................. 65 Ordlista............................................................68


Illegalt spel kan ha kopplingar till organiserad brottslighet


Det inte tillåtet att anordna något spel om pengar eller pengars värde i Sverige utan tillstånd. Detsamma gäller självklart också spelautomater. Det finns cirka 8 500 spelautomater i Sverige med tillstånd. På ett ungefär finns det 600 illegala spelautomater som oftast är placerade i kiosker, butiker, spelklubbar, på pizzerior med mera. Spelautomater utan tillstånd kan vara osäkra för spelaren. De tillåter ofta spel med höga insatser och den som spelar riskerar att snabbt få stora spelskulder. Illegala spelautomatser kan vara manipulerade och det kan vara problem med att få vinsten utbetalad. Spelaren har ingen att vända sig till för att klaga eller för att få ut sina vinster. Arbetet med att påverka och förhindra illegalt spel bygger till stor del på allmänhetens tips och insatser av polis och åklagare. Illegalt spel förekommer framför allt på automatspel. De illegala spelautomaterna har en förvillande likhet med Svenska Spels Vegasautomater och för den enskilde spelaren är det svårt att se någon skillnad. För att få spela på Vegas måste man vara 18 år och högsta vinsten är 500 kronor. Vegas får bara finnas på hotell och restauranger med utskänkningstillstånd och i bingohallar. De illegala spelautomatera är en stor inkomstkälla för de personer som placerar ut automaterna. Spel utan tillstånd omsätter miljonbelopp och många gånger hamnar pengarna hos den organiserade brottsligheten. De aktörer som finns verkar i en gråzon, de ställer upp sina automater helt synligt och visar upp papper som utställaren hävdar innebär att spelet är lagligt. Men de illegala aktörerna är påhittiga. För att kringgå regler och lagar fortsätter de till exempel att utveckla sina hemsidor där de hävdar att spelaren själv gör ett aktivt val. Om någon av Lotteriinspektionens kontrollanter ser att det bedrivs spel på en illegal automat skickas en skrivelse till spelplatsen. Därefter görs en ny kontroll. Om automaten trots detta finns kvar kontaktas polisen för vidare hantering. Ett målmedvetet och långsiktigt arbete med tillsyn och kontroller ger resultat. Det visar myndighetens egna rapporter och resultat. Samverkan med polis och åklagare är också framgångsrikt. Ett led i samarbetet är information och årligen återkommande utbildningar med bland annat polisen, kommunala representanter och åklagare.

11


Lotteriinspektionen arbetar strategiskt och långsiktigt med socialt skydd Strategiskt arbete mot skaderisker med spelande I början av året bildades en funktion som arbetar med frågor gällande de sociala skadeverkningar som kan följa i spåren av spel och lotterier. Under våren har de fyra medarbetarna i funktionen hämtat in kunskap om hur skadeverkningar kan förhindras och minimeras. Lotteriinspektionen har även investerat i ett webbaserat riskbedömningsverktyg, GAMGaRD. Av Lotteriinspektionens regleringsbrev framgår bland annat att vi ska koncentrera vårt arbete till den del av marknaden där risken för kriminalitet och sociala skadeverkningar bedöms vara störst. Därför har vi ökat fokus på att lära oss mer om vilka risker spel kan orsaka. Funktionens medarbetare har träffat sakkunniga och forskare som bland annat redogjort för sina erfarenheter och resultat. De har också undersökt vilka verktyg som finns på

12

marknaden som kan hjälpa myndigheten i arbetet med att bedöma vilka risker det kan finnas med olika spel och spelformer. Även Statens folkhälsoinstitut, Svenska Spels forskningsråd, Lotteritilsynet i Norge och Spelbranschens etiska råd (SPER) har bidragit med kunskap och information. SPER jobbar själva med frågorna och har stor erfarenhet och det är viktigt att även få ett användarperspektiv. För att få hjälp i arbetet har funktionen för socialt skydd och riskminimering även etablerat olika referensgrupper. Dels med forskare, dels med representanter från spelbranschen. Norska Lotteritilsynet har goda erfarenheter av GAM-GaRD. De har kunnat ge bra tips och råd, samt information om hur de använder verktyget. Lotteriinspektionen arbetat nu strategiskt och långsiktigt kring socialt skydd och riskminimering. Detta arbete har bedrivits tidigare, men med den nya funktionen visar Lotteriinspektionen ännu tydligare att arbetet är viktigt.


Kampanj om lagligt spel Lotteriinspektionen genomförde en landsomfattande kampanj om lagligt och illegalt spel under våren 2012. En dom i Högsta Domstolen i slutet av 2011 klargjorde vad som är lagligt och olagligt när det gäller spelautomater i Sverige. Kampanjens huvudbudskap var: Spel i Sverige är reglerat – för en säker spelmarknad. Målgruppen var primärt allmänheten med spelare i fokus. Kampanjen riktade sig även till Svenska Spels ombud. De kanaler som valdes för kampanjen var webbannonser i flera dagstidningar, Svensk Servicehandels medlemstidning och webbplats. En särskild webbplats, www.lagligtspel.se publicerades och via Twitteradressen @lagligtspel sändes korta budskap. Information fanns även på vår egen webbplats och vår generaldirektör skrev en debattartikel i DN. Samtliga Svenska spels ombud fick en informationsbroschyr som också gick till polis och åklagare.

Kampanjen Lagligt spel har fått stöd av Spelbranschens etiska råd, SPER och av Skatteverket. Lagligt spel är en viktig del i Lotteriinspektionens uppdrag att verka för en sund och säker svensk spelmarknad. Den var också ett viktigt bidrag till det målmedvetna och långsiktiga arbetet med att motverka den grova organiserade brottsligheten som använder illegalt spel som en inkomstkälla. Det är inte tillåtet att erbjuda spel om pengar eller pengars värde i Sverige utan tillstånd. Webbannonseringen i media gav totalt 32 miljoner exponeringar under de tre veckor som kampanjen pågick. 3 500 besök noterades på webbplatsen lagligtspel.se och kampanjens inledande pressrelease resulterade i ett 50-tal artiklar. Störst genomslag fick generaldirektör Håkan Hallstedts debattartikel som både publicerades på nätet och i papperstidning. Under senhösten publicerades kampanjen Lagligt spel ytterligare en gång.

13


Växthuset uppmuntrar till eftertanke Under 2012 har Lotteriinspektionen aktivt arbetat med att motverka eventuell diskriminering. På uppdrag av generaldirektören fick alla anställda delta i en kartläggning om det förekommer någon diskriminering på arbetsplatsen.

Kartläggningen i Sverige utfördes hos Svenska Spel, ATG, Casino Cosmopol AB, Postkodlotteriet, Folkspel, SAP/SSU och IOGT-NTO.

Tillvägagångssättet som valdes är diskrimineringsombudsmannens projekt Växthuset. De olika grunderna för diskriminering som skyddas i lagstiftningen rör kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

En del i projektet innebar att undersöka om det finns mobil teknisk utrustning som Lotteriinspektionen kan använda i den dagliga tillsynen med fokus på utrustning för kasino och värdeautomater. En annan del i projektdirektivet gällde kodgranskning, dels att undersöka om villkoren är tydliga, dels att Lotteriinspektionen även i fortsättningen ska upphandla kodgranskningstjänsten, men i vilken form.

I dag är arbetsmarknaden internationaliserad. Det ställs krav på långsiktig hållbarhet, inte bara när det gäller miljö- och klimatfrågor. Företag och organisationer ska aktivt hitta bra metoder för att effektivt integrera alla sorters erfarenheter, förmågor och kunskaper på arbetsplatserna. Det är arbetsgivarens ansvar om personalen diskriminerar.

Spillemyndigheten i Danmark har som målsättning att använda sig av risk- och väsentlighetsanalyser som ska vara i bruk i slutet av 2012. I Storbritannien sker tillsynen av The Gambling Commission. Till exempel använder de sig av skrivbordstillsyn, besök på plats hos licenstagarna, tematiska kontroller och andra tillsynsaktiviteter.

Under en dag fick alla medarbetare identifiera, diskutera och föreslå handlingsplaner för att nå målet, en arbetsplats där det inte förekommer diskriminnering. Växthuset är en enkel metod som kartlägger, är en ögonöppnare och en inspirationskälla för att komma igång med det förebyggande arbetet mot diskriminering. Lotteriinspektionen har sedan några år tillbaka arbetat med sin värdegrund som utgår från begreppen kvalitet, proaktivitet och respekt. De beskriver hur myndigheten förhåller sig till omvärlden. Även det ingår som en del i att undvika diskriminering på arbetsplatsen.

Teknik i centrum med projekt T Under 2012 genomförde Lotteriinspektionen projekt T (teknik). Projektet kartlade den tekniska utrustningen och vilka system som i dag finns hos de större aktörerna i Sverige och myndighetens motsvarigheter i Storbritannien, Danmark och Alderney. Undersökningen inriktades främst på utrustning som ska säkerställa säkerhet och spårbarhet.

14

Den omfattade även andra system och rutiner som är betydelsefulla ur ett tillsyns- och säkerhetsperspektiv.

Kartläggningen visade att Aldernay Gambling Control Commission har ett bra system för kodgranskning. Deras uppfattning är att ingen tillsynsmyndighet kan ha en så bra kodgranskningsfunktion som ett oberoende laboratorium kan erbjuda. En annan del i projektet innebar att undersöka om det finns mer mobil teknisk utrustning, främst för kasino och värdeautomater. En viktig del i den tekniska tillsynen är kodgranskning. Projektet förespråkar att Lotteriinspektionen som tidigare upphandlar kodgranskningsleverantör. Den modellen innebär full kontroll över kodgranskningen och Lotteriinspektionen kan på ett tillförlitligt sätt säkerställa att de kodgranskade produkter uppnår önskad säkerhet och kvalitet. Slutsatsen av de resultat som noterades i projekt T är att den tekniska utrustningen, de metoder och modeller samt arbetssätt som används av Lotteriinspektionen bekräftar att myndigheten ligger väl framme i jämförelsen. En viktig del i projekt T är den dokumentation som kartläggningen resulterade i.


Metodutveckling I mars 2012 bildades en ny funktion på myndigheten, Metod och Utveckling som arbetar med den myndighetsövergripande verksamhetsutvecklingen för tillstånd och tillsyn. Dessa frågor hanterades tidigare löpande i den dagliga verksamheten i Lotteriinspektionens två operativa avdelningar. När de två avdelningarna slogs samman till en lyftes det strategiska arbetet med att utveckla metoder till en egen funktion. Metod och Utveckling ska fortsättningsvis vara väl integrerat med det dagliga operativa arbetet och funktionen har samordningsansvar vad gäller förvaltningssystem och bedömer långsiktiga resursbehov. Inom funktionen ser man bland annat över och utvecklar olika processer, strukturer, arbetssätt och system främst inom området tillstånds- och tillsynsarbetet.

Projektledarna är handläggare från myndighetens avdelningar och de flesta projekt drivs med projektgrupper och ibland även med referensgrupper, regelbundna avstämningar och information till övriga medarbetare på Lotteriinspektionen. Några av projekten ser över dokumentation och hur ny teknik kan utnyttjas. Spårbarhet och effektiv struktur i tillsynsdokumentationen har stor betydelse för Lotteriinspektionens arbete. Ett projekt arbetar med att förbättra och förenkla de mallar som aktörerna på spelmarknaden använder när de ansöker om tillstånd. Även kartläggning av vilken teknisk utrustning och vilka system som i dag finns hos de större aktörerna i Sverige och utomlands var ett av projekten som lyftes upp till funktionen för Metod och Utveckling.

Under året startade och drevs fem olika tillsynsoch tillståndsprojekt i den nya funktionen.

15


Mål i regleringsbrevet Lotteriinspektionens mål för verksamhetsåret delas in i kontroll av spelmarknaden, kontroll av illegalt spel, tillstånd och normgivning, information samt organisationsstyrning. Kontroll- och tillsynsverksamheten ska leda till en hög säkerhet i all spel- och lotteriverksamhet samt bidra till att minimera risken för att spel och lotterier ger upphov till sociala skadeverkningar. Verksamheten ska bidra till ett minskat utbud av illegal spel- och lotteriverksamhet. Lotteriinspektionens föreskrifter ska bidra till ett gott konsumentskydd. Tillståndsgivningen ska ge förutsättningar för en väl fungerande spelmarknad. Lotteriinspektionen ska följa och analysera utvecklingen på speloch lotterimarknaden, nationellt och internationellt, samt vid behov informera regeringen (Finansdepartementet) om frågor som påverkar den svenska spelmarknaden. Lotteriinspektionen ska redogöra för utvecklingen på spelmarknaden i Sverige och internationellt. Lotteriinspektionen ska även redovisa aktuell rättstillämpning i form av relevanta mål och domar i såväl Sverige som utlandet. Lotteriinspektionen ska arbeta säkerhets- och problemorienterat samt koncentrera arbetet till de sektorer på marknaden där risken för kriminalitet och sociala skadeverkningar bedöms vara störst.

16


Spelmarknaden Även utvecklingen under 2012 har kännetecknats av aktörernas fortsatta strävan att öka tillgängligheten till spel i olika miljöer. Nya appar för spel utvecklas kontinuerligt. Internetkasino och internetbingo är fortsatt populära spel med en tillväxt. Konsumtionen av spel är relativt okänslig för konjunkturer. Den reglerade svenska spelmarknaden omsatte cirka 42 miljarder kronor 2012 (drygt 42 miljarder kronor år 2011). Vissa spelformer, som bingo och restaurangkasinospel, har minskat i omsättning. Andra, som exempelvis sportspel, har ökat. Den ekonomiska utvecklingen för Svenska Spel är fortsatt stabil, medan ATG visar på en svagt negativ trend. Postkodlotteriet behåller sin dominerande ställning på marknaden för folkrörelselotterier. Den traditionella bingomarknaden fortsätter att minska medan det bingoliknande spel som sker på nätet ökar. Marknaden för restaurangkasinon går fortsatt nedåt. Den spelform som haft den största negativa omsättningsutvecklingen är Svenska Spels nätpoker. Illegala spelautomater förekommer fortfarande på den svenska marknaden. Vi ingriper regelmässigt mot denna typ av verksamhet genom polisanmälningar alternativt vitesförelägganden. Ytterligare åtgärder begränsas av de befogenheter vi har. En omfattningsundersökning genomfördes för att uppskatta antalet illegala spelautomater i Sverige. Undersökningen visade indikationer på ett minskat antal illegala spelautomater jämfört med tidigare undersökningar. Minskning är dock svår att ange i absoluta tal eftersom en ny mätmetod har använts.

