Page 1

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009


Innehåll Sammanfattning Utvecklingen på den svenska spelmarknaden Preliminär sammanställning av omsättningen Folkrörelsernas lotterier De statskontrollerade bolagen • Svenska Spel • ATG Privata aktörer • Restaurangkasino • Förströelsespel Teknik Säkerhet Spelberoende och spelansvar SWELOGS Riskbedömningar Benchmarking och best practice – europeiskt samförstånd Aktörerna i branschen samarbetar Rättsutvecklingen på spelmarknaden Sverige Främjandeförbudet Marknadsföring av lotterier Företeelser i strid med lagstiftningen – illegalt spel • Lägstabudauktioner • Pokerturneringar – live • Spelautomater och liknande anordningar

4 5 5 6 7 7 8 9 9 9 9 10 11 11 12 12 13 13 13 13 14 14 15 15 15

Internationell utveckling Politiskt arbete inom EU EU-domstolen Norden • Danmark • Finland • Norge Övriga medlemsländer • Tyskland • Frankrike • Storbritannien • Belgien • Polen Övriga världen • USA • Ryssland • Bolivia • Macao Bilaga A – Preliminär omsättning av spel i Sverige 2005–2009.

16 17 17 18 18 18 18 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 21 22


har ökat. Forskning som visar vilka spelformer som kan leda till missbruk och vilka grupper som är särskilt sårbara har lett till ytterligare åtgärder vad gäller spelansvar hos spelbolagen. Den omfattande marknadsföringen av utlandsbaserade spelbolag som förekommer i svenska medier har fortsatt. Den rättsliga aspekten när det gäller ingripanden mot denna marknadsföring har vi redogjort för i andra sammanhang.2 Uppdrag

I regleringsbrevet för budgetåret 2009 gav regeringen Lotteriinspektionen i uppdrag att i samband med årsredovisningen redovisa hur spelmarknaden har utvecklats i Sverige och världen. Den här rapporten är resultatet av det uppdraget. Liknande rapporter har lämnats för åren 2007 och 20081. Redovisningen är en kort sammanfattning av den utveckling och de nyheter som Lotteriinspektionen har noterat och ska inte ses som någon heltäckande genomgång av spelmarknaden i världen. Sammanfattning

De senaste årens trend att spelmarknaden blir alltmer teknikintensiv har fortsatt under det gångna året. Utvecklingen under 2009 kännetecknas framför allt av aktörernas strävanden att öka tillgängligheten på spel i olika miljöer. Poker och bingo på Internet är fortsatt populära. Det totala spelandet (bruttoomsättningen) i Sverige fortsatte att öka något trots den rådande ekonomiska krisen. 1

2

LI dnr 762/2007 och 08LI2820

Se t.ex. Redogörelse över aktuell rättstillämpning andra halvåret 2009 dnr. 09LI7409.

En viktig aspekt på spelmarknaden i ett vidare perspektiv är spelberoendefrågorna. Folkhälsoinstitutet har redovisat en stor undersökning som visar att framför allt andelen unga män som har spelproblem 4

Problemet med illegala spelautomater och liknande anordningar har återigen vuxit. Dock har den stora insatsen som vi genomförde i samarbete med bland andra Skatteverket under 2007 nu gett resultat i form av ett stort antal skatterevisioner och åtalsanmälningar mot de butiksägare och andra som hade automaterna utställda. Internationellt rapporterar flera länder om en tillbakagång för landbaserade kasinon medan poker fortfarande tilldrar sig stort intresse. Rättsutvecklingen på spelmarknaden går åt olika håll i olika jurisdiktioner. I vissa länder genomför man avregleringar medan man i andra arbetar för att behålla monopol eller strikt reglerade marknader. EU-domstolen har i ett avgörande bekräftat medlemsländernas möjligheter att under vissa förutsättningar behålla


monopol på spelmarknaden. EU-parlamentet antog en resolution som tar avstånd från harmonisering av spelmarknaden. Utvecklingen på den svenska spelmarknaden Preliminär sammanställning av omsättningen

År 2009 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt 40,9 miljarder kronor. Det är en ökning med drygt en miljard kronor, eller 2,7 procent, jämfört med året innan. Sammanställningen innehåller preliminära omsättningssiffror för AB Trav och Galopp (i fortsättningen ATG), AB Svenska Spel (i fortsättningen Svenska Spel) samt de omsättningsmässigt största anordnarna av rikslotterier. Omsättningen för övrigt spel är en uppskattning gjord utifrån 2008 års statistik över spelmarknaden, uppgifter från Lotteriinspektionens tillståndsgivning samt kontakter med de aktörer som verkar inom branschen. I summan ingår bruttoomsättningen för samtliga spelformer utom för Svenska Spels poker via Internet och Casino Cosmopol. För poker via Internet redovisas ”pokerraken”, vilken är den avgift bolaget tar ut av spelarna och för Casino Cosmopol redovisas nettoomsättningen, det vill säga omsättningen efter utbetalda vinster.

vilken är den avgift på 2,5 procent som bolaget tar ut av spelarna, uppgick till 305 miljoner kronor. Inte heller för Casino Cosmopol finns uppgifter om bruttoomsättningen och en uppskattning är svår att göra då olika spelformer har olika vinståterbetalningsprocent. Casino Cosmopols nettoomsättning minskade med två procent jämfört med året innan. Svenska Spels omsättning av spel via Internet, inklusive pokerraken, uppgick till 2 348 miljoner eller drygt 10 procent av bolagets totala omsättning. Under året har Svenska Spel avvecklat verksamheten som serviceföretag åt bingohallar, BingoLive. Omsättningen uppgick till sammanlagt 54 miljoner kronor. Produkten Oddset har utökats med spelformen Powerplay. ATG:s omsättning har ökat med sex procent jämfört med år 2008. Spelformen V75 är fortfarande bolagets största produkt med en omsättning på 4,7 miljarder kronor. Bolagets försäljning via Internet fortsätter att öka och uppgick till knappt 25 procent av den totala omsättningen medan det traditionella banspelet minskar.

Utöver den reglerade marknaden förekommer ett omfattande spel på utländska Internetsajter. Enligt Svenska Spel, som baserar sina uppgifter på omfattande undersökningar av spelvanor och omvärldsanalys, kunde nettoomsättningen på dessa sajter år 2008 beräknas till 1,9 miljarder kronor.

Folkrörelsernas sammanlagda spel och lotterier uppskattas till 14 procent av spelmarknaden. Det traditionella bingospelet fortsätter att minska sin omsättning medan samtliga större rikslotterier har ökat de senaste åren. Den största ökningen står Postkodlotteriet för som under 2009 omsatte drygt två miljarder kronor. Till följd av att det traditionella bingospelet minskar har Svenska Spel fått minska antalet värdeautomater på ett flertal bingohallar. Detta beroende på att värdeautomaterna inte får vara den dominerande verksamheten på spelplatsen.

