Page 1

Meine K端che. Made in Germany.


A kitchen is not just for cooking in, but for living in too. Een keuken dient om in te koken en in te leven.

RWK ® has always been a family company.

RWK ® is een familiebedrijf dat opgericht werd

Founded by Robert and Wilhelm Kuhlmann,

door Robert en Wilhelm Kuhlmann. Het staat

it stands for kitchens of the highest quality.

voor keukens van topkwaliteit. Met het merk

With the brand kuhlmann, the name of the

kuhlmann, de naam van de oprichtende familie,

founders‘ family, we aim to stress the fact

willen wij nog sterker benadrukken dat wij een

that we are a family company even more.

familiebedrijf zijn. Ook nu concentreren wij ons

Even today, we deal only with the heart of your

uitsluitend op het hart van uw thuis: uw keuken.

home: your kitchen. From the initial design

Vanaf de eerste planning over het deskundige

through competent advice to installation, we

advies tot de inbouw: wij helpen u samen met

and our network of competent partners are

ons netwerk van vakbekwame partners. Daarbij

here to help you. We are particularly concerned

hechten wij veel belang aan de realisatie van al

to create everything you wish for, so you get

uw wensen, zodat u de keuken krijgt, waarvan u

the kitchen you‘ve always dreamed of.

altijd al gedroomd heeft.

And because we believe the kitchen is more

Wij zijn er namelijk van overtuigd, dat de keuken

than just a room, but a space to live in in

meer is dan zomaar een kamer. Het is een leef-

which you can feel 100% well and secure.

ruimte, waar men zich helemaal goed en geborgen

Like in a nest.

moet voelen. Zoals in een nest. Wij zien ernaar

We look forward to building this nest with you.

uit, om samen met u dit nest te bouwen.

Kerstin Loeser

Dr. Erwald Barta


Contents Inhoud 6

Where do we live? Waar speelt het leven zich af? PhilosophY FilosoFie

10

My kitchen Mijn keuken MY KITCHEN Mijn keuken

24

Our history Onze geschiedenis Our history Onze geschiedenis

25

We don‘t talk about sustainability. We act. Wij praten niet over duurzaamheid. Wij handelen. SUSTAINABILITY DUURZAAMHEID

27

Kitchens, by people for people Keukens van mensen voor mensen ProduCtioN ProduCTIE

30

Our kitchens Onze keukens KITCHENS DE KEUKENS

66

At a glance Met een oogopslag Range at a glance Assortiment


Where do we live? Waar speelt het leven zich af? Everything happens in the kitchen – it never gets boring. In de keuken gebeurt vanalles – maar saai is het nooit.

Kitchens shouldn‘t just work anymore,

plaats aanpassen aan het leven dat erin

they need to be tailored above all to the

geleefd wordt. Dan ontpopt de keuken

life which is lived in them. So, suddenly,

zich tot het centrum van de woning.

they become the centre point of the home.

De plaats, waar vrienden ontvangen en

The place where you receive friends and

verwelkomd worden. De plaats, waar

entertain. The place where you meet,

men mensen ontmoet, waar gepraat,

talk, laugh, cry and discuss. – This is

gelachen, gehuild en gediscussieerd

where people make decisions, get the

wordt. Hier worden beslissingen geno­

homework done, surf the Net, decorate

men, huistaken gemaakt, op het internet

birthday cakes and make gifts, call friends

gesurft, de verjaardagstaart versierd,

and relatives and, yes, cook and eat with

cadeautjes in elkaar geknutseld, naar

them too. Your kitchen is where you live.

familie en vrienden getelefoneerd en ja,

And that‘s just what we make our kitchens

ook gekookt en gegeten.

for: for everything that‘s in life.

In een keuken wordt geleefd. En precies daarvoor zijn onze keukens

Keukens moeten niet meer gewoon

gemaakt: voor alles wat deel van het

functioneren, ze moeten zich in de eerste

leven uitmaakt.

6


7

PhilosophY FilosoFie


Some people have big families. Others prefer

Sommigen hebben een groot gezin. Anderen

living alone. Others still have just found their

wonen alleen. Nog anderen hebben onlangs

better halves, and have become two, and will

hun betere helft gevonden en zijn een tijdje met

soon be three. There‘s one thing they have in

twee, daarna met drie. Maar allen hebben ze

common, though: they all need kitchens. Which

een keuken nodig. En daarbij willen wij helpen!

is where we come in. We‘d like to build you the

Wij willen precies de keuken bouwen die bij u

kitchen that suits you and your life. We‘d like to

en uw leven past. Wij willen een plaats creëren

create somewhere you feel secure and you love

waar u zich geborgen voelt en waar u altijd

coming back to, time and time again. It‘s a bit

graag naar terugkeert. Wij willen als het ware

like we‘d like to build your nest with you.

meebouwen aan uw nest. 8


We‘d like to create a place where you feel secure and where you love coming back to, time and time again. Wij willen een plaats creĂŤren, waar u zich geborgen voelt en waarnaar u altijd weer graag terugkeert.

9

PhilosophY FilosoFie


My kitchen Mijn keuken


Who can better describe what’s so special about a kuhlmann kitchen than those who decided on one? Wie kan beter beschrijven wat er zo bijzonder is aan een keuken van kuhlmann, dan zij die er één hebben?


At home with the Sieber family Te gast bij de familie Sieber

„We‘re a young family, and fulfilled our dream of a home of our own a year ago.“ “Wij zijn een jonge familie en hebben een jaar geleden onze droom van een eigen huis in vervulling zien gaan.” Ronald Sieber

12


Here‘s the Sieber family – two large people and two

De familie Sieber – twee volwassenen en twee kinderen,

small ones who like nothing so much as being together

die het liefst de hele dag samen zijn. Daarom hebben zij

all day. Which is why they decided on an open plan kitchen.

voor een open keuken gekozen. “Als ik in de keuken ben en

„If I‘m in the kitchen and the kids are in the living room,

de kinderen in de woonkamer zijn, kunnen wij elkaar zien,

we can see one another, talk to one another and simply

met elkaar praten en gewoon samen plezier hebben”,

have fun together,“ Bianca Sieber says.

aldus Bianca Sieber.

The kitchen has a little workspace built in so Ronald

De kleine werkplaats, die in de keuken geïntegreerd is,

Sieber can be with his family too when he‘s working

zorgt ervoor dat Ronald Sieber ook bij zijn familie kan

from home.

zijn, als hij van thuis uit werkt.

13 MY KITCHEN MIJN KEUKEN


Here you can see FINA in black and white, with add-on handholds in stainless steel finish. The work surfaces are in granite (natural stone). Hier ziet u FINA in zwart en wit, met een opgezette greeplijst in roestvrijstaal look. Het werkblad is van graniet (natuursteen).

14


„What is particularly important as far as I‘m concerned is that I can be with my family when I‘m cooking – whether they‘re in the kitchen or the living room.“ “Ik vind het heel belangrijk, dat ik tijdens het koken met mijn gezinsleden samen kan zijn – zowel als ze in de keuken als in de woonkamer zijn.” Bianca Sieber

15 MY KITCHEN MIJN KEUKEN

„When it came to designing our kitchen,

“Wij vinden het belangrijk dat we bij de plan­

it was important to us that we were really

ning werkelijk betrokken worden en ook keuzes

involved and could even include things

kunnen maken die misschien niet helemaal aan

which aren‘t quite standard,“ they both think.

de norm beantwoorden”, vinden beiden. “En

„And after-sales support matters a lot to us

ook de dienst na verkoop vinden wij essentieel.

too. Because if anything happens, we want

Als er eens een probleem zou opduiken, willen

to be able to rely on service which is there

wij op een service kunnen rekenen, die snelle en

to help fast and competently. That‘s why

deskundige hulp biedt. Daarom hebben wij

we went for kuhlmann.“

voor kuhlmann gekozen!”


