Page 1

FREE COPY

;V7DLTEMG*bMG_-ÿD*ETD `+$AEÿž

ISSUE 01, AUGUST 2011 www.long-laichiangrai.com

H C N ! U A L SUE IS

Walkway

`;R;U$TE`7*<T; ODT*cEbM6[LZ6ME[

10 ODT*9W-g I;'Z5 MG*bMG_-ĂżD*ETD

iPAD 5

-ZC-;';ES$cO`@6

Itsara D +Ăž<_<WDE-ĂžGGe <EEDT$TJL<TD _MCYO;<T;9WgOVLER6W


02 MG*bMG_-每D*ETD


Ad 1/4 = 80x118 mm. Ad 1/4 = 80x118 mm.

Ad 1/2= 166x118 mm.


Our Team

Editor’s Talk

&EJUPS%JSFDUPSĎėėćĦČĨõĦėġħčěĖõĦė

ùĀÜÙĀñÑĀäăÓòćà

Welcome to

Long-Lai Chiangrai magazine

.BOBHJOH&EJUPSĎėėćĦČĨõĦėĎėĨğĦė

ÙèÿÙĀñêòÿċùòăß &EJUPSĎėėćĦČĨõĦė

ùòăäāüćòćíÖ÷ā 8SJUFSčĥõİöĩĖč

íòåćÖæüÖ

_ET'YO

ÐôćðŚ íôĀÖùòśāÖùòòÓŞòèŚć ĎúðŚÑüÖôśāèèāæĄòē ÐĀ ČôÿúôÖĎúôÐāòæĂÖāèãśāèÐòāîîőÓãĄďÚèŞ ÖāèïāíñèäòŞŞ ÐāòåŚāñïāíòöðåąÖÖāèċÑĄñèæĀÖĔ úðãèĄďĔ ãśðāòöð ÐôćðŚ ÐĀèċíĆüē ùòòùòśāÖëôÖāèãĄđÙăèĔ úèąÖē ÑąèĔ ×āÐÓöāðòĀÐÓöāðÙüé ČôÿÓöāðùćÑæĄďē ãśæĂÚąÖē ċôŚðæĄÓē â ć ÐĂôĀÖåĆüüñĈĎŚ èðĆüèĄČē úôÿÓĆüùăÖē æĄċē òāæĂ ãśöñÓöāðæćðŚ ċææĀÖĔ Ď×ÓòĀé İúôÖĎúôċÙĄñÖòāñı×ÿèĂċòĆüē ÖòāöČôÿðćððüÖĎúðŚđðāÓüñ ùÿÐăãÓćâďðŚĎúśÓâ ć äÐċæòèãŞďðŚöāŚ ×ÿċêŢèČîÙĀèē òśāèüāúāòùćÑïāí ùåāèæĄēæŚüÖċæĄēñöæĀĔÖãèäòĄÐĄûāċæÓčèčôñĄôŚāùćãòöðåąÖďôîřùďäôŞ ÑüÖéćÓÓôæĄēčããċãŚèČäŚôÿöÖÐāò ÓćâùāðāòåüĀíċãääăãäāðÑŚāöùāòäŚāÖđæćÐöĀèæĄē ÑüÖċãĆüè ďãśäāðúèŚöñÖāèòāÙÐāòùåāè÷ąÐøāčòÖČòðòśāèüāúāòÓĒüêîŒÙţ üŜ ê òśāèČîÙĀèē ČôÿúśāÖùòòùăèÓśāÙĀèĔ èĂĎè×ĀÖúöĀãċÙĄñÖòāñ ČôśöüñŚāúôÖôĆðúñăéİúôÖĎúôċÙĄñÖòāñıæćÐÓòĀÖĔ ċ×üèÿÓòĀé

