Page 1

Fornyelse af kørekort 1

Fornyelse af kørekort Og tilknyttede emner

Revideret udgave januar 2013


2 Fornyelse af kørekort

Indhold Side Forord......................................................................................................... 3 Vilkårene for fornyelse af kørekort............................................ 4 Hvor og hvordan fornyes kørekort............................................ 5 Ny lægeattest ved hver fornyelse.............................................. 6 Hvis der er risiko for demens........................................................ 7 Hvad koster det at forny kørekortet?....................................... 8 Kursus i færdsels-førstehjælp........................................................ 9 Nogle vigtige færdselsregler......................................................10 Godt at kende alle færdselstavlerne......................................14

Redaktion: Erik Stubtoft, LO Faglige Seniorer Design og tryk: Clienti Foto: Colourbox Udsendt januar 2013


Fornyelse af kørekort 3

Forord LO Faglige Seniorer arbejder aktivt og målrettet for, at organisationen skal blive mere synlig for både medlemmerne og offentligheden. Det er nemlig afgørende for os, at vore budskaber og holdninger kan sætte deres præg på debatten i såvel de lokale faglige seniorklubber som i den offentlige debat. Kort sagt: Det skal gøres tydeligere, hvad LO Faglige Seniorer har på hylderne, hvad vi mener og hvorfor – og hvordan vi arbejder for det, vi mener. LO Faglige Seniorer udgiver derfor – ved siden af de mange andre aktiviteter, der tilbydes, som f.eks. personlig rådgivning – mange forskellige informationsmaterialer herunder vores letlæselige hjemmeside mv. Det hæfte, som du sidder med lige nu, indeholder information om hvilke regler der gælder, hvis man skal nyerhverve eller forny sit kørekort. Der er for seniorer nogle specifikke regler, som skal overholdes. Desuden fortæller hæftet om vigtige dele af færdselsloven.

Lillian Knudsen Landsformand for LO Faglige Seniorer


4 Fornyelse af kørekort

Vilkårene for fornyelse af kørekort Fra 19. januar 2013 er der indført nye regler for kørekort – både nye kategorier og nye alderskrav. I forhold til alder betyder det, at der gradvist med alder og erfaring kan opnås adgang til at tage kørekort til motorcykler, store lastbiler og store personbiler. Alle kørekort udstedes efter denne dato som udgangspunkt med en max gyldighedstid på 15 år – dog højst indtil du er fyldt 70 år. Hvis du er fyldt 65 år, men ikke 70 år på det tidspunkt, hvor kørekortet udstedes, gælder det i 5 år.

De nye regler gælder ikke personer, der har erhvervet kørekort før den 19. januar 2013. Hvis det er mere end tre år siden, at dit kørekorts gyldighed udløb, skal du måske op til en ny teoretisk og praktisk køreprøve. Når du er fyldt 70 år, skal kørekortet fornyes. Her gælder samme regler som hidtil. Sker det inden et år efter 70-årsfødselsdagen, så gælder det fornyede kørekort i fire år. Hvis du er fyldt 71 år ved fornyelsen, gælder kørekortet i tre år. Er du fyldt 72 år, men ikke 80 år, gælder fornyelsen i to år. Når du er fyldt 80 år, skal kørekortet fornyes hvert år.


Fornyelse af kørekort 5

Hvor og hvordan fornyes kørekortet? Fornyelsen af kørekortet starter med en henvendelse til din kommunes “borgerservice”. Måske har din kommune en lokal filial af “borgerservice”, hvis du bor i et bysamfund, hvor kommunens rådhus ikke ligger. Du skal medbringe en ny lægeattest – se næste side. Husk at tage dit nuværende kørekort med. For en sikkerheds skyld er det også en god idé at medbringe dit pas – så du undgår misforståelser med navn, alder mv. Det kan også være en god idé at medbringe originale dåbs-, navne- eller fødselsattester. Når du skal forny dit kørekort, skal du medbringe et nyt pasfoto, der enten kan være i farve eller sort/ hvidt. Vær opmærksom på, at der stilles særlige krav om tydelighed. Eksempler: Fotoet skal være taget lige forfra. Munden skal være lukket. Du må ikke smile og man må ikke kunne se dine tænder. Dine øjne skal være helt synlige. Hvis dine briller er for mørke må du ikke beholde dem på, når fotoet tages. Dit hoveds størrelse skal være mellem 30 og 36 mm målt fra hagespids til hårtop. Er du i tvivl, så spørg først i “borger-service”, før du bekoster et foto.


