Page 1

Verksamhets책ret 2010


Verksamhets책ret 2010


Innehåll Förord

5

Översikt av myndigheten

7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8

Sammanfattning 2010 Mål •  Kontroll av spelmarknaden •  Kontroll av illegalt spel •  Tillstånd och normgivning •  Information •  Organisationsstyrning Måluppfyllelse Uppdragen Utvecklingen på spelmarknaden •  Preliminär sammanställning av •  omsättningen Lotterilagstiftningen Organisation Personal •  Mål för personal- och kompetens•  försörjning •  Personal- och kompetensförsörjningens måluppfyllelse •  Sjukfrånvaro Internt arbete under året Ekonomisk översikt •  Ekonomisk utveckling

Kontroll och tillsyn

Idé och produktion: Tove Björkman, Elanders AB Tryck: Elanders AB, Vällingby Foto: Tedd Soost och Thinkstock®

Verksamhetsöversikt Mål Resultat •  Rikslotterier •  Restaurangkasino- och automatspel •  ATG •  Svenska Spel •  Casino Cosmopol •  Riksgäldskontoret •  Nedlagd tid •  Avgifter och kostnader

10 10 12 13 13 13 13 14 14 16 19 19 20 20 20 21 22 22 24 25 25 25

Kontroll av illegalt spel

Verksamhetsöversikt Mål Resultat •  Spelautomater och andra liknande •  spelmaskiner •  Särskilt om kortspelet poker •  Främjande •  Samverkan

27 27 27 27 27 28 28 29

Tillstånd och normgivning

31 31 31 31 31 33 33 33 34 34 34 34 34

Information

37 37 37 37

Finansiell redovisning

41 41 42 43 44 45

Ordlista

50

Verksamhetsöversikt Mål Resultat •  Rikslotterier •  Restaurangkasino •  Förströelsespel •  Värdeautomater •  Övriga tillstånd •  Typgodkännande •  Nedlagd tid •  Ärendebalans •  Avgifter och kostnader Verksamhetsöversikt Mål Resultat

Resultaträkning Balansräkning Anslagsredovisning Sammanställning av väsentliga uppgifter Noter och tilläggsupplysningar

3


Förord Omvälvningarnas tid

Lotteriinspektionen flyttade i början av året in i nya och mera ändamålsenliga lokaler i Strängnäs…

…vilka invigdes i maj månad med en stor del av den svenska spelmarknaden som gäster.

2010 Spelmarknadsansvaret 2010 var namnet på Lotteriinspektionens välbesökta seminarium.

För att visa vårt nya hus och samtidigt informera om vår verksamhet och om den svenska spelmarknaden bjöds allmänheten in till Öppet Hus.

4

I slutet av året lanserade vi en uppdaterad och utvecklad extern webbplats med större fokus på målgruppsanpassning.

Liberaliseringar, moderniseringar och uppstramningar av de nationella regelverken på spelområdet är i full gång bland EU:s medlemsstater. Även i den övriga världen ser länder över sina spelregleringar, främst till följd av utvecklingen på online-marknaden. För oss i Sverige är det naturligtvis extra intressant att följa det pågående förändringsarbetet i Danmark. Kommer ett framgångsrikt genomförande att påverka utvecklingen i Sverige? EU-kommissionens kommande grönbok rörande online-spel på den inre marknaden kommer att presenteras under första halvåret 2011 och den emotses med spänning av marknadens aktörer. I Sverige fortsätter rättsprocesserna om delar av spelregleringen. Främjandeförbudet avseende tidningsannonser har varit föremål för avgöranden i Regeringsrätten och det är nu klart att förvaltningsrättsliga åtgärder gentemot annonser för spelbolag som saknar tillstånd i Sverige inte är praktiskt möjliga. Även den svenska regleringen av automatspel har utmanats. Det blir Högsta domstolen som, förhoppningsvis under 2011, kommer att avgöra om regleringen i detta avseende kommer att kunna upprätthållas. Den allmänna osäkerhet om rättsläget som nu råder visar på behovet av en modernisering av lagstiftningen.

tydelse för myndigheters förmåga att blicka framåt och fatta bra beslut. För att ge omvärldsanalysen stadga har inspektionen prioriterat kontinuitet och kunskapsuppbyggnad. Detta arbete fortsätter med stor kraft. Lotteriinspektionen har uppfyllt de mål som uppdragsgivaren har ställt på oss. Handläggningstiderna är fortsatt korta och myndighetens medarbetare har med stor arbetsvilja och lojalitet medverkat till att tillståndsgivningen och tillsynen har utvecklats på ett effektivt sätt. Ekonomin är i balans och jag bedömer att Lotteriinspektionens förtroende hos marknadens aktörer och allmänheten är fortsatt stabilt. Myndighetens värdegrund som bygger på begreppen kvalitet, proaktivitet och respekt är grundbulten i det förhållningssätt som vi iakttar i våra interna och externa relationer. De leder till att vi också fortsättningsvis ska kunna uppfylla de höga förväntningar som allmänheten, regeringen och vi själva ställer på verksamheten. Med oss blir alla vinnare! Strängnäs den 15 februari 2011 Håkan Hallstedt Generaldirektör

Lotteriinspektionen har under året flyttat till nya, mer ändamålsenliga lokaler i Strängnäs. En mer flexibel och omvärldsanpassad organisation har trätt i kraft den 1 februari 2010. Under året har myndigheten också anordnat ett välbesökt seminarium om Spelmarknadsansvaret. Behovet av kunskap om hur omvärlden förändras har fått en allt mer växande be-

5


Översikt av myndigheten Sammanfattning 2010

Mål

•  Omfattande kontroll av AB Trav och Galopps (ATG) och AB Svenska Spels (Svenska Spel) försäljningskanaler har genomförts.

Kontroll av spelmarknaden

•  Den tekniska tillsynen har utvecklats för att säkerställa att i första hand internetbaserade spel genomförs på ett korrekt och säkert sätt. •  Vi har fortsatt att utveckla arbetet med långsiktiga strategier inom utvalda områden och en långsiktig verksamhetsplanering. •  En internutbildning i spelberoendefrågor har genomförts för samtliga medarbetare. •  Omorganisation har genomförts inom myndigheten. Den har bland annat lett till tillgång till en mer strukturerad och kontinuerligt uppdaterad bild av omvärlden. Detta har skett inte minst tack vare att vi skapade en särskild funktion för Marknad och Omvärld. •  Arbetet med att stärka myndighetens informationsverksamhet genom ökad extern kommunikation har haft hög prioritet under året. Det har också resulterat i att vi syns mer. •  Det internationella samarbetet har varit givande för myndighetens arbete. •  Det fortsatta arbetet med vår värdegrund ger alla medarbetare stöd i hur de ska förhålla sig till sitt arbete och sina uppgifter.

Kontroll- och tillsynsverksamheten ska ge hög säkerhet i all spel- och lotteriverksamhet som vi ansvarar för. Den ska också leda till att gällande regler följs. Verksamheten ska även bidra till att minimera riskerna för att spel och lotterier orsakar sociala skadeverkningar. Kontroll av illegalt spel

2010 års regleringsbrev anger att verksamheten ska bidra till ett minskat utbud av illegal spel- och lotteriverksamhet. Tillstånd och normgivning

Myndighetens föreskrifter ska vara enkla, tydliga och bidra till ett gott konsumentskydd. Tillståndsgivningen ska ge förutsättningar för en väl fungerande spelmarknad. Information

Vi ska främja allmän kännedom om spel- och lotterilagstiftning genom att sprida information och genomföra informationsåtgärder. Lotteriinspektionen ska också följa och analysera utvecklingen på spel- och lotterimarknaden nationellt och internationellt och vid behov informera regeringen om sådan utveckling som påverkar den svenska spelmarknaden.

7


Organisationsstyrning

Lotteriinspektionen ska arbeta säkerhets- och problemorienterat samt koncentrera arbetet till sektorer på marknaden där risken för kriminalitet och sociala skadeverkningar bedöms vara störst. Måluppfyllelse

Under året har vi på olika sätt arbetat för att skapa en sund och säker spelmarknad, där efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former och där det finns åtgärder som minskar spelandets risker. Vi har fokuserat på frågor om åldersgränser och spelansvar samt vidtagit åtgärder för att motverka olagligt spel. Årsredovisningen är upprättad utifrån de väsentligaste uppgifterna i instruktionen samt regleringsbrevet enligt 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Vi har under året gjort en rad aktiviteter för att kontrollera att spel och lotterier uppfyller de krav och villkor som ställs. Aktörerna har fullt ut följt de rekommendationer som vi gett efter att ha pekat på brister. Antalet anmärkningar var 304, vilket motsvarar 4,7 procent av de gjorda kontrollerna. Andelen anmärkningar vid gjorda kontroller har minskat jämfört med 2009. Detta beror på att antalet kontroller av värdeautomater har ökat under året och andelen anmärkningar har för dessa minskat. Sammanlagt har vi gjort 6 488 kontroller på spelställen som har tillstånd. Arbetet med kontroll av illegalt spel har främst inriktats på de områden som medför störst risk för spelberoende och kriminalitet, i dagsläget är det pokerspel och spelautomater. Under året har vi gjort 1 026 kontroller för att hindra olaglig spelverksamhet. Av dessa har 106 lett till polisanmälningar.

8

Totalt har vi fattat 3 588 beslut i ärenden om tillstånd under året, inklusive tillstånd för värdeautomatspelet Vegas. Den sista december hade vi 80 öppna tillståndsärenden. 56 procent av dessa har kommit in till myndigheten under årets sista trettio dagar. En rapport har lämnats till regeringen om utvecklingen på spelmarknaden i Sverige och utomlands. Dessutom har två rapporter lämnats till regeringen om den rättsliga utvecklingen på den nationella och internationella spelmarknaden. För att öka samverkan kring och kunskapen om vårt arbete har vi fortsatt att informera kommuner och andra myndigheter om vår verksamhet. Vi har även arrangerat ett seminarium om spelmarknadsansvar. Vi anser att vi har nått de mål som riksdag och regering lagt fast för verksamheten. Uppdragen

Spelmarknaden och dess omsättning i Sverige har inte minskat i samband med den finanskris som rådde under delar av 2010. Den omfattande marknadsföringen av utlandsbaserade spelbolag som förekommer i svenska medier har fortsatt under året. I domar och beslut från november 2010 har Regeringsrätten slagit fast att oddsjämförelser ska anses utgöra redaktionellt material. Därför skyddas de också av tryckfrihetsförordningen (TF). Bakgrunden till domarna är våra vitesförelägganden för oddsjämförelser och annonsering av utländska spelbolag i Aftonbladet och Expressen. Rätten har också funnit att vårt föreläggande för annonsering av utländska spelbolag är så generellt utformat att föreläggandet i sig strider mot TF. Detta trots att Regeringsrätten konstaterar att de aktuella annonserna som orsakat föreläggandet inte skyddas av TF.

Det finns fortsatta problem med spelautomater och liknande anordningar som är olagliga eller som saknar tillstånd. Nya aktörer och automater dyker ständigt upp på marknaden. Allt fler automater är numera även uppkopplade mot Internet och särskilda spelservrar. Aktörerna menar att svensk lag inte gäller eftersom de aktuella spelservrarna är placerade utanför Sverige. Internationellt rapporterar flera länder om en tillbakagång för fysiska (landbaserade) kasinon. Vi konstaterar att allt fler länder i Europa inför nya lagar på spelområdet. Detta görs bland annat för att möta EU-rättens krav och för att återta initiativet på den egna spelmarknaden. Flera medlemsländer inför blockeringar av IP-adresser och betalningar till spelbolag som saknar tillstånd i det aktuella landet. En samordnad europeisk spelmarknad verkar dock fortfarande vara långt borta.