Svenska Spels omsättning, exklusive Casino Cosmopol, har minskat med 1,5 procent jämfört med 2008. Uppgift om bruttoomsättningen av poker via Internet finns ej tillgänglig. Den så kallade pokerraken,

Det blir allt svårare att få uppgift om omsättning från de privata företag som bedriver restaurangkasino, men trenden de senaste åren har visat en minskad omsättning. 5


Marknadsandelar av bruttoomsättningen 40,9 Mkr Folkrörelsernas spel och lotterier 14%

ATG 31%

Restaurangkasino 1%

Svenska Spel inkl. poker och kasino 54%

I genomsnitt använder de svenska hushållen knappt tre procent av sin disponibla inkomst till spel och lotterier räknat på omsättningen före utbetalda vinster. Om man istället jämför kostnaden efter utbetalda vinster blir andelen drygt en procent av den disponibla inkomsten. Denna andel av inkomsterna som används till spel har varit lika hög under flera år. Även om omsättningen på spelmarknaden i absoluta tal ökar årligen, visar dessa tal alltså att svenskarnas spelande, sett i förhållande till disponibel inkomst, är konstant. Tabeller över brutto- och nettoomsättning samt för de omsättningsmässigt största spelformerna finns i bilaga A. Folkrörelsernas lotterier

Bingo och lotterier via Internet fortsätter att öka bland folkrörelserna. Senast i raden har Miljonlotteriet (IOGT-NTO) fått tillstånd att anordna både 6

Marknadsandelar av nettoomsättningen 16,7 Mkr

Folkrörelsernas spel och lotterier 17%

ATG 23%

Restaurangkasino 1%

Svenska Spel inkl. poker och kasino 59%

bingo och lotterier via webbplatsen www.miljonlotteriet.se. Folkspel har sedan tidigare tillstånd att anordna bingo på sajten www.bingolotto.se. Utvecklingen är både att fler aktörer väljer att tillhandahålla dessa spel och att spelandet ökar i omsättning. De stora folkrörelseägda lotterierna (Bingolotto, Miljonlotteriet, Kombilotteriet och Postkodlotteriet) har under 2009 ökat i omsättning, trots den finansiella kris som under det senaste året dominerat i samhället. Folkrörelsernas lotteriers vinstplaner tenderar att gå från att ha varit fasta till att vara sannolikhetsberäknade. Det innebär att beroende på om ett visst antal faktorer och händelser sammanfaller utfaller en viss vinst. När det gäller administration och genomförande av lotterier tenderar konsultföretag och serviceföretag att få en alltmer framträdande och starkare roll i förhållande till tillståndshavarna. Lotteriinspektionen


arbetar både vid tillståndsgivningen och i tillsynen av de enskilda lotterierna med att noggrant följa denna utveckling. Detta för att säkerställa att inte maktbalansen i lotteriet rubbas alltför mycket på tillståndshavarnas, det vill säga de ideella organisationernas bekostnad. Det är en mycket grannlaga uppgift för oss att väga lotterilagens krav på att endast ideella organisationer som bedriver allmännyttig verksamhet ska kunna bedriva lotterier mot de krav på effektivitet och professionalism som den allt hårdare konkurrensen på spelmarknaden ställer. En väl fungerande kundtjänst är en viktig del av hur ett lotteri uppfattas av sina kunder. Fungerar den inte tillfredsställande reagerar kunderna negativt. Det kan konstateras att lotterianordnarna lägger mer tid och resurser för att få väl fungerande kundtjänster. Tendensen är att anordnarna utöver sin ordinarie kundtjänst anlitar externa företag för att täcka upp vid särskilt höga belastningar. Lotteriinspektionen har beviljat tillstånd till två nya lotterikoncept som bygger på datum. I det ena lotteriet väljer lottköparen ett eller flera datum som utgör kundens lottnummer och är med i dragningarna. I det andra lotteriet är lottnumret lottköparens födelsedatum, som då är med i dragningen.

Att man kan prenumerera på lotter är ingen ny företeelse. Vi har under senare år sett en utveckling på området som innebär att prenumeration på lotter nu är möjlig i de flesta lotterier oberoende av aktör. Under 2009 har aktörer med koppling till bingo ansökt om att få olika spelautomatsliknande anordningar att bli godkända som bingokontrollutrustning. Ansökningarna är fortfarande under handläggning. Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund har sedan 2006 tillstånd av Lotteriinspektionen att anordna vadhållning på hundar. Deras tillstånd löpte ut den 31 december 2009. Förbundet har valt att inte ge in någon ny ansökan för 2010. Detta beror på svårigheten att uppnå lönsamhet då vinstutdelningen enligt lotterilagen endast får ligga mellan 35 och 50 procent av insatserna i lotteriet. Den bingoverksamhet som Svenska Spel under 2008 och del av 2009 drev i sju bingohallar såsom servicebolag anordnas numera av de allianser som fick del av överskottet från spelet med hjälp av andra servicebolag. De statskontrollerade bolagen

Svenska Spel Svenska Spel har under 2009 påbörjat byte av teknisk plattform för värdeautomaterna Vegas. Det innebär att spelets funktion i framtiden kommer att finnas i en centralt placerad server. Lokalt i respektive spelautomat finns endast presentation av spel och spelregler. För spelarna kommer spelandet på värdeautomaterna inte att upplevas annorlunda mot idag utan det är tekniken bakom spelet som förändras. Enligt ursprunglig plan skulle den nya formen av teknik finnas ute på spelplatserna i början av 2009, men projektet har försenats och utbytet kommer att påbörjas först under 2010.

7


för sportspel.3 För att bättre kunna konkurrera med dessa anordnare önskar bland annat Svenska Spel att få höja de fastställda återbetalningsnivåerna, vilket förväntas öka attraktionskraften i de egna lotterierna. Svenska Spel ansökte under 2009 hos regeringen om höjd återbetalningsnivå för stryktipset.

Svenska Spel beviljades under 2008 tillstånd att anordna bingospel under varumärket BingoLive i sammanlagt sju bingohallar, varav fem i Stockholmsområdet, en i Borås och en i Jönköping. Spelet anordnades sammankopplat i dessa bingohallar. Till följd av bristande lönsamhet valde bolaget att under 2009 upphöra med att anordna detta bingospel. Svenska Spel har utökat sin produktportfölj med det nya Oddset-spelet Powerplay och därmed blev Sverige först i världen med att kunna erbjuda ett stryktipsliknande spel på ishockey. Powerplay är en spelform där det gäller att förutsäga resultatet (1, X eller 2) i åtta matcher och endast alla rätt ger vinst. En annan nyhet från Svenska Spel är Keno Xpress, ett snabbt spel med omedelbara dragningar, dygnet runt. Alla kunder har sin egen dragning och man ser direkt om det blev vinst eller inte. Även på lotteriområdet visar Asien framfötterna och konkurrerar på den globala marknaden genom att kunna erbjuda hög kvalitet till bra pris. Från och med andra kvartalet 2010 är planen att Svenska Spels lotter ska börja tryckas i Indien, i stället för som tidigare i Kanada. 3

www.va.se (Veckans Affärer) 24 november 2009.

De utlandsbaserade spelbolagen bedöms numera ha tagit över ungefär hälften av den svenska marknaden 8

Casino Cosmopol har utökat nöjesutbudet på sina kasinon för att locka en ny publik. Det rör sig om temakvällar, dans, musikuppträdanden och satsningar på restaurangverksamheten. Gästantalet har ökat något, dock spenderar varje gäst i snitt mindre pengar jämfört med tidigare år. Kasinot i Göteborg har nyligen byggt ut sina lokaler för att kunna möjliggöra större pokerturneringar. Även övriga kasinon har planer på att bygga ut lokalerna och utöka verksamheten. ATG Även ATG vill förenkla för spelarna och nå ut till fler målgrupper. Detta sker bland annat genom att man utökat möjligheten till Harry Boy-spel på alla spelformer. Även om man inte är insatt i hästsporten kan man idag till exempel spela vinnare/platsspel med hjälp av Harry Boy. För att ytterligare öka tillgången till spel och nå ut till en bredare målgrupp erbjuder ATG idag även möjligheten att prenumerera på Harry Boy-spel till V64 och V75.


