Page 1

Woensdag 12 september ‘12 nr. 37

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van B & W van de Gemeente Loon op Zand

Gemeentewinkel Bezoekadres: Nieuwe Markt 5 in Kaatsheuvel (ingang via achterzijde) Op afspraak geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 – 12.30 uur en woensdag van 13.30 – 19.30 uur. Gemeentekantoor Bezoekadres: Modelleur 13, ingang B in Kaatsheuvel Een brief aan de gemeente: Gemeente Loon op Zand Postbus 7 5170 AA Kaatsheuvel Een brief aan het college: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand Postbus 7 5170 AA Kaatsheuvel Een brief aan de voorzieningenrechter Breda: Rechtbank Breda Voorzieningenrechter Postbus 90006 4800 PA Breda

Officiële bekendmakingen

Gemeenteblad RUIMTELIJKE ORDENING Voorontwerpbestemmingsplan De Wereld van De Efteling Burgemeester en wethouders hebben het voorontwerpbestemmingsplan De Wereld van de Efteling voorbereid. Het plangebied bestaat uit het dagrecreatieterrein van De Efteling, de golfbaan, de verblijfrecreatieve terreinen (Bosrijk en Het Loonse Land), bosgebied en enkele agrarische percelen. Het plangebied is globaal begrensd door de Europalaan aan de noordzijde, aan de oostzijde door de N261 (Midden-Brabantweg), aan de zuidzijde door het Hooispoor en de Eerste Dwarsbaan en aan de westzijde door de Paalbaan. Het doel van voorliggend bestemmingsplan is het opstellen van een eenduidige en uniforme juridische regeling voor het toegestane gebruik en de toegestane bebouwing binnen het plangebied. Het bestemmingsplan is met name gericht op het beheer van de bestaande situatie en heeft een conserverend karakter. De bestaande ruimtelijke en functionele structuur van het plangebied zijn in voorliggend bestemmingsplan vastgelegd. Op grond van de Inspraakverordening gemeente Loon op Zand wordt over dit voorontwerpbestemmingsplan inspraak verleend. Inzage U kunt het voorontwerpbestemmingsplan De Wereld van de Efteling en de daarbij behorende stukken inzien van donderdag 13 september 2012 tot en met woensdag 24 oktober 2012 bij de balie Openbare Ruimte in de gemeentewinkel. U dient hiervoor een afspraak te maken via het telefoonnummer (0416) 289111 of bij de receptie in de gemeentewinkel. Ook kunt u het voorontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken

raadplegen via www.loonopzand.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl Inspraakreactie Een ieder kan gedurende de termijn van terinzageligging een inspraakreactie geven op het voorontwerpbestemmingsplan. Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u richten aan burgemeester en wethouders van Loon op Zand. Voor het geven van een mondelinge inspraakreactie vragen wij u een afspraak te maken met de projectleider, de heer R. Dusée, telefoonnummer 0416-289357, email r.dusee@loonopzand.nl of de projectmedewerker, de heer H. Hooning, telefoonnummer 0416289156, email h.hooning@loonopzand.nl. Informatie Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de hiervoor vermelde medewerkers.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN Ontvangen omgevingsvergunningen: Kaatsheuvel: - Antoniusstraat 39A en 41, 5171 DA: het realiseren van 2 in/uitritten aan de achterzijde van het perceel (20120635) (ontvangen 05-092012); - Duinlaan 1, 5171RN: het bouwen van een bedrijfswoning (20120633) (ontvangen 29-08-2012); - Duinlaan 1, 5171RN: het bouwen van een recreatieruimte (20120634) (ontvangen 29-08-2012). Loon op Zand: - Duiksehoef 1B, 5175 PG: het verhogen van de rechtse bedrijfsruimte en de nieuwbouw van een soortgelijke bedrijfsruimte (20122004) (ontvangen 04-092012).

1


Woensdag 12 september ‘12 nr. 37

OfficiĂŤle bekendmakingen

Gemeenteblad Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn op de aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een caravanstalling op het perceel Galgeneind 2 in De Moer geregistreerd onder nummer OV 201200046 met zes weken te verlengen. Verleende omgevingsvergunningen: Kaatsheuvel: - Erasstraat 24, 5171VH: het plaatsen en vergroten van een dakkapel aan de achter- en zijgevel (20120048) (verleend 11-09-2012); - Erasstraat 58, 5171VH: het vernieuwen van de zijgevel (20120053) (verleend 11-09-2012); - Hilsestraat 126, 5171AG: het verbouwen van de garage (20120610) (verleend 11-09-2012). Loon op Zand: - Aldrinstraat 1 + Kloosterstraat 46, 5171 XA + BJ: het kappen van 1 lijsterbes naast Aldrinstraat 1 en 1 kastanje voor Kloosterstraat 46 (20120632) (verleend 11-09-2012). WET MILIEUBEHEER Melding op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand maakt bekend dat zij 1 melding op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer heeft ontvangen van: Vakgarage Ton Pols b.v., Horst 25, 5171 RA Kaatsheuvel. Gemeld wordt het oprichten van een inrichting, die valt onder de werkingssfeer van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit).