Vi har gjort den kontroll och tillsyn av Riksgäldskontorets utlottningsverksamhet som vi har fått i uppdrag av regeringen att göra. Genom ett tillägg till regleringsbrevet fick vi under 2009 i uppdrag att redovisa lämpligheten av en särskild avgiftsförordning för myndighetens verksamhet. Vid behov skulle vi även lämna förslag till en sådan. Redovisningen lämnades till Finansdepartementet i mars 2010, diarienummer 10LI755. Utvecklingen på spelmarknaden

Utvecklingen under 2010 kännetecknas av aktörernas strävan att öka tillgängligheten till spel i olika miljöer. Poker och bingo på nätet är fortsatt populära. Pokerspelets omfattning har minskat. Många experter hävdar att internetkasino är det mest populära just nu och den spelformen har också en stark tillväxt.

9


Preliminär sammanställning av omsättningen

2010 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt 41 miljarder kronor. Det är en ökning med 413 miljoner kronor (en procent) jämfört med året innan. Sammanställningen innehåller preliminära omsättningssiffror för ATG, Svenska Spel samt de anordnare som har störst omsättning av rikslotterier. Omsättningen för övrigt spel är en uppskattning gjord utifrån 2009 års statistik över spelmarknaden, uppgifter från vår tillståndsgivning samt kontakter med de aktörer som verkar inom branschen. I summan ingår bruttoomsättningen för samtliga spelformer utom för Svenska Spels poker via Internet och Casino Cosmopol. Utöver den reglerade spelmarknaden förekommer ett omfattande spel på sajter som ägs av bolag som inte har tillstånd i Sverige. Deras marknadsandel är cirka tio procent av den totala kända spelmarknaden enligt Svenska Spel, som baserar sina uppgifter på omfattande undersökningar av spelvanor och omvärldsanalys. Svenska Spels omsättning, exklusive Casino Cosmopol, har minskat med 1,7 procent jämfört med 2009. Uppgifter om bruttoomsättningen för poker via Internet finns inte tillgängliga. Den så kallade pokerraken uppgick 2010 till 231 miljoner kronor. Svenska Spels omsättning av spel via Internet, inklusive pokerraken, uppgick till 2 344 miljoner eller 11 procent av bolagets totala omsättning. Inte heller för Casino Cosmopol finns det uppgifter om bruttoomsättningen. En uppskattning är svår att göra eftersom olika spelformer betalar tillbaka olika mycket till spelarna. Casino Cosmopols nettoomsättning minskade med en procent jämfört med året innan.

10

ATG:s omsättning har ökat med en procent jämfört med 2009. Spelformen V75 är fortfarande bolagets största produkt med en omsättning på 4,7 miljarder kronor. Bolagets försäljning via Internet fortsätter att öka och uppgick till 16 procent av den totala omsättningen. Det traditionella banspelet minskar dock. Folkrörelsernas sammanlagda spel och lotterier uppskattas till 15 procent av spelmarknaden. Det traditionella bingospelandet fortsätter att minska sin omsättning medan flera större aktörer, som till exempel Postkodlotteriet och IOGT-NTO, har ökat det senaste året. Den största ökningen står Postkodlotteriet för, som under 2010 omsatte drygt 2,6 miljarder kronor. De privata företag som bedriver restaurangkasinon har de senaste åren haft en trend med minskad omsättning.

Marknadsandelar av bruttoomsättningen 2010 Regionala och lokala lotterier 0,2%

Bingo 2,9%

Rikslotterier inkl. Bingolotto 11,8%

ATG 31,1%

Restaurangkasino 1,2%

Svenska Spel inkl. Poker 49,9% Casino Cosmopol 2,9%

I genomsnitt använder de svenska hushållen 2,4 procent av sin disponibla inkomst till spel och lotterier räknat på omsättningen före utbetalda vinster. Det motsvarar drygt 5 000 kronor per person över 18 år. Om man istället jämför kostnaden efter utbetalda vinster så blir andelen en procent av den disponibla inkomsten.

Utredningen föreslår en rad åtgärder, bland annat:

Andel av inkomsterna som används till spel har varit ungefär oförändrad under flera år. Dessa siffror visar att svenskarnas spelande i stort sett är konstant i förhållande till den disponibla inkomsten, trots att omsättningen på spelmarknaden ökar årligen i absoluta tal.

• Författningsreglering och nya uppgifter för Lotteriinspektionen. • Ökat socialt ansvar genom utveckling av vård- och behandlingsprogram för spelberoende. • Ett effektivare sanktionssystem.

Lotterilagstiftningen

Utredningen föreslår att den framtida spelregleringen ska genomföras med en ny lotterilag. Den nya lotterilagen bygger på grunderna i dagens lotterilag och är en så kallad ramlag. Den ska fyllas ut och göras konkret genom föreskrifter i förordningsform och myndighetsföreskrifter.

Den 20 juni 2007 fick en särskild utredare i uppdrag av regeringen att föreslå en långsiktig och hållbar svensk spelreglering. Uppdraget slutredovisades den 15 december 2008 genom betänkandet SOU 2008:124, En framtida spelreglering.

Marknadsandelar av nettoomsättningen 2010 Regionala och lokala lotterier 0,2% Rikslotterier inkl. Bingolotto 16,7%

Bingo 2,1% Restaurangkasino 1,3%

ATG 22,6%

Casino Cosmopol 7,1%

Svenska Spel inkl. Poker 50%

Den svenska spel- och lotterimarknaden utgörs av staten, hästsporten och folkrörelserna. Dessutom finns det kommersiella intressen, som dock bara har tillåtits i mycket begränsad omfattning. Spelutredningen föreslår som ett alternativ en delvis ny modell som innebär att kommersiella intressen ska kunna få tillstånd att anordna vadhållning (oddsspel och tipsspel). Undantag görs dock för vadhållning i samband med hästtävlingar. Tillstånden ska ge rätt att anordna vadhållningen både över Internet och hos spelombud. Denna nya tillståndsmodell ska regleras i lotterilagen. Därmed kommer tillstånden också att omfattas av lotterilagens övriga bestämmelser. Utredningen föreslår även att det statsägda spelbolaget Svenska Spel inte längre ska få anordna vadhållning.

11


Om spelutredningens förslag genomförs så kommer det i stor utsträckning att påverka vårt framtida arbete.

Styrelse

Generaldirektör

Administration

Tillstånd och Tillsyn Operativ avd.1

Under 2009 anpassades kasinolagen (1999:355) till det så kallade tredje penningtvättsdirektivet. Dessa ändringar innebar bland annat att vi fick möjlighet att meddela föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi beslutade under januari 2010 om sådana föreskrifter, som trädde i kraft den 1 mars. Organisation

Kommunikation

Tillstånd och Tillsyn Operativ avd.2

Marknad och omvärld

Juridisk avdelning

Vårt dagliga arbete leds av generaldirektören Håkan Hallstedt. Generaldirektören ingår i styrelsen, som har fullt ansvar för verksamheten. Styrelsen har haft tio sammanträden under året. Arbetet i styrelsen har främst omfattat uppföljning av vårt arbete, remissvar, rapporter, föreskrifter, riktlinjebeslut om villkorsgivning enligt lotterilagen samt principiellt viktiga beslut om nya lotterier och spel. Vi har utvecklat vår organisation för att bättre kunna möta de krav och förväntningar som ställs på oss av omvärlden och den snabbrörliga spelmarknaden. Den nya organisationen trädde i kraft den 1 februari. Detta innebar bland annat att tillstånd och kontroll av hela den svenska spelmarknaden samlades i två avdelningar integrerade med varandra, där utvecklingsoch metodansvar fördelas på fem olika arbetsgrupper som samarbetar nära varandra och utbyter idéer. Två verksamhetschefer ansvarar för arbetet i de nybildade operativa avdelningarna. Operativa avdelningen 1 ansvarar för arbetsgrupperna kasinospel inklusive poker, automatspel samt olagligt spel. Operativa avdelningen 2 ansvarar för arbetsgrupperna nummerspel, lotterier, bingo samt vadhållning.

12

Organisationen utökades med en omvärlds- och marknadsfunktion för att bättre kunna bevaka och analysera de förändringar som sker på spelmarknaden, både i Sverige och utomlands. Övriga avdelningar på myndigheten som rapporterar till generaldirektören är Juridiska avdelningen, Kommunikationsavdelningen samt Administrativa avdelningen. I samband med omorganisationen flyttade vi till nya lokaler i centrala Strängnäs. Personal

Lotteriinspektionen hade 38 anställda inklusive generaldirektören vid årets utgång. Av de 38 anställda var 26 kvinnor (68 procent) och 12 män (32 procent). Dessutom fanns det cirka 90 behovsanställda kontrollanter runt om i landet som var anställda med stöd av anställningsförordningen (1994:373). Medellönen för de anställda (generaldirektörens lön är inte medräknad) var vid årets utgång 34 217 kronor per månad. Den genomsnittliga åldern var 44 år. Mål för personal- och kompetensförsörjning

Myndigheten ska verka för en långsiktig och god personalförsörjning med en ändamålsenlig kompetens för verksamheten. Myndighetens mål har varit att utbilda enskilda medarbetare i områden som är upptagna i verksamhetsplanen och som ingår i medarbetarnas arbetsuppgifter. Personal- och kompetensförsörjningens måluppfyllelse

Lotteriinspektionen har uppnått målet med god kompetensförsörjning med en ändamålsenlig kompetens för verksamheten.

Kompetensutveckling

Kvinnor och män får lika möjligheter till utveckling i arbetet. Detta gäller såväl de egna arbetsområdena som vidareutveckling inom andra områden. Individuella utbildningar kopplade till medarbetarnas nuvarande och kommande arbetsuppgifter har genomförts. Utbildningar har genomförts i ledarskap, tillsyn, intern styrning och kontroll, förvaltningsrätt, språk med mera.

Personalrörlighet

Under året har åtta personer slutat, varav två personer som har haft visstidsanställning. Lotteriinspektionen har rekryterat sex medarbetare varav fyra är anställda tillsvidare och två är visstidsanställda. Ett antal nya kontrollanter har rekryterats med stöd av anställningsförordningen för att behålla en god säkerhet i kontrollarbetet. Myndigheten har under perioden juni, juli och augusti anställt tre sommararbetare. Vid rekryteringen har vi eftersträvat mångfald ur alla aspekter. Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron minskade under 2010. Anledning till detta beror i huvudsak på att långtidssjukskrivningarna har minskat. Andelen sjukfrånvaro totalt under året för myndigheten var 1,7 procent av den ordinarie arbetstiden. Detta kan jämföras med 3,3 procent året innan. Sjukfrånvaro

2010

2009

2008

Kvinnor

1,9%

5,0%

3,7%

Män

1,2%

0,7%

0,9%

Könsfördelning

Åldersfördelning 30–49 år

1,8%

3,8%

2,5%

Totalt

1,7%

3,3%

2,7%

Tabell 1. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden.

13


Internt arbete under året

Vårt kvalitetsarbete har fortsatt under året genom långsiktiga strategier inom utvalda områden och en långsiktig verksamhetsplanering. Vi har lagt tid på att modernisera tekniska villkor, vilket lagt grunden för en vidareutveckling av den tekniska tillsyn som vi gör på plats hos aktörerna. Vårt interna kvalitetsarbete har fortsatt med inriktning på intern styrning och kontroll som ett av våra fokusområden. Arbetet med vår värdegrund fortsatte som ett led i att stärka alla medarbetares förhållningssätt till sitt yrke och sina uppgifter. Alla anställda har deltagit i diskussionsforum på såväl grupp-, avdelnings- som myndighetsnivå för att stärka och förankra den gemensamma värdegrunden för ett professionellt förhållningssätt. I uppföljningen av miljömålen för året konstateras att vi uppfyller de uppsatta målen för begränsning av pappersförbrukning, tjänsteresor och inköp. Vi uppfyller dock inte målen för energiförbrukning.

