Page 1

L u c i a n oRo d r í g u e z| Un i v e r s i d a d ed aCo r u ñ a

Poe ma t i z a ! ( h t t p : / / g a e l t u v i g o . b l o g s p o t . c o m/ )

GAELT

( Gr u p od eAn á l i s eeE s t u d od a L i t e r a t u r aeaT r a d u t o l o x í a )

POEMATIZA  
POEMATIZA  

POEMATIZA, proxecto de GAELT (Grupo de Análise e Estudo da Literatura e a Tradutoloxía)