Page 1

C I H C T E E R T S .1

me Volu

THE NE W TEEN LIFE STYLE'S MAGAZ INE IN THA IL AND

facebook.com/chicstreetmagazine


EDITOR’S “ไลฟสไตลสะทอนความรูสึก”

รูปแบบการดําเนินชีวิตของวัยรุนจะเริ่มตนใน แบบฉบับของตัวเอง ซึ่งในแตละแบบฉบับก็มีเหตุผลของตัวมันเอง

ไลฟสไตล’ในรูปแบบของแตละบุคคลลวน แตกตางกัน ขึ้นอยูกับความคิดในแตละแงมุม

บางคนไมชอบมีไลฟสไตลซํ้าใครหรือบางคนก็หาแรง บัลดาลใจจากไลฟสไตลคนอื่นมาเปนไลฟสไตล ของตัวเอง

‘วัยรุน’เปนวัยที่มีไลฟสไตลใน แบบเฉพาะ ‘กลา ซาส ทาทาย’ ตามวัย วัยรุนจึงจัดไดวาเปนวัยที่มีรูปแบบในการดําเนิน ชีวิตที่หลากหลาย มีความ ‘เปนตัวของตัวเองสูง’ มีความฝน มีการเรียนรูที่จะไปใหถึงฝน ชีวิตวัยรุนเปนชีวิตแหงการเริ่มตนเดินทาง ไมใชการเดินทางทองเที่ยว แตเปนการเดินทางในแบบ ‘ลองผิดลองถูก’

TALK

ซึ่งไมวาจะเปนไลฟสไตลในแบบไหน แนนอน! วามันเปนความสุขที่เกิดขึ้นในแบบที่แตกตางกันไปในแต ละคน แต จะเปนความสุขที่ยืนยาวหรือสุขแคเพียงระยะเวลา สั้นๆ ขึ้นอยูกับวีถีการใชชีวิตที่เราเปนคนเลือกเอง

ชีวิตในแบบของเรา เราเปนคนเลือกเอง จะสุขหรือทุกข เราก็เลือกเอง นั่นแหละ!

_

J. BURIPANICH 15/01/2557

_ _ _ _

NICK : ARTWORK

CONTENTS

_ _

“ขอบคุณทุกคนที่ทําใหงานผานไปดวยดี ขอบคุณฟาที่ทําใหเราไดเจอ กัน... (เสี่ยวไปสิ)”

_

CONTRIBUTORS

_ _ _ _ _ _ _ _

OPAL : ARTWORK “ขอบคุณความรักที่ทําใหรูวามีจริง แตไมเคยไดพบเจอ”

_ _ _ _

LOUK-SONG : PHOTOGRAPHER “ทุกคอลัมน ทุกตัวอักษรลวนบรรจงดวย ความตั้งใจ เพื่อเปนอีกเลมที่ชาวChic จะชอบ”

HOT ITEM : Page1 CHIC POLL : Page1 TEEN FAQ : Page2 CHIC IDOL : Page3 FOOD FAT FOR FUN : Page10 CHIC CINEMA : Page11 CHIC GADGETS : Page11 HOROSCOPE : Page12

_ _ _

facebook.com/ChicStreetMagazine @ChicStreetMagazine

_ _


HOT SUMMER HIT ITEM

By : Ploy Pailin

สวัสดีคะ จะวาไปซัมเมอรก็ใกลเขามาทุกทีแลวนะคะ วากันวาปนีจะรอนเปนพิเศษ อุณหภูมิจะทะลุ 40 องศากันเลยทีเดียว หนุมๆสาวๆจะหาทางรับ มืออยางไร วันนี้ item chic ของเรามีไอเท็มสุดฮอต 5 ชิ้น ที่ควรพกติดตัวเอาไวมาแนะนำกันคะ

1.