Energiförbrukningen har förändrats då inspektionen har bytt lokaler under året. Nya miljömål kommer att sättas för 2011. En internutbildning i spelberoendefrågor har genomförts för samtliga medarbetare under 2010. Syftet med utbildningen var att öka personalens kunskap om vad överdrivet spelande är för något. Den omfattade också vilka generella åtgärder som kan vara till nytta för att minska riskerna vid bland annat tillståndsgivning. Under året har vi gjort en kartläggning av tillståndsprocessen inom respektive verksamhet. Utöver kartläggningen har vi även analyserat frågor som handlar om bedömning och utifrån vilka syften den görs. Kartläggningen är ett led i metodutvecklingen gällande tillståndsprocesser. Det finns ett behov av samordning inom myndigheten för att kunna effektivisera tillståndsprocessen i framtiden. Ekonomisk översikt

Vår verksamhet finansieras genom anslag. Anslaget för året fastställdes till 44,8 miljoner kronor. Mark-

Verksamhetsgren, tkr

2010

Budget 2010

2009

2008

Intäkter

25 006

27 550

27 956

29 022

Kostnader

44 997

44 500

40 940

38 444

-19 991

-16 950

-12 984

-9 422

Totalt för myndigheten

Resultat

Kontroll och tillsyn Intäkter

16 769

19 000

19 635

20 099

Kostnader

18 885

19 000

18 249

17 829

Resultat

-2 116

0

1 386

2 270

Kontroll av illegalt spel Intäkter Kostnader Resultat

0

0

0

7 000

6 147

5 072

-6 708

-7 000

-6 147

-5 072

Tillstånd och normgivning Intäkter

8 221

8 500

8 320

8 907

Kostnader

9 784

10 000

9 405

8 911

-1 563

- 1 500

-1 085

-4

Resultat

Information Intäkter Kostnader Resultat

16

50

1

16

9 620

10 000

7 139

6 528

-9 604

-9 950

-7 138

-6 512

Tabell 2. Resultat per verksamhet Intäkter avser både uppbördsintäkter och intäkter som redovisas under anslaget (4 § avgiftsförordningen och finansiella intäkter).

nadens aktörer får betala avgifter för ansökningar om tillstånd, kontroll och tillsyn. Dessa avgifter redovisas mot inkomsttitel 9455 lotteriavgifter. Avgifter för utbildning får myndigheten använda i verksamheten. Under året har myndigheten levererat in 25,0 miljoner kronor i avgifter till statsbudgeten. Vi hämtar uppgifter om antalet ansökningar, bifall, avslag och aktuella tillstånd från vårt diarieföringssystem. Återrapporteringskraven för tillstånd och normgivning avser antal inkomna ansökningar, antal bifall

14

0 6 708

och antal avslag. Ansökningar som tagits tillbaka av sökanden eller avskrivits av oss finns inte redovisade. Mellan åren finns vanligen också balanser med ärenden som ännu inte avgjorts. Antalet öppna ärenden redovisas i den så kallade ärendebalansen. I enlighet med regleringsbrevet, avsnitt två övrig återrapportering, redovisar vi uppbördsintäkterna som intäkter i resultatredovisningen istället för intäkter av anslag. Samtliga belopp är angivna i tusental kronor i resultatredovisningen om inget annat anges.

15


Ekonomisk utveckling

Verksamheten gav totalt ett ekonomiskt underskott. Det beror till stor del på att intäkterna inte täcker utgifterna för kontrollen av den olagliga spelmarknaden samt informationsverksamheten. De budgeterade siffrorna är hämtade från regleringsbrevet och hur vi planerade fördelningen av de tilldelade anslagen. Hur vi använt anslagssparandet ingår inte i de budgeterade siffrorna. Kostnaderna för året har ökat jämfört med föregående år. Ökningen beror på att kostnaderna för drift har stigit genom köp av varor och tjänster. Detta beror till stor del på att myndigheten bytte lokaler efter årsskiftet samt att kostnader för aktiviteter för kommunikationen har ökat under året, såsom ut-

16

vecklande av ny extern webb och genomförande av ett seminarium. Kostnaderna för 2010 var på samma nivå som budget och tilldelat anslag. Uppbördsintäkterna var lägre än föregående år. Det beror på ett lägre avgiftsuttag för värdeautomaterna. Förändring av tillsynsavgiften för dessa gjordes under året. 41 procent av arbetstiden lades på kontroll och tillsyn, 14 procent på kontroll av illegalt spel, 28 procent på tillstånd och normgivning och 17 procent på information. Kontroll och tillsyn är vår största verksamhet, även när det gäller intäkter och kostnader. Verksamheten gav ett negativt resultat under året, 2 116 tkr. Detta beror på ett lägre avgiftsuttag för värdeautomaterna.

Tillstånd och normgivning gav ett resultat på minus 1 563 tkr, ett större underskott jämfört med föregående år men på samma nivå som budget. Det beror på att kostnaderna har ökat under året för tillståndsgivningen. Den informations- och utbildningsverksamhet som vi bedriver på eget initiativ finansieras genom tilldelat anslag. Kostnaderna var 9 620 tkr, något under budget. Vi lägger 89 procent av kostnaderna på verksamhet som hör till lotterilagen, fem procent på verksamhet som hör till lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel (automatspelslagen) och resterande sex procent på verksamhet som hör till kasinolagen. De minskade kostnaderna för verksamhet med stöd av kasinolagen beror på att färre antal timmar för tillsynen har lagts på detta område som var prioriterat under året innan.

Kostnaden för den administrativa ledningen uppgår till 6,5 miljoner kronor 1. 2009 var kostnaden 8,2 kronor och 2008 var den 7,7 miljoner kronor.

Kostnader, tkr

2010

2009

2008

Lotterilagen

40 150

35 261

32 636

Kasinolagen

3 202

4 607

4 447

Automatspelslagen

1 645

1 072

1 361

44 997

40 940

38 444

Totalt för myndigheten

Tabell 3. Fördelning av kostnader av bedriven verksamhet med stöd av kasinolagen, automatspelslagen och lotterilagen

17

Här ingår lön och sociala avgifter för styrelsen, generaldirektören och administrativa avdelningen. Juridiska avdelningen är inte inräknad. Totalt bestod den administrativa ledningen av sex styrelseledamöter, två chefer och åtta medarbetare vid utgången av året.

1


Kontroll och tillsyn Verksamhetsöversikt

Långsiktigt planerad och ändamålsenlig tillsyn är vårt viktigaste verktyg för att säkerställa att lotterier (traditionella eller internetbaserade), kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt och säkert. Tillsynen omfattar allt det vi gör för att se till att aktörerna följer de lagar, föreskrifter och villkor som är förutsättningen för de tillstånd som ges. Syftet med all tillsyn är att spelmarknaden ska vara sund och säker. Vår uppgift är att se till att anordnaren bedriver sin spelverksamhet på ett korrekt sätt, baserat på villkoren i det tillstånd eller den koncession som vi eller regeringen har lämnat. Det innebär att vi kontrollerar att anordnaren följer lagar, koncessioner, föreskrifter, villkor, kontroll- och ordningsbestämmelser samt sina egna interna rutiner. I vårt uppdrag ingår det att särskilt ta hänsyn till socialt skydd, skyddande av konsumenter och att motverka kriminalitet. Vi arbetar med tillsynen såväl löpande som förebyggande och i uppföljningssyfte. Våra medarbetare och kontrollanter arbetar både öppet och anonymt. Vi granskar och följer upp anordnarens interna rutiner och spelsystem. Vi har en eller flera kontrollanter på plats vid varje enskilt dragningstillfälle i rikslotterier, den koncessionsstyrda verksamheten och i Riksgäldens premieobligationsdragningar. Vi har kontrollerat ett stort antal spelplatser för att se om Svenska Spel uppfyller de krav som ställs. Det

handlar exempelvis om att det ska råda god ordning på spelplatsen, att det finns uppsikt över spelen och de som spelar, att spelen är väl integrerade i verksamheten samt att spel utan tillstånd inte förekommer. Under året har vi prioriterat kontroll av att restaurangernas eller spelplatsernas omsättning från värdeautomater inte är större än resten av omsättningen på spelplatsen. Vi har även kontrollerat att samtliga restauranger med tillstånd till värdeautomater har giltigt serveringstillstånd. Ett antal spelplatser har besökts av handläggare för att vi bättre ska kunna få en uppfattning om hur verkligheten ser ut. Vi har kontrollerat att ombuden för Svenska Spel och ATG uppfyller kraven på exempelvis ålderskontroller och kreditspel. Under året har också genomförts en omfattande tillsyn av travbanor. Vi har utvecklat den tekniska tillsynen och gjort ett flertal andra saker för att vara säkra på att allt spel som sker via Internet genomförs på ett säkert och korrekt sätt. Vi har gjort upprepade tillsynsbesök på samtliga fyra kasinon under året. Fokus har lagts på den tekniska tillsynen i takt med den accelererande utvecklingen på området. Under året har vi lagt mycket tid på att modernisera de tekniska villkoren för kasinoverksamheten. Det har i sin tur lagt grunden för en vidareutveckling av den tekniska tillsyn som vi gör på plats hos aktörerna. Tyngdpunkten för tillsynen av rikslotterierna har under året legat på verksamhetstillsyn, men vi har också gjort ett antal tekniska tillsynsaktiviteter.

19


Under hösten har vi genomfört ett projekt där vi kartlagt hur väl kundtjänsterna kan hantera kundernas behov. Vi har studerat dels hur man uppfyller den service som kunderna vill ha, dels hur man försöker starta en relation för andra ändamål, som marknadsföring, kundundersökningar med mera. Vi har gjort åtta tillsynsbesök hos de speloperatörer som har bemannade kundtjänster. Utöver vanliga fokusområden har andra frågor som handlar om försäljning, marknadsföring och telefonförsäljning undersökts vid besöken. Sammanfattningsvis framkom det att kundtjänst och försäljning ofta samordnas. Det är allt oftare samma avdelning som tillgodoser kundernas behov av service och aktörernas behov av kundrelaterad verksamhet, som exempelvis merförsäljning. En del i projektet är en översyn av interna rutiner, vilket resulterade i en revision av vår checklista. Vi fann också ett behov av att höja kompetensen inom myndigheten rörande detta område för att göra tillsynen mer effektiv i fortsättningen. Andra tillsynsaktiviteter har gällt restaurangkasinoverksamhet, förströelsespel, varuspel och Svenska Spels värdeautomater. I de fall där vi har pekat på brister samt begärt förtydliganden, har alla aktörer lämnat fullständiga redogörelser och följt de eventuella rekommendationer som vi har lämnat. Under året har stadgar och verksamhetsberättelser med bokslut för samtliga lotterianordnare granskats. Denna genomgång har även omfattat samtliga organisationer som får del av lotteriernas överskott. Mål

Kontroll- och tillsynsverksamheten ska leda till en hög säkerhet i all spel- och lotteriverksamhet som vi ansvarar för och till att gällande regler följs. Verksamheten ska även bidra till att minska risken för att spel och lotterier orsakar sociala skador.

20

Resultat Rikslotterier

Det är de ideella organisationer som har tillstånd att bedriva lotteri som ansvarar för att lotterilagen, relevanta föreskrifter och villkor följs. Under året har tillsynen av rikslotterier förändrats på så sätt att externa kontrollanter inte utses i samma utsträckning som tidigare. I dag utses kontrollanter för specifika uppdrag, som att exempelvis närvara vid dragningar. All övrig tillsyn planeras och genomförs av våra tjänstemän på myndigheten. Denna förändring har gjorts för att få en mer rättssäker hantering av tillsynen av rikslotterier. Tillsynen omfattar som tidigare kontroll av ekonomi, information till spelare, vinster och eventuell teknisk utrustning, för att säkra att anordnarna lever upp till sitt ansvar. Därefter sker löpande kontroll under tillståndstiden, med utgångspunkt från den tillsynsplan som är fastslagen. Tillsynen sker genom kontinuerliga avstämningsmöten med tillståndshavarna. Då går vi tillsammans igenom försäljningssiffror, incidenter och andra relevanta händelser kopplade till säkerhet samt marknadsföringsplaner, kommande förändringar och uppdateringar. Utöver detta är en kontrollant närvarande vid samtliga dragningar i lotteriet. Under året har även specifika temarevisioner genomförts. Efter försäljningstidens utgång och sista vinstutlämningsdag, granskar en revisor lotteriet och lämnar en revisionsberättelse. Den ligger sedan till grund för den slutgranskning som görs av lotteriet. Under året har 736 kontroller genomförts. En stor del av kontrollerna har bestått i att kontrollera att samtliga 145 verksamheter som tar del av överskottet av lotterierna, alltjämt uppfyller lotterilagens krav på allmännyttigt ändamål och att de också bedriver sådan allmännyttig verksamhet. Inga avvikelser kunde

Antal kontroller/anmärkningar

2010

2009

2008

Kontroll

Anm.

