Page 1

Cílová skupina oÖDÀTIÖODÖÖLET oÖU¼ITEL½U¼ITELKY ÖVYCHOVATEL½Ö Ö VYCHOVATELKY ÖRODI¼E

Délka

Hrajeme si s barvami Cíle oÖ OSVOJOVµNÁÖSIÖBAREVÖVÖJAZYCEÖSOUSEDNÁÖZEMÀ oÖ SOCIµLNÁÖKOMPETENCE oÖ PROCVI¼OVµNÁÖJEMN½ÖAÖHRUB½ÖMOTORIKY oÖ UPEVÆOVµNÁÖSPRµVN½HOÖÎCHOPUÖPSACÁCHÖPOTÌEB

Materiál oÖ BAREVNµÖPAPÁROVµÖPÁSMENA ÖKOLÁKY ÖsPENDLÁKYÖNAÖUPEVNÀNÁÖ oÖ ¼TVRTKYÖSÖPÌEDTIsTÀNÑMÖMOTIVEMÖSTRAsµKEM oÖ BAREVN½ÖTROJHRANN½ÖPASTELKYÖDOSTATE¼N½ÖMNOwSTVÁÖpÖPROÖKAwD½ÖDÁTÀ oÖ sPEJLE ÖNÍwKY ÖOBOUSTRANNµÖLEPENKAÖNEBOÖLEPIDLOÖNAÖPAPÁR

Prùbìh oÖ ®STNÁÖPOJMENOVµNÁÖBAREV ÖVwDYÖUKµwEMEÖBAREVN½ÖZA¼µTE¼NÁÖPÁSMENO oÖ 2OZMÁSTÀNÁÖBAREVNÑCHÖPÁSMENÖPOÖU¼EBNÀ ÖNAÖNµSTÀNKUÖVÖ-eÖNEBOÖVÖ:eÖ ÖDÁTÀÖÖÖPÁSMENO  oÖ 6ÑROBAÖBAREVN½HOÖSTRAsµKA oÖ *EDNOÖZÖDÀTÁÖJMENUJEÖJEDNUÖBARVU ÖKTEROUÖSIÖZAPAMATOVALOÖVÖSOUSEDNÁMÖJAZYCE Ö AÖVsICHNIÖTUTOÖBARVUÖNAJDOUÖMEZIÖPASTELKAMIÖAÖVYBARVUJÁÖSIÖSÖNÁÖJAKOUKOLIVÖ¼µSTÖ STRAsµKAÖ0OÖCHVILCEÖSEÖÌEKNEÖJINµÖBARVAÖAÖTOÖSEÖOPAKUJE ÖDOKUDÖSTRAsµKÖNENÁÖ CELÑÖHOTOVÑÖ*EÖMOwN½ ÖABYÖSEÖDÀTIÖPROSTÌÁDALYÖVÖUR¼OVµNÁÖBAREV oÖ 6YBARVENÑÖOBRµZEKÖpÖSTRAsµKAÖVYSTÌIHNEMEÖAÖLEPÁMEÖOBOUSTRANNÀÖNAÖsPEJLI oÖ :µPICHÖSIÖDÀTIÖODNµsEJÁÖDOMÍÖNEBOÖSIÖSÖNÁMÖMOHOUÖVYZDOBITÖKVÀTINµ¼EÖVEÖTÌÁDÀ !LTERNATIVY

oÖ /BRµZEKÖLZEÖPOZMÀNITÖNAÖZµTIsÁÖSÖOVOCEMÖAÖZELENINOUÖNEBOÖNAÖKLAUNAÖAPODÖ HORA ÖMOÌE ÖZNµMµÖMÁSTAa 

WWWKRUCEKPOKRUCKUINFOÖÖ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Nìmèina 11

pÖMINUT


Cílová skupina oÖDÀTIÖODÖÖLET

Délka DLEÖZµJMUÖDÀTÁ

Nìmèina 12

Bingo obrázky Cíle oÖ HRAVÑÖKONTAKTÖSÖJAZYKEMÖSOUSEDNÁÖZEMÀ oÖ PROCVI¼OVµNÁÖSLOVÁ¼EKÖZµBAVNOUÖFORMOU

Materiál oÖ HRACÁÖKARTY oÖ PÌEDMÀTYÖ¼IÖOBRµZKYÖDLEÖFORMYÖZPRACOVµNÁ

Prùbìh oÖ (RUÖJEÖMOwNOÖUPRAVITÖKÖPROCVI¼ENÁÖBAREV Ö¼ÁSEL ÖPÌEDMÀTÍÖAJ oÖ *MENUJEMEÖBARVY Ö¼ÁSLA ÖPÌEDMÀTYÖAJÖVÖ¼ESK½MÖIÖNÀMECK½MÖJAZYCE ÖPROÖ NµZORNOSTÖJEDNOTLIVÀÖUKAZUJEME oÖ 2OZDµMEÖDÀTEMÖHRACÁÖKARTYÖAÖJMENUJEMEÖ¼µSTIÖPÌEDMÀTÍÖVÖJAZYCEÖSOUSEDNÁÖ ZEMÀ ÖDÀTIÖZNA¼ÁÖNAÖSV½ÖKARTÀ ÖKDOÖMµÖVsE ÖZVOLµÖ`"INGOm oÖ /VÀÌENÁÖSPRµVNOSTIÖ !LTERNATIVY

oÖ 0OKUDÖMµMEÖDOSTATEKÖMATERIµLU ÖDÀTIÖKARTUÖNEZNA¼Á ÖALEÖPÌEDMÀTYÖNAÖOBRµZKYÖ NAÖSV½ÖHRACÁÖKARTÀÖPÌIKLµDAJÁ Tip:Ö$µLEÖJEÖMOwNOÖVYPRACOVATÖRÍZN½ÖVARIANTYÖHRACÁCHÖKARETÖAPOD ÖNEBOÖPOUwÁTÖJAKOÖ SOU¼µSTÖJIN½HOÖMODULU ÖKTERÑÖBUDEÖOBSAHOVATÖDALsÁÖHRYÖSÖJAZYKEM

`5MOÞNăTEÒKAÞD”MUÒD–TăTIÒVYHRTh

WWWKRUCEKPOKRUCKUINFOÖÖ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????