ครีมกันแดด ใครที่ผิวคล้ำงาย หรือใครที่ไมอยาก

ใหผิวสวยๆ ของตัวเองหมองคล้ำก็อยาลืมทา กอนออกจากบานนะจะ

2.แวนตากันแดด

เปนไอเท็มสำคัญที่จะชวยเพิมลูกเลนจากเสื้อผาเรียบๆ ถาลองเพิ่มไอเท็มเกๆอยางแวนกันแดดไป ก็จะเพิ่มความโดดเดน และทำใหชุดเรียบๆของเรานั้นดูสวยเริดขึ้นไดเลย ยิ่งสมัยนี้ผูคนใหความ สำคัญกับการใสแวนมากขึ้น นอกจากจะชวยเสริมบุคลิกแลวแวนกันแดด จะชวยกรองแสงใหดวงตารูสึกสบายขึ้นและปกปองดวงตาจากอันตราย ของแสงแดดจาได

3. หมวก

กลายเปนแฟชั่นประจำฤดูรอนไปซะแลวนอกจากจะ หยิบมาใสเพื่อกันแดดในวันที่แดดจาไดแลว ยังนำมาแมทช กับเสือผาที่สวมใสเพื่อเพิมลูกเลนใหกับการ แตงตัวใหดูชิคไดอีกดวย แหม ๆ จะวาไปแลว ก็แอบเหมือน ดาราซุปตารเลยนะเนี่ย

4.

สมารทโฟน พวกเทคโนโลยีก็จำเปนเหมือนกันนะคะ ชวงนี้ฮิตมากๆเลยก็คือ

สมารทโฟนไวคอยอัพเดทโซเชียลเน็ตเวิรค ไมวาจะแชรสถานที่ที่ไปเที่ยว ถายรูปอัพลง Instagram หรือ Facebook ก็สะดวกรวดเร็วทันใจ หรือใครที่เบื่อๆเซงๆ ซัมเมอรที่หยุดแสนนาน อยูบานไมรูจะทำอะไร เลยบน เพอ มโน twitter ก็เปนอีกทางเลือกที่ชวยคุณได ปดเทอมนี้ก็ไมเหงาอยางที่คิดหรอกเนอะ

5.

กลองถายภาพ ชวงหนารอนบางคนก็ไปทะเล หรือหนีรอนไปตางประเทศ ไอเท็มชิ้นสุดทายที่จะพลาดไมไดเลยก็คือกลองถายรูป ประโยชนที่เห็นไดชัดคือเอาไวแชร ในโซเชียลไดนั่นเอง 5555 จะเปนกลองดิจิตอล หรือกลองฟลมเทๆสักตัว ไวเที่ยวเสร็จ ยอนกลับมาดูภาพสุดแสนสนุก ประทับใจ ฟนลืมมมมม 55555

CHIC POLL


chic idol interview By : Sahaparp & Kunyapoj


She’s Ploy WHO IS PLOYPAILIN ? ‘พลอย’ ไพลิน เดชเรือง คณะวิทยาศาสตร ชั้นปที่ 2 ภาควิชาวิทยาศาตรทางภาพถาย และ เทคโนโลยีทางการพิมพ PLOYPAILIN’S STYLE มีสไตลที่หลากหลายและไมตายตัวขึ้นกับวา เอาเสื้อผามาแมทชตามอารมณในแตละวัน ของพลอยเอง FAVOURITE SHOPPING PLACE ตลาดนัดจตุจักรเปนสถานที่ไมไดมีแคเสื้อผา แตยังมีหลากหลายโซนใหเลือกเดิน โดยโซนที่พลอยเลือกเดินมากที่สุดคือ โครงการที่ 4 เพราะมีเสื้อผาวัยรุนใหเลือก ช็อปเยอะ และพลอยก็ยังชอบเลือกเดินโซน สัตวเลี้ยงเชนกัน นอกจากนั้นพลอยยังเลือกเดิน ที่สยามแสควรและรานเสื้อผามือสองอยาง ตลาดรถไฟอีกดวย

NEW VS. OLD สาวเน็ตไอดอลอยางพลอยเลือกที่จะคน ตูเสื้อผาเพื่อหาแบบเสื้อผาที่กำลังมาในเทรนด ขณะนั้น เพื่อจับมา มิกซแอนดแมทชใหเขา กับชุดที่มีอยู แตถาไมมี สาวชิคคนนี้ก็เลือกที่จะ หาซื้อมาใสใหเขากับเทรนดขณะนั้นเชนกัน

