Page 1

Verksamhets책ret 2005


Verksamhets책ret 2005


Innehåll Generaldirektörens förord

4

5 Politikområde Finansiella system och tillsyn 5 • Tillsyn av spelmarknaden 5 • Organisationsstyrning 5 • Verksamhetsgrenar 5 Måluppfyllelse 5 Uppdrag 6 Utvecklingen på spelmarknaden 6 • Spelmarknaden ur ett internationellt perspektiv 6 • Spelmarknaden i Sverige 8 Lotterilagstiftningen 9 Organisation 9 Personal 10 • Mål 10 • Kompetensförsörjningens måluppfyllelse under år 2005 10 • Kompetensförsörjningsmål under åren 2006–2008 12 Internt arbete under året 13 Ekonomisk översikt 13 • Ekonomisk utveckling 13

Översikt över myndigheten

Verksamhetsgrenen Kontroll och tillsyn

Verksamhetsöversikt Mål Resultat • Rikslotterier • Restaurangkasino- och automatspel • ATG • Svenska Spel • Gemensam kontroll ATG och Svenska Spel • Casino Cosmopol • Riksgäldskontoret och vinstsparandet • Central tillsyn • Avgifter och kostnader

16 16 16 17 17 17 18 19 20 20 21 21 23

Verksamhetsgrenen Tillstånd och normgivning

Verksamhetsöversikt Mål Resultat • Rikslotterier • Restaurangkasino • Förströelsespel • Värdeautomater • Övriga tillstånd • Typgodkännande • Handläggningstider • Avgifter och kostnader Verksamhetsgrenen Information

Verksamhetsöversikt Mål Resultat Finansiell redovisning

Resultaträkning Balansräkning Anslagsredovisning Finansieringsanalys Sammanställning över västentliga uppgifter Noter Ordlista

24 24 25 25 25 26 26 27 27 27 28 28

29 29 29 29 31 31 32 33 34 35 36 40


Inledning Under våren lämnade generaldirektören Lena Jönsson Lotteriinspektionen för andra uppgifter. Fram till november 2005 leddes myndigheten av t.f. generaldirektören Leif Löwinder. Jag tillträdde den 1 november 2005.

Det är Lotteriinspektionens avsikt att fortsatt följa utvecklingen inom det aktuella området och att vidta åtgärder gentemot de aktörer som bryter mot lotterilagens förbud mot främjande av sådana lotterier som anordnas utomlands.

Inspektionen har under året fortsatt att utveckla tillsynsmetodiken i syfte att omfatta allt fler av inspektionens verksamhetsgrenar. Tillsynen över arrangörernas spelombud har utökats väsentligt under året. En stor del av tillsynsarbetet har också lagts ner på central tillsyn och då särskilt vad avser det olovliga automatspelet runt om i landet och annonsering i svenska media för utländska spelarrangörer. Den operativa tillsynen med arvoderade kontrollanter har i större utsträckning än tidigare utförts genom öppen kontroll då denna visat sig ge stora preventiva effekter. Samarbetet med andra myndigheter såsom polisen har under året intensifierats, bland annat har inspektionen deltagit i ett antal så kallade krogsaneringar.

Den 1 januari 2005 genomfördes en ändring i automatspelslagen som innebär att Lotteriinspektionen tar över tillståndsgivning och tillsyn över de så kallade förströelseautomaterna från kommunerna. Inspektionen har under året arbetat med att informera såväl branschen som kommuner och polismyndigheter om förändringarna.

Internt har under året pågått ett omfattande arbete med förberedelser för ett nytt diarie- och ärendehandläggningssystem vilka planeras tas i drift under år 2006.

Lotterinspektionens verksamhet under år 2005 har varit omfattande med en stor bredd i arbetsuppgifterna. Inspektionens personal har utfört sitt arbete med entusiasm och kompetens samt med ett mycket gott resultat.

I två domar under år 2004 fastslog Regeringsrätten att den svenska lotterilagen är i överensstämmelse med EG-rätten. Därmed fastställdes också att det till exempel är förbjudet för en tidning att ta in annonser för utländska spelföretag. En tid efter Regeringsrättens domar kunde också konstateras att tryckt media i Sverige i princip upphörde med kommersiella annonser för utländska lotterier. Under år 2005 har emellertid annonseringen i svenska tidningar för utländska spelbolag ökat dramatiskt. Lotteriinspektionen har mot denna bakgrund nyligen förbjudit två dagstidningar vid vite om 150 000 kr att publicera kommersiella annonser för spelbolag som saknar tillstånd i Sverige. Lotteriinspektionens beslut har överklagats.

4

Under året inleddes en organisationsöversyn med hjälp av ett konsultföretag. Arbetet har bedrivits i nära samarbete med personal och ledning. En rapport överlämnades till Lotteriinspektionen i december 2005. Rapporten kommer att ligga till grund för fortsatta överväganden när det gäller myndighetens organisation.

Hases Per Sjöblom Generaldirektör


Översikt över myndigheten Politikområde Finansiella system och tillsyn

Målet för politikområdet finansiella system och tillsyn är att det finansiella systemet skall vara effektivt och tillgodose såväl samhällets krav på stabilitet som konsumenternas intresse av ett gott skydd, att tillsynen skall bedrivas effektivt, att kostnaderna för statsskulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken i förvaltningen beaktas, samt att statens finansförvaltning bedrivs effektivt.

Tillsyn av spelmarknaden

Målet för spelpolitiken är en sund och säker spelmarknad där sociala skyddsintressen och efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former. Överskottet från spel bör värnas och alltjämt vara förbehållet det allmänna eller allmännyttiga ändamål, det vill säga föreningslivet, hästsporten och staten.

Organisationsstyrning

Lotteriinspektionen skall arbeta säkerhets- och problemfokuserat samt koncentrera arbetet till de sektorer på marknaden där hög risk för olagligt spel eller andra problem kan förekomma.

Verksamhetsgrenar

Lotteriinspektionens verksamhet är indelad i tre verksamhetsgrenar: Kontroll och tillsyn, Tillstånd och normgivning samt Information. Myndighetens arbete skall bidra till en sund och säker spelmarknad där de sociala skyddsintressena beaktas. Myndighetens arbete skall vara flexibelt, säkerhets- och problemfokuserat samt utföras effektivt.

Måluppfyllelse

Under året har Lotteriinspektionen genom sitt arbete på olika sätt verkat för en sund och säker spelmarknad där sociala skyddsintressen och efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former. Det har exempelvis skett genom att myndigheten fokuserat på frågor som rör åldersgränser, spelansvar samt vidtagit åtgärder för att motverka kreditspel och kriminalitet. Under året har myndigheten vidtagit åtgärder inom de sektorer på marknaden där hög risk för olagligt spel kan förekomma. Detta har skett genom att olagliga lotterier motverkats. Insatser har gjorts på flera områden, bland annat när det gäller illegala automater. Ett annat område som varit föremål för inspektionens uppmärksamhet gäller frågor om förbudet att främja lotterier som anordnats utomlands.

5


Myndigheten har under året prioriterat vidareutvecklingen av en generell tillsynsmodell för verksamheten. Sammantaget har 6 553 (jmf 5 735, år 2004) kontroller genomförts under året, vilket är en ökning med 14 procent jämfört med föregående år. Från och med den 1 januari 2005 tog myndigheten över tillståndsgivningen till och kontroll av förströelsespel. Från och med den 1 april 2006 upphör alla tillstånd för förströelsespel som kommuner utfärdat. Sammantaget har 1 339 beslut fattats i ärenden om tillstånd under året, inklusive tillstånd till värdeautomatspel. Den genomsnittliga handläggningstiden för lotterier har varit 27 dagar. Arbetet med lotterier via Internet och mobiltelefoni (fortsättningsvis kallat EMV-lotterier) har detta år ökat och omfattar fler aktörer. Handläggningstiden för EMV-lotterier har varit drygt fyra månader vilket är en minskning med 1 månad jämfört med föregående år. Under året har 55 ärenden om typgodkännande beslutats och den genomsnittliga handläggningstiden har varit cirka fyra månader, en ökning med en månad. Att handläggningstiden för dessa ärenden ökat i jämförelse med tidigare år beror på komplexiteten i ansökningarna.

1

dnr 567/2005

2 Internet Gambling Report – An Evolving Conflict Between Technology and Law, Eighth Edition. Mark Balestra och Anthony Cabot

Arbete med Normgivning inom området för typgodkännande har också fortsatt att genomlysas under året. Myndighetens kontrollanter har under året deltagit i ett antal tillsynsärenden inom ramen för den så kallade krogsaneringsgruppens arbete. Kontrollanterna har också haft kontakter med polisen i ärenden som misstänkt olagligt spel på automater. Sammantaget anser inspektionen att myndigheten uppnått de mål som riksdag och regering lagt fast för verksamheten. 6

Uppdrag

Lotteriinspektionen har fått i uppdrag att med stöd av Statens folkhälsoinstitut identifiera sin roll inom folkhälsoområdet med utgångspunkt i mål på politik-, verksamhets- och verksamhetsgrennivå. Myndigheten skall redovisa de insatser som görs och som planeras att göras inom ansvarsområdet. Vidare skall redovisas om målen inom de elva folkhälsopolitiska målområdena (prop. 2002/03:35) kan nås. Uppdraget har redovisats till regeringen och Statens folkhälsoinstitut inom föreskriven tid. Rapporten1 innehåller bland annat uppgifter om hur Lotteriinspektionens arbete kan bidra till att folkhälsomålet ”minskade skadeverkningar av överdrivet spelande” nås. Rapporten beskriver även Svenska folkhälsoinstitutets arbete på detta område. Syftet är att definiera de båda myndigheternas roller. Lotteriinspektionen har även fått i uppdrag att utöva kontroll och tillsyn över den utlottningsverksamhet som genomförs av Riksgäldskontoret.

Utvecklingen på spelmarknaden

Spelmarknaden ur ett internationellt perspektiv

Den trend som kunnat iakttas de senaste åren, att utvecklingen på spelmarknaden går snabbast på Internet och via andra interaktiva medier, håller i sig. I den åttonde utgåvan av den årliga lägesrapporten för on-line-spelsmarknaden, Internet Gambling Report2, konstateras att on-line-spel som företeelse funnits i 10 år och att industrin växer snabbare än någonsin. I samma rapport konstateras också att industrin under 2005 har visat vissa tecken på mognad och för att illustrera detta lyfter man fram ett antal exempel på företagsköp, samgåenden och börsintroduktioner.


Både i Sverige och utomlands har media under året visat ett växande intresse för spelandets negativa effekter, vilket under år 2005 kommit att beröra främst poker, men liksom tidigare år också spelautomater. Organisationer som arbetar med behandling och stöd av spelberoende har varit föremål för en ökad medial uppmärksamhet. Den spelform som fortsatt stått i fokus under år 2005 är poker och intresset för livepoker och Internetpoker har ökat. Att intresset har varit stort visar sig också i de resultat som redovisats av företag som driver pokerrum på Internet och från mjukvaruföretag som säljer den avancerade programvara som krävs för att driva pokerspel på Internet på ett framgångsrikt sätt. Vid sidan av poker utvecklas även andra on-linebaserade P2P-spel (person-to-person) i snabb takt. Under året har bingon fått ökat utrymme och även spel som backgammon börjar dyka upp. Spel där man spelar mot andra personer växer alltså mycket snabbt och man ser också att allt fler spelplatser på Internet strävar efter att tillhandahålla ett så komplett spelutbud som möjligt med vadslagning, poker, kasinospel, bingo, och så vidare. Även vad gäller vadslagning så har intresset ökat för spel mot andra spelare i form av de så kallade vadslagningsbörserna. En vadslagningsbörs tillhandahåller en tjänst där ett antal spelobjekt presenteras och spelarnas insatser och vinstutbetalningar hanteras. Oddsen sätter spelarna själva genom att begära ett visst odds från andra spelare eller genom att acceptera ett odds som en annan spelare har erbjudit. Vadslagningsbörsen tar ut en kommission för att erbjuda tjänsten. På det rättsliga området är frågan om huruvida det av det norska Stortinget beslutade monopolet på spelautomater överensstämmer med Norges förpliktelser enligt EES-avtalet ännu inte slutligt avgjord.