Lagom till jul lanserades presentkort och även detta är ett led i att hitta nya målgrupper. Det ska vara lätt och bekvämt att spela på hästar och ett besök på travbanan är inte nödvändigt. Spelarna stannar hemma och lägger sina vad via Internet, mobiltelefonen eller hos ett ombud.

Anordnarna har efter anmodan upphört med att ge vinster till spelarna. Teknik

Privata aktörer

Den tekniska utvecklingen hos de aktörer som har tillstånd att anordna spel och lotterier via elektromagnetiska vågor har varit relativt blygsam. Aktörerna har fokuserat på att utveckla redan befintliga lösningar och nya sätt att distribuera sina produkter. Till exempel har Svenska Spel etablerat ombud på arenorna så att vaden kan läggas direkt på plats.

Restaurangkasino En sannolik trend är att aktörerna på restaurangkasinomarknaden växer i storlek genom uppköp. Ett tecken på det är att Cherry Casino AB under sommaren 2009 köpt det konkurrerande restaurangkasinoföretaget Knock Out Casino AB och genom det köpet de flesta av Knock Outs spelplatser som finns i Västra Götalands län, Jönköpings län och Hallands län.

De nya kanaler inom media som möjliggör information och marknadsföring på andra sätt än de traditionella, till exempel webb-TV, kan medföra att lagstiftaren och tillsynsmyndigheten ställs inför nya problem. När gränsen mellan vad som utgör TVsändningar i traditionell mening och vad som utgör Internetbaserade sändningar inte längre är tydlig kan svårigheter uppstå att tolka till exempel ett villkor som förhindrar marknadsföring via TV-sändningar.

Trenden mot ökad internationalisering gäller även för ATG och samarbetet med framför allt motsvarigheterna i Frankrike och Norge fördjupas allt mer.

Från och med 1 januari 2010 gäller en ny lag om kassaregister. Det är Skatteverket som ställer högre krav på företag med kontantförsäljning. Detta medför att även restaurangkasinoanordnarna kommer att behöva kassaapparater på spelplatserna. Lotteriinspektionen har för närvarande gjort bedömningen att Skatteverkets regler är tillräckliga och att kompletterande villkor från vår sida inte är nödvändiga. Vi avser dock att noggrant följa utvecklingen på området för att bedöma om ytterligare villkor kan komma att behövas. Förströelsespel Lotteriinspektionen har uppmärksammats på att spel med tillstånd, såsom flipperspel, som enbart får ge vinst i form av frispel och inte pengar, används i turneringar där vinstpengar utgår. Lotteriinspektionens bedömning är att automaterna/spelen därmed används för ett annat ändamål än de är avsedda för och att spelet anordnas i strid med automatspelslagen.

Utvecklingen av spel via mobiltelefon går långsamt. Aktörerna erbjuder mobilspelet som ett komplement till onlinespelen via Internet men utbudet är ännu begränsat. Sannolikt är målsättningen för närvarande att finnas på marknaden för att inte bli utkonkurrera9


de av i Sverige icke tillståndsgivna bolag. Efterfrågan på detta sätt att spela kan förväntas öka i framtiden genom att mobiltelefonerna alltmer utvecklas till datorer i fråga om program och kapacitet.

dukter tillgängliga på detta sätt via deras egna webbsidor men även i andra sociala nätverk som exempelvis Facebook där bland annat ATG och BingoLotto skapat fansajter som ett led i marknadsföringen.

Som vi kunde notera redan förra året går den internationella trenden inom kasinoverksamheten mot hel- och halvautomatiserade spelanordningar såsom exempelvis elektroniska spelbord. Dessa bord kan användas både med och utan bemanning. Insatser och betalning av vinster sker automatiskt vilket minskar risken för felaktiga utbetalningar och påskyndar spelet. En annan positiv konsekvens för operatören är att personalstyrkan kan minskas.

Säkerhet

Folkrörelserna tenderar att i ökad utsträckning använda teknisk utrustning vid vinstvalidering och lottdistribution, bland annat för att få en säkrare hantering av lotterna. Trenden att spel ska vara en helhetsupplevelse och en mötesplats fortsätter. Spelsajter där spelarna ska kunna umgås med likasinnade, till exempel via en chatt eller ett forum blir allt fler. Spelarna kan spela både tillsammans och mot varandra. Den bakomliggande tanken är att det ska vara lätt att spela, det ska finnas något som passar alla och spelet ska vara tillgängligt dygnet runt. Numera finns många av aktörernas pro-

Säkerhet i lotterier är i dag en självklarhet för både aktörer och spelare. Aktörerna har genomgående ett högt säkerhetstänkande och spelarna förutsätter att aktörerna sköter sin säkerhet så att alla har samma chans att vinna. Säkerhet kan handla om allt från att minska rånrisken hos spelombud och på kasinon till att förhindra intrångsförsök i datasystem. Säkerheten är högprioriterad i all spel- och lotteriverksamhet men i synnerhet gäller detta spel på Internet. Detta ställer höga krav på utveckling av rutiner och system för att förhindra intrång då virusskaparna alltid ligger i framkant. Spårbarhet och åtkomstkontroller är en annan viktig del ur ett säkerhetsperspektiv eftersom det inte bara är hot utifrån som ska undanröjas. Även fel eller otillbörlig påverkan internt ska förhindras. En annan viktig säkerhetsaspekt är att uppdatera operativsystem och annan mjukvara då det ofta visar sig att virus skapas för äldre plattformar och operativsystem. Löpande uppdateringar kan förhindra påverkan genom virusattacker. Lotteriinspektionen har noterat att många aktörer utsätts för allt fler intrångsförsök i form av virus, trojaner, nätfiske eller andra attacker på administrativa system och spelsystem. Våra föreskrifter och villkor kräver att spelsystemen är separerade från andra system såsom e-postsystem, webbsidor och dylikt. I och med det är säkerhetsriskerna på detta område begränsade. De största riskerna finns i denna bransch precis som i andra branscher i den interna säkerheten. Vi följer hela tiden det interna säkerhetsarbete som utförs hos aktörerna.

10


Ett minskat användande av kontanter minskar riskerna för bland annat rån. Strävandena att minska kontanthanteringen gäller även spelbranschen. De betalningsformer som ökar när det gäller spel är kortbetalningar eller betalning via spelkonton. I Norge har man infört en ny form av förströelsespel, så kallade Multixmaskiner, där betalning endast kan ske via ett förutbestämt spelkonto. En ökning av prenumerationslotterier innebär även det minskad kontanthantering. Den tekniska utvecklingen inom kamera- och övervakningssystemen på kasinon har gått framåt och Casino Cosmopols kasinon har idag bättre förutsättningar för kontroll och övervakning. Kvalitén och lagringsmöjligheterna av det inspelade materialet har förbättrats i och med att nya kamerasystem har installerats på samtliga kasinon. Det finns idag bättre möjligheter att granska händelser och misstänkt fusk vid enskilda spelbord samt övriga incidenter som uppstår på kasinogolvet. Kameratekniken och tillhörande system är ett viktigt verktyg för kasinona för att kunna hålla en tillfredställande säkerhetsnivå. Spelberoende och spelansvar SWELOGS4

För att stärka kunskapen om spel och hälsa driver Statens folkhälsoinstitut ett forskningsprogram. En internationell grupp spelforskare inom olika områden och med olika inriktning är knuten till programmet som går under namnet SWELOGS, Swedish longitudinal gambling studies. Studien vänder sig till 15 000 personer i åldern 1684 år och kommer att upprepas flera gånger fram till 2014. Den senaste befolkningsstudien om spel och spelproblem genomfördes 1997/98 (SWEGS). Den vände sig till 10 000 personer i åldern 15-74 år. I båda studierna har telefonintervjuer och samma mätinstrument använts för att mäta spelproblem och spelberoende, vilket gör att resultaten kan jämföras.

