Page 1

[Sprachwissenschaft] Übung de lingua e cultura galega: nivel intermedio

Docente: Gabriel Pérez Durán E-Mail: lorientado@gmail.com Twitter: @lorientado Büro: 113 (ROSE) | Postfach: 86 (IÜD) Facebook: https://www.facebook.com/GalicienZentrum Blog: http://welttheaters.wordpress.com

Descrición A lingua e cultura galega están unidas ao mundo hispánicos e lusófono. Hoxe en día é unha das catro linguas ofciais de España. Neste curso profundarase no seu coñecemento por dúas vías. Por un lado, estudarase os aspectos fonéticos, morfosintácticos e estilísticos da lingua galega e, polo outro, todos aqueles aspectos socioculturais e sociohistóricos que mediatizan o uso que o seus falantes fan dela. Ademais, para unha mellor aprendizaxe do galego, veranse as conexións de diferentes aspectos lingüísticos e socioculturais con outras linguas románicas próxima. Antes de fnalizar o curso, o alumnado deberá presentar en clase un pequeno traballo sobre algún dos aspectos lingüísticos e culturais tratados durante o curso como parte da súa avaliación. Amais, o curso posibilitará a preparación do alumnado para a obtención da titulación ofcial en lingua galega, CELGA, correspondente aos diversos niveles do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas que expide a Xunta de Galicia. Día: Xoves | Hora: 12:00-14:00 | Aula: 019

Temario Unidade 1 1. Revisar situacións comunicativas do nivel inicial: presentar, dar e pedir informacións de carácter persoal e profesional, caracterización física e psicoloxicamente, preguntar e expresar gustos e preferencias. 2. Recoñecer e producir diferentes tipos de textos: entrevista, biografía e documentos ofciais. 3. Presente e pretérito de indicativo (verbos regulares e irregulares). Adxectivos. Adverbios. Preposicións de tempo e movemento. Pronomes, demostrativos e posesivos.


4. Nacionalidades. Identifcación persoal. Características físicas e psicolóxicas. 5. Saúdos, presentacións e despedidas. Unidade 2 1. Relatar accións habituais no pasado, comparar as accións habituais no pasado co presente de indicativo. 2. Recoñecer e producir diferentes tipos de textos: teléfonos, correos electrónicos. 3. Copretérito e pretérito. O sistema vocálico. 4. Marcadores temporais do pasado. Marcadores de toma de contacto. Unidade 3 1. Pedir e ofrecer servizos. 2. Expresar desexos. 3. Facer plans, reservas e pedidos. 4. Recoñecer e producir diferentes tipos de textos: publicitarios, debate e reclamacións. 5. Copretérito de indicativo (queres, desexar, gustar, preferir, apetecer). Participios de pasado irregulares. Adverbios (lugar, tempo, modo, negación, afrmación, cantidade). O sistema consonántico. 6. Os obxectos domésticos. Os alimentos e as bebidas. 7. Regras de cortesía. Unidade 4 1. Relatar acontecementos futuros e expresar intención de realización de accións no futuro. 2. Recursos para formular hipóteses. 3. Expresar obrigacións en relación a un acontecemento futuro. 4. Expresar desexos de difícil realización 5. Relatar acontecementos no discurso indirecto 6. Recoñecer e producir diferentes tipos de textos: literarios e electrónicos 7. Presente e futuro de indicativo. Voz activa e pasiva. Transformación de enunciados. Pasiva cos verbos s e r e estar. Construcións impersoais con se.