I Finland har Högsta domstolen avgjort att den vadhållning via Internet som Ålands Penningautomatförening (PAF) anordnat är anordnad även i Riket3. PAF har efter domen upphört med att marknadsföra tjänsterna i Riket, men fortsatt ta emot kunder därifrån. Inrikesministeriet har krävt att spel från Riket hindras av PAF. Landskapsregeringen på Åland, som licensierat PAF:s spelverksamhet, och PAF är av den uppfattningen att Högsta domstolens dom inte är tillämplig på dagens förhållanden. PAF har stämt Finska staten vid Ålands tingsrätt, för att bringa klarhet i frågan. Swiss Institute of Comparative Law har under året på EU-kommissionens uppdrag undersökt medlemsländernas regleringar på spelområdet och ställt dem i relation till Romfördragets bestämmelser om fri rörlighet och etableringsfrihet. Parallellt med undersökningen analyserar Stanford University i USA, som en del av Kommissionens uppdrag, den europeiska spelmarknadens ekonomiska förutsättningar. De slutliga rapporterna beräknas lämnas till EU-kommissionen under år 2006. I Storbritannien antogs the Gambling Act i april 2005. Den nya spellagstiftningen kommer att ha trätt i full kraft år 2007. Lagstiftningen är avsedd att förhindra att spel används i brottsliga syften, att säkerställa att spel bedrivs korrekt och öppet och att skydda barn och andra skyddslösa från att skadas eller utnyttjas av spel. En ny myndighet, the Gambling Commission, har inrättats. Myndigheten har tagit över de uppgifter som Gaming Board for Great Britain tidigare ansvarat för. Myndighetens befogenheter innefattar, utöver licensiering och tillsyn, bland annat att utreda misstankar om och väcka åtal om brott mot spellagstiftningen. Inom de internationella organisationerna GREF4 och IAGR5 har den snabba utvecklingen av on-line-spel och den påverkan som det får för lagstiftare 7

3 Med Riket avses det finländska fastlandet. 4

Gaming Regulators European Forum

5

International Association of Gaming Regulators


Svenska folket spelade för 35,6 miljarder år 2005

Diagram 1. Fördelningen på den svenska spelmarknaden år 2005.

och spelmyndigheter runt om i världen placerats högt på agendan. Som nämnts tidigare är också spelansvar och spelberoende en fråga som diskuteras flitigt. Inom båda organisationerna fortskrider arbetet i de arbetsgrupper som bildades under år 2004 och i dessa grupper avhandlas detaljfrågor inom ovan nämnda områden. Inom GREF finns också en grupp som arbetar med information och statistik för att medlemsländerna ska kunna göra sig en samlad bild av den europeiska spelmarknaden.

Spelmarknaden i Sverige

6

Vidare används benämningen Svenska Spel. 7

Vidare benämningen ATG.

Under året omsatte den reglerade svenska spelmarknaden cirka 35,6 miljarder kronor vilket är en minskning med knappt 2,5 procent jämfört med året innan. Den största aktören på marknaden är som tidigare AB Svenska Spel6. Bolagets omsättning, exklusive Casino Cosmopol, har minskat med cirka 3,5 procent. Casino Cosmopols nettoomsättning ökade med cirka 8 procent från år 2004. AB Svenska Spel, inklusive värdeautomatspelet och Casino Cosmopol har därmed 55 procent av spelmarknaden.

8

AB Trav och Galopp7 ökade sin omsättning med två procent och har 31 procent av den totala spelmarknaden. Under året har ATG infört spelformen V64 samt utökat V65 och dubbelspelet (Lunchdubbel). Folkrörelserna sammanlagda spel och lotterier är oförändrat 12 procent av spelmarknaden. Bingolottos försäljningssiffror har minskat med 23 procent jämfört med förra året. Även det traditionella bingospelet har gått ned något medan rikslotteriernas omsättning visar en liten ökning. Ett nytt lotteri, Svenska Postkodslotteriet, presenteras sedan hösten 2005 i TV. Uppgifter om lotteriets omsättning finns ännu inte tillgängliga. De privata aktörer som driver restaurangkasino utgör cirka två procent av spelmarknaden. Av den reglerade spelmarknadens aktörer har ATG, Svenska Spel, och föreningen Spero haft försäljning över Internet. ATG erbjuder sina kunder samtliga produkter via Internet. Svenska Spel har de flesta av sina produkter till försäljning via Internet och har kontinuerligt utökat antalet spelformer via mobiltelefoni. Av den reglerade svens-


Svenska folkets nettoutlägg på spel år 2005, ca 14,5 miljarder kronor

Diagram 2. Fördelningen på den svenska spelmarknaden år 2005 avseende svenska folkets nettoutlägg.

ka spelmarknaden uppgick den sammanlagda försäljningen via Internet till cirka 2,3 miljarder kronor vilket är drygt 6 procent av den totala försäljningen av spel i Sverige.

former har en hög vinståterbetalning och därmed får mindre kvar efter att vinsterna betalats ut.

Lotterilagstiftningen

Omsättningen efter utbetalda vinster, det vill säga, det kunderna ”förlorat” på spel är 14,5 miljarder kronor eller cirka 2 000 kronor per invånare över 18 år. Om man jämför nettoomsättningen, efter utbetalda vinster, (diagram 2) med bruttoomsättningen (diagram 1) har Svenska Spel, exklusive värdeautomatspelet, och folkrörelserna en större andel av marknaden. För ATG och Svenska Spels värdeautomater är förhållandet det motsatta då dessa spel-

Organisation Styrelse

Rättssekretariat

GD

Tillstånds-

Ekonomi- och

Enheten för

enheten

personalenheten

kontroll, teknik

Regeringen beslutade vid sitt sammanträde den 19 maj 2004 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över lagstiftningen inom spel- och lotteriområdet (Dir. 2004:76). Utredaren skall, med utgångspunkt i målen för den svenska spelpolitiken och mot bakgrund av den nationella och internationella tekniska och marknadsmässiga utvecklingen och utvecklingen inom EG-rätten, se över lagstiftningen samt lämna de förslag som kan behövas för att anpassa denna till utvecklingen på området. Slutrapport lämnades till regeringen den 27 januari 2006. Lotteriinspektionen har deltagit i utredningens arbete med expertkunskap. Organisation

& utveckling Kontrollanter

Lotteriinspektionen leds av en styrelse med fullt ansvar. Styrelsen har haft tio sammanträden under året. Arbetet i styrelsen har främst omfattat uppföljning av myndighetens arbete8, remissvar, 9

8

avser såväl ekonomi, tillstånd, tillsyn som rättsutvecklingen inom inspektionens verksamhetsområde.


rapporter, föreskrifter, riktlinjebeslut gällande villkorsgivning enligt lotterilagen och principiellt viktiga beslut om nya lotterier och spel. Myndigheten är stationerad i Strängnäs och leds av generaldirektör Hases Per Sjöblom, tillika ledamot i styrelsen. Myndigheten är organiserad i tre enheter och ett rättssekreteriat med stabsfunktion.

Under året har sju personer slutat vid myndigheten, bland andra myndighetens generaldirektör och chefsjurist. Fyra av dessa sju personer var tillsvidareanställda och tre personer var visstidsanställda. Nio personer har varit föräldralediga, helt eller delvis under året och tre personer har varit tjänstlediga för arbete vid annan myndighet. En person har beviljats delpension.

Personal

Lotteriinspektionen hade 35 personer anställda samt två personer inhyrda från bemanningsföretag vid 2005 års utgång. Av de 35 anställda är 20 kvinnor (57%) och 15 män (43%). Dessutom finns cirka 80 behovsanställda kontrollanter runt om i landet. Medellönen för de anställda, generaldirektörens lön ej medräknad, var vid årets utgång, 29 346 kronor per månad. Medianlönen var 26 625 kronor per månad. Den genomsnittliga åldern för samtliga anställda är 40,7 år.

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens. Kompetensförsörjningens måluppfyllelse under år 2005

Lotteriinspektionen har uppnått sina övergripande mål under året liksom de specifika målen att rekrytera personer med akademisk utbildning och att utbilda medarbetarna utifrån verksamhetens behov för att kunna möta kommande krav från regering och riksdag. Personalrörlighet På grund av bland annat föräldra- och tjänstledigheter har personalrörligheten vid Lotteriinspektionen varit relativt hög. Lotteriinspektionen har inte haft några problem att rekrytera den kompetens som myndigheten haft behov av. 10

Regeringen har utsett en ny generaldirektör och myndigheten har rekryterat en chefsjurist. För att ersätta de som varit tjänstlediga har fem personer visstidsanställts. Tre personer från bemanningsföretag har använts under året för att få tillfälliga personalresurser. Av de rekryterade medarbetarna har alla utom en akademisk utbildning. I det senare fallet har inte krav på högskoleutbildning ställts. Ett fåtal nya kontrollanter har rekryterats. Myndigheten har förändrat kontrollantgruppen när det gäller kontroll av kasino, automatspel, ombud och central tillsyn vilket kommer att innebära att gruppen minskar under år 2006. Som ett led i kompetensöverföringen och för att kvalitetssäkra verksamheten har under året interna rutiner dokumenterats. Arbetet kommer att fortsätta under år 2006. Vid rekrytering har myndigheten eftersträvat mångfald ur alla aspekter. Åldersfördelning På grund av personalrörligheten vid myndigheten har åldersstrukturen förändrats jämfört med tidigare år. KompetensKategori Ledning Stöd Kärn Totalt

40-tal

50-tal

60-tal

70-tal

80-tal

1 2 3

3 2 12 17

3 6 9

1

2 3 5

Tabell 1. Lotteriinspektionens åldersfördelning.

1


Kvinnor Män

TOTALT

K-enhet

T-enhet

EP-enhet

20 (57%) 15 (43%)

4 (29%) 10 (71%)

10 (91%) 1 (9%)

5 (83%) 1 (17%)

Rättssekretariat 1 (33%) 2 (67%)

Ledning 2 (40%) 3 (60%)

Tabell 2. Lotteriinspektionens könsfördelning.

Könsfördelning och jämställdhet Lotteriinspektionen har uppfyllt målet att behålla en god könsfördelning på myndigheten som helhet. Myndigheten har också verkat för att få en jämnare könsfördelning på enheterna.

ställda medarbetare erbjuds en ergonomisk genomgång av sin arbetsplats där ergonomiskt anpassade hjälpmedel föreslås om behov finns. Friskvårdskostnaderna under året exklusive tidsåtgång har uppgått till 3 232 kr per anställd.

Myndigheten har uppfyllt målen att lön inte får bero på kön och att löneskillnader mellan kvinnor och män med jämförbara arbetsuppgifter beror på sakliga skäl. Jämställdhetsplanen har reviderats under året.

Sjukfrånvaro Lotteriinspektionen har uppnått målet att aktivt arbeta för att behålla en låg sjukfrånvaro.

Kompetensutveckling Lotteriinspektionen har uppfyllt målet att kvinnor och män skall ges lika möjligheter till utveckling i arbetet. Detta gäller både det egna arbetsområdet och när det gäller vidareutveckling till andra områden. Detta har skett genom att samtliga medarbetare getts stor möjlighet att, utifrån verksamhetens behov och egna önskemål, delta i utbildning. Ett led i kompetensförsörjningsarbetet är att erbjuda anställda relevanta utbildningar. Utbildning med sikte på tillsynsverksamheten och språk har prioriterats under året. En kartläggning över personalens kompetens har genomförts under året och en kompetensutvecklingsplan för åren 2006–2007 har fastställts.

Sjukfrånvaro

2005

2004

2003

Kvinnor

0,8 %

3,0 %

0,7 %

Män

0,8 %

0,6 %

0,4 %

Åldersfördelning 30–49 år

0,7 %

1,8 %

0,6 %

Könsfördelning

Tabell 3. Lotteriinspektionens sjukfrånvaro i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden.

Andelen sjukfrånvaro i procent av den ordinarie arbetstiden var 0,8 procent under år 2005 och föregående år var motsvarande siffra 2,0 procent. Minskningen av sjukfrånvaro förklaras med att det inte har funnits någon långtidssjukskriven person vid myndigheten under året. 60,5 procent av medarbetarna vid Lotteriinspektionen har under året inte haft någon sjukfrånvaro.

