Page 1

2006


Ă…rsredovisning 2006


Formgivning och bilder: Anders Körling/Linjer Tryck: Elanders Vällingby 53221 2007


Innehåll Generaldirektörens förord

5

7 Politikområde Finansiella system och tillsyn 7 • Tillsyn av spelmarknaden 7 • Organisationsstyrning 7 Måluppfyllelse 7 Uppdrag 8 Utvecklingen på spelmarknaden 8 Lotterilagstiftningen 9 Organisation 9 Personal 10 • Mål 10 • Personal- och kompetensförsörjningens måluppfyllelse 10 • Sjukfrånvaro 11 Internt arbete under året 11 Ekonomisk översikt 11 • Ekonomisk utveckling 11

Översikt över myndigheten

Verksamhetsgrenen Kontroll och tillsyn

Verksamhetsöversikt Mål Resultat • Rikslotterier och EMV-lotterier • Restaurangkasino- och automatspel • AB Trav och Galopp • AB Svenska Spel • Casino Cosmopol • Riksgäldskontoret • Central tillsyn • Nedlagd tid • Avgifter och kostnader

Verksamhetsgrenen Tillstånd och normgivning

Verksamhetsöversikt Mål Resultat • Rikslotterier • Restaurangkasino • Förströelsespel • Värdeautomater • Övriga tillstånd • Typgodkännande • Handläggningstider • Avgifter och kostnader Verksamhetsgrenen Information

Verksamhetsöversikt Mål Resultat Finansiell redovisning

15 15 15 15 15 16 17 18 18 19 19 21 21

Resultaträkning Balansräkning Anslagsredovisning Sammanställning över västentliga uppgifter Noter Ordlista

23 23 23 23 23 24 25 25 26 26 26 27

29 29 29 29 31 31 32 33 34 35 39


Förord Den svenska lotterilagstiftningen har tillkommit för att säkerställa en sund och säker spelmarknad där sociala skyddsintressen och medborgarnas berättigade efterfrågan på spel och lotterier tillgodoses under kontrollerande former. Spelmarknaden skall härvid ges en sådan utformning att spelberoende och kriminalitet undviks. Lotteriinspektionens uppgift är att genom sin tillstånds- och tillsynsverksamhet och genom kontroll av och åtgärder mot den illegala spelmarknaden se till att dessa av regering och riksdag utpekade mål uppnås. Omfattningen av och inriktningen på det dagliga arbetet med dessa frågor redovisas i det följande. Den tilltagande globaliseringen, IT-tekniska utvecklingen och det europeiska samarbetet är exempel på faktorer som på ett mer övergripande sätt påverkar myndighetens dagliga arbete. Det ställs allt högre krav på omvärldsanalys, teknisk kompetens och överblick samt på juridiska kunskaper. I detta sammanhang är myndighetens kontakter med sina motsvarigheter i de övriga nordiska länderna av stort värde. Detsamma gäller kontakterna mellan myndigheten och dess motsvarigheter på europeisk och internationell nivå som sker inom ramen för organisationerna GREF1 och IAGR2.

finns anledning att anta att illegalt spel är en av finasieringskällorna för annan och grövre kriminalitet. I båda dessa hänseenden har inspektionen kontakter med polismyndigheterna och med kommunala tillståndsmyndigheter. Avslutningsvis kan nämnas att myndigheten under året genomgått en omorganisation. Ett av syftena har varit att åstadkomma en mer slagkraftig organisation genom att renodla ansvar och uppgifter inom myndighetens verksamhets- och ansvarsområden. Antalet anställda har utökats och den personal som slutat har ersatts med ny personal. Lotteriinspektionens verksamhet under året har varit omfattande med en stor bredd i arbetsuppgifterna. Intensiteten i all verksamhet med anknytning till spel och lotterier har påtagligt ökat i samhället. Detta har i hög grad påverkat myndigheten, dess personal och det dagliga arbetet. Inspektionens personal har emellertid utfört sitt arbete med entusiasm och verksamheten har präglats av hög kompetens och hög integritet samt lett till ett mycket gott resultat. Strängnäs den 13 februari 2007

En annan faktor av betydelse för myndighetens verksamhet är sambandet mellan ökat spelande, som också går nedåt i åldrarna, och ett ökat antal spelberoende. Kunskap om dessa frågor och insikter om hur myndigheten i sin tillstånds- och tillsynsverksamhet skall bidra till att sociala skadeverkningar på grund av spel skall minimeras är en central fråga. I sammanhanget är myndighetens kontakter med Folkhälsoinstitutet av vikt. Kriminalitet i samband med spel handlar inte bara om brott mot lotterilagstiftningen genom till exempel spelautomater utan tillstånd och olagliga pokerklubbar. Penningtvätt förekommer och det

1

Gaming Regulators European Forum

2

International Association of Gaming Regulators

Hases Per Sjöblom Generaldirektör

5


Översikt över myndigheten Politikområde Finansiella system och tillsyn

Målet för politikområdet är att det finansiella systemet skall vara effektivt och tillgodose såväl samhällets krav på stabilitet som konsumenternas intresse av ett gott skydd, att tillsynen skall bedrivas effektivt, att kostnaderna för statsskulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken beaktas, samt att statens finansförvaltning bedrivs effektivt.

Tillsyn av spelmarknaden

Målet för spelpolitiken är en sund och säker spelmarknad där sociala skyddsintressen och efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former. Överskottet från spel bör värnas och alltjämt vara förbehållet det allmänna eller allmännyttiga ändamål, det vill säga föreningslivet, hästsporten och staten.

Organisationsstyrning

Lotteriinspektionen skall arbeta säkerhets- och problemorienterat samt koncentrera arbetet till sektorer på marknaden där risken för kriminalitet och sociala skadeverkningar bedöms vara störst.

Måluppfyllelse

Under året har Lotteriinspektionen genom sitt arbete på olika sätt verkat för en sund och säker spelmarknad där sociala skyddsintressen och efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former. Det har exempelvis skett genom att myndigheten fokuserat på frågor som rör åldersgränser, spelansvar samt vidtagit omfattande åtgärder för att motverka illegalt spel. Under året har myndigheten vidtagit åtgärder inom de sektorer på marknaden där hög risk för olagligt spel kan förekomma. Detta har skett genom att olagliga lotterier motverkats. Insatser har gjorts på flera områden, bland annat när det gäller illegala automater och olovligt pokerspel. Ett annat område som varit föremål för inspektionens uppmärksamhet gäller frågor om förbudet att främja lotterier som anordnats utom landet. Myndighetens kontrollanter har under året deltagit i ett antal tillsynsärenden inom ramen för den så kallade krogsaneringsgruppens arbete. Kontrollanterna har också haft kontakter med polisen i ärenden som misstänkt olagligt spel på automater och spel på pokerklubbar. Myndigheten har under året fortsatt vidareutvecklingen av en generell tillsynsmodell för verksamheten. Sammantaget har 5 275 kontroller inom tillsynsområdet genomförts under året. 7


Totalt har 3 877 beslut fattats i ärenden om tillstånd under året, inklusive tillstånd till värdeautomatspel. Den genomsnittliga handläggningstiden för lotterier har varit 37 dagar. Inspektionen anser att myndigheten uppnått de mål som riksdag och regering lagt fast för verksamheten.

Uppdrag

Lotteriinspektionen har genomfört den kontroll och tillsyn av Riksgäldskontorets utlottningsverksamhet som man har fått i uppdrag av regeringen att utöva.

Utvecklingen på spelmarknaden

Regleringen av spelmarknaden genomgår förändringar i ett flertal länder. Förändringarna avser tillstånds- och tillsynsprocesser, befogenheter för övervakningsmyndigheter, fördelning av ansvar mellan myndigheter med uppgifter hänförliga till lotterier och spel (spelövervakning, brottsbekämpning och skatteuppbörd), men också materiell lagstiftning. De lagändringar som genomförs är ofta större förändringar, såsom totalförbud mot att förmedla pengar, plikt för de som tillhandahåller infrastruktur att blockera viss information eller införanden av licenssystem öppna för alla. De snabba och stora förändringarna av spelmarknader världen över till följd av on-linespel väcker frågor om hur och varför regleringarna ser ut som de gör. De senaste åren har antalet klagomål till EU-kommissionen rörande nationella regleringar på spelområdet ökat kraftigt. Det ifrågasätts ofta om dessa regleringar stämmer överens med EG-rättens regler om etableringsfrihet, friheten att tillhandahålla tjänster och förbud mot importrestriktioner. 8

EU-kommissionen har låtit utföra en studie av förhållandena i medlemsländerna och skickat ett flertal formella underrättelser till medlemsländerna för att få förklarat på vad sätt de nationella regleringarna stämmer överens med EG-rätten. Även nationella domstolar får i större utsträckning mål rörande spelregleringens förenlighet med EG-rätten. Den kritik som framförs gör gällande att de nationella reglerna är diskriminerande, alltför långtgående i sina marknadsbegränsningar, inkonsekventa och inte tjänar syftet att begränsa spelandet. Flera länder ändrar helt eller delvis sina regler om spel efterhand som kritiken växer och granskningarna fortsätter. Under året fortsatte spelmarknadens aktörer att befästa sin ställning, särskilt på den marknad som marknadsför sina produkter över nätet. De mindre nätbolagen får allt svårare att hävda sig då de stora blir allt starkare genom att aktörer med direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i spelverksamhet ingår samarbetsavtal eller köps upp. Tendensen att alltfler produkter som erbjuds över disk också finns att tillgå elektroniskt fortsätter, liksom att tiden mellan spel och resultat blir allt kortare. Pokerspelet via Internet har intagit en unik ställning på spelmarknaden och det finns inga tecken på att spelformen skulle minska i popularitet. Intresset för bingo på nätet har visat en markant ökning under året och kan vara den spelform som kommer att utvecklas mest positivt den närmaste tiden. Allt fler arrangörer erbjuder den här spelformen. Spelberoendeföreningar varnar nu för att bingo på nätet kommer att öka antalet personer med spelproblem, främst bland kvinnor och ungdomar. Några större nyheter har inte dykt upp vad gäller onlinespel. De etablerade spelen fortsätter att utvecklas i takt med att ny teknik introduceras och


att spelaren får tillgång till allt bättre bandbredd och snabbare datorutrustning. Även om vi inte har sett särskilt många spelnyheter så är det uppenbart att det utbud av spel som en spelsajt erbjuder stadigt växer, exempelvis så kompletteras ofta poker med onlinekasino, bingo, vadslagning och ibland även skicklighetsspel.

rätten. Utredningen beskrev en modell med ett licensförfarande som ett alternativ till den nuvarande regleringen. Betänkandet, som för närvarande bereds inom Regeringskansliet, har ännu inte lett till några lagstiftningsåtgärder.