Cílová skupina oÖDÀTIÖODÖÖLET oÖVÖÎPRAVÀÖPROÖMENsÁÖDÀTIÖJEÖTÌEBAÖÖ Ö Ö VÁCEÖ¼ASU oÖSKUPINAÖMAXÖÖpÖÖDÀTÁ

Délka CCAÖÖMINUTÖSÖDÀTMI ÖKTER½ÖUwÖ DRUHÑÖJAZYKÖTROsKUÖOVLµDAJÁ ÖJINAKÖ

Zvíøecí šou Cíle oÖ NAU¼ITÖSEÖPOJMENOVATÖZVÁÌATAÖAÖZVÁÌECÁÖZVUKY oÖ NAU¼ITÖSEÖPÁSNI¼KUÖSÖPOHYBEM Materiál oÖ ¼TVRTKYÖSÖOBRµZKYÖZVÁÌAT ÖKTER½ÖSEÖDÀTIÖMAJÁÖNAU¼ITÖCCAÖÖpÖ oÖ #$ÖSÖRYCHLOUÖMUZIKOU ÖPÌEHRµVA¼Ö#$ oÖ OBRµZKYÖNAÖVYBARVENÁÖPROÖDÀTI Prùbìh $ăTIÒSED–ÒVÒKROUÞKU oÖ ÖA Ö6EDOUCÁÖSIÖVEZMEÖ¼TVRTKUÖSÖOBRµZKEMÖZVÁÌETEÖAÖZEPTµÖSEÖ`#OÖJEÖTOm ÖDÀTIÖ ODPOVÁDAJÁ ÖRESPÖVEDOUCÁÖJIMÖPOMµHµÖODPOVÀDÀTÖ Ö B Ö6EDOUCÁÖNECHµÖ¼TVRTKUÖKOLOVATÖ.AÖOTµZKUÖ`#OÖJEÖTOmÖDÀTIÖVwDYÖODPOVÁÖ`4OÖ JEam ÖAwÖSEÖOBRµZEKÖVRµTÁÖZASEÖKÖVEDOUCÁMUÖ Ö C Ö6EDOUCÁÖSEÖZEPTµÖ`*AKÖDÀLµÖTOÖZVÁ̵TKO mÖpÖ$ÀTIÖODPOVÁÖZVUKEM ÖKTERÑÖ VYDµVµÖDAN½ÖZVÁÌEÖ-ÍwEMEÖPÌIÖTOMÖVYSVÀTLITÖROZDÁLYÖMEZIÖJAZYKYÖ Ö D Ö$ÀTIÖSEÖPOHYBUJÁÖPOÖMÁSTNOSTIÖAÖVYDµVAJÁÖZVUKÖAÖDÀLAJÁÖPOHYBYÖTYPICK½ÖPROÖ DAN½ÖZVÁÌEÖNAPÌÖKACHNI¼KAÖpÖGA ÖGA ÖKOL½BAV½ÖKRͼKY Ö Ö E Ö6EDOUCÁÖPOVÀSÁÖOBRµZEKÖZVÁÌETEÖVÖMÁSTNOSTIÖTAK ÖABYÖJEJÖVsICHNIÖVIDÀLIÖ Ö 0OSTUPÖÖA ÖpÖE ÖSEÖOPAKUJEÖTAKÖDLOUHO ÖDOKUDÖNEVISÁÖNAÖSTÀNÀÖVsECHNYÖ OBRµZKYÖZVÁÌATÖ oÖ ÖA Ö6EDOUCÁÖPUSTÁÖHUDBUÖpÖVsECHNYÖDÀTIÖSEÖPOHYBUJÁÖPOÖMÁSTNOSTIÖ Ö B Ö6EDOUCÁÖHUDBUÖVYPNEÖpÖDÀTIÖSEÖZASTAVÁÖ Ö C Ö6EDOUCÁÖÌEKNEÖJM½NOÖZVÁÌETEÖAÖDÀTIÖBÀwÁÖKÖJEHOÖOBRµZKUÖAÖVYDµVAJÁÖZVUKYÖ TOHOTOÖZVÁÌETEÖ WWWKRUCEKPOKRUCKUINFOÖÖ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Nìmèina 13

NAPLµNOVATÖVÁCEÖ¼ASU


Nìmèina 13

pokraèování

Zvíøecí šou

0OSTUPÖÖA ÖpÖC ÖSEÖOPAKUJEÖTAKÖDLOUHO ÖDOKUDÖNESKON¼ÁÖPÁSNI¼KAÖNEBOÖDOKUDÖ SEÖNÀKOLIKRµTÖNEVYSTÌÁDAJÁÖVsECHNAÖZOBRAZENµÖZVÁ̵TKA oÖ Ö0ÁSNI¼KAÖ .AU¼ENµÖZVÁ̵TKAÖMÍwEMEÖSÖDÀTMIÖPROCVI¼ITÖVÖNµSLEDUJÁCÁÖPÁSNI¼CEÖ Ö Ö %SÖWILLÖDIEÖ-AUSÖZUMÖ4ANZENÖGEHEN Ö Ö WILLÖZURÖ-USIKÖIMÖ+REISÖSICHÖDREHEN Ö Ö UNDÖWENNÖSIEÖEINSCHL¸FTÖINÖDERÖ.ACHT Ö Ö SIEÖNOCHÖIMÖ4RAUMÖDIEÖ3CHRITTEÖMACHTÖ Ö 0IEPÖPIEPÖPIEPÖPIEPÖPIEPÖ Ö 3LOKYÖMÍwEMEÖLIBOVOLNÀÖDOPLÆOVATÖOÖDALsÁÖZVÁÌATAÖAÖJEJICHÖZVUKYÖÖ Ö +ÖPÁSNI¼CEÖSIÖVYMYSLÁMEÖJEDNODUCH½ÖPOHYBYÖ.EJPRVEÖSEÖSÖDÀTMIÖNAU¼ÁMEÖ POHYBY ÖPAKÖDOÖRYTMUÖPÌEÌÁKµMEÖTEXTÖAÖNAKONECÖJEJÖZAZPÁVµMEÖNAÖMELODII !LTERNATIVY

oÖ -ÍwEMEÖZAÌADITÖJAKOÖPÌÁPRAVNÑÖPROGRAMÖNAÖMODULÖ`*AKOÖVÖPOHµDCEmÖVIZÖ `.ÀM¼INAÖm  Tip:Ö5¼ITELKAÖVÖMÁSTNOSTIÖNEBOÖDOKONCEÖZAPOJENµÖDOÖPROGRAMUÖMµÖZµZRA¼NÑÖVLIVÖNAÖ POZORNOSTÖDÀTÁ

!

"EZPEāNOSTÒ0ĉIÒBăHN–ÒDVATÒPOZORÒNAÒKLOUZAV”ÒPONOÞKYÒNEBOÒBOTYÒUVNITĉ ÒKOĉENY AÒNEROVNOSTIÒVENKU 

„Jsme skvìlá zvíøátka!“

WWWSCHRITTFUERSCHRITTINFOÖÖ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????


Cílová skupina oÖDÀTIÖODÖÖLET

Délka

Jako v pohádce Cíle oÖ POSLECHÖAÖPOROZUMÀNÁÖCIZÁMUÖJAZYKU oÖ ODÖPASÁVNÁHOÖNASLOUCHµNÁÖKÖAKTIVNÁÖHÌE Materiál oÖ POHµDKYÖPODLEÖVÀKOV½ÖSKUPINYÖAÖJAZYKOVÑCHÖZNALOSTÁÖKRATsÁÖNEBOÖDELsÁ oÖ OBRµZKY ÖþLMÖAJ ÖKTER½ÖPOMOHOUÖPOROZUMÀTÖOBSAHUÖPOHµDKY oÖ LOSYÖPROÖDÀTIÖNAÖVYTVOÌENÁÖSKUPINEK oÖ KOSTÑMY ÖsµTKY ÖKLOBOUKYÖAPODÖNAÖHRANÁÖDIVADLA Prùbìh oÖ 6EDOUCÁÖ¼TEÖPOHµDKUÖVÖCIZÁMÖJAZYCE ÖDÀTIÖPOSLOUCHAJÁ oÖ 0OHµDKUÖPROÖDÀTIÖOwIVÁMEÖOBRµZKY ÖþLMEMÖAJ ÖABYCHOMÖUSNADNILIÖPOROZUMÀNÁ oÖ 0OÖPÌE¼TENÁÖSIÖDÀTIÖAÖVEDOUCÁÖSEDNOUÖDOÖKROUwKUÖAÖVYPRµVÀJÁÖSIÖPOHµDKUÖJEsTÀÖ JEDNOUÖVEÖSV½ÖMATEÌsTINÀ ÖNAPÌÖTAK ÖwEÖKAwDÑÖÌEKNEÖJEDNUÖVÀTU oÖ 2OZDµMEÖPÌIPRAVEN½ÖLOSYÖAÖDÀTIÖSEÖROZDÀLÁÖDOÖSKUPINEKÖNAPÌÖMÍwEMEÖNAÖ LOSECHÖZNµZORNITÖPOSTAVYÖZÖPOHµDKYÖAÖDÀTIÖSIÖHLEDAJÁÖSV½ÖSKUPINKYÖPANTOMIMOUÖ NEBOÖZVUKYÖTYPICKÑMIÖPROÖTUTOÖPOSTAVU  oÖ $ÀTIÖSIÖPROMYSLÁ ÖCOÖJEJICHÖPOSTAVAÖVÖPOHµDCEÖDÀLµ ÖJAKÖSEÖPOHYBUJEÖATD oÖ 6EDOUCÁÖPROJDEÖJEDNOTLIV½ÖSKUPINKYÖAÖNACVI¼ÁÖSÖNIMIÖJEDNUÖVÀTUÖVÖCIZÁMÖJAZYCE Ö KTEROUÖVÖPRÍBÀHUÖPOHµDKYÖÌEKNOU oÖ 2OZDµMEÖKOSTÑMYÖAÖDÀTIÖSIÖSAMOSTATNÀÖCVI¼ÁÖSV½ÖVÀTYÖUÖMLADsÁCHÖDÀTÁÖNEBOÖ DÀTÁÖBEZÖPÌEDCHOZÁCHÖZNALOSTÁÖBYÖVÀTYÖMÀLYÖBÑTÖCOÖNEJJEDNODUssÁÖAÖPÌÁPADNÀÖSEÖ VYSKYTOVATÖUwÖVÖNÀKTER½MÖZÖPÌEDCHOZÁCHÖCVI¼ENÁ  oÖ .AÖZµVÀRÖSIÖDÀTIÖCELOUÖPOHµDKUÖPÌEHRAJÁ