16


Come and meet the Klockers De familie Klocker nodigt uit

„We‘re all about enjoying ourselves. And where better than in our kitchen?“ “Bij ons ligt het accent duidelijk op genieten. Waar kan dat beter dan in onze keuken?” Silvia Klocker

17 MY KITCHEN MIJN KEUKEN


It‘s twenty-six years the Klockers have lived

De Klockers wonen al 26 jaar in hun eigen

in their house; their kitchen is only recent,

huis. Hun keuken is echter nog heel recent. “Koken

though. „I really love cooking. Preferably with

is mijn passie. Het liefst kook ik met groente uit

vegetables from my own garden – like the

de eigen tuin – de tomaten halen het meestal

tomatoes, most of them don‘t even make it as

zelfs niet tot in de keuken. Die verorber ik altijd

far as the kitchen. I always eat them straight

meteen na het plukken”, lacht mevrouw Klocker.

off the bunch!“ says Frau Klocker. Eating well,

Lekker eten is onlosmakelijk verbonden met

her husband says, comes with cooking well.

goed koken, aldus haar man. “Maar vooral”,

„Above all, though,“ he stresses, „It‘s about high

benadrukt hij, “met een hoge kwaliteit van de

quality ingredients. And, to me, that clearly

basisproducten. En daartoe reken ik ook het

includes the tools, the kitchen, that is.“

gereedschap, dus de keuken.” 18


„We are both working, so we don‘t have so much time together. So we try to share every minute with one another.“ “Wij werken allebei en hebben dus niet zoveel tijd samen. Daarom proberen wij, iedere minuut met elkaar te delen.” Werner Klocker

19 MY KITCHEN MIJN KEUKEN

The Klockers decided on handle-less RINO in ivory. The work surfaces are granite (natural stone). De familie Klocker heeft voor een greeploze RINO in magnolia gekozen. Het werkblad is van graniet (natuursteen).


Welcome to the Läßer family! Welkom bij de familie Läßer!

„What would we like to do differently after three years? – Quite simply: nothing!“ “Wat wij na drie jaar anders zouden doen? Helemaal niets!” Markus Läßer

20


21 MY KITCHEN MIJN KEUKEN


„Every morning, in our kitchen – the heart of our house – we make a porridge. We think that‘s the best way for us and our son to start the day.“ “In onze keuken – het hart van ons huis – wordt iedere morgen een pap bereid. Wij vinden dit een perfecte start van de dag! Voor ons en onze zoon.” Markus Läßer

22


The Läßers, too, decided on handle-less RINO in ivory with granite work surfaces (natural stone). Ook de familie Läßer heeft een greeploze RINO in magnolia met een werkblad van graniet (natuursteen).

23 MY KITCHEN MIJN KEUKEN

Having two small boys means, you always

Twee kleine jongens – dat wil zeggen, dat

need to be on the lookout for a bag of fleas and

men ogen in zijn rug moet hebben. Niet altijd

wild animal traps at the same time. Not always

gemakkelijk, vooral niet als je daarbij ook nog

easy if you‘d like to get the food ready too. „We

wil koken. “Wij gebruiken onze keuken van ‘s

use our kitchen from morning to night, and so

morgens tot ‘s avonds. En daarom zijn wij

we‘re glad we‘ve enough space for our children

blij, dat wij genoeg plaats hebben zodat onze

to play here too,“ says Frau Läßer.

kinderen ook hier kunnen spelen”, legt

And even if friends come around, no-one has

mevrouw Läßer uit.

to cook alone, because the family also decided

Ook als er bezoek is, hoeft niemand alleen te

on an open plan solution. „It‘s so nice when,

koken, want de familie Läßer heeft een open

suddenly, all our friends are together, and

keuken gekozen. “Het is zo mooi als iedereen

everyone gets involved in the cooking.“

samen is en spontaan meehelpt in de keuken.”


1970 The company perfects making industrial series production kitchen furniture. Add-on kitchens become fitted kitchens.

1923 The RWK ® company is founded as a joinery by brothers Robert and Wilhelm Kuhlmann. Het bedrijf RWK ® wordt als meubelmakerij opgericht door de broers Robert en Wilhelm Kuhlmann.

1949

De industriële serieproductie van keukenmeubels wordt geperfectioneerd. Aanbouwkeukens worden inbouwkeukens.

Just four years later, Walter takes over the family business. Vier jaar later neemt Walter Kuhlmann het familiebedrijf over.

1945 Walter Kuhlmann joins the business and starts his apprenticeship. Walter Kuhlmann stapt in het bedrijf en begint zijn vakopleiding.

1986 1960

Bernd Robert Wilhelm Kuhlmann joins the family business.

The business keeps growing, concentrating increasingly on making add-on kitchens.

Bernd Robert Wilhelm Kuhlmann stapt in het familiebedrijf.

Het bedrijf groeit en concentreert zich steeds meer op de productie van aanbouwkeukens.

Our story Onze geschiedenis If you‘re running your own joinery company at 18,

Wie op 18 jaar al een eigen meubelmakerij leidt en de

and laying the foundations to ensure that company is

basis legt voor een bedrijf dat ook 70 jaar later nog groeit

still growing and thriving more than 70 years later, you

en bloeit, moet wel erg getalenteerd zijn. Walter Kuhlmann

must have good hands. Walter Kuhlmann had that feeling,

heeft een bijzondere gave en heeft zijn productie daarom

which is why he switched to making kitchens as far back

al in de jaren 1950 naar keukenmeubels verlegd.

as the 50s.

Ook de beide zonen Bernd en Jochen Kuhlmann kregen de

The passion for craftsmanship of the highest level,

passie voor handwerk op het hoogste niveau en de bereid­

and an open ear for everything customers want, was

heid om te luisteren naar iedere wens van de klanten mee

something he passed on to his two sons, Bernd and

met de paplepel naar binnen. Hierdoor kunnen wij op een

Jochen Kuhlmann. So we can look back on a really

gigantisch grote schat aan ervaring teruggrijpen.

great wealth of experience.

Nu stelt kuhlmann in de vestiging Enger ca. 140 mensen

Today, kuhlmann employs around 140 staff at Enger,

te werk en produceert op een productieoppervlak van

making around 12,000 kitchens a year in 15,000 m2

15 000 vierkante meter ongeveer 12 000 keukens per jaar.

production space. And kuhlmann is a household name

En ook buiten de grenzen van Duitsland is kuhlmann een

outside Germany, too, – we‘re proud to say, we make

begrip – wij realiseren niet minder dan 50 procent van

50 % of our sales in the rest of Europe.

onze omzet in het Europese buitenland.

24


We don‘t talk about sustainability. We act. Wij praten niet over duurzaamheid. Wij handelen.

2012 RWK ® is now kuhlmann, to stress that we still stand for family values. RWK ® wordt kuhlmann, om te benadrukken, dat men net als vroeger familiewaarden hoog in het vaandel draagt.

2009 1992 Jochen Kuhlmann joins the company. The focus is now on product variants, contemporary design and individual options. Jochen Kuhlmann stapt in het bedrijf. Het accent ligt nu op productvarianten, modern design en een zo individueel mogelijke uitvoering.