Participios de pasado. Perífrases verbais (haber de + infnitivo, ter de/que + infnitivo). 8. Marcadores temporais de futuro. 9. Signos de puntuación. Unidade 5 1. Relatar accións anteriores a outras pasadas. 2. Exprexar a dor e o malestar. 3. Pedir e ofrecer axuda. 4. Recoñecer e producir diferentes tipos de textos: receitas e artigos xornalísticos. 5. Antepretérito de indicativo. Pronomes persoais átonos. 6. O corpo humano. Unidade 6 1. Relatar secuencias de accións. 2. Pedir informacións sobre rutas e destinos turísticos. 3. Describir actividades de ocio e culturais. 4. Planifcar as vacacións. 5. Recoñecer e producir diferentes tipos de textos: cartas, folletos,... 6. Perífrases verbais (ter + participio). Infnitivo persoal e impersoal. Pronomes átonos. Preposicións. Fonética sintáctica. 7. Os medios de transporte e o tempo atmosférico Unidade 7 1. Pedir e dar información sobre asuntos relacionados co traballo. 2. Responder a un anuncio de emprego. 3. Relatar feitos (discurso directo e indirecto). 4. Recoñecer e producir diferentes tipos de textos: currículos, carta de presentación e contratos. 5. Presente e futuro de subxuntivo. Pronomes persoais átonos (colocación e contracción. Fonética sintáctica. 6. As profesións. Os lugares, as ferramentas e a roupa.


Unidade 8 1. Formas de argumentación: enumerar, opor, exemplifcar, clarexar e mudar de tema. 2. Dar opinión amosando acordo e desacordo. 3. Recoñecer e producir diferentes tipos de textos: narrativo, administrativo, poético e debate. 4. Futuro de subxuntivo. Construción de relativo. Prefxos e sufxos.

Metodoloxía 1. Actividades introdutorias. Organización e explicación da materia: calendario, exercicios, bibliografía e ferramentas de traballo. 2. Sesións teóricas: explicacións e contextualización dos fenómenos lingüísticos e culturais de Galicia. 3. Traballos de aula. Exercicios de comprensión de ideas que requiren unha preparación previa do alumnado. 4. Resolución de problemas e/ou exercicios. Sesións prácticas: exercicios prácticos de produción escrita e oral e revisión. 5. Participación en diversos proxectos relacionados coas TIC: as primeiras palabras, elaboración de artigos para a Galipedia ou a Wikipedia alemá sobre temáticas relacionados con Galicia ou Alemaña, artigos xornalísticos, entrevistas gravadas, Obradoiros de tradución, publicacións en formato p o s t dos Referate ou Hausarbeiten, microprogramas de radio. 6. Eventos docentes e divulgativos. Asistencia a conferencias, seminarios, películas ou outras actividades relacionadas cos contidos da materia.

Avaliación 1. 25% de asistencia y participación activa (tarefas para facer en casa [miniresumos e investigación]). 2. 25% por Referrate. 3. 25% por Hausarbeit. 4. 25% a la asistencia a eventos relacionados por el Centro de Estudos Galegos (CEG). 5. Outra posibilidade de avaliación (50%). Participación en diversos proxectos relacionados coas TIC: as primeiras palabras, elaboración de artigos para a Galipedia ou a Wikipedia alemá sobre temáticas relacionados con Galicia ou Alemaña, artigos xornalísticos, entrevistas gravadas, Obradoiros de tradución,


publicacións en formato post dos Referate ou Hausarbeiten, microprogramas de radio.