Friskvård Lotteriinspektionen har arbetat medvetet för att skapa en god arbetsmiljö för medarbetarna. Myndigheten finansierar bland annat delar av kostnaden för motionsaktiviteter för de anställda. Samtliga medarbetare har erbjudits utbildning i kost, motion och psykosocial hälsa under året. Nyan11


Kompetensförsörjningsmål under åren 2006–2008

Kompetensförsörjningsmål 2006 och 2007–2008

Lotteriinspektionen har följande övergripande mål för kompetensförsörjningen under åren 2006– 2008.

Lotteriinspektionen kommer under år 2006 att genomföra en omorganisation. De specifika målen för år 2006 när det gäller kompetensförsörjning kan därför komma att förändras under året.

– Vid rekrytering av medarbetare är det viktigast att anställa personer med rätt kompetens för verksamheten. Inriktningen är att i första hand rekrytera medarbetare med akademisk utbildning. – För att verka för en bredare kompetens inom organisationen och för att sprida riskerna vid kompetensbortfall skall kompetensöverföring ständigt ske mellan medarbetare som finns i organisationen. Inventering av behov av förändrad kompetens skall genomföras vid exempelvis pensionsavgångar men även vid oförutsedda kompetensbortfall. – Myndigheten skall utbilda medarbetarna utifrån verksamhetens behov. Planering av utbildning skall ske i god tid. – Vid rekrytering skall all form av mångfald beaktas. – Vid varje rekrytering skall en mentor utses till den nyanställde.

12

– Under år 2006 skall kompetensen stärkas ytterligare för att kunna möta kommande krav från regering och riksdag. – Under år 2006 skall rekryteringsprocessen dokumenteras i syfte att uppnå kvalitetssäkring. Även en översyn av övriga personalrelaterade dokument skall ske däribland mångfaldsplan och det systematiska arbetsmiljöarbetet. – Myndigheten skall fortsätta arbetet med tillgängligheten för personer med funktionshinder. Under år 2006 skall medarbetarna erbjudas utbildning när det gäller tillgänglighet, bland annat för att förhindra diskriminering. – Under år 2006 skall arbetet med att dokumentera interna rutiner fortsätta för att kvalitetssäkra verksamheten. – Rekrytering för eventuellt tillkommande arbetsuppgifter skall ske i god tid. – Myndigheten skall arbeta för att förbättra åldersstrukturen och en god könsfördelning. Målet är att myndigheten skall ha medarbetare födda från 40-talet till 80-talet och att endera könet inte skall överstiga 60 procent. Målet är också att verka för en jämnare könsfördelning på enheterna. – Kvinnor och män skall ges lika möjligheter till utveckling i arbetet både när det gäller det egna arbetsområdet och när det gäller vidareutveckling till andra områden. Lön får inte bero på kön. Myndigheten skall se till att löneskillnader mellan kvinnor och män med jämförbara arbetsuppgifter beror på sakliga skäl. Jämställdhetsplanen skall revideras årligen och i samband med detta skall även en lönekartläggning göras.


– Myndigheten skall fortsätta att bedriva ett gott friskvårdsarbete för att därigenom bibehålla en låg sjukfrånvaro.

Internt arbete under året

Myndighetens långsiktiga kvalitetsarbete har fortsatt under året. Exempelvis har arbetet med långsiktiga strategier inom utvalda områden och en långsiktig verksamhetsplanering fortsatt. Myndigheten har fortsatt att vidareutveckla en generell tillsynsmodell för myndighetens verksamhet som ska vara applicerbar på samtliga aktörer på spelmarknaden. Vad gäller tillsynsmodell för ombudstillsynen är denna införd i den ordinarie verksamheten. Under året har även arbetet med en tillsynsmodell utvecklats inom teknisk tillsyn och tillsyn över restaurangkasinoverksamheten. Rikslotteriprojektet, som tillkom under hösten 2004, med uppgift att genomföra en helhetsöversyn av tillståndsgivning och kontroll av rikslotterier och EMV-lotterier har under året gjort en kartläggning av nuvarande arbetssätt. Utifrån det som framkom vid kartläggningen har problem definierats. Under år 2006 kommer förslag till förnyat arbetssätt vad gäller tillståndsgivning och tillsyn av lotterier samt utbildning och information till berörda att genomföras. Under våren har arbetet med att ta fram ett nytt diarie- och ärendehandläggningssystem inletts och detta planeras att tas i bruk under år 2006 som en del av den planerade IT-strategin. Denna omfattar även utbyte av telefonväxel. Under året har åtgärder för att öka myndighetens tillgänglighet för handikappade genomförts enligt den plan som beslutades år 2004. I uppföljningen av miljömålen för år 2005 konstateras att myndigheten uppfyllt de uppsatta målen för pappersförbrukning, tjänsteresor och elförbrukning.

Ekonomisk översikt

Lotteriinspektionens verksamhet finansieras genom anslag. Myndigheten tar ut avgifter av marknadens aktörer för ansökningar om tillstånd samt för kontroll och tillsyn. Avgifterna redovisas mot inkomsttitel, 2536 lotteriavgifter. Avgifter för utbildning får myndigheten nyttja i verksamheten. Anslaget för år 2005 fastställdes till 42,2 miljoner kronor. Regeringen har under året ändrat regleringsbrevet och minskat anslaget med 2,3 miljoner kronor vilket innebär att anslaget blev 39,9 miljoner kronor. Under året har myndigheten levererat in 29,9 miljoner kronor i avgifter till statsbudgeten. Myndigheten hämtar antalsuppgifter, såsom antal ansökningar, bifall, avslag och aktuella tillstånd från myndighetens diarieföringssystem. Återrapporteringskraven under verksamhetsgrenen Tillstånd och normgivning avser antal inkomna ansökningar, antal bifall och avslag. Ansökningar som återtagits av sökanden eller avskrivits av myndigheten finns inte redovisade. Mellan åren finns vanligen också balanser med ärenden som ännu inte avgjorts. Uppbördsintäkterna redovisas som intäkter i resultatredovisningen. Samtliga belopp är angivna i kronor i resultatredovisningen om inget annat anges.

Ekonomisk utveckling

Verksamheten ger totalt ett ekonomiskt underskott som beror på att intäkterna inte täcker central tillsyn och information. De budgeterade siffrorna är hämtade från regleringsbrevet och avser endast den planerade fördelningen av användningen av årets tilldelade anslag. Användningen av anslagssparandet ingår inte i de budgeterade siffrorna.

13


Verksamhetsgren, tkr

2005

Budget 2005

2004

2003

Totalt för myndigheten Intäkter Kostnader Resultat

30 074 37 857 –7 783

28 270 42 212 –13 942

31 494 38 752 –7 258

31 269 36 591 –5 322

Kontroll och tillsyn Intäkter Kostnader Resultat

25 655 24 402 1 253

25 000 29 612 – 4 612

25 068 24 363 705

24 726 26 303 –1 577

Tillstånd och normgivning Intäkter Kostnader Resultat

4 382 9 467 –5 085

3 200 8 400 –5 200

6 355 10 239 –3 884

6 492 8 735 –2 243

Information Intäkter Kostnader Resultat

36 3 987 –3 951

70 4 200 –4 130

70 4 149 –4 079

51 1 553 –1 502

Tabell 4. Resultat per verksamhetsgren. Intäkter avser både uppbördsintäkter och intäkter som redovisas under anslaget (4§ avgiftsförordningen och finansiella intäkter).

9 Verksamheten får ge ett ekonomiskt underskott eller vara i balans men den får inte ge ett ekonomiskt överskott.

Kostnaderna för år 2005 var något lägre än föregående år vilket beror på att personalkostnaderna varit lägre och att utvecklingen av kontrollprogram minskat. Intäkterna var lägre år 2005 jämfört med året innan, vilket beror på att Svenska Spel under år 2004 sökte om tillstånd för värdeautomater. Intäkterna var dock högre än vad som budgeterats för i regleringsbrevet. Av arbetstiden läggs 55 procent ned inom verksamhetsgrenen Kontroll och tillsyn medan 33 procent avser verksamhetsgrenen Tillstånd och normgivning. Resterande 12 procent läggs på verksamhetsgrenen Information. Kontroll och tillsyn är myndighetens största verksamhetsgren även när det gäller intäkter och kostnader. Verksamheten gav ett positivt resultat under år 2005. Det beror på, som tidigare nämnts, att konsultkostnaderna för utveckling av kontrollprogram har minskat och att medarbetarna ökat sina arbetsinsatser mot omvärldsanalys vilket belastar verksamhetsgrenen information. 14

Verksamhetsgrenen Tillstånd och normgivning gav ett ekonomiskt underskott dock något lägre än föregående år. Detta beror på att arbetet med värdeautomater utfördes i stor omfattning under år 2004 då alla nyansökningar hanterades för kommande tillståndsperiod. Inom verksamhetsgrenen Information får Lotteriinspektionen inom ramen för full kostnadstäckning9 besluta om grunderna för avgiftssättningen. Verksamheten ger totalt ett ekonomiskt underskott eftersom myndighetens främsta syfte inom detta område är att öka kunskapen och nå ut med information. Utbildningsverksamhet, för vilken myndigheten kan ta ut avgifter, har förekommit i mindre omfattning under året. Ytterligare kommentarer till utvecklingen inom verksamhetsgrenarna återfinns under respektive verksamhetsgren.


Fördelningen av myndighetens kostnader för verksamhet som bedrivs med stöd av lotterilagen, kasinolagen respektive automatspelslagen är följande. Myndigheten lägger 85 procent av kostnaderna på verksamhet som hör till lotterilagen, 9 procent på verksamhet som hör till automatspelslagen och resterande 6 procent på verksamhet som hör till kasinolagen. Kostnader, tkr Lotterilagen Kasinolagen Automatspelslagen Totalt för myndigheten

2005

2004

2003

32 001 3 477 2 379 37 857

35 160 3 592

33 623 2 968

38 752

36 591

Tabell 5. Fördelning av kostnader av bedriven verksamhet med stöd av kasinolagen, automatspelslagen respektive lotterilagen. Automatspelslagen trädde i kraft den 1 januari 2005, därav inga kostnader för tidigare år.

De minskade kostnaderna för verksamhet inom lotterilagens område jämfört med tidigare år beror främst på ökade kostnader inom automatspelslagen. Kostnaden för den administrativa ledningen uppgår till 3,6 miljoner kronor10.

10

Avser lön och sociala avgifter för styrelsen, generaldirektören samt ekonomi- och personalenheten. Rättsekretariatet och reception är ej inräknad. Totalt ingår 5 styrelseledamöter, 2 chefer och 4 medarbetare. År 2004 var kostnaden 3,5 miljoner kronor och år 2003 var kostnaden 3,4 miljoner kronor.

15


Verksamhetsgrenen Kontroll och tillsyn Verksamhetsöversikt

All kontroll- och tillsynsverksamhet som bedrivs syftar till en sund och säker spelmarknad. Myndighetens uppgift är att se till att anordnaren bedriver sin spelverksamhet på ett korrekt sätt. Detta innebär kontroll av att anordnaren följer lagar, koncessioner, föreskrifter, villkor, kontroll- och ordningsbestämmelser och anordnarens egna interna rutiner. De tillsynsparametrar myndigheten aktivt arbetar med är hämtade från inspektionens generella uppdrag vad gäller sociala skyddshänsyn, konsumentskydd och att motverka kriminalitet. Eftersom spelmarknaden har utvecklats kraftigt de senaste åren har verksamhetsgrenen ställts inför nya uppgifter och problemområden. Detta har lett till krav på nya tillsynsmetoder och verktyg. För att leva upp till de nya kraven pågår en ständig utveckling för att strukturera, dokumentera och planera tillsynen på ett effektivare sätt. Lotteriinspektionens tillsynsarbete bedrivs såväl preventivt, löpande och i uppföljningssyfte. Det kan ske öppet eller anonymt genom myndighetens egen personal eller genom dess kontrollanter. Tillsyn sker också genom att granska och följa upp anordnarens arbete när gäller interna rutiner och spelsystem. Inspektionen håller sig väl informerad vad gäller spelutvecklingen på marknaden 16

för att på ett tidigt stadium kunna utveckla nya tillsynsverktyg. De dragningsunderlag och de speltransaktioner som behövs för att säkerställa att dragningen sker på ett korrekt sätt skall vara Lotteriinspektionen tillhanda innan dragningstillfället. Inspektionen har en eller flera kontrollanter på plats vid varje enskilt dragningstillfälle såväl när det gäller rikslotterier som den koncessionsstyrda verksamheten. Tillsynsverksamheten grundar sig på såväl egna iakttagelser som anmälningar från allmänheten och andra myndigheter.