Riksrevisionen har granskat statens roll på den svenska spelmarknaden. I juni 2012 överlämnade revisionen sin granskning av spelmarknaden till regeringen, Staten på spelmarknaden – når man målen? Riksrevisionen ansåg att tillståndsgivning och tillsyn, förebyggande åtgärder och forskning inte fungerar tillräckligt effektivt. Riksrevisionen ansåg vidare att det inte heller fanns effektiva förutsättningar för Lotteriinspektionen att motverka illegal spelverksamhet och oreglerad nätbaserad spelverksamhet. I slutet av året meddelade Högsta domstolen avgörande i ett mål som gällde lotterilagens främjandeförbud. I dom den 21 december 2012 i mål B 3559 11 fastställde Högsta domstolen hovrättens dom som innebar att åtalet för brott mot lotterilagen ogillades. I domen konstaterade Högsta domstolen sammanfattningsvis att de som främjar deltagande i utländskt lotteri, exempelvis genom annonsering, i många fall – men inte alltid – kan komma att straffas strängare än om det i stället hade gällt ett otillåtet svenskt lotteri. Det så kallade främjandeförbudets kriminalisering strider därför mot EU-rättens diskrimineringsförbud. Vi kan konstatera att rättsutvecklingen således har medfört att det idag är svårt att upprätthålla främjandeförbudet eftersom straffrättsliga och effektiva förvaltningsrättsliga sanktionsmedel saknas. Vi har under året kunnat se de positiva effekterna av förra årets domar från Högsta domstolen rörande spelautomater. Domstolens bedömning, vårt kontrollarbete och en förbättrad myndighetssamverkan har inneburit en minskad förekomst av illegala spelautomater.

Lotteriinspektionen har under året fått regeringens bemyndigande att förhandla fram internationella överenskommelser om visst samarbete med systermyndigheter i ett antal länder. Detta till följd av de spelformer som regeringen gett Svenska Spel och ATG tillstånd att bedriva tillsammans med andra spelbolag i vissa länder. Förhandlingarna ska bland annat avse frågor om teknik, tillsynsrutiner och ekonomisk information.

17


Översikt av verksamhet Under året har Lotteriinspektionen på olika sätt arbetat för att skapa en sund och säker spelmarknad. Prioriterade uppgifter har pekats ut inom områdena tillstånd, tillsyn, kommunikation och verksamhetsutveckling. Lotteriinspektionen styrs av myndighetsinstruktionen och regleringsbrevet. Våra prestationer ska uppfylla de krav som anges där. Prestationer har fastställts inom tillståndsgivning/ normgivning, tillsyn, kontroll av illegalt spel och informationsgivning. Resultaten presenteras under varje verksamhet och i resultatredovisningen. I årsredovisningen redovisar och kommenterar varje myndighet sina resultat från föregående år. Det sker enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Termer förklaras i ordlistan i slutet av redovisningen.

Kontroll och tillsyn Målet är att utöva en effektiv tillsyn och kontroll som bidrar till en laglig, sundare och säkrare spelmarknad med medvetna och aktiva spelare. Prestationer för området var att genomföra och redogöra för kontroll och tillsyn av spelmarknaden. Arbetet har skett genom kontroller och aktörsbesök. Långsiktig planerad och ändamålsenlig tillsyn är vårt viktigaste verktyg för att säkerställa att lotterier (traditionella eller internetbaserade), kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt och säkert. Kontroll- och tillsynsverksamheten ska leda till en hög säkerhet i all spel- och lotteriverksamhet i Sverige och att gällande regler och villkor följs. Proaktivitet och långsiktigt planerad tillsyn är viktiga verktyg för att säkerställa att spel- och lotteriverksamheten är sund och säker och utövas lagligt. Det finns två typer av tillsyn; bastillsyn och tematillsyn. Bastillsynen genomförs alltid inom alla verksamhetsområden. Den sker löpande och på likartat sätt varje år. Tematillsyn är särskilt bestämd att utföras under det aktuella året, till exempel viss teknisk

tillsyn med hjälp av upprättad checklista, inom ett specifikt område. Resultaten av tematillsynen används även som underlag till nästföljande års tillsyn. Lotteriinspektionen genomför regelbundet kontroller av spelsystem och annan teknisk utrustning som har till syfte att säkerställa säkerhet eller spårbarhet. Spelkritisk utrustning ska till exempel klara strömavbrott. Servrar ska vara brandsäkert installerade och inte påverkas av störningar eller andra incidenter. De olika kontrollerna genomförs vanligtvis med stöd av checklistor. Uppdateringar av system, introduktion av nya spel eller nya tekniska lösningar kan kräva nytt tillstånd men den tekniska tillsynen sker regelbundet, oavsett större eller mindre förändringar. Det är spelanordnaren som ansvarar för att följa fastställda villkor. I vårt uppdrag ingår att särskilt ta hänsyn till socialt skydd, skyddande av konsumenter och att motverka kriminalitet. I den tekniska tillsynen ingår kontroll av rutiner, incidenthantering och granskning av hur villkoren uppfylls. Grundreglerna för aktörerna är ofta desamma. Spelanordnaren ska exempelvis ha avbrottsplaner, spelkritiska system ska vara kodgranskade, lotter ska vara typgodkända och avvikande händelser ska rapporteras. Skillnaderna ligger däri att varje anordnare och produkt är unik. Kraven skiljer sig därmed från fall till fall för att åstadkomma samma effekt det vill säga regelefterlevnad. Vi arbetar med tillsynen såväl löpande som förebyggande samt i uppföljningssyfte. Kontroller genomförs av särskilt förordnade kontrollanter eller av vår egen personal och de kan ske både öppet och anonymt. Lotteriinspektionen har kontrollanter på plats vid varje dragningstillfälle. En av framgångsfaktorerna är att kontinuerligt utveckla vår egen kompetens och följa den tekniska utvecklingen. Genom att delta i konferenser, samarbete med våra motsvarigheter i Norden och internationellt samt bevakning av omvärlden, stärks vår kompetens och kunskap.

19


Spel i sociala medier ökar i omfattning och är ett nytt sätt att förmedla spel, vilket leder till ytterligare utmaningar. Att följa utvecklingen på den här delen av spelmarknaden är därför mycket betydelsefull. Ett projekt har genomförts under året för att utreda och kartlägga hur teknisk tillsyn ska ske i framtiden. Lotteriinspektionens personal har ökat sin kunskap om teknisk tillsyn, bland annat genom föreläsningar och omvärldsanalys inom området. En ny funktion som arbetar med sociala skyddshänsyn har inrättats. Vi har också infört ett riskverktyg i tillståndsverksamheten för att förstärka vårt arbete med sociala skyddshänsyn. Det tas i bruk i början av 2013. Erfarenheterna som vinns här kan också används i tillsynsverksamheten.

Särskild satsning på teknisk tillsyn Den nuvarande modellen för teknisk tillsyn innebär huvudsakligen att Lotteriinspektionen utövar tillsyn över den kontroll som anordnaren själv gör av sina tekniska system. Modellen ska kompletteras med en självständigt utförd teknisk tillsyn. Det finns många exempel på hur teknik kan användas vid tillsyn och för Lotteriinspektionen gäller det att snabbt prova och tillägna sig de bäst lämpade metoderna. Fokusområdet innebär en ökad satsning på att utöka tillsynen av den teknik och de system som operatörerna använder. Releasehantering i fråga om kritisk kod i onlinespel har utförts under året avseende Svenska Spels Poker och snabbspel (lotter, bingo, pick’n’click och KenoXpress), Folkspel Online och IOGT Online. Tillsynen syftade till att kontrollera hur tillståndshavarna hanterar uppdatering av kritisk kod.

Skyddsändamål och riskminimering Lotteriinspektionen ska koncentrera sitt arbete till de sektorer på marknaden där det finns störst risk för kriminalitet och sociala skadeverkningar.

20

Två förhållanden är viktiga för att nå detta mål: Lotteriinspektionen ska bygga upp en gedigen kunskap kring skyddsändamål och riskminimering. Lotteriinspektionen ska införa bedömningsverktyg i tillstånds- och tillsynsverksamheten enligt verksamhetsplanen för 2012. För att nå dessa mål har en ny funktion inrättats, Sociala skyddsändamål och riskminimering. Lotteriinspektionen har haft fokus på att undersöka och utvärdera riskanalyssystem kring sociala skyddshänsyn. Lotteriinspektionen har valt att testa ett av de tillgängliga instrument för att bedöma riskerna med olika spelformer, nämligen GAM-GaRD. Något mer genomgripande införande har emellertid ännu inte kunnat ske i Lotteriinspektionens tillståndsverksamhet. Arbetet med detta kommer att fortsätta under 2013. Målsättningen för året var att implementera ett riskverktyg också inom tillsynsprocesserna, något som ännu inte skett. Istället får arbetet med att möjliggöra välgrundade bedömningar av risker ske genom traditionellt riskanalysarbete. Detta arbete kommer att fortsätta med oförminskad kraft. Arbetet kommer att bedrivas i projektform. Exempel på vad som har gjorts för att bygga upp ny kunskap inom den aktuella funktionen är följande. Inrättande av ett referensbibliotek, kontakter med kunnigt folk inom området, samarbete med Lotteriinspektionens internationella motsvarigheter, inrättande av referensgrupper, deltagande vid seminarier, genomförande av enkätundersökningar och bevakning och analys av omvärlden.


Resultat Under året har särskilt stora insatser inriktats på kontroll av hur och var i spellokalen värdeautomater placeras, teknisk tillsyn och tematillsyn. Resultatet presenteras under varje område och i resultatredovisningen.

Svenska Spel Lotteriinspektionen har under året haft åtta möten med Svenska Spel för att gå igenom månadsrapporter för spel på internet samt övriga frågor såsom driftincidenter, avstängda spelare och uppsatta gränser för insatser och speltid. Vi har även tagit emot och svarat på en rad frågor och kommentarer från allmänheten

gällande Svenska Spels produkter. Exempel på sådana frågor där allmänheten har hört av sig är att de har ansett att bolaget inte har följt sina spelregler eller att de har ansett att ett spel inte gått rätt till. Vissa av dessa frågor har inneburit att vi behövt kontakta Svenska Spel för utredning. Utöver detta har vi varit närvarande vid samtliga dragningar. Inga incidenter har rapporterats. Vi har haft fyra möten med Svenska Spel för att informera oss om utvecklingen hos aktören och följa upp resultatet av vår tillsyn. Vid besök hos Svenska Spel har vi kontrollerat bolagets tekniska system ur ett säkerhetsperspektiv med fokus på brandväggar och hur

21


systemen är uppsatta och kommunicerar. Inga anmärkningar eller obesvarade frågor kvarstod efter besöken. Brandväggar och deras säkerhet är viktiga frågor som aktörerna ständigt arbetar med, testar och uppdaterar. Under året har vi yttrat oss till regeringen över en ansökan från Svenska Spel om att frångå de definitioner av spelformer som återfinns i nu gällande regeringstillstånd och istället definiera de tillåtna spelen med utgångspunkt i grundläggande egenskaper hos spelformerna. Vi har avstyrkt ansökan med hänvisning till att förändringen, om den ska genomföras, bör ske inom ramen för en helhetsöversyn av tillstånden.

Internetpoker Tillsynen har fokuserat på bland annat brandväggar och hur väl spelsystemet var skyddat från intrång, en tillsyn som inte har lett till några anmärkningar. Lotteriinspektionen har varje månad fått en rapport med uppgifter om bland annat antalet spelare, omsättning, driftsstörningar och de av spelarna uppsatta gränserna för insatser och speltid. Incidenter har rapporterats löpande och följts upp. Tillsynen har även skett genom besök på plats. Rutiner för produktionssättning av ny programvara har ändrats så att installationen verifieras av extern granskare. Under året har rapporterade incidenter åtgärdats av Svenska Spel och har inte föranlett några ytterligare åtgärder.

Lotterier Tillsynen har bestått i att granska månadsrapporter för snabbspel på nätet, det vill säga följande spelformer - lotter, bingo, pick’n’click och KenoXpress, och löpande avstämningsmöten med aktören. Vinstplaner har godkänts och registrerats i samband med ansökan om typgodkännande. Till följd av att vi har avslagit en ansökan om typgodkännande har Svenska Spel, vid egen kontroll av levererade lotter, kunnat konstatera att en lottsats inte överensstämde med gällande typgodkännande.

22

Vi har analyserat förutsättningarna för Eurojackpot – ett spel i samarbete med andra europeiska länders spelbolag – som Svenska Spel i december 2011 fick regeringens tillstånd att delta i. Analysen har föranlett nya villkor för Svenska Spel för att spelet ska utföras på ett säkert sätt. Eurojackpot kommer att lanseras i början av 2013.

Sportspel Vid tendensdragningar för sportspel har Lotteriinspektionen alltid varit närvarande med en externt förordnad kontrollant. Tillsynen har också omfattat genomgång av veckorapporter och uttag ur regleringsfonden. Svenska Spel noterade från normala spelmönster avvikande vad i samband med en idrottshändelse. Bolaget har utrett händelsen och informerat oss om vidtagna åtgärder. Misstanke om att resultatet av idrottshändelsen påverkats otillbörligt har uppkommit. Lotteriinspektionen har inte vidtagit åtgärder särskilt med anledning av händelsen, utan inväntar resultatet av den pågående polisutredningen. Svenska Spel analyserar kontinuerligt spelmönster i den egna verksamheten och arbetar tillsammans med 18 andra länders spelbolag inom ELMS (European Lottery Monitoring System), med att rapportera misstänkta spelmönster. Från år 2013 kommer frågan om risker för manipulerade resultat inom sporter att vara en viktig del i utvecklingen och valet av tillsynsaktiviteter.

Ombud för Svenska Spel Totalt finns det cirka 6 100 ombud för Svenska Spels produkter. Under året har vi i vår bastillsyn kontrollerat skyltning om åldersgräns och information om vadhållningsbestämmelser hos Svenska Spels ombud. Kontrollerna har mestadels bestått av öppna besök och vi har kontinuerligt meddelat resultaten till Svenska Spel. Samtliga kontroller har varit utan anmärkning. Vi har efter tips särskilt kontrollerat vissa ombud. Detta har lett till att ett ombud polisanmäldes och ett sades upp av Svenska Spel efter det att vi konstaterat förekomsten av illegalt spel. Ett ärende avsåg kreditspel. Vi har informerat Svenska Spel om detta.


I slutet av året inträffade en i media uppmärksammad incident där en minderårig kunde köpa spel hos Svenska Spels ombud. Vi har begärt en förklaring till det inträffade och också fått en redovisning av vilka åtgärder Svenska Spel avser vidta. Vi kommer att fortsatt följa Svenska Spels arbete med att säkerställa att spel inte erbjuds minderåriga.