Kontroll

Anm.

Kontroll

Lotterier

736

9

364

3

514

Anm. 4

Restaurangkasino

224

36

277

62

234

76 37

Förströelsespel

222

105

114

68

180

Övriga tillstånd

16

3

10

6

2

3

ATG

54

14

22

7

11

6 54

Ombudskontroller (ATG) Svenska Spel Ombudskontroller (Svenska Spel) Casino Cosmopol AB Värdeautomater Riksgäldskontoret Totalt

366

18

302

36

378

1 619

2

1 417

0

1 340

9

432

11

394

26

463

31

137

4

134

3

186

1

2 645

102

733

80

705

129

37

0

36

0

38

0

6 488

304

3 803

291

4 051

350

Tabell 4. Sammanfattning av resultat för kontroll och tillsyn

konstateras, vilket visade att tillståndshavarna behållit de förutsättningar som ligger till grund för givna tillstånd, men också att inspektionens tillståndsgivning håller en hög kvalitet. Nio avvikelser har under året uppmärksammats i den övriga tillsynen. Dessa har bland annat handlat om tryckning av deltagarbevis, förändring av lotterikoncept, samt deltagande i lotteri. Dessa avvikelser har direkt eller vid avstämningsmöten efterhand påtalats för lotterianordnarna och korrigerats, så att lotterierna kunnat bedrivas i enlighet med gällande bestämmelser. Restaurangkasino- och automatspel

Vi har gjort 224 kontroller av restaurangkasinospel med kortspel, tärning och roulette. Detta resulterade i 36 anmärkningar. Exempel på brister var att mini- och maxinsatserna inte skyltats tydligt, att till-

ståndskopian inte har funnits synligt anslagen och att spelreglerna inte har funnits tillgängliga. Dessutom har det förekommit spel utan tillstånd, att kort har saknats i kortleken vid Black Jack-spelet, att andra spel utan tillstånd har funnits på spelplatsen samt att det pågått spel på fler spelbord än vad man haft tillstånd för. Spelplatser med värdeautomaten Vegas har kontrollerats vid 2 645 tillfällen och har fått 102 anmärkningar. Till exempel har det förekommit misstänkt olagliga spelautomater, tveksamma placeringar och brister i uppsikten över automaterna. En särskild aktivitet omfattade kontroll av serveringstillstånd på 2 142 spelplatser. Detta resulterade i tre anmärkningar. Svenska Spel har fått två varningar under året. I ett fall har varningen gällt att automaterna inte varit placerade i enlighet med tillståndet och i ett fall har spel bedrivits utan tillstånd.

21


Vi har gjort 222 kontroller av förströelsespel med 105 anmärkningar som följd. Den vanligaste orsaken till anmärkning har varit att fel typ av spelautomat funnits på spelplatsen och att de anslag som ska finnas uppsatta på spelplatsen har saknats. Ett mindre vanligt fel var att det fanns misstänkt olagligt spel på platserna. Under året har fyra kontroller gjorts på spelplatser med varuspel. Detta har resulterat i tre anmärkningar. Samtliga anmärkningar gällde att tillståndshavaren inte kommit in med polisens tillstånd till offentlig nöjestillställning till oss. I ett fall återkallades tillståndet. ATG

Under året har vi yttrat oss till regeringen om ATG:s ansökan om en förlängd koncession. Vi har gjort ett studiebesök hos ATG:s tekniska partner LinSon. En omfattande revidering av vadhållningsbestämmelserna har gjorts i samband med att nya spelformer infördes. Det har gjorts tre tester av ny programvara för ATG:s tekniska system. I samband med ett av testerna av ny programvara gjordes en genomgång av tekniken runt ATG:s internationella spel. Vi har löpande uppdaterats om ATG:s terminalprojekt under året. Vi har gjort 27 tillsynsbesök på trav- och galoppbanor under 2010. Vid tillsynsbesöken har dels utförts ordinarie tillsyn vid banbesök, dels har en subjektiv kartläggning gjorts. Syftet med kartläggningen var att få en bild av status inom tillsynsområdet samt att kartlägga hur hästsporten påverkar penningspel på hästar. Besöken gav värdefulla insikter om betalningssystem, förutsättningar för ålderskontroll samt hästsporten som bas för vadhållning. Dessa insikter kommer att ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av tillsynen.

22

Vi ger även tillstånd till lotteriverksamhet i samband med de propagandatrav som anordnas av lokala travklubbar vilka är anslutna till Svensk Travsport. Propagandatrav är ett samlingsnamn för bygde- och ponnytrav som används som inkörsport till travverksamheten. Vid bygde- och ponnytrav bedrivs inget totalisatorspel. Istället används ett lotteri med i förväg begränsade insatser och vinstsummor. Svenska Spel

Vi har under året haft åtta möten med Svenska Spel för att gå igenom månadsrapporter för spel på Internet samt övriga relevanta frågor såsom säkerhet, driftincidenter, avstängningar och spelgränser. Vi har även gjort ett tillsynsbesök i Visby då vi gjorde stickprovs- och behörighetskontroller på bolagets snabbspelsplattform men även träffat pokersupporten och säkerhetsavdelningen. Under besöket följde vi upp två slumpvis utvalda anmälningar från allmänheten och hur de följts upp av supporten. Stickprov gjordes även utifrån den senaste månadsrapporten för att se att de uppgifter som rapporterats till oss stämde överens med uppgifterna i Svenska Spels system. Tillsynsbesöket ledde inte till några anmärkningar.

Totalt har två tillsynsbesök gjorts hos Svenska Spel under året. Det andra besöket var deltagandet vid den årliga WLA-revisionen (World Lottery Association) där ISO 27001-certifieringen ingår. Detta är en informationssäkerhetsstandard som stämmer överens med många av våra tillsynspunkter. Vi har även tagit emot och svarat på en rad frågor och kommentarer från allmänheten gällande Svenska Spels spel. Vissa av dessa frågor har inneburit att vi behövt kontakta Svenska Spel för diskussion. Under året har vi yttrat oss till regeringen om Svenska Spels ansökan om en förlängd koncession för att anordna både lotteri och vadhållning om pengar samt pokerspel över Internet. Den tekniska tillsynen har utvecklats under det gångna året. Även här har vi gjort en rad aktiviteter för att säkra att allt spel via Internet sker på ett säkert och korrekt sätt. Kontrollanter har varit närvarande vid 1 619 dragningar och rapporterat två anmärkningar. Dessa anmärkningar gällde händelser utanför dragningarna av

Europatipset, men ändå inom den säkerhetsnivå där kontrollanterna har full insyn. Vi har även haft kvartalsmöten med Svenska Spel för att diskutera den tillsyn som myndigheten gör gällande bolagets ombud men även bolagets egna kontroller. Under hösten har vi yttrat oss över Svenska Spels ansökan om att få fortsätta anordna spel på värdeautomaten Vegas. Vi tillstyrkte fortsatt anordnande med två års tillståndstid.

Ombudskontroll

Under året har vi kontrollerat ATG:s och Svenska Spels försäljningskanaler genom kontroller av åldersskyltning, vadhållningsbestämmelser, ålderskontroll, efterlevnad av förbudet mot kreditspel och förekomsten av olagliga spelautomater. Totalt finns det cirka 1 950 ombud för ATG:s produkter och 6 600 ombud för Svenska Spels produkter. De flesta av ATG:s ombud erbjuder även produkter från Svenska Spel. Vi har gjort 366 kontroller hos ATG:s ombud och 432 kontroller hos Svenska Spels ombud. Kontrollerna har mestadels bestått av öppna besök och vi har kontinuerligt meddelat resultaten till

23


Nedlagd tid Verksamhet

Casino Cosmopol

Under året har vi gjort ett stort antal tillsynsbesök på alla kasinon, både öppna tillsynsbesök och anonyma kontroller. Vid tillsynsbesöken har vi inriktat oss på olika tillsynsområden och frågeställningar utifrån manualerna och våra föreskrifter gällande penningtvätt.

Tillsynen av Casino Cosmopol har haft fokus på penningtvättsfrågor. I januari beslutade vi om föreskrifter om penningtvätt med mera. Dessa föreskrifter trädde i kraft den 1 mars 2010. En checklista som ska användas vid tillsyn av frågor relaterade till penningtvätt har skapats. Möten har hållits med Casino Cosmopols ledning för att diskutera kasinonas arbete med att hindra att verksamheten används för penningtvätt. Vi deltar även regelbundet i Finansinspektionens samordningsorgan mot penningtvätt. Vi informerade om vårt arbete mot penningtvätt vid ett seminarium anordnat av samordningsorganet under våren. I juni anordnade vi ett seminarium om penningtvätt för berörd personal på Casino Cosmopol. På detta seminarium deltog representanter från både Finansinspektionen och finanspolisen, som berättade om sitt arbete. 24

Styrelsen har godkänt ett nytt tilläggspel för Black Jack, kallat Super Sevens. Spelet erbjuder spelarna att göra extra insatser i samband med spel på Black Jack. Vi har fortsatt den tekniska tillsynen av Casino Cosmopol genom möten med spelanalytiker. Vi har under året gjort så kallade e-prom-tester vid samtliga kasinon. Vid dessa tester kontrolleras att spelautomaternas datasystem stämmer överens med det som står i de testprotokoll som sammanställs av de oberoende testinstituten. Vid tillsynen har vi testat ungefär tio slumpvis utvalda spelautomater per tillfälle. Under året har vi sammanlagt gjort 15 öppna tillsynsbesök, 55 OASE-kontroller (OASE är ett incidentrapporteringssystem), tre tillsynsbesök med fokus på

2008

%

Timmar

%

13,9

1 468

14,0

1 403

9,4

909

Restaurangkasino

5,1

540

2,0

200

2,6

248

Värdeautomater

8,2

859

8,9

897

9,6

919

Förströelsespel

5,4

569

1,9

195

1,2

119

ATG

20,2

2 124

14,5

1 453

9,2

885

Svenska Spel

24,9

2 617

28,2

2 838

28,1

2 703

Casino Cosmopol AB

Timmar

3 786

19,0

1 998

29,6

2 971

39,3

Riksgäldskontoret

0,6

63

0,2

19

0,3

31

Övrig kontroll

2,7

283

0,7

74

0,3

28

100,0

10 521

100,0

10 050

100,0

9 628

Totalt

Vi har godkänt ett antal förändringar i Casino Cosmopols manualer under året. Manualändringar måste numera godkännas av oss innan de får användas. Casino Cosmopol har genomfört en organisationsförändring där tjänsterna Duty Manager och Floor Manager ersatts med Shift Manager. Detta innebar genomgående förändringar i manualerna.

2009

Timmar

Lotterier

Svenska Spel och ATG. Andelen anmärkningar hos ombud har minskat väsentligt under de senaste åren. Under 2010 var andelen kontroller med anmärkning 3,6 procent vilket är en minskning jämfört med året innan. Anmärkningarna berodde på bristande eller skymd åldersskyltning, avsaknad av vadhållningsbestämmelser och illegalt spel.