6 Fornyelse af kørekort

Ny lægeattest ved hver fornyelse Hver gang du skal forny dit kørekort skal du have en ny lægeattest, som din egen praktiserende læge har udstedt efter en konsultation, hvor dit syn, din førlighed og din åndsfriskhed skal afprøves. Det er ikke en egentlig lægeundersøgelse. Men lægen har pligt til at stille dig nogle spørgsmål om dit helbred, som du skal svare på. Lægen foretager en meget enkel høreprøve. Han tjekker om dit syn er godt nok. Han vurderer om din førlighed kan skabe problemer for dig. Måske slår han dig let på knæet for at mærke dine reaktioner. Han observerer, om dit hoved kan drejes, så du kan se rimeligt til siderne. Hvis du selv har nogle ting, som du mener kan gøre det vanskeligt for dig at køre forsvarligt, så skal du sige det til lægen.

Det er i den sidste ende dig selv, som har ansvaret for at give de nødvendige oplysninger til lægen. (Tænk på din egen og andres sikkerhed, hvis du forårsager et uheld). Afhængig af prøvens resultat kan der blive tale om begrænsning af kørekortets gyldighed eller om særlige bemærkninger, der anføres i dit kørekort. Det kan f.eks. være krav om briller, om særlige spejle mv. Det afgør politiets motorsagkyndige. Hvis lægeattesten omtaler egentlige sygdomme, kan det komme på tale at lade en embedslæge vurdere, hvor alvorligt det er. Denne lægelige vurdering vil herefter afgøre, om det er forsvarligt at udstede et kørekort til dig – eller blot forny det du har. Du skal betale for lægetjekket. Der er ikke en fast pris, så forskellige læger kan tage forskellige priser. Du kan naturligvis vælge det billigste tjek.


Fornyelse af kørekort 7

Hvis der er risiko for demens Demens gør det vanskeligere for bilisten at orientere sig og reagere. Hvis der er risiko for, at bilisten er på vej til at få demens, som jo desværre rammer flere og flere ældre i disse år, så gælder der særlige regler. Derfor er der indført mulighed for en særlig prøve for tvivlstilfælde. Prøven går ud på at se, om bilisten kan orientere sig om, hvor og hvornår han eller hun befinder sig et bestemt sted. Derudover skal man kunne huske tre ord. Endelig skal man på en urskive vise, hvordan f.eks. kl. 13.20 vises på uret. Det kan skabe klarhed over, om bilisten er til fare for sig selv eller andre i trafikken. Nogle læger gennemfører denne del af lægetjekket uanset om det skønnes, at der er risiko for demens hos ansøgeren.

Familien bør tages med på råd De pårørende, som med stigende bekymring følger en ældre slægtnings kørsel – måske endda i en ældre bil – står ofte i en meget vanskelig situation. Mange ældre føler sig krænkede, hvis nogen sætter spørgsmålstegn ved deres evner som bilist. Opgivelsen af bilen er jo et synligt tegn på en fremadskridende aldring og på færdighedstab, som måske ellers ikke vil erkendes. Det er ofte de nærmeste i familien, som må tage initiativet til den vanskelige samtale med den ældre om, at tiden er inde til at stoppe med at køre bil.

Hvis eller når der er tale om aftagende kørefærdighed, vil det være en god idé at tage spørgsmålet om den ældres fortsatte bilkørsel op til alvorlig overvejelse. Det kan den ældre gøre selv, men andre kan bidrage ved at snakke med den ældre om, hvordan det fremtidige kørselsbehov kan klares. Husk at det ikke kun er den ældres eget liv og helbred, der kan være på spil. Også andre trafikanters risiko skal tages med i overvejelserne.


8 Fornyelse af kørekort

Hvad koster det at forny kørekortet? Fornyelsen af kørekort for bilister over 70 år er en rimelig billig sag, nemlig 30,00 kr. (januar 2013) plus udgiften til lægeattesten. Fordres der teoretisk og praktisk køreprøve, så skal der betales for en kørelærer og en motorsagkyndig. Det kan ske, at politiet vil forlange en vejledende helbredsmæssig køretest. Den er gratis. Til denne køretest er det tilladt at anvende sin egen bil. Den motorsagkyndige kan dog forlange, at testen bliver aflagt i en skolevogn. Kravet herom vil være forbundet med, at lægen har skønnet, at der er risiko for mentale svigt. Der skal så betales for leje af en skolevogn og formentlig også for en kørelærers tid. Hvis du mister dit kørekort eller det bliver defekt, f.eks. ved vandskade – eller du skal have ændret dit efternavn – koster det 260,00 kr. (januar 2013). Ønsker du udstedt et internationalt kørekort, koster det 25,00 kr. (januar 2013). Alle de nævnte priser reguleres for fremtiden hver den 1. januar.


