Page 283

274

Exercise 17 1 2

Unit 2 Exercise 1 ,Ô«„«ÏÓ ‡Ï È‡ ,?Ô«„«ÏÓ ‰˙‡ ,Ôȯ‚ ¯ËÈÙ È‡ ,?Ôȯ‚ ¯Ó ‰˙‡ ȇ«˙ÈÚ È‡ ?¯«ÒÙ«¯Ù ‰˙‡ ,„¯«ÙÒ˜«‡Ó È‡ Exercise 2

?Ôȯ‚ ¯Ó ‰˙‡ ,‰ÁÈÏÒ :˙È«Ó ‚‰ .ԉΠ¯Ó È‡ ,‡Ï :ԉΠ¯Ó Ô«˙¯˘ Ô«ÏÓÏ ÂÈ˘ÎÚ !χ¯◊ÈÏ ‡·‰ Í»¯· ,Ì«Ï˘ :˙È«Ó ‚‰ ?ÔÎ ,·È·‡-Ï˙· .‰÷˜·· ÔÎ :ԉΠ¯Ó ?Ô«„«ÏÓ ‰˙‡ :‚‰‰ .˜¯«È-»ÈÓ È‡ ,Ô«„«ÏÓ ‡Ï È‡ ,‡Ï :ԉΠ¯Ó ?ȇ«˙ÈÚ ‰˙‡ - ˜¯«È-»È !‰‡ :‚‰‰ .¯«ÒÙ«¯Ù È‡ ,‡Ï :ԉΠ¯Ó nehag monit: slikhah, atah mar grin? mar kohen: lo, ani mar kohen. nehag monit: shalom, barukh ha’ba l’isra-el! akhshav l’malon sheraton b’tel aviv, ken? mar kohen: ken b’vakashah. ha’nehag: atah mi’london? mar kohen: lo, ani lo mi’london, ani mi’nyu-york. ha’nehag: ah! nyu-york – atah itonay? mar kohen: lo, ani profesor.

Colloquial hebrew  

Colloquial hebrew: Easy and enjoyable lessons in Hebrew

Colloquial hebrew  

Colloquial hebrew: Easy and enjoyable lessons in Hebrew

Advertisement