Casino Cosmopol Den operativa tillsynen har bestått av 15 kasinobesök och fem besök hos Casino Cosmopols centrala kameraövervakning på Svenska Spels huvudkontor i Sundbyberg. En gång per år och kasino har teknisk tillsyn genomförts av spelautomater. Årsmöten har hållits med ledningsgrupperna för respektive kasino och halvårsmöten med affärsledningen i Sundbyberg. Under året har Casino Cosmopol bytt system för besöksregistrering och incidentrapportering. Systembytet har medfört en ökad kvalitet på de bilder som tas på besökarna innan de bereds tillträde till kasinona och möjliggjort ett mer strukturerat arbetsätt vad gäller den uppsökande delen av kasinonas spelansvar samt en bättre kontroll över personer som är frivilligt eller påtvingat avstängda. Som en del av vårt fokus på teknik under året har Casino Cosmopols tekniska system kartlagts i detalj. Information har inhämtats

om bland annat system för besöksregistrering, incidentrapportering, registrering av transaktioner vid spelbord och kassor samt uppföljning av det spel som har skett på spelautomater. Kartläggningen har bidragit till en ökad kunskap om den teknik som använts på kasinona och kan användas som underlag för kommande tillsynsaktiviteter. Vi har på samtliga kasinon genom stickprov kontrollerat att den spelprogramvara som finns i spelautomaterna är den som efter teknisk granskning har godkänts av oss. Vi har genomfört en tillsynsaktivitet av hur riktlinjerna för kameraövervakningen har följts samt de tekniska förutsättningarna för denna ur ett säkerhetsperspektiv. Arbetet har bland annat resulterat i att vi har beslutat om nya villkor för kameraövervakningen. Under året har 125 anonyma kontroller genomförts på kasinona. De anonyma kontrollerna omfattar till exempel tillsyn av rutiner i samband med registrering och inpassering, spel vid spelbord och spelautomater, transaktionsmönster samt en beskrivning av det allmänna ordningsläget. Sammantaget har Lotteriinspektionens tillsyn av Casino Cosmopol medfört 15 anmärkningar. Dessa har gällt bland annat otillåtna transaktioner mellan gäster, bristande penningtvättsrutiner, missbruk av medlemskort och bristande månadsrapportering.

23


ATG De tekniska systemen hos ATG har, liksom hos Svenska Spel, varit föremål för tillsyn. Bland annat har brandväggarna och hur väl systemen varit skyddade från intrång utifrån kontrollerats. Tillsynen ledde inte till några anmärkningar. I övrigt har vi haft månatliga avstämningar och kontroller hos ombud och på travbanor. De flesta kontrollerna har varit utan anmärkning. Internationellt samarbete har även varit i fokus då en utökning i ATG:s koncession gällande internationella samarbeten beslutades av regeringen under våren. Tillsynen av ATG:s internationella verksamhet har gällt såväl tekniska lösningar som rutiner kring samarbete. Under året har incidenter inträffat på några av travbanorna. Vid några tillfällen har det automatiska spelstoppet inte fungerat. Spelstopp genomförs manuellt av en operatör och det automatiska spelstoppet ska träda in om det manuella av någon anledning inte fungerar. I något fall innebar det att spelarna kunde lägga vad efter att hästarna gått i mål. Det har även hänt att felaktiga resultat har lagts in i systemet. Detta har dock snabbt upptäckts och rättats till. Lotteriinspektionen såg mycket allvarligt på ovanstående händelser och meddelade ATG en anvisning. ATG ändrade då sina rutiner gällande bland annat kontrollstängfunktionen. De nya rutinerna har följts upp och kontrollerats utan anmärkning.

24


Vi har kontrollerat releaser av programvara vid fyra tillfällen under året. Tester visar att systemen har gett rätt utfall, men vissa brister har konstaterats i använda rutiner. ATG har inlett arbetet med att rätta till bristerna, ett arbete vi avser att följa noga. Under hösten har vi yttrat oss till regeringen om ATG:s ansökan om förnyad koncession. Även i denna önskade ATG en utökning av sitt internationella samarbete och utvidgning i fråga om val av distributionsställen. Mot bakgrund av bland annat de händelser hos ATG under 2012 som föranlett oss att utfärda en anvisning, har vi avstyrkt de ändringar som ATG önskat. Vi har kontrollerat spelet vid banor genom besök av handläggare och anonyma kontrollanter. De anonyma kontrollanterna noterade att de vid fem tillfällen inte hindrades från att besöka stallbacken, vilket inte är tillåtet för utomstående. Vid två tillfällen uppmärksammades förhållanden som tyder på langning av spel. Kontroller av spel på banor på detta sätt kommer därför att fortsatta.

Ombud för ATG Totalt finns det cirka 1 900 ombud för ATG:s produkter. Under året har vi i vår bastillsyn kontrollerat skyltning om åldersgräns och information om vadhållningsbestämmelser hos ATG:s ombud. Kontrollerna har mestadels bestått av öppna besök och vi har kontinuerligt meddelat resultaten till ATG. Två av kontrollerna föranledde anmärkning eftersom gällande vadhållningsbestämmelser saknades hos ombudet.

Värdeautomatspel Den operativa tillsynen har utförts genom inspektionsbesök på spelplatser. Vi har kontrollerat hur lotterilagen och Lotteriinspektionens villkor, kontroll- och ordningsbestämmelser följs. Av dessa kontroller medförde åtta anmärkning på grund av felaktigt placerade värdeautomater, förekomst av annat spel utan tillstånd, särskild entré för spelare, bristande uppsikt eller ändrad lokalutformning i förhållande till tillståndet. Operativ tillsyn utförs även när anordnaren vill lansera ett nytt spel i värdeautomaterna.

Då kontrolleras att spelet uppfyller gällande tekniska villkor. Ett spel har inte godkänts med hänvisning till bristande lämplighet, eftersom det kan framstå som oklart för spelaren varför vinst utfaller eller ej. Den så kallade skrivbordstillsynen har omfattat kontroll av bland annat spelplatser där omsättningen på automaterna ligger nära gränsen för att överskrida det villkor som reglerar hur mycket automaterna får omsätta i relation till spelplatsens verksamhet i övrigt, utgående serveringstillstånd, antal automater i förhållande till tillstånd, ägarbyte och uppföljning av nya spelplatser. Det kan konstateras att det finns brister ifråga om inrapportering till oss av gällande serveringstillstånd. En grundförutsättning för att få tillstånd till värdeautomatspel är att automaterna står under uppsikt av personal på den spelplats de är placerade. Detta bidrar till en god spelmiljö ur ett spelansvarsperspektiv. Under året har därför värdeautomaternas placering på samtliga spelplatser kontrollerats särskilt. Kontroll har således skett på 2 288 spelplatser. Tillståndshavaren har avkrävts fotodokumentation från samtliga spelplatser. Bildmaterialet ska utvisa vy från de punkter som i ansökan angivits vara de från vilka personalen har uppsikt, samt den del av spelplatsen där automaterna står placerade. Den skiss som bifogats ansökan och som ligger till grund för tillståndet har även bifogats redovisningen. Tillsynen visar att de skisser som Svenska Spel sänt till oss vid ansökningstillfället inte alltid stämmer med den verklighet som fotografierna visat. Spelplatstillsynen genom fotoaktiviteten har lett till 125 anmärkningar. Dessa rörde bland annat att väggar, draperier, räcken, tv-skärmar, träpersienner eller spaljéer avskärmat värdeautomaterna så de inte längre varit en integrerad del av restaurangverksamheten på spelplatsen. Det har också varit fråga om egna rum för spel eller att övrigt spel inte funnits angivet på skissen. Att värdeautomaterna inte varit placerade enligt givet tillstånd förekommer också. Härutöver har för 336 spelplatser noterats avvikelser mellan hur spelplatsen faktiskt ser ut i förhållande till det underlag tillstånden grundas på.

25


Vi kontrollerar rutinerna fรถr att fรถrhindra minderรฅrigt spel och spelmissbruk


I flera fall har Svenska Spel inte kunnat redovisa begärda uppgifter om spelplatserna. Detta har lett till att sju tillstånd återkallats. Spelplatstillsynen har lett till att Svenska Spel tagit fram ett nytt datorbaserat ritningsprogram som ska säkerställa kvalitén på det material vi har att ta ställning till i tillståndsgivningen. Tillsynsaktiviteten har också lett till att flera spelplatser fått minska antalet värdeautomater eller flytta värdeautomaterna inom spelplatsen för att förbättra spelmiljön ur ett ansvarsperspektiv. I Lotteriinspektionens uppdrag ingår att säkerställa att värdeautomatspelet utgör ett komplement till restaurangverksamheten på de spelställen automaterna är placerade. Detta sker genom att vi jämför omsättningen på spelet med omsättningen på restaurangverksamheten. Under året har för 2 160 spelplatser den redovisade omsättningen, både brutto och netto, av värdeautomatspel jämförts med redovisad bruttoomsättning för övrig restaurangverksamhet. Jämförelsen visar att för de flesta spelplatser konsumerar kunderna betydligt mer på värdeautomatspel än vad de konsumerar på restaurangens övriga produkter, det vill säga bruttoomsättningen från värdeautomatspel överstiger ofta bruttoomsättningen för mat och dryck. Detta har lett till att vi beslutat om ett nytt sätt att avgöra hur många värdeautomater som får finnas på en spelplats. Från den 1 januari 2013 krävs att restaurangen som värdeautomaterna ska placeras på, har en minsta årlig omsättning på 1 mnkr för att få ha en värdeautomat. För varje ytterligare värdeautomat krävs ytterligare 250 tkr i omsättning. Vi har också överfört ansvaret att kontrollera vilken omsättning restaurangerna har till Svenska Spel. Våra resurser frigörs därigenom och kan användas för ökad tillsyn, till exempel att kontrollera vilka rutiner Svenska Spel har för att säkerställa balansen mellan antalet värdeautomater och restaurangens verksamhet. Vi har under 2012 begärt att Svenska Spel självt kontrollerar att nettobehållningen av värdeautomatspelet inte överstiger restaurangers bruttoomsättning. Därefter har vi genom stickprov kontrollerat vilket underlag de har använt sig av och om de har räknat rätt. Inget stickprov visade på felaktigheter.

Resultatet av Svenska Spels egna kontroller blev att flera spelplatser fick minska antalet värdeautomater då omsättningen av övrig verksamhet minskat. Vi har kontrollerat att det under 2012 helt införda nya systemet med centralstyrda värdeautomater uppfyller de tekniska villkor som vi har fastställt. Vi har också kontrollerat att användarbehörigheterna i systemet är begränsade. Kontrollen ledde inte till någon anmärkning.

Restaurangkasino Tillsynen har skett genom anonyma eller öppna tillsynsbesök på 240 utvalda spelplatser. Där kontrollerades hur lotterilagen och Lotteriinspektionens villkor och spelregler har följts. Av de gjorda kontrollerna resulterade 44 stycken i någon form av anmärkning. De vanligast förekommande anmärkningarna har varit avsaknad av anslag om tillståndshavare och tillsynsmyndighet, att skyltning om minimumrespektive maximuminsats har saknats samt att spelreglerna inte funnits tillgängliga. En aktivitet under året har inriktats på att kontrollera anordnarnas rutiner för att förhindra minderårigt spel och spelmissbruk. Vad gäller spelmissbruk så finns inte något stöd i lag eller villkor för att anordnare av restaurangkasino ska ha rutiner för hantering av personer som har svårt att kontrollera sitt spelande. Lotteriinspektionen har trots detta valt att fokusera på denna viktiga fråga. Totalt har 55 stycken anordnare tillfrågats om vilka rutiner och åtgärder som vidtas för att förhindra förekomst av minderårigt spel och spelmissbruk vid spelplatserna. 23 stycken kom in med svar. Sammanfattningsvis får den låga svarsfrekvensen tolkas som ett tecken på att en stor del av anordnarna inte har några rutiner alls rörande dessa frågor. En relativt stor del av de som faktiskt svarat hänvisar till att restaurangerna ska hålla ordning på att inte minderåriga kommer in på spelplatserna samt att spelmissbruk inte är en stor fråga för anordnare av restaurangkasino. Ansvaret för att minderårigt spel inte förekommer ligger på anordnaren av spelet, inte på restaurangen vilket bör tydliggöras för anordnarna. Resultatet av aktiviteten kommer att delges anordnarna i form av en rapport.

27


Förströelsespel

Varuspel

Tillsynen har skett genom tillsynsbesök på slumpvis utvalda spelplatser där det finns tillstånd att ordna spel på förströelseautomater. Tillsynen har även omfattat en översyn av hur många tillståndshavare som inte har betalat tillsynsavgiften under en period under året.

Under året har vi gjort tre tillsynsbesök på spelplatser. Efterlevnaden av lotterilagen och Lotteriinspektionens villkor för anordnande av varuspel har kontrollerats. I ett fall fanns anledning att påtala brister.

Under året har 95 spelplatser kontrollerats, både genom öppna och anonyma tillsynsbesök. Av dessa har 39 resulterat i någon form av anmärkning. De vanligaste anmärkningarna var avsaknad av anslag om tillståndshavare och tillsynsmyndighet samt att förströelsespel utan tillstånd har funnits på spelplatsen.

28

Under året har fyra kontroller genomförts av att spelplatsen haft tillstånd till offentlig nöjestillställning. I ett fall inkom tillståndet först efter vårt påpekande.

Rikslotterier

Detta har resulterat i skrivelser till anordnaren om att åtgärda bristen, krav på ändringsanmälan eller att anordnaren måste ansöka om tillstånd för de andra spel som upptäckts på platsen.

Ansvaret för att lotterilagen, föreskrifter och villkor följs ligger på de ideella organisationer som fått tillstånd att bedriva lotterier. Tillsynen har planerats och genomförts i huvudsak av tjänstemän på Lotteriinspektionen. Externa kontrollanter har utsetts för att närvara vid vissa dragningar eller andra mer specifika uppdrag.

Under 2012 har vi övergått till att ge tillstånd till olika typer av spel, exempelvis flipperspel, bilbanor och simulatorer, istället för individuella spelautomater. Detta kommer att medföra ett minskat antal kontroller och anmärkningar.

Tillsynen har omfattat bland annat kontroll av ekonomi, information till spelare, vinster och eventuell teknisk utrustning, allt för att säkra att anordnarna lever upp till sitt ansvar. Dessutom har löpande kontroll skett under


tillståndstiden, med utgångspunkt i gällande tillsynsplan. Tillsynen har skett genom att lotterianordnarna varje månad eller varje kvartal lämnat rapporter som innehåller bland annat försäljningssiffror, incidenter och andra relevanta händelser kopplade till säkerhet samt marknadsföringsplaner, uppgifter om kommande förändringar och uppdateringar. Vi har även kontinuerligt haft avstämningsmöten där vi har gått igenom lotteriets verksamhet. Utöver detta har vi varit närvarande vid samtliga dragningar i lotterierna. Efter försäljningstidens utgång och då sista dag för vinstutlämning har passerats har revisorer granskat lotterierna och lämnat revisionsberättelser. Dessa ligger sedan till grund för den slutgranskning som vi har gjort av lotterierna. Under årets 766 genomförda kontroller har endast en avvikelse uppmärksammats. Ett lottkorrektur saknade obligatoriska uppgifter och innehöll viss felaktig information. Utöver den löpande tillsynen har Lotteriinspektionen under året även gjort tematillsyn vad gäller releasehantering av kritisk kod hos vissa tillståndshavare. Detta har gjorts för att kunna säkerställa att tillståndshavarna hanterar uppdateringar av kritiska system, såsom dragningssystem, på ett fullgott sätt. 2010 förändrade lotterianordnaren Folkspel sina interna processer för produkten Bingolotto. Detta innebar att vi har kunnat övergå från att utöva all tillsyn på plats hos Folkspel till att utföra merparten av tillsynen i form av förhandskontroll och uppföljning efterhand.