PHOTO & PRINTING WITH FASHION การเรียน Screen printing ชวยพลอยในการ ตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาที่มีการสกรีน วาการสกรีนมีคุณภาพที่สวยเหมาะสมกับราคา และเทรนดในขณะนั้นมากนอยแคไหน

HOT ITEM ตางหูเปนเครื่องประดับสุดโปรดของพลอย ที่ขาดไมได และพลอยชอบตางหูแบบแบนราบ ที่แนบติดไปกับหูมากกวาที่จะใสขนาดใหญ เพื่อความคลองตัว แตยังเลือกแบบที่ไมหลุด เทรนดในขณะนั้นดวย

BE YOUR STYLE การแตงตัวดวยสไตลของตน และแตงใหเขา อยางลงตัวจะทำใหทุกคนมีความสวยใน แบบของตัวเอง

WHAT DOES PLOY CHOOSE? ถาสาวพลอยไดช็อปปงแลวละก็ สาวสุดชิค คนนี้จะเลือกซื้อรองเทาที่มีราคาสบาย กระเปาแนนอน


‘’วัยรุนมันเปนชวงเวลาที่ถือวาสั้นนะ ถาพลอยอยากจะทำอะไร พลอยก็จะทำ รีบทำเลย ไมตองรอ อยากกินก็กิน อยากเที่ยวอยากแตงตัว อยากไปไหนก็ไป ทำทุกอยาง เทาที่วัยรุนอยางเราจะทำได ขอแคไมทำใหใครเดือดรอนก็พอ ถาหากวันนี้เรายังลังเล วาจะทำหรือไมทำดี พอเวลาผานไปก็จะมานั่งคิดเสียดาย พลอยเลยคิดวา ถาวันนี้ทำ ไดก็ทำเลยดีกวา เดี๋ยวอนาคตจะไมมีอะไรไวเลาใหลูกหลานฟง (หัวเราะ)”

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

แล้วอนาคตหล่ะ ? “อยากมีธุรกิจเล็กนอยซักอยาง ไมตองใหญโต เปนเจาของรานเล็กๆอะไรก็ได แตจริงๆแลวอนาคตเปนเรื่องไมแนนอน อยางแรกที่ตองทําคือคิดเรื่องปจจุบันดีกวา วาเราจะทํามันออกมายังไงใหดีที่สุด ทําหนาที่ของเราใหดีที่สุดเต็มประสิทธิภาพ นั่นคือการตั้งใจเรียน เชื่อวาถาทําวันนี้ดีเเลว พรุงนี้หรือวันตอไปก็จะดีเอง เเลวก็ตองทําอยางจริงจังเเละมีเปาหมายที่ชัดเจน ผลที่ออกมาเปนยังไงก็ คอยวากันอีกที ถามีปญหาเกิดขึ้น ก็คอยๆคิด คอยๆเเก กาวเดินอยางระมัดระวัง เเละขอเเคทําใหเต็มที่ที่สุดก็พอ”

sunny IS

orange’


CHULA PERRY NEW BRAND T-SHIRT

คํ า จํ า กั ด ค ว า ม ข อ ง ค ว า ม เ รี ย บ ห รู คื อ อ ะ ไ ร ม า สั ม ผั ส ด้ ว ย ตั ว คุ ณ เ อ ง instagram : chulatshirt facebook.com/chulatshirt model:Sorawit Techavichian

_______________________________________________________________


สาขารามอินทรา

ที่อยู: ถ.รามอินทรา ซ.รามอินทรา 57 แขวง ทาแรง เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

สาขาพระราม9

ที่อยู: รัชดาภิเษก 4 ซอย 3 (Belle Grand Rama 9) หวยขวาง กรุงเทพมหานคร โทร : 089-888 2078