2010 %

Tabell 5. Antal timmar och andel nedlagd tid

teknisk tillsyn av spelautomater samt 14 kontroller utförda av kontrollanter. Vi har dessutom fått 44 månadsrapporter från Casino Cosmopols fyra kasinon. Vi har haft fyra möten med de lokala kasinona samt två möten med ledningen för Casino Cosmopol. Vi har även ingripit mot Casino Cosmopol genom att rikta en så kallad anvisning mot bolaget. Det berodde på att kasinot i Sundsvall brustit i sina inpasseringsrutiner genom att släppa in en kontrollant utan att denne först registrerat sig. Riksgäldskontoret

En kontrollant har varit närvarande vid samtliga 33 dragningar av vinster på premieobligationer. Riksgäldskontoret har inte fått några anmärkningar under året. Vi har under året fått löpande information om Riksgäldens projekt angående nytt dragningsförfarande. Det nya dragningsförfarandet kommer att tas i bruk under 2011.

Nedlagd tid

Under året la vi ned den största delen av den tillgängliga tiden för tillsynsarbetet på Svenska Spel, vilket utgör cirka 25 procent. Totalt sett ökade antalet timmar för tillsynen med cirka 500. Ökningen beror på att mer tid lades på tillsynen av ATG. Avgifter och kostnader

Kontroll och tillsyn visar ett ekonomiskt underskott på 326 kronor per kontroll. Detta är lägre än föregående år. Avgiftsuttaget har minskat beroende på förändringen av avgiftsuttaget under året för värdeautomaterna.

Avgifter och kostnader

2010

2009

2008

Antal kontroller

6 488

3 803

4 051

Avgift per kontroll

2 585

5 163

4 961

Kostnad per kontroll

2 911

4 798

4 401

Resultat per kontroll

-326

365

560

Tabell 6. Avgifter och kostnader per kontroll

25


Kontroll av illegalt spel Verksamhetsöversikt

Vi har bland annat till uppgift att ha den centrala tillsynen över att regleringen på spel- och lotteriområdet följs. Begreppet central tillsyn används som en beteckning på den verksamhet där vi kontrollerar och vidtar åtgärder mot misstänkt olagligt spel. Vår verksamhet ska bidra till att minska riskerna för bedrägerier och andra ohederliga tillvägagångssätt. Den direkta brottsbekämpningen ansvarar dock andra myndigheter för. Det är alltså inte bara vi som ansvarar för kontroll och tillsyn av verksamheter inom spel- och lotteriområdet. Vi har ett ansvar för att informera andra berörda myndigheter om eventuella missförhållanden. När det gäller förvaltningsrättsliga ingripanden har vi befogenhet att meddela förbud och förelägganden vid vite. Mål

2010 års regleringsbrev anger att verksamheten ska bidra till ett minskat utbud av illegal spel- och lotteriverksamhet. Resultat

Lotterilagstiftningen syftar bland annat till att minska risken för bedrägerier och annan brottslighet samt att minska risken för negativa sociala konsekvenser av spel. Arbetet med central tillsyn har därför som tidigare år främst inriktats på de områden som medför störst risk för spelberoende och/eller kriminalitet. Dessa områden är spelautomater och pokerspel. När det gäller spelautomater har arbetet intensifierats genom ett utökat antal kontroller.

Spelautomater och andra liknande spelmaskiner

Vi har under året fortsatt vår löpande tillsyn av spelautomater och andra liknande spelmaskiner utan tillstånd, som riktar sig till allmänheten och som används för att anordna lotteri. Eftersom dessa lotterier anordnas utan tillstånd har vi liksom tidigare gjort polisanmälan. Som en följd av att den löpande tillsynen inom detta område har intensifierats under året har antalet polisanmälningar ökat något jämfört med föregående år. I ett fall har vi beslutat att inleda en förvaltningsrättslig process mot ett bolag som har anordnat automatspel eller liknande i en butik. Det har vi gjort trots att detta ofta leder till långa och komplicerade domstolsprocesser. Som exempel kunde Regeringsrätten först i november 2010 avgöra ett antal processer som inletts 2005. De handlade om vitesförelägganden gällande oddsjämförelser och annonsering av utländska spelbolag i kvällstidningar. 2 I likhet med förra året har vi noterat att utställda automater och andra spelutrustningar i allt större utsträckning är uppkopplade mot Internet och särskilda spelservrar. Servrarna är ofta placerade utanför Sverige. Spelarna betalar vanligtvis för spelen genom att mata in sedlar i automaten. Det är i de flesta fall personalen på spelställena som betalar ut eventuell vinst. Högsta domstolen har under året meddelat prövningstillstånd i två överklagade domar från Göta hovrätt. 3 Högsta domstolen har att ta ställning till om de aktuella maskinerna ska definieras som spelautomater i lotterilagens mening eller om det är fråga om egentligt lotteri enligt samma lag. En annan frågeställning som Högsta domstolen har att ta ställning till är när en verksamhet är att anse som anordnad i Sverige. 4

27

Regeringsrättens mål nr 3583-07, 3582-07, 2208-09 och 6608-07.

2

Göta hovrätts domar, den 18 november 2009 i mål nr B 3460-08 och den 15 april 2009 i mål nr B 1505-09.

3

Högsta domstolen, mål nr B 5881-09 och B 2350-10.

4


Hovrättens för Västra Sverige dom den 14 maj 2009 i mål nr B 2845-08 och Hovrätten för Nedre Norrlands dom den 5 juni 2009 i mål nr B 22-09.

5

Högsta domstolen mål nr B 2760-09.

6

Tabellen har ny utformning från år 2010 varför en jämförelse med antalet kontroller för år 2008 inte kan göras i denna tabell.

7

Särskilt om kortspelet poker

Under 2009 kom Hovrätten för Västra Sverige och Hovrätten för Nedre Norrland fram till att pokerspel i turneringsform (Texas Hold’em) har större inslag av skicklighet än av slump. Därför kan det inte anses falla under dobbleribestämmelserna i 16 kap. 14 § brottsbalken. Rättsläget ansågs därför av många vara osäkert gällande anordnande av pokerspel i turneringsform.5 Viktigt att notera är att Hovrätten för Nedre Norrland slog fast att pokerspelet i den aktuella turneringsformen anses vara ett lotteri i lotterilagens mening. De åtalade dömdes därför för brott mot lotterilagen. Domen har vunnit laga kraft. Domen från Hovrätten för Västra Sverige är överklagad av Riksåklagaren, som vill få prövat om även pokerturneringen ska anses vara dobbleri. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd. Enligt uppgift från Högsta domstolen ska förhandling äga rum den 22 februari 2011. 6

anordnas i utlandet och där anordnaren saknar tillstånd att verka i Sverige. Slumpvisa kontroller har genomförts på olika webbplatser. Inga polisanmälningar har dock gjorts från vår sida. Anledningen till detta är att åklagarmyndigheten i februari 2008 rekommenderade åklagarna att inte inleda förundersökning eller väcka åtal i sådana ärenden i avvaktan på vägledande avgöranden från EU-domstolen. I de fall vi vid kontroll har sett att otillåtet främjande har förekommit, har istället en erinran om vilka regler som gäller skickats till ägaren av domännamnet. Ärendet har därefter avskrivits från vidare handläggning.

år inriktats på att hitta nya former för samverkan med andra myndigheter. Detta gör vi bland annat genom att erbjuda information och utbildning i lotterilagstiftningen till berörda myndigheter. Syftet är att vi ska bli bättre på att motverka olaglig spel- och lotteriverksamhet i landet. I år har vårt erbjudande om information och utbildning i lotterilagstiftningen utökats till att omfatta samtliga åklagarkammare i landet och inte bara polismyndigheterna. Denna samverkansform har hittills tagits emot positivt av såväl polis- som åklagarmyndigheterna. Detta arbete kommer att fortsätta under 2011.

Vi använder oss av en mediebyrå för att varje månad gå igenom de utländska operatörernas marknadsföring i svenska medier. Vid en jämförelse med 2009 års siffror visade första halvåret 2010 på en minskning av antal införda annonser. Över sommaren ökade antalet införda annonser för att sedan minska något igen i september. I slutet av året ökade dock antalet införda annonser på nytt.

Under året har vi också deltagit i flera olika tillfälliga samverkansprojekt mot misstänkt olaglig spel- och

Övriga resultat 7 Besiktning av spelautomater för polisens förundersökningar Polisanmälningar

Främjande

Samverkan

Under året har vi i större utsträckning arbetat med frågan om otillåtet främjande på Internet av lotterier som

Vårt arbete med att bidra till ett minskat utbud av olaglig spel- och lotteriverksamhet har under senare

Resultat misstänkt olaga spel

I oktober deltog vi i Brottsförebyggande rådets (BRÅ) elfte upplaga av konferensen Råd för framtiden 8. Konferensens syfte är att sprida positiva erfarenheter och samla upp vad som händer på både lokal och nationell nivå när det gäller det brottsförebyggande arbetet. En minimässa anordnades där vi fick möjlighet att närmare presentera vårt arbete med att bidra till ett minskat utbud av illegalt spel i landet. Montern väckte intresse hos flertalet av deltagarna i konferensen.

2009

8

3

106

89

Tabell 8. Övriga resultat 7

2010

2009

Antal kontroller

Antal anmärkningar

Antal kontroller

Antal anmärkningar

Misstänkt olagligt automatspel

842

285

573

224

Misstänkt otillåtet främjande

119

49

45

27

Misstänkt olagligt pokerspel

5

5

9

4

Förströelsespel utan tillstånd

11

11

11

11

Kasinospel utan tillstånd

6

0

0

0

Övrigt lotteri utan tillstånd

43

30

6

5

1 026

380

644

271

Totalt

2010

lotteriverksamhet, då främst med polisen. Ofta handlar det om att vi kontaktas av något närpolisområde som vill få hjälp inför och i samband med tillslag mot misstänkt olagligt spel eller lotteri.

Tabell 7. Antal kontroller och anmärkningar 7

28

29

Råd för framtiden 2010 finns publicerad på BRÅ:s webbsida, www.bra.se.

8


Tillstånd och normgivning Verksamhetsöversikt

Mål

Tillstånd gäller för alla former av lotterier, till exempel till restaurangkasinospel, rikslotterier och olika typer av automatspel. Vissa undantag gäller för de tillstånd att bedriva lotteri med mera som ges till Svenska Spel och ATG av regeringen. En annan form av tillstånd är de typgodkännanden vi ger för förhandsdragna lottsedlar och bingobrickor samt teknisk utrustning för insatser, vinstdragning och kontroll av egentliga lotterier och bingospel. Normgivning gäller de föreskrifter, allmänna råd, villkor samt kontroll- och ordningsbestämmelser för respektive tillstånd som vi utfärdar. Vi vidtar också åtgärder när anordnare inte följer föreskrifter, villkor och kontroll- eller ordningsbestämmelser. Det kan till exempel handla om anvisningar, förelägganden, varningar eller återkallelser av tillstånd. Svenska Spel beviljades tillstånd av regeringen den 25 november 2010 att anordna spel på värdeautomater ytterligare ett år, fram till 31 december 2011. Med stöd av detta har Lotteriinspektionen granskat och beviljat tillstånd för 2 335 restauranger och bingohallar att anordna spel på värdeautomater.

Myndighetens föreskrifter ska vara enkla, tydliga och bidra till ett bra konsumentskydd. Tillståndgivningen ska ge förutsättningar för en väl fungerande spelmarknad.

Varje enskilt tillstånd förenas med specifika villkor. Villkoren utformas så att lotterierna ska bedrivas på ett lämpligt sätt och ta hänsyn till både den tekniska säkerheten och de sociala aspekterna. Yttranden till domstolar och remissvar hör till verksamhetsområdet. Under 2009 anpassades kasinolagen (1999:355) till det så kallade tredje penningtvättsdirektivet. Dessa ändringar innebar bland annat att vi fick möjlighet att meddela föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Under januari beslutade vi om sådana föreskrifter som trädde i kraft den 1 mars, LIFS 2011:1.