Rudigier und Partner acquire a majority in the company and continue to expand the business. Dr. Erwald Barta the new partner takes over managing the business with Bernd and Jochen Kuhlmann. Rudigier und Partner verwerft de meerderheid in het bedrijf en bouwt de zaak verder uit. Dr. Erwald Barta neemt als nieuwe vennoot samen met Bernd en Jochen Kuhlmann de leiding van het bedrijf op zich.

Walter Kuhlmann on sustainability Walter Kuhlmann over het thema duurzaamheid “Sustainability was already an issue for us

“Duurzaamheid was bij ons al een prioriteit

even before the word really existed as such,

toen het woord eigenlijk nog helemaal niet

since the ‘50s and ‘60s, that is. Because I’m not

bestond. Dus sinds de jaren vijftig en zestig. Want

just passionate about joinery, above all, I love

ik ben niet alleen een schrijnwerker in hart en

Nature. When I’m not thinking about furniture,

ziel, ik ben vooral ook natuurliefhebber. Als ik

what I really like doing is walking in the forest.

niet nadenk over meubels wandel ik het liefst

As a forester, using wood means a lot to me:

in het bos. De omgang met hout speelt voor

because if you take the long-term view and treat

mij als boswachter een grote rol. Als men deze

this raw material responsibly, it will keep on

grondstof met een vooruitziende blik en verant­

growing and growing, over and over again.

woordelijkheidszin gebruikt, groeit ze steeds

So there’s something left for our grandchildren

weer aan. Zo kunnen ook onze kleinkinderen

and great-grandchildren. And that’s something

en achterkleinkinderen ervan genieten. En

which is very close to my heart.”

dat ligt mij zeer na aan het hart.”

25 SUSTAINABILITY DUURZAAMHEID


We only use wood from certified forest areas.

Forestry owners can sign up to certifying the region.

Wij verwerken uitsluitend hout uit gecertificeerde bossen.

Boseigenaars kunnen zich bij de certificering van de regio aansluiten.

An independent auditor inspects and records a region.

So we make all our kitchens sustainably.

Een onafhankelijke testinstantie controleert en documenteert een regio.

Ieder keukenmeubel is dus duurzaam geproduceerd.

How do we manage forests sustainably? Hoe duurzaam beheren wij het bos?

„My hobbies? Making furniture and protecting the environment in the process.“ “Mijn hobby’s? Meubels bouwen en daarbij het milieu sparen.” Walter Kuhlmann

You can talk a lot about sustainability;

Over duurzaamheid kan men veel vertellen.

but it will only really benefit the environment

Maar het is pas echt nuttig voor het milieu en

and generations to come if we really act

de volgende generaties, als men met verant­

responsibly.

woordelijkheidsbesef handelt.

For us, that starts with selecting our

Dat begint voor ons met de keuze van de

materials and using strict quality control in

materialen en een strenge kwaliteitscontrole

processing them through to production,

bij de verdere verwerking, tot een productie

which is so good, our kitchens last a lifetime

die zo goed is, dat onze keukens een leven lang

and work and look as good years from now

meegaan en ook na jaren nog altijd functione­

as they do on day one.

ren en er uitzien als op de eerste dag.

At kuhlmann, quality and environmental pro-

Dat kwaliteit bij kuhlmann gepaard gaat met

tection go hand in hand, as our internationally

milieubescherming, bewijst ons internationaal

recognised PEFC certificate shows.

erkend PEFC-certificaat. 26


„No two people are the same, so why should any two kitchens be?“ “Als ieder mens uniek is, moet ook iedere keuken uniek zijn.” Peter Bradshaw, 44

27 ProduCtioN ProduCTIE


Versatile Verscheidenheid Whatever you imagine your kitchen could look like, we‘ll make it so! Het maakt niet uit hoe u zich de oppervlakken van uw keuken voorstelt: wij krijgen het voor elkaar!

Precision Precisie

„When I mill edges, it‘s not to a 100th of a mm, but to a 1000th!“

Old craftsmen tradition meets state of the

“Als ik kanten frees, doe ik dat niet tot op een honderdste van een millimeter nauwkeurig. Wel tot op een duizendste!”

art technology – like our laser edge maker, for instance. Oude ambachtelijke traditie ontmoet ultramoderne techniek – bijvoorbeeld aan de laserkantmachine.

Ayhan Budumlu, 44

Quality Kwaliteit

„I make sure drawers and cupboard doors open and close – time and time again!“

Every last little screw, every last little fitting has to be the same: perfect! De kleinste schroef, het kleinste beslag moet topkwaliteit zijn!

“Ik zorg ervoor, dat schuifladen en kastdeuren open en dicht gaan. Telkens opnieuw!” Andrej Leinweber, 36

Care Zorgvuldigheid Care is paramount at kuhlmann. Even the small parts. Bij kuhlmann wordt zorgvuldigheid met een hoofdletter geschreven. En dat geldt ook voor de kleinste onderdelen.

28


Individuality Individualiteit Giving our customers everything they want – that‘s what really matters to us. Alle wensen van onze klanten realiseren – dat is ons streefdoel.

„It‘s fun when you finish sawing a part. Because I know someone else will soon be enjoying it too!“ “Het is leuk om iets af te werken. Dan weet ik, dat binnenkort iemand anders heel blij zal zijn!” Martin Uffenkamp, 29

Craftsmanship Handwerk

„I bolt the back walls of the kitchens on. By hand.“

Machines can do many things – but not

“Ik schroef de achterwanden van de keukens vast. Met de hand.”

everything! Machines kunnen veel. Maar niet alles!

Mehmet Budumlu, 56

„If you don‘t look after the little things, how do you expect the big things to work?“ “Als men geen aandacht aan de details besteedt, hoe kan het geheel dan functioneren?” Lili Faber, 44

29 ProduCtioN ProduCTIE


Vada Micro-lacquer matt in premium white with aluminium cut handles in stainless steel look and black granite look work surface Microlak mat in premiumwit met aluminiumgreep in roestvrijstaal look en een zwart werkblad in graniet 30


31 KITCHENS DE KEUKENS


„I‘m responsible for final checks and packing in special production. I check whether the lifting systems work perfectly, for example.“

“Ik ben verantwoordelijk voor de eindcontrole en het verpakken in de speciale verwerking. Ik controleer bijvoorbeeld of de liftsystemen perfect werken.” Yu Shen, 50

3

1

Vada Micro-lacquer matt in premium white with aluminium cut handles in stainless steel look and black granite look work surface Microlak mat in premiumwit met aluminiumgreep in roestvrijstaal look en een zwart werkblad in graniet 32


1 Glass fronts Glasfronten

2

Glass fronts are a visual highlight in the kitchen.

Glasfronten zijn een blikvanger in de keuken.

You can choose between clear or satin finish

U kunt kiezen uit helder of gesatineerd glas,

glass, rippled country glass or translucent black

geribbeld countryglas of translucent zwart glas.

glass. This last option is particularly striking

Bij de laatste variant verkrijgt u met binnenver-

with internal lighting: switching it on makes the

lichting een bijzonder edel effect: het glas

glass transparent and shows what is inside the

wordt doorzichtig waardoor de inhoud van de

cupboard.

kast zichtbaar wordt.

It can be used in both high and low level cabinets

Het kan zowel in onderkasten als in hoge kasten

and in wall-mounted ones too.

en hangkasten gebruikt worden.

2 Recessed cabinet walls Ingebouwde kastwand Inspiration is everything! Here, we‘ve left out

Inspiratie is alles! Hier werd de sokkellijst

the kickboards. This looks particularly refined,

weggelaten. Het resultaat ziet er bijzonder

as it means cupboards can be built directly

edel uit, want de kasten kunnen direct in

into the walls.

de wand ingebouwd worden.