Den nya studien visar att cirka två procent av befolkningen har spelproblem, varav cirka en fjärdedel är spelberoende. Resultaten visar också att det är vanligare med spelproblem bland personer med låga inkomster än bland personer med höga inkomster och att spelproblem är vanligare bland män än bland kvinnor. Unga män 18–24 år är den grupp där spelproblem är mest förekommande medan kvinnor över 65 år är den grupp där spelproblem förekommer i lägst utsträckning. Resultaten visar att andelen som spelar spel om pengar i Sverige totalt sett har minskat. Allra mest har speldeltagandet minskat bland de yngsta; 16–17 år. Totalt sett är omfattningen av spelproblem i Sverige oförändrad och utgörs av cirka två procent av befolkningen. Av dessa personer har en fjärdedel (0,5 procent av befolkningen) allvarliga spelproblem/spelberoende. En jämförelse mellan studierna SWEGS och SWELOGS visar att spelproblemen totalt sett ökat markant bland unga män i åldern 18–24 år. Resultaten visar också en ökad andel unga män med allvarliga spelproblem. Detta gäller främst män i åldersgrupperna 18–24 år och 25–44 år. I gruppen män 25–44 år har andelen personer med allvarliga spelproblem fördubblats de senaste tio åren. 11

4

 ww.fhi.se/Documents/ w Vart-uppdrag/spel/ PM-Resultat-SWELOGS090623.pdf


Riskbedömningar

Det främsta verktyget för att förebygga spelproblem är en reglering av spelmarknaden. En fungerande reglering innefattar tillgänglighet till spel, tillgängliga speltyper och vilka begränsningar som ska gälla för spelandet. Olika spel har varierande sannolikhet att leda till spelproblem.5 Nya spel eller varianter av spel utvecklas ständigt, liksom metoderna för hur de erbjuds och distribueras. En stor utmaning är därför att på förhand kunna definiera vilka spel som har störst risk. Under senare år har det utvecklats olika analysredskap som baserade på forskningsrön kan användas för att ”mäta” risken för spelproblem.

En framtida spelreglering, slutbetänkande av Spelutredningen (SOU 2008:124), avsnitt 4.7. 5

6

Council of the European Union 16571/09 7

Opublicerad.

GAM-GaRD är ett instrument som med utgångspunkt i speltypers specifika egenskaper, spelares föreställningar och den struktur som omger spelerbjudandet, kan användas för att analysera risker med särskilda spelerbjudanden. Spelkoll har utvecklats för Svenska Spel och är inriktat på att bedöma individers risk att bli spelmissbrukare. Instrumentet erbjuds till bolagets kunder och analyserar sannolikhet för att utveckla spelmissbruk om spelmönstret inte ändras.

12

RAY-RGT är ett instrument som dels tar hänsyn till spelet, spelreglerna, spelmiljön och beroendeframkallande egenskaper, och dels tillgänglighet och marknadsföring. Karaktäristiken på de egenskaper eller funktioner som ska analyseras kan påverkas av användaren av systemet, som därmed kan anpassa analysen till verkliga förhållanden. Den omfattande forskning som finns om spelproblem och dess orsaker har alltså på senare år kommit att leda till aktiva åtgärder hos spelanordnare. Benchmarking och best practice – europeiskt samförstånd

Forskning om spelproblem har inte bara lett till att faktiska åtgärder för att minimera spelandets risker har börjat vidtas. Internationell konsensus är på väg att etableras om vad som är spelandets problem samtidigt som internationella jämförelser för att sprida ”best practice” i fråga om förebyggande åtgärder görs. Under det svenska ordförandeskapet i EU har socioekonomiska problem, spelansvarsåtgärder och restriktioner för marknadsföring diskuterats. I Precidency Progress Report – Legal framework for gambling and betting in the Member States of the European Union – anges tänkbara kostnader för individ och samhälle till följd av spelande, vedertagna orsaker till spelmissbruk och ett stort antal användbara metoder för att förebygga spelmissbruk. 6 Gaming Regulators European Forum (GREF) genomför regelbundet undersökningar rörande spelproblem och redovisade vid sitt möte 2009 rapporten ”Customer interaction, self-exclusion and other preventative approaches to problem gambling” 7, där det framgår att centrala nyckelfaktorer för att motverka överdrivet spelande är metoder för att identifiera riskspelare, intervention, frivillig avstängning från spel, generella förebyggande åtgärder samt hantering av marknadsföring.


lätta för utländska sökanden. Dessa ändringar trädde i kraft den 28 december 2009. Under året har även kasinolagen (1999:355) justerats med anledning av införandet av det så kallade tredje penningtvättsdirektivet. Dessa ändringar innebär bland annat att Lotteriinspektionen fått möjligheter att meddela föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Lotteriinspektionen har för avsikt att meddela sådana föreskrifter under vintern/våren 2010. Främjandeförbudet Aktörerna i branschen samarbetar

Flera av aktörerna på den reglerade marknaden, däribland Svenska Spel, ATG, Miljonlotteriet, Folkspel, A-lotterierna, Svebico, och Ideella Spel har formaliserat ett sedan tidigare informellt samarbete om lägstanivå för branschetik, främst avseende marknadsföring. Formaliserandet har lett till bildandet av en ideell förening, Spelmarknadens etiska råd, SPER, där en representant från ATG och Miljonlotteriet utsetts till ordförande respektive vice ordförande det första året. Det ska även inrättas ett kansli som får till uppgift att bereda föreningens ärenden. Rättsutvecklingen på spelmarknaden Sverige

Spelutredningens betänkande ”En framtida spelreglering”8 från december 2008 har ännu inte lett till några lagstiftningsåtgärder. Införandet av det så kallade tjänstedirektivet har medfört vissa förändringar av den svenska spelregleringen. I lotterilagen har begreppet skicklighetsautomat tagits bort och smärre justeringar har även skett i lotteriförordningen (1994:1451) och lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel för att under-

Lotteriinspektionen har under flera år kartlagt de utländska operatörernas marknadsföring i svenska medier. Under det senaste året har annonseringen fortsatt och varje månad har hundratals annonser publicerats. Under våren 2009 fortsatte det sammanlagda värdet av annonserna att öka i förhållande till föregående år, för att sedan sjunka kraftigt under hösten. Sammantaget var värdet av annonserna under 2009 uppskattningsvis över 120 miljoner kronor i de tryckta medierna. För år 2008 beräknades summan till 149 miljoner kronor. De tryckta medier som tar in flest annonser är Aftonbladet, Metrotidningarna och Expressen. En omfattande marknadsföring äger också rum på Internet. En bidragande orsak till att annonseringarna fortsätter är att de långa och komplicerade rättsprocesserna på området fortfarande inte är avgjorda, ett faktum som de utländska operatörerna och de svenska medierna utnyttjar. Under hösten har vi fått in flera tips om nätverksaffiliates. Det handlar om hemsidor vars affärsidé är att länka kunder vidare till andra hemsidor och på så sätt få betalt för att man har lockat kunder till en viss webbplats. Vissa av dessa webbsidor länkar till utländska spelbolag vilket strider mot främjandeförbudet i lotterilagen. Vi har skrivit till innehavarna av dessa webbplatser och de har då tagit bort de otillåtna

13

8

SOU 2008:124.


länkarna. Vårt intryck är att dessa många gånger inte är medvetna om att marknadsföringen är otillåten. Marknadsföring av lotterier

I den reglerade delen av spelmarknaden bedrivs också en omfattande marknadsföring. Lotteriinspektionen har inte något övergripande ansvar för omfattningen och utformningen av den marknadsföring som bedrivs av de legala spel- och lotteriarrangörerna. Svenska Postkodföreningen, arrangör av Postkodlotteriet, anmäldes av Konsumentombudsmannen till Marknadsdomstolen för brott mot marknadsföringslagen. Marknadsdomstolen ansåg i sin dom att Postkodföreningens annonstidning PostkodNyheterna var otillbörlig eftersom det inte tillräckligt tydligt framgick att det var fråga om reklam. Vidare ansåg domstolen att uttrycket ”guldläge i Ljungsbro” var otillbörligt eftersom det oriktigt kunde ge intrycket att vinstchanserna just på den orten skulle vara högre än på andra platser.9 Ladbrokes och Svenska Spel stämde varandra inför Marknadsdomstolen och yrkande att motparten skulle förbjudas att använda vissa påståenden i sin marknadsföring. Marknadsdomstolen biföll delvis båda parternas yrkanden.10 Företeelser i strid med lagstiftningen – illegalt spel

9

MD dom 2009:15 mål B1/08.