Mål

Den kontroll och tillsyn som bedrivs skall leda till att hög säkerhet i all spel- och lotteriverksamhet skall föreligga och att gällande regelverk efterlevs. På sikt skall verksamheten medverka till ett minskat utbud av illegal spel- och lotteriverksamhet. Risken för fusk och bedrägerier skall minimeras. Lotteriinspektionen skall fortsätta det påbörjade samarbetet i kontroll- och tillsynsverksamheten med berörda myndigheter för att effektivisera kontroll- och tillsynsverksamheten och motverka den ekonomiska brottsligheten.


Resultat

Rikslotterier

Rikslotterier Antal kontroller Antal anmärkningar

2005

2004

2003

516 7

538 5

485 8

Totalt har 516 kontroller genomförts. De anmärkningar som förekommit är till exempel att kontrollanten inte fått möjlighet att bedöma marknadsföringsmaterialet innan lotterna distribuerats för försäljning och för sen redovisning från anordnaren efter avslutat lotteri. Efter lotteriets slut görs en slutgranskning och en lotteriberättelse lämnas till Lotteriinspektionen.

Tabell 6. Kontroll av rikslotterier.

Kontrollen utförs av myndighetens egen personal eller av anställda kontrollanter. Kontrollanten har till uppgift att bland annat kontrollera ekonomi, marknadsföring, vinster, eventuell teknisk utrustning samt att de föreskrifter och villkor som gäller för lotteriet efterlevs. Detta görs bland annat genom att kontrollanten går igenom upplägget av lotteriet, reklam, lottryck, vinster m.m. innan lotteriet startar. Därefter sker löpande kontroll under tillståndstiden. För varje lotteri förordnas en eller flera kontrollanter som är närvarande vid varje enskild dragning. När det gäller rikslotterier förmedlade via elektromagnetiska vågor, så kallade EMV-lotterier, så infogas även teknisk kontroll till den ovanstående tillsynen. Specifika villkor fastställs för varje lotteri i samband med tillståndet som beskriver hur verksamheten skall bedrivas11.

Restaurangkasino- och automatspel

Under året har 378 kontroller av restaurangkasinospel med kortspel, tärning och roulett genomförts med 121 anmärkningar som följd. Flertalet anmärkningar avsåg bristande skyltning av min/ max-insats, att tillståndskopian inte funnits synligt anslaget på spelplatsen eller att spelreglerna inte funnits tillgängliga utifrån det nya regelverket. Under året har 17 spelplatser som vid kontrolltillfället inte hade tillstånd kontrollerats. På sex av spelplatserna har det rapporterats om spel utan tillstånd. Under år 2005 har den öppna tillsynen med legitimerade kontrollanter ökat som ett led i den förebyggande verksamheten. 13 procent av restaurangkasinokontrollen har gjorts med öppna kontrollanter.

17

11

Se vidare under Tillstånd och normgivning, EMV-lotterier.


Restaurangkasino Antal kontroller Antal anmärkningar Restaurangkasino – ej tillstånd Antal kontroller Antal anmärkningar Värdeautomater Antal kontroller Antal anmärkningar

2005

2004

2003

378 121

290 17

249 9

624 25

598 26

17 7 1 069 63

Förströelsespel, LI:s tillstånd Antal kontroller Antal anmärkningar

100 29

Förströelsespel, kommunala tillstånd Antal kontroller Antal anmärkningar

156 44

Varuspel Antal kontroller Antal anmärkningar

0 0

gälla den sista mars 2006. Kontrollen har därför varit uppdelad i förströelsespel med tillstånd från Lotteriinspektionen och förströelsespel med kommunala tillstånd. Av Lotteriinspektionen givna tillstånd har 100 kontroller genomförts med 29 anmärkningar som följd. Den vanligaste orsaken till anmärkning har varit att fel typ av spelautomat funnits på spelplatsen och uppsatt tillståndkopia saknats. Av de kommunala tillstånden har 156 stycken kontrollerats och detta har resulterat i 44 anmärkningar. Den vanligaste anmärkningen har var misstanke om brott mot lotterilagen genom spel om pengar på spelautomaterna.

ATG 14 4

0 0

Tabell 7. Kontroll av restaurangkasino- och automatspel. Under år 2005 och 2003 gjordes inga kontroller av givna tillstånd för varuspel. Antal anmärkningar avser antal ifrågasättanden i samband

ATG Antal kontrollkörningar Antal myndighetsbesök Antal checksumme- och efterkontroller Antal anmärkningar

2005

2004

2003

0 6

82 6

224 8

304 0

366 7

365 15

med kontroll som föranlett åtgärd från myndigheten.. Förströelsespel var ett nytt område från den 1 januari 2005 därav inga jämförelsesiffror,

Tabell 8. Kontroll av ATG. Antal anmärkningar avser ifrågasatta fel i

likaså tillsynen av restaurangkasino utan tillstånd.

samband med teknisk kontroll och antal ärenden med frågor till ATG.

Spelplatser med värdeautomater, Jack Vegas och Miss Vegas, har kontrollerats vid 1 069 tillfällen med 63 anmärkningar som följd. Flertalet anmärkningar har rört misstänkt olagliga spelautomater, tveksamma placeringar och brister i uppsikten över automaterna. Av de nämnda 1 069 kontrollerna har 142 gjorts öppet. Med anledning av de förändringar gällande förströelsespel upphör de kommunala tillstånden att

18

Lotteriinspektionen har aktivt bedrivit ett utvecklingsarbete för att förbättra och effektivisera tillsynsarbetet gällande ATG. Detta arbete har resulterat i att en mer omfattande del av bolagets verksamhet träffas av tillsynen. Lotteriinspektionen har bland annat arbetat med tillsyn av spelsäkerhet genom en omfattande kontroll av bolagets tekniska spelsystem. Vidare har resurser lagts på att idka tillsyn över bolagets arbete med att uppfylla kraven på beaktande av olika sociala skydds-


hänsyn. Arbetet med kontrollkörningar ersattes av det nya tillsynsarbetet. Detta arbete har framför allt under året inriktats på ATG:s ombudskanal. Av några betydande händelser under året kan nämnas vidareutveckling av tillsyn gällande ATG:s internationella spel, godkännande av nya vadhållningsbestämmelser och utvecklade former för tillsynsmöten. Under året har sex tillsynsbesök genomförts vid trav- och galoppbanor där bland annat en problemorienterad dialog med ansvarig totochef genomförts.

Svenska Spel

Svenska Spel

2005

2004

2003

Antal kontroller med kontrollant Antal kontrollkörningar Antal checksummekontroller Antal myndighetsbesök Antal anmärkningar

973 0 1 095 3 10

1 061 37 1 098 3 9

995 649 0 2 13

Tabell 10 Kontroll av Svenska Spel. Verksamheten med checksummekontroll är ny från år 2004. Kontroll av Lotto Express ingår ej, 168 automatiska kontroller per dag. Antal anmärkningar avser ifrågasatta fel i samband med teknisk kontroll och antal ärenden till Svenska Spel.

Lotteriinspektionen har bedrivit ett omfattande arbete på fortsatt utveckling av tillsynsmetoder och verktyg. Detta har lett till att fokus i högre grad har riktats mot bolagets egna rutiner och dokumentationen av dessa samt att speltransaktionernas autencitet är säkrade hos arrangören. Ar-

betet med kontrollkörningar ersattes av det nya tillsynsarbetet. Under året har ett möte med respektive kontrollantgrupp för bolagets dragningsverksamhet hållits. Kontrollanterna har bland annat fått utbildning med anledning av förändringar i rutiner och nya spelformer. Nyrekrytering har skett av kontrollanter till dragningsverksamheten av bolagets olika spelprodukter. Lotteriinspektionen har lämnat yttrande angående bolagets koncession vid två tillfällen under året, dels avseende förändring av vadhållning i samband med Melodifestivalen och dels rörande utökade möjligheter till spel och höjd vinståterbetalningsprocent på Internet. Regeringen lämnade i beslut den 24 november AB Svenska Spel tillstånd att förmedla pokerspel via Internet. Tillståndet avser tiden fram till 31 december 2007. Inspektionen har fått i uppdrag att utfärda närmare villkor för pokerspelet via Internet samt att utfärda de särskilda kontroll- och ordningsbestämmelser som behövs för att spelverksamheten skall bedrivas på ett från allmän synpunkt lämpligt sätt. Inspektionen ansvarar för tillsyn och kontroll av bolagets verksamhet. Bolaget får inte erbjuda allmänheten pokerspel via Internet innan Lotteriinspektionen har meddelat villkor samt kontroll- och ordningsbestämmelser. Introduktion av spelet planeras till mars månad 2006. Lotteriinspektionen har under året sammantaget genomfört 1 095 checksummekontroller och 973 dragningar har skett i närvaro av kontrollanter.

19


Tio anmärkningar har framkommit under året. Exempel på anmärkningar är uteblivna journalfiler, informationsbrister vad gäller systemuppdateringar och felaktiga vinstregler. Tre myndighetsbesök har gjorts på hundkapplöpningsbanorna, ett i vardera Borås, Landskrona och Åkers Kanal. Myndighetens tillsyn med kontrollanter har utförts efter en stickprovsmodell efter utvärdering av föregående års kontrollantinsats. Kontrollanter har varit närvarande vid cirka 25 procent av tävlingsdagarna med banspel. Några få incidenter har rapporterats men de har varit av mindre allvarlig karaktär.

Gemensam kontroll ATG och Svenska Spel

Ombud Antal kontroller hos ombud, varav: Illegala spelautomater Åldersgränser m.m. Antal rapporter

2005

2004

919 919 919 14

957 590 367 84

Tabell 9. Kontroll av ombud. Verksamheten i nuvarande form startade under år 2004.

Under året genomfördes 540 kontroller hos Svenska Spels ombud och 379 hos ATG:s ombud. Tillsynsmetoden vad gäller ombud har under verksamhetsåret 2005 förändrats till att inrymma en mängd olika tillsynsparametrar vid varje enskilt tillsynstillfälle. Kontrollerna har i första hand varit inriktat på åldersbegränsningar, kreditförbud och vadhållningsbestämmelser samt förekomsten av illegala spelautomater. Tillsynen har genomförts i både öppen och anonym form. Resultaten har delgivits bolagen i rapportform och Lotteriinspektionen har bedrivit uppföljningsverksamhet.

20

Casino Cosmopol Casino Cosmopol Antal kontroller Antal anmärkningar

2005

2004

2003

299 6

162 8

144 7

Tabell 11. Kontroll av Casino Cosmopol. Antal kontroller avser antal tillsynsbesök som genomförts. Antal anmärkningar avser antal ärenden till Casino Cosmopol.

Under år 2005 har inga nyetableringar ägt rum, vilket inneburit att Lotteriinspektionens verksamhet främst har fokuserats på tillsyn. Vissa förändringar av villkoren har genomförts under året. Den huvudsakliga inriktningen i tillsynen har varit oförändrad från föregående år. Myndigheten har prioriterat tillsynen av regler respektive förhållanden av social karaktär såsom åtgärdsprogrammet för att motverka spelberoende och frågor om alkoholpolicy på kasinona. Lotteriinspektionen har utvärderat Casino Cosmopols hantering av spelberoendefrågor. Frågor kring hur Casino Cosmopol uppfyller villkoret att motverka att penningtvätt förekommer på kasinona har också uppmärksammats. Lotteriinspektionen har under hösten deltagit i Financial Action Task Force on Money Lundering (FATF) utvärdering av den svenska penningtvättsregleringen vid dess besök i Stockholm. Under året har också initiativ tagits för att myndigheten ska få en bättre kontroll av de marknadsföringsåtgärder som Casino Cosmopol vidtar samt andra åtgärder för att underlätta och förbättra Lotteriinspektionens tillsyn. Sammanlagt har 299 tillsynsbesök och kontroller genomförts med sex anmärkningar. Exempel på anmärkningar är brister vid registreringsförfarandet och Casino Cosmopols marknadsföring. Lotteriinspektionen har meddelat Casino Cosmopol en anvisning i fråga om marknadsföring i TV. I fråga om brister vid registreringen har Lotteriinspektionen haft en dialog med Casino Cosmopol


både på lokal och central nivå och Casino Cosmopol har vidtagit åtgärder i form av ombyggnader och organisationsförändring. Under året har viss tillsyn som tidigare räknats som tillsynsbesök kunnat utföras på plats från Lotteriinspektionen.