Organisation

Kasinoindustrin har av tradition varit återhållsam med användning av tekniska lösningar. Den kostsamma hanteringen av kontanter har nu i allt större utsträckning börjat ersättas av kontantlösa system. Samtidigt utvecklas system för att analysera spelmönster hos användarna i syfte att kunna skräddarsy erbjudanden. I kasinona används nu i allt större utsträckning automatiserade spelbord och datatekniska lösningar såsom trådlösa nätverk. Spelansvar är en fråga som diskuteras alltmer bland aktörerna på spelmarknaden. Spelansvarsprogram har fått en större roll vid marknadsföring av spelprodukter och är ett viktigt försäljningsargument. För en mer fullständig bild av spelmarknadens utveckling och de förändringar på marknaden som observerats hänvisas till rapporten om spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 20063.

Lotterilagstiftningen

Lotteriutredningen överlämnade sitt slutbetänkande ”Spel i en föränderlig värld” (SOU 2006:11) i januari 2006. Utredningens uppdrag har varit att se över lagstiftningen inom spel- och lotteriområdet mot bakgrund av den fastställda spelpolitiken och lämna de förslag som kan behövas för att anpassa regleringen till den marknadsmässiga och tekniska utvecklingen på spel- och lotteriområdet samt till utvecklingen av EG-

Bild 1. Organisation

Lotteriinspektionens dagliga arbete leds av generaldirektör Hases Per Sjöblom. Styrelsen, där generaldirektören ingår, har fullt ansvar. Styrelsen har haft tolv sammanträden under året. Arbetet i styrelsen har främst omfattat uppföljning av myndighetens arbete4, remissvar, rapporter, föreskrifter, riktlinjebeslut gällande villkorsgivning enligt lotterilagen och principiellt viktiga beslut om nya lotterier och spel. Myndigheten är stationerad i Strängnäs. Myndigheten är organiserad i fyra enheter och en stab.

9

3

4

LI dnr 31/2007

avser såväl ekonomi, tillstånd, tillsyn som rättsutvecklingen inom inspektionens verksamhetsområde


Personal

Lotteriinspektionen hade 39 personer anställda samt en person inhyrd från bemanningsföretag vid 2006 års utgång. Av de 39 anställda är 23 kvinnor (59%) och 16 män (41%). Dessutom finns cirka 70 behovsanställda kontrollanter runt om i landet. Medellönen för de anställda, generaldirektörens lön ej medräknad, var vid årets utgång 29 778 kronor per månad. Den genomsnittliga åldern för samtliga anställda är 42 år.

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Personal- och kompetensförsörjningens måluppfyllelse

Lotteriinspektionen har uppnått målet med god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens. Personalrörlighet På grund av bland annat föräldra- och tjänstledigheter har personalrörligheten vid Lotteriinspektionen varit relativt hög. Lotteriinspektionen har inte haft några problem vid rekrytering av den kompetens som myndigheten haft behov av. Under året har nio personer slutat vid myndigheten. Tre av dessa nio personer var tillsvidareanställda och sex personer var visstidsanställda. Tolv personer har varit föräldralediga, helt eller delvis under året och tre personer har varit tjänstlediga för arbete vid annan myndighet. En person har beviljats delpension.

10

Lotteriinspektionen har under året rekryterat 13 nya medarbetare. Rekryteringarna är tillsvidareanställningar för att ersätta personer som slutat vid myndigheten och visstidsanställningar för att ersätta medarbetare som är eller har varit tjänstlediga. Härutöver har myndigheten rekryterat medarbetare för att säkerställa den personalförsörjning som behövs för myndighetens verksamhet. En person har varit visstidsanställd under sommaren som assistent. Under året har en person anlitats från bemanningsföretag som tillfällig resurs. Av de rekryterade medarbetarna har alla utom två akademisk utbildning. I det senare fallet har inte krav på högskoleutbildning ställts. Ett antal nya kontrollanter har rekryterats för att bibehålla en god säkerhet i kontrollarbetet. Som ett led i kompetensöverföringen och för att kvalitetssäkra verksamheten har under året interna rutiner dokumenterats. Arbetet kommer att fortsätta under år 2007. Vid rekrytering har myndigheten eftersträvat mångfald ur alla aspekter. Kompetensutveckling På myndigheten skall kvinnor och män ges lika möjligheter till utveckling i arbetet. Detta gäller både det egna arbetsområdet och när det gäller vidareutveckling till andra områden. Detta har skett genom att samtliga medarbetare getts stor möjlighet att, utifrån verksamhetens behov och egna önskemål, delta i utbildning. Ett led i kompetensförsörjningsarbetet är att erbjuda anställda relevanta utbildningar. En kartläggning över personalens kompetens har genomförts under året.


Sjukfrånvaro

Lotteriinspektionen har under året arbetat aktivt för att behålla en låg sjukfrånvaro. Sjukfrånvaro

2006

2005

2004

Kvinnor

2,1 %

1,4 %

3,0 %

Män

0,6 %

0,9 %

0,6 %

Åldersfördelning 30–49 år

1,2 %

1,2 %

1,8 %

Könsfördelning

Tabell 1. Lotteriinspektionens sjukfrånvaro i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden.

Andelen sjukfrånvaro i procent av den ordinarie arbetstiden var 1,4 procent under året och föregående år var motsvarande siffra 1,2 procent. Av medarbetarna vid inspektionen har 54 procent inte haft någon sjukfrånvaro under året.

Internt arbete under året

Myndighetens långsiktiga kvalitetsarbete har fortsatt under året. Exempelvis har arbetet med långsiktiga strategier inom utvalda områden och en långsiktig verksamhetsplanering fortsatt. Myndigheten har fortsatt att vidareutveckla en generell tillsynsmodell för myndighetens verksamhet som skall vara applicerbar på samtliga aktörer på spelmarknaden. Rikslotteriprojektet, som startades under hösten 2004, med uppgift att genomföra en helhetsöversyn av tillståndsgivning och kontroll av rikslotterier, skulle ha slutförts under året. Med anledning av omorganisation har arbetet med att slutföra projektet försenats. Projektet kommer att avslutas under våren 2007. Under året har arbetet med att ta fram ett nytt diarie- och ärendehandläggningssystem fortsatt och detta planeras att tas i bruk under år 2007 som en

del av den planerade IT-strategin. Denna omfattar även utbyte av telefonväxel vilket gjordes under hösten. I uppföljningen av miljömålen för år 2006 konstateras att myndigheten uppfyllt de uppsatta målen för pappersförbrukning, tjänsteresor och elförbrukning. Ekonomisk översikt

Lotteriinspektionens verksamhet finansieras genom anslag. Myndigheten tar ut avgifter av marknadens aktörer för ansökningar om tillstånd samt för kontroll och tillsyn. Avgifterna redovisas mot inkomsttitel, 9455 lotteriavgifter. Avgifter för utbildning får myndigheten nyttja i verksamheten. Anslaget för år 2006 fastställdes till 42,8 miljoner kronor. Under året har myndigheten levererat in 32,0 miljoner kronor i avgifter till statsbudgeten. Myndigheten hämtar antalsuppgifter, såsom antal ansökningar, bifall, avslag och aktuella tillstånd från myndighetens diarieföringssystem. Återrapporteringskraven under verksamhetsgrenen Tillstånd och normgivning avser antal inkomna ansökningar, antal bifall och avslag. Ansökningar som återtagits av sökanden eller avskrivits av myndigheten finns inte redovisade. Mellan åren finns vanligen också balanser med ärenden som ännu inte avgjorts. Uppbördsintäkterna redovisas som intäkter i resultatredovisningen. Samtliga belopp är angivna i kronor i resultatredovisningen om inget annat anges.

Ekonomisk utveckling

Verksamheten ger totalt ett ekonomiskt underskott som beror på att intäkterna inte täcker kontrollen av den illegala spelmarknaden eller information. De budgeterade siffrorna är hämtade 11


Verksamhetsgren, tkr

2006

Budget 2006

2005

2004

Totalt för myndigheten Intäkter Kostnader Resultat

32 348 34 498 –2 150

32 070 43 000 –10 930

30 074 37 857 –7 783

31 494 38 752 –7 258

Kontroll och tillsyn Intäkter Kostnader Resultat

21 988 20 228 1 760

25 000 26 000 –1 000

25 655 24 402 1 253

25 068 24 363 705

Tillstånd och normgivning Intäkter Kostnader Resultat

10 346 9 765 581

7 000 13 000 –6 000

4 382 9 467 –5 085

6 355 10 239 –3 884

Information Intäkter Kostnader Resultat

14 4 505 –4 491

70 4 000 –3 930

36 3 987 –3 951

70 4 149 –4 079

Tabell 2. Resultat per verksamhetsgren. Intäkter avser både uppbördsintäkter och intäkter som redovisas under anslaget (4§ avgiftsförordningen och finansiella intäkter).

