Page 1

PERCEPCIÓ DE SEGURETAT I VICTIMITZACIÓ DELS COMERCIANTS DE CASTELLDEFELS INFORME DE DIFUSIÓ ABRIL 2012

Autors: Carles Soto Urpina (Ajuntament de Castelldefels) Pedro Campoy Torrrente (Associació Catalana de Criminòlegs)

Col·laboren:


Índex 1.- Introducció

4

1.1.-Objectius

4

1.2.-Metodologia

4

1.3.-Fitxa tècnica

5

1.4.-Model teòric referent

6

2.- Descripció de la mostra

6

2.1.-Variable territori

6

2.2.-Variable activitat

7

2.3.-Dades generals dels enquestats

8

2.4.-Descriptors principals del quadern de variables situacionals

9

3.- Percepció de seguretat

10

3.1.- Sentiment de seguretat a Castelldefels

10

3.2.- Probabilitat percebuda de ser víctima d´un delicte a Castelldefels

10

3.3.- Comparació del sentiment de seguretat a Castelldefels en relació a fa un any (octubre 2010-novembre 2011)

11

3.4.- Factors que contribueixen a la percepció de la seguretat del comerciants de Castelldefels

11

3.5.- Problemes més presents a la ciutat durant els últims 12 mesos

12

3.6.- Llocs que perceben més insegurs a Castelldefels

12

3.7.- Freqüència que la policia patrulla pel seu barri

13

4.- Victimització

14

4.1.- Fets delictius ocorreguts a l’establiment durant les darrers 12 mesos (octubre 2010-novembre 2011)

14

4.2.- L´entrevistat o algun company de feina ha estat víctima d’algun fet delictiu 2


durant els darrers 12 mesos (octubre 2010-novembre 2011) 4.3.- Denuncia

15 16

4.4.- Serveis de l´Ajuntament de Castelldefels que necessitaria si vostè fos víctima d’un delicte

17

5.- Entorn extern dels establiments

18

5.1.- Usos de l’espai

18

-

Cuidat / abandonat

18

-

Graffitis o vandalisme

19

5.2.- Il·luminació

20

-

Il·luminació adequada/inadequada

20

-

Identificació propera

21

5.3.- Senyalització

22

-

Senyal identificació del lloc

22

-

Senyalització d’ajuda o emergències

23

5.4.- Camps visuals

24

5.5.- Paisatge social

25

-

Quantitat de persones

6.- Característiques internes dels comerços 6.1.- Tipus de comerç -

Endreçat

6.2.- Camp visual

25 26 26 26 26

-

Visió interior del comerç

26

-

Localització venedor des de fora

27

6.3.- Ubicació de la caixa

27

-

Veure la caixa des de l’exterior

27

-

Identificar contingut caixa des de exterior

28

6.4.- Mesures de seguretat visibles -

Tipus de mesures visibles

28 28

3


7.- Conclusions i recomanacions

30

1.- INTRODUCCIÓ La percepció de la seguretat i la victimització dels comerciants de Castelldefels és un estudi descriptiu que analitza la incidència, la freqüència i la distribució d’aquesta sensació a la nostra ciutat. Aquest estudi està realitzat per l´Ajuntament de Castelldefels amb col·laboració de l ´Associació Catalana de Criminòlegs i entitats locals com la Xarxa Empresarial i comercial de Castelldefels i el Gremi d´Hosteleria de Castelldefels. 1.1.- Objectius L’objectiu principal de l’estudi és conèixer la percepció de seguretat dels comerciants de Castelldefels, englobant tots els comerços, empreses i restauradors i no vinculant a aquest estudi els centres comercials ubicats a la ciutat. La present investigació té com objectius secundaris: - Grau de victimització dels comerciants de Castelldefels. - Conèixer les característiques soci-demografiques dels comerços i la seva afectació de manera preponderant sobre la percepció de la seguretat. - Ampliar les relacions professionals entre comerciant-policia per avaluar la seguretat de Castelldefels. - Modificar creences errònies i percepcions falses en funció del disseny arquitectònic, urbanístic i dels usos detectats. La finalitat de l’estudi és facilitar als responsables polítics i tècnics amb implicació en la seguretat i convivència a Castelldefels, informació empírica per dissenyar estratègies encaminades a la millora de la seguretat objectiva i subjectiva dels comerços de la ciutat. També es vol donar unes recomanacions als comerciants de Castelldefels en relació a la seguretat dels seus establiments. 4


