Page 320

311 1111 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4211

Exercise 11

.Ìȉ Û«Á ÏÚ ı»¯ ,Ô»ÚÓ ‰ÈÈ‰È .÷„Á‰ Ô«È˜· ˙«ÈÈ˜ ‰◊Ú ,ÛË«÷ Ì÷‚ „¯È .˙ÏÈÈˉ ÏÚ ‰Ù˜ ˙È·· ·÷ ,‰‰«·‚ ˙»ÁÏ ‰Èȉ˙ .¯È‡ ‚»ÊÈÓ ÌÚ Ô«‡Èʻӷ ¯˜· ,È·¯÷ ‰ÈÈ‰È .‰·Ï‰ ÌÈÏ÷»¯ÈÏ ÚÒÈ ,‚Ï÷ „¯È .ÌÈ· ‰Á◊ ,ÌÁ ‰È‰È ˙«‰«·‚ ˙«¯»Ë¯ÙÓË »È‰È .‰˜È˙Ú‰ «ÙÈ ˙«‡ËÓÒ· ÏÈÈË ,‰ÙÈ ¯È‡ ‚ÊÓ ‰ÈȉÈ

̇ ̇ ̇ ̇ ̇ ̇ ̇

– – – – – – –

Unit 12 Exercise 1 stop atsor

¯«ˆÚ 2a no parking eyn khanayah ‰ÈÁ Ôȇ 1e danger sakanah ‰ ÎÒ 3d shmor al ha’nikayon ԫȘÈ‰ ÏÚ ¯«Ó ÷ 4c

no litter (more lit.) take care to keep clean ‰ˆ»Á‰ Ô«ÏÁ‰Ó ÌÈÈ„È ÷‡¯ ‡Èˆ«‰Ï Ôȇ 5b eyn l’hotsi rosh v’yadáyim me’ha’khalon ha’khutzah don’t lean (lit. ‘put head and hands’) out of the window

Exercise 2

˘÷‰ ÏÚ ¯«Ó÷Ï ‡ Please observe the silence na li’shmor al ha’shéket

‰ÚÈÒ‰ ˙Ú÷· ‚‰‰ ÌÚ ¯·„Ï Ôȇ No talking to the driver during the journey eyn le’daber im ha’nehag bi’sh-at ha’nesi-ah Please move inside na l’hikanes pnimah

‰ÓÈÙ ÒÎÈ‰Ï ‡

Colloquial hebrew  

Colloquial hebrew: Easy and enjoyable lessons in Hebrew

Colloquial hebrew  

Colloquial hebrew: Easy and enjoyable lessons in Hebrew

Advertisement