5

Verksamheten får ge ett ekonomiskt underskott eller vara i balans men den får inte ge ett ekonomiskt överskott.

från regleringsbrevet och avser endast den planerade fördelningen av användningen av årets tilldelade anslag. Användningen av anslagssparandet ingår inte i de budgeterade siffrorna.

der året. Det beror på, som tidigare nämnts, att konsultkostnaderna för utveckling av kontrollprogram har minskat och att personalkostnaderna har varit låga under året.

Kostnaderna för året var något lägre än föregående år vilket beror på att personalkostnaderna varit lägre. Intäkterna var högre än föregående år, vilket beror på att AB Svenska Spel under året sökte tillstånd för värdeautomater, vilket ger en ökning på cirka 4,5 miljoner kronor. Intäkterna var dock lägre än vad som budgeterats för i regleringsbrevet. Av arbetstiden läggs 50 procent ned inom verksamhetsgrenen Kontroll och tillsyn medan 38 procent avser verksamhetsgrenen Tillstånd och normgivning. Resterande 12 procent läggs på verksamhetsgrenen Information.

Verksamhetsgrenen Tillstånd och normgivning gav ett ekonomiskt överskott på 581 tkr. Detta beror på att arbetet med värdeautomater utfördes i stor omfattning under året då alla nyansökningar hanterades för kommande tillståndsperiod.

Kontroll och tillsyn är myndighetens största verksamhetsgren även när det gäller intäkter och kostnader. Verksamheten gav ett positivt resultat un-

12

Inom verksamhetsgrenen Information får Lotteriinspektionen inom ramen för full kostnadstäckning5 besluta om grunderna för avgiftssättningen. Verksamheten ger totalt ett ekonomiskt underskott eftersom myndighetens främsta syfte inom detta område är att öka kunskapen och nå ut med information. Utbildningsverksamhet, för vilken myndigheten kan ta ut avgifter, har förekommit i mindre omfattning under året.


Ytterligare kommentarer till utvecklingen inom verksamhetsgrenarna återfinns under respektive verksamhetsgren. Fördelningen av myndighetens kostnader för verksamhet som bedrivs med stöd av lotterilagen, kasinolagen och automatspelslagen är följande. Myndigheten lägger 85 procent av kostnaderna på verksamhet som hör till lotterilagen, 5 procent på verksamhet som hör till automatspelslagen och resterande 10 procent på verksamhet som hör till kasinolagen. Kostnader, tkr Lotterilagen Kasinolagen Automatspelslagen Totalt för myndigheten

2006

2005

2004

29 349 3 281 1 868 34 498

32 001 3 477 2 379 37 857

35 160 3 592 38 752

Tabell 3. Fördelning av kostnader av bedriven verksamhet med stöd av kasinolagen, automatspelslagen respektive lotterilagen. Automatspelslagen trädde i kraft den 1 januari 2005.

De minskade kostnaderna för verksamhet inom lotterilagens område jämfört med tidigare år beror främst på minskade kostnader för personal som arbetar med ärenden avseende lotterilagen. Kostnaden för den administrativa ledningen uppgår till 6,0 miljoner kronor6. År 2005 var kostnaden 3,6 miljoner kronor och år 2004 var kostnaden 3,5 miljoner kronor. Ökningen är helt beroende på omorganiseringen som genomfördes under året. Till den administrativa enheten överfördes personal som tidigare var placerad på andra enheter.

6

Avser lön och sociala avgifter för styrelsen, generaldirektören samt administrativa enheten. Rättsenheten är ej inräknad. Totalt ingår 6 styrelseledamöter, 2 chefer och 9 medarbetare.

13


Verksamhetsgrenen Kontroll och tillsyn

Verksamhetsöversikt

All kontroll- och tillsynsverksamhet som bedrivs syftar till en sund och säker spelmarknad. Myndighetens uppgift är att se till att anordnaren bedriver sin spelverksamhet på ett korrekt sätt baserat på villkoren i tilldelat tillstånd eller lämnad koncession. Detta innebär kontroll av att anordnaren följer lagar, koncessioner, föreskrifter, villkor, kontroll- och ordningsbestämmelser och anordnarens egna interna rutiner. De tillsynsparametrar myndigheten aktivt arbetar med är hämtade från inspektionens generella uppdrag vad gäller sociala skyddshänsyn, konsumentskydd och att motverka kriminalitet. Eftersom spelmarknaden har utvecklats kraftigt de senaste åren har verksamhetsgrenen ställts inför nya uppgifter och problemområden. Detta har lett till krav på nya tillsynsmetoder och verktyg. För att leva upp till de nya kraven pågår en ständig utveckling för att strukturera, dokumentera och planera tillsynen på ett effektivare sätt.

det gäller rikslotterier som den koncessionsstyrda verksamheten. Tillsynsverksamheten grundar sig på såväl egna iakttagelser som anmälningar från allmänheten och andra myndigheter.

Mål

Den kontroll och tillsyn som bedrivs skall leda till att hög säkerhet i all spel- och lotteriverksamhet skall föreligga och att gällande regelverk efterlevs. På sikt skall verksamheten medverka till ett minskat utbud av illegal spel- och lotteriverksamhet. Risken för fusk och bedrägerier skall minimeras. Lotteriinspektionen skall fortsätta det påbörjade samarbetet i kontroll- och tillsynsverksamheten med berörda myndigheter för att effektivisera kontroll- och tillsynsverksamheten och motverka den ekonomiska brottsligheten.

Resultat

Lotteriinspektionens tillsynsarbete bedrivs såväl preventivt, löpande och i uppföljningssyfte. Det kan ske öppet eller anonymt genom myndighetens egen personal eller genom dess kontrollanter. Tillsyn sker också genom att granska och följa upp anordnarens arbete när det gäller interna rutiner och spelsystem. Inspektionen har en eller flera kontrollanter på plats vid varje enskilt dragningstillfälle såväl när

Rikslotterier och EMV-lotterier7

Rikslotterier Antal kontroller Antal anmärkningar

2006

2005

2004

523 7

516 7

538 5

7

Lotterier som förmedlas via elektromagnetiska vågor såsom via Internet och telefoni.

Tabell 4. Kontroll av rikslotterier.

15


Kontrollen utförs av myndighetens egen personal eller av anställda kontrollanter. För varje lotteri förordnas en eller flera kontrollanter som är närvarande vid varje enskild dragning. Kontrollanten har även till uppgift att kontrollera att de föreskrifter och villkor som gäller för lotteriet efterlevs. Detta innefattar kontroll av ekonomi, marknadsföring, vinster och eventuell teknisk utrustning. Kontrollanten går igenom upplägget av lotteriet, marknadsföring, lottryck, vinster med mera innan lotteriet startar. Därefter sker löpande kontroll under tillståndstiden. Totalt har 523 kontroller genomförts. Under året har sju avvikelser uppmärksammats, bland annat brister i interna rutiner och fel i reklamutskick. Efter lotteriets slut görs en slutgranskning och en lotteriberättelse lämnas till Lotteriinspektionen.

Restaurangkasino- och automatspel

Under året har 239 kontroller av restaurangkasinospel med kortspel, tärning och roulett genomförts med 43 anmärkningar som följd. Det har bland annat avsett bristande skyltning av min/max-insats, tillståndskopian har inte funnits synligt anslaget och att spelreglerna inte har funnits tillgängliga. Dessutom har 32 spelplatser som saknar tillstånd kontrollerats. På fyra av dem bedrevs spel. Under året har den öppna tillsynen, det vill säga där kontrollanten kontaktar spelansvarig på plats, ökat som ett led i den förebyggande verksamheten och uppgår till 30 procent av den total tillsynen av restaurangkasino. Spelplatser med värdeautomater, Jack Vegas och Miss Vegas, har kontrollerats vid 747 tillfällen med 75 anmärkningar som följd. Anmärkningarna har rört misstänkt olagliga spelautomater, tveksamma placeringar och brister i uppsikten 16

över automaterna. Av de nämnda kontrollerna har 110 gjorts öppet. Tillstånd har återkallats då det vid upprepade tillfällen konstaterats annat spel utan tillstånd på spelplatsen. En varning har meddelats AB Svenska Spel angående att spel bedrivits på fler automater än vad tillståndet medgav.

2006

2005

2004

239 43

387 121

290 17

32 4

17 7

0 0

Värdeautomater Antal kontroller Antal anmärkningar

747 75

1 069 63

624 25

Förströelsespel, LI:s tillstånd Antal kontroller Antal anmärkningar

337 109

100 29

0 0

0 0

156 44

0 0

4 11

0 0

14 4

Restaurangkasino Antal kontroller Antal anmärkningar Restaurangkasino – ej tillstånd Antal kontroller Antal anmärkningar

Förströelsespel, kommunala tillstånd Antal kontroller Antal anmärkningar Varuspel Antal kontroller Antal anmärkningar

Tabell 5. Kontroll av restaurangkasino- och automatspel. Under år 2005 gjordes inga kontroller av givna tillstånd för varuspel. Antal anmärkningar avser antal ifrågasättanden i samband med kontroll som föranlett åtgärd från myndigheten. Förströelsespel var ett nytt område från den 1 januari 2005 därav inga jämförelsesiffror för 2004 och likaså tillsynen av restaurangkasino utan tillstånd.

Under året har fyra kontroller genomförts på spelplatser med varuspel med elva anmärkningar som följd. Anmärkningarna avsåg bland annat spel på för många automater i förhållande till meddelat tillstånd, spel med för höga insatser och minderårigt spel. En varning har meddelats med anledning av att tillståndshavaren inte följt lotterilagen trots meddelande om råd och rekommendationer.