1.2.- Metodologia Hem fet servir una base de dades de l´Ajuntament per obtenir les dades de tots els comerços de Castelldefels,

anomenada

“Guia

de

la

Ciutat”

ubicada

a

la

web

corporativa

https://ajuntament.castelldefels.org/+CSCOE+/portal.html . La mencionada base de dades mostra aproximadament 2000 comerços, empreses i restauradors ubicats a la ciutat de Castelldefels. S´ha seleccionat una mostra aleatòria i estratificada de 100 comerços, empreses i restauradors utilitzant dues variables: activitat i territori. El 5 % dels establiments seleccionats representa proporcionalment totes les activitats comercials de Castelldefels i la seva distribució en els diferents barris de la ciutat. En primer lloc, es va realitzar una enquesta de 41 preguntes estructurades amb respostes obertes o tancades als comerciants segons els objectius de l’estudi. L’enquesta tenia tres blocs: les característiques socio-demogràfiques, la victimització i la percepció dels comerciants de Castelldefels. També es va confeccionar un quadern de variables situacionals que l’enquestador ha omplert després de realitzar l’enquesta al comerciant. Les variables situacionals que s’estudiaran en aquest quadern són l’entorn de l’establiment i les característiques del comerç. Els enquestadors eren policies uniformats que s’entrevistaven amb el propietari o representant de l’establiment . Posteriorment el policia omplia les dades sobre les variables situacionals que observava en l’entorn de l’establiment i en el interior del comerç. El 12 policies voluntaris, abans de començar amb la seva tasca, van realitzar un curs de 30 hores sobre “tècniques d’entrevistes, metodologia de les ciències socials i criminologia”. Finalment es va realitzar conjuntament amb l´Associació Catalana de Criminòlegs una anàlisi multifactorial utilitzant el paquet estadístic SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) -cortesia de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)- de la percepció de la seguretat y la victimització dels comerciants de Castelldefels, així com les condiciones de l’entorn dels establiments i les característiques internes dels comerços. 1.3.- Fitxa tècnica

5


L’univers de l’estudi sobre la percepció de la seguretat i victimització dels comerciants de Castelldefels és de 2013, estant inclosos tots els comerços, empreses i restauradors, entenen aquest últim grup com bars, restaurants, discoteques i hotels de la ciutat.. El treball de camp es va realitzar durant el període del 7 al 30 de novembre de 2011 per 12 policies voluntaris i uniformats. El tipus de mostra té un disseny aleatori i estratificat proporcional a les activitats comercials i a la ubicació per barris. La mostra d´aquest estudi és de 100 establiments comercials amb un interval de confiança del 95.5 % , un error mostral del 0.1 i un marge d´error del 0.95 % ( per p= 0.5 ; q=0.5). 1.4.- Model teòric referent El model situacional es el referent teòric d’aquest estudi i té com objectiu fer menys atractiu el delicte reduint les oportunitats i modificant el medi o les situacions. El model situacional explica on, quan i en quines circumstàncies les persones motivades cometen delictes i, busca les causes del delicte. El model teòric referent d´aquest estudi explica que el delicte es produeix quan convergeixen en espai i temps tres elements: delinqüent motivat, objectiu assolible i absència de prevenció. 2.- DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA La mostra seleccionada per a l´estudi és de 100 establiments dels 2013 comerços, empreses i restauradors que havia disponibles a la base de dades “Guia de la Ciutat” de l´Ajuntament de Castelldefels. Les variables principals utilitzades en aquest estudi són activitat comercial i territori. Es van seleccionar els establiments proporcionalment, segons els set grups que podem trobar a les activitats comercials de la mencionada base de dades de l´Ajuntament de Castelldefels. El desglossament de les variables secundaries proporcionalment es troba a l’annex 1. 2.1.- Variable activitat 6