Riksgäldskontoret och vinstsparandet 2005

2004

Central tillsyn Antal kontroller, varav: Kartläggningskontroller som underlag för analyser Misstänkt olagligt automatspel Kontroll av misstänkt olagligt främjande Besiktning av spelautomater för polisens förundersökningar Misstänkt booking/vadslagning Pokerspel Misstänkt pyramidspel Antal rapporter eller polisanmälningar

2005

2004

2003

690

467

2 323

10 415

220 152

2 125 143

217

83

4

43

5 6

6

5 1 419

137

82

2003 Tabell 13. Central tillsyn. Specificeringen avser fördelningen av

Riksgäldskontoret Antal kontroller Antal anmärkningar Vinstsparandet Antal kontroller Antal anmärkningar

kontrollerna under året. I den mån jämförbara siffror finns för de

28 0

31 0

43 2

0 0

0 0

13 0

föregående åren anges dessa. Specifikationerna för år 2003 är dock inte komplett.

Central tillsyn

brott mot lagen. Misstänkta brott mot lotterilagen genom spel på spelautomater har endast rapporterats om sådana har iakttagits i samband med kontrollen av automatspelslagens efterlevnad. Sammanlagt har 415 ställen kontrollerats och 278 misstänkta brott rapporterats. Inflödet av tips från allmänhet och myndigheter har varit stort under året och flertalet kontroller har utförts med anledning av inkomna tips. Övriga kontroller har skett genom att kontrollanter i samband med andra tillsynsobjekt har upptäckt misstänkt illegala spelautomater.

Sammantaget har 690 kontroller och ärenden om misstänkta olagliga lotterier eller misstänkt främjande av deltagande i utom landet anordnat lotteri handlagts under året. Det har lett till 419 interna rapporter eller polisanmälningar. De rör ärenden om lotterier på Internet och rapporter efter nedan genomförda kontroller. Nedan ges en närmare beskrivning av de viktigaste områdena.

Från polismyndigheterna har märkts en ökad efterfrågan på bistånd med besiktning av beslagtagna spelautomater. Sammanlagt har Lotteriinspektionen biträtt med besiktning av 43 spelautomater i olika polisiära förundersökningar. Spelautomaterna har uteslutande varit av äldre modell och klassats som spelautomater som inte ger vinst eller endast ger vinst i form av frispel.

Efter att Lotteriinspektionen övertagit tillsynsansvaret enligt automatspelslagen har årets kontroller av misstänkt illegalt automatspel koncentrerats till att upptäcka och rapportera misstänkta

Lotteriinspektionen har under året, förutom vidtagna kontrollåtgärder och hantering av ärenden rörande illegala spel, initierat ett samarbete med Rikspolisstyrelsen i syfte att motverka spel på

Tabell 12. Kontroll av statens premieobligationsutlottningar och vinstsparandet.

Lotteriinspektionen har ett tillsynsuppdrag för varje enskild utlottning av vinster på premieobligationer. Myndigheten har haft kontrollant närvarande vid varje dragningstillfälle under året.

21


olagliga automater och ekonomisk brottslighet. Detta initiativ består bland annat av en förbättrad samverkan mellan myndigheterna. Ökade utbildnings- och informationsinsatser kommer att genomföras under år 2006. Pokerspelandet har utvecklats under året. Lotteriinspektionens kontrollanter har gjort fem kontroller av livearrangemang i syfte att ge Lotteriinspektionen ett underlag för juridisk bedömning och fortsatt hantering. Även marknadsföringen av tillståndspliktiga kortspel, framför allt pokerspel, har ökat. Ur kontrollsynpunkt föreligger en särskild svårighet att avgöra huruvida sådana spel anordnas i så kallade slutna sällskap och därmed inte omfattas av krav på tillstånd. Lotteriinspektionen avser att noga följa utvecklingen inom detta område. Kontrollen av marknadsföring som misstänks utgöra brott mot lotterilagen har under året kontrollerats i tidningar, på diverse idrottsevenemang och på reklampelare och reklamtavlor utomhus. En stor mängd material med misstänkta överträdelser har rapporterats in för bedömning och handläggning. Under år 2004 meddelade Regeringsrätten dom i de två mål som Lotteriinspektionen hade fört talan i angående främjandeförbudet och frågan om lotterilagens överensstämmelse med EG-rätten. I domarna fastslog Regeringsrätten att lotterilagstiftningen är i överensstämmelse med EG-rätten. Domstolen konstaterade bland annat att utställande av ombudsterminaler för utländska spelbolag och annonser med länkar – så kallade banners – till utländska spelbolag står i strid med den svenska lagen. Under året har ett antal chefredaktörer för dagstidningar också dömts till dagsböter för brott mot lotterilagen. Brotten har bestått i att tidningarna

22

har publicerat annonser för utländska spelbolag och därmed brutit mot främjandeförbudet i 38 § lotterilagen. Efter Regeringsrättens domar minskade annonseringen kraftigt för utländska lotterier. Lotteriinspektionen kan dock nu konstatera att annonseringen återigen drastiskt ökat. Lotteriinspektionen förbjöd i slutet av året två dagstidningar vid vite om 150 000 kr att publicera kommersiella annonser för spelbolag som saknar tillstånd i Sverige. Vitet skall betalas för varje publicerad annons. Det är Lotteriinspektionens avsikt att följa utvecklingen inom det aktuella området och att vidta motsvarande åtgärder mot andra aktörer som bryter mot lotterilagen. Lotteriinspektionens beslut har överklagats. Den process som inleddes i slutet av år 2003 när staten genom Lotteriinspektionen stämdes av ett utländskt spelbolag vid Eskilstuna tingsrätt är inte avslutad. Det utländska spelbolaget yrkade att tingsrätten skulle fastställa att bolaget hade rätt att utan hinder av främjandeförbudet få marknadsföra sina speltjänster i Sverige, fastställa att staten var skadeståndsskyldig samt omedelbart förordna att främjandeförbudet och dess straffrättsliga motsvarighet skulle åsidosättas. Tingsrätten fann att en sådan fastställelsetalan som bolaget yrkade inte var tillåten varken enligt nationell rätt eller EG-rätt och avvisade därmed bolagets talan i den delen. Tingsrättens beslut överklagades till Svea hovrätt som avslog överklagandet. Bolaget har nu överklagat till Högsta domstolen som har meddelat prövningstillstånd. Det är Justitiekanslern som för statens talan i målet.


Avgifter och kostnader

Avgifter och kostnader

2005

2004

2003

Antal kontroller Avgift per st Kostnad per st Resultat per st

6 553 3 915 3 724 191

5 735 4 371 4 248 123

6 098 4 055 4 313 –259

Tabell 14. Ekonomisk redovisning för verksamhetsgren kontroll och tillsyn. I ”antal” ingår antal kontroller under central tillsyn och för respektive kategori. Det automatiska kontrollerna var 5:e minut av spelet Lotto Express ingår inte. Jämförelsetalen för år 2003 har korrigerats med intäkter som redovisats på fel verksamhetsgren.

Totalt har 6 553 kontroller genomförts under året vilket är en ökning med 14 procent jämfört med år 2004. Detta beror på att den centrala tillsynen varit omfattande under året. Bland annat har tillsynen inom misstänkta olagliga lotterier och misstänkt främjande ökat. Kontroll och tillsyn visar ett ekonomiskt överskott på 191 kronor per kontroll, vilket är en förbättring från föregående år. Det beror på att kostnaderna för utveckling av kontrollprogram har minskat.

23


Verksamhetsgrenen Tillstånd och normgivning Verksamhetsöversikt

Normgivningen avser de föreskrifter, allmänna råd samt villkor, kontroll- och ordningsbestämmelser för respektive tillstånd etc. som myndigheten utfärdar. Tillstånd avser alla former av lotterier som myndigheten ger, till exempel tillstånd till restaurangkasinospel, rikslotterier, EMV-lotterier och olika typer av automatspel. En annan form av tillstånd är de typgodkännanden som ges för förhandsdragna lottsedlar och bingobrickor samt teknisk utrustning som används för insatser, vinstdragning och kontroll av så kallade egentliga lotterier och bingospel. Till verksamhetsgrenen hör också att vidta åtgärder när anordnare inte följt föreskrifter och villkor samt kontroll- och ordningsbestämmelser. Åtgärderna kan avse anvisningar, förelägganden, varningar och återkallelse av tillstånd. Yttranden till domstolar och remissvar hör till verksamhetsområdet. Efter en ändring i lotterilagen den 1 januari 2005 skall Länsstyrelsen vid prövning av tillstånd att anordna bingospel även beakta den avkastning som spelet på värdeautomater kan antas ge. Det innebär att den bedömning som skall göras omfattar den totala spelverksamheten som bedrivs i spellokalen. Lotteriinspektionen har utfärdat föreskrifter om hur beräkningen av skälig avkastning ska ske för bingospelet när värdeautomater 24

förekommer i bingohallar. Vidare ges i föreskrifterna bestämmelser om information från länsstyrelserna till Lotteriinspektionen avseende vissa uppgifter från tillståndsgivningen för bingo. Uppgifterna är nödvändiga för att Lotteriinspektionen skall ha erforderligt underlag för sin tillståndsgivning för värdeautomatspel i bingohallar. Under året har Lotteriinspektionen utarbetat förslag till föreskrifter samt ändrade allmänna råd för tillståndsgivning i fråga om bingospel. Förslagen gick på remiss under maj månad. Mot bakgrund av remissynpunkterna har förslagen beretts ytterligare. Dessa nya föreskrifter och allmänna råd skall återigen remitteras under våren 2006 och skall enligt planerna kunna utgöra underlag för länsstyrelsernas tillståndsgivning under hösten 2006 i fråga om bingospel som anordnas från och med år 2007. Lotteriinspektionen förenar varje enskilt tillstånd med specifika villkor. Villkoren utformas så att lotterierna bedrivs ur ett från allmän synpunkt lämpligt sätt. De utformas så att den tekniska säkerheten uppnås genom funktionella krav och de sociala aspekterna tillgodoses exempelvis genom krav på möjligheter för spelaren att kunna begränsa sitt spelande.


Lotteriinspektionen kommer under våren 2006 att utarbeta förslag till sociala föreskrifter för så kallade EMV-lotterier. Enligt lotteriförordningen får Lotteriinspektionen meddela föreskrifter om krav på utrustning som används av anordnare av tillståndspliktiga lotterier som avses i 21 a § lotterilagen. För sådana lotterier får inspektionen även meddela föreskrifter till skydd för sociala intressen. Som exempel på restriktioner av social karaktär kan nämnas insats- och förlustbegränsning, kontobesked under spelets gång och frivillig avstängning. Inspektionen har som ett första led i arbetet med att ta fram föreskrifter fått information och synpunkter från Statens Folkhälsoinstitut, Spelinstitutet och Spelberoendes Riksförbund. Vissa uppgifter har också inhämtats från Föreningen Spero, Svenska Spel AB och ATG.

Mål

Ansökningar om tillstånd att anordna lotterier, utom EMV-lotterier, skall avgöras inom två månader. Ansökningar om typgodkännande och tillstånd till EMV-lotterier, skall avgöras inom rimlig tid med hänsyn till ansökningarnas omfattning. Risken för fusk och bedrägerier skall minimeras.

Resultat

Myndighetens arbete med föreskrifter och allmänna råd har varit av mindre omfattning under år 2005. Föreskrifter utformas mot bakgrund av att lotterilagens krav ska kunna uppnås och för att säkerställa den tekniska säkerheten. 40 ärenden till förvaltningsdomstol och lika många yttranden

har lämnats till domstol. De flesta av dem har avsett överklagande av bingo- och restaurangkasinoärenden samt misstänkta överträdelser av främjandeförbudet12. Flera yttranden har lämnats i samband med regeringsrättens prövning.