WWWKRUCEKPOKRUCKUINFOÖÖ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Nìmèina 14

ÖMINUT


Nìmèina 14

pokraèování

Jako v pohádce

!LTERNATIVY

oÖ 4ENTOÖMODULÖMÍwEMEÖZAÌADITÖZAÖ`:VÁÌECÁÖsOUmÖVIZÖ`.ÀM¼INAÖm  oÖ $OÖPOHµDKYÖMÍwEMEÖZAPOJITÖPÁSNI¼KU ÖKTEROUÖSEÖDÀTIÖNAU¼ILYÖJIwÖVÖNÀKTER½MÖ ZÖPÌEDCHOZÁCHÖCVI¼ENÁÖAÖKTEROUÖDÀTIÖZAZPÁVAJÁÖVÖPRÍBÀHUÖ`PÌEDSTAVENÁmÖNEBOÖ JEsTÀÖJEDNOUÖSPOLE¼NÀÖNAÖZµVÀR Tip:Ö0OHµDKUÖAÖVÀTYÖPÌIZPÍSOBÁMEÖVÀKUÖDÀTÁ

!

"EZPEāNOSTÒ5ÒKOSTČMĊÒAÒREKVIZITÒDBMEÒNAÒTO ÒABYÒMEZIÒNIMIÒNEBYLYÒސDN”ÒÛPIāAT”ÒNEBOÒ OSTR”ÒPĉEDMăTY

„Dìti a divadlo – to je sen! -

WWWSCHRITTFUERSCHRITTINFOÖÖ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????


Cílová skupina oÖRODI¼E oÖPEDAGOGOV½

Délka

Informaèní schùzka pro rodièe s jazykovou animací Cíle oÖ ODBOURATÖPÌEDSUDKYÖRODI¼ÍÖOHLEDNÀÖOBTÁwNOSTIÖJAZYKA oÖ VZBUDITÖZµJEMÖOÖZEMIÖAÖJAZYK Materiál oÖ LISTYÖSÖ`DOBRÑMIÖP̵TELImÖ-ANDARINE Ö!NANAS Ö"ANANE Ö3ALAT Ö:ITRONE a oÖ FÇLIEÖSÖLIBOVOLNÑMÖTEXTEM ÖVÖNÀMwÖJSOUÖBAREVNÀÖZVÑRAZNÀNYÖPÌEHLµSKYÖ oÖ LISTYÖSÖPÁSMENY oÖ FÇLIEÖSÖPÌÁKLADOVÑMIÖSLOVY ÖUÖNICHwÖSEÖ`NORMµLNÁmÖPÁSMENAÖVYSLOVUJÁÖJINAKÖ 3PECHT Ö+UCKUCK Ö3ODA Ö:IMT ÖWOHL oÖ FÇLIEÖSÖNÀMECKÑMIÖSLOVYÖPÌEJATÑMIÖDOÖ¼EsTINYÖ&LASCHE Ö3CHUBLADE a oÖ KNÁwKYÖVÖNÀMECK½ÖAÖ¼ESK½ÖVERZI Prùbìh Ö 0ÌEDSTAVIT ÖPÌÁPÖVYSVÀTLITÖsKOLENÁÖ4ANDEMUÖPROÖJAZYKOV½ÖANIMµTORY ÖRESPÖ Ö Ö `VYSLANCEÖZEÖSOUSEDNÁÖZEMÀm ÖZMÁNITÖVLASTNÁÖZKUsENOSTIÖATDÖ Ö ÖÖ ÖÖ ÖÖ ÖÖ ÖÖ ÖÖ ÖÖ

.EJPRVEÖPOZNAMENAT ÖwEÖNµRO¼NOSTÖNÀM¼INYÖSEÖ¼ASTOÖPÌEHµNÁÖ`5wÖ NÀKOLIKRµTÖJSEMÖNAÖSVÑCHÖCESTµCHÖDOÖ.ÀMECKAÖZAwIL ÖwEÖUwÖMAL½ÖDÀTIÖ UMÀJÁÖMLUVITÖNÀMECKYamÖ !Ö`3AMOZÌEJMÀÖNµMÖTENÖJAZYKÖNEJPRVEÖZNÁÖCIZEÖ6wDYvÖJEÖTOÖTAK½ÖCIZÁÖJAZYKm aÖ+DYwÖSEÖALEÖSEZNµMÁMEÖSEÖZVLµsTNÁMIÖPÁSMENY ÖZJISTÁME ÖwEÖTOÖNENÁÖTAKÖÖ TÀwK½ÖAÖwEÖVÑSLOVNOSTÖMµÖVÖNÀM¼INÀÖSVµÖPRAVIDLAÖ:ATÁMCOÖVÖANGLI¼TINÀÖSEÖÖ `OmÖMÍwEÖVYSLOVOVATÖsESTIÖRÍZNÑMIÖZPÍSOBYÖAÖVEÖFRANCOUZsTINÀÖJEÖVÑSLOVNOSTÖÖ PROÖNµS֜ECHYÖHODNÀÖVZDµLENµÖODÖPSAN½ÖPODOBYÖpÖ4OÖJEÖVÑHODAÖIÖPÌIÖDIKTµTUÖ

Ö ÖÖ ÖÖ ÖÖ

5¼ITÖSEÖNÀM¼INUÖJEÖVELMIÖEFEKTIVNÁÖ.ÀMECKOJAZY¼N½ÖZEMÀÖJSOUÖNAsIMIÖÖ NEJBLIwsÁMIÖSOUSEDYÖAÖVZµJEMN½ÖKONTAKTYÖHOSPODµÌSK½ ÖKULTURNÁÖAÖTURISTICK½ÖÖ JSOUÖVELMIÖINTENZIVNÁÖ5DÀLµMEÖDOBRÑÖDOJEM ÖKDYwÖBUDEMEÖUMÀTÖALESPOÆÖÖ PµRÖZµKLADNÁCHÖSLOVÁ¼EK

WWWKRUCEKPOKRUCKUINFOÖÖ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Nìmèina 15