Total

%

Mostra

- Serveis

347

18´23%

18

- Docència i investigació

5

0´24%

0

- Establiments comercials

877

43´56%

44

- Hostaleria

455

22´60%

23

- Industrial, automoció i magatzems 169

8´39%

8

- Oci i cultura

26

1´28%

1

- Sanitat i serveis socials

134

6´65%

7

2.2.- Variable territori La variable territori fa referència a la distribució dels establiments entre els diferents barris de Castelldefels. Actualment, la ciutat està dividida en 19 barris i la presència de comerços, empreses i restauració es molt variada territorialment. Per tal raó, l´estudi busca una mostra representativa també en el territori i selecciona proporcionalment els establiments segons la seva presència al barri, segons la base de dades “Guia de la Ciutat”. Total

%

Mostra

Baixador Bellamar Cami Ral Can Bou Can Roca Can Vinader

85 54 205 48 47* 96

3´14% 2´00% 7´60% 1´77% 1´74%* 3´55%

4 2 8 2 0 3

Centre Castell-Poble Vell Poal Els Canyars

912 405 12 67

33´77% 15´00% 0´44% 2´48%

38 17 0 3

Gran Via La Pineda Les Botigues Lluminetes Marisol Montemar Muntanyeta Vista Alegre

32 31 17 68 19 73 127 144

1´18% 1´14% 0´62% 6´11% 0´70% 2´70% 4´70% 5´33%

2 1 0 8 0 3 4 5 7


47

Zona Universitaria

1´74%

0

2.3.-Dades generals dels enquestats La participació dels comerciants, empresaris i restauradors de Castelldefels en aquest estudi ha estat molt alta, 99 %.

1,0%

Si No

99,0%

La motivació dels enquestats ha sigut bona i molt bona en un 91 % i escassa en el 8 %. Només un cas ha estat exclòs: és l’únic comerciant que no ha volgut participar de l’enquesta, declarant que no estava interessat en el tema. 8

43

Bona Molt Bona Escasa

48

La funció de l´enquestat en el comerç, empresa o restauració s´ha esdevingut de la següent manera: 61 patrons o propietaris del negoci, 30 treballadors o empleats del comerç i 8 encarregats o directors.

 

Valor no representatiu

8


30

Propietari Encarregat/Director Empleat 61 8

2.4.-Descriptors principals del quadern de variables situacionals Els policies després de realitzar l’enquesta als comerciants feien una valoració de les dues variables situacionals: l’entorn de l’establiment i les característiques del comerç. Es una anàlisi descriptiva de les dues variables situacionals per poder valorar la seva incidència en la percepció de la seguretat i la victimització del comerciants de Castelldefels a partir de l’observació dels policies encarregats de realitzar la enquesta. L’objectiu de realitzar el quadern situacional es conèixer les característiques sociodemogràfiques de l’entorn immediat i analitzar si existeix una afectació de manera preponderant sobre la percepció de la seguretat dels comerciants, empresaris i restauradors de Castelldefels. L’estructura del quadern situacional és en dos blocs: la primera part analitza l´entorn extern dels establiments i la segona part estudia les característiques internes dels comerços.

9


3.- PERCEPCIÓ DE SEGURETAT 3.1.- Sentiment de seguretat dels comerciants de Castelldefels El 93,9 % dels comerciants de Castelldefels se senten segurs. Els comerciants, empresaris i restauradors de Castelldefels tenen una percepció de seguretat positiva, només el 6,1 % se senten insegurs.

6,1%

8,1%

Molt Segur Segur Insegur

85,8%

3.2.- Probabilitat percebuda de ser víctima d´un delicte a Castelldefels El comerciants de Castelldefels perceben poca probabilitat de ser víctima d’un delicte,71%

1,0% 19,2% 28,3%

Molt Poca Poca Molta No Sap

51,5%

10


3.3.- Comparació del sentiment de seguretat a Castelldefels en relació a fa un any (octubre 2010novembre 2011) El comerciants de Castelldefels se senten igual de segurs que en relació a fa un any i només un 8 ´1 % se sent menys segurs.

1,0%

12,1%

20,2%

Més segur Menys segur Igual No Sap

66,7%

3.4.- Factors que contribueixen a la percepció de la seguretat dels comerciants de Castelldefels La presencia de la policia a la zona i la il·luminació dels carrers ajuden a una bona percepció de la seguretat. Falta Presència Policial Falta Espais Públics

17,2%

Llocs Bruts i Abandonats 35,3% Falta Efectivitat Policia 10,1% Falta Il.luminació Carrers i Edificis

5,1% 1,0%

1,0%

7,1% 5,1%

Falta Intervenció problemes socials Veïns "mal viure"

6,1% 11,1%

1,0%

Problemes Familiars Comerços al Barri

3.5.- Problemes més presents a la ciutat durant els últims 12 mesos.

