Page 208

1111 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4211

11 ÁÏÓ‰ ÌÈÏ Í¯„· Driving down to the Dead Sea In this unit you will learn: • how things ‘happen’ ( ‰ - ¯ - ˜ ) • about the future tense zman atid „ È ˙ Ú Ô Ó Ê – how to form it and how to use it • the future of ‘to be’ ‰ - È - ‰ • something about the weather and driving in Israel

Dialogue 1 A few days later Peter and Maya are on the road again, this time to the south, to the Dead Sea (in Hebrew ‘The Salt Sea’ – yam ha’mélakh ÁÏÓ‰ ÌÈ ). What does Peter want to send home and is the trip a smooth one?

?ÚÈ‚ È˙Ó :¯ËÈÙ .ÌÈȯ‰ˆ‰ ÈÙÏ ÚÈ‚÷ ˙·÷«Á È‡ ,‰Ú»˙‰ ÈÙÏ :‰È‡Ó ÌÈ· ıÁ¯˙÷ „Ú ˙«ÎÁÏ Ï«ÎÈ ‡Ï ÷ÓÓ È‡ ,̫ȉ ÌÁ „‡Ó :¯ËÈÙ .ÁÏÓ‰ ÌÈÚ ‡Ï ‰Ê ?˙«Á◊Ï ÷ÓÓ ¯÷Ù‡ ȇ ÁÏÓ‰ ÌÈ·÷ ˙ÁÎ÷ :‰È‡Ó ÌÈÓ·÷ ÌÈϯÈÓ‰ ÏÏ‚·, ‰ÊÓ ı»Á .ÌÈÈÈÚÏ ÒÎ ÁÏÓ÷Î …Á»ÏÓ ÔÓ÷· ıÁ¯˙‰Ï «ÓÎ ˙ˆ˜ ‰Ê ‡¯«˜Â Ûˆ È‡÷Î ‰»Ó˙ ‰ˆ«¯ È‡ .‰ÈÂÂÁ ˙‡Ê÷ Á»Ë· È‡ :¯ËÈÙ .˙È·· ÈÏ »ÈÓ‡È ‡Ï ˙¯Á‡ .ÌÈÓ· Ô«˙ÈÚ

Colloquial hebrew  

Colloquial hebrew: Easy and enjoyable lessons in Hebrew

Colloquial hebrew  

Colloquial hebrew: Easy and enjoyable lessons in Hebrew

Advertisement