10

MD dom 2009:25 mål C10/08 och C12/08.

Sedan kontroll av illegalt spel blev en särskild verksamhet år 2007 har vi intensifierat vårt arbete mot företeelser som förekommer i strid med lagstiftningen. Ingripande sker regelmässigt bland annat genom vitesförelägganden och polisanmälan. När vi uppmärksammar eller görs uppmärksamma på en olovlig verksamhet skickas en skrivelse till anordnaren. I denna skrivelse informeras bland annat om att verksamheten bedrivs i strid med gällande lagstiftning. I många fall upphör då den olovliga verksamheten utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas. 14


Antalet effektiva ingripanden i övrigt mot den illegala spel- och lotteriverksamheten är däremot ganska få. En orsak till detta är att det tar lång tid att få ett vite utdömt. En annan orsak är att denna typ av brottslig verksamhet är lågt prioriterad hos polis- och åklagarmyndigheterna. Lägstabudauktioner När det gäller så kallade lägstabudauktioner har vi redan tidigare konstaterat att denna företeelse till sin allmänna karaktär är sådan att den utgör lotteri och inte auktion. Vår uppfattning att lägstabudauktioner utgör lotteri har fått stöd i två domar från Länsrätten i Stockholm rörande momsplikt.11 Länsrätten ansåg att lägstabudauktioner utgjorde lotteri och avslog bolagets begäran om avdrag för ingående moms. Bolaget anordnade auktioner med delvis dold budgivning där den budgivare som lagt det lägsta unika budet på en vara fick köpa varan för det priset. Pokerturneringar – live Under senvåren orsakade Hovrätten för Västra Sverige uppståndelse genom domen i det så kallade Grebbestadsmålet.12 Domstolen ansåg att turneringsspel i poker i form av Texas Hold’em har större inslag av skicklighet än av slump och att utgången av spelet alltså inte helt eller till väsentlig del berodde på slumpen. Åtalet för dobbleri ogillades därför. I juni fann Hovrätten för Nedre Norrland, mål11 nr B 22-09, att anordnande av pokerturnering utgör brott mot lotterilagen, men fann inte heller att åtalet för dobbleri var styrkt. I spåren av de ovan nämnda domarna har Lotteriinspektionen kunnat konstatera att öppet anordnade av pokerturneringar återigen har ökat i landet. Vi har också fått ta emot en mängd frågor från allmänheten med flera angående möjligheten att anordna pokerturneringar.

Domarna har uppenbarligen felaktigt tolkats som att det är lagligt att anordna pokerturneringar. Viktigt att notera är dock att hovrätten i det så kallade Grebbestadsmålet inte tagit ställning till huruvida anordnandet utgjorde brott mot lotterilagen eftersom åklagaren inte hade gjort gällande detta. Denna prövning gjordes däremot i målet i Hovrätten för Nedre Norrland, där man konstaterade att anordnade av pokerturnering utgör brott mot lotterilagen. Högsta domstolen meddelade i november månad prövningstillstånd i Grebbestadmålet13 angående frågan om de turneringsspel, det vill säga Texas Hold’em, som förekommit under huvudturneringen och sidospelen (cash games och sit-and-go) utgör spel vars utgång helt eller till väsentlig del beror på slumpen i den mening som avses i brottsbalkens dobbleribestämmelse. Lotteriinspektionen har gjort ett antal ingripanden dels mot anordnare av pokerturneringar, dels mot de som har upplåtit lokal för verksamheten. Ingripandena har i några fall lett till att lokalupplåtarna inte har hyrt ut lokalen och att turneringarna därför inte har blivit genomförda eller att turneringarna inte blivit så attraktiva då lokalupplåtarna i vissa fall har ställt som krav att spel om pengar inte får förekomma i lokalen. Vi kan konstatera att problematiken med otillåtet anordnande av pokerturneringar kvarstår. Vi kommer därför att, med de medel som står till buds, även fortsättningsvis arbeta för att sprida korrekt information om och ingripa mot denna typ av verksamhet. Spelautomater och liknande anordningar Problematiken med anordnade av oreglerat automatspel och liknande anordningar kvarstår. Efter det att en anordnare greps i slutet av år 2007, och sedermera dömdes i Hovrätten för Västra Sverige för bland annat grovt dobbleri, kunde en minskning skönjas.14 Problematiken har återigen ökat kraftigt. I stor utsträckning ställer anordnare ut olika typer av utrustningar/terminaler som både till det yttre och till sitt 15

11

L änsrätten i Stockholm mål nr. 17/09 och 19/09.

12

 ovrätten för Västra SveH rige, mål B-2845/08.

13

 östa domstolen, mål nr H 2760-09.

14

 ovrätten för Västra SveH rige, mål B-1873/09.


funktionssätt har stora likheter med traditionella spelautomater. Utrustningarna/terminalerna placeras ut helt öppet på olika spelplatser, som exempelvis pizzerior, biljardhallar och tobaksaffärer. De som ställer ut utrustningarna anför diverse argument för varför deras anordningar inte omfattas av svensk lagstiftning.

Den ovan nämnda insatsen mot illegala spelautomater under 2007 har lett till ett stort antal skatterevisioner hos de butiksägare och andra som hade automaterna utställda. Skatteverket hade under hösten 2009 gjort närmare hundra anmälningar till Ekobrottsmyndigheten och ett stort antal förundersökningar har inletts.16

Det är dock Lotteriinspektionens uppfattning att denna verksamhet ska betraktas som lotterier anordnade i Sverige och därmed omfattas av svensk lag. Detta mot bakgrund bland annat av att de aktuella utrustningarna/terminalerna fysiskt finns uppställda i en lokal i Sverige och att eventuella vinster betalas ut av personal i lokalen. Det har således inte, enligt vår mening, någon avgörande betydelse om automaterna är uppkopplade mot en server som är placerad i ett land utanför Sverige.

15

16

17

Hösta domstolen, mål nr 32-08.

Se www.svd.se den 8 november 2009.

Intergaming, nr 2 2009, s.20.