Rikslotterier

Rikslotterier

2005

2004

2003

86 67 19 74 64 10 3 1 2 67 60 7

69 63 6 67 61 6 4 3 1 69 66 3

74 69 5 67 65 5 2 2 0 62 62 –

Antal ansökningar varav traditionella lotterier varav EMV-lotterier Antal bifall varav traditionella lotterier varav EMV-lotterier Antal avslag/delvis avslag varav traditionella lotterier varav EMV-lotterier Antal tillstånd under året varav traditionella lotterier varav EMV-lotterier

Tabell 15. Tillståndsgivning till rikslotterier, avser lotterier som haft sin huvudsakliga försäljningstid under året.

Den utveckling Lotteriinspektionen observerat under flera år med alltmer tekniskt avancerade lotterier fortsätter. Allt fler organisationer övergår till eller utökar med elektroniska lotter. Samtliga större lotterier innehåller komplexa frågeställningar av juridisk, ekonomisk och teknisk natur, vilket gör att skillnaden i handläggningen mellan EMV-lotteri och rikslotteri blir allt mindre. Under året har 74 tillstånd beviljats varav tio avsåg EMV-lotterier. En ansökan gällande traditionella lotterier har avslagits. Lotteriinspektionen 25

12

38 § lotterilagen


ansåg att den sökande organisation inte var en ideell förening och inte heller en juridisk person. Beslutet har överklagats men avslagits. Två ansökningar gällande EMV-lotterier har delvis avslagits. Lotteriinspektionen ansåg att några av de sökta lotterna vid presentationen på Internet kunde komma att framstå som skicklighetsspel där spelaren skulle kunna påverka vinstutfallet. Antalet ansökningar om lotterier har totalt sett ökat jämfört med föregående år. Anledningen är i huvudsak att ansökningar om EMV-lotterier ökat. Sammanlagt 67 lotterier har haft sin huvudsakliga försäljningstid under året med en beviljad omslutning på 5,2 miljarder kronor, varav Bingolotto 3,1 miljarder kronor.

Handläggningstiderna för EMV-lotterierna är fortsatt ganska långa, i genomsnitt cirka fyra månader, eftersom kompletteringar i samtliga fall är nödvändiga och koncepten ändras under handläggningen. Restaurangkasino Restaurangkasino

2005

2004

2003

Antal ansökningar Antal bifall Antal avslag Antal anordnare 31 dec Antal spelställen 31dec Antal spelbord 31 dec

652 622 37 100 783 1106

667 625 36 105 808 1 173

758 727 24 116 839 1 235

Tabell 16. Tillståndsgivning till restaurangkasinospel. Bland avslagen finns avslag på begäran om upphörande av tillstånd. De räknas inte som ansökan.

Under året har en lotteriansökan avslagits där lotteriet skulle anordnas via Internet. Lotten skulle presenteras som en spelautomat. Beslutet överklagades utan framgång. Inspektionen gör en omfattande bedömning av ansökningarna med tonvikt på teknik både vad gäller uppbyggnad av lotteriet och kontrollmöjligheter. Ett annat väsentligt område är avtalen mellan servicebolag och de sökande organisationerna. Lotteriinspektionen kontrollerar att EMV-lotterierna uppfyller Lotteriinspektionens föreskrifter innan tillstånd ges. Innan lotteriet får starta försäljningen ska inspektionen ha fungerande kontrollrutiner. En sammanfattande bedömning av arbetet med ansökningar om rikslotterier visar att alltfler lotterier har inslag av tekniska lösningar som måste kontrolleras ur ett säkerhetsperspektiv. Detta gäller oavsett om lotteriet enligt lotterilagen klassificeras som ett EMV-lotteri eller ej. Investeringskostnaderna för att starta ett nytt lotteri är höga vilket kan medföra svårigheter för organisationerna att uppnå lönsamhet.

26

Totalt har 652 tillstånd beviljats under året och 37 ansökningar har avslagits. Det vanligaste skälet för avslag har varit att begäran om upphörande av tillstånd kommit in för sent. Andra anledningar var till exempel att sökanden bedrivit spel innan ansökan har beviljats och att anordnaren varit olämplig. Inspektionen har återkallat fem tillstånd under året och utfärdat en varning. Lotteriinspektionen har förändrat riktlinjerna för villkoren för restaurangkasinospel, vilka trädde i kraft den 1 januari 2005. Villkorsförändringen rörde framför allt spelreglerna, som nu fått en mer utförlig utformning. Förströelsespel Förströelsespel Antal ansökningar Antal bifall Antal avslag Antal spelställen Antal automater

2005 225 111 11 94 397

Tabell 17. Tillståndsgivning till förströelsespelspel


Under året har 225 ansökningar inkommit. Elva av dessa har avslagits. Grunden för avslag har bland annat varit misstanke om grovt skattebrott, tidigare brott mot lotterilagen och att spellokalen låg i närheten av en skola. Under året har 14 tillstånd återkallats. Värdeautomater Värdeautomater Antal ansökningar Antal bifall Antal avslag Antal spelställen Antal automater

2005 453 415 4 2 319 6 843

2004 2 714 2 633 5 2 135 7 146

2003 426 485 7 2 162 7 019

Tabell 18. Tillståndsgivning till värdeautomatspel.91 tillstånd avser bingohallar (94 tillstånd under år 2004 och 2003).

I de fall där tillfälliga tillstånd givits under år 2005 har slutligt beslut fattats i samtliga ärenden. I fem ärenden har antalet spelautomater begränsats till två. Inspektionen har vid tillståndsgivningen bland annat tagit ställning till omsättningen på värdeautomatspelet i förhållande till övrig omsättning på spelstället och andelen hämtmat i förhållande till den totala omsättningen för spelstället. Under året har 235 tillstånd återkallats då serveringstillståndet dragits in, upphört eller då avtalet med restaurangägaren sagts upp. Övriga tillstånd Övriga tillstånd Ansökningar Bifall Avslag/avskrivning

2005 27 18 2

2004 17 13 1

2003 24 24 0

Tabell 19. Tillståndsgivning av övriga lotteriformer.

Under året har tre bingotillstånd beviljats där högsta vinstens värde överstiger ett basbelopp, tre bingotillstånd har beviljats för sammankoppling

av spel mellan bingohallar i flera län och ett tillstånd har beviljas för riksbingospel. Två ansökningar har inkommit om innehavstillstånd för utbetalningsautomater varav en ansökan avskrevs då datumet som ansökan avsåg redan passerats. Fyra ansökningar har inkommit om tillstånd till automatspel ombord på fartyg i internationell trafik. Samtliga ansökningar har bifallits.

Typgodkännande Typgodkännande Antal ansökningar Antal bifall Antal avslag Antal typgodkända lotter 31 dec Antal typgodkända bingoutrustningar 31 dec

2005

2004

2003

63 53 2 152

46 41 2 140

81 58 0 145

6

4

3

Tabell 20. Typgodkännande.

Åtta ansökningar om tillstånd till varuspel har inkommit. Sex ansökningar har bifallits, ett ärende har ännu inte avgjorts och ett ärende har avslagits. Grunden för avslag var att förutsättningarna för tillstånd inte kunde påvisas. Tryckeribesök har genomförts i regi av Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) som möjliggjort typgodkännande i de högre vinstklasserna. Ett internt arbete om utvecklingen av myndighetens arbete med typgodkännande har färdigställts under året. Det har bland annat resulterat i reviderade arbetsbeskrivningar. En gemensam översyn pågår avseende Lotteriinspektionens och SKLs framtida samarbete i frågor om typgodkännande. Under året har tjänster för kodgranskning upphandlats. Dessa används främst för kontroll av teknisk utrustning som innehåller programvarubaserade slumptalsgeneratorer. Ett förslag till regelverk för typgodkännande av terminaler som reglerar insatser har tagits fram. 27


Handläggningstider Handläggningstider Lotterier Antal beslut Genomsnittlig handläggningstid, dgr Antal ej handlagda inom 2 mån Andel ej handlagda inom 2 mån EMV-lotterier Antal beslut Genomsnittlig handläggningstid, dgr Typgodkännande Antal beslut Genomsnittlig handläggningstid, dgr

Avgifter och kostnader 2005

2004

2003

1 351

3 377

1 334

26 74

30 1 912

13 14

5,6%

56,6 %

1%

12

7

5

124

158

242

55

39

58

124

78

30

Tabell 21. Handläggningstider för verksamhetsgren Tillstånd och normgivning. Lotterier avser ansökningar om tillstånd till lotterier, restaurangkasinon, värdeautomatspel, förströelsespel och övriga tillstånd. EMV-lotterier och typgodkännande är inte medräknade.

Avgifter och kostnader

2005

2004

2003

Lotterier Antal beslut Avgift per st Kostnad per st Resultat per st

1 351 2 519 5 952 –3 433

3 377 1 789 2 540 –750

1 334 4 653 4 185 469

EMV-lotterier Antal beslut Avgift per st Kostnad per st Resultat per st

12 7 5 44 342 20 619 13 283 26 041 118 840 458 005 18 301 –98 221 –444 722

Typgodkännande Antal beslut Avgift per st Kostnad per st Resultat per st

55 8 136 20 247 –12 111

39 58 4 310 3 763 21 322 14 868 –17 011 –11 104

Tabell 22. Ekonomisk redovisning för verksamhetsgren Tillstånd och normgivning. Jämförelsetalen för år 2003 har korrigerats med intäkter som redovisats på fel verksamhetsgren. Jämförelsetalen för EMVlotterier under år 2005 blir stora då intäkter från 22 ansökningar inkommit medan bara 12 beslut fattades under detta år. Lotterier avser ansökningar om tillstånd till lotterier, restaurangkasinon, värdeautomatspel, övriga tillstånd och normgivning. EMV-lotterier och

Under år 2005 har myndigheten fattat 1 327 beslut i ärenden om tillstånd till lotterier. Den genomsnittliga handläggningstiden har varit 26 dagar. Endast 74 ansökningar, eller 5,6 procent har inte handlagts inom två månader. Den huvudsakliga orsaken, 47 ansökningar, till den långa handläggningstiden beror på det nya tillståndsgivningen till förströelsespel. Den genomsnittliga handläggningstiden för EMV-lotterier har varit cirka fyra månader, vilket är en minskning av handläggningstiden med cirka en månad jämfört med föregående år. Den genomsnittliga handläggningstiden för typgodkännande har varit cirka fyra månader. Att handläggningstiden för dessa ärenden ökat i jämförelse med tidigare år beror på komplexiteten i ansökningarna.

28

typgodkännande är inte medräknade.

Lotterier visar ett ekonomiskt underskott om 3 433 kr per handlagt beslut. Detta beror till stor del på det nya verksamhetsområdet förströelsespel. Intäkterna för dessa har varit låga medan kostnaderna initialt har varit relativt höga. EMV-lotterier omfattar fortsatt ett mycket litet antal beslut. EMV-lotterier ger för första gången ett överskott som beror på att kostnaderna för handläggningen har minskat samtidigt som intäkterna har ökat. Typgodkännande ger ett underskott om 12 111 kr per handlagt beslut. Att underskottet minskat jämfört med föregående år beror på intäkterna har ökat samtidigt som kostnaderna ligger på samma nivå.


Verksamhetsgrenen Information Verksamhetsöversikt

Verksamhetsgrenen Information arbetar med utbildningar, seminarier, informationsmöten och det informationsmaterial som myndigheten ger ut. Verksamhetsgrenen genomför även arbetet med myndighetens webbplats, omvärldsanalys, internationella kontakter och statistik.

Mål

Lotteriinspektionen skall sprida och öka kunskapen om lotterilagstiftningen samt initiera och genomföra informationsåtgärder inom myndighetens verksamhetsområde. Lotteriinspektionen skall hålla regeringen underrättad om utvecklingen på spel- och lotterimarknaden, nationellt och internationellt.

Resultat

Under året har Lotteriinspektionen genomfört tre utbildningar i lotteriregleringen, främst avseende tillståndsgivning och kontroll, för kommunala handläggare och kontrollanter. Vid varje tillfälle har flera kommuner deltagit och sammanlagt har cirka 80 personer utbildats.