Under 2011 och 2012 har därför spårbarheten i såväl lotteriet som i vår tillsyn ökat. Resultatet av detta är att vi fortsätter att öka den tillsyn som görs av system, rutiner och dokumentation och minskar behovet av en hög närvaro på plats. Under året fick Lotteriinspektionen information om en störning i Folkspels nätspelsapplikation som medförde att utbetalning till kunder av på kundkonto innestående medel översteg vad kunderna faktiskt hade att fordra. Skillnaden upptäcktes av operatören som konstaterade att felet låg i nätspelsapplikationen. Felet åtgärdades omgående. De felaktiga utbetalningarna har reglerats i kundrelationerna. Felet var unikt för just den applikation som tagits fram för operatören och vi har därför inte vidtagit ytterligare åtgärder. Ytterligare en incident inträffade i spelmomentet Skattkistan i Bingolotto när en nyckel till kistan som enligt dragningen inte skulle passa i låset, likväl fungerade. Efter incidenten har momentet tagits bort. Postkodlotteriets sätt att fördela lotteriöverskott mellan de allmännyttiga organisationer som har lotteritillstånden har setts över under året. Detta innebar att vi från 2013 ökar våra möjligheter att utöva tillsyn över hur Postkodlotteriet drivs i förhållande till gällande bestämmelser. Under året har vi standardiserat rutiner och metoder för tillsyn av rikslotterierna. Vi kommer framöver att ha en ännu bättre bild av hur lotterierna utvecklas och fungerar i relation till gällande regler.

29


Bingo Utsedda kontrollanter besöker regelbundet spelplatserna som har vårt tillstånd till bingospel genom sammankoppling av flera hallar. Under året har Lotteriinspektionen gjort en tillsynsaktivitet som visade på behovet av samordning av huvudkontrollanternas kontroll av bingospelet över länsgränserna. Som ett steg i att öka kvaliteten och utveckla kontrollen har Lotteriinspektionen tagit fram en kontrollantinstruktion och checklistor för kontrollen. Kontrollantinstruktionen beskriver kontrollanternas uppdrag medan checklistorna underlättar kontrollanternas praktiska arbete. De nya rutinerna kommer att innebära ett mer aktivt arbete med tillsynen framöver.

Typgodkännanden Tillsynen av typgodkännanden har bestått i att genomföra stickprovskontroller av typgodkända lotter. Dessutom har tryckerier, lotterier, bingobrickor, terminaler, bingokontrollutrustningar och dragningsutrustningar kontrollerats på plats. Tillsyn av lotterna har genomförts med hjälp av Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL). Även tillsynen av tryckerierna har skett i samarbete med SKL. Onlineaktörer ger regelbundet ut ny programkod för dragningsutrustningar. Aktörerna ska ha fungerande rutiner för att säkerställa att den kritiska koden inte påverkas när sådana förändringar sker. Tillsynen har fokuserat på att kontrollera att onlineaktörerna har tillräckliga rutiner för att säkra processen. Kontrollen har inte resulterat i några anmärkningar.

Riksgäldskontoret Riksgäldskontoret har gett ut ett premieobligationslån under året. Lotteriinspektionen har gjort en kontrollräkning av vinstplanen vid emitteringen. Utöver detta närvarade vi vid samtliga dragningar. Tillsynen har inte medfört några anmärkningar. Under 2012 har ett nytt dragningssystem tagits i drift. Systemet är typgodkänt av oss.

30


Kontroll av illegalt spel Liksom tidigare år ska Lotteriinspektionen enligt vårt regleringsbrev som ett särskilt verksamhetsområde utöva kontroll av illegalt spel för att bidra till ett minskat utbud av olagliga spel och lotterier. Prestationer för området är att Lotteriinspektionen ska visa vilka åtgärder som vidtagits mot illegalt spel genom antalet utförda kontroller och polisanmälningar. Vi ska informera om samarbete med andra myndigheter och delta i samarbetsorganet mot penningtvätt (avseende Casino Cosmopol). Resultatet presenteras under detta avsnitt och under faktaavsnittet i resultatredovisningen. Arbetet har fokuserats på de spelformer som anses medföra störst risk för ekonomiska och sociala skadeverkningar dels för den enskilde, dels för samhället. Arbetet med kontroll av det illegala spelet har således främst inriktats mot spelautomater och pokerspel. Begreppet central tillsyn används som en beteckning på den verksamhet där vi kontrollerar och vidtar åtgärder mot misstänkt illegalt spel. Vår verksamhet ska bidra till att minska riskerna för bedrägerier och andra ohederliga tillvägagångssätt. Lagföring av illegalt spel ansvarar andra myndigheter för. Vi har ett ansvar för att informera andra berörda myndigheter om eventuella missförhållanden.

32


När det gäller förvaltningsrättsliga ingripanden har vi befogenhet att meddela förbud och förelägganden vid vite. Högsta domstolen meddelade i december 2011 två domar som rörde illegala spelautomater som påstods vara uppkopplade mot servrar utanför landets gränser. Högsta domstolen konstaterade i de aktuella domarna att spelet var anordnat i Sverige och dömde de tilltalade för brott mot lotterilagen. Domarna har gjort att Lotteriinspektionen under året har kunnat intensifiera sitt arbete mot illegala spelautomater och underlättat samverkan med polis och åklagare. Lotteriinspektionen har vidare inom ramen för den centrala tillsynen genomfört två tillsynsaktiviteter för att kontrollera förekomsten av spel utan tillstånd på ambulerande tivolin samt på passagerarfartyg som trafikerar linjer mellan Sverige och andra länder kring Östersjön. Vi har kunnat konstatera att det på båda platserna förekommer spelformer som kräver tillstånd, men att sådant saknas. Detta kommer under 2013 att leda till fortsatta kontroller och påpekanden för aktörerna.

Omfattningsundersökning avseende illegalt automatspel Under året har Lotteriinspektionen genomfört en omfattningsundersökning för att kunna beräkna förekomsten av illegala spelautomater i Sverige. Omfattningsundersökningar har tidigare genomförts under 2003 och 2007. Genom att jämföra årets kartläggning med tidigare utförda omfattningsundersökningar av illegalt automatspel har vi fått fram en indikation på minskat antal illegala spelautomater. Syftet med undersökningarna var att ta fram referenssiffror till stöd för vårt arbete med att minska förekomsten av illegala spelautomater. Årets undersökning genomfördes för första gången tillsammans med SCB som bistått med statistiskt underlag. Undersökningen omfattade cirka 2 800 näringsställen där vi erfarenhetsmässigt vet att det förekommer illegala spelautomater, till exempel tobaksaffärer, bensinstationer, restauranger och videouthyrningsställen.

Årets undersökning visade en markant minskning av antalet illegala spelautomater i Sverige. En avgörande faktor som sannolikt starkt bidragit till minskningen är domarna från Högsta domstolen i december 2011. Vi har inriktat vår fortsatta tillsyn av illegala spelautomater till geografiska områden där vi erfarenhetsmässigt vet att de förekommer. Effekten bedöms bli att marknaden för illgala automatspel krymper ytterligare.

Automatspel Vi har under året fortsatt det nära samarbetet med olika polismyndigheter i landet för att stävja det illegala automatspelet. Antalet tips från allmänheten i frågan har varit oförminskat och avser i stort samma platser som varit aktuella under tidigare år. Vi har genom fortsatta polisanmälningar uppmärksammat de berörda polismyndigheterna på förhållandet. I samband med dessa anmälningar erbjuder vi polis och åklagare stöd i det fortsatta utredningsarbetet, något som visat sig mycket efterfrågat och uppskattat. Vi gör bedömningen att detta arbetssätt har resulterat i ett betydligt antal fler fällande domar. Vi kan även konstatera att polismyndigheterna har ökat sin kännedom om kopplingarna mellan illegalt automatspel och organiserad brottslighet och agerar därmed mot företeelsen i större utsträckning än under tidigare år. Vårt arbete mot det illegala automatspelet visar att dessa automater ställs ut av ett fåtal aktörer och att det krävs samverkan mellan olika myndigheter såsom Skatteverket, polismyndigheterna och kommunerna för att på ett effektivt sätt kunna bekämpa det organiserade illegala automatspelet. Under året har vårt fokus förflyttats från den enskilda spelplatsen till de aktörer som organiserar det illegala spelet. Detta arbete har hittills lett till tre polisanmälningar avseende grovt brott mot lotterilagen alternativt grovt dobbleri.

33


Poker Vårt arbete mot illegalt kortspel, i första hand poker, har inriktats på att ge polis- och åklagarmyndigheter stöd och hjälp i fråga om misstanke om brott mot lotterilagen i samband med utredningar av svartklubbsverksamhet där det förekommit pokerspel. Lotteriinspektionen har uppfattat att dessa myndigheter anser att rättsläget på området är komplicerat. Vi har genom information till berörda polismyndigheter bidragit till att klargöra rättsläget så att dessa utredningar har kunnat fortgå. Resultat av våra åtgärder på området är ett flertal aktiva polisutredningar om brott mot lotterilagen alternativt dobbleri.

Främjandeförbudet Vi har fortsatt att bevaka de utländska spelbolagens annonser och annan marknadsföring i Sverige. I de fall vi har kunnat konstatera klara överträdelser av främjandeförbudet som inte rör sådan annonsering som var föremål för Högsta domstolens prövning, har vi tillskrivit den som främjat och informerat om det förbjudna handlandet som följer av regleringen i 38 § första stycket lotterilagen. Lotteriinspektionen har under året valt att inte längre polisanmäla dylika företeelser då polis- och åklagarmyndigheterna har velat avvakta Högsta domstolens avgörande.

34


Vi har även gjort bedömningen att vitesförelägganden är en ineffektiv åtgärd i dessa sammanhang eftersom ett föreläggande måste riktas mot utformningen av en specifik annons.

Under året har Lotteriinspektionen deltagit i flera olika insatser mot misstänkt illegal speloch lotteriverksamhet, främst tillsammans med polisen.

Ändras annonsen på ett mer påtagligt sätt måste också föreläggandet ändras. Härtill kommer att ett beslut om vite måste vinna laga kraft för att gälla.

Det har även rört sig om samverkan i samband med myndighetsgemensam tillsyn av restauranger och tillfällig handel. Medverkande myndigheter i denna form av samverkan är bland annat länsstyrelser, Skatteverket, polis och räddningstjänst.

Enligt vår uppfattning är tendensen en ökad marknadsföring i svenska medier av utländska spelanordnare som saknar tillstånd att anordna spel i Sverige. Efter Högsta domstolen avgörande, som kom den 21 december, saknas i praktiken straffrättslig sanktion för överträdelse av främjandeförbudet. Åtalen för brott mot lotterilagens främjandeförbud ogillas med hänvisning till EU-rättens diskrimineringsförbud.

Samverkan Vårt arbete med att bidra till ett minskat utbud av illegal spel- och lotteriverksamhet har under de senaste åren alltmer inriktats på samverkan med andra myndigheter.

Vi konstaterar att dessa former av samverkan är mycket effektiv och kommer att verka för att detta arbete ska kunna fortsätta och utökas under nästkommande år. Bland annat har denna samverkan medfört att vi fått del av information som lett till att vi kunnat vidta relevanta åtgärder mot illegalt spel och initierat tillsynsåtgärder avseende tillståndsgivet spel. Vi har även under året samverkat med polisen gällande enskilda brottutredningar där vi bidragit med vår expertkunskap i fråga om spel om pengar. Dylika förfrågningar om information från polisens sida har ökat sedan föregående år.

35


Tillståndsgivningen ska ge förutsättningar för en fungerande spelmarknad Tillstånd och normgivning Målet är att Lotteriinspektionens föreskrifter är enkla, tydliga och bidrar till ett gott konsumentskydd. Tillståndsgivningen ska ge förutsättningar för en väl fungerande spelmarknad. Prestationer för området är att Lotteriinspektionen rapporterar antalet gällande tillstånd, ansökningar, bifall, avslag samt andelen nedlagd arbetstid. Lotteriinspektionen ska även rapportera om antal ärenden, antal nya ärenden och yttranden till domstol. Resultatet presenteras under varje område och i resultatredovisningen. Vi har förstärkt uppföljning av tillståndsprocesserna genom intern styrning och kontroll och vi har utvecklat tillståndsprocessen inom förströelsespel. Vi har sammanställt och utvärderat gällande regler och arbetsmetoder i ett särskilt villkorsöversynsprojekt. Genomförande av nya regler och villkor kommer att ske under 2013.

Tillstånd Lotteriinspektionens tillståndsgivning ska vara kvalitetsinriktad och till nytta för aktörer och spelare. Tillståndsgivningen ska säkerställa

36

ett varierat spelutbud och prioritera sociala skyddshänsyn. Under året har vi undersökt, utvecklat och infört system om sociala skyddshänsyn och en ny funktion har bildats för strategiskt och långsiktigt arbete med dessa frågor. Detta arbete ska genomsyra hela verksamhetens tillståndsgivning och tillsyn. Det är regeringen som ger Svenska Spel och ATG tillstånd att bedriva lotteri via koncessioner. Lotteriinspektionens tillståndsgivning omfattar alla former av lotterier och aktörer, till exempel restaurangkasinospel, rikslotterier och olika typer av automatspel. En annan typ av tillstånd vi meddelar är de typgodkännanden som ges för förhandsdragna lottsedlar och bingobrickor samt teknisk utrustning för insatser, vinstdragning och kontroll av lotterier och bingospel. De anordnare som inte följer föreskrifter, villkor och kontroll- eller ordningsbestämmelser kan få förelägganden, varningar eller sitt tillstånd återkallat. Varje enskilt tillstånd har specifika villkor. Villkoren utformas så att lotterierna ska bedrivas


på ett lämpligt sätt och hänsyn ska tas till både den tekniska säkerheten och de sociala skyddsaspekterna. Yttranden till domstolar och remissvar hör till verksamhetsområdet.

Normgivning Spelregleringen bygger bland annat på principen att kostnaden för den tillstånds- och tillsynsverksamhet myndigheten bedriver ska bekostats av aktörerna på den reglerade spelmarknaden. Tillståndsgivningen och tillsynen av spel och lotterier har blivit alltmer komplicerade och under en period har avgifterna inte täckt myndighetens kostnader. Tillståndsavgifterna bestäms av regeringen och återfinns i lotteriförordningen (1994:1451). Lotteriinspektionen har haft en dialog med regeringen om att tillståndsavgifterna bör justeras för att de långsiktigt ska täcka kostnaden för tillståndsgivningen. Avgiftshöjningar trädde ikraft den 15 oktober. I samband med ändringen av lotteriförordningen ändrades även automatspelsförordningen (2004:1062), bland annat på så sätt att Lotteriinspektionen kan ta ut ansökningsavgift

för datorer som används för förströelsespel i framför allt så kallade internetcaféer, vilka ska ha tillstånd enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel. I fråga om tillsynsavgifterna, vilka bestäms av oss i enlighet med självkostnadsprincipen, höjdes dessa under våren 2012. Nu gällande tillsynsavgifter återfinns i LIFS 2012:2. Under året har Lotteriinspektionen arbetat med ett villkorsprojekt där de villkor som vi meddelar vid exempelvis tillståndsgivning gåtts igenom rättsligt och till sakinnehåll. Arbetet har visat att ett flertal villkor kan omformuleras, uppdateras, göras om till föreskrifter eller allmänna råd eller helt bör utgå. Arbetet fortsätter under 2013 och målet är att ta fram reviderade föreskrifter, villkor och allmänna råd som kan träda i kraft från och med 2014. Under året har de villkor som gäller för ATG setts över. Detta har medfört att samtliga villkor samlats på ett överskådligt vis. Villkoren har kompletterats med bestämmelse om ansvar för bland annat spelstopp. En särskild anvisning om rutiner kring spelstopp har beslutats.