I en dom från Högsta domstolen i april i år frikändes en person från åtal rörande brott mot automatspelslagen.15 I domskälen uttalade Högsta domstolen att i målet hade inte annat framkommit än att datorerna inte varit särskilt programmerade för spel, att de varit uppkopplade mot Internets hela utbud och att de inte varit försedda med förval, genvägar eller liknande med anknytning till spelsajter på Internet eller på annat sätt varit utrustade för spel. Högsta domstolen uttryckte vidare att enbart den omständigheten att programvaran för spelen finns på annan plats och att kommunikation med datorn vid eventuellt spel sker via Internet kan inte i sig anses utesluta att datorerna skulle utgöra spelautomater i automatspelslagens mening. Eftersom det i målet inte framkommit att de aktuella datorerna på något sätt varit styrda till Internetsajter med spel eller varit särskilt utrustade för speländamål, kunde man inte gå så långt att man klassificerade dem som spelautomater. Lotteriinspektionen tolkar domen så, att för att en utrustning ska kunna betraktas som en elektronisk spelautomat i lagstiftningens mening, krävs att den på något sätt är särskilt iordningsställd för spel. 16

Internationell utveckling

Från flera håll har rapporterats att landbaserade kasinon internationellt upplever en tillbakagång medan onlinespelsföretagen verkar ha klarat sig bra trots det svåra ekonomiska läget. Flera onlinepokersajter har dock stängts och en tendens till färre men större onlinespelföretag kan skönjas. En försiktig uppskattning av onlinespelande globalt indikerar att marknaden 2008 uppgick till 3,8 miljarder dollar, jämfört med 250 miljoner dollar tio år tidigare. Poker uppskattas stå för 35 procent av omsättningen och sportspelen för 23.17 Rättsutvecklingen i Europa går åt olika håll i olika jurisdiktioner. I en del länder liberaliserar man lagstiftningen och möjliggör för utländska operatörer att söka licenser, i andra går man i uppstramande riktning för att kunna behålla de reglerade marknaderna. Liberalisering sker just nu bland annat i Spanien, Italien, Danmark och Frankrike. Andra länder arbetar för att


behålla sina monopol och reglerade marknader, bland annat Nederländerna, Tyskland och Norge. EU-domstolen har fällt ett avgörande som ger stöd åt de länder som vill upprätthålla en strikt reglerad marknad, den så kallade Santa Casa-domen. I EU-parlamentet har en resolution antagits som också ger uttryck för åsikten att spel och lotterier inte är vilken vara som helst ur ett EU-rättsligt perspektiv, utan en fråga som kan regleras olika i respektive land.18

EU-kommissionen publicerade en rapport rörande USA:s diskriminering av europeiska spelföretag som verkar på Internet. Slutsatsen i rapporten är att amerikansk lag förhindrar tillträde till den amerikanska marknaden och därmed diskriminerar utländska spel- och vadslagningsföretag på ett sätt som inte är förenligt med USA:s åtaganden gentemot WTO.20 Såvitt Lotteriinspektionen känner till har rapporten inte lett till några åtgärder.

Politiskt arbete inom EU

Under Sveriges tid som ordförandeland har arbetsgruppsmöten hållits angående spelfrågor. På mötena diskuterades frågor om spelberoende och ansvarsfullt spelande. Erfarenheter angående konsumentskydd i dessa avseenden och åtgärder mot illegalt spel och marknadsföring av oreglerat spel diskuterades också. Resultatet av diskussionerna utmynnade i den ovan nämnda Presidency Progress Report.

I mars antog EU-parlamentet en resolution, den så kallade Schaldemose-resolutionen, där parlamentet ger uttryck för uppfattningen att harmonisering av spelmarknaden inte är önskvärd. I resolutionen anges att spel är en mycket speciell ekonomisk aktivitet där konkurrens inte leder till bättre resursfördelning och att spel är något som medlemsländerna har rätt att själva reglera i enlighet med sina olika traditioner och kulturer. Spellagstiftningarna har tillkommit för att skydda konsumenterna från spelberoende, bedrägeri, penningtvätt och fusk samtidigt som systemen finansierar sport och andra sociala aktiviteter. I resolutionen uppmanas medlemsstaterna att dokumentera omfattningen och tillväxten av onlinespel och Kommissionen uppmanas att undersöka reklamens och marknadsföringens roll för ungdomars spelande. Här understryks även vikten av att medlemsstaterna ska kunna kontrollera, begränsa och övervaka spel som erbjuds på respektive territorium.19

EU-parlamentet i Bryssel.

EU-domstolen

Under året har ett viktigt avgörande kommit från EU-domstolen, det så kallade Santa Casa-målet.21 Målet behandlar frågan om den nationella lagstiftningen som ger en aktör ensamrätt att erbjuda tipstjänst på Internet är en motiverad inskränkning av friheten att tillhandahålla tjänster som garanteras av artikel 49 EG.22 Domstolen konstaterar att området för hasardspel som tillhandahålls via Internet inte blivit föremål för harmonisering på gemenskapsnivå. Det faktum att ett bolag har tillstånd att bedriva verksamheten i en annan medlemsstat utgör inte tillräcklig garanti för att de inhemska konsumenterna skyddas mot riskerna för bedrägeri och brottslighet. Med hänsyn till de risker som är förknippade med hasard- och penningspel på Internet är det motiverat för en medlemsstat att begränsa rätten att anordna och bedriva spel i syfte att skydda konsumenter och allmän ordning. 17

18

 esolution den 10 mars R 2009 (2008/2215(INI)).

19

 uropean Parliament E Resolution of 10 March 2009 on the Integrity of Online Gambling (2008/2215(INI)).

20

” Examination procedure concerning an obstacle to trade within the meaning of council regulation (EC) No 3286/94, consisting of measures adopted by the Unites States of America affecting trade in remote gambling services.

21

 U-domstolens mål nr E C-42/07.services.

22

 fter Lissabonfördragets E ikraftträdande den 1 december 2009 framgår den fria rörligheten för tjänster av fördraget om europeiska unionens funktionssätt (FEUF) artikel 56.


Norden Tre nordiska möten har hållits, ett chefsmöte i Göteborg och dessutom två arbetsgruppsmöten angående juridisk och teknisk utveckling, ett i Köpenhamn och ett i Helsingfors med deltagare från Danmarks, Norges, Finlands och Sveriges spelmyndigheter. Vid mötena utbytte myndigheterna erfarenheter av den tekniska utvecklingen och pågående lagstiftningsarbete i respektive land. Danmark Den danska pokerkommittén förslog i mars 2009 att pokerturneringar skulle legaliseras. Den danska regeringen offentliggjorde i april ett förslag med en partiell liberalisering av den danska spelregleringen. Bland annat föreslog man att utländska spelbolag ska kunna söka licens i Danmark för vadslagning på sport och kasino- och pokerspel på Internet. Ett fortsatt monopol för Danske Spil rörande Lotto och skraplotter förutsattes dock. Blockering av spelsajter utan dansk licens ingår också i lagförslaget. Kommissionen har yttrat sig över det danska lagförslaget, men yttrandet är inte offentligt. Frågan om pokerturneringar har också varit uppe i Danmarks Högsta domstol som fastställde att en Texas Hold’em-turnering är att beteckna som ”hasardspil” (sag 191/2008).

Bakken, Inger Johanne & Hanne Weggeberg, 2008. Pengespill og pengespillproblemer i Norge 2008. Oslo: SINTEF Helse. 23

Finland Den finska spelpolitiken går ut på att minska de sociala problem som förknippas med spelande, att förebygga brott, att upprätthålla spelmonopolet och att se till att myndigheterna får tillräckliga resurser för att bekämpa illegalt spel. Lagändringar har planerats i två omgångar under 2008–2009 för att uppnå de nämnda spelpolitiska målen. Lagändringarna innehåller bland annat en 18-årsgräns för spel och ökad satsning på förebyggande och behandling av spelberoende. Lagen ska också innehålla regler för hur marknadsföringen av spel och lotterier får se ut. En del av förslag är för närvarande under behandling i den finska riksdagen och den andra delen ska presenteras för lagstiftaren under år 2010. Norge Det norska stortinget beslutade i december 2008 om en lag som förbjöd överföring av spelinsatser till utländska spelbolag. Lagförslaget, som kritiserats av EFTA-myndigheten, förväntas träda i kraft under första halvåret 2010. En undersökning från 2008 kunde inte påvisa några statistiskt säkra slutsatser om vilken inverkan förbudet mot spelautomater 2007 hade på omfattningen av spelproblemen i Norge, förutom att ingen radikal förändring skett bland befolkningen i stort.23 En ny studie från 2009, fokuserad på dem som spelat på automaterna, visade dock att omfattningen av såväl spelande som spelproblem minskade sedan spelautomater togs bort från marknaden.24 Inga tydliga tecken fanns på att en illegal marknad för spelautomater växte fram eller att automatspelarna gick över till andra spelformer. Resultaten från den nya undersökningen är i linje med statistik från den norska hjälplinjen för personer med spelproblem, som visar att det totala antalet telefonsamtal från hjälpsökande minskat markant sedan automaterna förbjöds.