Bibliografía básica Álvarez, Rosario & Xosé Xove (2002): Gramática da lingua galega. Vigo: Galaxia. Real Academia Galega (2003): Normas morfolóxicas do idioma galego. Santiago de Compostela: ILG/RAG. [Disponible en línea la edición de 2012: http://www.realacademiagalega.org/documents/10157/62f973c5-a315-48e8-a8996bdd22910381] Santamarina, Antón & Manuel González (dirs.) (2004): Vocabulario ortográfco da lingua galega (VOLGa). S a n t i a g o d e C o m p o s t e l a : R A G / I L G . [ D i s p o n i b l e e n www.realacademiagalega.org/volga]. Freixeiro Mato, Xosé Ramón (2001): Manual de Gramática Galega. Vigo: A Nosa Terra. Hermida, Carme (2004): Gramática Práctica (Morfosintaxe). Santiago de Compostela: Sotelo Blanco. Regueira, X. L. (2005): ¨Estándar oral”, en Álvarez, R. & H. Monteagudo (eds.): Norma lingüística e variación. Santiago de Compostela: Consello da Cultura. 69-95. Regueira, X.L. (coord.) (2010): Diccionario de pronuncia da lingua galega. ILG / RAG. Para la consulta: http://ilg.usc.es/pronuncia/ Rodríguez Río, X.A. (1998): “O tratamento dos préstamos na norma léxica do galego”, Verba, 25. Santiago de Compostela: Universidade. Santamarina, A. (2004): “Criterios de elaboración”, en M. González & A. Santamarina (dirs.): Vocabulario ortográfco da lingua galega (VOLGa). A Coruña: Real Academia GalegaInstituto da Lingua Galega. 11-47.

Diccionarios de lingua galega Carballeira Anllo, X. Mª. (coord.) (2000): Gran diccionario Xerais da lingua. Vigo: Edicións Xerais. Domínguez Dono, X., A. Rajó Pazó & B. Varándas González (coords.) (2004): Dicionario de galego. Vigo: Ir Indo. [Disponible en línea www.egu.es ]. Dosil, B. & X. Riveiro (2004): Dicionario de ortografía da lingua galega. A Coruña: GaliNova. Fernández Salgado, B. (dir.) (2004): Dicionario de usos e difcultades da lingua galega. Vigo: Galaxia.


García González C. & M. González González (dirs.) (2004): Dicionario castelán-galego da Real Academia Galega. A Coruña: Real Academia Galega / Fundación Pedro Barrié de la Maza, D.L. González, M. & A. Santamarina (dirs.) (2004): Vocabulario da lingua galega (VOLGa), A Coruña: Real Academia Galega-Instituto da Lingua Galega. Hermida, A. (2005): Manual de conxugación verbal da lingua galega. Vigo: Galaxia-Ed. do Cumio. López Taboada, C. & Soto Arias, Mª R. (2008): Dicionario de fraseoloxía galega. Vigo: Xerais. Navaza Blanco, G. (coord.) (1990) Diccionario Xerais castelán-galego de usos, frases e sinónimos. Vigo: Edicións Xerais. Noia Campos, C. & al. (1997): Diccionario de sinónimos da lingua galega. Vigo : Galaxia. Pena, X.R. (2001): Diccionario Cumio de Expresións e frases feitas. Castelán-Galego. Vigo: Edicións do Cumio. RAG/ILG (2012): Dicionario da Real Academia Galega. Vigo: Xerais-Galaxia. Seminario de Lingüística Informática (UVigo): Diccionario de dicionarios. Corpus lexicográfco da lingua galega: http://sli.uvigo.es/ddd/ Xove Ferreiro, X. (coord.) (2005): Novo dicionario da lingua galega. Santiago Compostela: Obradoiro-Santillana.

de

Recursos en Internet [na clase proporcionarase unha listaxe completa] Real Academia Galega: http://www.realacademiagalega.org/recursos Consello da Cultura Galega: http://www.consellodacultura.org/mediateca/ Instituto da Lingua Galega (ILG): http://ilg.usc.es Observatorio da Lingua Galega: http://www.observatoriodalinguagalega.com/ Seminario de Lingüística Informática (Universidade de Vigo): http://sli.uvigo.es/ Recursos lingüísticos de la Xunta de Galicia: http://www.xunta.es/linguagalega /dicionarios_e_lexicos Servicios de normalización lingüística de las tres universidades gallegas: http://www.usc.es/gl/servizos/snl/; http://www.udc.es/snl/; http://anl.uvigo.es

Übung de lingua e cultura galegas ii  
Übung de lingua e cultura galegas ii  
Advertisement