Page 59

50

Dialogue 3 Peter is in the street looking for the bus to take him to Maya’s office.

?(3)÷«Ï÷ ¯ÙÒÓ Ò»·«Ë«‡ ‰Ùȇ ,È„‡ ‰ÁÈÏÒ :¯ËÈÙ .‰„»‰È-Ô· ·«Á¯Ï Ú«ÒÏ ‰ˆ«¯ È‡ ;÷«Ï÷ ¯ÙÒÓ Ò»·«Ë«‡ Íȯˆ ‡Ï ‰˙‡ Ï·‡ :·ÂÁ¯· ÷ȇ .(9) Ú÷˙ ¯ÙÒÓ Íȯˆ ‰˙‡ ?9 ¯ÙÒÓ Ò»·«Ë«‡ ‰Ùȇ ,¯„Ò· :¯ËÈÙ .‰Á˙‰ ˙‡Ê ?˘¯Ó¯Ù»Ò‰ Ï»Ó ,Ì÷ ‰Á˙ ‰‡«¯ ‰˙‡ :÷ȇ‰ ?ÒÈ˯Π˙«˜Ï ¯÷Ù‡ ‰Ùȇ ,‰„«˙ :¯ËÈÙ .Ò»·«Ë«‡· ÒÈ˯Π˙«˜Ï ¯÷Ù‡ ,¯„Ò· ‰Ê :÷ȇ‰ !Ì«Ï÷ ,‰·¯ ‰„«˙ :¯ËÈÙ piter: ish ba’rkhov: piter: ha’ish: piter: ha’ish: piter:

slikhah adoni, eyfoh ótobus mispar 3 (shalosh)? ani rotseh linsó-a li’rkhov ben yehúdah. aval atah lo tsarikh ótobus mispar 3 (shalosh); atah tsarikh mispar 9 (tésha). b’séder, eyfoh ótobus mispar 9 (tésha)? atah ro-eh takhanah sham mul ha’supermarket? zot ha’takhanah. todah, v’eyfoh efshar li’knot kartis? zeh b’séder, efshar. li’knot kartis ba’ótobus. todah rabah, shalom!

PETER:

Excuse me, sir, where is bus number 3? I want to go to Ben Yehuda Street.

A

But you don’t need bus number 3; you need number 9.

MAN IN

THE STREET:

PETER:

All right, where is bus number 9?

THE

Do you see a bus stop over there opposite the supermarket? That’s the stop.

MAN:

PETER: THE

MAN:

PETER

Thank you, and where (lit. ‘is it possible to’) can one buy a ticket? It’s O.K. You can buy a ticket on the bus. Many thanks, shalom!

Colloquial hebrew  

Colloquial hebrew: Easy and enjoyable lessons in Hebrew

Colloquial hebrew  

Colloquial hebrew: Easy and enjoyable lessons in Hebrew

Advertisement