Page 1

Online Linjeforeningen for Informatikk -----------------------------------EkstraordinĂŚr generalforsamling 3. mai 2010


Saksliste 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11.

12. 13. 14.

15. 16. 17.

Generalforsamlingen åpnes ved Alexander Bjerkan Valg av ordstyrer Valg av referenter Valg av tellekorps Valg av paraferer Godkjenning av oppmøtte 6.1. Godkjenning av gjester 6.2. Godkjenning av talerett 6.3. Godkjenning av stemmeberettigede Godkjenning av fjorårets referat Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Dagsorden Årsberetning fra hver komité 11.1. ArrKom 11.2. BedKom 11.3. DotKom 11.4. FagKom 11.5. Kontoret 11.6. Styret Godkjenning av regnskap 2009/2010 Godkjenning av budsjett 2010/2011 Forslag til vedtektsendringer 14.1. Flytting av generalforsamling til våren 14.2. Ønske om innføring av stor H alle steder hovedstyret blir skrevet 14.3. Tillegg til §9 Økonomi. Godkjenning av eventuelle endringer i vedtektene Innsendte saker Valg 17.1. Leder 17.2. Nestleder 17.3. ArrKom-leder 17.4. BedKom-leder 17.5. DotKom-leder 17.6. FagKom-leder 17.7. Kontorsjef


1. Generalforsamlingen åpnes ved Alexander Bjerkan Sittende leder Alexander Bjerkan informerer kort om agendaen for generalforsamlingen og dens retningslinjer. 2. Valg av ordstyrer Det skal velges en person som skal være ordstyrer. Denne personen kan ikke stille til valg. 3. Valg av referenter Det skal velges to referenter. 4. Valg av tellekorps Det skal velges to personen som skal fungere som tellekorps ved avstemninger. Disse kan ikke stille til noe valg. 5. Valg av paraferer Det skal velges to paraferer. 6. Godkjenning av oppmøtte 6.1 Godkjenning av gjester 6.2 Godkjenning av talerett 6.3 Godkjenning av stemmeberettigede 7. Godkjenning av fjorårets referat Referatet fra generalforsamlingen avholdt 14. september 2009 skal fremlegges med underskrift fra de som var paraferer for den generalforsamlingen. 8. Godkjenning av innkallelse 9. Godkjenning av saksliste 10. Dagsorden Opplysninger om taletegn: 1. finger: innlegg, 2 fingre: kommentar, T: saksopplysning Innlegg: Maks 3 minutter. 2 kommentarer per innlegg per person. Saksopplysning er alltid lov. 11. Årsberetning for hver komité 11.1 ArrKom


11.2 BedKom 11.3 DotKom 11.4 FagKom 11.5 Kontoret 11.6 Styret 12. Godkjenning av regnskap 2009/2010 Økonomiansvarlig i Hovedstyret Michael Johansen presenterer regnskapet for året som har gått. 13. Godkjenning av budsjett 2010/2011 Michael Johansen legger frem budsjettet som er utarbeidet av de økonomiansvarlige i hver komité. 14. Forslag til vedtektsendringer 14.1 Flytting av generalforsamling til våren Hovedstyret ønsker å flytte generalforsamlingen til våren for da vil perioden man innehar et verv følge skoleåret. Det vil bli lettere å rekruttere ledere som nettopp har hatt et år i en komité. Dette åpner også for at de som gjør seg ferdig med studietiden for neste år kan stille til valg. Endring i §5 i vedtektene fra «Generalforsamlingen avholdes i løpet av høstsemesteret, hvert år.» til «Generalforsamlingen avholdes i løpet av vårsemesteret, hvert år.» 14.2 Ønske om innføring av stor H alle steder hovedstyret er skrevet Hovedstyret til Online er et egennavn og bør derfor skrives med stor forbokstav. I alle paragrafer hvor man finner at Onlines hovedstyre er nevnt, skal de stedene det er skrevet med liten forbokstav endres til stor forbokstav. 14.3 Tillegg til §9 Økonomi Ønske om bedre klargjøring av økonomiansvarliges ansvar ved å legge til gjeldende tekst i §9. «Økonomiansvarlig i Hovedstyret har det hele og fulle ansvar for økonomien i foreningen, og er overordnet foreningens andre økonomiansvarlige. Vedkommende gjør det daglige økonomiarbeid for Hovedstyret og dotKom og er ansvarlig for opplæring av foreningens andre økonomiansvarlige. Økonomiansvarlig i Hovedstyret avholder et månedlig "økonomimøte" med alle foreningens økonomiansvarlige, der økonomistatus for alle komiteer gjennomgås (merk at