AB Trav och Galopp8

ATG Antal kontrollkörningar Antal myndighetsbesök Antal checksumme- och efterkontroller Ombudskontroller Antal anmärkningar

2006

2005

2004

0 5

0 6

82 6

0 312 276

304 379 541

366 392 560

Tabell 6. Kontroll av ATG. Förändringar av tillsynsmetodiken ligger till grund för att kontrollkörningar samt checksumme- och efterkontroller inte längre genomförs.

Lotteriinspektionen har under året genomfört fem tillsynsbesök på trav- och galoppbanor. Vid tillsynsbesöken har bland annat åldersgränsskyltning och tillgång till vadhållningsbestämmelser kontrollerats. Tillsynsbesöken visar generellt goda resultat och banorna uppfyller i allt väsentligt de krav som kan ställas på skyltning, tillhandahållande av vadhållningsbestämmelser och motverkande av underårigt spel. Andra tillsynsaktiviteter under året har berört ATG:s internationella verksamhet samt bolagets tekniska system.

När det gäller förströelsespelen har 337 kontroller genomförts med 109 anmärkningar som följd. Den vanligaste orsaken till anmärkning har varit att fel typ av spelautomat funnits på spelplatsen och att tillståndkopian ej funnits uppsatt.

Inspektionen har fortsatt att prioritera sociala skyddshänsyn varför omfattande tillsyn av ATG:s ombudskanaler genomförts. Myndigheten gjorde 312 kontroller hos ATG:s ombud. Kontrollerna har i första hand varit inriktade på åldersbegränsningar, kreditförbud och vadhållningsbestämmelser samt förekomsten av illegala spelautomater. Tillsynen har genomförts i både öppen och anonym form. Resultaten har delgivits bolaget i rapportform och inspektionen har bedrivit uppföljningsverksamhet. Ombudstillsynen visar på varierande resultat. Åldersskyltning och spelberoendeinformation fanns oftast enligt krav. Vadhållningsbestämmelser saknades vid ett stort antal kontroller.

17

8

Fortsättningsvis benämnt ATG.


AB Svenska Spel

Inspektionen har yttrat sig till regeringen angående bolagets koncessionsansökningar. Regeringen lämnade i beslut den 24 november 2005 AB Svenska Spel tillstånd att förmedla pokerspel via Internet. Tillståndet avser tiden fram till den 31 december 2007. Inspektionen har utfärdat villkor för pokerspelet samt särskilda kontroll- och ordningsbestämmelser. Spelet lanserades den 30 mars 2006. Inspektionen har gjort 428 kontroller hos bolagets ombud. Kontrollerna har även för AB Svenska Spel främst varit inriktade på åldersbegränsningar, spelberoendeinformation samt förekomsten av illegala spelautomater. Tillsynsbesöken har skett i både anonym och öppen form. Resultaten har sammanställts i rapportform och skickats till bolaget. Liksom resultatet av kontrollerna hos ATG:s ombud visar tillsynen på varierande utfall. Efter bolagets lansering av sin nya ombudsterminal är kravet på åldersskyltning alltid uppfyllt, däremot saknades spelberoendeinformation vid ett stort antal kontroller. AB Svenska spel

2006

2005

2004

Antal kontroller med kontrollant Antal kontrollkörningar Antal checksummekontroller Antal myndighetsbesök Ombudskontroller Antal anmärkningar

1 056 0 0 3 428 165

973 0 1 095 3 540 186

1 061 37 1 098 3 565 193

Tabell 7. Kontroll av AB Svenska Spel.

18

Kontrollanter från Lotteriinspektionen har närvarit vid 1 056 dragningar, där sju anmärkningar har framkommit. Månadsmöten med AB Svenska Spel har hållits för att diskutera säkerhet, driftincidenter, avstängningar, spelgränser, genomförda och framtida uppdateringar. Casino Cosmopol Casino Cosmopol Antal kontroller Antal anmärkningar

2006

2005

2004

237 1

299 6

162 8

Tabell 8. Kontroll av Casino Cosmopol.

Under året har inga nyetableringar ägt rum, vilket inneburit att inspektionens verksamhet främst har fokuserats på tillsyn. Vissa förändringar av villkoren har genomförts. Myndigheten har prioriterat tillsyn av regler respektive förhållanden av social karaktär såsom åtgärdsprogram för att motverka spelberoende och frågor om penningtvätt på kasinona. Den statliga kasinoutredningen (SOU 2006:64) publicerad sommaren 2006 har bland annat medfört att inspektionen har följt upp kasinonas hantering av ärenden om penningtvätt. Inspektionen har även besökt Finanspolisen och diskuterat deras erfarenhet av penningtvätt. Finanspolisen har uttryckt intresse för att hålla en utbildning för de berörda personalkategorierna på kasinona varför ett samarbete mellan kasinona och polisen har inletts. Inspektionen har fortsatt att utveckla arbetet med kontroll av de marknadsföringsåtgärder som Casi-


no Cosmopol vidtar samt andra åtgärder för att underlätta och förbättra inspektionens tillsyn. Den tekniska utvecklingen inom kasinobranschen har lett till att inspektionen har inlett en översyn av de tekniska systemen hos Casino Cosmopol. Syftet är dels att utveckla och förbättra den tekniska tillsynen, dels att tillmötesgå Casino Cosmopols behov av utvecklade spelformer och hantering av ny teknik. Som exempel kan nämnas ny teknik avseende automatspel såsom coinless och cashless. Sammanlagt har 237 tillsynsbesök och kontroller genomförts med en anmärkning. Anmärkningen avser brister i funktionaliteten av kameraövervakning. Riksgäldskontoret

Riksgäldskontoret Antal kontroller Antal anmärkningar

2006

2005

2004

43 1

28 0

31 0

Tabell 9. Kontroll av statens premieobligationsutlottningar.

Lotteriinspektionen har haft en kontrollant närvarande vid samtliga dragningar av vinster på premieobligationer. Ökningen av antalet kontroller jämfört med tidigare år beror i första hand på att samtliga kontrolltillfällen under året redovisats. Tidigare har mätningen istället baserats på antalet dragningsdagar då en kontrollant varit närvarande. Under året registrerades en incident i samband med dragningsarbetet, gällande distributionen av dragningsresultatet.

Central tillsyn

Lotteriinspektionen använder begreppet ”Central tillsyn” som beteckning på den verksamhet inspektionen utövar för att kontrollera och vidta åtgärder mot förekomsten av illegalt spel. Den direkta brottsbekämpningen åligger andra myndigheter. Genom sin verksamhet skall dock inspektionen minska risken för bedrägerier och andra ohederliga förfaranden. Inspektionens åtgärder begränsas av de befogenheter myndigheten har. Inspektionen har det övergripande ansvaret för tillsynen över samtliga spel i landet och befogenhet att meddela förbud och förelägganden vid vite. Polis- och åklagarmyndigheter har ett ansvar när brott misstänks. Lotteriinspektionen har således inte ensamt ansvar för kontroll och tillsyn av all verksamhet på spel- och lotteriområdet, men har ett ansvar för att andra berörda myndigheter får information om eventuella missförhållanden på spelmarknaden så att de kan ingripa. I 2006 års regleringsbrev framgår bland annat att verksamheten skall medverka till ett minskat utbud av illegal spel- och lotteriverksamhet och att risken för sociala skadeverkningar minimeras. Löpande kartläggning av spelautomater som saknar tillstånd har genomförts. Kartläggningen av dessa illegala spelautomater har rapporterats till rättsvårdande myndigheter genom polisanmälan. Arbetet har lett till ett mindre antal fällande domar. Från 2002 har myndighetens jurister härutöver arbetat främst med frågan om otillåtet främjande av lotterier som anordnas i utlandet och där

19


anordnaren saknar tillstånd att verka i Sverige. Arbetet har även här lett till ett fåtal fällande domar.

riktats främst på de områden som erfarenhetsmässigt medför störst risk för spelberoende eller kriminalitet, det vill säga spelautomater och poker.

Vid omorganisationen har Rättsenheten övertagit ansvar för den Centrala tillsynen.

Hösten 2006 har inspektionen kartlagt olaglig pokerverksamhet, lämnat tydligare underlag till polis i samband med anmälan, sammanträtt med lokala företrädare för rättsvårdande myndigheter och deltagit i del av deras operativa verksamhet. Effekten av arbetet är att polis har ingripit mot ett antal större pokerklubbar och att företrädare för dessa har blivit åtalade eller kommer att åtalas för dobbleri.

Den 1 april 2006 upphörde alla tillstånd, som givits av landets kommuner, till automatspel enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel (Automatspelslagen). Av nära 3 000 tidigare tillståndshavare har endast 620 sökt och beviljats nya tillstånd av Lotteriinspektionen. En omfattande insats gjordes för att kontrollera om tidigare tillståndshavare fortsatt med sin verksamhet utan tillstånd. Hittillsvarande arbete på området har inte haft någon märkbar påverkan på förekomsten av brott mot spellagstiftningen. Detta trots att inspektionen sedan år 1995 gjort ett stort antal kontroller och många polisanmälningar om pågående brott. Låga utdömda straff och en spellagstiftning som i beslut och domar presenteras på ett för allmänheten inte alltid lättförståeligt vis, har bidragit till den fortsatta brottsligheten. Arbetet med Central tillsyn har därför under hösten år 2006 inriktats på att finna former för samverkan med andra myndigheter. Syftet med arbetet är att anpassa arbetssättet till de behov som måste tillgodoses för att inspektionens verksamhet bättre skall påverka olaglig verksamhet. Lotterilagstiftningen syftar bland annat till att minska risken för bedrägeri och annan brottslighet och att minska risken för att enskilda spelar i en omfattning som överstiger deras ekonomiska förmåga (spelmissbruk). Arbetet med Central tillsyn har därför, i enlighet med regleringsbrevet, in-

20

Sammantaget har 1 311 kontroller och ärenden om misstänkta olagliga lotterier eller misstänkt främjande av deltagande i utom landet anordnat lotteri handlagts under året. Det har lett till 493 interna rapporter och 292 polisanmälningar. De rör ärenden om lotterier på Internet, poker och rapporter efter nedan genomförda kontroller. Nedan ges en närmare beskrivning av de viktigaste områdena.