"SU%JSFDUPSĎėėćĦČĨõĦėđɺĦĖĜĨęďɾ

The Sun

(SBQIJD%FTJHOFSđɺĦĖĜĨęďɾ

æĄðúôÖĎúô 1IPUPHSBQIFSþɿĦûĔĦĒ

úôÖĎúôċÙĄñÖòāñČðĒÐÐāÚĄè "EWFSUJTJOH%JSFDUPSĐĭʀġħčěĖõĦėđɺĦĖIJúĝćĦ

íòïĀæòāâăøߪÐă×ÙĀñöĀáèāÐāò 089-8101464 4BMFT&YFDVUJWF.BOBHFSĐĭʀüĥĈõĦėđɺĦĖöĦĖ

Čüèèā 089-87551345 4BMFT&YFDVUJWFĐĭʀĎėĨğĦėõĦėöĦĖ

ÐèÐíòÓÖċíÙò 082-7068311 -FHBM"EWJTPSċĩĸďėĪõĝĦĈʀĦčõĂğĕĦĖ

ÙĀñ÷ĀÐãăėÓèÙð éòòâāçăÐāòüĂèöñÐāò

Sanchai K.

0ʼDFĞħčĥõûĦč

äòüéċöĄñÖüċðĆüÖ ×ċÙĄñÖòāñ

òŚöðùèćÐÐĀéİúôÖĎúôċÙĄñÖòāñČðĒÐÐāÚĄèı ùŚÖïāíåŚāñæĄÓē ãă öŚāðćðďúèÑüÖċÙĄñÖòāñæĄèē āŚ úôÖĎúôðāÐæĄùē ãć ðāæĄē GBDFCPPL-POHMBJ$IJBOHSBJDPNòĈêĎÓòčãèĎ×æĄåē ÐĈ Ðã-JLF ðāÐæĄùē ãć ċòāðĄÑüÖòāÖöĀô×āÐİúôÖĎúôċÙĄñÖòāñČðĒÐÐāÚĄèıĎúśďêċÙñÙð

04

MG*bMG_-ÿD*ETD

longlingmagazine@gmail.com facebook/Long-lai Chiangrai.com

www.longlaichiangrai.in.th


MG*bMG_-每D*ETD5


Contents

Long-lai Chiangrai, Issue 01, August 2011 ;V7DLTEMG*bMG_-ĂżD*ETD`+$AEĂżÂ&#x17E;

X-Ray News

10

08-09

=1V9;V 6W`GR%TILTE$V+$EEC6We9Wcg C'IE@GT6

Cover Story

10-14

_EÄ Og *ETI+T$=$Ž­_EÄ Og *9W-g I;MG*bMG

Special person

16-17

CO*7T*CZC%O*>[< EĂžMTEEZ; bMC

Walkway

18-24

@T'Z5-fO==* Lc7G`7*<T;_9'a;aGDGW Uh DZ'

Coner Review

26-30

M;S*6W;T 6[_@G*PV77V6-TE+JVG=RLZ6_+*

18

32 20

Technology Ì�žà ²b'EIT_=;`'_9'a;aGDW

Test Drive

06

Logo Sponsor

MG*bMG_-ĂżD*ETD

Logo Sponsor

Logo Sponsor

Logo Sponsor

34

;IS7$EECDT;D;7`M*DZ'

Sport City

36

_>D_'Gf6GS<bMM;Z LID6V;ER_<V6

Interview People 8;;';_6V;'ZD$S;,S;CV7E$S<@O'Tb+6W

Special Thanks Logo Sponsor

32

Logo Sponsor

38


Ad 1/4 = 80x118 mm. Ad 1/4 = 80x118 mm.

Ad 1/2= 166x118 mm.


>

X-Ray News

_<;.OCEES-6TQEIC`<*=;'ITC O<OZ;L[>[=ERL<BSDM;TI èāÖíöÖëÐāäĀĔÖéòòñÖÓŞíòśüðãśöñèāÖùāööòòâïā äĀĔÖéòòñÖÓŞêòÿçāèÐòòðÐāòéòăúāòéòăøĀæċéèÚŞüðò òĀÙãāÐòćŜêëĈśèĂçćòÐă××ĂúèŚāñòåċéèÚŞðĆüùüÖÓćâïāíãĄ íòśüð÷ĈèñŞéòăÐāòüĀèãĀéúèąēÖÑüÖêòÿċæ÷ďæñòŚöðċêŢèùŚöè úèąēÖĎèÐāòÙŚöñċúôĆüëĈśêòÿùéïĀñúèāöĎèåăēèæćòÐĀèãāòčãñ ùŚÖðüéëśāúŚð×ĂèöèëĆèëŚāèčÓòÖÐāòİòŚöððĆüòŚöðĎ× äśāèïĀñúèāöıÚąēÖ×ĀãčãñòāñÐāòòŚöððĆüòŚöðĎ×$4357èĂ ďêéòă×āÓĎèċÑäíĆĔèæĄē×ČðŚýŚüÖùüèčãñðĄäĀöČæèòāñÐāò ċêŢèëĈśòĀéðüéâüāÓāòüðòéòăøĀæċéèÚŞüðòòĀÙãā×ĂÐĀã ċðĆēüċòĒöđèĄĔ