Lund, Ingeborg. 2009. Gambling behaviour and the prevalence of gambling problems in adult EGM gamblers when EGMs are banned. A natural experiment. Journal of Gambling Studies 25, 215-225. 24

18


En annan undersökning visade också att cirka 7 procent av befolkningen spelar på utländska spelsajter och att omsättningen på detta spel uppgår till över 6 miljarder norska kronor.25 Den norska regeringen antog i maj 2009 en plan för att förebygga spelproblem. I planen anges bland annat att tillgången på spel ska begränsas genom ytterligare skärpning av den nuvarande regleringen och genom införande av en generell 18-årsgräns för spel.

GREF:s årsmöte i Tallinn.

Övriga medlemsländer

I april hölls en European Gambling Briefing i Budapest. På konferensen deltog både tillsynsmyndigheter och företrädare för spelbranschen. På konferensen diskuterades främst den legala utvecklingen i EU-länderna men också marknadens utveckling. Det framkom att landbaserade kasinon brottas med sjunkande omsättningstal vilket förklaras med bland annat rökförbud och den pågående finanskrisen men att åtminstone vissa onlineföretag klarat sig bättre. En trend av sammanslagningar mellan spel- och medieföretag förutspåddes. Eftersom båda verkar i underhållningsbranschen och konkurrerar om kundernas tid är sammanslagningar logiska.

Vid mötet rapporterade flera länder en ökning av landbaserade pokerturneringar. Fenomenet behandlas olika i olika jurisdiktioner . I Lettland anses poker vara ett illegalt hasardspel medan man i Schweiz anser att pokerturneringar är ett skicklighetsspel som man kan få tillstånd att anordna, medan så kallade cash games är illegala.

Det årliga GREF-mötet för regulatorer i Europa hölls i Tallin i juni. Vid mötet diskuterades främst Internetspel, poker och den finansiella krisens effekter på spelmarknaden. De tre arbetsgruppernas arbete rörande teknik, spelberoende och information och statistik diskuterades också. De flesta länder lämnar statistiska uppgifter om omsättningen på spel, men i vissa länder är dessa uppgifter inte officiella. Det är därför mycket svårt att få en heltäckande bild av utvecklingen på den europeiska spelmarknaden. Vid det senaste mötet diskuterades möjligheten att på GREF:s externa webbplats lägga ut en samlad information om detta. De flesta deltagande länder lämnar också en redogörelse för utvecklingen i landet under det gångna året vid dessa årliga konferenser.

Tyskland De tyska delstaterna enades 2008 om ett avtal som innebar att alla delstater ska arbeta för en striktare reglering av spelmarknaden för att bland annat motverka spelberoende och kriminalitet. Därefter skulle varje delstat se till att deras statsstyrda bolag följde de nya, strängare reglerna. Den federala författningsdomstolen har därefter i två avgöranden dels uttalat att reglerna måste följas av lag, dels att ett totalförbud för Internetspel och att stänga en vadslagningsshop som samarbetade med ett Maltabaserat bolag är förenligt med Europarätten. Dock anser vissa av de delstatliga domstolarna att denna tolkning av Europarätten är oriktig och det finns därför avgöranden i båda riktningarna när det gäller lagligheten av

I flera länder, speciellt de där den ekonomiska krisen slagit som hårdast, rapporteras om minskad omsättning för vissa typer av spel och i flera länder har kasinon stängts. I andra länder tycks den ekonomiska recessionen ännu inte ha inverkat på spelbranschen.

19

25

 nligt statistik från LotteriE og Stiftelsetilsynet.


vadslagningsshopar för utländska bolag. Den tyska situationen är alltså fortsatt osäker, till förfång för de statsstyrda bolagen. Det tyska federala avtalet har vidare medfört att man inrättat en spelmyndighet och ett rådgivande organ rörande spelberoende. Tyska delstatsdomstolar har skickat ett flertal frågor med begäran om förhandsbesked rörande den tyska lagstiftningens förenlighet med EU-rätten till EUdomstolen. Avgöranden kan väntas under 2010. Frankrike Frankrike rapporterar för första gången en nedgång i omsättningen på spelautomaterna i kasinona, vilket dels beror på rökförbudet i alla offentliga lokaler, dels på den allmänna ekonomiska recessionen. Pokerturneringar har blivit mycket populärt i Frankrike, både sådana som anordnas på kasinona men också sådana som anordnas utan tillstånd, där arrangörerna utnyttjar en bestämmelse som säger att lotterier utan insats är tillåtet. Frankrike planerar en lagändring för att öppna möjligheter för onlinespelbolag att söka om licens för vadhållning på sport och hästar samt pokerspel. Samtidigt genomför man ändringar som ska göra det möjligt att blockera onlinespel utan licens. Kommissionen yttrade sig under oktober över förslaget och kritiserade att förslaget var alltför vagt beträffande vilken hänsyn de franska myndigheterna vid prövningen av nya licensansökningar kommer att ta till att sökanden redan har genomgått en prövning i en annan medlemsstat. Man kritiserade även förslagets bestämmelse om en maximal återbetalningsprocent, som Kommissionen anser strider mot artikel 49 EG. Storbritannien Den brittiska myndigheten rapporterade att de fokuserat på bekämpandet av illegala spelautomater och tillsynsbesök hos tusentals licensinnehavare. I detta fotbollens hemland är sportens integritet, det vill

20

säga främst möjligheterna att komma tillrätta med uppgjorda matcher en uppmärksammad fråga. En expertpanel har tillsatts för att undersöka frågan. Två stora spelbolag, William Hill och Ladbrokes, tillkännagav under hösten att de har för avsikt att flytta sin verksamhet utanför Storbritanniens gränser och söka licens på Gibraltar. Bolagen anser att de brittiska skatterna och avgifterna för spelverksamhet är för höga och flytten är ett led i försöken att minska kostnaderna. Belgien Belgien planerar en lagändring som innebär att innehavare av licens för landbaserat spel kan ansöka om licens för samma typer av spel online. Man vill vidare införa blockering av spelsajter utan licens, regler som ska försvåra penningtransaktioner rörande olicensierat spel och förbud mot reklam för sådant spel. Man planerar bestämmelser som reglerar TV-program där tittarna kan ringa in som kräver att en viss andel av intäkterna ska delas ut i vinster. Deltagande i olicensierat spel blir straffbart och spelmyndigheten får möjlighet att utfärda straffavgifter. Kommissionen har varit kritisk till Belgiens planer. Polen Tre polska ministrar tvingades i oktober att avgå i en skandal kring den polska spellagstiftningen. Företrädare för spelbranschen misstänktes ha förmått politikerna att motarbeta ett nytt lagförslag som skulle höja skatten på spel. Korruptionsförsöken avslöjades genom telefonavlyssning.


spelberoendet och stävja den kriminalitet som uppstått kring kasinoverksamheten. Poker räknas dock som en sport och omfattas inte av den nya lagen och därför är det sannolikt att vissa av kasinona kommer att omvandlas till pokerklubbar.