Colles i Grups Perillosos

11


Els comerciants ens diuen que són dos els problemes més presents a la ciutat: els robatoris de vehicles i els robatoris de comerços, que estan al voltant cadascun del 15 %. Desprès trobem uns altres problemes als comerciants que són els que causen els carteristes, robatoris a vivendes, accidents de trànsit i problemes entre veïns per sorolls i brutícia, que estan al voltant del 10 %. Carteristes 11,1%

Furts de parts vehicles

11,6%

0,5%

Atracaments

7,4%

10,6% 0,9%

Amenaces 6,9%

0,5%

Robatoris a vivendes

3,7%

3,7% Robatori de vehicle 9,3%

17,1% 1,9%

Robatori vehicles de transport

14,8%

Robatori a comerços Robatori a empreses

3.6.- Llocs que es perceben com més insegurs a Castelldefels Extorsió El 23,2 % dels comerciants no perceben cap lloc perillós a la ciutat. La zona de la platja, en general, i concretament els carrers on s’ubica la zona d’oci, són els llocs més perillosos, segons els comerciants de Castelldefels.

3,0%

Bellamar

2,1%

11,1%

Camí Ral 11,1%

5,1% 1,0%

13,1%

Centre Castell-Poble Vell Granvia Mar

1,0%

La Pineda

1,0%

Les Botigues Lluminetes

12,1% 23,2%

6,1% 9,1%

1,0%

Mar-i-sol Montmar Vista Alegre Cap Lloc Zona Platja No Sap

3.7.- Freqüència que la policia patrulla pel seu barri 12


Els 47´4 % dels comerciants, empresaris i restauradors de Castelldefels perceben la freqüència de les patrulles de la policia com sovint. En canvi el 33´3 % dels comerciants té una sensació de poca presencia de patrulles de la policia pels carrers de la ciutat.

14,1%

17,2%

Molt Poca Poca 16,2%

Regular Sovint

33,3%

Molt

19,2%

13


4.- VICTIMITZACIÓ 4.1.- Fets delictius ocorreguts a l’establiment durant les darrers 12 mesos (octubre 2010novembre 2011) La taxa de victimització dels comerciants, empresaris i restauradors de Castelldefels és del 32 ´3% en el seu establiment. Un de cada tres establiments comercials de Castelldefels ha estat víctima d’algun delicte al seu negoci. És la mateixa proporció de comerciants victimitzats que els existents al centre de Màlaga després de la ubicació de 17 càmeres

de videovigilancia per reduir la delinqüència a Màlaga,

principalment ubicades en la zona comercial del centre de la ciutat1.

32,3%

No Víctima al comerç Víctima al comerç

67,7%

El fet que més es comet en els comerços, empreses i establiments de restauració de Castelldefels es el robatori 36´ 1 %, principalment furts de petita quantia Seguidament els nostres comerciants ens han manifestat que alguns clients no abonen les factures dels seus serveis, 33´3 %.

22,3% 33,3% Frau Robatori 8,3%

Violència al lloc de treball Vandalisme

36,1%

1

CEREZO, A.I. / DIEZ RIPOLLES, J.L.: Videocámaras y prevención de la delincuencia en lugares públicos, Tirant lo blanch, Valencia, 2011, pág. 34.

14


4.2.- L’entrevistat o algun company de feina ha estat víctima d’algun fet delictiu durant els darrers 12 mesos (octubre 2010-novembre 2011) La victimització dels comerciants fora del seu establiment i en les seves tasques no professionals es del 16´2 %.

16,2%

No Víctima fora comerç Víctima fora del comerç

83,8%

La victimització delictiva a Catalunya l’any 2010 és el 19´3 % i a la nostra comarca es del 19´6 %, segons l’últim estudi presentat per la Generalitat de Catalunya 2. Un altre estudi de la Mancomunitat de Municipis exposa que la victimització a l´Area Metropolitana de Barcelona l’any 2009 va ser del 22´3 %3 i 20´5 % a la resta de municipis de més de 50.000 habitants, com Castelldefels4.