_=67SIc.OOL¥ÐÖÌÐЦ>GV7BS536[`G >CER6S<CYOOT-W@ öăčò×èŞùćÑíăæÐĀ øŞ æĄúē āś ×āÐÑöā ëĈל ãĀ ÐāòìŕāñÙöāòŞùÓüî ċýÖċÓĒôêòÿċæ÷ďæñČôÿ÷ăòüă ò×āòćòäĀ èāïò⪠ÐôāÖ ëĈś×ĀãÐāòìŕāñÐāòäôāã×ĀãÖāè4:0444JNQMZ1SPGFTTJPOBM 1BSUZċêőãäĀöČéòèãŞëôăäïĀâàŞãĈČôëðôŚāùćãİďÚüüù 4:044 ıĎèČèöÓăãċëñ÷āùäòŞôĀéČúŚÖëðùöñèŚāùĀðëĀù ãć×ďãśòĀéÐāòêòèèăéĀäăĎèÚāôüèíòśüðċêőãäĀöùāö4:044 ÓèĎúðŚôŚāùćãéĄèĔĂæăíñŞ×ÖòĀÙäöăéĈôñŞčãñðĄèāÖČééÙĀĔèèĂ üāæăïĀæò÷ñāċðñŞċôĄñòŞèāòŞéüèèŞ íăÙÜŞùăèĄäĀèöăéĈôñŞ ñ÷öãĄúĀùãĄöă×ăäò ČùÖæüÖċÐäćüæĈŚ üÖČôÿüāòŞðċÓíĄċüĒè ÐòÐĀèäŞùćæçăčÐċ÷÷òŚöðÖāèâ÷ĈèñŞÐāòÓśāċÚĒèæòĀôċöăôãŞ

CVL_7OEa6;S9=ES<a,CL[`<E;6`M* 'ITCL;Z$L6bL9S;LCSD@EOC+S6 $V+$EEC,GO*bM‰'E<EO<°°= èāñùćÙĄíçòòðāÙĄíċ×òăÜëĈś×ĀãÐāòæĀēöďêČéòèãŞðăùċäüòŞ čãèĀæïāñĎäśÐāòéòăúāòÖāèéòăøĀæċÚĒèæòĀôċòùäüòüÖùŞÐòćŜê ×ĂÐĀãČäŚÖúèśāðăùċäüòŞčãèĀæĎèÖāèČåôÖÑŚāöÐāòêòĀéïāí ôĀÐøâŞČéòèãŞÓòĀĔÖĎúÜŚĎèòüéêŒÑüÖðăùċäüòŞčãèĀæÚąēÖðĄ ÐāòêòĀéĎúðŚúðãæĀĔÖÐāòäÐČäŚÖòśāèčôčÐśċÓòĆēüÖČééíèĀÐÖāè éòò×ćïĀâàŞùĈŚðăùċäüòŞčãèĀæčØðĎúðŚæĄēðĄÓöāðùèćÐùèāè ùãĎùæĀèùðĀñċêŢèÓòĀĔÖČòÐèĀéäĀĔÖČäŚòĀéùăæçăėČîòèďÙèŞðăùċäüòŞ čãèĀæ×āÐêòÿċæ÷ÜĄēêćŕèíòśüðØôüÖĎúÜŚÓòéòüéêŒãśöñ Ðāò×ĀãÐă×ÐòòðčêòčðÙĀēèíăċ÷øČôÿÐă×ÐòòðÐāòäôāãäŚāÖđ æĀĔÖÐă×ÐòòðÙăÖčÙÓÐă×ÐòòðÑüéÓćâôĈÐÓśāòöðåąÖÐă×ÐòòðċíĆēü ùĀÖÓðäôüãæĀĔÖêŒ