Central tillsyn

2006

2005

2004

Antal kontroller, varav: Kartläggningskontroller som underlag för analyser Misstänkt olagligt automatspel Kontroll av misstänkt olagligt främjande Besiktning av spelautomater för polisens förundersökningar Misstänkt booking/vadslagning Pokerspel Misstänkt pyramidspel Antal rapporter eller polisanmälningar

1 311

690

467

0 1 188

10 415

220 152

85

217

83

22 0 16 0

43 0 5 0

5 6 0 1

493

419

137

Tabell 10. Central tillsyn.


Nedlagd tid

Avgifter och kostnader

Under året lades den största delen av den tillgängliga tiden för tillsynsarbetet ned på AB Svenska Spel, 30%. Andelen har ökat något då AB Svenska Spel introducerade poker på Internet. En stor förändring har även gjorts för den centrala tillsynen som ökat från 12% till 25%, där tillsynen koncentrerats på illegalt automatspel och poker.

Avgifter och kostnader

2006

2005

2004

Antal kontroller Avgift per kontroll Kostnad per kontroll Resultat per kontroll

5 275 4 168 3 835 333

6 553 3 915 3 724 191

5 735 4 371 4 248 123

Tabell 12. Ekonomisk redovisning för verksamhetsgren kontroll och tillsyn.

Verksamhet, % Lotterier Restaurangkasino Värdeautomater Förströelsespel ATG AB Svenska Spel Casino Cosmopol Riksgäldskontoret Central tillsyn Övrig kontroll Totalt

2006 5,5 2,0 4,3 2,9 9,4 30,0 19,6 0,8 24,7 0,8 100,0

2005

2004

12,1 2,7 2,3 1,9 9,7 29,6 21,9 0,2 11,9 7,7 100,0

8,3 2,0 2,0 0,0 15,5 29,3 18,2 1,1 21,6 2,0 100,0

Tabell 11. Andel nedlagd tid för varje område inom verksamhetsgrenen kontroll och tillsyn.

Totalt har 5 275 kontroller genomförts under året vilket är en minskning med 24 procent jämfört med år 2005. Detta beror på att tillsynen över AB Svenska Spel har ändrat inriktning. Där man tidigare gjorde över 1 000 checksummekontroller och kontrollkörningar har man ändrat arbetet och gör numera en planerad tillsyn. Kontroll och tillsyn visar ett ekonomiskt överskott på 333 kronor per kontroll, vilket är en förbättring från föregående år. Det beror på att kostnaderna för utveckling av kontrollprogram har minskat och personalkostnaderna har varit låga.

21


Verksamhetsgrenen Tillstånd och normgivning Verksamhetsöversikt

Mål

Normgivningen avser de föreskrifter, allmänna råd samt villkor, kontroll- och ordningsbestämmelser för respektive tillstånd som myndigheten utfärdar. Tillstånd avser alla former av lotterier, till exempel tillstånd till restaurangkasinospel, rikslotterier, EMV-lotterier och olika typer av automatspel. En annan form av tillstånd är de typgodkännanden som ges för förhandsdragna lottsedlar och bingobrickor samt teknisk utrustning som används för insatser, vinstdragning och kontroll av så kallade egentliga lotterier och bingospel. Till verksamhetsgrenen hör också att vidta åtgärder när anordnare inte följt föreskrifter, villkor, kontroll- eller ordningsbestämmelser. Åtgärderna kan avse anvisningar, förelägganden, varningar eller återkallelser av tillstånd. Yttranden till domstolar och remissvar hör till verksamhetsområdet.

Arbetet med tillståndsgivningen skall leda till hög säkerhet i tillståndsgivna spel och lotterier samt att gällande regelverk efterlevs.

Lotteriinspektionen förenar varje enskilt tillstånd med specifika villkor. Villkoren utformas så att lotterierna skall bedrivas ur ett från allmän synpunkt lämpligt sätt. De utformas så att den tekniska säkerheten uppnås genom funktionella krav och de sociala aspekterna tillgodoses exempelvis genom krav på möjligheter för spelaren att kunna begränsa sitt spelande.

Resultat

Myndighetens arbete med föreskrifter och allmänna råd har varit av mindre omfattning under året. Föreskrifter utformas mot bakgrund av att lotterilagens krav skall kunna uppnås och för att säkerställa den tekniska säkerheten. Myndigheten har haft 26 ärenden i förvaltningsdomstol och lämnat 45 yttranden till domstol. De flesta av dem har avsett överklagande av villkor till förströelsespel samt misstänkta överträdelser av främjandeförbudet9.

Rikslotterier

Under året har 77 tillstånd beviljats varav 24 avsåg EMV-lotterier. Under året har 73 lotterier haft sin huvudsakliga försäljningstid med en beviljad omslutning på 6 miljarder kronor, varav Bingolotto 2,3 miljarder kronor. Anledningen till att antalet EMV-tillstånd har ökat är att ansökningar som inkom under slutet av år 2005 beviljades i början av år 2006.

23

9

38 § lotterilagen


Utvecklingen på lotterimarknaden går allt snabbare. Dels vad gäller koncepten dels att de blir alltmer tekniskt avancerade. Samtliga större lotterier innehåller komplexa frågeställningar av juridisk, ekonomisk och teknisk natur, vilket gör att skillnaden i handläggningen mellan EMV-lotteri och rikslotteri blir allt mindre. Folkspel har under året fått tillstånd att anordna lotterier via Internet. Sedan tidigare har Föreningen Spero tillstånd att bedriva lotterier via Internet. De största produkterna utgörs av bingospel. Dessa är de enda ideella organisationer som har tillstånd att bedriva lotteri via Internet. Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund har under året fått tillstånd att anordna tre olika typer av vadhållning på hundar. Tidigare fanns vadhållning på hundar bland AB Svenska Spels produkter. Rikslotterier

2006

2005

2004

82 62 20 77 53 24 2 1 1 73 58 15

86 67 19 74 64 10 3 1 2 67 60 7

69 63 6 67 61 6 4 3 1 69 66 3

Antal ansökningar varav traditionella lotterier varav EMV-lotterier Antal bifall varav traditionella lotterier varav EMV-lotterier Antal avslag/delvis avslag varav traditionella lotterier varav EMV-lotterier Antal tillstånd under året varav traditionella lotterier varav EMV-lotterier

Tabell 13. Tillståndsgivning till rikslotterier, avser lotterier som haft sin huvudsakliga försäljningstid under året.

har avslagits eftersom lotterikonceptet inte ansågs förenligt med en bestämmelse i lotterilagen. Beslutet har överklagats till länsrätt. Inspektionen gör en omfattande bedömning av ansökningarna med tonvikt på teknik både vad gäller uppbyggnad av lotteriet och kontrollmöjligheter. Ett annat väsentligt område är avtalen mellan servicebolag och de sökande organisationerna. Lotteriinspektionen kontrollerar att EMV-lotterierna uppfyller Lotteriinspektionens föreskrifter innan tillstånd ges. Innan lotteriet får starta försäljningen skall inspektionen ha fungerande kontrollrutiner. En sammanfattande bedömning av arbetet med ansökningar om rikslotterier visar att allt fler lotterier har inslag av tekniska lösningar som måste kontrolleras ur ett säkerhetsperspektiv. Detta gäller oavsett om lotteriet enligt lotterilagen klassificeras som ett EMV-lotteri eller ej. Investeringskostnaderna för att starta ett nytt lotteri är höga vilket kan medföra svårigheter för organisationerna att uppnå lönsamhet.

Restaurangkasino Restaurangkasino

2006

2005

2004

Antal ansökningar Antal bifall Antal avslag Antal anordnare Antal spelställen Antal spelbord

558 536 4 101 699 950

652 622 37 100 783 1 106

667 625 36 105 808 1 173

Tabell 14. Tillståndsgivning till restaurangkasinospel. Bland avslagen finns avslag på begäran om upphörande av tillstånd. De räknas inte som

En ansökan avseende ett traditionellt lotteri har avslagits. Lotteriinspektionen ansåg att den sökande organisationen inte i någon större omfattning bedrivit någon egen verksamhet utan var en stödförening. En ansökan gällande EMV-lotterier

24

ansökan.

Totalt har 536 tillstånd beviljats under året och fyra ansökningar har avslagits. Ett skäl till avslag var


till exempel att någon har bedrivit spel utan tillstånd på spelplatsen Inspektionen har återkallat ett tillstånd under året på grund av att restaurangen har bytt spelanordnare.

Förströelsespel

Förströelsespel

2006

2005

Antal ansökningar Antal bifall Antal avslag Antal spelställen Antal automater

396 356 17 370 1 355

225 111 11 94 397

Värdeautomater

Värdeautomater

2006

2005

2004

Antal ansökningar Antal bifall Antal avslag (helt eller delvis) Antal spelställen Antal automater

2 793 2 695 67 2 544 7 143

453 415 4 2 319 6 843

2 714 2 633 5 2 135 7 146

Tabell 16. Tillståndsgivning till värdeautomatspel.89 tillstånd avser bingohallar (91 tillstånd under år 2005 och 94 under år 2004).