Resultat

Under året har vi fått in 11 nya ärenden som varit uppe för prövning i förvaltningsdomstol. De har i huvudsak gällt tillståndsgivningen. Vi har lämnat nio yttranden till domstol. (Se tabell 9.) Rikslotterier

Under året har 42 ansökningar om rikslotterier kommit in. Skillnaden mot förra året beror på att vissa lotterier har en försäljningstid på ett och ett halvt år och avslutas den 30 juni 2011. Dessutom har några organisationer valt att inte söka nya tillstånd. Bingo och lotterier via Internet fortsätter att öka bland folkrörelserna. Under året har IOGT-NTO fått tillstånd till det nya lotterikonceptet Miljonlotteriet Lyckohjulet, som finns både som skraplott och via Internet. Folkspel har startat försäljningen av Sverigelotteriet där lottnumret utgörs av födelsedatum. Svenska Postkodstiftelsen har delats i två delar. Ny stiftelse är Svenska Postkodlotteriets Kulturstiftelse, som också får medel från Postkodlotteriet. Vinstplanerna i folkrörelsernas lotterier går från att ha varit fasta till att vara sannolikhetsberäknade och omsättningsbaserade. 31


Tillstånd

2010

2009

2008

Rikslotterier

Ansökningar

42

52

52

Bifall

39

44

46

Avslag

0

0

1

Tillstånd

37

38

59

Restaurangkasino

Ansökningar

393

516

476

Bifall

390

477

459

Avslag

Tillstånd

3

4

3

535

587

638

Förströelsespel

Ansökningar

115

85

201

Bifall

101

90

172

Avslag

1

1

0

Tillstånd

142

194

244

Värdeautomater

Ansökningar

2 907

2 808

2 827

Bifall

2 905

2 845

2 670

Avslag

Tillstånd

Övriga tillstånd

48

52

43

2 295

2 180

2 343

Ansökningar

30

44

39

Bifall

31

48

34

Avslag

0

3

1

Tillstånd

22

28

25

Typgodkännande

Ansökningar

72

65

64

Bifall

68

68

68

Avslag

2

1

0

Tillstånd

185

194

201

Totalt

Ansökningar

3 559

3 570

3 659

Bifall

3 534

3 572

3 449

Avslag

Tillstånd

54

61

48

3 216

3 228

3 309

Tabell 9. Sammanfattning av tillståndsgivningens resultat Antal tillstånd är gällande tillstånd för den sista december aktuellt år.

När det gäller administration och genomförande av lotterier har konsultföretag och serviceföretag fått en starkare och mer framträdande roll. Vi granskar alla avtal mellan sökanden och serviceföretag för att säkra att bestämmanderätten ligger hos de ideella organisationerna. Lotterianordnarna lägger mer tid och resurser på att få väl fungerande kundtjänster. Tendensen är att an32

ordnarna utöver sin ordinarie kundtjänst även anlitar externa företag för att täcka upp vid särskilt höga belastningar. Många organisationer säljer i dag även lotter genom telefonförsäljning. Det kommer många förfrågningar från nya organisationer och även om nya lotterikoncept. Få resulterar dock i lotteriansökningar.

Folkrörelseaktörerna använder i ökad utsträckning teknisk utrustning vid vinstvalidering och lottdistribution. En sammanfattande bedömning av arbetet med ansökningar om rikslotterier är att allt fler lotterier har inslag av tekniska lösningar som måste kontrolleras ur ett säkerhetsperspektiv. Restaurangkasino

Under 2010 har 393 ansökningar om tillstånd till restaurangkasino inkommit, varav tre har avslagits. Skälen till avslagen var att sökanden hade bedrivit spel innan ansökan var beviljad. Under 2009 inkom 516 ansökningar om tillstånd till restaurangkasino. Att antalet ansökningar var fler under förra året berodde på att flera tillstånd löpte ut. Förströelsespel

Under året har 115 ansökningar om tillstånd till förströelsespel kommit in, varav en har avslagits. Skälet till avslaget var att sökanden haft förströelsespel utan tillstånd under en längre tid. Under 2009 inkom 85 ansökningar om tillstånd till förströelsespel. Att det

inkommit fler tillståndsansökningar i år beror på att tillstånden löper på två år och att det löpte ut fler tillstånd under 2010 än under 2009. Värt att notera är att större delen av de som söker tillstånd är spelplatser som tidigare haft tillstånd. Under 2010 har 131 tillstånd löpt ut och av dessa förnyade cirka 60 procent sina tillstånd. Övriga ansökningar kommer från nya aktörer eller aktörer som endast har säsongsspel. Värdeautomater

Under året har 572 ansökningar om tillstånd till värdeautomater kommit in, varav 42 helt eller delvis avslagits. Skälen till avslagen har bland annat varit att verksamheten tidigare bedrivits i strid med lotterilagen. Det har också förekommit att verksamheten inte har uppfyllt våra villkor om att omsättningen på värdeautomaterna inte får vara högre än restaurangens övriga omsättning. I några fall har ansökningarna avslagits på grund av att kommunen har en pågående utredning om eventuell återkallelse av restaurangens serveringstillstånd. I några fall har värdeautomaterna placerats olämpligt och i ett fall har spelplatsen bedömts vara olämplig.

33


Under hösten har vi gjort en ny prövning av 2 335 tillstånd inför 2011 års tillståndsperiod. Det har lett till att sex ansökningar helt eller delvis avslagits. Skälen till avslagen har varit samma som ovan. Svenska Spels omställning till så kallade serverbaserade system har försenats på grund av tekniska problem under utvecklingen av systemet. Enligt planeringen ska det serverbaserade systemet tas i bruk under det första kvartalet 2011 om alla tester går som bolaget vill. Vi följer utvecklingen noga för att kunna finnas på plats och göra nödvändiga kontroller innan systemet tas i bruk. Övriga tillstånd

Under året har ett bingotillstånd beviljats där högsta vinstens värde överstiger ett basbelopp. Dessutom har 14 tillstånd beviljats till bingospel i sammankopplade bingohallar i flera län. Ett av dessa innehöll även ett högsta vinstvärde över ett basbelopp. Vi har även beviljat tillstånd till 11 bygdetrav. Typgodkännande

Antalet ansökningar om typgodkännande var under året 72 till antalet, vilket är några fler än året innan. Det kan förklaras med att en av aktörerna använder sig av ett nytt tryckeri, vilket leder till nya ansökningar. Vi hade vid årets slut utfärdat 68 typgodkännanden för lotter, bingobrickor samt teknisk utrustning som används för insatser, vinstdragning eller kontroll. Under året har vi avslagit två ansökningar av skraplotter på grund av undermålig UV-säkring. Två utrustningar för kontroll av bingo har typgodkänts. Två tryckerier har under året granskats av Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) för att möjliggöra typgodkännande av lotter i de högre vinstklasserna.

34

Typgodkännande kan även ingå i den tekniska tillsynen. Det gäller för tekniska dragningsutrustningar, terminaler och lotter. Under året har vi exempelvis typgodkänt fyra dragningsutrustningar av maskinell karaktär; tre hjul- och en bolldragningsutrustning. Ett större arbete med utfallstester har genomförts i samband med godkännande av dessa utrustningar. De tekniska dragningsutrustningarna, för exempelvis spel via Internet, ändras normalt ett antal gånger per år, vilket kan vara en omfattande process för oss. Nedlagd tid

Den största andelen av nedlagd tid för tillstånd och normgivning var för tillståndsgivning för värdeautomater. Detta beror på handläggning av cirka 2 300 nya ansökningar under hösten. Totalt ligger antalet timmar på ungefär samma nivå som 2009.

Nedlagd tid

2010

Verksamhet

2009

2008

%

Timmar

%

Timmar

%

Lotterier

16,8

1 205

20,4

1 477

19,5

Timmar 1 489

Restaurangkasino

15,9

1 137

16,4

1 190

13,4

1 024

Värdeautomater

43,3

3 111

41,1

2 983

40,8

3 109

Förströelsespel

7,8

560

6,9

504

12,0

916

Bingo

0,6

45

0,3

20

0,3

20

Varuspel

0,5

34

1,4

101

0,4

30 564

Typgodkännande

6,6

477

7,7

557

7,4

Övriga tillstånd

4,8

348

0,6

46

1,2

64

Yttrande i domstol

2,3

162

1,7

120

1,0

78

Varning

0,0

0

0,0

0

0,0

0

Föreskrifter

1,4

101

3,5

262

4,3

324

100,0

7 180

100,0

7 260

100,0

7 618

Totalt Tabell 10. Nedlagd tid, procent och antalet timmar

Ärendebalans

Ärendebalansen är antalet öppna ärenden den sista december och antalet dagar sedan ärendet registrerats. Av 80 öppna ärenden hade 45 (56 procent) kommit in inom trettio dagar före årsskiftet. Av dessa handlade 19 om värdeautomater, fem om restaurangkasinon, sju om förströelsespel, nio typgodkännande och fem om övriga typer av ärenden. 35 öppna ärende var äldre än 30 dagar. Av dessa 35 handlade 22 om värdeautomater, ett restaurangkasino, tre förströelsespel, sju typgodkännande och två rikslotterier. Antalet öppna ärenden är något färre än 2009. Avgifter och kostnader

Handläggningen av tillståndsbeslut gav ett resultat på minus 436 kronor per beslut. Förändringen från föregående år beror till stor del på att kostnaderna för handläggning av tillståndsgivningen har ökat.

Ärendebalans

2010

2009

2008

45

52

63

31-60 dagar

9

19

15

61-90 dagar

8

11

12

Mer än 90 dagar

18

12

11

Totalt

80

94

101

Upp till 30

Tabell 11. Ärendebalansen

Avgifter och kostnader

2010

2009

2008

Antal beslut

3 588

3 633

3 497

Avgift per beslut

2 291

2 290

2 547

Kostnad per beslut

2 727

2 589

2 548

Resultat per beslut

-436

-299

-1

Tabell 12. Avgifter och kostnader per beslut i kronor

35


Information Verksamhetsöversikt

Inom verksamhetsområdet information arbetar vi med planerad och integrerad kommunikation externt och internt. Verksamheten omfattar informationsmaterial i såväl digital som tryckt form, utbildningar och informationsmöten. Myndighetens omvärldsanalys, internationella kontakter och statistik ingår också som en del av informationsverksamheten. Mål

Verksamheten ska främja allmän kännedom om speloch lotterilagstiftning genom spridning av information och genomförande av informationsinsatser.

I november bjöd myndigheten in till ett heldagsseminarium kallat Spelmarknadsansvaret 2010, med underrubriken ”Vilka är de bästa sätten att reglera för att uppfylla spelansvaret och därmed säkerställa en sund och säker spelmarknad?” Spelaktörer, andra myndigheter, departement och en rad andra företrädare från branschen deltog i en innehållsrik och diskussionsfylld seminariedag. Under hösten deltog vi som utställare på Sacomässan. Detta som ett led i att stärka varumärket Lotteriinspektionen och öka synligheten hos den yngre målgruppen inför kommande rekryteringar.

Under året har vi vid fem tillfällen utbildat kommunala handläggare och kontrollanter i lotteriregleringen (tillståndsgivning och kontroll).

Vår externa webbplats www.lotteriinspektionen.se har fått en omfattande uppdatering såväl innehållssom utseendemässigt. Den nya webbplatsen lanserades i början av november. Med tydligare kommunikations- och målgruppsfokus har webbplatsen gjorts mer lättillgänglig. Nyheter och förtydligande information i aktuella frågor publiceras kontinuerligt precis som tidigare. Den nya webbplatsen har dessutom nya specialsidor som handlar om spelmarknadsansvar respektive inte tillåtet spel. Allt detta sker som ett led i att stärka kommunikationen kring myndighetens viktiga fokusområden och för att bättre nå ut med våra budskap.

Under sommaren bjöd vi in spelbranschen till invigningen av våra nya lokaler och hade öppet hus för allmänheten. I samband med detta har ett informationsmaterial som ger en bred bild av myndighetens arbete tagits fram.