Lotteriinspektionen har även deltagit i tre seminarier förlagda till Stockholm, Sundsvall och Göteborg. Seminarierna har anordnats av Svenska Spel för bland annat socialchefer, närpoliser, åklagare, alkoholhandläggare och skolkuratorer. Totalt har cirka 120 personer deltagit. Medverkande föreläsare kom också från Svenska Spel, Göteborgs Universitet, Spelinstitutet, Statens Folkhälsoinstitut och Malmöpolisen. Inspektionen har också föreläst vid ”Spelakademin” i Visby som anordnas av Svenska Spel. Nyheter förmedlas kontinuerligt via pressmeddelanden och på webbplatsen. I februari anordnades en träff i Stockholm för ett 60-tal utställare av förströelsespel. I månadsskiftet maj/juni bjöd myndigheten in representanter från landets samtliga kommuner, stadsdelsnämnder, länsstyrelser och polismyndigheter till informationsträffar. Totalt hölls tio träffar på olika orter och sammanlagt deltog cirka 200 personer. Myndigheten har fortsatt arbetet med insamling och publicering av statistik över spelmarknaden. Under år 2005 har två telefonundersökningar om ”Spel på Internet” genomförts av SIFO på uppdrag av Lotteriinspektionen. I enlighet med regleringsbrevet för budgetåret 2005 har myndighe29


ten lämnat en rapport till regeringen om utvecklingen på spelmarknaden såväl nationellt som internationellt13. Utbytet med myndighetens motsvarigheter i de nordiska grannländerna har fortsatt under året med ett möte i Norge. De särskilda arbetsgrupperna för teknik och statistik har fortsatt sina arbeten under året. En ny arbetsgrupp har tillsatts som ska arbeta med bench-marketing. Vidare har Lotteriinspektionen deltagit i möten med GREF14 och IAGR15. Samarbetet i det europeiska samarbetsorganet GREF har utvecklats under år 2005.

13

14

Dnr 72/2006

Gaming Regulators European Forum 15

International Association of Gaming Regulators

Det finns nu fyra arbetsgrupper inom GREF:s ram. En teknisk grupp ska fokusera på den tekniska utvecklingen på spelområdet, en grupp skall arbeta med information och statistik, en tredje grupp skall arbeta med spelansvars- och spelberoendefrågor och den fjärde gruppen skall arbeta med frågor angående illegalt spel. Sverige har, tillsammans med Lettland, ett samordningsansvar för gruppen som ska arbeta med information och statistik. Även samarbetet med de nordiska kontrollmyndigheterna och inom IAGR har varit betydelsefullt för Lotteriinspektionens verksamhet.

30


Finansiell redovisning Resultaträkning Tkr Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag Intäkter av avgifter och andra ersättningar Finansiella intäkter Summa Verksamhetens kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Summa

Not

2005-01-01– 2005-12-31

2004-01-01– 2004-12-31

1 2

38 064 41 107 38 212

37 881 97 133 38 111

3

–25 012 –3 073 –8 176 –174 –1 422 –37 857

–25 961 –2 898 –8 397 –190 –1 313 –38 759

355

–648

29 926

31 296

–29 958 –32

–31 301 –5

323

–653

4

Verksamhetsutfall Uppbördsverksamhet Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet Saldo Årets kapitalförändring

5

31


Balansräkning TILLGÅNGAR, tkr

Not

2005-12-31

2004-12-31

463

698

373 1 339 1 712

711 2 047 2 758

47 410 4 092 4 549

33 567 3 675 4 275

9

758 0 758

1 236 0 1 236

10

–6 438

–10 097

11

5 114 3 5 117

7 547 3 7 550

6 160

6 420

12 5

–2 044 323 – 1 721

–1 391 –653 –2 044

13

249

162

14 15

1 931 1 269 1 902 620 5 722

3 085 625 2 170 507 6 387

16

1 910

1 915

6 160

6 420

Immateriella anläggningstillgångar Rättigheter och andra immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet Maskiner, inventarier, installationer m.m. Summa materiella anläggningstillgångar Fordringar Kundfordringar Fordringar hos andra myndigheter Övriga fordringar Summa fordringar Periodavgränsningsposter Förutbetalda kostnader Övriga upplupna intäkter Summa periodavgränsningsposter Avräkning med statsverket Avräkning med statsverket Kassa och bank Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Kassa, postgiro och bank Summa kassa och bank

6 7

8

SUMMA TILLGÅNGAR KAPITAL OCH SKULDER Myndighetskapital Balanserad kapitalförändring Kapitalförändring enligt resultaträkningen Summa myndighetskapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Skulder m.m. Lån i Riksgäldskontoret Skulder till andra myndigheter Leverantörsskulder Övriga skulder Summa skulder m.m. Periodavgränsningsposter Upplupna kostnader SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

32


Anslagsredovisning Tkr

Not

Redovisning mot anslag Anslag Lotteriinspektionen ramanslag 2:1 Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp

2005

1

6 39 –6 39 –38 1

172 959 172 959 064 895

2004

4 41 –1 44 –37 6

292 653 892 053 881 172

Redovisning mot inkomsttitel Inkomsttitel 2536 Lotteriavgifter Beräknat belopp Inkomster

Läshjälp till finansiell redovisning

Statlig redovisning skiljer sig från redovisning inom exempelvis det privata näringslivet. Därför kan man inte jämföra statliga myndigheters resultat- och balansräkningar med till exempel aktiebolags. Några av de viktigaste skillnaderna förklaras nedan. Anslagsredovisningen talar om hur det har gått under perioden. Den beskriver den tilldelade budgeten samt budgetöverskott från tidigare räkenskapsår. Även de utgifter och inkomster som räknats av mot budgeten framgår. Det är inte alla kostnader som får räknas av. De kostnader som inte får räknas av bildar en restpost i resultaträkningen som Årets kapitalförändring. Redovisningen mot inkomsttitel visar hur mycket myndigheten levererat in i avgifter direkt till statsbudgeten.

28 200 29 958

31 700 31 301

Intäkter av anslag för dessa. Posten består bland annat av avskrivningar på anläggningstillgångarna, semesterlöneskuld till personalen och saldot i uppbördsverksamheten. Uppbördsverksamheten omfattar alla avgifter som myndigheten levererar direkt till statsbudgeten. Finansieringsanalysen är en justering av resultatoch balansräkningen som visar hur förändringen av de likvida medlen, kassa, bank, räntekonto och avräkning med statsverket, fördelar sig mellan drift, investeringar och uppbördsverksamhet.

Posten Årets kapitalförändring är då inget resultat utan en saldopost som består av de kostnader som myndigheten inte får avräkna mot anslaget, det vill säga myndigheten får inga intäkter i posten 33


Finansieringsanalys Tkr

Not

2005-01-01– 2005-12-31

2004-01-01– 2004-12-31

17

– 36 347

– 37 284

38 064 41 107 38 212

37 881 97 133 38 111

625 494

–483 1 222

2 984

1 566

–140 – –140

–338 –440 –778

440 –1 594 –1 154

860 –1 486 –626

–12

7

Kassaflöde från investeringar

–1 306

–1 397

UPPBÖRDSVERKSAMHET Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten Förändring av kortfristiga fordringar och skulder Inbetalningar från uppbördsverksamhet

29 926 –421 29 505

31 296 1 636 32 932

–29 957

–31 301

Kassaflöde till uppbördsverksamhet

–452

1 631

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

1 226

1 800

Likvida medel vid årets början

–2 548

–4 348

Ökning av tillgodohavanden hos RGK Minskning av avräkning med statsverket Summa förändring av likvida medel

–2 433 3 659 1 226

2 003 – 203 1 800

Likvida medel vid årets slut

–1 322

–2 548

DRIFT Kostnader Finansiering av drift: Intäkter av anslag Intäkter av avgifter och andra ersättningar Övriga intäkter Summa medel som tillförts för finansiering av drift Ökning av kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde till drift INVESTERINGAR Investeringar i materiella tillgångar Investeringar i immateriella tillgångar Summa investeringsutgifter Finansiering av investeringar: Lån i Riksgäldskontoret – amorteringar Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar Förändring av kortfristiga fordringar och skulder

Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet

SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

34


Sammanställning över västentliga uppgifter, tkr Lotteriinspektionen, 2005-12-31 Beviljad låneram i RGK Utnyttjad låneram i RGK

2005 6 000 1 931

2004 6 000 3 085

2003 6 000 3 711

2002 6 000 4 294

2001 4 000 3 471

Beviljade kontokrediter i RGK Maximalt utnyttjade kontokrediter i RGK

3 250 –

3 178 –

3 880 –

3 380 –

2 447 –

– 107

– 133

– 125

– 163

– 240

28 200 29 958

31 700 31 301

29 000 31 258

24 200 29 494

24 300 22 964

70 41

73 97

250 73

300 55

300 389

0 –

625 –

582 –

3 380 –

866 –

Utgående reservationer Utgående anslagssparande Framtida åtaganden

– 1 895 –

– 6 172 –

– 4 292 –

– 2 398 –

– 6 462 –

Totala åtaganden Tilldelade bemyndiganden

– –

– –

– –

– –

– –

32,6 34,5

32,2 33,5

29,0 32,0

26,9 27,5

23,6 24

1 115

1 157

1 021

1 318

1 342

80

80

80

90

90

323 –2 044

–653 –1 391

336 –1 727

–57 –1 671

–336 –1 335

Räntekostnader på räntekonto Ränteintäkter på räntekonto Avgifter som myndigheten inte disponerar Avgiftsintäkter, beräknat belopp Avgiftsintäkter, faktiskt utfall Avgifter som myndigheten disponerar Avgiftsintäkter beräknat belopp Avgiftsintäkter, faktiskt utfall Beviljad anslagskredit Utnyttjad anslagskredit

Antal årsarbetskrafter Medelantal anställda Driftskostnad per årsarbetskraft LI har även arvoderade kontrollanter varför driftskostnaden per anställd blir så hög Ungefärligt antal Årets kapitalförändring Balanserad kapitalförändring

35


Noter Alla belopp är angivna i tkr där inte annat anges. Nedan anges jämförelsetal för år 2004 inom parentes eller i den högra kolumnen. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Lotteriinspektionens redovisning följer god redovisningssed enligt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till 2 kap 5–6 §§ i ovan nämnda förordning respektive allmänna råd till 6 § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring. Regeringen har i regleringsbrevet beslutat att Lotteriinspektionens utbildningsverksamhet skall finansieras med avgifter. Inom ramen för full kostnadstäckning får Lotteriinspektionen själv besluta om grunderna för avgiftssättningen, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Vid en jämförelse av intäkterna i de finansiella delarna och resultatredovisningen är det viktigt att notera att även uppbördsintäkterna redovisas som intäkter i resultatredovisningen. Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper; Anläggningstillgångar, såväl materiella som immateriella, med en beräknad livslängd om minst tre år och med ett anskaffningsvärde om minst 10 000 kr finansieras med lån hos Riksgäldskontoret. Förbättringsutgifter på annans fastighet finansieras med lån hos Riksgäldskontoret om de uppgår till väsentliga belopp, över 100 000 kr, och den återstående hyrestiden är minst 3 år. Enstaka inventarier av ringa värde skall finansieras med lån hos Riksgäldskontoret om de ingår i en fungerande enhet vars totala värde överstiger 10 000 kr (exkl. moms). Detta gäller inte efterkommande kompletteringar som understiger 10 000 kr. De inventarier som inte finansieras med lån finansieras med anslagsmedel. Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde. Avskrivningstiden

36

skall motsvara med ekonomiska livslängden. Avskrivningar görs linjärt enligt nedan:

5 år 5 år 5 år 10 år 3–6 år

Programvaror och licenser Servrar, laserskrivare, hårdvara för kontrollsystem Kontorsmaskiner och bilar Möbler Investeringar i annans fastighet skrivs av på samma tid som den återstående tiden på gällande hyreskontrakt

Övriga datorer med ett värde över 10 000 kr beräknas ha en ekonomisk livslängd understigande tre år, vilket innebär finansiering med anslagsmedel.