Tabell 15. Tillståndsgivning till förströelsespelspel

De kommunala tillstånden upphörde att gälla från och med den första april i år varför antalet ansökningar har varit något högre än under år 2005. Under året har 396 ansökningar inkommit, 17 av dessa har avslagits. Skäl till avslag har bland annat varit att ansökan gällt spel som ej ges tillstånd till såsom poker och frukthjul samt att det på spelplatsen fanns spel utan tillstånd. Under året har 68 tillstånd återkallats. Återkallelse har i de flesta fall skett på begäran av tillståndshavaren. I sju fall förekom olagliga lotterier på spelplatsen. Det har inkommit färre ansökningar än förväntat. Detta har troligen sin förklaring i att kostnader för inköp av spel, reparationer av desamma samt att ansöknings- och kontrollavgifter för förströelsespelen är så höga att det medfört svårigheter för företagen att uppnå någon lönsamhet. Många har även begärt återkallelse av sitt tillstånd under året på grund av detta.

Under året har villkoret för värdeautomatspelet förändrats så att Lotteriinspektionen från och med 1 juni 2006 tillämpar en regel att AB Svenska Spel vid ansökan och därefter årligen skall ge in handlingar som utvisar att omsättningen efter utbetalda vinster på värdeautomatspelet inte överstiger övrig omsättning på spelplatsen. Dessutom skall bolaget vid ansökan som avser fler än två spelautomater ge in handlingar som utvisar att omsättningen på hämtmat inte överstiger 50 procent av övrig omsättning (värdeautomatspelet exkluderat). Denna regel skall säkerställa att värdeautomaterna utgör ett komplement av förströelsekaraktär på spelställena och inte är allt för dominerande. En prövning av samtliga tillstånd har gjorts under hösten och 2 695 ansökningar har bifallits varav 2 228 tillstånd gäller från och med 1 januari 2007. Helt eller delvis har 67 ansökningar har avslagits varav 35 avser tillstånd från och med år 2007. Grunden för avslag har bland annat varit att verksamheten tidigare bedrivits i strid med inspektionens villkor, att omsättningen på värdeautomaterna varit högre än restaurangens övriga omsättning samt i vissa fall på grund av olämplig placering av automaterna. Berörd kommun har beretts tillfälle att yttra sig i varje ärende innan beslut har fattats. Att serveringstillstånd dragits in, upphört eller avtal med restaurangägaren sagts upp har lett till att 156 tillstånd har återkallats.

25


Övriga tillstånd

Under året har två bingotillstånd beviljats där högsta vinstens värde överstiger ett basbelopp, 12 bingotillstånd har beviljats för sammankoppling av spel mellan bingohallar i flera län, fyra tillstånd för bygdetrav och ett tillstånd har beviljats för riksbingospel. En ansökan har inkommit om innehavstillstånd för utbetalningsautomater och två ansökningar har inkommit om tillstånd till automatspel ombord på fartyg i internationell trafik. Samtliga ansökningar har bifallits.

Övriga tillstånd Ansökningar Bifall Avslag/avskrivning

2006 22 22 0

2005 27 18 2

2004 17 13 1

Tabell 17. Tillståndsgivning av övriga lotteriformer.

Tre ansökningar om tillstånd till varuspel har inkommit till inspektionen. Fyra ansökningar har bifallits varav en inkom under år 2005.

Typgodkännande

Typgodkännande Antal ansökningar Antal bifall Antal avslag Antal typgodkända lotter Antal typgodkända bingoutrustningar Tabell 18. Typgodkännande.

26

2006

2005

2004

92 74 1 160

63 53 2 152

46 41 2 140

5

6

4

Ett flertal av de typgodkända lotterna har under året förnyats vilket har resulterat i ökat antal ansökningar. Myndigheten har avslagit en ansökan eftersom lotten inte uppfyllde inspektionens säkerhetskrav för lotter. Tryckeribesök har genomförts i regi av Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) som möjliggjort typgodkännande i de högre vinstklasserna. Under året har ett regelverk för typgodkännande av terminaler som reglerar insatser tagits fram och börjat användas. Ett förslag till regelverk för banspelsutrustning för Greyhound racing har tagits fram. Även en teknisk utrustning som används för kontroll i egentligt lotteri efter tillstånd av kommun har godkänts.

Handläggningstider

Den genomsnittliga handläggningstiden för tillståndsgivningen var under året 37 dagar. Den har ökat med 11 dagar vilket beror på att prövning av samtliga tillstånd för värdeautomater har gjorts under hösten. Handläggningstiden för EMV-lotterier har varit 49 dagar, vilket är en minskning av handläggningstiden med 75 dagar jämfört med föregående år. Minskningen beror på att de flesta ansökningar under året gällt ansökningar där organisationerna tidigare haft tillstånd. Även handläggningstiden för typgodkännande har minskat under året till 72 dagar jämfört med 124 dagar året innan vilket beror på att flertalet ansökningar är för lotter som söker tillstånd för typgodkännande på nytt.


Avgifter och kostnader Handläggningstider Restaurangkasino Antal beslut Genomsnittlig handläggningstid, dgr Värdeautomater Antal beslut Genomsnittlig handläggningstid, dgr Förströelsespel Antal beslut Genomsnittlig handläggningstid, dgr Varuspel Antal beslut Genomsnittlig handläggningstid, dgr Rikslotterier Antal beslut Genomsnittlig handläggningstid, dgr EMV-lotterier Antal beslut Genomsnittlig handläggningstid, dgr Typgodkännande Antal beslut Genomsnittlig handläggningstid, dgr Övriga Antal beslut

2006

2005

2004

562

659

661

21

20

18

2 762

419

2 638

39

12

66

373

122

17

57

4

7

1

69

46

100

54

65

64

16

12

8

25

12

7

49

124

158

75

55

39

72

124

78

22

20

14

Avgifter och kostnader Lotterier Antal beslut Avgift per st Kostnad per st Resultat per st

2006

2005

2004

3 877 2 669 2 518 151

1 351 2 519 5 952 –3 433

3 377 1 789 2 540 –750

Tabell 23. Ekonomisk redovisning för verksamhetsgren Tillstånd och normgivning.

Inspektionen har ett överskott på 151 kronor per handlagt tillståndsbeslut. Förändringen från föregående år beror på att avgifterna ökat då antalet värdeautomater som söks vartannat år sökts under hösten.

Tabell 22. Handläggningstider för verksamhetsgren Tillstånd och normgivning.

Förströelsespelens handläggningstid har också minskat från 57 dagar till 17 dagar vilket beror på att handläggningen har blivit mer rutinmässig jämfört med föregående år.

27


Verksamhetsgrenen Information Verksamhetsöversikt

Verksamhetsgrenen information arbetar med utbildningar, informationsmöten och det informationsmaterial som myndigheten ger ut. Verksamhetsgrenen genomför även arbetet med myndighetens webbplats, omvärldsanalys, internationella kontakter och statistik. Mål

Lotteriinspektionen skall sprida och öka kunskapen om lotterilagstiftningen samt initiera och genomföra informationsåtgärder inom myndighetens verksamhetsområde. Lotteriinspektionen skall hålla regeringen underrättad om utvecklingen på spel- och lotterimarknaden, nationellt och internationellt. Resultat

Under året har Lotteriinspektionen genomfört fem utbildningar i lotteriregleringen, avseende tillståndsgivning och kontroll, för kommunala handläggare och kontrollanter. Nyheter förmedlas kontinuerligt via pressmeddelanden och på webbplatsen. Myndigheten har fortsatt arbetet med insamling och publicering av statistik över spelmarknaden. Under år 2006 har två telefonundersökningar om ”Spel på Internet” genomförts av SIFO på uppdrag av Lotteriinspektionen. I enlighet med re-

gleringsbrevet för budgetåret 2006 har myndigheten lämnat en rapport till regeringen om utvecklingen på spelmarknaden såväl nationellt som internationellt10. Utbytet med myndighetens motsvarigheter i de nordiska grannländerna har fortsatt under året med ett möte i Danmark. Inom ramen för det nordiska samarbetet finns två särskilda arbetsgrupper, en för tekniska frågor och en för statistik över spelmarknaden i norden. De båda arbetsgrupperna har fortsatt sitt arbete under året. Lotteriinspektionen har fortsatt deltagit i möten med organisationerna GREF11 och IAGR12. Samarbetet i det europeiska samarbetsorganet GREF har fortsatt att utvecklas under året. Det finns fyra arbetsgrupper inom GREF:s ram. En teknisk grupp som fokuserar på den tekniska utvecklingen på spelområdet, en grupp som arbetar med information och statistik, en tredje grupp som arbetar med spelansvars- och spelberoendefrågor samt en fjärde grupp som arbetar med frågor angående illegalt spel. Sverige har, tillsammans med Lettland, ett samordningsansvar för gruppen som ska arbeta med information och statistik. Även inom det internationella samarbetsorganet IAGR3 har samarbetet utvecklats. Myndighetens chef ingår numera i organisationens styrelse och en representant i organisationens arbetsgrupp för e-gambling. Samarbetet med de nordiska kontrollmyndigheterna samt inom organisationerna GREF och IAGR har varit betydelsefullt för Lotteriinspektionens verksamhet. 29

10

Dnr 72/2006

11

Gaming Regulators European Forum

12

International Association of Gaming Regulators


Finansiell redovisning

Resultaträkning Tkr Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag Intäkter av avgifter och andra ersättningar Finansiella intäkter Summa Verksamhetens kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Summa

Not

2006-01-01– 2006-12-31

2005-01-01– 2005-12-31

1 2

34 841 14 175 35 030

38 064 41 107 38 212

3

–22 966 –2 951 –7 351 –79 –1 151 –34 498

–25 012 –3 073 –8 176 –174 –1 422 –37 857

532

355

32 159

29 926

–32 090 69

–29 958 –32

601

323

4

Verksamhetsutfall Uppbördsverksamhet Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet Saldo Årets kapitalförändring