37


För Svenska Spel har villkoren kompletterats för internationellt lotteri- och nummerspel. Värdeautomatspelet ska, som sagt var, vara ett komplement till restaurang- eller bingoverksamhet. Under året har vi sett över våra villkor för relationen mellan omsättningen för värdeautomatspelet och övrig verksamhet. Från och med 1 januari 2013 förutsätts att restauranger har viss storlek på sin omsättning för att tillstånd till värdeautomater ska beviljas.

Resultat Rikslotterier Det finns ett fortsatt stort intresse för att anordna lotterier. Detta kommer till uttryck främst i form av förfrågningar från olika intressenter gällande nya idéer. Den tekniska utvecklingen hos de folkrörelsedrivna lotterierna fortsätter att gå framåt. SAP/SSU har introducerat flera olika spel och bingo på sin nya online-plattform. IOGT-NTO har breddat sitt utbud av nätspel genom att introducera sannolikhetsbaserade spel. Svenska Postkodföreningen har startat olika spel och bingo på nätet. Nytt tillstånd har beviljats till Sveriges Ideella Samarbetsorganisation för skraplotten Kosing. En ansökan från Idrottens Bingo i Göteborg AB har avslagits med motiveringen att tillräckliga skäl inte angetts för att göra undantag från huvudregeln att endast ideella föreningar kan få lotteritillstånd. Avslaget bekräftar att aktiebolagens möjligheter att få tillstånd till rikslotteri fortfarande är mycket begränsade. Arbetet med att säkerställa att lotterilagens krav har följts i de fall serviceföretag samverkar vid anordnandet av lotterier har fortsatt. Vid tillståndsgivningen har stor vikt lagts på granskning av de avtal som upprättats mellan tillståndshavare och serviceföretag.

38

Skälen till avslagen har bland annat varit att verksamheten tidigare bedrivits i strid med lotterilagen. I några fall har ansökningarna avslagits på grund av att kommunen har en pågående utredning om eventuell återkallelse av restaurangens serveringstillstånd. I andra fall har värdeautomaternas placering varit olämplig.

Restaurangkasino Idag finns det 52 aktörer som har tillstånd att driva restaurangkasino. Dessa tillståndshavare innehar cirka 600 spelbord på omkring 500 platser. Det populäraste spelet är fortfarande Black Jack. Nytt för i år var spelformen Black Jack Burn, för vilken vi har fastställt spelreglerna. Black Jack Burn spelas som traditionell Black Jack med det tillägget att en spelare per giv ges möjligheten att ”bränna” ett av dealerns kort. Antalet ansökningar under året var 386. Två ansökningar avslogs beroende på att spel förekom utan tillstånd från Lotteriinspektionen respektive att serveringstillståndet hade återkallats.

Förströelsespel Cirka 550 förströelsespel fanns utplacerade i Sverige under 2012. Antalet ansökningar var 83 stycken, jämfört med 61 under året innan. Antalet ansökningar avseende förströelsespel varierar från år till år. Detta beror bland annat på att tillståndstiden löper över två år. Långsiktigt tenderar dock antalet inkomna ansökningar att minska. I stor utsträckning är det samma spel som förekommer i de olika ansökningarna. Tillståndsprocessen har under året förenklats, vilket innebar att tillståndshavaren inte längre under tillståndets löptid behöver ansöka om ändring av tillståndet i lika hög utsträckning som tidigare.

Övriga tillstånd

Värdeautomatspel

Under året har ett tillstånd till att inneha penningautomat för samlarbruk beviljats.

Under året har vi bifallit 683 ansökningar om tillstånd för värdeautomater, 30 har avslagits.

Det har även kommit in fem ansökningar om varuspel.


Vi har även beviljat lotteritillstånd i samband med elva bygdetrav. Under året har ett bingotillstånd beviljats där högsta vinstens värde översteg ett basbelopp. Dessutom har sexton tillstånd beviljats till bingospel med sammankopplade bingohallar i flera län. En ansökan om tillstånd till sammankoppling av bingohallar har avslagits med hänvisning till att det i bingohallar som omfattades av ansökan hade påträffats olagliga spelautomater. Sedan sökandena inkommit med nya ansökningar som exkluderade de hallarna beviljades sammankopplingarna.

Typgodkännande Under året har vi fått 60 ansökningar om typgodkännande. Vid årets slut har vi utfärdat 59 typgodkännanden för lotter, bingobrickor och teknisk utrustning som används för insatser, vinstdragning eller kontroll.

Ett tryckeri har under året granskats av SKL för att möjliggöra typgodkännande av lotter i de högre vinstklasserna. Vi anlitar extern expertis för att göra nödvändiga granskningar av koder i tekniska dragningsutrustningar för lotterier. Under året har ett antal utfallstester genomförts i samband med godkännande av nya vinstplaner och förnyade typgodkännanden av tekniska dragningsutrustningar. En ansökan om typgodkännande av förhandsdragen lott har avslagits eftersom lotten inte höll tillräcklig säkerhetsnivå. För att fortlöpande kunna bedöma inkommande ansökningar har vi under året på nytt upphandlat extern expertis för den granskning av programkoder som behövs vid typgodkännanden.

39


Information Målet är att främja allmän kännedom om spel- och lotterilagstiftning genom spridning av information. Lotteriinspektionen ska följa och analysera utvecklingen nationellt och internationellt samt informera regeringen om utvecklingen. Prestationen för området är att redovisa i vilken utsträckning kommuner, poliser, åklagare med flera har fått information. Vi ska även redogöra för vilka insatser som genomförs för att utveckla den externa webbplatsen. Vi ska redogöra för analyser av omvärlden samt till regeringen lämna en redogörelse för utvecklingen på spelmarknaden och rättstillämpningen inom spelområdet. En ökad, mer utvecklad och proaktiv kommunikation med olika målgrupper sker både via den externa webbplatsen och via andra kommunikationskanaler. Det är viktiga instrument och under året har en fortsatt satsning på dessa kanaler skett. Bland annat har vi startat utgivningen av en skriftserie, som gavs ut vid två tillfällen under året. Vi har utvecklat vår förmåga att använda insamlad statistik, utnyttja ytterligare relevant statistik och förmedlat denna mer proaktivt i fler kommunikationskanaler. Vi har utbildat 150 lotteri- och bingohandläggare från länsstyrelser och kommuner vid fyra tillfällen under året.

40


Liksom tidigare år har vi också erbjudit landets samtliga polismyndigheter och åklagarkammare utbildning och information om regelverket på spel- och lotteriområdet. Utbildningar har under året genomförts hos en polismyndighet och två åklagarkammare. Vi har genomfört en statistisk undersökning med syftet att öka kunskapen om spel och spelvanor. I undersökningen, som omfattade ett representativt urval av befolkningen, svarade 80 procent att de tycker att det är viktigt vart överskottet går och 38 procent tycker att överskottet ska gå till välgörenhet och svensk idrott. Även att vinna, insatsernas storlek och spelets trygghet värderades högt. Almedalsveckan var större än någonsin tidigare och flera spelrelaterade aktiviteter uppmärksammandes. Bland 1 800 seminarier talade Lotteriinspektionens generaldirektör Håkan Hallstedt kring den svenska spelmodellen i samband med Svenska Spels tema ”Ett annorlunda spelbolag på en annorlunda marknad”.

samarbetsorganet Gaming Regulators European Forum (GREF) och det internationella samarbetsorganet International Association of Gaming Regulators (IAGR), vars årsmöte hölls i Singapore. Under GREF:s årsmöte i Portugal diskuterades, förutom interna frågor, bland annat ansvarsfullt spelande och de utmaningar som ligger i det ökade spelutbudet inom sociala medier. GREF, som bildades 1989, består av representanter från spelreglerande myndigheter och organisationer i Europa.

Gaming Regulators European Forum är ett forum där europeiska tillsynsmyndigheter inom spelsektorn kan mötas, utbyta åsikter och information samt, efter godkännande av medlemmarna, vara en central kontaktpunkt för frågor som riktas mot tillsynsmyndigheter från myndigheter eller organisationer i Europa. Det är möjligt för alla tillsynsmyndigheter i Europa att vara medlemmar i GREF.

Seminariet Spelmarknadsansvaret 2012 genomfördes i slutet av året i Stockholm. Företrädare från spelbranschen erbjöds då bland annat att lyssna till internationella erfarenheter från Danmark, Jersey och Alderney; lära sig mer om den aktuella frågan om idrottens integritet och kampen mot uppgjorda matcher samt få inblick i arbetet mot förekomsten av illegala spelautomater i Sverige.

Internationellt samarbete Utbytet med våra motsvarigheter i de nordiska länderna har fortsatt och är viktigt för vår verksamhet. En förutsättning för att uppfylla det uppdrag som vi har är att kontinuerligt bevaka omvärlden. Det sker bland annat i de återkommande sammankomsterna i det europeiska

Forumet ger möjlighet till diskussion kring spelfrågor, utbyte av idéer och information samt utgör en gemensam europeisk kontaktyta i spelrelaterade frågor gentemot andra organisationer i världen. Håkan Hallstedt, generaldirektör för Lotteriinspektionen, valdes till ny ordförande i GREF. Ordförandeskapet i GREF innehas under en tvåårsperiod.

Det nordiska samarbetet är fortsatt av stor betydelse. Det nordiska generaldirektörsmötet hölls på Bornholm och det nordiska tekniska/juridiska mötet i Köpenhamn. Vi ökade vår kunskap inom området genom möten och studiebesök. Dessa omfattar reglerande aktörer, offshore-bolag och övriga intressenter på marknaden. Med offshore-bolag menas företag som erbjuder tjänster via internet i ett land, men som har en licens någon annanstans. Under året har vi deltagit i flera konferenser, seminarier och möten i bland annat Bryssel, Budapest, Oslo, Sofia och London. Vi har tagit emot en delegation från Colombia och vi har också haft två representanter från Nevada Gaming Control Board på besök.

41


Styrelse

Generaldirektör

Skyddshänsyn & riskminimering

Chefsjurist

Metod & utveckling

Kommunikationsavdelning

Tillstånd och tillsyn Operativ avdelning

Organisation Lotteriinspektionen ska arbeta säkerhets- och problemorienterat och koncentrera arbetet till de sektorer på marknaden där risken för kriminalitet och sociala skadeverkningar bedöms vara störst. Vi ska lämna en sammanfattande redovisning över de åtgärder som vi vidtagit för att nå målet samt att informera om vilka insatser som har gjorts i syfte att effektivisera och förbättra vår verksamhet. Lotteriinspektionen leds av en styrelse. Generaldirektören Håkan Hallstedt är myndighetschef. På kontoret i Strängnäs arbetar omkring 40 personer. Inom myndigheten finns även ett sextiotal arvoderade kontrollanter som arbetar över hela landet för att se till att allt spel sker på rätt sätt och att olagligt spel inte förekommer.

42

Avdelning för verksamhetsstöd

Styrelsens ledamöter utses av regeringen och generaldirektören ingår i styrelsen. Styrelsen beslutar om myndighetens verksamhetsplan och andra övergripande frågor, som till exempel föreskrifter, riktlinjebeslut, remissvar och rapporter samt principiellt viktiga beslut som rör nya lotterier och spel. Inom Lotteriinspektionen finns en ledningsgrupp som ansvarar för att utveckla verksamheten, behandla aktuella frågor i organisationen, fatta beslut om riktlinjer och ta ställning till olika förslag. Den 1 mars 2012 inrättades en ny organisation för ett effektivare och smidigare arbete. Två operativa avdelningar har bildat en avdelning. Två nya funktioner skapades; Metod och utveckling samt SKRIM – Sociala skyddshänsyn och riskminimering, en särskilt inrättad arbetsgrupp.


Uppdrag i regleringsbrevet Lotteriinspektionen har fått i uppdrag att utöva kontroll och tillsyn utöver den utlottningsverksamhet som bedrivs av Riksgäldskontoret inom ramen för svenska statens premieobligationslån. Tillsynen har genomförts med ett gott resultat utan anmärkningar. Vi har också fått i uppdrag att göra en översyn av lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel och utreda eventuellt behov av författningsändringar till följd av den tekniska utvecklingen och därmed sammanhängande gränsdragningsproblem vad gäller lagens tillämplighet. Vi redovisade uppdraget till regeringen den 11 september 2012.1 I redovisningen konstaterade vi bland annat att när automatspelslagen infördes var syftet att komma till rätta med de olämpliga ungdomsmiljöer som kunde uppkomma i spelhallar. Det framhölls att spelhallarna lätt kunde bli tillhåll för personer med sådana sociala problem att de utövade ett dåligt inflytande på ungdomarna. Det påpekades också att spelandet 1

skapade ett penningbehov som kunde utlösa viss kriminalitet. Nämnda förhållanden medför, enligt vår mening, att det alltjämt är rimligt att ställa krav på en verksamhet som i stor utsträckning lockar barn och ungdomar till sig. Den tekniska utvecklingen har samtidigt bidragit till att definitioner och begrepp i lagtexten har gjort lagen svårtillämpad. Enligt vår mening kan regleringen i många delar förenklas samtidigt som sanktionssystemet effektiviseras. Vi anser att syftet med lagen, det vill säga att förhindra illegalt spel om pengar och att de i automatspelslagen specifika spelen sker i en miljö som kan anses lämplig för barn och ungdom, kan uppfyllas genom en anmälningsplikt istället för krav på tillstånd. De grundläggande fortsättningarna för bedrivande av verksamheten bör återfinnas i lag (eventuellt med en föreskriftsrätt för myndigheten). Förutom de undantag från tillståndsplikten som finns i dag bör förströelsespel som anordnas av en kommun eller en ideell förening undantas också från anmälningsplikt.