FoodFatForFun วันนี้ขอเอาใจคนที่อยากกินอาหาร ญี่ปุนแตไมสะดวกที่จะเดินทางไปในเมือง ยานชานเมือง ก็มีรานอาหารญี่ปุนอรอยๆ ซอนตัวอยูเชนกันอยาง “Sushi Hiro” แมวาราคาของอาหารอาจจะดูเเพง แตถาไดเห็น หนาตาของอาหารและไดลิ้มรสชาติแลวก็ จะตองบอกวาสมราคา เพราะของเคาสดจริงๆ ไมวาจะเปน salmon unagi sashimi เนื้อสดเนนๆเต็มคำ เราเลยแทรกสอด (ไมใชคลื่น) เซาะแซะ เสาะหาเมนูที่คุม และเต็มไปดวยเนื้อปลาสดๆหลายชนิด จะเปนอะไร ไปไมได นอกจาก sushi set นั่นเอง มีทั้ง otoro engawa salmon ทูนา เนื้อมาmatsuzaka และอีกมากมาย มีหลายเซ็ทใหเลือกไดตามใจชอบ แถมของหวานลางปาก ที่สุดแสนอรอยอีก

เรียกไดวาคุมกระเพาะอาหารมากๆ อิ่มถึงพรุงนี้ (ก็เวอรไป) และยังเวรี่คุมไปอีก เพราะทางราน จะมีโปรโมชั่นลด 10-50 % เกือบทุกวัน เรียกไดวาลดกระหน่ำซัมเมอรเซลกันเลยทีเดียว เรื่องกินไมใชปญหานะคะ ปญหามันเกิดภายหลังการกิน นั่นก็คือ น้ำหนัก ที่เพิ่มขึ้นมาไมหยุดถาเราไมรูจักกิน ใครทีชอบกิน ก็ตองหมั่นออกกำลังกายบอยๆ วันละนิดละหนอย ไมหักโหมจนเกินไป แคนี้ไขมันสวนเกินก็จะถูกเผาผลาญ รูปรางของเราจะไดดูกระชับ สวยงามนะคะ


Up Coming

I Frankenstein เจาของผลงานทีผ่ ดิ ประหลาดของ ดร.แฟรงเกนสไตน ไดเขาไปพบกับโลกใตดนิ ของเมโทรโพลิส ซึง่ เปนที่ ๆ คนคอมแหงนอเทรอดาม, ดร.แจ็กกิล และไฮด รวมทัง้ พวกสิง่ มีชวี ติ ปริศนาทัง้ หลายอาศัยอยู และแลวอดัมก็ตอ งเขาไปอยูท า มกลางสงครามของผูเ ปนอมตะ โดยไมตง้ั ใจ ทัง้ นีเ้ รือ่ งนีเ้ ปนผลงานกำกับของ สจวต บีทที (Stuart Beattie) จากหนังสือการตนู ของ เควิน กรีวอกซ (Grevioux)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CHIC CINEMA

BOX OFFICE Last Update 17/01/2557 Rank & Title 1. Lone Survivor 2. Frozen 3. The Legend of Hercules 4. The Wolf of Wall Street 5. American Hustle

CHIC GADGETS SONY SMART BAND

ของเล น ชิ ้ น ใหม ข องคนชอบใช ส มาร ท โฟน ของเล น ชิ ค ๆที ่ เรานำมาให ช าวChicได ร ู  จ ั ก กั น ในฉบั บ นี ้ ค ื อ Sony Smart Band ริ ส ท แ บนที ่ ส ามารถ สวมใส มี ข  อ เด น คื อ สามารถใช ง านร ว มกั บ Smart Phone ได อ ย า งดี ท ี ่ ร องรั บ ทั ้ ง Android เเละ iOS ซึ ่ ง สามารถเเจงเตื อ นการโทรเข า ข อ ความเข า ทำให เราไม พ ลาดการรั บ ข า วสารข อ มู ล ได เ เน ๆ อี ก ทั ้ ง ยั ง มา พร อ มกั บ คุ ณ สมบั ต ิ ป  อ งกั น น้ ำ ได แ ละยั ง มี ใ ห เ ลื อ ก หลายสี อ ี ก ด ว ย


HOROSCOPE

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

มกราคม

การงาน ขยันทำงานตัวเปนเกลียว ทะเยอทะยาน กระตือรือรน จริงจัง รักการเรียนรู มีความคิดสรางสรรค ฉลาด เปนนักคิด นักวางแผน หาทางรุงโรจน เปนที่ปรึกษาที่ดี คน ความรัก เปนคนโรแมนติ กบางแตไมคอยยอมแสดงออกเทาไร รูวิธีทำใหคนอื่นมีความสุข เนื้อคูของคนเดือนนี้ถาไดคนผิวนวล หรือผิว 2 สีก็ได จะถือวาดีเยี่ยม ไมผอมบางเกินไป และควรมีอารมณขัน ไมมุทะลุเครงเครียด