5

31


Balansräkning TILLGÅNGAR, tkr

Not

2005-12-31

2004-12-31

253

463

71 1 374 1 445

373 1 339 1 712

1 468 2 933 3 402

47 410 4 092 4 549

10

555 4 612 5 167

758 0 758

11

–16 071

–6 438

12

10 445 3 10 448

5 114 3 5 117

4 644

6 160

13 5

–1 721 601 –1 120

–2 044 323 –1 721

14

340

249

15 16

1 172 773 1 185 799 3 929

1 931 1 269 1 902 620 5 722

17

1 495

1 910

4 644

6 160

Immateriella anläggningstillgångar Rättigheter och andra immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet Maskiner, inventarier, installationer m.m. Summa materiella anläggningstillgångar Fordringar Kundfordringar Fordringar hos andra myndigheter Övriga fordringar Summa fordringar Periodavgränsningsposter Förutbetalda kostnader Övriga upplupna intäkter Summa periodavgränsningsposter Avräkning med statsverket Avräkning med statsverket Kassa och bank Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Kassa, postgiro och bank Summa kassa och bank

6 7, 8

9

SUMMA TILLGÅNGAR KAPITAL OCH SKULDER Myndighetskapital Balanserad kapitalförändring Kapitalförändring enligt resultaträkningen Summa myndighetskapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Skulder m.m. Lån i Riksgäldskontoret Skulder till andra myndigheter Leverantörsskulder Övriga skulder Summa skulder m.m. Periodavgränsningsposter Upplupna kostnader SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

32


Anslagsredovisning Tkr

Not

Redovisning mot anslag Anslag Lotteriinspektionen ramanslag 2:1 Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp

1

2006

2005

1 895 42 839 –1 895 42 839 –34 804 8 035

6 172 39 959 –6 172 39 959 –38 064 1 895

32 000 32 090

28 200 29 958

Redovisning mot inkomsttitel Inkomsttitel 9455 Lotteriavgifter Beräknat belopp Inkomster

Läshjälp till finansiell redovisning

Statlig redovisning skiljer sig från redovisning inom exempelvis det privata näringslivet. Därför kan man inte jämföra statliga myndigheters resultat- och balansräkningar med till exempel aktiebolags. Några av de viktigaste skillnaderna förklaras nedan. Anslagsredovisningen talar om hur det har gått under perioden. Den beskriver den tilldelade budgeten samt budgetöverskott från tidigare räkenskapsår. Även de utgifter och inkomster som räknats av mot budgeten framgår. Det är inte alla kostnader som får räknas av. De kostnader som inte får räknas av bildar en restpost i resultaträkningen som Årets kapitalförändring. Redovisningen mot inkomsttitel visar hur mycket myndigheten levererat in i avgifter direkt till statsbudgeten.

Posten Årets kapitalförändring är då inget resultat utan en saldopost som består av de kostnader som myndigheten inte får avräkna mot anslaget, det vill säga myndigheten får inga intäkter i posten Intäkter av anslag för dessa. Posten består bland annat av avskrivningar på anläggningstillgångarna, semesterlöneskuld till personalen och saldot i uppbördsverksamheten. Uppbördsverksamheten omfattar alla avgifter som myndigheten levererar direkt till statsbudgeten.

33


Sammanställning över västentliga uppgifter, tkr Lotteriinspektionen, 2006-12-31 2006

2005

2004

2003

2002

Beviljad låneram i RGK Utnyttjad låneram i RGK

6 000 1 172

6 000 1 931

6 000 3 085

6 000 3 711

6 000 4 294

Beviljade kontokrediter i RGK Maximalt utnyttjade kontokrediter i RGK

3 526

3 250

3 178

3 880

3 380

– 175

– 107

– 133

– 125

163

32 000 32 090

28 200 29 958

31 700 31 301

29 000 31 258

24 200 29 494

70 14

70 41

73 97

250 73

300 55

1 285

0

625

582

3 380

8 035

– 1 895

– 6 172

– 4 292

– 2 398

Framtida åtaganden

Totala åtaganden Tilldelade bemyndiganden

– –

– –

– –

– –

– –

Antal årsarbetskrafter Medelantal anställda

33,3 37

32,6 34,5

32,2 33,5

29,0 32,0

26,9 27,5

Driftskostnad per årsarbetskraft LI har även arvoderade kontrollanter varför driftskostnaden per anställd blir så hög Ungefärligt antal

994

1 115

1 157

1 021

1 318

70

80

80

80

90

601 –1 443

323 –2 044

–653 –1 391

336 –1 727

–57 –1 671

Räntekostnader på räntekonto Ränteintäkter på räntekonto Avgifter som myndigheten inte disponerar Avgiftsintäkter, beräknat belopp Avgiftsintäkter, faktiskt utfall Avgifter som myndigheten disponerar Avgiftsintäkter beräknat belopp Avgiftsintäkter, faktiskt utfall Beviljad anslagskredit Utnyttjad anslagskredi Utgående reservationer Utgående anslagssparande

Årets kapitalförändring Balanserad kapitalförändring

34


Noter

Alla belopp är angivna i tkr där inte annat anges. Nedan anges jämförelsetal för år 2005 inom parentes eller i den högra kolumnen. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Lotteriinspektionens redovisning följer god redovisningssed enligt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till 2 kap 5–6 §§ i ovan nämnda förordning respektive allmänna råd till 6 § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring. Regeringen har i regleringsbrevet beslutat att Lotteriinspektionens utbildningsverksamhet skall finansieras med avgifter. Inom ramen för full kostnadstäckning får Lotteriinspektionen själv besluta om grunderna för avgiftssättningen, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Vid en jämförelse av intäkterna i de finansiella delarna och resultatredovisningen är det viktigt att notera att även uppbördsintäkterna redovisas som intäkter i resultatredovisningen. Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper; Anläggningstillgångar, såväl materiella som immateriella, med en beräknad livslängd om minst tre år och med ett anskaffningsvärde om minst 10 000 kr finansieras med lån hos Riksgäldskontoret. Förbättringsutgifter på annans fastighet finansieras med lån hos Riksgäldskontoret om de uppgår till väsentliga belopp, över 100 000 kr, och den återstående hyrestiden är minst 3 år. Enstaka inventarier av ringa värde skall finansieras med lån hos Riksgäldskontoret om de ingår i en fungerande enhet vars totala värde överstiger 10 000 kr (exkl. moms). Detta gäller inte efterkommande kompletteringar som understiger 10 000 kr. De inventarier som inte finansieras med lån finansie-

ras med anslagsmedel. Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde. Avskrivningstiden skall motsvara den ekonomiska livslängden. Avskrivningar görs linjärt enligt nedan:

5 år 5 år 5 år 10 år 3–6 år

Programvaror och licenser Servrar, laserskrivare, hårdvara för kontrollsystem Kontorsmaskiner och bilar Möbler Investeringar i annans fastighet skrivs av på samma tid som den återstående tiden på gällande hyreskontrakt

Övriga datorer med ett värde över 10 000 kr beräknas ha en ekonomisk livslängd understigande tre år, vilket innebär finansiering med anslagsmedel.

Myndigheten bedömer osäkra fordringar löpande. Fordringar bokförs som befarade förluster när myndigheten vidtar indrivningsåtgärder eller vid en pågående konkurs. En osäker fordran är en konstaterad förlust när myndigheten fått besked om att utdelning i en konkurs ej kommer att ske. Brytdagen för samtliga myndigheter är fastställd till den 10:e i månaden efter budgetårsskiftet. Fakturor som avser det gamla året och som anländer till myndigheten efter brytdagen bokförs som periodavgränsningsposter om de överstiger 5 000 kr och inte avser återkommande räkningar, som telefon, städning och hyra av Agresso med mera.

35


Under budgetåret har följande ersättningar och förmåner betalts till styrelsen och ledande befattningshavare. Gustavsson Åke, Styrelseordförande Skattepliktiga ersättningar Förmåner Övriga styrelseuppdrag: Socialstyrelsens styrelse, Radiotjänst i Kiruna AB Sjöblom Hases Per, Generaldirektör Skattepliktiga ersättningar Förmåner Övriga styrelseuppdrag: inga

77 550 kr 64 kr

785 634 kr 1 024 kr

Lindfelt, Carina, Styrelseledamot fr.o.m. 2006-04-01 Skattepliktiga ersättningar 18 747 kr Förmåner 0 kr Övriga styrelseuppdrag: inga Lindquist Björn, Styrelseledamot t.o.m. 2006-03-31 Skattepliktiga ersättningar Förmåner Övriga styrelseuppdrag: Inga Magnusson Sjöberg Cecilia, Styrelseledamot t.o.m. 2006-03-31 Skattepliktiga ersättningar Förmåner Övriga styrelseuppdrag: inga

36

6 377 kr 0 kr

Netz Bo, Styrelseledamot Skattepliktiga ersättningar Förmåner Övriga styrelseuppdrag: AB Svensk Exportkredit

27 546 kr 64 kr

Perers, Karin, Styrelseledamot fr.o.m. 2006-04-01 Skattepliktiga ersättningar Förmåner Övriga styrelseuppdrag: Utbildningsradion

21 476 kr 64 kr

Seipel, Peter, Styrelseledamot fr.o.m. 2006-04-01 Skattepliktiga ersättningar 21 597 kr Förmåner 64 kr Övriga styrelseuppdrag: Boob Design AB, Institutet för rättsinformatik vid Stockholms universitet Zachrisson Ann-Christine, Styrelseledamot Skattepliktiga ersättningar Förmåner

37 686 kr 64 kr

Övriga styrelseuppdrag: Kriminalvårdsnämnden, Offentligt ombud enligt 27 kap. 27§ rättegångsbalken 6 249 kr 0 kr