Arbetet med att samla in och publicera statistik över spelmarknaden har genomförts enligt plan. I enlighet med regleringsbrevet för budgetåret 2010 har vi lämnat en rapport till regeringen om utvecklingen på spelmarknaden i Sverige och utomlands.

Verksamheten ska också följa och analysera utvecklingen på spel - och lotterimarknaden i Sverige och utomlands. Vid behov ska även regeringen informeras om utveckling som påverkar den svenska spelmarknaden. Resultat

37


Utbytet med våra motsvarigheter i de nordiska länderna har fortsatt. Inom ramen för det nordiska samarbetet finns två särskilda arbetsgrupper; en för teknisk-juridiska frågor och en för statistik över spelmarknaden i Norden. Under året har arbetet utvecklats vidare. Arbetsgruppen för statistik har sammanställt och presenterat jämförande statistik för de nordiska länderna vid det nordiska mötet på Svalbard i maj 2010. Där deltog samtliga nordiska länder förutom Island.

Kunskapsutbyte med omvärlden

Från den teknisk-juridiska gruppens möte i Norge den 22–23 september 2010 rapporteras att en hel del lagstiftningsarbete pågår i Finland och Danmark. Samtliga länder står även inför större eller mindre organisationsförändringar.

Vi ökar kontinuerligt vår kunskap inom området genom möten och studiebesök. Dessa omfattar reglerande aktörer, offshore-bolag och övriga intressenter på marknaden. Med offshore-bolag menas företag som erbjuder tjänster via Internet i ett land, men som har en licens någon annanstans. En viktig uppgift är att bevaka och bygga upp kunskap om de förändringar som sker i första hand i Europa när det gäller omregleringar av respektive lands spelmarknad. Omregleringarna består dels av att marknaden öppnas för fler aktörer, dels av mer restriktiva förändringar.

Vi har deltagit i möten med det europeiska samarbetsorganet Gaming Regulators European Forum (GREF) och det internationella samarbetsorganet International Association of Gaming Regulators (IAGR). Samarbetet i GREF har utvecklats vidare under året. Det finns fyra arbetsgrupper inom GREF; en grupp som fokuserar på den tekniska utvecklingen på spelområdet, en grupp som arbetar med information och statistik, en grupp som arbetar med spelansvars- och spelberoendefrågor samt en grupp som arbetar med interaktivt spel. Sverige har tillsammans med Schweiz ansvaret för att samordna gruppen som arbetar med information och statistik. Samarbetet med våra nordiska systermyndigheter är fortsatt viktigt för vår verksamhet, liksom samarbetet inom organisationerna GREF och IAGR.

En förutsättning för att uppfylla det uppdrag som myndigheten har är att kontinuerligt bevaka omvärlden. Detta görs dels genom ett strukturerat kunskapsutbyte med systermyndigheter, dels genom att vi hämtar in aktuell kunskap om aktörerna på spelmarknaden. För att uppnå detta har vi infört en systematisk bevakning av såväl den svenska som den utländska marknaden.

intresset för den tillståndsgivna nätpokern och hur vi arbetat fram villkor för den löpande tillsynen och de tekniska kraven på utrustningen. Under 2010 har vi deltagit i flera konferenser och rundabords-sammanhang i till exempel Holland och Malta. Vi har deltagit i branschkonferenser som åhörare i bland annat USA, Storbritannien, Frankrike, Belgien, Spanien, Danmark och Sverige. Styrelsen gjorde en studieresa till Las Vegas där ledamöterna bland annat deltog i en utbildning i Essentials of Gaming Regulations and Operations vid University of Nevada i Reno.

Vi har agerat expert vid en utfrågning i Kaliforniens senat inför ett eventuellt införande av pokerspel på nätet i delstaten. Där fick vi svara på frågor om den svenska reglerade modellen för pokerspel på nätet. Sverige är ett av få länder som har gjort det lagligt att spela på detta sätt i statlig regi. Under året har vi tagit emot en delegation från systermyndigheten i Sydkorea. Syftet och önskemålen har varit att få kunskap om den svenska spelregleringen och få svar på mer specifika frågor. Ett exempel är

ndigheten. fokus inom my g har fått ökat

sbevaknin d GREF. Omvärld Möte i Bern me

38

39


Finansiell redovisning Resultaträkning Tkr Not

2010-01-01– 2010-12-31

2009-01-01– 2009-12-31

Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 Finansiella intäkter Summa

44 859 113 25 44 997

40 886 2 52 40 940

Verksamhetens kostnader Kostnader för personal 3 Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader 4 Finansiella kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Summa

-28 410 -4 021 -9 574 -27 -2 965 -44 997

-27 127 -2 871 -9 201 -44 -1 697 -40 940

Verksamhetsutfall

0

0

24 989

27 956

-24 987 2

-28 076 120

2

120

Uppbördsverksamhet Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet Saldo Årets kapitalförändring

5

41


Balansräkning TILLGÅNGAR, tkr

Anslagsredovisning 2010-12-31

2009-12-31

6

1 759

3 979

Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet 7 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 8 Summa

583 1 625 2 208

391 1 995 2 386

Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev

44 860

Fordringar Kundfordringar Fordringar hos andra myndigheter Övriga fordringar 9 Summa

74 620 2 005 2 699

0 957 2 565 3 522

Indragning

-2 526

Totalt disponibelt belopp

46 160

Immateriella anläggningstillgångar Rättigheter och andra immateriella tillgångar

Periodavgränsningsposter Förutbetalda kostnader 10 Övriga upplupna intäkter Summa

353 205 558

11

-2 343

-6 060

Kassa och bank Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 12 Summa

3 181 3 181

7 746 7 746

SUMMA TILLGÅNGAR

8 794

12 131

KAPITAL OCH SKULDER Myndighetskapital Balanserad kapitalförändring 13 Kapitalförändring enligt resultaträkningen 5 Summa Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Redovisning mot anslag Anslag Anslag 15:1

Utgifter 976 314 1 290

Avräkning med Statsverket Avräkning med Statsverket

42

Tkr

Not

Utgående överföringsbelopp

2010

3 826

-44 859 1 301

Redovisning mot inkomsttitel Inkomsttitel 9455 Lotteriaavgifter Beräknat belopp

27 500

Inkomster

24 987

Årets tilldelning av anslag är enligt regleringsbrevet förenat med två villkor enligt nedan: -10 2 -8

1 890 -1 900 -10

14

0

24

Skulder m.m. Lån i Riksgäldskontoret 15 Skulder till andra myndigheter Leverantörsskulder 16 Övriga skulder Summa

3 910 688 1 334 478 6 410

4 938 630 3 911 440 9 919

Periodavgränsningsposter Upplupna kostnader

17

2 392

2 198

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

8 794

12 131

Område Information Kontroll av illegalt spel

Tilldelning

Kostnader

10 000

9 620

7 000

6 708

43


Noter och tilläggsupplysningar Sammanställning av väsentliga uppgifter Lotteriinspektionen (LI), 2010-12-31 Beviljad låneram i Riksgäldskontoret (RGK)

2010

2009

2008

2007

2006

10 000

6 000

6 000

6 000

6 000

Utnyttjad låneram i RGK

3 910

4 938

5 617

2 243

1 172

Beviljade kontokrediter i RGK

4 400

3 313

3 313

3 313

3 526

25

52

265

286

175

Ränteintäkter på räntekonto Avgifter som LI inte disponerar Avgiftsintäkter, beräknat belopp

27 500

33 100

31 000

30 000

32 000

Avgiftsintäkter, faktiskt utfall

24 987

28 076

28 875

26 378

32 090

Avgiftsintäkter beräknat belopp

50

50

50

50

70

Avgiftsintäkter, faktiskt utfall

16

2

16

19

14

Beviljad anslagskredit

1 346

1 331

1 309

1 327

1 285

Utgående anslagssparande

1 301

3 826

6 778

7 770

7 999

Antal årsarbetskrafter

35,6

34,1

33,8

33,1

33,3

Medelantal anställda

36,7

37,3

37,3

36,7

37,0

1 179

1 150

1 088

1 149

994

90

90

90

80

70

2

120

227

-997

601

-10

-1 890

-2 117

-1 120

-1 721

Alla belopp är angivna i tusental kronor där inte annat anges. Nedan anger vi jämförelsetal för 2009 inom parentes eller i den högra kolumnen. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Vår redovisning följer god redovisningssed enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till 2 kap. 5–6 §§ i ovan nämnda förordning, respektive allmänna råd till 6 § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring.

Avgifter som LI disponerar

Driftskostnad per årsarbetskraft LI har även arvoderade kontrollanter varför driftskostnaden per anställd blir så hög Ungefärligt antal Årets kapitalförändring Balanserad kapitalförändring

Regeringen har i regleringsbrevet beslutat att vår utbildningsverksamhet ska finansieras med avgifter. Inom ramen för full kostnadstäckning får vi själva besluta om grunderna för avgiftssättningen, men inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Vid en jämförelse av intäkterna i de finansiella delarna och resultatredovisningen är det viktigt att notera att även uppbördsintäkterna redovisas som intäkter i resultatredovisningen. I enlighet med regleringsbrevet, avsnitt 2 övrig återrapportering, redovisar vi uppbördsintäkterna som intäkter i resultatredovisningen istället för intäkter av anslag, vilket är kravet enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 3 kap. 2 §.

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper

Såväl materiella som immateriella anläggningstillgångar med en beräknad livslängd på minst tre år och med ett anskaffningsvärde på minst ett halvt prisbasbelopp, finansieras med lån hos Riksgäldskontoret. Förbättringsutgifter på någon annans fastighet finansieras med lån hos Riksgäldskontoret om de är större än 100 000 kronor och den återstående hyrestiden

44

är minst tre år. Enstaka inventarier av litet värde ska finansieras med lån hos Riksgäldskontoret om de ingår i en fungerande enhet vars totala värde överstiger ett halvt prisbasbelopp (exklusive moms). Detta gäller inte efterkommande kompletteringar som understiger ett halvt prisbasbelopp. Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde. Avskrivningstiden ska motsvara den ekonomiska livslängden. Avskrivningarna görs linjärt på följande sätt: 3 år Programvaror, licenser och konsulttimmar 3 år Servrar, laserskrivare, hårdvara för kontrollsystem 5 år Kontorsmaskiner och bilar 10 år Möbler 3–10 år Investeringar i någon fastighet skrivs av på samma tid som den återstående tiden på gällande hyreskontrakt Lotteriinspektionen har under 2010 ändrat princip vad gäller programvaror, licenser och konsulttimmar samt servrar och laserskrivare från en avskrivningstid på fem år till en avskrivningstid på tre år. Övriga datorer beräknas ha en livslängd mindre än tre år, varför de kostnadsförs vid inköpet. Vi bedömer osäkra fordringar löpande. Fordringar bokförs som befarade förluster när vi vidtar indrivningsåtgärder. En osäker fordran är en konstaterad förlust när vi fått besked om att företaget gått i konkurs. Brytdagen för samtliga myndigheter är fastställd till den 10:e i månaden efter budgetårsskiftet. Fakturor som gäller det gamla året och som anländer till myndigheten efter brytdagen bokförs som periodavgränsningsposter om de överstiger 5 000 kronor och inte gäller återkommande räkningar som telefon, städning och hyra av Agresso.