2

Enquesta de seguretat pública de Catalunya, 2011, pàg. 12. MURRIÀ, M.: Seguretat ciudadana i convivència a l´Area Metropolitana de Barcelona, 2010, Mancomunitat de Municipis de l´Area de Barcelona, 2010 pàg. 17. 4 Ibídem, pàg. 42. 3

15


4.3.- Denúncia Els comerciants de Castelldefels només denuncia el 35´7 % dels fets delictius del qual és víctima. Dos de cada tres comerciants no denuncia els fets del qual és víctima.

35,7% Si Denúncia No Denúncia 64,3%

El motiu per efectuar la denuncia que ens manifesten els comerciants és la captura o càstig de l’autor i el secundari recuperar els objectes.

6,7% 13,3%

26,7% Recuperar Objectes Tenir Protecció Cobram ent As s egurança Capturar-cas tigar autor 6,7%

Evitar que es repeteixi Deure de denúnciar

33,3% 13,3%

16


Dos de cada tres comerciants de Castelldefels víctima d’un delicte no ho denuncia per evitar molèsties i per que pensen que no té importància el fet ocorregut.

3,7% 3,7%

3,7%

3,7%

18,6% Mandra No serveix per res No tenir importància Evitar-se molèsties Animat a no denúnciar

37,0%

Denúncia un altre persona Desconeixament 29,6%

4.4.- Serveis de l´Ajuntament de Castelldefels que necessitaria si vostè fos víctima d´un delicte Els comerciants de Castelldefels demanarien al seu Ajuntament, si fossin víctimes d’un delicte, en primer lloc protecció policial i en segon lloc informació sobre els seus drets. Acompanyament tràmits judicials 18,2%

9,1%

Informació sobre els meus drets Advocat al Judici 24,2%

12,1%

Atenció Psicològica Atenció Mèdica Protecció policial

2,0% 5,1%

Mediació amb l'agresor

3,0% 25,3%

1,0%

Cap Servei No Sap

17


5.- ENTORN EXTERN DELS ESTABLIMENTS És una variable principal del quadern situacional i s´entén el lloc més proper al comerç. La relació d´aquesta variable principal amb la percepció de la seguretat és directa i els seus descriptors ens ajudaren a interpretar la sensació de seguretat dels comerciants de Castelldefels. 5.1.- Usos de l’espai: permet avaluar l’impacte que l’ús de l´espai té sobre la sensació de comoditat i seguretat.

 CUIDAT / ABANDONAT 7%

Cuidat Abandonat

Baixador Els Canyars Granvia Mar La Pineda Lluminetes Montmar Muntanyeta Vista Alegre Bellamar Camí Ral Can Bou Can Vinader Centre El Castell-Poble Vell Total

cuidat/abandonat Sí No 3 1 3 0 2 0 1 0 8 0 2 1 4 0 4 1 2 0 8 0 2 0 3 0 37 1 14 93

3 7

Total 4 3 2 1 8 3 4 5 2 8 2 3 38 17 100

93%

Els enquestadors perceben, de forma majoritària, que els barris amb espais comercials estan cuidats en el 93 % de tots els espais avaluats.

18


La ciutat de Castelldefels presenta uns espais cuidats i només cal mencionar que el barri El Castell-Poble Vell es l´únic que presenta una incidència d ´abandonament relativa amb un 3 %.

 GRAFFITIS Ó VANDALISME En relació a l´aparició de graffittis, s´observen els següents casos segons els barris:

22%

Si No

78%

Baixador Els Canyars Granvia Mar La Pineda Lluminetes Montmar Muntanyeta Vista Alegre Bellamar Cami Ral Can Bou Can Vinader Centre El Castell-Poble Vell Total

graffitisvandalisme Sí No 1 3 1 2 0 2 0 1 1 7 2 1 0 4 1 4 1 1 2 6 0 2 2 1 6 32 5 22

12 78

Total 4 3 2 1 8 3 4 5 2 8 2 3 38 17 100

L’existència de graffitis o vandalisme en els espais comercials de Castelldefels es baixa i només apareix en el 22 % . Als barris del Centre i El Castell-Poble Vell es concentren la meitat d´aquestes anomalies però també es concentra la gran part del comerç de la ciutat. 19


5.2.- Il·luminació La il·luminació s’entendrà artificial i es comprova per l’entrevistador encara que fos en altre moment del dia diferent de l’entrevista amb el comerciant.