Diarienummer 12LI2861

43


Några förslag till författningsändringar mot bakgrund av vår rapport har ännu inte framlagts. Vi har även fått i uppdrag att redovisa hur vi avser att utöva kontroll och tillsyn med anledning av förändringar i tillstånden till Svenska Spel och ATG, avseende bland annat införandet av nya spelformer. Vi skulle särskilt redogöra för vilka förutsättningar det finns för samarbete med andra länders tillsynsmyndigheter. Vi redovisade uppdraget till regeringen den 14 februari 2012.2 I redovisningen konstaterar vi bland annat följande. De förändringar som skett av tillstånden medför att Lotteriinspektionens tillsyn av värdeautomater kommer att öka. Dialog har även inletts med Svenska Spel avseende marknadsföringen av internationella spelsamarbeten. Motsvarande dialog kommer också att inledas med ATG. De ökade möjligheterna till internationellt samarbete för båda bolagen medför enligt vår uppfattning att det föreligger ett behov av internationella överenskommelser med andra länders tillsynsmyndigheter för att det ska vara möjligt att fullt ut utöva tillsyn över dessa samarbeten. Vi förordade att vi genom delegation från regeringen ges rätt att ingå sådana överenskommelser. Genom regeringens beslut den 24 maj 2012 (Fi2012/1338) bemyndigades Lotteriinspektionen att förhandla om internationella överenskommelser om informationsutbyte och tillsynssamarbete med berörda myndigheter i Australien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grenada, Island, Italien, Malta, Norge, Nederländerna, Polen, Spanien, Storbritannien, Sydafrika, Tyskland, USA och Österrike. Sverige har ännu inte träffat någon överenskommelse med någon av de angivna länderna.

2

44

Diarienummer 12LI713

Utveckling enligt värdegrund För att behålla och kunna attrahera arbetskraft är det viktigt att medarbetarna trivs, känner att de utvecklas och att ny arbetskraft gärna söker sig till Lotteriinspektionen. Helt avgörande är då att medarbetarkulturen är god och brett accepterad. Vi har arbetat för att öka mångfalden och att kontinuerligt ta hänsyn till jämställdhet. Lotteriinspektionen är en mindre myndighet med specialiserad kompetens inom spelområdet. Det ställer krav på ett bra samarbete mellan avdelningarna och en fortsatt utveckling av processerna. Vår värdegrund utgår från begreppen kvalitet, proaktivitet och respekt och ligger till grund för hela vår verksamhet och beskriver hur vi förhåller oss till omvärlden.

Kvalitet: Vi värnar om vår roll som opartisk myndighet och utför vårt arbete engagerat och effektivt utan att göra avkall på noggrannhet och rättsäkerhet. Vi är serviceinriktade, tillgängliga för alla och ger kompetent service.

Proaktivitet: Vi är synliga och ligger steget före genom att bevaka trender inom spelområdet och omvärlden. Vi följer utvecklingen och har spetskompetens inom vårt verksamhetsområde. Vi ger tydliga besked och har omvärldens förtroende.

Respekt: Vi har respekt och förståelse för alla våra externa och interna målgrupper när det gäller samtliga förekommande arbetsuppgifter, tidsplanering och vår egen påverkan på andra. Vi ser möjligheter istället för problem. Vi delar med oss av vår kunskap och erfarenhet och vi samarbetar för att öka arbetsglädje och myndighetens kunskaps- och servicenivå.


Kvalitet, proaktivitet och respekt är grunden för vår verksamhet


Personal Lotteriinspektionen hade 39 anställda inklusive generaldirektören vid årets utgång. Av de 39 anställda var 24 kvinnor (61 procent) och 15 män (39 procent). Dessutom fanns det cirka 60 behovsanställda kontrollanter runt om i landet som är anställda med stöd av anställningsförordningen (1994:373). Medellönen för de anställda (generaldirektörens och kontrollanternas lön/arvode är inte medräknade) var vid årets utgång 34 734 kronor per månad. Den genomsnittliga åldern var 42 år.

Mål för personal- och kompetensförsörjning Lotteriinspektionen ska verka för en långsiktig och god personalförsörjning med en ändamålsenlig kompetens för verksamheten. Våra mål har varit att utbilda enskilda medarbetare i områden som är upptagna i verksamhetsplanen och som ingår i medarbetarnas arbetsuppgifter. Vi har uppnått målet med god kompetensförsörjning med en ändamålsenlig kompetens för verksamheten. Kvinnor och män får lika möjligheter till utveckling i arbetet. Detta gäller såväl de egna arbetsområdena som vidareutveckling inom andra områden. Under året har fyra personer slutat. Vi har rekryterat fem medarbetare varav fyra är anställda tillsvidare. Kontrollanter har rekryterats med stöd av anställningsförordningen. Vi har under perioden juni- augusti anställt två sommararbetare. Vid rekryteringen har vi eftersträvat mångfald ur alla aspekter. Tabell 1: Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro

2012

2011

2010

Kvinnor

3,6 %

2,6 %

1,9 %

Män

1,1 %

1,1 %

1,2 %

30–49 år

2,1 %

1,2 %

1,8 %

Totalt

2,8 %

2,1 %

1,7 %

Könsfördelning

Åldersfördelning

Sjukfrånvaro i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden

Sjukfrånvaron för myndigheten var totalt under året 2,8 procent av den ordinarie arbetstiden. Detta kan jämföras med 2,1 procent året innan. Av den totala sjukfrånvaron var 23,8 procent från en sammanhängande period om 60 kalenderdagar eller mer. Vid analys av frånvaron visar det sig att ökningen av sjukfrånvaron inte är relaterade till arbetet och dess miljö. Endast en åldersfördelning presenteras då denna grupp av anställda består av fler än 10 medarbetare.

46


Internt arbete under året Metod och Utveckling I mars har en ny funktion bildats på Lotteriinspektionen, Metod och utveckling som arbetar med den myndighetsövergripande verksamhetsutvecklingen för tillstånd och tillsyn. Dessa frågor har tidigare hanterats löpande i den dagliga verksamheten i Lotteriinspektionens två operativa avdelningar. När de två avdelningarna slogs samman till en lyftes det strategiska arbetet med att utveckla metoder till en egen funktion. Metod och utveckling ska fortsättningsvis vara väl integrerat med det dagliga operativa arbetet. Funktionen har samordningsansvar vad gäller förvaltningssystem och bedömer långsiktiga resursbehov. Inom funktionen ser man bland annat över och utvecklar olika processer, strukturer, arbetssätt och system främst inom områdena tillstånd och tillsyn. Under året har fem olika tillsyns- och tillståndsprojekt drivits i den nya funktionen. Projektledarna är handläggare från myndighetens avdelningar. De flesta projekt drivs med bistånd av projektgrupper och ibland även

med referensgrupper. Regelbundna avstämningar sker och information ges i regelbundna intervaller till övriga medarbetare på Lotteriinspektionen. Några av projekten har sett över dokumentation och hur ny teknik kan utnyttjas i dokumenthanteringen. Spårbarhet och effektiv struktur i tillsynsdokumentationen har stor betydelse för vårt arbete. Ett projekt har arbetat med att förbättra och förenkla de mallar som aktörerna på spelmarknaden använder när de ansöker om tillstånd. Även kartläggning av vilken teknisk utrustning och vilka system som i dag finns hos de större aktörerna i Sverige och utomlands har varit ett av projekten som hanterats av funktionen.

Intern styrning och kontroll God intern styrning och kontroll är nödvändig i alla organisationer. Det ger förutsättningar för att ledningen ska kunna driva verksamheten effektivt och med god träffsäkerhet uppnå önskade resultat. Med en god intern styrning och kontroll kan oavsiktliga fel upptäckas samt oegentligheter och andra former av bedrägligt beteende förhindras.

47


Arbetsmetoden skapas tillsammans av ledning och medarbetare. Syftet är att verksamheten ska bedrivas i enlighet med gällande styrdokument, till exempel myndighetsinstruktion och regleringsbrev. Verksamheten utförs på ett effektivt sätt med tillförlitlig och rättvisande redovisning samt med god hushållning av statens medel. Viktigt är att tillförlitlig redovisning och rättvisande rapportering av verksamheten sker kontinuerligt. Planering, styrning och uppföljningar av riskanalyser, kontrollåtgärder och dokumentation ingår i den interna styrningen och kontrollen. Under året har arbetet inriktats på kontroller som tog sikte på att analysera risker för händelser som skulle få stor konsekvens för verksamheten om de inträffade, att uppnå balans mellan avgifter och relaterade kostnader samt rutiner i handläggningen. Resultatet var övervägande bra. Delar av det kontrollerade området kommer att vara föremål för aktiviteter även under 2013 för att säkerställa att myndighetens arbete utförs med fortsatt god kvalité.

Teknisk utveckling Utvecklingen sker snabbt och vi har kontinuerligt utvecklat vår it-struktur på det sätt som krävs för att vi ska svara upp till de krav som ställs på oss.

E-tjänster och internet Internet är numera en vanlig mötesplats mellan myndigheter och medborgare. Den skapar förutsättningar för ett mer effektivt och rättssäkert arbete och bidrar till att bemötandet av allmänheten i så hög grad som möjligt kännetecknas av tillgänglighet. Internet är ett verktyg som är nödvändigt för att myndigheterna ska kunna anta framtidens utmaningar och ge bra service. Myndighetens webbplats kan också bidra till att attrahera kompetenta medarbetare. En del material på internet är publicerat i olika format för att ge personer med funktionsnedsättning god tillgänglighet. Vår webbplats är ansluten till Talande Webb, ett gratis hjälpmedel för personer som har svårt att läsa.

Elektroniskt arkiv Den tekniska utvecklingen gör att både hård- och mjukvara snabbt blir föråldrad. Därför behövs lösningar som oberoende av system säkerställer att elektroniska handlingar är läsbara även i framtiden. Lotteriinspektionen har införskaffat ett system enligt Riksarkivets krav på bevarandeformat för digital information över lång tid, Long-Term Archive (LTA).

48


Resultatredovisning Tillsyn Prestationer för området var att genomföra och redogöra för kontroll och tillsyn av spelmarknaden. Arbetet har skett genom kontroller och myndighetsbesök. Effekten av tillsynen visas genom antal anmärkningar och andel nedlagd arbetstid. Antalet kontroller (tabell 2) har ökat under året jämfört med föregående år. Ökningen har till övervägande del berott på att en stor insats har gjorts beträffande tillsynen av värdeautomater där placeringen av automaterna och omsättningsvillkoret för tillståndet har kontrollerats. Resultatet av denna insats har beskrivits i avsnitten Kontroll av illegalt spel och Tillstånd och normgivning. Andelen anmärkningar var 3,1 procent. Andelen har minskat jämfört med föregående år. Den största andelen anmärkningar rör spelformerna restaurangkasino och förströelsespel. Tabell 2 : Antal kontroller och anmärkningar

Lotterier Restaurangkasino

2012 Kontroll Anm. 766 1

2011 Kontroll Anm. 694 7

2010 Kontroll Anm. 736 9

240

44

236

49

224

36

5 502

189

2 387

99

2 645

102

Förströelsespel

95

39

105

49

222

105

Övriga tillstånd

48

2

40

0

16

3

435*

9

85

12

54

14

126

2

150

10

366

18

1 885

4

1 540

1

1 619

2

Varav ombudskontroller (Svenska Spel)

202

1

212

7

432

11

Casino Cosmopol AB

313

15

278

14

137

4

23

0

30

0

37

0

9 307

303

5 757

248

6 488

304

Värdeautomater

ATG Varav ombudskontroller (ATG) Svenska Spel

Riksgäldskontoret Totalt

*Förändringen av antalet kontroller beror på förändrade interna rutiner hos myndigheten av registrering av sena makuleringar.

49


Kontroll och tillsyn (tabell 3) visar ett ekonomiskt underskott på 300 kronor per kontroll. Både avgiftsuttaget och kostnaderna för tillsynen har ökat, men då antalet kontroller har ökat mer än avgifts- och kostnadsökningen medförde det en lägre avgift och kostnad per kontroll. Tabell 3: Avgifter och kostnader per kontroll

2012

2011

2010

Antal kontroller

9 307

5 757

6 488

Avgift per kontroll

1 720

2 595

2 585

Kostnad per kontroll

2 020

3 151

2 911

Resultat per kontroll

- 300

-556

-326

Nedlagd tid (tabell 4) på tillsynen har ökat med mer än 500 timmar. Ökningen berodde på att mer tid har lagts på tillsynen av främst värdeautomater. Den största delen av tillsynsarbetet lades ned på detta område, vilket var cirka 24 procent. Däremot lades mindre tid på tillsynen av Svenska Spel jämfört med föregående år. Tabell 4: Antal timmar och andel nedlagd tid

Verksamhet Lotterier Restaurangkasino

2011 % Timmar 10,4 1 146

2010 % Timmar 13,9 1 468

3,4

386

4,8

528

5,1

540

Värdeautomater

24,2

2 786

14,9

1 642

8,2

859

Förströelsespel

1,4

157

3,7

407

5,4

569

ATG

13,9

1 605

13,1

1 436

20,2

2 124

Svenska Spel

18,4

2 118

23,0

2 529

24,9

2 617

Casino Cosmopol AB

17,3

1 995

19,3

2 121

19,0

1 998

Riksgäldskontoret

0,1

13

0,9

96

0,6

63

Övrig kontroll

8,0

922

9,9

1 096

2,7

283

100,0

11 512

100,0

11 001

100,0

10 521

Totalt

50

2012 % Timmar 13,3 1 530


Kontroll av illegalt spel Prestationer för området var att Lotteriinspektionen ska visa vilka åtgärder som vidtagits mot illegalt spel och informera om antal utförda kontroller och polisanmälningar. Antalet kontroller (tabell 5) av misstänkt illegalt automatspel har ökat eftersom en kartläggning av förekomsten av illegala spelautomater har genomförts under året. Andelen anmärkningar har minskat jämfört med föregående år. Tabell 5: Antal kontroller och anmärkningar

Resultat misstänkt illegalt spel Misstänkt illegalt automatspel

2012 Kontroll Anm.

2011 Kontroll Anm.

2010 Kontroll Anm.

2 608

262

1 586

413

842

285

Misstänkt otillåtet främjande

46

28

210

54

119

49

Misstänkt illegalt pokerspel

2

2

4

3

5

5

Förströelsespel utan tillstånd

4

4

5

5

11

11

Kasinospel utan tillstånd

4

1

10

5

6

0

224

137

40

36

43

30

44

-

-

-

1 899

516

1 026

380

Övrigt lotteri utan tillstånd Kontroll ej möjlig Totalt

2 888

434

Polisanmälningarna (tabell 6) har också minskat jämfört med både 2011 och 2010. Detta berodde bland annat på att förekomsten av antalet illegala spelautomater har minskat vilket också kartläggningen visade. Tabell 6: Övriga resultat

2012

2011

2010

Besiktning av spelautomater för polisens förundersökningar

0

1

8

Polisanmälningar

95

158

106

51


Tillstånd och normgivning Prestationer för området är att Lotteriinspektionen ska bidra till en väl fungerande spelmarknad genom att rapportera antalet gällande tillstånd, ansökningar, bifall, avslag samt andelen nedlagd arbetstid. Lotteriinspektionen ska även rapportera om antal ärenden, antal nya ärenden och yttranden till domstol. Ansökningar som tagits tillbaka av sökanden eller avskrivits av oss finns inte med i redovisningen nedan. Mellan åren finns vanligen också balanser med ärenden som ännu inte avgjorts. Antalet öppna ärenden redovisas i den så kallade ärendebalansen. Under året har vi fått in åtta nya ärenden som sedan blivit föremål för prövning i förvaltningsdomstol. De har i huvudsak gällt tillståndsgivningen. Vi har lämnat två yttranden till domstol. Tabell 7: Sammanfattning av tillståndsgivningens resultat.