3 Lift and swing system Lift- en draaisysteem The advantage of lift and swing doors is, they

33 KITCHENS DE KEUKENS

Het voordeel van lift- en draaideuren: u hebt

give you direct access to the contents of the cup­-

rechtstreeks toegang tot de kastinhoud, geniet

board, they are outstandingly user-friendly to use

van maximaal bedieningscomfort en vooral van

and above all give more room to move in the kitchen.

meer bewegingsvrijheid in de keuken.

Our lifting doors are designed using the interna­

Onze liftdeuren zijn uitgerust met het internatio-

tional award-winning AVENTOS HF fixtures system.

naal onderscheiden beslagsysteem AVENTOS HF.

This is also available in half-sections, so can be

Ze bestaan ook in twee delen, zo zijn hoogtes tot

up to 762 mm high and even up to 1200 mm

762 mm en breedtes tot zelfs 1.200 mm mogelijk.

wide. With widths of 800 mm and over, our

Bij breedtes vanaf 800 mm zorgt ons uniek verste-

unique supporting strut system ensures your

vigingssysteem ervoor, dat uw kast ook na jaren

cupboards will still be solid and fully operational

nog stabiel en functioneel is.

even after years.

De draaideuren zijn verkrijgbaar met of zonder

The swing doors come with or without handles.

greep. Voor nog meer comfort kan het draaideur-

Our swing door system can also be power-opened

systeem optioneel elektrisch geopend worden.

to make it even more user-friendly. With this

In deze uitrustingsvariant wordt de draaideur

design option, you can open and close the swing

gewoon door licht drukken op het frontpaneel

doors simply by pressing lightly on the front.

geopend en gesloten.


Juno frosted in white and vulcano with railhandle s/steel and a combination of two worktops – glass and Dubay Ibony ultramat in wit en vulcano met stangengreep edelstaal en een combinatie van twee werkbladen – glas en Dubay Ibony 34


35 KITCHENS DE KEUKENS


„I‘ve been here for more than 30 years, and I screw on the back walls – by hand! This guarantees quality that lasts for decades!“ “Ik werk hier al meer dan 30 jaar en ik schroef de achterwanden vast. Met de hand! Zo bent u zeker van tientallen jaren kwaliteit!” Mehmet Budumlu, 56

2

Juno frosted in white and vulcano with railhandle s/steel and a combination of two worktops – glass and Dubay Ibony ultramat in wit en vulcano met stangengreep edelstaal en een combinatie van twee werkbladen – glas en Dubay Ibony 36


1 Work surfaces Werkbladen

1

With cooking, things often get hot: which

Bij het koken gaat het er vaak heet aan toe.

is why we only use materials for our work-

Voor onze werkbladen gebruiken wij daarom

places which are particularly robust and can

uitsluitend materialen die bijzonder sterk zijn

take the odd knock now and then.

en die tegen een stootje kunnen.

Their specially sealed surfaces protects

Door hun bijzondere oppervlaktebehandeling

them against liquids.

zijn ze beschermd tegen vloeistoffen.

Our work surfaces come in wood finishes

Onze werkbladen zijn verkrijgbaar in houtdecors

and imaginative stone finishes 20, 40, 60,

en fantasierijke steendecors in de diktes 20, 40,

80 and 100 mm thick and in solid colour

60, 80 en 100 mm, en in eenkleurig Solid Color

in 15 und 40 mm. Solid Colour is a very

in 15 en 40 mm. Solid Color is een bijzonder

strong material.

sterk materiaal.

Our work surface edges come in many

De randen van de werkbladen zijn beschikbaar

versions: rounded off, with thick edges or

in verschillende uitvoeringen: afgerond, plat of

contrasting finishes.

met contrasterende decors.

2 Power Station Power Station

37 KITCHENS DE KEUKENS

The Power-Station can be lowered into the

Het Power-Station kan in het werkblad weggeklapt

work surface, so it‘s only there when you

worden, zodat het alleen zichtbaar is, als men het

really need it. It has three sockets, the cover

ook werkelijk nodig heeft. Het biedt drie stopcontac­

is plastic, in stainless steel finish, and all

ten, het deksel is van kunststof in roestvrijstaal look

the wiring is hidden in the baffles.

en de kabels zijn samen in de kabelgoten verborgen.


MILA Matt in premium white, with aluminium cut handles in stainless steel finish and a dark concrete work surface mat in premiumwit, een aluminiumgreep in roestvrijstaal look en een donker betonkleurig werkblad


„I manage the stores and pack sundry parts: so it‘s my job to see nothing is left out. But everything runs so well here, a once-over final check is enough.“ “Ik ben verantwoordelijk voor het magazijn en de verpakking van kleine onderdelen. Ik moet er dus voor zorgen, dat er niets ontbreekt. Maar bij ons loopt alles zo perfect, dat een eenmalige eindcontrole volstaat.” Lili Faber, 44

2 1

MILA Matt in premium white, with aluminium cut handles in stainless steel finish and a dark concrete work surface mat in premiumwit, een aluminiumgreep in roestvrijstaal look en een donker betonkleurig werkblad 40


3

1 Pull-out sections Ladenindeling Our pull-out sections can be divided in different

Voor onze uittrekbare elementen bestaan er ver-

ways, such as cutlery systems, specialist divisions

schillende indelingsmogelijkheden: besteksyste-

and systems for your equipment.

men, vakindelingssystemen en voorraadsystemen.

2 Waste sorting Afvalscheiding Waste sorting is quite easy with the right

Het juiste systeem maakt afval scheiden heel

system. We have three different systems

eenvoudig. Bij ons kunt u kiezen uit drie verschil-

available: all three offer different, coordinated

lende systemen. Ze bieden alle drie verschillende,

container sizes. Individual containers can

op elkaar afgestemde emmers. De afzonderlijke

be removed quite easily, and fixed covers

emmers kunnen gemakkelijk weggenomen worden

ensure the hygiene required.

waarbij vaste deksels voor de nodige hygiëne zorgen.

3 Niche system Nissysteem

41 KITCHENS DE KEUKENS

With a niche system, you can use every centi­

Met een nissysteem kan iedere centimeter

metre of your kitchen, for maximum flexibility.

van de keuken gebruikt worden, waarbij een

From a spice rack to hooks, from kitchen roll

maximale flexibiliteit gegarandeerd wordt.

holder to the perfect recipe book solution –

Van kruidenrek over hakenlijst, van keukenrolhou-

there‘s nothing you can‘t have. The concealed

der tot perfecte oplossing voor uw kookboeken –

mountings and mounting sections right on the

alles is mogelijk. De verborgen bevestiging en

wall fit in nicely with the elegant appearance.

een bevestigingsprofiel op de wand passen

There are three niche systems in all: CAIMI,

naadloos bij de elegante uitstraling. U kunt kiezen

MIRO and LINERO.

uit de nissystemen CAIMI, MIRO en LINERO.