Inzage Indien u de melding wilt inzien, kunt u telefonisch een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoon 0416-289 111. Procedure Tegen een melding op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer is geen bezwaar of beroep mogelijk. Wel kunt u burgemeester en wethouders verzoeken om handhavend op te treden als u van mening bent dat het bedrijf in plaats van een melding in te dienen, een vergunning had moeten aanvragen (artikel 18.14 Wet milieubeheer). VERKEERSBESLUIT Aanwijzing 3 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen Sint Josephstraat Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om op de aanwezige parkeerplaatsen met langsparkeervakken aan de Sint Josephstraat, drie algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aan te leggen voor bezoekers van het wooncomplex Rosagaerde, staande aan de Sint Josephstraat te Kaatsheuvel. De aanwijzing van de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen gebeurt door plaatsing van een verkeersbord E6 (= bord gehandicaptenparkeerplaats). Aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Sint Josephstraat 41 Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om op de aanwezige parkeerplaatsen met langsparkeervakken aan de Sint Josephstraat, een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor de heer A.J. Brouwer,

2


Woensdag 12 september ‘12 nr. 37

Officiële bekendmakingen

Gemeenteblad Sint Josephstraat 41 te Kaatsheuvel. De aanwijzing van de gehandicaptenparkeerplaats gebeurt door plaatsing van een verkeersbord E6 (= bord gehandicaptenparkeerplaats) met onderbord (= kentekenaanduiding). Aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Sint Josephstraat 45 Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om op de aanwezige parkeerplaatsen met langsparkeervakken aan de Sint Josephstraat, een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor de heer W.H.H. Smits, Sint Josephstraat 45 te Kaatsheuvel. De aanwijzing van de gehandicaptenparkeerplaats gebeurt door plaatsing van een verkeersbord E6 (= bord gehandicaptenparkeerplaats) met onderbord (= kentekenaanduiding). Bezwaar & inzage Wanneer u het niet eens bent met deze besluiten dan kunt u binnen 6 weken na publicatiedatum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Loon op Zand. Tegelijkertijd kunt u de President van de Arrondissementsrechtbank te Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. De volledige verkeersbesluiten liggen vanaf 12 september 2012 tot en met 24 oktober 2012 ter inzage bij de balie Openbare Ruimte in de gemeentewinkel. EVENEMENTEN EN VERGUNNINGEN Meldingen die vallen onder het vrijstellingsbesluit*: - Mevrouw M.H.A. van Lier – De Groot – burendag 22 september 2012 - Strieckenlaan Loon op Zand;

- De heer W.J. van de Leur – burendag 22 september 2012 – Scorpius Loon op Zand; - KOS – ondernemers activiteit 20 september 2012 – Nieuwe Markt Kaatsheuvel; * op meldingen die vallen onder het vrijstellingsbesluit is geen bezwaar en beroep mogelijk. Winkeltijdenwet: - Albert Heijn Kaatsheuvel – ontheffing avondopenstelling ten behoeve van een moonlightshopping – 22 september 2012; Drank- en Horecawet: - SMC Horeca – ontheffing artikel 35 tijdens Kunstmarkt op 9 september 2012 – Hoofdstraat Kaatsheuvel; Bezwaar Nadat het besluit bekend is gemaakt, kan daartegen binnen 6 weken een bezwaarschrift worden ingediend. Als de verzending aan een belanghebbende eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevonden, is de dag ná dat moment het moment dat de termijn van 6 weken in gaat. Het bezwaarschrift schorst het besluit niet. Als er sprake is van een spoedeisend belang, kunt u tegelijkertijd met uw bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij: De voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda. Mocht het bezwaar een ontheffing van de Winkeltijdenwet betreffen of andere zaken die onder het sociaal economisch bestuursrecht vallen , kunt u zich wenden voor een voorlopige voorziening tot het College van Beroep voor het Bedrijfsleven Prins Clausplein 60 2595 AJ 'sGravenhage. Ter inzage Voor het maken van een afspraak om de vergunning in te zien of om informatie kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 0416- 289 111. 3

test  

testtettesttest

test  

testtettesttest

Advertisement