Verksamhet Rikslotterier

Restaurangkasino

Förströelsespel

Värdeautomater

Övriga tillstånd

Typgodkännande

Totalt

Ansökningar Bifall Avslag Tillstånd Ansökningar Bifall Avslag Tillstånd Ansökningar Bifall Avslag Tillstånd Ansökningar Bifall Avslag Tillstånd Ansökningar Bifall Avslag Tillstånd Ansökningar Bifall Avslag Tillstånd Ansökningar Bifall Avslag Tillstånd

2012 50 56 2 58 386 364 2 509 83 67 0 104 686 683 30 2 334 33 33 3 50 60 59 1 177 1 298 1 262 38 3 232

Antal tillstånd är gällande tillstånd för den sista december aktuellt år.

52

2011 52 42 0 42 392 376 5 502 61 60 0 130 2 934 2 911 19 2 287 61 59 0 53 60 62 1 166 3 560 3 510 25 3 180

2010 42 39 0 37 393 390 3 535 115 101 1 142 2 907 2 905 48 2 295 30 31 0 22 72 68 2 185 3 559 3 534 54 3 216


Antalet ansökningar (tabell 7) har minskat under året. Minskningen av ansökningar berodde på att alla ansökningar för värdeautomater under 2011 avsåg en tvåårsperiod. Handläggningen av tillståndsbeslut (tabell 8) har gett ett resultat på minus 3 242 kronor per beslut. Detta var ett högre underskott jämfört med 2011. Både avgiftsuttaget och kostnaderna har minskat, liksom antalet ansökningar. Tabell 8: Avgifter och kostnader per beslut i kronor

2012

2011

2010

Antal beslut

1 300

3 535

3 588

Avgift per beslut

3 591

2 704

2 291

Kostnad per beslut

6 833

3 094

2 727

Resultat per beslut

-3 242

-390

-436

Den största andelen av nedlagd tid (tabell 9) för tillstånd och normgivning avsåg tillståndsgivningen för värdeautomater. Detta berodde på att mycket tid krävdes för handläggningen av ändringar i gällande tillstånd. Tabell 9: Antal timmar och andel nedlagd tid

Verksamhet

%

2012 Timmar

%

2011 Timmar

%

2010 Timmar

Lotterier

21,2

1 435

15,8

1 341

16,8

1 205

Restaurangkasino

14,7

994

13,7

1 162

15,9

1 137

Värdeautomater

39,5

2 671

35,2

2 984

43,3

3 111

Förströelsespel

6,6

447

5,5

469

7,8

560

Bingo

1,4

98

0,6

47

0,6

45

Varuspel

0,6

40

0,5

43

0,5

34

Typgodkännande

6,8

458

6,5

547

6,6

477

Övriga tillstånd

8,1

547

20,6

1 742

4,8

348

Yttrande i domstol

0,8

51

1,0

86

2,3

162

Varning

0,0

0

0,0

2

0,0

0

Föreskrifter

0,3

18

0,6

50

1,4

101

100,0

6 759

100,0

8 473

100,0

7 180

Totalt

53


Ärendebalansen (tabell 10) är antalet öppna ärenden den sista december och antalet dagar sedan ärendet registrerats. Av 112 öppna ärenden hade 55 kommit in inom 30 dagar före årsskiftet. Av dessa handlade 38 om värdeautomater. 57 öppna ärenden var äldre än 30 dagar. Av dessa 57 handlade 39 även här om värdeautomater. Antalet öppna ärenden är färre än 2011. Förändringen berodde på antalet öppna ärenden för värdeautomater var hög i slutet av föregående år. Tabell 10: Ärendebalansen

2012

2011

2010

Upp till 30

55

80

45

31-60 dagar

31

18

9

61-90 dagar

23

15

8

3

10

18

112

123

80

Mer än 90 dagar Totalt

54


Vår verksamhet finansieras genom anslag Ekonomisk översikt Vår verksamhet finansieras genom anslag. Anslaget för året fastställdes till 47,1 miljoner kronor. Marknadens aktörer får betala avgifter för ansökningar om tillstånd, kontroll och tillsyn. Dessa avgifter redovisas mot inkomsttitel 9455 lotteriavgifter. Avgifter för utbildning får myndigheten använda i verksamheten. Under året har Lotteriinspektionen levererat in 20,7 miljoner kronor i avgifter till statsbudgeten. I enlighet med regleringsbrevet redovisar vi uppbördsintäkterna som intäkter i resultatredovisningen istället för intäkter av anslag. Samtliga belopp i resultatredovisningen är angivna i tusental kronor om inget annat anges.

Ekonomisk utveckling Verksamheten gav totalt ett ekonomiskt underskott (tabell 11). Det beror till stor del på att intäkterna inte täcker utgifterna för kontrollen av den illegala spelmarknaden och informationsverksamheten. De budgeterade siffrorna är hämtade från regleringsbrevet och hur vi planerade fördelningen av de tilldelade anslagen. Hur vi använt anslagssparandet ingår inte i de budgeterade siffrorna.

Kostnaderna för året har ökat jämfört med föregående år med mer än en miljon kronor. Ökningen beror till stor del på ökade personalkostnader och kostnader för köp av tjänster. Personalkostnaderna ökade då antalet årsarbetskrafter ökade med 2,8 under året. Kostnader för köp av tjänster ökade då vi genomförde flera stora informationsaktiviteter, bland annat en kampanj mot illegalt spel. Uppbördsintäkterna var totalt lägre jämfört med föregående år. En minskning har skett avseende avgiftsuttaget för tillståndsgivningen. Orsaken till detta var ett lägre avgiftsuttag för ansökningar om värdeautomater då antalet ansökningar minskade jämfört med föregående år. Förändring av avgifterna genomfördes under året. Kontroll och tillsyn är vår största verksamhet, även när det gäller intäkter och kostnader. Verksamheten gav ett negativt resultat under året, 2 798 tkr. Både avgiftsuttaget och kostnaderna var något högre än föregående år. Ökningen av avgiftsuttaget för tillsynen berodde på att avgiftsnivån för den timbaserade

55


Tabell 11: Resultat per verksamhet

2012

Budget 2012

2011

2010

Intäkter

20 676

25 050

24 504

25 006

Kostnader

45 229

47 100

44 047

44 997

Resultat

-24 553

-22 050

-19 543

-19 991

Intäkter

16 007

19 100

14 936

16 769

Kostnader

18 805

22 700

18 144

18 885

Resultat

-2 798

-3 600

-3 208

-2 116

0

0

0

0

6 632

8 000

5 799

6 708

-6 632

-8 000

-5 799

-6 708

Intäkter

4 669

5 900

9 559

8 221

Kostnader

8 883

5 400

10 938

9 784

Resultat

-4 214

500

-1 379

-1 563

0

50

9

16

Kostnader

10 909

11 000

9 166

9 620

Resultat

-10 909

-10 950

-9 157

-9 604

Verksamhet, tkr Totalt för myndigheten

Kontroll och tillsyn

Kontroll av illegal spelmarknad Intäkter Kostnader Resultat Tillstånd och normgivning

Information Intäkter

Intäkter avser både uppbördsintäkter och intäkter som redovisas under anslaget (4 § avgiftsförordningen och finansiella intäkter).

tillsynen höjdes under våren. Underskottet berodde på en ökad insats avseende tillsynen av värdeautomater som genererade ökade kostnader. Tillstånd och normgivning gav ett resultat på minus 4 214 tkr, ett högre underskott jämfört med föregående år och budget. Ansökningsavgifterna täcker inte relaterade kostnader för tillståndsgivningen, framför allt gäller detta värdeautomaterna. Kostnaderna har ökat på grund av en större insats avseende befintliga tillstånd för värdeautomater. 2010 lämnade Lotteriinspektionen ett förslag till Finansdepartementet avseende ytterligare förändrade ansökningsavgifter för att täcka underskottet. Denna ändring har genomförts under hösten. Den informations- och utbildningsverksamhet som vi bedriver på eget initiativ finansieras genom tilldelat anslag. Kostnaderna var 10 909 tkr, något under budget men högre än föregående år.

56


Ökningen berodde på ökade kostnader för personal då det var fler anställda inom området jämfört med 2011 och ökade kostnader för köp av tjänster (en kampanj och genomförande av ett seminarium). Kontrollen av den illegala spelmarknaden finansieras via anslag, dock högst med 8 000 tkr. Under 2012 var kostnaden 6 632 tkr, något högre än föregående år till följd av att fler kontroller har gjorts och att antalet anställda på området har ökat. Lotteriinspektionen fördelning av tid har till största delen lagts på kontroll och tillsyn, 41 procent. 12 procent lades på kontroll av illegal spelmarknad, 24 procent på tillstånd och normgivning och 23 procent på information. Vi lägger 91 procent av kostnaderna på verksamhet som hör till lotterilagen (tabell 12), 2 procent på verksamhet som hör till lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel (automatspelslagen) och resterande 7 procent på verksamhet som hör till kasinolagen (1999:355). Kostnaderna för verksamheten som hör till kasinolagen och automatspelslagen har minskat då mindre tid har lagts på dessa områden. Dock har kostnaderna för verksamheten som hör till lotterilagen ökat eftersom mer tid lagts på detta område. Kostnaden för den administrativa ledningen uppgår till 11,1 miljoner kronor3. 2011 var kostnaden 7,1 miljoner kronor och 2010 var den 6,5 miljoner kronor. Tabell 12: Fördelning av kostnader av bedriven verksamhet med stöd av kasinolagen, automatspelslagen och lotterilagen

Kostnader, tkr

2012

2011

2010

Lotterilagen

40 951

39 186

40 150

Kasinolagen

3 291

3 492

3 202

987

1 369

1 645

45 229

44 047

44 997

Automatspelslagen Totalt för myndigheten

Här ingår lön och sociala avgifter för styrelsen, generaldirektören och avdelningen för verksamhetsstöd. Juridiska avdelningen var inte inräknad fram till och med 2011. Totalt bestod den administrativa ledningen av sex styrelseledamöter, fyra chefer och tolv medarbetare vid utgången av året.

3

57


Finansiell redovisning


Resultaträkning

Not

2012-01-012012-12-31

2011-01-012011-12-31

Intäkter av anslag

1

45 229

43 955

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

2

52

10

66

82

45 347

44 047

-30 322

-29 539

-3 695

-3 585

-9 553

-8 945

-65

-74

-1 712

-1 904

-45 347

-44 047

0

0

20 676

24 495

-20 677

-24 488

-1

7

-1

7

Tkr Verksamhetens intäkter

Finansiella intäkter Summa

Verksamhetens kostnader Kostnader för personal

3

Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader

4

Finansiella kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Summa

Verksamhetsutfall

Uppbördsverksamhet Intäkter av avgifter med mera samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet

Saldo

Årets kapitalförändring

5

59


Balansräkning TILLGÅNGAR, tkr Immateriella anläggningstillgångar Rättigheter och andra immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet Maskiner, inventarier, installationer m.m. Summa Fordringar Kundfordringar Fordringar hos andra myndigheter Övriga fordringar Summa Periodavgränsningsposter Förutbetalda kostnader Övriga upplupna intäkter Summa Avräkning med Statsverket Avräkning med Statsverket Kassa och bank Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Summa

Not

2011-12-31

2011-12-31

6

546

1 334

7 8

453 1 811 2 264

518 2 015 2 533

0 1 121 2 794 3 915

1 931 2 327 3 259

10

1 179 226 1 405

1 041 217 1 258

11

-3 303

-4 479

12

4 696 4 696

4 736 4 736

9 523

8 641

13 5

-1 -1 -2

-8 7 -1

14

0

0

15 16

2 697 818 3 251 575 7 341

3 598 754 1 805 606 6 763

17

2 184

1 879

9 523

8 641

9

SUMMA TILLGÅNGAR KAPITAL OCH SKULDER Myndighetskapital Balanserad kapitalförändring Kapitalförändring enligt resultaträkningen Summa Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Skulder m.m. Lån i Riksgäldskontoret Skulder till andra myndigheter Leverantörsskulder Övriga skulder Summa Periodavgränsningsposter Upplupna kostnader SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

60


Anslagsredovisning

Anslag

Årets tillIngående Totalt delning enl överföringsIndragning disponibelt regleringsbelopp belopp brev

Anslag 15:1

3 928

47 071

-2 531

48 468

Inkomsttitel

Beräknat belopp

Inkomster

9455 Lotteriavgifter

25 000

20 676

Utgifter

Utgående överförings belopp

-45 471

2 997

Årets tilldelning av anslag är enligt regleringsbrevet förenat med två villkor enligt nedan Område Information Kontroll av illegal spelmarknad

Tilldelning

Kostnader

11 000

10 909

8 000

6 632

61


Sammanställning av väsentliga uppgifter Lotteriinspektionen (LI), 2010-12-31 2012

2011

2010

2009

2008

Beviljad låneram i Riksgäldskontoret (RGK)

8 000

8 000

10 000

6 000

6 000

Utnyttjad låneram i RGK

2 697

3 598

3 910

4 938

5 617

Beviljade kontokrediter i RGK

4 400

4 400

4 400

3 313

3 313

66

82

25

52

265

Avgiftsintäkter, beräknat belopp

25 000

29 500

27 500

33 100

31 000

Avgiftsintäkter, faktiskt utfall

20 676

24 495

24 987

28 076

28 875

Avgiftsintäkter beräknat belopp

50

50

50

50

50

Avgiftsintäkter, faktiskt utfall

52

10

16

2

16

Beviljad anslagskredit

1 412

1 397

1 346

1 331

1 309

Utgående anslagssparande

2 997

3 928

1 301

3 826

6 778

Antal årsarbetskrafter

37,8

34,9

35,6

34,1

33,8

Medelantal anställda

38,7

38,3

36,7

37,3

37,3

1 153

1 202

1 179

1 150

1 088

Ungefärligt antal

60

80

90

90

90

Årets kapitalförändring

-1

7

2

120

227

Balanserad kapitalförändring

-1

-8

-10

-1 890

-2 117

Ränteintäkter på räntekonto

Avgifter som LI inte disponerar

Avgifter som LI disponerar

Driftskostnad per årsarbetskraft LI har även arvoderade kontrollanter varför driftskostnaden per anställd blir så hög

62


Noter och tilläggsupplysningar Alla belopp är angivna i tusental kronor där inte annat anges. Nedan anger vi jämförelsetal för 2011 inom parentes eller i den högra kolumnen. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Vår redovisning följer god redovisningssed enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till 2 kap. 5–6 §§ i ovan nämnda förordning, respektive allmänna råd till 6 § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring. Regeringen har i regleringsbrevet beslutat att vår utbildningsverksamhet ska finansieras med avgifter. Inom ramen för full kostnadstäckning får vi själva besluta om grunderna för avgiftssättningen, men inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Vid en jämförelse av intäkterna i de finansiella delarna och resultatredovisningen är det viktigt att notera att även uppbördsintäkterna redovisas som intäkter i resultatredovisningen. I enlighet med regleringsbrevet, avsnitt 2 övrig återrapportering, redovisar vi uppbördsintäkterna som intäkter i resultatredovisningen istället för intäkter av anslag, vilket är kravet enligt 3 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde. Avskrivningstiden ska motsvara den ekonomiska livslängden. Avskrivningarna görs linjärt på följande sätt: 3 år

Programvaror, licenser och konsulttimmar 3 år Servrar, laserskrivare, hårdvara för kontrollsystem 3 år Bilar 5 år Kontorsmaskiner 10 år Möbler 3-10 år Investeringar i annans fastighet skrivs av på samma tid som den återstående tiden på gällande hyreskontrakt Övriga datorer beräknas ha en livslängd mindre än tre år, varför de kostnadsförs vid inköpet. Vi bedömer osäkra fordringar löpande. Fordringar bokförs som befarade förluster när vi vidtar indrivningsåtgärder. En osäker fordran är en konstaterad förlust när vi fått besked om att företaget gått i konkurs. Brytdagen för samtliga myndigheter är fastställd till den 5:e i månaden efter budgetårsskiftet. Fakturor som gäller det gamla året och som anländer till myndigheten efter brytdagen bokförs som periodavgränsningsposter om de överstiger 5 000 kronor och inte gäller återkommande räkningar som telefon, städning och hyra av Agresso.