Vida Micro-lacquer high-gloss in premium white, handle-free, with a white marble-look work surface Microlak hoogglanzend in premiumwit, greeploos en een wit werkblad in marmerlook 42


43 KITCHENS DE KEUKENS


„I mill , in the fronts, the holes for handles for many years now. I have to be extremely accurate. I can‘t afford any slip-ups.“

“Ik frees al vele jaren de gleuf voor de greeplijsten in de fronten. Daarbij moet ik uiterst nauwkeurig te werk gaan. Ik kan me geen misser permitteren.” Sherif Budumlu, 51

1

Vida Micro-lacquer high-gloss in premium white, handle-free, with a white marble-look work surface Microlak hoogglanzend in premiumwit, greeploos en een wit werkblad in marmerlook 44


1 Hanging cupboard with lighting system Hangkast met lichtsysteem Inside LED lights make hanging cupboards easy

2

LED-binnenverlichting maakt van hangkasten

to see into. The white light makes them part of

echte blikvangers. Door het zachte licht worden

the design which you can use to set the scene

ze vormgevingselementen, waarmee u uw keuken

in your kitchen, elegantly and in style.

heel elegant en sfeervol in scène kunt zetten.

2 Handle-less solutions Greeploze oplossingen Without handles, designing your kitchen comes

45 KITCHENS DE KEUKENS

Zonder grepen is uw keuken tot de essentiële

down to the essential elegance. Rediscover clean

elegantie beperkt. Keer terug naar heldere

lines – give your kitchen style! You can choose

lijnen – geef uw keuken stijl! U kunt kiezen uit

between vertical rails in a wide range of designs:

verticale greeplijsten in verschillende uitvoerin-

stainless steel finish aluminium or matt or high-

gen: aluminium roestvrijstalen look, matte lak

gloss varnish.

of hoogglanslak.


Mila Matt in magic-grey with prisma handles and walnut finish work surface mat in magicgrijs met Prisma greep en een werkblad in notelaarlook

46


47 KITCHENS DE KEUKENS


1 „I‘m a laser edge machine operator, and I‘m proud to be: because machines like this set the standard for this industry. I‘m glad to be able to work on this state of the art technology, and I‘m totally convinced by technological progress.“ “Ik bedien de laserkantmachine en daar ben ik trots op. Want een dergelijke machine is richtingge­ vend in deze sector. Ik ben blij dat ik met deze spitstechnologie mag werken en ben volledig van de technische vooruitgang overtuigd.” Ayhan Budumlu, 44

Mila Matt in magic-grey with prisma handles and walnut finish work surface mat in magicgrijs met Prisma greep en een werkblad in notelaarlook

48


2

1 Wall-mounted cabinet with lighting system Hangkast met lichtsysteem Your kitchen is somewhere you like spending

In de keuken brengt men graag veel tijd door,

a lot of time, especially in the evening. So

vooral ‘s avonds. De juiste verlichting speelt

getting the lighting right plays a key part. The

dus een belangrijke rol. Ons LED-verlichtings-

solution: our LED lighting system. If you decide

systeem is hier de oplossing. Kies bijvoorbeeld

on our lit glass insert floors and black glass

voor onze verlichte glazen legplanken en zwarte

front panels, for example, the effect is astonish-

glasfronten voor een verbluffend effect. Het

ing: because the black glass is translucent,

zwarte glas is namelijk translucent, dat betekent

that is, you can see through it when the interior

dat het bij een ingeschakelde binnenverlichting

lights come on.

doorzichtig wordt.

2 Edge effect Randeffect

49 KITCHENS DE KEUKENS

Edges must be strong, but must look good,

Randen moeten enerzijds sterk zijn en moeten

too. Which is why we have many different

er anderzijds goed uitzien. Daarom bieden wij

edge options.

veel verschillende mogelijkheden voor randen aan.

Our PRISMA models, for example, give a

Zo krijgt een sterk melaminefront met onze

strong melamine front particular value, and

PRISMA-variant een bijzondere waardigheid

make it look high-tech at the same time – a

en ziet het er tegelijk ook technischer uit – een

real alternative to the ordinary designs!

elegant alternatief voor gewone uitvoeringen!


Rino High-gloss royal blue, handle-free with black speckled stone finish work surfaces hoogglanzend in oceaanblauw, greeploos met een zwart werkblad in speksteenlook

50


51 KITCHENS DE KEUKENS


„Raspberry red? Apple green? royal blue? No problem! That‘s where I come in – I paint the fronts in any colour there is – even if it doesn‘t exist yet.“

“Frambozenrood? Appelgroen? Oceaanblauw? Geen probleem! Ik lak de fronten in iedere denkbare kleur. Zelfs als de kleur nog uitgevonden moet worden.” Torsten Vahle, 46

1

3

2

4

Rino High-gloss royal blue, handle-free with black speckled stone finish work surfaces hoogglanzend in oceaanblauw, greeploos met een zwart werkblad in speksteenlook

52


1 Colour options Kleuren You choose the colour, we provide the skills. No matter how individual your wishes are, we can

Uw kleurkeuze, onze competentie. Het maakt

design them in colour. Our range of colours means

niet uit hoe specifiek uw kleurwensen zijn, wij

you and your kitchen consultant can be creative,

kunnen ze realiseren. Ons kleurenaanbod biedt

individual. How do we achieve this range? This

u en uw keukenadviseur creatieve individualiteit.

diversity is based on our ability to deliver 22 matt

De basis van deze verscheidenheid is onze

lacquer colours and 11 highgloss colours as well

competentie. 22 lakkleuren in mat en 11 kleuren

as more than 4.000 colours in RAL and NCS.

in hoogglans alsook over 4.000 kleuren in RAL en NCS staan ter beschikking.

2 Sound niche Nis met sound Our MIRO niche system is the highlight of any

Het nissysteem MIRO is een blikvanger voor

kitchen, made as it is with such noble materials

iedere keuken, want het bestaat uit edele mate-

as real wood, frosted glass and Corian. Our inset

rialen zoals massief hout, opaalglas en Corian.

rails mean the number of individual combinations

Door de inhangrails zijn talloze individuele

is virtually unlimited, with an LED strip for brilliant,

combinaties mogelijk en een LED-lijst zorgt

energy-saving light.

voor helder, energiezuinig licht.

3 Harman Kardon Harman Kardon The MaestroKitchen integrated sound system

Het geĂŻntegreerde soundsysteem MaestroKitchen

by Harman Kardon is a real world innovation,

van Harman Kardon is een echte innovatie, die

designed especially for use in the kitchen.

speciaal voor gebruik in de keuken geconcipieerd

This system merges with your kitchen

werd. Het systeem versmelt compleet met de

completely, so you can‘t see the speakers or

keuken, zodat men noch luidsprekers noch kabels

cables. The only thing you can see is a perfectly

kan zien. Het enige wat men ziet, is een volmaakt,

designed glass display. Another advantage is

glazen display. Een bijkomend pluspunt is dat

that the kitchen cupboards become speaker

de keukenkasten een resonantieruimte voor de

chambers.

luidsprekers worden.

4 Sliding doors Schuifdeuren There are no limits on your expectations. Sliding doors give your kitchen an individual touch and give you the maximum design freedom. Not only that, they also save space! Our sliding doors are available for all base, wall- and floor-mounted cabinets. Aan uw wensen zijn geen grenzen gesteld. Schuifdeuren geven uw keuken een individuele noot en bieden maximale vrijheid bij de planning. Aangenaam neveneffect: u bespaart plaats! Onze schuifdeuren zijn voor alle onder-, hangen opzetkasten verkrijgbaar. 53 KITCHENS DE KEUKENS


KENO & RINO in oak wenge and cashmere highgloss, handleless with a combination of two worktops in different thickness in crystal white and slate in eiken wenge en kasjmier hoogglans, greeploos met een combinatie van twee werkbladen in verschillende sterktes in kristalwit en leisteen 54


55 KITCHENS DE KEUKENS


„A cabinet must be just as beautiful inside as it is out. That‘s where I come in. I attach the fittings, hinges and rails for drawers and doors. So they stay in place, for life.“ “Een kast moet aan de binnenkant even mooi zijn als aan de buitenkant. Dat is mijn verant­ woordelijkheid. Ik monteer het beslag, de scharnieren en rails voor schuiflades en deuren. En wel zodanig, dat ze blijven mee­ gaan, een leven lang.”