Övriga världen

Den årligen återkommande konferensen för regulatorer, IAGR, som skulle gått av stapel i Buenos Aires, Argentina, under hösten 2009 blev inställd till följd av den finansiella krisen och influensapandemin. USA I USA har ikraftträdandet av lagen om illegalt Internetspel (Unlawful Internet Gambling Enforcement Act, UIGEA) skjutits upp till den 1 juni 2010. Lagen antogs ursprungligen år 2006, men lobbygrupper har lyckats få ikraftträdandet av de bestämmelser som reglerar de finansiella institutionernas skyldigheter uppskjutet flera gånger.

Bolivia En del av de ryska intressena kan ha flyttat sin verksamhet till Bolivia. Landets spellagar är bristfälliga och kontrollen obefintlig. Utländska intressen från framförallt Ryssland och Brasilien utnyttjar detta och myndigheterna är oroade över den organiserade kriminalitet och penningtvätt som följer i spåren av kasinoetableringarna.27 Macao Den enorma expansionen på kasinomarknaden i Macao bromsades upp under andra halvåret 2008. En stor del av kasinobesökarna kom från den närliggande kinesiska provinsen Guangdong, som har över 94 miljoner invånare. När visumbestämmelserna i slutet av 2008 stramades upp från den kinesiska sidan fick detta ett mycket starkt genomslag i Macao. Landet har ungefär en halv miljon innevånare, men över 4 000 spelbord och 11 000 spelautomater.28

Den ekonomiska krisen har också påverkat spelmarknaden i USA, till exempel rapporterar New Jersey om en nedgång i kasinospelet med 13 procent under år 2009. I delstaten har nyligen lagts fram ett förslag om att legalisera Internetspel om det erbjuds till innevånare i den egna delstaten.26 En annan delstat, Illinois, har redan legaliserat onlinespel på hästar. Ryssland I Ryssland har en lag trätt i kraft som förbjuder kasinon och spelhallar i hela landet, utom i vissa avlägsna områden. Syftet med lagstiftningen är att minska

26

Gaming Intelligence.

27

International Gaming and Wagering Business, March 2009, s 18.

28

International Gaming and Wagering Business, April 2009, s 28.

Macao

21


Bilaga A – Preliminär omsättning av spel i Sverige 2005–2009.

Omsättning på spel före utbetalda vinster, miljoner kronor

2005

2006

2007

2008

2009

ATG

10 988

11 278

11 869

11 972

12 687

Svenska Spel inkl Poker 1)

18 664

19 069

20 333

21 224

20 922

922

1 002

1 153

1 224

1 198

30 574

31 349

33 355

34 420

34 807

Spelbolagen

Casino Cosmopol 2) Summa

Folkrörelsernas spel och lotterier Bingo

1 665

1 503

1 466

1 374

1 282

Rikslotterier

2 387

2 648

3 328

3 383

4 230

102

113

91

96

95

4

3

2

2

2

4 158

4 267

4 887

4 855

5 609

759

646

538

549

540

..

..

..

..

..

35 491

36 262

38 780

39 824

40 956

Lokala lotterier Regionala lotterier Summa Privata aktörer Restaurangkasino 4) Varuspel 3) Totalt

.. = Verksamhet har förekommit men uppgifter saknas. Kursiv stil är uppskattade siffror.

1)

2)

Från och med år 2006 ingår pokerraken. I omsättningen ingår

3)

Varuspel är endast är tillåtna i samband med tivoli eller liknande.

ej omsättningen av bingospelet som istället redovisas under

Det finns inga uppgifter tillgängliga om dess omsättning och det

Folkrörelsernas spel och lotterier.

har heller inte gjorts någon uppskattning.

Uppgifter för Casino Cosmopol redovisas enbart efter utbetalda vinster.

4)

Svarsfrekvens bland tillfrågade restaurangkasinoanordnare är låg vilket gör att tillförlitligheten i uppgifterna om restaurangkasinospel är lägre än för övriga aktörer.

22


Omsättning på spel efter utbetalda vinster, miljoner kronor

2005

2006

2007

2008

2009 3 777

Spelbolagen ATG

3 310

3 376

3 521

3 544

Svenska Spel 1)

7 600

7 955

8 441

8 547

8 691

922

1 002

1 153

1 224

1 198

11 832

12 333

13 115

13 315

13 666

Casino Cosmopol Summa Folkrörelsernas spel och lotterier Bingo Rikslotterier Lokala lotterier Regionala lotterier Summa

489

430

425

392

372

1 359

1 551

1 959

1 964

2 453

54

59

47

53

54

2

2

1

1

1

1 904

2 042

2 432

2 410

2 880

328

279

208

245

243

..

..

..

..

..

14 064

14 654

15 755

15 970

16 789

Privata aktörer Restaurangkasino 3) Varuspel 2) Totalt

.. = Verksamhet har förekommit men uppgifter saknas. Kursiv stil är uppskattade siffror.

1)

2)

Från och med år 2006 ingår pokerraken. I omsättningen ingår ej

3)

Svarsfrekvens bland tillfrågade restaurangkasinoanordnare är låg

omsättningen av bingospelet som istället redovisas under Folk-

vilket gör att tillförlitligheten i uppgifterna om restaurangkasinospel

rörelsernas spel och lotterier.

är lägre än för övriga aktörer.

Varuspel är endast tillåtna i samband med tivoli eller liknande. Det finns inga uppgifter tillgängliga om dess omsättning och det har heller inte gjorts någon uppskattning.

23


De omsättningsmässigt största spelformerna, belopp i miljoner kronor

2005

2006

2007

2008

2009

Värdeautomatspel - Vegas

6 830

6 811

7 093

7 371

7 464

V75

4 115

4 141

4 292

4 258

4 744

Triss

3 093

3 147

3 308

3 291

3 294

Lotto

2 255

2 350

2 532

2 658

2 881

Oddset

1 924

2 112

2 440

2 944

2 414

Postkodlotteriet

307

1 129

1 601

2 110

Dagens dubbel

1 988

1 911

1 988

1 913

1 824

Vinnare, Plats

1 671

1 562

1 673

1 630

1 659

Keno

1 221

1 322

1 337

1 403

1 392

Bingo

1 665

1 503

1 466

1 402

1 282

922

1 002

1 153

1 224

1 198

V65

1 311

1 185

1 186

1 172

1 180

V64

110

824

826

875

966

Tvilling

187

401

619

790

894

Joker

681

691

728

771

857

Bingolotto

1 257

1 064

924

675

722

Stryktipset

862

790

794

712

693

Restaurangkasinospel

759

646

532

538

540

Miljonlotteriet

398

428

444

492

506

Kombilotteriet

331

338

354

400

416

Trio

442

369

347

365

379

Nätbingo, Pick ´n´click

189

300

364

371

307

Pokerraken på svenskaspel.se

206

385

372

305

Casino Cosmopol

Markerade fält anger det mest omsatta spelet under ett visst år.

24


Layout, grafisk produktion och tryck: Elanders Sverige AB. Foto: Tedd Soost, Casino Cosmopol och Svenska Spel.


LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Str채ngn채s www.lotteriinspektionen.se

/1bc3a260-85c5-47db-8471-bfd7758f3702  

http://www.lotteriinspektionen.se/Documents/Externa%20dokument/1bc3a260-85c5-47db-8471-bfd7758f3702.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you