 IL·LUMINACIÓ ADEQUADA / INADEQUADA

26%

Adequada No adequada

74%

Baixador Els Canyars Granvia Mar La Pineda Lluminetes Montmar Muntanyeta Vista Alegre Bellamar Cami Ral Can Bou Can Vinader Centre El Castell-Poble Vell Total

il·luminació adequada Sí No 2 2 2 1 1 1 1 0 4 4 2 1 4 0 4 1 1 1 7 1 1 1 1 2 32 6 12 74

5 26

Total 4 3 2 1 8 3 4 5 2 8 2 3 38 17 100

De forma majoritària, l’entrevistador percep la il·luminació com adequada en el 74 % en les situacions generals d’extensió del lloc per la convivència de la ciutadania. El barri de Can Vinader presenta una il.luminació general més inadequada de tots els entorns comercials de Castelldefels. 20


Els barris del Baixador i les Lluminetes son els barris amb una il.luminació proporcionalment més inadequada en el 50 % dels espais propers als comerços. S´ha de tenir en compte que l´anàlisi situacional es va fer el Novembre de 2011 i el barri de Lluminetes té nou sistema enllumenament des de 20 de gener de 20125.

 IDENTIFICACIÓ PROPERA

17%

Si No

83%

Baixador Els Canyars Granvia Mar La Pineda Lluminetes Montmar Muntanyeta Vista Alegre Bellamar Cami Ral Can Bou Can Vinader Centre El Castell-Poble Vell Total

identificació propera Sí No 4 0 3 0 2 0 0 1 7 1 2 1 3 1 4 1 1 1 6 2 2 0 1 2 34 4 14 83

3 17

Total 4 3 2 1 8 3 4 5 2 8 2 3 38 17 100

La il·luminació a una distancia de seguretat, considerada a uns 15 metres, ajuda a identificar als rostres de les persones i el resultat percebut pels entrevistadors es del 83 % dels espais. Torna a ser el barri de Can Vinader l’entorn més deficitari amb relació dels descriptors de il·luminació i identificació propera. 5.3.- Senyalització 5

http://www.castelldefels.org/ca/hemeroteca.asp?id=6117&total=&pr=&ul=&IdArea=18&SelMes=1&SelAny=2012

21


Una bona senyalització permet saber on s´està i què recursos es troben disponibles, per exemple accés a ajuda, a més ens permet desenvolupar certa familiaritat amb el lloc.

 SENYAL IDENTIFICACIÓ DEL LLOC

6%

Si No

94%

Baixador Els Canyars Granvia Mar La Pineda Lluminetes Montmar Muntanyeta Vista Alegre Bellamar Cami Ral Can Bou Can Vinader Centre El Castell-Poble Vell Total

senyal lloc Sí No 0 4 0 3 0 2 1 0 0 8 0 3 0 4 0 5 0 2 1 7 0 2 0 3 3 35 1 6

16 94

Total 4 3 2 1 8 3 4 5 2 8 2 3 38 17 100

Hi ha una falta d’identificació del lloc mitjançant cartells o rètols en el 94% dels espais comercials en els casos analitzats pels enquestadors. S’observa que s’identifica sovint el lloc en què s’està, però no per la senyalització.

 SENYALITZACIÓ D’AJUDA O EMERGÈNCIES 22


34%

Si No

66%

Baixador Els Canyars Granvia Mar La Pineda Lluminetes Montmar Muntanyeta Vista Alegre Bellamar Cami Ral Can Bou Can Vinader Centre El Castell-Poble Vell Total

senyal ajuda Sí No 0 4 1 2 1 1 0 1 1 7 1 2 3 1 0 5 0 2 2 6 0 2 1 2 18 20 6 34

11 66

Total 4 3 2 1 8 3 4 5 2 8 2 3 38 17 100

La senyalització de serveis de seguretat o ajuda és una mica més elevada però encara reduïda en el 34% dels espais analitzats. La sensació de seguretat dels comerciants, empresaris i restauradors de Castelldefels no està relacionada per la quantitat de senyals d´identificació del lloc o de serveis de seguretat/ajuda què existeixin.