Hovedstyret ikke er en komité). BedriftsKomiteen, ArrangementsKomiteen og FagKomiteen har egen økonomiansvarlig, eget budsjett og eget regnskap. FadderKomiteen vil også få sin egen økonomiansvarlig, - med de samme ansvarsområder-, i den perioden komiteen eksisterer. Hver økonomiansvarlig i foreningen er ansvarlig for fakturering i forbindelse med sin egen komité.» 15. Godkjenning av eventuelle endringer i vedtektene. 16. Innsendte saker. 17. Valg 17.1 Leder 17.2 Nestleder 17.3 ArrKom-leder 17.4 BedKom-leder 17.5 DotKom-leder 17.6 FagKom-leder 17.7 Kontorsjef


Vedtekter for Online § 1 Navn Online, linjeforeningen for Informatikk

§ 2 Formål Studentforeningen i informatikk ved ntnu har som formål å sikre studentenes interesser faglig og sosialt, samt studentpolitisk. 1. Foreningen skal dessuten arbeide for å skape sterkere bånd blant informatikkstudenter i de ulike årstrinn og ha ansvar for fadderordningen med nye studenter. 2. Online skal være kontaktledd mellom: • Studentene ved ulike deler av Universitetet • Studentene og næringslivet • Studentene og andre studentorganisasjoner 3. Online skal bidra til å sikre faglig kvalitet på studiene, i tråd med næringslivet.

§ 3 Medlemmer Alle studentene på informatikk ved NTNU er automatisk tatt opp som medlemmer av studentforeningen Online. Medlemmer har tilgang til alle arrangement som Online arrangerer. 1. Medlemmer er studenter som går informatikk Medlemskap er åpent for studenter ved andre studier, unntatt siv.ing, som ønsker å jobbe opp mot informatikk 1. Foreningen har anledning til å utnevne æresmedlemmer Æresmedlemsskap går til personer som har gjort en særskilt innsats for informatikkens sak, eller har gjort en særskilt innsats for studentforeningen Online. Utnevnelse skjer ved at styret mottar skriftlige forslag, fra medlemmer av Online, med begrunnelse om hvorfor kandidaten bør utnevnes. Kandidaten utnevnes ved kvalifisert flertall i hovedstyret.

§ 4 Organisering Online er en frittstående forening dannet av, for og med studenter. Hovedstyret organiserer foreningens aktiviteter slik det til enhver tid finner det hensiktsmessig.

§ 5 Generalforsamling Alle medlemmer i Online har stemmerett på Generalforsamlingen. Alle medlemmer er valgbare. Generalforsamling er studentforeningens øverste organ. Generalforsamlingen avholdes i løpet av høstsemesteret, hvert år. Innkalling skal skje skriftlig, via e-post, oppslag eller brev, senest 14 dager før Generalforsamlingen. Vedtektsendringer skal sendes ut til medlemmene/foreningens nettsider 14 dager før generalforsamlingen Forslag til saker som skal opp på generalforsamlingen sendes hovedstyret senest en uke før generalforsamlingen. Hovedstyrets forslag til saker på generalforsamlingen og vedtektsendringer skal sendes medlemmene eller legges på foreningens nettsider senest 5 dager


før generalforsamlingen. Alle medlemmer kan levere forslag til saker. Ordinære generalforsamling skal behandle årsberetningen og regnskap. Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av hovedstyret eller 20 % av medlemmene.

§ 6 Hovedstyret Hovedstyret er øverste organ i Online mellom generalforsamlingen. Hovedstyret blir valgt på generalforsamlingen og skal drive studentforeningen for ett år av gangen, med unntak av økonomiansvarlig som velges av det nye hovedstyret innen 14 dager etter avholdt generalforsamling. Kun komitèmedlemmer er valgbare til hovedstyret, så fremt ikke annet er varslet 5 dager før generalforsamlingen. Hovedstyrets virke: • Hovedstyret fører logg over Onlines aktiviteter og fremlegger årsberetning for generalforsamlingen. Økonomiansvarlig fremlegger revidert regnskap for generalforsamlingen. • Hovedstyremøter avholdes etter behov. • Hovedstyret skal formidle saker og vedtak til komitèmedlemmene, via den respektive komitèleder. Andre medlemmer kan få innsyn i vedtak som ikke er konfidensielle. • Alle medlemmer kan kreve innsyn i regnskapet. • Hovedstyret er ansvarlig for opptak av nye medlemmer igjennom søknads og intervjuprosess. • Hovedstyret gis fullmakt til å utpeke personell til alle ledige stillinger i online. • Hovedstyre møter er lukket, men andre personer kan trekkes inn ved behov. • Ingen i hovedstyret kan inneha to plasser i hovedstyret. Hovedstyrets sammensetning: • Leder • Nestleder • Økonomiansvarlig • Leder for bedKom • Kontorsjef • Leder for arrKom • Leder for dotKom • Leder for fagkom Hovdestyrets oppgaver er beskrevet i vedlegget ”Hovedstyrets arbeidsoppgaver”. Komiteene: • bedKom • fagKom • arrKom • dotKom • sekretariatet Komiteene har egne retningslinjer. Retningslinjene skal legges frem på første hovedstyremøte hvert semester, og godkjennes. Eventuelle forandringer skal være presentert for hovedstyret via e-post eller oppslag minst 3 dager før møtet. Retningslinjene er beskrevet i vedleggene til de enkelte komiteene, ”Retningslinjer for <komiteen>”. Alle i hovedstyret kan uttale seg og handle på hovedstyret/foreningens vegne


når vedkommendes sak er avklart i hovedstyret. Ved uklarheter skal leder uttale seg. Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst 4 av styremedlemmene er tilstede. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