ÖMINUT


Nìmèina 15

pokraèování

Informaèní schùzka pro rodièe s jazykovou animací

Ö -NOHOÖSLOVÖJEÖPODOBNÑCHÖ-ANDARINE Ö!NANAS Ö+IWI Ö:ITRONE Ö"ANANE Ö3ALAT ÖÖ Ö Ö aÖUÖSLOVAÖ`:ITRONEmÖVYSVÀTLÁMEÖPRVNÁÖPRAVIDLOÖVÑSLOVNOSTI Ö 0ROMÁTNOUTÖFÇLIIÖSÖVYBRANÑMÖTEXTEM ÖNAÖKTER½MÖJEÖVIDÀT ÖJAKÖ¼ASTOÖSEÖ Ö Ö VYSKYTUJÁÖBAREVNÀÖVYZNA¼EN½ ÖPÌEHLµSKYÖpÖ6YSVÀTLÁMEÖVÑSLOVNOSTÖPOMOCÁÖÖ Ö Ö OBRµZKÍ Ö ÖÖ ÖÖ ÖÖ ÖÖ

0ROMÁTNOUTÖFÇLIIÖSÖGERMANISMYÖSLOVYÖPÌEJATÑMIÖDOÖ¼EsTINYÖZÖNÀM¼INY Ö 0OKUDÖUMÁMEÖ¼ÁSTÖPÌEHLµSKY ÖZJISTÁME ÖwEÖJSOUÖJEsTÀÖSTOVKYÖDALsÁCHÖSLOV ÖKTERµÖÖ OKAMwITÀÖROZPOZNµMEÖ !LEÖPOZORÖVÖKAwD½MÖJAZYCEÖJSOUÖIÖ`sPATNÁÖP̵TEL½mÖSLOVA ÖKTERµÖZNÁÖPODOBNÀ ÖÖ ALEÖZNAMENAJÁÖNÀCOÖJIN½HOÖpÖVYSVÀTLÁME 

Ö 6ÖNÀM¼INÀÖEXISTUJEÖPÌÁSLOVÁÖ`/HNEÖ&LEI³ÖKEINÖ0REISm ÖKTER½ÖZNAMENµÖ`BEZÖÖ Ö Ö PÁLEÖNENÁÖwµDNµÖODMÀNAmÖVEÖSMYSLUÖ`BEZÖPRµCEÖNEJSOUÖKOLµ¼Em ÖpÖ!BYCHOMÖÖ Ö Ö SEÖNAU¼ILIÖJAZYKÖSOUSEDNÁÖZEMÀ ÖMUSÁMEÖPROÖTOÖTEDYÖIÖNÀCOÖUDÀLAT Ö .AÖZµVÀRÖ6YZVATÖRODI¼E ÖABYÖSAMIÖDµVALIÖDÀTEMÖDOBRÑÖPÌÁKLADÖ!BYÖSEÖNAU¼ILIÖÖ Ö Ö PµRÖSLOVÁ¼EKÖVÖNÀM¼INÀÖAÖPODNIKALIÖSÖDÀTMIÖVÑLETYÖDOÖSOUSEDNÁÖZEMÀÖ Ö Ö AÖVZBUDILIÖTAKÖJEJICHÖZµJEM

WWWSCHRITTFUERSCHRITTINFOÖÖ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????


Cílová skupina oÖPÌEDsKOLµCIÖAÖwµCIÖMLADsÁHOÖÖ Ö sKOLNÁHOÖVÀKU oÖPEDAGOGI¼TÁÖAÖVÑCHOVNÁÖ Ö PRACOVNÁCI

Délka

Domácí zvíøata – návštìva morèecího kluka Honzíka Finduse Cíle oÖ SEZNµMENÁÖSÖPROJEVYÖZVÁÌATÖZEÖSOUSEDNÁÖZEMÀ oÖ ROZPOZNµNÁÖPODOBNOSTÁÖAÖROZDÁLÍÖDÁKYÖHUDBÀ oÖ NµZORN½ÖSEZNµMENÁÖSÖJEDNÁMÖ¼IÖVÁCEÖDOMµCÁMIÖMAZLÁ¼KY oÖ VÑUKAÖZµKLADNÁCHÖSLOVÁ¼EK Materiál oÖ DOMµCÁÖMAZLÁ¼EKÖVÖKLECI ÖTÌEBAÖMOR¼E oÖ KRMENÁ oÖ KNIHY Ö¼ASOPISY oÖ FOTOGRAþE ÖOBRµZKY oÖ PRACOVNÁÖLISTY oÖ POMÍCKYÖNAÖVÑTVARNOUÖ¼INNOST oÖ PLYsOVµÖZVÁÌATA Prùbìh oÖ .AÖÎVODÖSEÖVsICHNIÖPOZDRAVÁÖAÖPÌEDSTAVÁÖ5¼ITELÖPÌEDSTAVÁÖPÌINESEN½ÖDOMµCÁÖ ZVÁ̵TKOÖAÖDÀTEMÖJEJÖPOJMENUJEÖAÖJEDNODUsEÖPOPÁsEÖNEJDÌÁVEÖNÀMECKYÖAÖPAKÖ ¼ESKYÖ oÖ $ÀTIÖJSOUÖSEZNµMENYÖSÖNµPLNÁÖHODINY oÖ 3POLE¼NµÖDISKUZEÖNAÖT½MAÖ`-ÍJÖDOMµCÁÖMAZLÁ¼EKm ÖPOJMENOVµNÁÖMAZLÁ¼KÍÖ NÀMECKYÖSEÖSPOLE¼NÑMÖHRANÁM oÖ 0OZNµVµME ÖJAK½ÖZVUKYÖDÀLAJÁÖDOMµCÁÖZVÁÌATAÖV֜ECHµCHÖAÖJAK½ÖVÖ.ÀMECKUÖ ¼ESKµÖKRµVAÖBU¼Á ÖNÀMECKµÖ`MU¼Ám ÖTEDYÖDÀLµÖ`MUHmÖATD oÖ 2OZDÀLENÁÖDOÖSKUPIN ÖKTER½ÖSEÖVÀNUJÁÖRÍZNÑMÖ¼INNOSTEM ÖJAKOÖNAPÌÖKRMENÁÖ MOR¼ETE ÖPROHLÁwENÁÖNÀMECKÑCHÖKNÁwEKÖOÖZVÁ̵TKµCH ÖPRµCEÖSÖPRACOVNÁMIÖLISTY Ö `ZµBAVN½Ö¼TENÁÖAÖPOSLECHm ÖINTERAKTIVNÁÖKNIHYÖ4IP4OI ÖOÖZVÁÌATECHÖATP oÖ 0OÖPROSTÌÁDµNÁÖVsECHÖSKUPINÖOPAKOVµNÁÖAÖROZLOU¼ENÁÖVÖKRUHU

WWWKRUCEKPOKRUCKUINFOÖÖ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Nìmèina 16

ÖMINUTÖAwÖÖHODINY


Nìmèina 16

pokraèování

Domácí zvíøata – návštìva morèecího kluka Honzíka Finduse

!LTERNATIVY

oÖ -ÍwEMEÖPOUwÁTÖIÖJINµÖDOMµCÁÖZVÁÌATAÖKO¼KU ÖPSA ÖMOR¼Ea oÖ $OPOLEDNEÖSEÖZVÁ̵TKYÖwµKÍ ÖKTERµÖSIÖPÌINESOUÖZÖDOMOVA Tip:Ö6wDYÖSEÖDOHODNOUTÖPÌEDEMÖSÖPEDAGOGICKÑMÖPRACOVNÁKEM ÖZDAÖSOUHLASÁÖ SÖPOUwITÁMÖwIVÑCHÖZVÁÌAT

!