5.4.- Camps visuals: Els camps visuals clars permeten veure sense interferències el que passa. 23


 CAMPS VISUALS

17%

Si No

83%

Baixador Els Canyars Granvia Mar La Pineda Lluminetes Montmar Muntanyeta Vista Alegre Bellamar Cami Ral Can Bou Can Vinader Centre El Castell-Poble Vell Total

veure davant Sí No 3 1 2 1 1 1 1 0 6 2 2 1 4 0 5 0 2 0 5 3 2 1 2 1 33 4 15 83

2 17

Total 4 3 2 1 8 3 4 5 2 8 3 3 37 17 100

En general, i de forma coherent a les dades precedents respecte de la il·luminació, la visibilitat dels espai és bona en el 83 %. No obstant, el que impedeix veure amb claredat els camps visuals de les zones comercials de Castelldefels segons l’anàlisi dels espais són varis però els més habitual és l´arbust.

5.5.- Paisatge social: indicarà algunes característiques del lloc on es troben ubicats l’establiment on l’entrevistador està realitzant la seva tasca.

 QUANTITAT DE PERSONES 24


A continuació, veurem la quantitat de persones que es poden concentrar en els carrers dels diferents barris on s’han portat a terme les entrevistes, indicant-ne per part de l’entrevistador si s´observen diferències segons l’hora del dia.

3%

23%

3%

36% Entre 0-10 Entre 11-30 Entre 31-50 Entre 51-100 Més 100

35%

Quantitat persones Baixador Els Canyars Granvia Mar La Pineda Lluminetes Montmar Muntanyeta Vista Alegre Bellamar Cami Ral Can Bou Can Vinader Centre El Castell-Poble Vell Total

010 2 3 2 0 1 3 1 3 1 5 2 2 8

1130 2 0 0 1 6 0 0 2 1 3 0 1 10

3150 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 16

51100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

3 36

9 35

4 23

0 3

+100 Total 0 4 0 3 0 2 0 1 1 8 0 3 0 4 0 5 0 2 0 8 0 2 0 3 1 38 1 3

17 100

Com s´observa, la distribució respon als usos dels espais públics en horari laboral, on no és freqüent un ús intensiu de l´espai públic. Les diferències, però, tenen a veure amb les activitats que es porten a terme segons la distinció entre dies laborables i caps de setmana. Hi ha tres zones on es pot concentrar molta gent i dona una percepció de seguretat segons la quantitat de persones: els barris comercials del Centre i el Castell-Poble Vell, a més del barri de Lluminetes en la zona d´oci de la platja, Avinguda dels. Banys i voltants, sobre tot en horari nocturn.

25


6.- CARACTERÍSTIQUES INTERNES DELS COMERÇOS 6.1.- Tipus de comerç

 ENDREÇAT Respecte als comerços, la majoria dels casos han estat percebuts com a endreçats 90%, qüestió important pel que fa a la percepció de comerç segur.

10%

Si No

90%

6.2.- Camp visual

 VISIÓ INTERIOR DEL COMERÇ Respecte a la visió de l’interior del comerç des de fora es del 75 %. És una qüestió que ajuda a la seguretat del comerç, a la majoria dels casos s’ha constatat que es pot veure l’interior des de fora.

25%

Si No

75%

26


 LOCALITZACIÓ VENEDOR DES DE FORA En quant a la visió del venedor, també s’ha pogut identificar al mateix des de l’exterior del comerç en un 69 % dels casos, fet que fa que augmenti la seguretat del comerciant davant una contingència donada.

31%

Si No

69%

6.3..- Ubicació de la caixa

 VEURE LA CAIXA DES DE L’EXTERIOR A un 50% dels casos, ha estat possible localitzar la caixa des de l’exterior.

50%

50%

Si No

27


 IDENTIFICAR CONTINGUT CAIXA DES DE EXTERIOR No obstant, només a un 6% dels casos s’ha pogut identificar el contingut de la caixa.

6%

Si No

94%

6.4..- Mesures de seguretat visibles

 MESURES DE SEGURETAT VISIBLES El comerços de Castelldefels presenten mesures de seguretat visibles per qualsevol persona en un 77 % ajudant al comerciant i al client augmentar la seguretat de l’establiment.