08

MG*bMG_-ÿD*ETD


_'9W.WaMCa=EaC9`'C_=‰¶¶'R`;;GZ; GT;<T9a'*LZ69TD čúðčêòčðæČÓðċêÜİÓÿČèèôćśèôśāèéāæıčÓśÖùćãæśāñ ÙöèùāöÐčÚċÙĄñôċèĒæċöăòŞÓôćśèòĀéÚĀðÚćÖÐāČôĒÓÚĄēČæĒéîòĄb ëŚāè,5$3FBM1SJWJMFHFTèāñöòöćáăèăùïÐćôçòòüÖêòÿçāè ċלāúèśāæĄēéòăúāòùāñÖāèçćòÐă×éĀäòċÓòãăäİċÓæĄÚĄıúòĆüéòăøĀæ éĀäòÐòćÖďæñ×ĂÐĀã ðúāÙè ÐôŚāööŚāİċÓæĄÚĄùŚÖæĄðÐāòäôāã ôÖíĆĔèæĄēÙöèùðāÙăÐċÓæĄÚĄĎÙśÓÿČèèùÿùð,5$'PSFWFS 3FXBSETČôÐùăæçăėôćśèòĀéċÖăèôśāèÐĀéČÓðċêÜİÓÿČèèôćśè ôśāèéāæıÐŚüèðăåćèāñèíăċ÷øbċíĆēüċêŢèÐāòċüāĎ× ùðāÙăÐæĄēÙĆēèÙüéÐāòùĆēüùāòëŚāèčÚċÙĄñôċèĒæċöăòŞÓċÓæĄÚĄďãśċêőã ÙŚüÖæāÖĎúśùðāÙăÐ,5$3FBM1SJWJMFHFTďãśæĂÐă×ÐòòðòŚöðùèćÐ ëŚāè'BO1BHFčãñùðāÙăÐæĄēĎÙśÓÿČèèùÿùð,5$'PSFWFS 3FXBSETČôÐòĀéùăæçăėòŚöðôćśèċÖăèôśāèÐĀéČÓðċêÜİÓÿČèè ôćśèôśāèéāæıëŚāèúèśāQBHFÑüÖ,5$3FBM1SJWJMFHFTðāÐ æĄēùćãĎèČäŚôÿċãĆüèòĀéæĀèæĄbÚĀðÚćÖÐāČôĒÓÚĄēČæĒé 4BNTVOH (BMBYZ5BC ðĈôÓŚā éāæċêŢèÑüÖòāÖöĀôċíăēðüĄÐãśöñı

a=EaC-Sg;ÓËÀÊÆÁÖ¾ÏоÉ ċäòĄñðüĀíċãæċæòèãŞùćãýüäÐĀéòüÖċæśāèĂċÑśāùćãÙăÓ ČéòèãŞãĀÖ7/$æĄēùŚÖäòÖ×āÐòĀèċöñŞåąÖðĆüÓćâÐĀéČÓðċê ÜùćãòśüèČòÖæĄēôãòāÓāùćãÓćśðİ7/$.*%:&"34"-& 6150ıåąÖċöôāæĄēċúôŚāČîÙĀēèèăùäśāäśüÖ×Āãċæòè ãŞĎúðŚĎúśòśüèċØăãØāñÐŚüèĎÓòďãśČôśööĀèèĄĔæĄēòśāè7/$ æćÐùāÑāùüéåāðċíăēðċäăðčæò