2IZIKAÒ:EPTEJTEÒSEÒPĉEDEMÒNAÒPĉ–PADN”ÒALERGIEÒUÒDăT–

„Máme rádi zvíøata!“

WWWSCHRITTFUERSCHRITTINFOÖÖ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????


Cílová skupina oÖDÀTIÖODÖÖLET oÖPEDAGOGICKÑÖPERSONµL

Délka

Kulináøské bylinky Cíle oÖ ROZVOJÖJEMN½ÖMOTORIKY oÖ KREATIVNÁÖTVOÌENÁ oÖ SEZNµMENÁÖSEÖSÖBYLINAMIÖPOUwÁVANÑMIÖVÖKUCHYNI oÖ ROZsÁÌENÁÖSLOVNÁÖZµSOBY Materiál oÖ ¼ERSTVÀÖNATRHAN½Ö¼IÖUSUsEN½ÖBYLINY oÖ BYLINYÖVÖKVÀTINµ¼ÁCH oÖ SEMENAÖPETRwELEÖAÖPAwITKY oÖ KVÀTINµ¼E oÖ SUBSTRµT ÖPÁSEK oÖ ETIKETYÖAÖPOPISOVA¼ Prùbìh !NIMA¼NÁÖBLOKÖ`+ULINµÌSK½ÖBYLINYm 0OMÍCKYÖ¼ERSTVÀÖNATRHAN½ÖBYLINKYÖPETRwEL ÖPAwITKA ÖLIBE¼EK ÖCELEROVµÖNAv ÖsALVÀJ Ö MEDUÆKA ÖMµTA ÖOREGµNO ÖMATEÌÁDOUsKAa ÖBYLINYÖVÖKVÀTINµ¼ÁCH ÖMAL½ÖKVÀTINµ¼EÖ NAÖVÑSEVÖPETRwELEÖAÖPAwITKY ÖSUBSTRµT ÖPÁSEK ÖSEMENAÖPETRwELEÖAÖPAwITKY ÖFOLIE DIEÖ0ETERSILIEÖpÖPETRwEL DERÖ3CHNITTLAUCHÖpÖPAwITKA DERÖ,IEBSTÊCKELÖpÖLIBE¼EK DERÖ3ELLERIEÖpÖCELER DERÖ3ALBEIÖpÖsALVÀJ DIEÖ-ELISSEÖpÖMEDUÆKA DIEÖ-INZEÖpÖMµTA DERÖ1UENDELÖpÖMATEÌÁDOUsKA DASÖ/REGANUMÖpÖOREGµNO

WWWKRUCEKPOKRUCKUINFOÖÖ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Nìmèina 17

ÖAwÖÖHODINY


Nìmèina 17

pokraèování

Kulináøské bylinky

$ÀTEMÖ PÌEDSTAVÁÖ ZVÁDAVÑÖ ZAJÁ¼EKÖ &ELIXÖ SVÍJÖ KOsÁ¼EKÖ PLNÑÖ BYLINEKÖ AÖ SV½Ö KRµSN½Ö KVÀTINµ¼EÖVOÆAVÑCHÖBYLINÖ$ÀTIÖSIÖBUDOUÖMOCIÖPÌI¼ICHNOUTÖ3POLE¼NÀÖSEÖPAKÖSNAwÁÖ POZNAT ÖOÖJAKOUÖBYLINUÖSEÖJEDNµÖ+AwDOUÖBYLINUÖSIÖZAJÁ¼EKÖSPOLE¼NÀÖSÖDÀTMIÖKRµTCEÖ POPÁsEÖ AÖ POJMENUJEÖ IÖ NÀMECKYÖ $OBR½Ö JEÖ TAK½Ö UV½ST Ö KTER½Ö BYLINKYÖ SEÖ POUwÁVAJÁÖ VÖJAK½ÖZEMIÖAÖPÌÁPADNÀÖPÌIDATÖIÖNÀJAKÑÖKULINµÌSKÑÖTIP $ÀTIÖSEÖNµSLEDNÀÖROZDÀLÁÖDOÖTÌÁÖSKUPINÖ0RVNÁÖSIÖJDEÖPROHLÁwETÖKNÁwKY ÖDRUH½ÖJDEÖPANÁÖ U¼ITELKAÖPÌED¼ÁTATÖNAPÌÖZÖKNÁwKYÖ`)MÖ'ARTENmÖAÖTÌETÁÖSKUPINAÖJDEÖSPOLE¼NÀÖVYS½VATÖ PETRwELÖSÖPAwITKOUÖDOÖMALÑCHÖKVÀTINµ¼KÍÖ$ÀTIÖSIÖPAKÖTYTOÖOSET½ÖKVÀTINµ¼KYÖMOHOUÖ ODN½STÖDOMÍ !LTERNATIVY

oÖ BYLINY ÖLUsTÀNINY ÖLETNI¼KY ÖSUKULENTY ÖOKRASN½ÖKVÀTINY ÖCIBULOVINYa Tip:Ö.EZAPOMEÆTEÖOSET½ÖKVÀTINµ¼EÖVwDYÖDÍKLADNÀÖZALÁVAT

!

0ROÒMAL”ÒDăTIÒJEÒPRCEÒSÒMALČMIÒSEM–NKYÒDOSTÒNROāN ÒPOTĉEBUJ–ÒTEDYÒBUĄÒNAÛIÒPOMOCÒ PĉIPRAV–MEÒKVăTINāEKÒSÒHL–NOUÒAÒNASYPEMEÒKAÞD”MUÒD–TăTIÒPRÒSEM–NEKÒDOÒDLANă ÒANEBOÒ MĊÞEMEÒPRACOVATÒSEÒSADBOU

„Zahradnièit nás baví!“

WWWSCHRITTFUERSCHRITTINFOÖÖ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????