23%

Si No

77%

28


Les principals mesures de seguretat visibles que utilitzen comerciants de Castelldefels: les alarmes és la mesura més implementada seguida de les reixes i les càmeres.

20% 28% 1%

Reixes

3%

Alarmes Guàrdia seguretat Productes amb alarma Càmares

48%

El comerços de Castelldefels presenten moltes mesures visibles de seguretat: 4 de cada 5 comerços té mesures implementades de seguretat visual i 3 de cada 5 té contractada una alarma de seguretat exposada com mesura preventiva.

29


7.- CONCLUSIONS I RECOMANACIONS La participació dels comerciants en el present estudi ha estat del 99 %, estant motivat i reflectint el seu nivell de seguretat. El 93´9 % dels comerciants, empresaris i restauradors de Castelldefels se sent segur a la ciutat i un 70´7 % creu poc probable ser víctima d’un delicte. La presència policial i la il·luminació dels carrers i edificis ajuden a una percepció de la seguretat de la ciutat. I destaquen el robatori de vehicles i el robatori als comerços com els dos problemes relacionats amb la seguretat més presents. Actualment, només un 8 % se sent menys segur en relació a fa un any. De la mateixa manera, un de cada quatre comerciants assegura que no hi ha cap lloc a Castelldefels que percebi com perillós. També un de cada quatre informa que principalment la zona platja i els carrers on s’ubiquen els establiments d’oci és el lloc que identifiquen com més perillós. A un de cada tres establiments comercials de Castelldefels s’ha comés algun delicte i és el robatori, principalment furts de petites quantitats. La victimització dels comerciants fora del seu establiment i en les seves tasques no professionals és del 16´2 %, inferior a la victimització delictiva de la nostra comarca l’any 2010 que va ser del 19´6 %, o a Castelldefels l’any 2009 que va ser 20´5 %. Però, dos de cada tres comerciants de Castelldefels no denuncia els fets dels quals han estat víctima. El comerciant que denuncia ho fa per capturar i castigar a l’autor i recuperar els objectes robats. Els altres dos no denuncien per evitar molèsties i per que pensen que el fet ocorregut no té importància. En cas de ser víctimes d’un delicte, els comerciants demanarien a l ´Ajuntament protecció policial i informació sobre els seus drets. El comerciants, empresaris i restauradors de Castelldefels per les seves característiques professionals i condicions soci-demogràfiques de la ciutat presenten una més baixa victimització i senten segurs a la ciutat, 93´9 %, encara que no denuncien gaire el fets delictius. Els espais comercials de la ciutat de Castelldefels són cuidats pels ciutadans i comerciants en el 93 %. La il·luminació general dels entorns comercials són adequats en 74% de l’espai analitzat. El camps visuals dels voltants dels comerços de Castelldefels són molt bons en un 83 %, augmentant la percepció de seguretat dels ciutadans. La senyalització presenta deficiència per la seva presencia només en 6 % de forma genèrica i 34 % en relació a serveis d’ajuda o emergència. La majoria dels comerços de Castelldefels, 90 %, tenen una distribució ordenada dels seus 30


productes i serveis. També, en un 75% dels comerços de la ciutat es pot veure l’interior de l’establiment des de l’exterior, augmentant la prevenció. Els comerços de Castelldefels presenten moltes mesures visibles de seguretat: 4 de cada 5 comerços té mesures implementades de seguretat visual, i 3 de cada 5 té contractada una alarma de seguretat exposada com mesura preventiva. L’entorn de l’establiment, les característiques internes del comerç i les mesures de seguretat tenen una influencia directa en la percepció de la seguretat i els comerços de Castelldefels presenten uns nivells alts, entre 70% y 90%. Podem tenir un comerç segur si mantenim o millorem la quantitat i/o la qualitat de les següents condicions: ENTORN CUIDAT / IL·LUMINAT / SENYALITZAT + ESTABLIMENT ENDREÇAT / VISIBLE DES DE L’EXTERIOR + MESURES DE SEGURETAT VISIBLES Aquesta seria la recomanació que faríem des d’aquesta revisió als comerciants, empresaris i restauradors de Castelldefels de mantenir els nivells alts de les mencionades condicions per poder tenir una bona percepció seguretat.

31

Informe difusió 9  
Advertisement