1

Andrej Leinweber, 36

3

2

KENO & RINO in oak wenge and cashmere highgloss, handleless with a combination of two worktops in different thickness in crystal white and slate in eiken wenge en kasjmier hoogglans, greeploos met een combinatie van twee werkbladen in verschillende sterktes in kristalwit en leisteen 56


1 Smartline Smartline Our SMARTLINE system is the ideal solution

Het systeem SMARTLINE is de ideale oplossing

for everyone who wants to connect their open

voor iedereen, die zijn open keuken met de

kitchen to their living area. All elements can be

woonkamer wil verbinden. Alle elementen kun-

integrated functionally and decoratively with the

nen functioneel en decoratief in de woonkamer

living areas, and go together outstandingly with

geïntegreerd worden en kunnen uitstekend

the kitchen fittings. Without being suspended

gecombineerd worden met de keukenmeubelen.

themselves, they fit straight onto the floor or

Ze worden zonder eigen ophanging direct op de

between suspended cabinets, and are available

vloer of tussen hangkasten geplaatst en zijn ver-

in all micro-lacquer and veneer finishes.

krijgbaar in alle microlak- en fineeroppervlakken.

Material 12 mm thick.

Materiaaldikte: 12 mm.

2 Over-width fronts Doorlopende elementen Make it easy on your eyes, with continuous

Gun uw ogen een moment van rust. Met door-

fronts, with less joints to interrupt the view.

lopende fronten, waarbij minder naden de opper-

The wide open spaces running across a number

vlakken onderbreken. De royale oppervlakken, die

of cabinets bring a particularly clear aesthetic

meerdere kasten omvatten, brengen een bijzon-

to your kitchen.

der heldere esthetiek in uw keuken. Onze door-

Our continuous fronts are available for wall-

lopende fronten zijn verkrijgbaar voor hang- en

mounted and floor level cabinets 1600, 1800,

onderkasten in de breedtes 1600, 1800, 2000 en

2000 and 2400 mm wide. And the drawers are

2400 mm. En natuurlijk kunnen de lades ondanks

easy to open despite their size, of course.

hun afmetingen heel gemakkelijk geopend worden.

3 Drawer dividers Ladenindeling All cutlery, specialist divider and stock systems help keep things tidy and are easily removed for cleaning. Internal dividers are available in wood, plastic and metal, and can be used for drawers 300–1200 mm wide. Alle bestek-, vakindeling- en voorraadsystemen hel­ pen bij de ordening en kunnen heel eenvoudig weggenomen worden om ze te reinigen. De binnenindelingen zijn verkrijgbaar in hout, kunststof en metaal voor kastbreedtes van 300 mm tot 1200 mm. 57 KITCHENS DE KEUKENS


Raja Real wood in anthracite with knob matt and a worktop combination of acacia and dark concrete Massief hout in anthraciet met knop mat en een werkblad-combinatie in acacia en beton donker 58


„In the final stage of assembling doors, that‘s where I come in. Maybe a slide-out cupboard door is most interesting. Or a sliding door? I usually can‘t decide...“

“Ik ben bij de eindmontage verant­ woordelijk voor de deuren. Het interessantst is misschien een apothek­ erkastdeur. Of toch maar een schuifdeur? Meestal kan ik gewoon niet kiezen ...” Peter Bradshaw, 44

2 1

Raja Real wood in anthracite with knob matt and a worktop combination of acacia and dark concrete Massief hout in anthraciet met knop mat en een werkblad-combinatie in acacia en beton donker 60


1 Slide-out cupboards Apothekerkast If your kitchen is tight on width, just go

Als u in uw keuken niet in de breedte kunt

upwards instead! With slide-out cupboards,

gaan, dan gaat u toch gewoon in de hoogte!

you can use your storage space to the full.

Met een apothekerkast benut u de bergruimte

And you can adjust the basket positions

optimaal. Bovendien kan de positie van de

individually. And because you can always

afzonderlijke kasten individueel aangepast

get to what‘s inside them from both sides,

worden. En omdat u aan twee kanten bij de

you can always see what‘s in there and get

inhoud kunt komen, behoudt u altijd het over-

quickly at everything you need.

zicht en kunt u snel nemen wat u nodig heeft.

2 Individual cupboard widths and depths Individuele kastbreedtes en -dieptes 3

Whatever shape your kitchen is, with the

Het maakt niet uit hoe de keukenruimte gebouwd

right cabinets, you can use every angle to the

werd: met de juiste kast kan men iedere hoek

full. Our cabinets come in standard depths –

optimaal benutten. Onze kasten bestaan standaard

330 mm, 462 mm, 562 mm and 722 mm.

in de dieptes 330 mm, 462 mm, 562 mm en

We make your kitchen individually to suit the

722 mm. Wij richten uw keuken individueel in

space available.

volgens de beschikbare ruimte.

3 Fronts and handles Fronten en grepen

61 KITCHENS DE KEUKENS

We‘d like you to enjoy your new kitchen

Wij willen dat u zich iedere dag, ieder uur,

every day, every hour, every minutes and

iedere minuut en vele jaren in uw nieuwe

for many years. Which is why we offer you

keuken verheugt. Daarvoor bieden wij u

more than 450 front options, 35 handles

meer als 450 frontvarianten, 35 grepen en

and 30 work surfaces to choose from.

30 werkbladen aan.


Zena & Vada Solid wood in nature oak and oxide micro-lacquer matt, tin knob and a light sandstone work surface Massief hout in Noesteiken natuur en oxyd microlak mat, tinnen knop en een werkblad in lichte zandsteen 62


63 KITCHENS DE KEUKENS


„I operate the saws, and let all our customers‘ special wishes take shape. It‘s really great, the ideas our customers come up with. And what‘s even better is, we can make their ideas come true.“

“Ik bedien de zaag en laat alle speciale wensen van onze klanten vorm aannemen. Het is leuk dat onze klanten steeds weer nieuwe ideeën hebben. En nog beter, dat wij hun ideeën kunnen realiseren.” Martin Uffenkamp, 29

1 2

Zena & Vada Solid wood in nature oak and oxide micro-lacquer matt, tin knob and a light sandstone work surface Massief hout in Noesteiken natuur en oxyd microlak mat, tinnen knop en een werkblad in lichte zandsteen 64


3

1 Individualism Individualiteit No two rooms are the same, no two expec­-

Iedere ruimte en iedere wens is uniek.

ta­tions either. The kitchens we build are as

Zo individueel als onze klanten en hun wensen

individual as our customers and their wishes.

zijn, zo bouwen wij hun keukens. Vertel ons

Just tell us what you‘ve always wanted:

gewoon, waarvan u al altijd gedroomd hebt:

kuhlmann, my kitchen!

kuhlmann, mijn keuken!

2 Wood fronts veneer Houtfronten fineer Real wood has a noble look, and is a valuable,

Massief hout ziet er edel uit en is een degelijk,

natural, high-class material. Our veneer finishes

natuurlijk en hoogwaardig materiaal. Onze

are sealed with a special varnish, protecting

fineeroppervlakken zijn met een speciale lak

them against moisture.

behandeld, zodat ze tegen vocht beschermd zijn.