Cílová skupina oÖDÀTIÖODÖÖLET

Délka

Nìmecky (nebo èesky) – vesele a hravì, s písnièkami a pohybem Cíle oÖ ZµBAVAÖAÖPOHYB oÖ ODBOURµNÁÖZµBRAN oÖ VHODN½ÖNAPÌÖNAÖZA¼µTEKÖNEBOÖKONECÖDELsÁÖAKCE ÖNEBOÖTAK½ÖKÖUVOLNÀNÁÖ¼IÖ ZMÀNÀÖAKTIVITYÖVÖPRÍBÀHUÖDOPOLEDNÁÖAKCEÖVEÖsKOLCE Materiál oÖ +ÖINSPIRACIÖMOwNOÖPOUwÁTÖ#$ÖNEBOÖ$6$ÖSÖPOHYBOVÑMIÖPÁSNI¼KAMI ÖNAPÌÖ $6$Ö`$IEÖÖBESTENÖ3PIEL ÖUNDÖ"EWEGUNGSLIEDERÖZUMÖ3INGEN Ö,ERNENÖUNDÖ -ITMACHENm Prùbìh oÖ $ÀTIÖSEÖPOSTAVÁÖDOÖKRUHU ÖANIMµTORÖSTOJÁÖMEZIÖNIMIÖTAK ÖABYÖHOÖVsICHNIÖDOBÌEÖ VIDÀLIÖ.AÖ$6$Ö¼IÖ#$Ö`$IEÖÖBESTENÖ3PIEL ÖUNDÖ"EWEGUNGSLIEDERmÖNAJDEMEÖ MNOHOÖINSPIRACÁÖAÖJEDNODUCHÑCHÖPÁSNI¼EKÖDOPLNÀNÑCHÖPOHYBEM ÖKTER½ÖSEÖ DOBÌEÖHODÁÖPROÖPRµCIÖSÖDÀTMIÖAÖKAwDÑÖDOSPÀLÑÖSEÖJEÖMÍwEÖNAU¼ITÖ oÖ .APÌÖPRVNÁÖPÁSNÁ¼KAÖ`(ALLO ÖHALLO ÖSCHÊNÖDASSÖDUÖDAÖBISTmÖJEÖVELMIÖVHODNµÖNAÖ ZA¼µTEKÖSETKµNÁÖSÖDÀTMI֜ESK½ÖDÀTIÖSEÖDOZVÀDÁ ÖwEÖ`HALLOmÖVÖNÀM¼INÀÖZNAMENµÖ `AHOJmÖAÖPOTOMÖANIMµTORÖÌÁKµÖ¼IÖZPÁVµÖDALsÁÖSLOVAÖAÖPÌEDVµDÁÖRÍZN½ÖPOHYBY Ö AÖDÀTIÖNATOÖPOSTUPNÀ ÖNAPODOBUJÁÖJEHOÖPOHYBYÖRUKAMAÖAÖNOHAMA Ö4EXTÖPÁSNÀÖ SEÖMÍwEÖNÀKOLIKRµTÖOPAKOVAT ÖDÀTIÖSIÖVÀTsINOUÖPÌIÖOPAKOVµNÁÖJIwÖPOBRUKUJÁÖ JEDNOTLIVµÖNÀMECKµÖSLOVI¼KAÖ oÖ 4ATOÖPÁSNI¼KAÖSEÖHODÁÖIÖPROÖNÀMECK½ÖDÀTIÖpÖMOwNOÖVYMYSLETÖKRµTKÑÖPÌEKLADÖ PÁSNI¼KYÖVÖ¼EsTINÀÖ0OTOMÖJEÖMOwN½ÖPÁSNI¼KUÖPOUwÁTÖPROÖ¼ESKO NÀMECK½Ö SETKµNÁÖpÖSÖNÀMECKÑMIÖDÀTMIÖSEÖZPÁVµÖ¼ESKÑÖTEXT ÖSÖ¼ESKÑMIÖPOTOMÖNÀMECKÑÖ TEXTÖAÖVsECHNYÖDÀTIÖNAPODOBUJÁÖSTEJN½ÖPOHYBYÖ oÖ $ALsÁÖPÁSNÁ¼KYÖZÖTOHOTOÖ$6$ ÖKTER½ÖJEÖMOwNOÖPODOBNÑMÖZPÍSOBEMÖDOBÌEÖ VYUwÁTÖ`-EINEÖ(¸NDEÖSINDÖVERSCHWUNDENm Ö`)CHÖBINÖDIEÖKLEINEÖ(EXEÖUNDÖHABEÖ ROTEÖ3CHUHkm Ö`$ASÖISTÖGRADE ÖDASÖISTÖSCHIEFm Ö`(¸SCHENÖINÖDERÖ'RUBEmÖ `:AJÁ¼EKÖVÖSV½ÖJAMCEm Ö`!RAMSAMSAMm Ö`'RO³EÖ5HRENÖMACHENÖTICK TACKm Ö `!UFÖDERÖGRÐNENÖ7IESEm Ö`!LLEÖ,EUTÖGEHENÖJETZTÖNACHÖ(AUSEmÖTATOÖPÁSEÆÖSEÖ DOBÌEÖHODÁÖNAÖZAKON¼ENÁÖAKCE  WWWKRUCEKPOKRUCKUINFOÖÖ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Nìmèina 18

ÖMINUT


Nìmèina 18

pokraèování

Nìmecky (nebo èesky) – vesele a hravì, s písnièkami a pohybem

!LTERNATIVY

oÖ $6$Ö`4LU¼EÖBUBENÁ¼EKmÖPROÖNÀMECK½ÖDÀTI Tip:Ö-OwNOÖPUSTITÖDÀTEMÖ$6$ÖAÖNAPODOBOVATÖSÖNIMIÖPOHYBYÖpÖLEPsÁÖJE ÖKDYwÖ ANIMµTORPEDAGOGÖZPÁVµÖAÖUKAZUJEÖPOHYBYÖDÀTEMÖSµMÖpÖVÀTsINOUÖSEÖVsECHNYÖ DÀTIÖRµDYÖPÌIDAJÁÖAÖAKTIVNÀÖSEÖZAPOJUJÁ

WWWSCHRITTFUERSCHRITTINFOÖÖ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????


Cílová skupina oÖDÀTIÖODÖÖLET oÖPEDAGOGI¼TÁÖPRACOVNÁCI oÖVYCHOVATEL½ oÖRODI¼E

Délka

#OÒUÞÒZNM Cíle oÖ ZÁSKµNÁÖJAZYKOVÑCHÖKOMPETENCÁÖVZTAHUJÁCHÖSEÖKÖT½MATU oÖ PROwITKOV½ÖU¼ENÁ Materiál oÖ PÌEDMÀTY ÖJEJICHwÖNÀMECK½ÖAÖ¼ESK½ÖNµZVYÖJSOUÖSTEJN½ÖNEBOÖPODOBN½ oÖ PÌEDMÀTY ÖJEJICHwÖ¼ESK½ÖAÖNÀMECK½ÖNµZVYÖSEÖLIsÁ Prùbìh oÖ 6ÖÎVODUÖSIÖPOVÁMEÖNÀCOÖOÖNÀM¼INÀÖAÖ¼EsTINÀ ÖwEÖTOÖJSOUÖDVAÖODLIsN½ÖJAZYKYÖ AÖCHCEME LIÖSEÖDOROZUMÀT ÖMUSÁMEÖSEÖDRUH½MUÖJAZYKUÖU¼IT oÖ !LEÖEXISTUJÁÖIÖNµZVYÖPÌEDMÀTÍ ÖKTER½ÖZNÀJÁÖSTEJNÀÖNEBOÖPODOBNÀÖVÖJAZYCÁCHÖOBOUÖ TAKwEÖUwÖJEÖVLASTNÀÖZNµMEÖZÖJAZYKAÖMATEÌSK½HOÖAÖU¼ITÖSEÖJEÖNEMUSÁME  oÖ 0ÌEDMÀTYÖMÍwEMEÖPOKLµDATÖNAÖVLAJKUÖDAN½ÖZEMÀ ÖNEBOÖDOPROSTÌEDÖMEZIÖOBÀÖ VLAJKY ÖJSOU LIÖJEJICHÖNµZVYÖSTEJN½ oÖ 6ÑSLOVNOSTÖNACVI¼UJEMEÖSÖRYTMIZACÁÖPOMOCÁÖBUBÁNKU oÖ 6IZÖDµLEÖMODULÖ`.ÀM¼INAÖm DIEÖ4ASCHEÖpÖTAsKA DIEÖ'URKEÖpÖOKURKA DIEÖ-ANDARINEÖpÖMANDARINKA DIEÖ"ANANEÖpÖBANµN DIEÖ!NANASÖpÖANANAS DIEÖ3CHOKOLADEÖpÖ¼OKOLµDA DIEÖ3ALAMIÖpÖSALµM DERÖ2UCKSACKÖpÖRUKSAK DASÖ!UTOÖpÖAUTO Tip:Ö0OUwÁVEJTEÖOPRAVDOV½ÖPÌEDMÀTY ÖNEJENÖOBRµZKY ÖAÖNECHTEÖDÀTIÖSIÖNOVµÖSLOVÁ¼KAÖ `OSAHATm WWWKRUCEKPOKRUCKUINFOÖÖ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Nìmèina 19