1. Årets anslagsutfall 34,8 mkr (jfr 38,1 mkr), understiger de tilldelade medlen för budgetåret med 8,0 mkr och det utgående anslagssparandet uppgår till 8,0 mkr. Det beror på minskade personalkostnader. 2. Intäkter av avgifter och andra ersättningar består i sin helhet av avgifter enligt 4 § avgiftsförordningen, 14,3 tkr (jfr 41 tkr). 3. Lönekostnaderna exklusive arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal uppgår till 15 494 tkr (jfr 16 099). Att lönekostnaderna har minskat beror på hög personalomsättning under året. 4. Posten övriga driftskostnader består av Inköp av tjänster Resor, information och kontrollkostnader Inköp av varor Övriga driftskostnader Summa 5. Årets kapitalförändring består av Amorteringar Periodiseringar Befarande kundförluster Förändring semesterlöneskuld Avskrivningar Summa

2006 3 440 1 783 1 163 965 7 324

2005 4 049 2 256 973 892 8 170

2006 –1 939 840 65 –745 1 178 –601

2005 –1 594 –146 32 –37 1 422 –323

Årets kapitalförändring består av en periodiseringsdifferens mellan de kostnader som myndigheten redovisar och de intäkter som myndigheten avräknat från statsbudgeten 6. Förbättringsutgifter på annans fastighet IB anskaffningsvärde Årets inköp – Avgår utrangering UB anskaffningsvärde IB Ack avskrivningar Årets avskrivningar – Avgår utrangering UB Ack avskrivningar Bokfört värde 7. Maskiner, inventarier, installationer m.m. IB anskaffningsvärde Årets inköp – Avgår utrangering UB anskaffningsvärde

2006 1 620 0 –325 1 295

2005 1 620 0

1 247 275 –298 1 224

909 338 1 247

71

373

2006 6 290 691 –70 6 911

2005 6 611 140 –461 6 290

. 8

IB Ack avskrivningar Årets avskrivningar – Avgår utrangering UB Ack avskrivningar

4 951 650 –64 5 537

4 564 848 –461 4 951

Bokfört värde

1 374

1 339

Finansiell leasing IB anskaffningsvärde Årets inköp UB anskaffningsvärde

2006 0 348 348

2005 0 0 0

0 77 77

0 0 0

271

0

2006 2 334 435 148 20 103 0 3 040

2005 2 910 639 472 34 33 4 4 092

IB Ack avskrivningar Årets avskrivningar UB Ack Bokfört värde 9. Övriga fordringar består av Statliga bolagen, kontrollavgifter Rikslotterier, kontrollavgifter Kasino, kontrollavgifter Övriga kontrollavgifter Automatspel Övriga fordringar Summa

Att faktureringen för de statliga bolagen ligger lågt beror på en förändring i beräkningen av kontrollavgifterna. Att faktureringen för restaurangkasino är låg beror på en sänkning av kontrollavgiften. 10. Förutbetalda kostnader består av Förutbetalda hyror Förutbetalda konsultkostnader Summa

2006 555 0 555

2005 539 219 758

1 620 Att de förutbetalda konsultkostnaderna minskat i jämförelse med föregående år beror på att myndigheten föregående årsskifte hade konsulttimmar tillgodo hos leverantörer. 11. Avräkning med statsverket Ingående balans

2006 –6 438

Avräknat mot statsbudgeten: Anslag 34 840 Inkomsttitel, 9455 –32 090 Avräknat mot statsverkets checkräkning: Anslagsmedel som tillförts räntekonto –40 944 Uppbördsmedel m.m. 28 561 Utgående balans –16 071

2005 –10 097

38 064 –29 958 –33 787 29 340 –6 438

37


12. Behållning räntekonto Anslagsmedel Varav kortsiktigt likviditetsbehov

2006 10 445 2 538

2005 5 114 3 330

13. Den balanserade kapitalförändringen består av Ingående balans Föregående års kapitalförändring Utgående balans

2006 –2 044 323 1 721

2005 –1 391 –653 –2 044

2006 249 91 0 340

2005 162 87 0 249

2006 6 000 1 931 420 –1 179 1 172

2005 6 000 3 085 0 –1 154 1 931

2006 161 144 124 84 81 66 65

2005 59 183 674 253

14. Avsättningar Ingående avsättning Årets pensionskostnad Årets pensionsutbetalningar Utgående avsättning 15. Beviljad låneram Ingående balans Nya lån Årets amorteringar Summa 16. Leverantörsskulder avser Systeam Eurocard Diners Club International Proffice Sifo Research & Consulting AB Inredningshuset Kinnarps Mälardalen AB Västmanlands Städ- och Flytt Esswege Interpares Övriga skulder Summa

460 1 185

674 125 608 1 902

17. Periodavgränsningsposten består av Semesterlöneskuld Trygghetsstiftelsen, TA-medel Revision år 2006 Övriga skulder Summa

2006 1 093 186 200 16 1 495

2005 1 497 90 168 155 1 910

38


Ordlista För att underlätta för läsaren förklaras nedan ett antal begrepp som används.

lotterilagen har möjlighet att få tillstånd att anordna lotteri.

Anordnare/aktör De som har ett tillstånd från regeringen eller Lotteriinspektionen att bedriva lotteriverksamhet brukar kallas anordnare. Ibland kan uttrycket aktör användas. Den kan också finnas andra aktörer än anordnaren på spelmarknaden, till exempel serviceföretag och intresseorganisationer.

Förströelseautomat En förströelseautomat är en spelautomat som endast kan ge vinst i from av frispel, såsom flipperspel och bilbanor. Lotteriinspektionen lämnar tillstånd till och utövar kontroll över dessa spel enligt automatspelslagen från den 1 januari 2005. Spelet får anordnas av kommersiella företag.

Central tillsyn Lotteriinspektionens granskande verksamhet som inte avser beviljade tillstånd är central tillsyn. Exempelvis kan nämnas misstänkt olagliga lotterier eller otillåtet främjande.

Internationella kasinon Kasinon med internationella spelregler, det vill säga spel med högre insats och vinst än enligt lotterilagens bestämmelser, får bedrivas i enlighet med kasinolagen i Sundsvall, Malmö, Göteborg och Stockholm av Casino Cosmopol, helägt dotterbolag till AB Svenska Spel.

Egentligt lotteri Egentligt lotteri omfattar enligt lotterilagen lottning, gissning, vadhållning eller liknande förfaranden med undantag för vadhållning i samband med hästtävling och vadhållning i samband med idrottstävling som bedrivs i mer än en kommun. EMV-lotteri EMV-lotteri är ett lotteri som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor, såsom Internet, mobiltelefon eller digital-TV. EMV-lotteri får anordnas av en svensk juridisk person som är en ideell förening och som huvudsakligen främjar ett allmännyttigt ändamål inom landet. Lotteriinspektionen ger tillstånd till samtliga EMV-lotterier, det vill säga oavsett om försäljning skall ske lokalt, regionalt eller över hela landet. ATG och AB Svenska Spel får anordna EMV-lotteri enligt regeringens tillstånd. Vid internationella jämförelser används uttrycket online-spel.

Kedjebrevsspel I kedjebrevsspel, pyramidspel och liknande spel är vinstmöjligheterna beroende av deltagarens förmåga att rekrytera nya deltagare att satsa pengar i spelet. Kontroll Lotteriinspektionen utövar kontroll över den verksamhet som har ett beviljat tillstånd från regeringen eller Lotteriinspektionen enligt bestämmelserna i lotterilagen, kasinolagen eller lagen om anordnande av visst automatspel. Tillsyn används som ett synonymt ord (skiljs dock från central tillsyn). Restaurangkasino Till restaurangkasino räknas spelformerna roulette-, tärnings- och kortspel. Spelet får anordnas på restauranger av kommersiella företag.

Folkrörelsen Folkrörelsen eller föreningslivet är ett samlat begrepp för samtliga de ideella föreningar som enligt 39


Rikslotteri Rikslotteri är ett lotteri som anordnas i flera län. Rikslotteri får anordnas av en svensk juridisk person som är en ideell förening och som huvudsakligen främjar ett allmännyttigt ändamål inom landet. Ibland används begreppet ”traditionellt lotteri” för de lotterier som förmedlas som papperslotter. Kommuner och länsstyrelser lämnar tillstånd till lotterier på lokal respektive regional nivå. Typgodkännande Typgodkännande krävs för att garantera spelaren säkerhet. Det gäller förslutna lotter och bingobrickor men avser även teknisk utrustning som används för insatser, vinstdragning eller kontroll av egentliga lotterier och bingospel. Varuspelsautomat En varuspelsautomat är en spelautomat som betalar ut vinst endast i form av varor såsom klockor,

nallar eller choklad och där vinstmöjligheten helt eller delvis beror på slumpen. Tillstånd ges i samband med offentliga nöjestillställningar i form av tivoli eller liknande. Värdeautomat En värdeautomat är en spelautomat som betalar ut vinst i form av värdebevis, spelpoletter eller liknande och där vinstmöjligheterna huvudsakligen beror på slumpen. Spelet får anordnas på restauranger med serveringstillstånd och i bingohallar. Spelet får anordnas av AB Svenska Spel. Övriga tillståndsärenden Bland övriga tillståndsärenden redovisas tillstånd i mindre mängd såsom innehavstillstånd av spelautomater, automatspel ombord på fartyg, varuspel samt tillstånd till bingospel som skall anordnas i flera län eller med högsta vinsten överstigande ett basbelopp.

Lotteriinspektionens styrelse, Stockholm 2007-02-13

Från vänster: Ann-Christine Zachrisson, Peter Seipel, Åke Gustavsson, Bo Netz, Karin Perers, Hases Per Sjöblom och Carina Lindfelt 40


,OTTERIINSPEKTIONEN REGISTRATOR LOTTERIINSPEKTIONENSE   "ESÚKSADRESS!NUNDSVËG 0OSTADRESS"OX 3TRËNGNËS

/1e78ebc7-b605-4c2b-88a0-4b52a5f933b3  
/1e78ebc7-b605-4c2b-88a0-4b52a5f933b3  

http://www.lotteriinspektionen.se/Documents/Externa%20dokument/1e78ebc7-b605-4c2b-88a0-4b52a5f933b3.pdf