3 Rounded corner units Ronde hoekkasten

65 KITCHENS DE KEUKENS

Our rounded corner catch the eye with their soft

Onze ronde hoekkasten inspireren door hun zachte

lines, and make your kitchen all round – without

lijnenspel en maken van uw keuken een afgerond

wasting an inch of available space.

geheel. En toch wordt iedere centimeter benut.

These are available in all matt and high-gloss

Deze zijn verkrijgbaar in alle matte laktinten en

varnish colours.

hoogglanslaktinten.


At a glance Met een oogopslag Wood-look Houtlook

Wood Hout

Wood-look melamine fronts Melamineharsfronten houtlook

Wood fronts, veneer Houtfronten fineer

FINN

RANI

LINO

ALEA

RAJA

FERO

KENO

Plastic front, melamine coated – imitation wood

Plastic front, melamine coated – imitation wood, five-part frame

Plastic front, laminated surface matt – bookmatched

Real wood veneer front – silk gloss varnish

Real wood thick-cut varnish front – ripple milled, 100 mm

Real wood veneer front – heavily brushed matt varnish

Kunststoffront, melamineharscoating – houtlook, 5-delig kader

Kunststoffront, laminaatoppervlak mat – in frontpatroon

Real wood veneer front rough-sawn – with ripple milled centre, 150 mm and 200 mm

Snijfineer front – met groef in 100 mm

Houtfineer front – sterk geborsteld mat gelakt

Oak wenge ST Eiken wenge ST

Ontario maple light Ontario esdoorn natuur

Kunststoffront, melamineharscoating – houtlook

Acacia ST Acacia ST

Walnut ST Notenhout donker ST

Oak dark brown Eiken zwartbruin

Pine white ST Pijnboom wit ST

Pine black ST Nature oak ST Pijnboom zwart Noesteiken ST natuur ST

Oak grey ST Eiken grijs ST

Oak lava ST Noesteiken lava ST

Oak light ST Licht noesteiken ST

Nature oak ST Noesteiken natuur ST

Oak grey ST Eiken grijs ST

Nordic nature ST Nordic natuur ST

Oak wenge ST Eiken wenge ST

Houtfineer front – zijdeglans gelakt

Houtfineer front ruw gezaagd – ­ met groef in het midden, 150 mm en 200 mm

Walnut ST Notenhout ST

Nature oak Noesteiken natuur

Nature oak Noesteiken natuur

Oak quartz grey ST Eiken kwartsgrijs ST

Dark oak Eiken donker

Oak premium white Eiken premiumwit

Oak wenge ST Eiken wenge ST

Oak anthracite Eiken antraciet

Oak magic grey ST Eiken magicgrijs ST

66


Glass Glas Wood fronts, solid Houtfronten massief

Glass fronts Glasfronten

META

BRIO

BENN

ZENA

VERO

FARO

Real wood front solid / veneer – solid frame, veneer infill, matt varnish

Real wood front solid / veneer – solid frame, veneer infill, silk gloss varnish

Real wood front solid / veneer – solid frame, veneer infill, silk gloss varnish

Real wood front solid / veneer – solid frame, veneer infill, brushed

Real wood front veneered / solid vertical frame, centre panel veneered silk gloss

Houten front massief / fineer – massief kader met vulling in fineer zijdeglans gelakt

Houten front massief / fineer – massief kader met vulling in fineer zijdeglans gelakt

Glass front – 4 mm glass lacquered on the reverse side. Fitted on an entired mounting plate

Houten front massief / fineer – massief kader met vulling in fineer mat gelakt

Oak premium white Eiken premiumwit

Oak Malaga patina Eiken Malaga patinée

Oak Malaga patina Eiken Malaga patinée

Houten front massief / fineer – massief kader met vulling in fineer geborsteld

Glasfront – 4 mm glas aan achterzijde gelakt. Op dragerplaat aangebracht over gehele vlakte gesloten

Dark oak Eiken donker

silver zilver

ivory magnolia

Oak grey Eiken grijs

Oak premium white Eiken premiumwit

black zwart

white wit

Oak anthracite Eiken antraciet

Oak black Eiken zwart

67 Range at a glance Assortiment

Nature oak Noesteiken natuur

Echthouten front massief / gefineerd – massief houten frame verticaal met vulling in gefineerd zijdenglans gelakt.


Coloured fronts matt Kleurfronten mat Matt / Ultra-matt Mat / Ultramat

MILA

Plastic front, melamine coated Kunststoffront, coating in melaminehars

Micro-lacquer matt Microlak mat

JUNO

VADA

GRIT

Ultra-matt

Varnished front micro-lacquer matt

Varnished front, Varnished front micro-lacquer matt micro-lacquer matt – with imitation – with imitation coffer profile coffer profile

Ultramat

Gelakt front microlak mat

Gelakt front microlak mat – met aangeduid cassetteprofiel

GESA

Gelakt front microlak mat – met aangeduid cassetteprofiel

PALO

TERI

TESS

Varnished front micro-lacquer matt – with imitation coffer profile Frame width 65 mm + 12 mm inside profile

Varnished front micro-lacquer matt – milled frame, 80 mm wide

Varnished front Varnished front micro-lacquer matt micro-lacquer matt – with ripple milled – with imitation coffer profile centre, 150 mm and 200 mm Gelakt front Gelakt front microlak mat – microlak mat – met aangeduid met groef in het cassetteprofiel midden, 150 mm en 200 mm

Gelakt front microlak mat – met aangeduid cassetteprofiel Kaderbreedte 65 mm + 12 mm binnenprofiel

Gelakt front microlak mat – met kaderfrezing 80 mm breedte

CORA

premium white premiumwit

ivory magnolia

frosted white wit ultramat

melon meloen

sunshine yellow raspberry korengeel framboosrood

cherry kersenrood

aubergine aubergine

pastel green lindgroen

apple green appelgroen

mignonettegreen resedagroen

quartz grey kwartsgrijs

magic grey magicgrijs

frosted ivory magnolia ultramat

summer sky duifblauw

royal blue oceaanblauw

premium white premiumwit

ivory magnolia

cashmere kasjmier

basalt basalt

anthracite antraciet

cubanit cubaniet

basalt basalt

anthracite antraciet

frosted black zwart ultramat

volcano volcano

brown bruin

black zwart

oxide oxyde

magic grey magicgrijs

quartz grey kwartsgrijs

strawberry red rouge fraise

cashmere kasjmier

frosted volcano volcano ultramat

68


Coloured fronts, high-gloss Kleurfronten hoogglanzend Gloss Glans

Mirror gloss acrylic Spiegelglans Acryl

high-gloss varnished Gelakt hoogglans

BARI

FINA

VIDA

RICA

RINO

Plastic front, melamine-coated gloss – UNI decor

Acrylic front mirror gloss

Varnished front high-gloss

Acrylfront spiegelglans

Gelakt front hoogglans

Lacquered front high gloss, all sides jointless lacquered in front finish

Varnished front high-gloss – highgrade 5× varnish and polish

Kunststoffront, coating van melaminehars glans – UNI decors

Gelakt front hoogglans – hoogwaardige 5-voudige laklaag gepolijst

gelakte front hoogglans, oppervlakte rondom en alle zijden zonder voegen meegelakt

premium white premiumwit

white wit

jasmin jasmijn

sunshine yellow graphite korengeel grafiet

premium white premiumwit

ivory magnolia

premium white premiumwit

premium white premiumwit

ivory magnolia

quartz grey kwartsgrijs

ivory magnolia

oxide oxyde

metal metaal

cubanit cubaniet

black zwart

volcano volcano

quartz grey kwartsgrijs

ivory magnolia

volcano volcano

magic grey magicgrijs

cubanit cubaniet

cashmere kasjmier

aubergine aubergine

bordeauxred bordeauxrood

macadamia macadamia

olive dark* olijf donker*

cashmere kasjmier

basalt basalt

aubergine aubergine

bordeauxred bordeauxrood

black zwart

cashmere kasjmier

* Surface not acrylic but Polygloss. * Oppervlak niet van acryl, maar van polyester.