§ 7 Ansvar Hvert enkelt hovedstyremedlem kan delegere oppgaver, men komitélederen har hovedansvaret. De som påtar seg verv plikter seg til å oppfylle disse på en ansvarsfull måte.

§ 8 Vedtak Vedtektsendringer skjer ved kvalifisert (2/3) flertall av stemmeberettigede på generalforsamlingen eller på ekstraordinære. Vedtektsendringer skal drøftes på hovedstyremøtet og annonseres skriftlig (ved e-post eller opplegg) til medlemmene minimum 5 dager før møtedato. Generalforsamlingen/ekstraordinær generalforsamlinger kan avgjøre saker hvis innkallingen er i henhold til vedtektene.

§ 9 Økonomi Hovedstyret er ansvarlig for tildeling av midler til prosjekt i foreningens regi. Regnskap skal legges frem ved hvert ordinære årsmøte, hvor regnskapsåret følger studieåret. Hovedstyret er ansvarlig for foreningens økonomi i kraft av de vedtektene som fattes. Økonomiansvarlig er ansvarlig for å holde hovedstyret informert om foreningenes økonomiske situasjon, holde orden i økonomien og legge frem regnskap ved årets slutt. I tillegg skal vedkommende legge frem månedlig bevegelser ved første møtet etter mottatt kontoutskrift. Foreningen kan søke støtte der den finner det hensiktsmessig, såfremt det ikke anses skadelig for foreningens omdømme.

§ 10 Opphør Oppløsning skjer dersom foreningen blir uten styremedlemmer i mer enn 6 måneder. Ved oppløsning skal eventuelle eiendeler overføres til institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap (IDI) ved NTNU.


Retningslinjer for Online Retningslinjer for fagkom Fagkom skal jobbe aktivt for å øke det faglige nivået hos både studenter og andre interesserte. Det skal avholdes kurs innenfor fagrelaterte og andre it-emner som det ikke undervises i. Komitèn skal jobbe aktivt for å gjøre studentene faglig sterkere, og hjelpe dem med problemer som måtte oppstå. Det skal jobbes aktivt for å holde datafagene oppdatert med ny teknologi. Retningslinjer for dotkom dotKom skal ha ansvar for linjeforeningens websider. Komiteen skal holde siden oppdatert og ha ansvar for at informasjon blir lagt ut eller at andre har mulighet til å legge dette ut. dotKom skal ha jevnlige møter for å planlegge videre utvikling. Lederen for komiteen skal ved hvert hovedstyremøte redegjøre for komiteens fremdrift og videre planer. Komiteens medlemmer skal delta aktivt i komiteens oppgaver, og så langt det er mulig, utføre de oppgaver de blir tildelt innen angitte tidsfrist. Komiteens medlemmer skal sørge for at alt som gjøres blir tilfredsstillende dokumentert. Alle systemer og koder som ikke er i offisiell produksjon er å regnes som intern informasjon og skal holdes innenfor linjeforeningen. Brudd på dette er også brudd på taushetserklæringen. Retningslinjer for bedkom BedKom sin rolle er å være et bindeledd mellom bedrifter/organisasjoner og studenter. Komitéen skal: Profilere informatikkstudentene som potensielle arbeidstakere overfor bedrifter. Gjøre studentene kjent med aktuelle arbeidsgivere. Forsøke å formidle sommerjobber, jobber og prosjekt/hovedoppaver til informatikkstudentene. Retningslinjer for arrkom Arrangementskomitéen til Online skal bidra til økt samhold og sosialisering blant informatikkstudentene ved NTNU. Dette gjør vi ved å arrangere fadderuke, blåtur, immatrikuleringsball, kryssfester i samarbeid med Abakus, juleverksted, pokerkvelder, samt mye mer. Vi skal være en aktiv og synlig komité som inkluderer alle og sørger å tilby et så variert tilbud av arrangementer at enhver informatikkstudent kan stille på flest mulig av disse uavhengig av kjønn, religion og alder. Å tilby ikkealkoholrelaterte arrangementer er minst like viktig som å arrangere en fest.

TESt av issuu  

Dette er en spennende test