45


Styrelsens ersättning, förmåner och andra styrelseuppdrag Under budgetåret har följande ersättningar och förmåner betalts till styrelsen och ledande befattningshavare. Hallstedt, Håkan, generaldirektör Skattepliktiga ersättningar Förmåner Övriga styrelseuppdrag: Inga Zachrisson, Ann-Christine, styrelseordförande Skattepliktiga ersättningar Förmåner Övriga styrelseuppdrag: Kriminalvårdsnämnden, Offentligt ombud enligt 27 kap. 27 § rättegångsbalken, Stiftelsen/Etiska Rådet för Betalteletjänster Binde, Per, styrelseledamot Skattepliktiga ersättningar Förmåner Övriga styrelseuppdrag: Inga Berggren, Henrik, styrelseledamot Skattepliktiga ersättningar Förmåner Övriga styrelseuppdrag: Djurgårdens Fotboll Försäljning AB, Djurgårdens Fotboll Arena AB, Stockholmsderby AB, Trerea Invest AB, Anna Enochsson Juridik AB

977 683 kr 8 715 kr

77 391 kr 380 kr

48 610 kr 380 kr

27 247 kr 380 kr

Håkansson, Per, styrelseledamot fr o m 2010-04-01 Skattepliktiga ersättningar Förmåner Övriga styrelseuppdrag: Inga Perers, Karin, styrelseledamot Skattepliktiga ersättningar Förmåner Övriga styrelseuppdrag: Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB, Sveriges Utbildningsradio AB, Mellanskog ekonomisk förening, Länsstyrelsen i Dalarna Seipel, Peter, styrelseledamot t o m 2010-03-31 Skattepliktiga ersättningar Förmåner Övriga styrelseuppdrag: Institutet för rättsinformatik vid Stockholms universitet, Peter Seipel AB, Gripsholms Fabrik AB Tolke, Carina, styrelseledamot Skattepliktiga ersättningar Förmåner Övriga styrelseuppdrag: Överklagandenämnden vid Högskolan i Jönköping

20 847 kr 380 kr

28 233 kr 380 kr

6 249 kr 0 kr

28 711 kr 380 kr

1. Årets anslagsutfall 44,9 mnkr (2009: 40,9 mnkr), är lika med de tilldelade medlen för budgetåret och det utgående anslagssparandet uppgår till 1 301 tkr. P.g.a. en felberäkning på återbetalningen av anslagssparandet under 2010 har Lotteriinspektionen en fordran på Riksgäldskontoret på 101 tkr. 2. Intäkter av avgifter och andra ersättningar består av avgifter enligt 4 § avgiftsförordningen, 16 tkr (2009: 2 tkr), försäljning av inventarier 71 tkr (2009:0 tkr) samt reavinst 24 tkr (2009:0 tkr). 3. Lönekostnaderna exklusive arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal uppgår till 18 568 tkr (2009: 17 784 tkr). 4. Posten övriga driftskostnader Inköp av tjänster Resor, information och kontrollkostnader Inköp av varor Reavinst Övrigt Summa

2010 4 071 1 683 1 667 234 1 919 9 574

2009 4 079 1 559 2 051 0 1 512 9 201

5. Årets kapitalförändring Amorteringar Periodiseringar Befarande kundförluster Konstaterade förluster Förändring semesterlöneskuld Avskrivningar Summa

2010 0 0 2 0 0 0 2

2009 0 108 0 12 0 0 120

Att kapitalförändringen minskat beror på ändring till kostnadsmässig anslagsavräkning som gäller fullt ut under 2010.

Stående från vänster: Karin Perers, Henrik Berggren, Per Håkansson, Carina Tolke Sittande från vänster: Per Binde, Ann-Christine Zachrisson, Håkan Hallstedt

46

7. Förbättringsutgifter på annans fastighet IB anskaffningsvärde Årets inköp - Avgår utrangering UB anskaffningsvärde

6. Immateriella anläggningstillgångar IB anskaffningsvärde Årets inköp - Avgår utrangering UB ackumulerat anskaffningsvärde

2010 7 437 125 -1 030 6 532

2009 7 320 117 0 7 437

IB ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar - Avgår utrangering UB ackumulerade avskrivningar

3 458 2 209 -894 4 773

2 221 1 237 0 3 458

Bokfört värde

1 759

3 979

IB ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar - Avgår utrangering UB ackumulerade avskrivningar

Bokfört värde

2010 1 686 257 -1 295 648

2009 1 295 391 0 1 686

1 295 65 -1 295 65

1 295 0 0 1 295

583

391

8. Maskiner, inventarier, installationer m.m. IB anskaffningsvärde Årets inköp - Avgår utrangering UB anskaffningsvärde

2010 8 313 583 -6 090 2 806

2009 7 529 784 0 8 313

IB ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar - Avgår utrangering UB ackumulerade avskrivningar

6 318 644 -5 781 1 181

5 853 465 0 6 318

Bokfört värde

1 625

1 995

9. Övriga fordringar 2010 2009 Statliga bolagen, kontrollavgifter 1 748 2 192 Rikslotterier, kontrollavgifter 200 311 Kasino och automatspel, kontrollavgifter 168 181 Osäkra fordringar -111 -119 Summa 2 005 2 565 Att faktureringen för de statliga bolagen låg högt föregående år berodde på att Svenska Spel då hade en faktura som var obetald vid årsskiftet. 10. Förutbetalda kostnader består av Förutbetalda hyror Förutbetalda konsultkostnader Summa

2010 927 49 976

2009 194 159 353

Att förutbetalda kostnader ökat 2010 beror på att vi 2009 bara betalt hyra för en månad 2010, medan vi nu har betalt hyra för ett kvartal 2011.

47


11. Avräkning med Statsverket 2010 Uppbörd Ingående balans -15 316 Redovisat mot inkomsttitel -24 988 Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde 25 688 Medel från räntekonto som tillförts inkomsttitel -145 Skulder avseende Uppbörd -14 761 Anslag i räntebärande flöde Ingående balans Redovisat mot anslag Anslagsmedel som tillförts räntekonto Återbetalning av anslagsmedel Skulder avseende anslag i räntebärande flöde Semesterskuld före 2009 Ingående balans Årets minskning Skuld avseende semester Summa avräkning med Statsverket 12. Behållning räntekonto Anslagsmedel Varav kortsiktigt likviditetsbehov 13. Den balanserade kapitalförändringen består av Ingående balans Föregående års kapitalförändring Korrigering p.g.a. kostnadsmässig anslagsavräkning Utgående balans

2009

-14 705 -28 076 27 542 -77 -15 316

8 306 44 917 -44 860 3 163

5 355 41 938 -45 486 6 499

11 526

8 306

950 -58 892

1 057 -107 950

-2 343

-6 060

2010 3 181 2 455

2009 7 746 5 808

2010 -1 890 120

2009 - 2 117 227

1 760 -10

0 -1 890

Att den balanserade kapitalförändringen korrigerats beror på övergången till kostnadsmässig anslagsavräkning då den balanserade kapitalförändringen i princip togs bort.

48

2010

2009

24 -24 0 0

78 -54 0 24

2010

2009

10 000 4 938 1 013 -2 041

6 000 5 617 1 017 -1 696

3 910

4 938

16. Leverantörsskulder avser

2010

2009

Atea Sverige AB (Kista) Atea Sverige AB (Eskilstuna) Rätt Grafiska AB Eurocard Proffice Sverige AB Övriga skulder S  umma

233 80 106 131 91 693 1 334

206 109

14. Avsättningar Ingående avsättning Årets pensionskostnad Årets pensionsutbetalningar Utgående avsättning 15. Lån i RGK Beviljad låneram Ingående balans Nya lån Årets amorteringar Summa

91 63 3 442 3 911

Att leverantörsskulderna minskat beror till stor del på att föregående år hade många inköp gjorts inför den förestående flytten. 17. Periodavgränsningsposten består av

2010

Semesterlöneskuld inkl. soc. avg. 1 392 Periodisering av retroaktiv lön inkl. soc. avg. 218 Periodiserade komptimmar inkl. soc. avg. 341 Periodiserade arvoden inkl. soc. avg. 0 Periodiserad restidsersättning inkl. soc. avg. 81 Trygghetsstiftelsen, TA-medel 221 Revision 2010 50 Övriga skulder 89 Summa 2 392

2009 1 349 0 132 299 0 291 50 77 2 198

49


Ordlista Anordnare/aktör

Kasinon med internationella spelregler, det vill säga spel med högre insats och vinst än lotterilagens bestämmelser. Detta får bedrivas i enlighet med kasinolagen i Sundsvall, Malmö, Göteborg och Stockholm av Casino Cosmopol AB, helägt dotterbolag till Svenska Spel.

Central tillsyn

Kontroll/tillsyn

Vår granskande verksamhet som inte avser beviljade tillstånd är central tillsyn. Exempelvis kan nämnas misstänkt olagliga lotterier eller otillåtet främjande.

Egentligt lotteri

Egentligt lotteri omfattar enligt lotterilagen lottning, gissning, vadhållning eller liknande förfaranden med undantag för vadhållning i samband med hästtävling och vadhållning i samband med idrottstävling som bedrivs i mer än en kommun.

Vi utövar kontroll över den verksamhet som har ett beviljat tillstånd från regeringen eller oss enligt bestämmelserna i lotterilagen, kasinolagen eller lagen om anordnande av visst automatspel. Tillsyn används som ett synonymt ord (men skiljs från central tillsyn).

Pokerrake

Pokerraken är den avgift på 2,5 procent av den totala spelpotten, som bolaget (Svenska Spel) tar ut av spelarna.

styrelser lämnar tillstånd till lotterier på lokal respektive regional nivå.

Typgodkännande

Typgodkännande krävs för att garantera spelaren säkerhet. Det gäller förslutna lotter och bingobrickor men avser även teknisk utrustning som används för insatser, vinstdragning eller kontroll av egentliga lotterier och bingospel.

Varuspelsautomat

En varuspelsautomat är en spelautomat som endast betalar ut vinst i form av varor som klockor, nallar eller choklad. Vinstmöjligheten ska även helt eller delvis beropå slumpen. Tillstånd ges i samband med offentliga nöjestillställningar som tivoli eller liknande.

Värdeautomat

Folkrörelsen

Restaurangkasino

Till restaurangkasino räknas spelformerna roulette-, tärnings- och kortspel. Spelet får anordnas på restauranger av kommersiella företag.

En värdeautomat är en spelautomat som betalar ut vinst i form av värdebevis, spelpoletter eller liknande. Vinstmöjligheterna ska huvudsakligen bero på slumpen. Spelet får anordnas på restauranger med serveringstillstånd och i bingohallar. Spelet får anordnas av Svenska Spel.

Förströelseautomat

Rikslotteri

Övriga tillståndsärenden

Folkrörelsen eller föreningslivet är ett samlat begrepp för samtliga de ideella föreningar som enligt lotterilagen har möjlighet att få tillstånd att anordna lotterier. En förströelseautomat är en spelautomat som endast kan ge vinst i form av frispel, som flipperspel och bilbanor. Vi lämnar tillstånd till och utövar kontroll över dessa spel enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel. Spelet får anordnas av kommersiella företag.

50

Internationella kasinon

Den som har tillstånd från regeringen eller oss att bedriva lotteriverksamhet brukar kallas anordnare. Ibland används även uttrycket aktör. Den kan också finnas andra aktörer än anordnaren på spelmarknaden, till exempel serviceföretag och intresseorganisationer.

Rikslotteri är ett lotteri som anordnas i flera län. Det får anordnas av en svensk juridisk person som är en ideell förening och som huvudsakligen främjar ett allmännyttigt ändamål inom landet. Ibland används begreppet ”traditionellt lotteri” för de lotterier som förmedlas som papperslotter. Kommuner och läns-

Bland övriga tillståndsärenden redovisas tillstånd i mindre mängd som innehavstillstånd av spelautomater, automatspel ombord på fartyg, varuspel och tillstånd till bingospel som ska anordnas i flera län eller med en högsta vinst som överstiger ett basbelopp.

51


Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av våra kostnader, intäkter och ekonomiska ställning. Lotteriinspektionens styrelse, Strängnäs 2011-02-15 Ann-Christine Zachrisson

Håkan Hallstedt

Karin Perers

Per Binde

Carina Tolke

Henrik Berggren

Styrelsens ordförande

Per Håkansson

52

Generaldirektör


LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Str채ngn채s www.lotteriinspektionen.se

/7b13ce50-cab6-49da-a061-592cf703c0eb  
/7b13ce50-cab6-49da-a061-592cf703c0eb  

http://www.lotteriinspektionen.se/Documents/Externa%20dokument/7b13ce50-cab6-49da-a061-592cf703c0eb.pdf