ÖMINUT


Cílová skupina oÖDÀTIÖODÖÖLET oÖPEDAGOGI¼TÁÖPRACOVNÁCI oÖVYCHOVATEL½ oÖRODI¼E

Délka

:EÒÞIVOTAÒޖÞAL Cíle oÖ ZÁSKµNÁÖJAZYKOVÑCHÖKOMPETENCÁÖVZTAHUJÁCÁCHÖSEÖKÖT½MATU oÖ PROwITKOV½ÖU¼ENÁ Materiál oÖ SKLENÀNµÖNµDOBAÖTERµRIUM ÖÖLÖSKLENICE oÖ HLÁNA ÖPÁSEK ÖLISTÁ ÖTRµVA ÖwÁwALY oÖ LOPATKY ÖKBELÁ¼KY ÖPUN¼OCHµ¼E ÖVODA Ö¼ERNÑÖPAPÁR ÖIZOLEPA Prùbìh oÖ 6ÖÎVODUÖSIÖSPOLE¼NÀÖZAZPÁVµMEÖPÁSNI¼KUÖOÖwÁwALE ÖNAPÌÖ`#HYTILAÖJSEMÖNAÖ PASECEÖwÁwALUmÖPOUZEÖJEJÁÖ¼µSTÖOÖwÁwALE  oÖ 0OVÁMEÖSIÖSPOLE¼NÀ ÖCOÖDÀTIÖOÖwÁwALµCHÖVÀDÁ ÖAÖZPROSTÌEDKUJEMEÖJIMÖNOV½Ö INFORMACEÖ oÖ 6YROBÁMEÖSIÖVLASTNÁÖwÁwALµRIUMÖ$ÀTIÖSAMYÖNAÖZAHRADÀÖDOÖKBELÁ¼KÍÖNASBÁRAJÁÖ HLÁNU ÖPÁSEK ÖLISTÁ ÖTRµVUÖ.ASBÁRANÑÖMATERIµLÖPAKÖVRSTVÁÖDOÖSKLENÀN½ÖNµDOBYÖ 3KLENICIÖOBALÁÖ¼ERNÑMÖPAPÁREMÖ oÖ .µSLEDUJEÖTAÖNEJNAPÁNAVÀJsÁÖ¼µSTÖPROJEKTUÖ$ÀTIÖMUSÁÖNAÖZAHRADÀÖNAJÁTÖÖAwÖ ÖwÁwALYÖ0ÌEDÖVLOwENÁMÖDOÖSKLENICEÖJIMÖMOHOUÖDµTÖJM½NAÖ6sEÖMÁRNÀÖPOKROPÁÖ VODOUÖAÖNAÖSKLENICIÖNATµHNOUÖPUN¼OCHUÖ oÖ .AKONECÖSIÖPOVÁME ÖJAKÖSEÖOÖwÁwALYÖSTARATÖOB¼ASÖMÁRNÀÖPOKROPITÖAÖPOÖNÀKOLIKAÖ TÑDNECHÖNEJL½PEÖOPÀTÖPUSTITÖNAÖSVOBODU oÖ 6ÖNµSLEDUJÁCÁCHÖDNECHÖAÖTÑDNECHÖDÀTIÖPOZORUJÁ ÖCOÖSEÖVEÖSKLENICIÖDÀJE

Tip:Ö.EJL½PEÖREALIZOVATÖVENKUÖNAÖZAHRADÀ

WWWKRUCEKPOKRUCKUINFOÖÖ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Nìmèina 20

ÖMINUT


Cílová skupina oÖPÌEDsKOLNÁÖDÀTI

Délka

Zajíèek ve své jamce – práce s pohybovou hrou, se zpìvem Cíle oÖ VYTVOÌITÖUVOLNÀNOUÖATMOSF½RU oÖ ZAKTIVOVATÖVNITÌNÁÖMOTIVACIÖJEDNOTLIVCÍÖIÖSKUPINY oÖ VYUwÁTÖZµJMUÖKÖPOZNµNÁÖAÖU¼ENÁ

Materiál oÖ PRACOVNÁÖLISTYÖpHLAVAÖZAJÁ¼KAÖNEBOÖOBRYSÖZAJE¼ÁÖHLAVY oÖ TUwKY ÖPASTELKY

Prùbìh oÖ (µDANKYÖNAÖT½MAÖ`ZAJÁ¼EKm oÖ 0OHYBÖZAJÁCEÖpÖPANTOMIMAÖVÖPROSTORU oÖ `:AJÁ¼EKmÖpÖPOHµDKOVµÖHRAÖSEÖZPÀVEMÖVÖJAZYCEÖSOUSEDA oÖ *AKÖSEÖJMENUJEsÖpÖMµMAÖZAJE¼ICEÖAÖJEJÁÖDÀTI oÖ 0RACOVNÁÖLISTÖpÖÖPOJMENOVµNÁÖ¼µSTÁÖZAJÁ¼KOVAÖOBLI¼EJEÖNOS¼UMµ¼EK ÖTLAMI¼KA Ö O¼I ÖUsI oÖ .AÖZµVÀRÖHRAÖNAÖZAJÁ¼KY

Text písnì v nìmèinì a v èeštinì: (¸SCHENÖINÖDERÖ'RUBE ÖSA³ÖUNDÖSCHLIEF ÖSA³ÖUNDÖSCHLIEFÖ!RMESÖ(¸SCHEN ÖBISTÖDUÖ KRANK ÖDASSÖDUÖNICHTÖMEHRÖHÐPFENÖKANNSTÖ(ÐPF Ö(¸SCHEN ÖHÐPF :AJÁ¼EKÖVÖSV½ÖJAMCEÖSEDÁÖSµM ÖSEDÁÖSµMÖ5BOwµ¼KU ÖCOÖJEÖTI ÖwEÖNEMÍwEsÖSKµKATIÖ #HUTÀÖSKO¼ ÖCHUTÀÖSKO¼ÖAÖVYSKO¼

WWWKRUCEKPOKRUCKUINFOÖÖ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Nìmèina 21

AwÖÖMINUT


Cílová skupina oÖDÀTIÖODÖÖLET

Délka

Kouzelná rukavice Cíle oÖ SEZNµMENÁÖSÖ¼ÁSLOVKAMIÖVÖSOUSEDNÁMÖJAZYCE ÖJEJICHÖPROCVI¼ENÁ ÖZOPAKOVµNÁÖ AÖUPEVNÀNÁ oÖ POVZBUZENÁÖKÖVÑSLOVNOSTIÖNEZNµMÑCHÖSLOVÁ¼EK oÖ HRAÖVÖROLÁCH

Materiál oÖ ÖRUKAVICE ÖKAwDÑÖPRSTÖMµÖNAÖSOBÀÖVYsITOUÖJEDNUÖZÖ¼ÁSLICÖODÖÖDOÖ ÖÖSEÖ VYsIJEÖDOPROSTÌEDÖDLANÀ oÖ POSTAVI¼KAÖNEBOÖLOUTKAÖKOUZELNÁKA oÖ VELK½ÖKARTYÖSÖ¼ÁSLYÖODÖÖDOÖ oÖ PÌÁPÖLISTÖPAPÁRUÖPROÖKAwD½ÖDÁTÀ oÖ PASTELKY