Fornyelse af kørekort 9

Kursus i færdsels-førstehjælp I dag skal en person – uanset alder – som for første gang vil tage kørekort gennemføre et 7-timers kursus i færdselsrelateret førstehjælp. Formålet er at give bilisterne mere viden og færdigheder, så man kan yde andre hjælp ved trafikulykker. Hvis den nye bilist kan dokumentere, at de fornødne færdigheder i førstehjælp er til stede i forvejen, kan man undgå det ekstra kursus. Man skal altså ikke gennemgå dette kursus blot fordi man ønsker at forny sit kørekort. Heller ikke fordi man

er kommet ind i ældreordningen med hyppig fornyelse af kørekortet. Hvis man ønsker at være ajour med førstehjælp, måske fordi man synes, det er en god ide at kunne yde førstehjælp i trafikken, kan man undersøge, hvor der lokalt afholdes førstehjælpskurser. Der findes i mange byer lokale afdelinger af Dansk Folkehjælp, som afholder kurser i færdsels-førstehjælp. Andre kursusudbydere er Beredskabsforbundet og Falck.


10 Fornyelse af kørekort

Nogle vigtige færdselsregler De fleste ældre er naturligvis opmærksomme på, at der hele tiden kommer nye regler for at færdes i trafikken – også for bilister. Det oplyses der om i aviserne, TV og radio. Der findes foldere om det på dit bibliotek, og folderne ligger også på de lokale politistationer og i kommunens “borgerservice”. Hvis du bruger Internettet findes oplysningerne også der. Som bilist har du altid selv ansvaret for at følge med i de nye regler og i de ændringer som løbende sker.

Børns brug af seler

Seler til alle i bilen

Spirituskørsel

Som hovedregel gælder, at hvis en bil kun har seler til fire personer, inkl. føreren af bilen, så må der højst være fire personer i bilen, inkl. føreren. Hvis der er fem seler, må der højst være fem personer i bilen, inkl. føreren af bilen.

Begrebet ”promillekørsel” er fjernet fra færdselsloven. Al kørsel med spiritus i blodet kaldes ”spirituskørsel” og straffes derefter. Al spirituskørsel med over 0,5 promille i blodet straffes hårdt både første gang og efterfølgende gange. Hvis du f. eks. bliver taget tre gange med en promille på f.eks. 0,6, vil du normalt få en ubetinget fængselsstraf på 20 dage. Skulle det hænde, at du tre gange bliver taget med mere end 1,2 promille i blodet, vil din bil normalt blive konfiskeret, solgt og pengene gå i statskassen. Kørekortet frakendes ubetinget ved spirituskørsel med en promille på 1,20.

Børn skal spændes fast i særligt udstyr, der passer til højde og vægt. Der er nogle særlige regler for børn under 135 cm og for børn under tre år. Det er dig som fører af bilen, der får et klip i kørekortet, hvis reglerne ikke overholdes. Så undersøg det nøje, hvis du skal køre med børnebørnene – både de mindste og de lidt større.


Fornyelse af kørekort 11

Hvis du har kørt spirituskørsel i en bil, der ikke tilhører dig, men f.eks. ejes af din kone eller en ven, og du samtidig selv er ejer af en bil, kan din egen bil blive konfiskeret. Hvis din spirituskørsel ikke medfører tab af kørekort, skal du på et Alkohol- og Trafikkursus med 10 timers lektioner og skal derefter bestå en ny køreprøve. Alene kurset koster i dag flere tusinde kroner.

Område Tættere bebygget område

Hastighedsgrænser skal overholdes På andre veje end motorveje falder der en skærpet bøde ved hastighedsoverskridelser på 30 pct. På motorveje gælder det ved kørsel på 140 km/timen og derover.