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper Såväl materiella som immateriella anläggningstillgångar med en beräknad livslängd på minst tre år och med ett anskaffningsvärde på minst ett halvt prisbasbelopp, finansieras med lån hos Riksgälden. Förbättringsutgifter på någon annans fastighet finansieras med lån hos Riksgälden om de är större än 100 000 kronor och den återstående hyrestiden är minst tre år. Enstaka inventarier av litet värde ska finansieras med lån hos Riksgälden om de ingår i en fungerande enhet vars totala värde överstiger ett halvt prisbasbelopp (exklusive moms). Detta gäller inte efterkommande kompletteringar som understiger ett halvt prisbasbelopp.

63


Från vänster: Per Binde, Carina Tolke, Per Håkansson, Ann-Christine Zachrisson, Håkan Hallstedt, Karin Perers och Henrik Berggren.

Styrelsens ersättning, förmåner och andra styrelseuppdrag Under budgetåret har följande ersättningar och förmåner betalts till styrelsen och ledande befattningshavare. Hallstedt, Håkan, generaldirektör Skattepliktiga ersättningar 1 010 633 kr Förmåner 5 833 kr Övriga styrelseuppdrag: inga Zachrisson, Ann-Christine, styrelseordförande Skattepliktiga ersättningar 76 050 kr Förmåner 380 kr Övriga styrelseuppdrag: Offentligt ombud enligt 27 kap. 27 § rättegångsbalken, Stiftelsen/ Etiska Rådet för Betalteletjänster Binde, Per, styrelseledamot Skattepliktiga ersättningar Förmåner Övriga styrelseuppdrag: inga

64

52 430 kr 380 kr

Berggren, Henrik, styrelseledamot Skattepliktiga ersättningar 25 750 kr Förmåner 380 kr Övriga styrelseuppdrag: Anna Enochsson Juridik AB, Club Consulting Scandinavia AB, Content Consulting AB Håkansson, Per, styrelseledamot Skattepliktiga ersättningar Förmåner Övriga styrelseuppdrag: inga

26 007 kr 380 kr

Perers, Karin, styrelseledamot Skattepliktiga ersättningar 27 452 kr Förmåner 400 kr Övriga styrelseuppdrag: Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB, Sveriges Utbildningsradio AB, Mellanskog ekonomisk förening, Länsstyrelsen i Dalarna, Insynsrådet, Kyrkomötet, Avesta kommunfullmäktige Tolke, Carina, styrelseledamot Skattepliktiga ersättningar 27 704 kr Förmåner 380 kr Övriga styrelseuppdrag: Överklagandenämnden vid Högskolan i Jönköping


Noter 1. Årets anslagsutfall 45,5 mnkr (2011: 44,0 mnkr), understiger de tilldelade medlen för budgetåret med 1,6 mnkr och det utgående anslagssparandet uppgår till 3,0 mnkr. I budgeten för 2012 ingick köp av ett flertal kommunikationstjänster och högre kostnader för kontroll av illegalt spel.

2. Intäkter av avgifter och andra ersättningar består av avgifter enligt 4 § avgiftsförordningen, 52 tkr (2011: 10 tkr). 3. Lönekostnaderna exklusive arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal uppgår till 19 828 tkr (2010: 19 802 tkr). 4. Posten övriga driftskostnader Inköp av tjänster Resor, information och kontrollkostnader Inköp av varor Övrigt Summa

2012 2011 6 054 4 508

5. Årets kapitalförändring Periodiseringar Befarande kundförluster Summa

2012 2011 -5 5 4 2 -1 7

6.

Immateriella anläggningstillgångar IB anskaffningsvärde Årets inköp - Avgår utrangering UB ackumulerat anskaffningsvärde

2012 2011 7 049 6 532 208 517 -364 0 6 893 7 049

IB ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar - Avgår utrangering UB ackumulerade avskrivningar

5 715 717 -85 6 347

4 773 942 0 5 715

Bokfört värde

546

1 334

7.

Förbättringsutgifter på annans fastighet IB anskaffningsvärde Årets inköp - Avgår utrangering UB anskaffningsvärde

IB ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar - Avgår utrangering UB ackumulerade avskrivningar

130 65 0 195

65 65 0 130

Bokfört värde

453

518

1 435 870 1 194 9 553

1 485 1 409 1 543 8 945

2012 2011 648 648 0 0 0 0 648 648

65


8.

Maskiner, inventarier, installationer m.m. IB anskaffningsvärde Årets inköp - Avgår utrangering UB anskaffningsvärde

2012 2011 4 060 2 806 1 227 1 286 -603 -32 4 684 4 060

IB ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar - Avgår utrangering UB ackumulerade avskrivningar

2 045 1 016 -188 2 873

1 181 896 -32 2 045

Bokfört värde

1 811

2 015

9.

Övriga fordringar 2012 Statliga bolagen, kontrollavgifter 2 353 Rikslotterier, kontrollavgifter 416 Kasino och automatspel, kontrollavgifter 127 Osäkra fordringar -102 Summa 2 794

2011 2 040 255 141 -109 2 327

10. Förutbetalda kostnader består av Förutbetalda hyror Förutbetalda konsultkostnader Förutbetald prenumeration Summa

2012 2011 972 969 112 72 95 0 1 179 1 041

11. Avräkning med Statsverket Uppbörd Ingående balans Redovisat mot inkomsttitel Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde Medel från räntekonto som tillförts inkomsttitel Skulder avseende Uppbörd

2012

2011

-14 369 -20 676

-14 761 -24 487

21 206

25 130

-42 -13 881

-251 -14 369

9 071 45 471

11 526 44 027

-47 071 2 530

-46 583 101

10 001

9 071

819 -242 577

892 -73 819

-3 303

-4 479

66

Anslag i räntebärande flöde Ingående balans Redovisat mot anslag Anslagsmedel som tillförts räntekonto Återbetalning av anslagsmedel Skulder avseende anslag i räntebärande flöde

Semesterskuld före 2009 Ingående balans Årets minskning Skuld avseende semester

Summa avräkning med Statsverket


12. Behållning räntekonto Anslagsmedel Varav kortsiktigt likviditetsbehov

2012 2011 4 696 4 736 4 385 3 259

13. Den balanserade kapitalförändringen består av Ingående balans Föregående års kapitalförändring Utgående balans

2012 2011 -8 -10 7 2 -1 -8

14. Avsättningar Ingående avsättning Årets pensionskostnad Årets pensionsutbetalningar Utgående avsättning

2012 2011 0 0 0 0 0 0 0 0

15. Lån i RGK Beviljad låneram Ingående balans Nya lån Årets amorteringar Summa

2012 8 000 3 598 811 -1 712 2 697

2011 8 000 3 910 444 -756 3 598

16. Leverantörsskulder avser 2012 2011 Atea Sverige AB (Eskilstuna) 1 271 672 Altran Sverige AB 365 0 Sinnebild AB 274 0 Courtyard by Marriott 178 0 Lena Ramn Event & Möteskonsult AB 131 0 Metro Nordic Sweden AB 92 0 AB Kvällstidningen Expressen 83 0 Aftonbladet Hierta AB, Kvällstidningen 62 0 Gaia Leadership AB 61 0 Aftonbladet Hierta AB, Nya Medier 50 0 Övriga skulder 684 1 133 Summa 3 251 1 805 Att leverantörsskulderna ökat beror på att planerade inköp, att kostnader för annonskampanjen Tryggt spel, för LI:s seminarium samt för tryck av nytt utbildningsmaterial ligger för betalning i januari 2013. 17. Periodavgränsningsposten består av 2012 Semesterlöneskuld inkl. soc. avg. 1 467 Periodisering av retroaktiv lön inkl. soc. avg. 35 Periodiserade komptimmar inkl. soc. avg. 326 Periodiserade arvoden, utbetalas jan-13 inkl. soc. avg. 197 Trygghetsstiftelsen, TA-medel 59 Revision 2012 100 Summa 2 184

2011 1 468 0 311 0 0 100 1 879

67


Ordlista

Cash-games Cash-games, som också ibland kallas ringspel eller live-spel action, är poker som spelas med ”riktiga” chips och pengar på spel, oftast utan en bestämd sluttid, med spelare som kan gå in och ut när de vill. En pokerturnering däremot spelas med turneringschips som har ett värde utanför turneringen, med en definitiv sluttid, oftast bara en spelare kvar och en särskild förteckning över konkurrenterna. Cash-games är den vanligaste spelformen i pokervarianter som Texas hold’em och Ohama. Central tillsyn Vår granskande verksamhet som inte avser beviljade tillstånd är central tillsyn. Exempelvis kan nämnas misstänkt illegala lotterier eller otillåtet främjande.

Egentligt lotteri Egentligt lotteri omfattar enligt lotterilagen lottning, gissning, vadhållning eller liknande förfaranden med undantag för vadhållning i samband med hästtävling och vadhållning i samband med idrottstävling som bedrivs i mer än en kommun.

Folkrörelsen Folkrörelsen eller föreningslivet är ett samlat begrepp för samtliga de ideella föreningar som enligt lotterilagen har möjlighet att få tillstånd att anordna lotterier.

Förströelseautomat En förströelseautomat är en spelautomat som endast kan ge vinst i form av frispel, som flipperspel och bilbanor. Vi lämnar tillstånd till och utövar kontroll över dessa spel enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel. Spelet får anordnas av kommersiella företag.

Internationella kasinon Kasinon med internationella spelregler, det vill säga spel med högre insats och vinst än lotterilagens bestämmelser. Detta får bedrivas i enlighet med kasinolagen i Sundsvall, Malmö, Göteborg och Stockholm av Casino Cosmopol AB, helägt dotterbolag till Svenska Spel.

Kontroll/tillsyn Vi utövar kontroll över den verksamhet som har ett beviljat tillstånd från regeringen eller oss enligt bestämmelserna i lotterilagen, kasinolagen eller lagen om anordnande av visst automatspel. Tillsyn används som ett synonymt ord (men skiljs från central tillsyn).

68

Anordnare/aktör Den som har tillstånd från regeringen eller oss att bedriva lotteriverksamhet brukar kallas anordnare. Ibland används även uttrycket aktör. Den kan också finnas andra aktörer än anordnaren på spelmarknaden, till exempel serviceföretag och intresseorganisationer

Lottkorrektur Design och layoutförslag på fysiska lotter som skickas från tillståndshavaren till Lotteriinspektionen för godkännande.


LIFS Lotteriinspektionens föreskriftssamling Pokerrake Pokerraken är den avgift på 2,5 procent av den totala spelpotten, som bolaget (Svenska Spel) tar ut av spelarna.

Regleringsfond Svenska Spels fond för överskjutande öresbelopp vid avrundade vinstbelopp.

Restaurangkasino Till restaurangkasino räknas spelformerna roulett-, tärningsoch kortspel. Spelet får anordnas på restauranger av kommersiella företag.

Rikslotteri Rikslotteri är ett lotteri som anordnas i flera län. Rikslotteri får anordnas av en svensk juridisk person som är en ideell förening och som huvudsakligen främjar ett allmännyttigt ändamål inom landet. Ibland används begreppet ”traditionellt lotteri” för de lotterier som förmedlas som papperslotter. Kommuner och länsstyrelser lämnar tillstånd till lotterier på lokal respektive regional nivå.

Typgodkännande Typgodkännande krävs för att garantera spelaren säkerhet. Det gäller förslutna lotter och bingobrickor men avser även teknisk utrustning som används för insatser, vinstdragning eller kontroll av egentliga lotterier och bingospel.

Varuspelsautomat En varuspelsautomat är en spelautomat som endast betalar ut vinst i form av varor som klockor, nallar eller choklad. Vinstmöjligheten ska även helt eller delvis beropå slumpen. Tillstånd ges i samband med offentliga nöjestillställningar som tivoli eller liknande.

Värdeautomat En värdeautomat är en spelautomat som betalar ut vinst i form av värdebevis, spelpoletter eller liknande. Vinstmöjligheterna ska huvudsakligen bero på slumpen. Spelet får anordnas på restauranger med serveringstillstånd och i bingohallar. Spelet får anordnas av Svenska Spel.

Övriga tillståndsärenden Bland övriga tillståndsärenden redovisas tillstånd i mindre mängd som innehavstillstånd av spelautomater, automatspel ombord på fartyg, varuspel och tillstånd till bingospel som ska anordnas i flera län eller med en högsta vinst som överstiger ett basbelopp.

69


Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av våra kostnader, intäkter och ekonomiska ställning.

Lotteriinspektionens styrelse, Strängnäs 2013-02-12

Ann-Christine Zachrisson Styrelsens ordförande

Håkan Hallstedt Generaldirektör

Karin Perers

Per Binde

Carina Tolke

Henrik Berggren

Per Håkansson

70


Tryck: Arkitektkopia AB Layout: Sinnebild Reklambyr책 AB Illustration: Sinnebild Reklambyr책 AB Foto: Tedd Soost, Per Sandberg, Lotteriinspektionen, Robert Matton och Sinnebild Reklambyr책 AB


www.sinnebild.se

Telefon: 0152-650 100 • Telefax: 0152-650 180 www.lotteriinspektionen.se

2013-03

Besöksadress: Finningevägen 54 B • Postadress: Box 199, 645 23 Strängnäs

7c2f6d19-4f4b-4829-8371-a50446570bb3  

http://www.lotteriinspektionen.se/Documents/Externa%20dokument/7c2f6d19-4f4b-4829-8371-a50446570bb3.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you