Prùbìh oÖ $ÀTIÖSEDÁÖVÖKROUwKUÖNAÖwIDLÁCHÖTAK ÖABYÖVsECHNYÖVsECHNOÖVIDÀLYÖ oÖ 3EZNµMÁMEÖDÀTIÖSÖPOSTAVOUÖKOUZELNÁKA oÖ -ÍwEMEÖSIÖKÖTOMUÖVÖMATEÌsTINÀÖDÀTÁÖVYMYSLETÖMALÑÖPÌÁBÀHÖ oÖ +OUZELNÁKÖMLUVÁÖPOUZEÖVÖJAZYCEÖSOUSEDNÁÖZEMÀÖ oÖ +OUZELN½ÖRUKAVICEÖJEsTÀÖNEUKµwEME ÖALEÖVEDOUCÁÖJEÖMµÖJIwÖPÌIPRAVEN½ oÖ $ÀTIÖSEÖNAU¼ÁÖZAÌÁKµVADLOÖ`ABRAKADABRAmÖAÖPOMOHOUÖKOUZELNÁKOVIÖSÖKOUZLEMÖ SÖ¼ÁSLY oÖ +OUZELN½ÖRUKAVICEÖSEÖHODÁÖDOPROSTÌEDÖKRUHU ÖNEJL½PEÖTAK ÖABYÖBYLYÖDÀTIÖ PÌEKVAPEN½ oÖ 6EDOUCÁÖSIÖNASADÁÖRUKAVICEÖAÖPO¼ÁTµÖHLASITÀÖODÖÖDOÖÖ3ÖMENsÁMIÖDÀTMIÖJEÖ MOwN½ÖPO¼ÁTATÖODÖÖDOÖ WWWKRUCEKPOKRUCKUINFOÖÖ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Nìmèina 22

ÖpÖÖMINUT


Nìmèina 22

pokraèování

oÖ 0AKÖSIÖ¼ÁSLAÖSPOLE¼NÀÖSÖDÀTMIÖZOPAKUJEMEÖ

Kouzelná rukavice

oÖ +DOÖZÖDÀTÁÖMµÖZµJEM ÖMÍwEÖSIÖRUKAVICEÖSµMÖVYZKOUsET !LTERNATIVY

oÖ 6ELK½ÖKARTYÖSÖ¼ÁSLYÖODÖÖDOÖÖZAKRYJEMEÖAÖROZLOwÁMEÖPOÖZEMIÖ oÖ *EDNOÖDÁTÀÖSIÖVYBEREÖNÀKTEROUÖKARTUÖAÖJIN½ÖDÁTÀ ÖKTER½ÖMµÖNAÖSOBÀÖKOUZELN½Ö RUKAVICE ÖPO¼ÁTµÖVÖJAZYCEÖSOUSEDNÁÖZEMÀÖAwÖDOÖTOHOTOÖ¼ÁSLA oÖ /DVµwN½ÖDÀTIÖPO¼ÁTAJÁÖSÖKOUZELNÑMIÖRUKAVICEMIÖSAMYÖPÌEDÖOSTATNÁMIÖDÀTMIÖODÖ ÖDOÖ ÖTYÖNEJODVµwNÀJsÁÖPOZPµTKU oÖ .AKONECÖMOHOUÖDÀTIÖNAÖPÌINESENÑÖPAPÁRÖNAKRESLITÖVLASTNÁÖRUKURUCEÖ AÖNAMALOVATÖNAÖPRSTYÖ¼ÁSLAÖ0OKUDÖJEsTÀÖNEUMÀJÁÖPSµTÖ¼ÁSLA ÖMOHOUÖNAPÌÖ DOKRESLITÖODPOVÁDAJÁCÁÖPO¼ETÖPUNTÁKÍ Slovíèka: `ABRAKADABRAmÖÖ`¼µRY ÖMµRY ÖFUKmÖ ÖÖNULL ÖÖÖEINS ÖÖÖZWEI ÖÖÖDREI ÖÖÖVIER ÖÖÖFÐNF ÖÖÖSECHS ÖÖÖSIEBEN Ö ÖÖACHT ÖÖÖNEUN ÖÖÖZEHN

„Abrakadabra“

WWWSCHRITTFUERSCHRITTINFOÖÖ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????


Cílová skupina oÖPÌEDsKOLµCI oÖMLADsÁÖsKOLNÁÖVÀK oÖPEDAGOGI¼TÁÖAÖVÑCHOVNÁÖ Ö PRACOVNÁCI

Délka ÖpÖÖMINUT

Nìmèina 23

Dvojjazyèné pøedèítání Cíle oÖ ROZsÁÌENÁÖJAZYKOVÑCHÖKOMPETENCÁ oÖ AKTIVNÁÖODPO¼INEKÖAÖUVOLNÀNÁ oÖ ROZVOJÖPOZORNOSTI ÖSOUSTÌEDÀNÁÖAÖKONCENTRACE oÖ SEZNµMENÁÖSÖCIZÁÖÌE¼Á Materiál oÖ KNIHY Ö¼ASOPISY ÖLEPORELA ÖOMALOVµNKYÖSÖTEXTEM ÖKOMIKSY ÖÎRYVKYÖ¼LµNKÍÖATPÖpÖ VÖOBOUÖJAZYCÁCH Prùbìh oÖ 3POLE¼NÀÖSEÖPOHODLNÀÖPOSADÁME ÖPOLOwÁMEÖSEÖ¼IÖSIÖLEHNEMEÖNAÖZEM ÖTAKÖ ABYCHOMÖMOHLIÖPOZORNÀÖNASLOUCHATÖ.EJDÌÁVEÖDÀTEMÖPÌEDSTAVÁMEÖKNÁwKYÖ AÖ¼ASOPISY ÖKTER½ÖMµMEÖVÖOBOUÖJAZYCÁCHÖ$ÀTIÖSIÖPOSL½ZEÖMOHOUÖVYBRAT ÖZÖJAK½Ö KNIHYÖSIÖPÌEJÁÖ¼ÁST oÖ 6YBEROU LIÖSIÖDÀTIÖPÌÁBÀH ÖKTERÑÖZATÁMÖNEZNAJÁ ÖJSOUÖNEJPRVEÖKRµTCEÖSEZNµMENYÖ SÖDÀJEMÖAÖPAKÖSEÖZA¼ÁNµÖ¼ÁSTÖPOÖKRµTKÑCHÖÎRYVCÁCHÖ.EJDÌÁVEÖ¼TEMEÖVÖCIZÁÖÌE¼IÖ AÖPAKÖVÖMATEÌSK½Ö6HODN½ÖJE ÖABYÖ¼ETLYÖDVÀÖOSOBYÖAÖRYCHLOSTÖAÖD½LKUÖ¼TENÁÖ PÌIZPÍSOBILYÖPOTÌEBµMÖSKUPINY oÖ :PESTÌENÁMÖMÍwEÖBÑTÖAKTIVNÁÖZAPOJENÁÖSAMOTNÑCHÖDÀTÁÖ(EZK½ÖJE ÖKDYwÖ¼ESK½Ö TEXTYÖ¼TOUÖDÀTIÖZ֜ECHÖAÖNÀMECK½ÖDÀTIÖZÖ.ÀMECKA !LTERNATIVY

oÖ $VOJJAZY¼NÀÖUPRAVEN½ÖSTOLNÁÖHRY ÖAUDIOKNIHYÖNAÖ#$ Ö$6$ ÖJEDNODUCH½Ö PO¼ÁTA¼OV½ÖHRY ÖDIVADLO ÖPÁSNI¼KYÖAPOD Tip:֜TENÁÖLZEÖPOSL½ZEÖDOPLNITÖKREATIVNÁMÖTVOÌENÁM ÖMALOVµNÁMÖ¼IÖHRANÁMÖDIVAD½LKAÖNAÖ DAN½ÖT½MA ÖPOSLECHEMÖ#$Ö¼IÖSLEDOVµNÁMÖ$6$

!

„Øeèi nás baví!“

:AJIÛTăN–ÒDVOJJAZYāNČCHÒMATERILĊÒMĊÞEÒBČTÒNROāNČҜKOL

WWWKRUCEKPOKRUCKUINFOÖÖ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Kpk: nové moduly - němčina 11-23