กุมภาพันธ

การงาน ดวงพลิกผันบอยเดี๋ยวรุง เดี๋ยวรวงได ถาไมระมัดระวังรักกิจการงานบันเทิงทุกชนิด ความรัก โรแมนติกลึกๆ แตไมแสดงออก เนื้อคูของคนเดือนนี้ ถาเปนคูเทียมก็จะทิ้งกันไดในยามมีปญหาคูแทจึงมีลักษณะเปนเพื่อนตาย ที่มีความซื่อตรงตอกันอยางแทจริงคอยตักเตือนไมใหถูกลอลวงไดงาย และตองทำใจไดกับนิสัยที่ชอบทาทาย

มีนาคม

การงานมีพรสวรรคเรื่องดนตรีความรักเนื้อคูของคนเดือนนี้ จะมีรูปรางไมสูงไมเตี้ย หุนกำลังดี พูดจาคารมเหลือราย มีความรูความสามารถ และชอบชีวิตสุขสงบ เรียบงาย ไมฟุงเฟอเกินตัว ถารูจักเขาใจนิสัยเดี๋ยวดีเดี๋ยวรายของคนเดือนนี้ไดก็ จะอยูกันยั่งยืนครับ ผูที่เกิดเดือนนี้ตองไดคูที่ชวยงานกันได ถามีลูกคนแรกเปนลูกสาวจะไมคอยไดดั่งใจนัก

พฤษภาคม

การงาน ไมชอบหยุดนิ่ง ทำงานหนัก ความรับผิดชอบสูง ความรัก เนื้อคูของคนเดือนนี้ เปนคนรูปรางกำลังดี ดวงตาสดใสนามอง คิ้วสวยไดรูป เปนคนชอบทำบุญ มีลักษณะของผูใหญหรือผูดี รูจักกาลเทศะ ไมกาวราว เห็นแกตัว ผูที่เกิดเดือนนี้ถาคูมีกำลัง ชวยเสริมจะยิ่งทำใหรุงเรือง ลูกคนแรกหากเปน ผูชาย ถือวาจะนำเกียรติมาสูวงศตระกูลในวันหนา

เมษายน

การงาน ดวงชะตามีหนทางรุงเรือง มีชื่อเสียง ความรัก เนื้อคูของคนเดือนนี้ ควรมีผิวขาวหรือผิวเดียวกัน รูปรางล่ำสัน หรือสูงกำลังดี หนากลมอิ่มเอิบ สุขุมรอบคอบและมีวาทศิลป ชวยเหลือ ใหกำลังใจ หรือคำปรึกษาที่ดีได เปนคนขยัน และปราดเปรียว ผูที่เกิดเดือนนี้ถาไดคูที่เดนกวา ในดานใดดานหนึ่งถือวาเยี่ยมมาก ถาไดลูกสาว คนแรกจะมีวาสนาดี

มิถุนายน

การงาน คิดการณไกล หัวกาวหนา มีความคิดสรางสรรคมากมาย ชอบคิดคน ความรัก เนื้อคูของคนเดือนนี้ มีลักษณะเพรียวบาง ใบหนาเรียวสวย มีความคิดอาน ลึกซึ้ง รูจักพูดจาดีและถารูจักอดทน ก็จะอยูกันยืด เพราะทั้งคูอาจจะไมไดอยูชิดใกลหวานชื่นกันนัก ผูที่เกิดเดือนนี้จะไดคูที่ซื่อสัตย ลูกคนแรกเปนผูชายจะดี แตถาไดลูกสาวก็ไมมีผลราย


กรกฎาคม

การงาน ทำงานหนัก เรียนดี ทุมเททุกอยางใหงาน ความรัก เนื้อคูของคนเดือนนี้ มักมีวัยที่แกกวาหรือออนกวา รูปรางสูง มีเรื่องไมเขาใจกันเสมอ เพราะไมคอยเปดเผยความรูสึกตอกัน หากแกจุดนี้ได จะเปนคูชีวิตที่อบอุนและรุงเรืองไดดีที่สุด คนเกิดเดือนนี้จะไดคูที่ดวงตาสวย ถามีลูกสาวกอนลูกชายจะมีเรื่องยุงยากใจ

