Page 286

277 1111 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4211

Exercise 12

,˙·Î¯ ˙‡Ê ,˙È· ‰Ê ,È·χ ·«Á¯ ‰Ê ,·«Á¯ ‰Ê ,Ô«ÙÏË ‰Ê ¯ÈÚ ˙‡Ê ,Ò»·«Ë«‡ ‰Ê ,¯„Á ‰Ê ,˙»Á ˙‡Ê ,„¯◊Ó ‰Ê Exercise 13 eyfoh ha’télefon, b’vakashah? eyfoh ha’misrad? ha’misrad bi’rkhov dizengof, nakhon?

?‰÷˜·· Ô«ÙÏˉ ‰Ùȇ 1 „¯◊Ó‰ ‰Ùȇ 2 ?Ô«Î ,Û«‚ÊÈ„ ·«Á¯· „¯◊Ó‰ 3

zeh ha’ótobus li’rkhov dizengof? ?Û«‚ÊÈ„ shalom, l’hitra-ot!

·«Á¯Ï Ò»·«Ë«‡‰ ‰Ê 4 !˙«‡¯˙‰Ï ,Ì«Ï÷ 5

Exercise 14 Eyal: Daniel: Eyal : Daniel : Eyal :

Daniel : EYAL : DANIEL : EYAL : DANIEL : EYAL :

DANIEL:

shalom, ani eyal barenboim, na-im me-od. daniel berkovich, na-im me-od. me’áyin atah eyal? ani me’argentinah. atah mevaker mishpakhah o tayar? lo, ani lo mevaker mishpakhah, v’gam lo b’diyuk tayar. Ani musikay v’ani poh l’kontsert. v’mah atah oseh? ani sportay ba’olimpyádah. ani gam gar poh ba’áretz. Shalom, I’m Eyal Barenboim; pleased to meet you. Daniel Berkovitch, pleased to meet you. Where are you from Eyal? I’m from Argentina. Are you visiting family or (are you) a tourist? I’m not visiting family, and (I’m ) also not exactly a tourist. I’m a musician, and I’m here for a concert. And what do you do? I’m a sportsman in the Olympics. I also live here in Israel.

Colloquial hebrew  

Colloquial hebrew: Easy and enjoyable lessons in Hebrew

Colloquial hebrew  

Colloquial hebrew: Easy and enjoyable lessons in Hebrew

Advertisement