Olive veneto* Olijf veneto*

69 Range at a glance Assortiment


Front edge design Kantenuitvoering voor fronten

Edging matching the front décor Rand passendbij het frontdecor

Edges in “Black steel“ Rand “Black roestvrij staal“

Edges in “Alu-Magic“ Rand “Alu-Magic“

Edges in “Prisma“ Rand “Prisma“

Knobs and handles Knoppen en grepen Standard handles Standaardgrepen

957 Knob tin antiqued Knop tin antiek

921 KNOT stainless steel KNOT edelstaal

916 Knob matt Knop mat

919 Knob stainless steel, square 772 Bow handle tin angular Knop edelstaal, vierkant Beugelgreep tin hoekig

526 D-handle high-grade steel angular Lange beugel roestvrij staal hoekig

572 SHIP stainless steel look SHIP edelstaal look

514 D-handle aluminium concave Lange beugel aluminium concaaf

683 D-handle chrome angular Lange beugel chroom hoekig

556 D-handle Square Lange beugel square

560 D-handle Pagode Lange beugel Pagode

764 Bow-handle nickel glazed Bruggreep nikkel gesatineerd

553

562 D-handle Key Lange beugel Key

549 Bow handle Softline s/steel 634 WAVE stainless steel Beugelgreep Softline finish rvs-kleurig WAVE edelstaal finish

571 Cylinderhandle nickel matt Cylindergreep mat nickel

550

569 D-handle stainless steel Langbeugel edelstaal

583 Bow handle chrome matt Beugelgreep chroom mat

698 D-handle high-grade steel 722 Lange beugel roestvrij staal

570 Rail handle Steel Relinggreep Steel

509 Bosshandle stainless steel Bosshandle edelstaal

567

728 D-handle tin Ronde beugel tin

718 Bow handle shape s/steel Beugelgreep shape edelstaal

Bow handle s/steel look Beugelgreep roestvrij stalen look

Bow handle chrome matt angular Beugelgreep chroom mat hoekig

Bow handle oval Ronde beugel ovaal

558 D-handle tin antiqued Lange beugel tin antiek

566 Aluminium cut stainless steel look Aluminium roestvrij stalen look

Bow handle tin antiqued Beugelgreep tin antiek

561 D-handle Aero Lange beugel Aero

Special handles 2–3 lengths Speciale grepen 2–3 lengtes

584 Handle, 3 lenghts Greep in 3 lengtes

585

592 Handle high-grade steel 14 mm thick Greep roestvrij staal 14 mm breed

594 Rail-handle high-grade steel 8 mm thick Stanggreep roestvrij staal 8 mm breed

Bow handle Slim, in 2 lengths, s/steel coloured Beugelgreep Slim, in 2 lengtes, rvs-kleurig

581 Handle prisma, 3 lenghts Greep in 3 lengtes prisma

596 Handle stainless steel look Greep roestvrij stalen look

Handles Grepen

598 Rail handle high-grade steel (available in 19 lenghts) Stangengreep roestvrij staal (in 19 lengtes leverbaar)

580 D-handle chrome glossy, in 2 lenghts Greep chroom glanzend, in 2 lengtes

Flap handle Klapgreep

579 Bosshandle stainless steel, (7 lenghts) Bosshandle edelstaal, (7 lengtes)

811 Flap handle, stainless steel look Klapgreep, edelstaal look

Rail handles Greeplijsten

798 Rail attached stainless steel look Greeplijst opgezet rvs-look

785 Rail attached stainless steel look Greeplijst opgezet rvs-look

793 Rail attached stainless steel look Greeplijst opgezet rvs-look


Work surface finishes Werkbladen decors Wood finishes Houtdecors

Stone finishes Steendecors

Solid Color Solid Color

Block wood dark Blokhout donker

Acacia Oak nature /  Acacia Ferrara oak Blokhout donker /  Eiken Ferrara

Walnut light planked Notenboom licht

Arcosa sand Arcosa zand

Belmond grey Belmond grijs

Belmond beige Beton dark Belmond beige Beton donker

Achat Achat

Icy white Icy white

Crystal white Cristal wit

Walnut Notenboom

Bamboo dark Nature oak Bambou donker Eiken natuur

Oak light Eiken licht

Granite greybeige Graniet grijsbeige

Marble black Marmer zwart

Slate Leisteen

Terrazzo silver Terrazzo zilver

Kaschmir beige Kaschmir beige

Cashmere Kasjmier

Sand grey Grijs zand

Oak lava Eiken lava

Oak wenge Eiken wenge

GRADO Pine GRADO pijnboom

Slat-wood light Stafenhout licht

Galaxy black Galaxy zwart

Raja black Raja black

Copper Koper

Marble siena Marmer siena

Marble light Marmer licht

Cuando Cuando

Cool grey Cool grey

Smoked oak grey Gerookt eiken grijs

Dubay Ibony Dubay Ibony

Bluster Block Bluster Block

Block Board Buck Block Board Buck

Soapstone grey Beton light Speksteen grijs Beton licht

Clay Clay

Black Zwart

Oak dark brown Lyon walnut Eiken zwartLyon notenbruin boom

Nutral Lacelot oak Nutral Lacelot oak

Slat-wood beech Staafjesbeuken

Crystal stone black Kristalsteen zwart

Oak grey Eiken grijs

Dark beam wood Balkenhout donker

Poderosa Pine Ponderosa Pijnboom

Nordic natur Nordic natuur

Soapstone black Speksteen zwart

Metalstone grey Sandstone dark Sandstone light Zandsteen Zandsteen licht Metaalsteen donker grijs

Dark Terra Donker Terra

Foggy grey Nevel grijs

White matt Wit mat

Andorra Pine Andorra Pijnboom

RWK ® Einbauküchen R. & W. Kuhlmann GmbH Concept and design Ontwerp en vormgeving

Photographs Production Fotografie Produktie

Postfach 445 · D-32124 Enger

sieger design

Hilla Südhaus

Fon +49 (0) 5224 9730-0

Photographs Live-Kitchens Fotografie Live-Keukens

Text Tekst

Print Print

info@kuhlmannkueche.de

Jordi Huisman

Jana Mohr / Liebig Werke

M&E Druckhaus

www.kuhlmannkueche.de

Südstraße 16 · D-32130 Enger

Fax +49 (0) 5224 9730-55

Misprints, errors and print-related colour deviations as well as changes due to technical progress and further development are reserved. Drukfouten, vergissingen en van de druk afhankelijke kleurafwijkingen alsmede wijzingen met het oog op technische vooruitgang en ontwikkelingen voorbehouden.


RWK ® Einbauküchen R. & W. Kuhlmann GmbH Postfach 445 · D-32124 Enger Südstraße 16 · D-32130 Enger Fon +49 (0) 5224 9730-0 Fax +49 (0) 5224 9730-55 info@kuhlmannkueche.de www.kuhlmannkueche.de

kuhlmann. My kitchen. Made in Germany  

kuhlmann. My kitchen. Made in Germany