กันยายน สิงหาคม

การงาน เปนคนอารมณละเมียด ชางฝน มีพรสวรรคเรื่องศิลปะ ดนตรี และกลไกการปองกันตัว ความรัก เปนคนโรแมนติค เนื้อคู ของคนเดือนนี้ อาจเปนคนตางชาติหรือลูกครึ่ง จิตใจทิฐิ ดื้อดึง เชื่อมั่น ในตัวเองสูง ถาอารมณเสียจะปากราย แตก็ขยันหมั่นเพียร หวังกาวหนากาวไกลรวมกับคนเดือนนี้คนเกิดเดือนนี้จะไดคูที่อยูรวมกัน จนแกเฒา ลูกคนแรกจะดีมากถาเปนชาย

ตุลาคม

การงาน รักการเดินทาง ศิลปะ และวรรณกรรม ผูที่เกิดเดือนนี้มักมีความสามารถในการสรางฐานะตัวเองได แตไมคอยไดสูงดั่งหวังเพราะไมทำอยางเดียวใหดีที่สุด ความรัก เปนคนโรแมนติค เปนหวงเปนใย เนื้อคูของคนเดือนนี้เปนคนสูงเพรียว ริมฝปากเล็กบางถาขยันทำงานดวยก็จะสมพงษกันที่สุดแตถาขาดจุดนี้ ก็จะอยูกันไมนาน และเนื้อคูมักเปนคน ปากราย หรือพูดมาก ขี้หึงหวงแมจะเจาชูพอกัน คนเกิดเดือนนี้ถาอยูกินกันแลว จะมีฐานะดีขึ้น คน ลูกคนแรกเป นชายหรือหญิงก็ถือวาดีทั้งนั้น

การงาน คนเดือนสิบสุขุมในเรื่องงาน ทำงานเกง ชางคิด ความรัก เนื้อคูของคนเดือนนี้จะไดพบแบบไมทันตั้งใจ เปนคนมีผิวขาว รูปรางไมสูง ไมเตี้ย ใบหนาสั้น อารมณรื่นเริงดี ติดจะดูไรสาระไปบาง คนเกิดเดือนนี้อาจจะตองแตกแยกกับคูกอนจะไดแตงอีกครั้ง ลูกคนแรกถาไดลูกชายถือวาเปนมงคล

พฤศจิกายน

การงานผูที่เกิดเดือนนี้ชอบที่จะหยิบจับทุกสิ่ง เพื่อสรางฐานะของตัวเอง ไมคิดหวังพึ่งใครมากนัก มีเปาหมายในชีวิต ไมยอมแพอะไรงายๆ ทำงานหนัก มีความสามารถสูง ไวใจได ชะตาชีวิตจะไดดีเพราะลำแขงตนเอง ความรัก เปนคนที่รักใครรักจริง โรแมนติก แตไมคอยสนใจสัมพันธจริงจังนัก เนื้อคูของคนเดือนนี้จะมีผิวพรรณดี รูปรางดี ใบหนามน ชอบชวยกันทำมาหากิน รักใครกันดีทั้งยามสุขทุกข แมขัดใจกันบางแตก็ไมทอดทิ้งกัน

ธันวาคม

การงาน มักตองยายถิ่น ถึงจะกาวหนาขึ้น ความรัก คนเกิดเดือนนี้มักไดคูชากวาเพื่อน เพราะจะเลือกคนที่เหมือนภาพวาดฝนไวใหมากที่สุด ทั้งเรื่องหนาตา ฐานะ และนิสัยใจคอ เนื้อคูจะมีรูปรางสูงกำลังดี ผิวพรรณละเอียด ผองใส คนเกิดเดือนนี้จะมีคูที่พึ่งพาได ลูกคนแรกจะไมดีนักถาเปนชาย


CHICSTREET MAGAZINE VOL.1  

The new teen lifestyle magazine in Thailand.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you