Max. tilladt hastighed 50 km/timen

Skærpet bøde

80 km/timen

104 km/timen

Motorvej *)

110 km/timen

Alm. bøde

Motorvej

110 km/timen

130 km/timen

80 km/timen

104 km/timen

Uden for tættere bebygget område

Motortrafikvej

65 km/timen

*) Nogle motorvejsstrækninger må der køres max. 110 km/timen på. Hastighedsoverskridelse her medfører en almindelig bøde – ikke skærpet.


12 Fornyelse af kørekort

Eksempler på årsager til klip i kørekortet

Klip i kørekortet Alle bilister ved efterhånden, hvad begrebet ”klip i kørekortet” dækker. Men ikke alle er klar over, hvad der kan give et sådan klip og hvilke konsekvenser det har. Et klip i kørekortet betyder, at din forseelse bliver registreret hos politiet de næste tre år. Udover klippet får du en bøde. Hvis du får tre klip inden for tre år, får du frakendt kørekortet betinget, dvs. du beholder kørekortet, men skal op til en kontrollerende køreprøve. Dumper du ved den prøve, så skal du aflevere kørekortet. Hvis du gør dig skyldig i to klipforhold inden for de første tre år efter, at du har fået kørekort, frakendes kørekortet.

af lovlig hastighed med mere end • Overskridelse 30 procent. Ikke holder passende afstand til forankørende. • Passager 15 år i bilen ikke fastspændt. • Kører overunder for rødt lyssignal. • Kører over jernbanespor, hvis der er givet signal • til standsning. reglerne om vigepligt. • Overtræder Ændrer færdselsretning • for andre trafikanter. til fare/unødig ulempe mod færdselsretningen. • Kører agtpågivenhed ved overhaling. • Manglende Overhaling ved et fodgængerfelt. • Overskrider spærrelinjer. • Overskridelse af hastighedsgrænse på mere end 30 pct. • Med mellem 0,5 og 0,8 promille alkohol i blodet. •


Fornyelse af kørekort 13

Er du stadig i tvivl – så spørg! Er du i tvivl om noget i forbindelse med fornyelse af kørekort, så ring til kommunen og tal med “borgerservice”. Telefonnummeret finder du i den lokale telefonbog. Kan du gå på Internettet kan du finde din kommunes hjemmeside der. Her kan du finde en række praktiske oplysninger om fornyelse af kørekortet. Du kan få mere information om færdselsreglerne hos Rådet for Sikker Trafik, hvis søger på www.Sikkertrafik.dk


14 Fornyelse af kørekort

Godt at kende alle færdselstavlerne Har man været bilist i mange år, mener de fleste vist, at de sagtens kan huske, hvad trafikkens mange færdselstavler betyder. Det kan de måske også. Alligevel er der en risiko for, at de glemmer de færdselstavler, som ikke ses hver dag. Du kan lave en lille prøve selv eller sammen med din ægtefælle/samlever – ja såmænd sammen med dine børn. På biblioteket kan du låne en færdselsbog med trafikskilte. Hvis du har adgang til Internettet kan du finde hjemmesiden www.trafikken.dk. Begge steder vil du finde en fortegnelse over alle de færdselstavler, der findes. Det er trods alt ikke så få. Prøv så at finde nogle tilfældige tavler. Du kan f.eks. sige, at du vil se hver tredje færdselstavle – og forklar så, hvad de betyder. Du vil opdage, at på trods af, at du kan være en udmærket og habil bilist, så kniber det med at forklare betydningen af en del færdselstavler. Det er ganske forståeligt, at det er svært. Der findes nemlig flere typer færdselstavler, nemlig: Forbudstavler, Påbudstavler, Vigepligtstavler og Advarselstavler. Derudover er der i forbindelse med alle kategorier tale om et stort antal undertavler, som du jo også skal kende.

Det er derfor en god idé med mellemrum at gennemgå færdselstavlerne og lave din egen prøve. Du bliver jo ikke yngre. Til gengæld bliver trafikken tættere for hver dag. Selv om der ikke kommer nye færdselstavler hver dag, så kan det alligevel ske, at der hvor du kører, kan der være kommet et færdselsskilt, som ikke var der i går.


Fornyelse af kørekort 15


16 Fornyelse af kørekort

Islands Brygge 32D Postboks 340 2300 København S. Tlf. 35 24 64 12 info@losenior.dk www.losenior.dk

Fornyelse af kørekort  

Hæfte, der beskriver de nye fra regler fra 2013 for fornyelse af kørekort for seniorer, når man fylder 70 år og de efterfølgende år.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you