Myndigheten bedömer osäkra fordringar löpande. Fordringar bokförs som befarade kundförluster när myndigheten vidtar indrivningsåtgärder eller vid en pågående konkurs. En osäker fordran är en konstaterad förlust när myndigheten fått utslag från Kronofogdemyndigheten. Brytdagen för samtliga myndigheter är fastställd till den 10:e i månaden efter budgetårsskiftet. Fakturor som avser det gamla året och som anländer till myndigheten efter brytdagen bokförs som periodavgränsningsposter om de överstiger 5 000 kr och inte avser återkommande räkningar, som telefon, städning och hyra av Agresso m.m.


Under budgetåret har följande ersättningar och förmåner betalts till styrelsen och ledande befattningshavare. Gustavsson Åke, Styrelseordförande Skattepliktiga ersättningar Förmåner Övriga styrelseuppdrag: Socialstyrelsens styrelse, Radiotjänst i Kiruna AB Jönsson Lena, Generaldirektör t.o.m. 2005-06-30 Skattepliktiga ersättningar Förmåner Övriga styrelseuppdrag: Kasernen Fastighets AB, Totalförsvarets pliktverk, Nämnden för elektronisk förvaltning, styrelsen för länsstyrelsen i Södermanland

77 125 kr 0 kr

490 264 kr 0 kr

Löwinder Leif, tf. Generaldirektör 2005-07-01–2005-10-31 Skattepliktiga ersättningar 226 927 kr Förmåner Övriga styrelseuppdrag: inga 0 kr Sjöblom Hases Per, Generaldirektör från 2005-11-01 Skattepliktiga ersättningar 127 386 kr Förmåner 0 kr Övriga styrelseuppdrag: inga

Lindquist Björn, Styrelseledamot Skattepliktiga ersättningar Förmåner Övriga styrelseuppdrag: Inga

27 097 kr 0 kr

Magnusson Sjöberg Cecilia, Styrelseledamot Skattepliktiga ersättningar Förmåner Övriga styrelseuppdrag: inga

25 353 kr 0 kr

Netz Bo, Styrelseledamot Skattepliktiga ersättningar Förmåner Övriga styrelseuppdrag: Vasallen AB

26 853 kr 0 kr

Zachrisson Ann-Christine, Styrelseledamot Skattepliktiga ersättningar Förmåner Övriga styrelseuppdrag: Kriminalvårdsnämnden, Rådet för internationellt utvecklingsarbete inom rättsområdet

37 015 kr 0 kr

37


1. Årets anslagsutfall 38,1 mkr (jfr 37,9 mkr), understiger de tilldelade medlen för budgetåret med 1,9 mkr och det utgående anslagssparandet uppgår till 1,9 mkr. Det beror på minskade personalkostnader pga tidsfördröjning vid tillsättande av nya tjänster. 2. Intäkter av avgifter och andra ersättningar består i sin helhet av avgifter enligt 4 § avgiftsförordningen, 41 tkr (jfr 97 tkr). 3. Lönekostnaderna exklusive arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal uppgår till 16 099 tkr (jfr 16 009). Att lönekostnaderna har ökat jämfört med föregående år beror på ordinarie löneförhöjningar. 4. Posten övriga driftskostnader består av Inköp av tjänster Resor, information och kontrollkostnader Inköp av varor Övriga driftskostnader Summa 5. Årets kapitalförändring består av Amorteringar Periodiseringar Befarande kundförluster Förändring semesterlöneskuld Avskrivningar Summa

2005 4 049 2 256 973 892 8 170

2004 4 208 2 686 1 085 418 8 397

2005 –1 594 –146 32 –37 1 422 –323

2004 1 486 –526 3 –303 –1 313 –653

Årets kapitalförändring består av en periodiseringsdifferens mellan de kostnader som myndigheten redovisar och de intäkter som myndigheten avräknat från statsbudgeten. 6. Förbättringsutgifter på annans fastighet IB anskaffningsvärde Årets inköp UB anskaffningsvärde IB Ack avskrivningar Årets avskrivningar UB Ack avskrivningar Bokfört värde 7. Maskiner, inventarier, installationer m.m. IB anskaffningsvärde Årets inköp – Avgår utrangering UB anskaffningsvärde

38

2005 1 620 0 1 620

2004 1 620 0 1 620

909 338 1 247

610 299 909

373

711

2005 6 611 140 –461 6 290

2004 6 273 338 0 6 611

IB Ack avskrivningar Årets avskrivningar – Avgår utrangering UB Ack avskrivningar

4 564 848 –461 4 951

3 777 787 0 4 564

Bokfört värde

1 339

2 047

2005 2 910 639 472 34 33 4 4 092

2004 2 958 179 507 14 0 17 3 675

8. Övriga fordringar består av Statliga bolagen, kontrollavgifter Rikslotterier, kontrollavgifter Kasino, kontrollavgifter Övriga kontrollavgifter Automatspel Övriga fordringar Summa

Faktureringen av rikslotterier ligger högt jämfört med föregående år, då många arvoden fakturerats i december (i stället för januari). 9. Förutbetalda kostnader består av Förutbetalda hyror Förutbetalda konsultkostnader Summa

2005 539 219 758

2004 589 647 1 236

Att de förutbetalda konsultkostnaderna minskat i jämförelse med föregående år beror på att myndigheten hade fler konsulttimmar tillgodo vid föregående årsskifte hos fler leverantörer. 10. Avräkning med statsverket Ingående balans

2005 –10 097

2004 –9 894

Avräknat mot statsbudgeten: Anslag Inkomsttitel, 2536

38 064 37 881 –29 958 – 31 301

Avräknat mot statsverkets checkräkning: Anslagsmedel som tillförts räntekonto Uppbördsmedel m.m. Utgående balans

–33 787 29 340 –6 438

–39 761 32 978 –10 097

11. Behållning räntekonto Anslagsmedel Varav kortsiktigt likviditetsbehov

2005 5 114 3 330

2004 7 547 2 581

12. Den balanserade kapitalförändringen består av Ingående balans Föregående års kapitalförändring Utgående balans

2005

2004

–1 391 –653 –2 044

–1 727 336 – 1 391


13. Avsättningar Ingående avsättning Årets pensionskostnad Årets pensionsutbetalningar Utgående avsättning

2005 162 87 0 249

2004 0 162 0 162

2005 6 000 3 085 0 –1 154 1 931

2004 6 000 3 711 860 – 1 486 3 085

15. Leverantörsskulder avser Esswege Proffice Eurocard Interpares Systeam Agresso Excosoft Övriga skulder Summa

2005 674 253 183 125 59 51 50 507 1 902

2004 649 0 85 0 168 22 41 1205 2 170

16. Periodavgränsningsposten består av Semesterlöneskuld Trygghetsstiftelsen, TA-medel Revision år 2004 Övriga skulder Summa

2005 1 497 90 168 155 1 910

2004 1 552 195 168 0 1 915

14. Beviljad låneram Ingående balans Nya lån Årets amorteringar Summa

17.

Resultaträkning Kostnader 37 857 – avskrivningar – avsättningar för pensioner Summa 37 857

Finansieringsanalys 37 857 –1 422 –88 36 347

39


Ordlista För att underlätta för läsaren förklaras nedan ett antal begrepp som används. Anordnare/aktör De som har ett tillstånd från regeringen eller Lotteriinspektionen att bedriva lotteriverksamhet brukar kallas anordnare. Ibland kan uttrycket aktör användas. Den kan också finnas andra aktörer än anordnaren på spelmarknaden till exempel serviceföretag och intresseorganisationer. Central tillsyn Lotteriinspektionens granskande verksamhet som inte avser beviljade tillstånd är central tillsyn. Exempelvis kan nämnas misstänkt olagliga lotterier eller otillåtet främjande. Egentligt lotteri Egentligt lotteri omfattar enligt lotterilagen lottning, gissning, vadhållning eller liknande förfaranden med undantag för vadhållning i samband med hästtävling och vadhållning i samband med idrottstävling som bedrivs i mer än en kommun. EMV-lotteri EMV-lotteri är ett lotteri som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor, såsom Internet, mobiltelefon eller digital-TV. EMV-lotteri får anordnas av en svensk juridisk person som är en ideell förening och som huvudsakligen främjar ett allmännyttigt ändamål inom landet. Lotteriinspektionen ger tillstånd till samtliga EMV-lotterier, det vill säga oavsett om försäljning skall ske lokalt, regionalt eller över hela landet. ATG och Svenska Spel får anordna EMV-lotteri enligt regeringens tillstånd. Vid internationella jämförelser används uttrycket online-spel. Folkrörelsen Folkrörelsen eller föreningslivet är ett samlat begrepp för samtliga de ideella föreningar som enligt lotterilagen har möjlighet att få tillstånd att anordna lotteri.

40

Förströelseautomat En förströelseautomat är en spelautomat som endast kan ge vinst i from av frispel, såsom flipperspel och bilbanor. Lotteriinspektionen lämnar tillstånd till och utövar kontroll över dessa spel enligt automatspelslagen från den 1 januari 2005. Spelet får anordnas av kommersiella företag. Internationella kasinon Kasinon med internationella spelregler, det vill säga spel med högre insats och vinst än enligt lotterilagens bestämmelser, får bedrivas i enlighet med kasinolagen i Sundsvall, Malmö, Göteborg och Stockholm av Casino Cosmopol, helägt dotterbolag till Svenska Spel. Kedjebrevsspel I kedjebrevsspel, pyramidspel och liknande spel är vinstmöjligheterna beroende av deltagarens förmåga att rekrytera nya deltagare att satsa pengar i spelet. Kontroll Lotteriinspektionen utövar kontroll över den verksamhet som har ett beviljat tillstånd från regeringen eller Lotteriinspektionen enligt bestämmelserna i lotterilagen, kasinolagen eller lagen om anordnande av visst automatspel. Tillsyn används som ett synonymt ord (skiljs dock från central tillsyn). Restaurangkasino Till restaurangkasino räknas spelformerna roulette-, tränings- och kortspel. Spelet får anordnas på restauranger av kommersiella företag. Rikslotteri Rikslotteri är ett lotteri som anordnas i flera län. Rikslotteri får anordnas av en svensk juridisk person som är en ideell förening och som huvudsakligen främjar ett allmännyttigt ändamål inom landet. Ibland används begreppet ”traditionellt lotteri” för de lotterier som förmedlas som papperslot-


ter. Kommuner och länsstyrelser lämnar tillstånd till lotterier på lokal respektive regional nivå. Typgodkännande Typgodkännande krävs för att garantera spelaren säkerhet. Det gäller förslutna lotter och bingobrickor men avser även teknisk utrustning som används för insatser, vinstdragning eller kontroll av egentliga lotterier och bingospel. Varuspelsautomat En varuspelsautomat är en spelautomat som betalar ut vinst endast i form av varor såsom klockor, nallar eller choklad och där vinstmöjligheten helt eller delvis beror på slumpen. Tillstånd ges i samband med offentliga nöjestillställningar i form av tivoli eller liknande. Värdeautomat En värdeautomat är en spelautomat som betalar ut vinst i form av värdebevis, spelpoletter eller liknande och där vinstmöjligheterna huvudsakligen beror på slumpen. Spelet får anordnas på restauranger med serveringstillstånd och i bingohallar. Spelet får anordnas av Svenska Spel. Övriga tillståndsärenden Bland övriga tillståndsärenden redovisas tillstånd i mindre mängd såsom innehavstillstånd av spelautomater, automatspel ombord på fartyg, varuspel samt tillstånd till bingospel som skall anordnas i flera län eller med högsta vinsten överstigande ett basbelopp.

41


Lotteriinspektionens styrelse, Stockholm 2006-02-07

På bilden från vänster: Ann-Christine Zachrisson, Cecilia Magnusson Sjöberg, Björn Lindquist, Bo Netz, Åke Gustavsson, Hases Per Sjöblom

42


Formgivning och bilder: Elanders o WM-data Tryck: Elanders V채llingby 51000 2006


LOTTERIINSPEKTIONEN Box 713 645 59 Str채ngn채s www.lotteriinspektionen.se

/53fb158b-95dd-463d-866f-b1e013b7b31b  

http://www.lotteriinspektionen.se/Documents/Externa%20dokument/53fb158b-95dd-463d-866f-b1e013b7b31b.pdf