$GZC9E[+S<CYOC[G;V:VETCT:V<6WEIC $V+$EECEIC@GS*OTLT ÷èíòĀÙäÿòĀÙäÿèāöăè ÐôāÖ ÓâéãĄÓâÿČíæñ÷āùäòŞ čòÖíñāéāôòāðāçăéãĄČôÿêòÿçāèÐòòðÐāòéòăúāòðĈôèăçă òāðāçăéãĄČôÿéð×æòĈÓüòŞêüċòÙĀēèčãñèāÖíóø⥠êòāčðÙâüñćçñā æĄē×āÐÑöā ëĈśÙŚöñëĈśüĂèöñÐāòãśāè éòăúāòČéòèãŞČôÿÐāòùĆēüùāòÐāòäôāãòŚöðÐă×Ðòòðİòöð íôĀÖüāùāıèĂ÷ăôêőèæòĈċüċüîČôÿíèĀÐÖāèÐôćŚðæòĈċãăè ùāñċÙăÜÙöèÓèďæñæĂéćÜãśöñÐāòÚĆĔüċùĆĔüñĆãİÓĂöŚāĎúśĶďðŚ ùăĔèùćãıČôÿéòă×āÓċÖăèÐĀéċúôŚā÷ăôêőèÓèčêòãċíĆēüúāòāñďãś ċüċÙĄñÑüÖčòÖíñāéāôòāðāçăéãĄòöðæĀĔÖèĂòāñďãśùŚöèúèąēÖ ùðæéæćèÚĆĔüċÓòĆēüÖðĆüæāÖÐāòČíæñŞùĂúòĀéüāÓāòùðċãĒ× ďêÙŚöñċúôĆüčòÖíñāéāôæĄēêòÿùéïĀñíăéĀäăèĔĂæŚöðĎèïāÓĎäś íòÿċæíòĀäèŞ÷ĈèñŞÐāòČíæñŞòĀÐøāčòÓÚĀéÚśüèòÿãĀéïĈðăïāÓ ċðĆēüċòĒöđèĄĔ MG*bMG_-ÿD*ETD9


> Cover Story Ñâõñ£Íåìñìßö·-;R-SD=ER_LEþ2

MG*bMGcCGYC_GYO;

010

MG*bMG_-ÿD*ETD


®­

_EāgO*;TMG*bMG b;_-ÿD*ETD

_M7Z>G9Wg9UbM'Z57O*MG*bMG_-WD*ETD_@ETR_=;_CYO*`M*IS4;:EEC OTED:EEC_$T`$CWMGT$MGTD_>T@S;:Z$TE$O_$V6.Xg*JVG=;GT;;T a6D_,@TRb;O;T'7_-WD*ETD+R_=;$GTD_CYO*_JEK2$V+9WgLU'S‰ `M*M;Xg*«««

ċ

ÙĄñÖòāñðĄċùèúŞäòÖďúèæĂďðÓèæĄēèĄĔåąÖðĄÓöāðùćÑÐĀèČôÿ ùŚöèĎúÜŚùćÑïāíČÑĒÖČòÖãĄčãñċØíāÿÓèæĄēüā÷ĀñüñĈŚéèãüñ ùĈÖæĂďðÓèæĄēŚċÓñðāČôśö׹ÖüñāÐ×ÿÐôĀéðāüĄÐèĀēèċêŢèÓĂåāð æĄēëðüñāÐúāÓĂäüéÓăãďêÓăãðāðĄċúäćëôÖŚāñđČÓŚÑśüæĄē æĂĎúśċÙĄñÖòāñċêŢèċðĆüÖôśāèèāæĄēñĀÖÓÖðĄċùèŚúŞüĀèèŚā úôÖĎúôüñĈŚċùðü ®«9O*_9WgDIc67GO6=«««7GO6-T7V ùåāèæĄēæŚüÖċæĄēñöÑüÖċÙĄñÖòāñðĄúôāñæĄēċñüÿðāÐđÓćâċüÖ ÐĒċÙŚèÐĀèďêðāúðãúòĆüñĀÖ×ÿďêċæĄēñöäśüÖåāðäĀöċüÖÐŚüèöŚā ÙüéČèöďúèċíòāÿċÙĄñÖòāñðĄæÐć ČééæćÐČèöĎúśċôĆüÐùòò ùŚöèëðÙüéæćÐČééäĀÖĔ ČäŚčÓòÖÐāòíòÿòāÙãĂòăÚąÖē ðĄúôāñČúŚÖ ĎèċÙĄñÖòāñďðŚöŚā×ÿéćÐêŕāêŒèċÑāôŚüÖČíèüèòăðúāãÙĆēèÙð ÓöāðÖãÖāðÑüÖçòòðÙāäăæĀĔÖïĈċÑāČðŚèĔĂèĔĂäÐùöèãüÐďðś úòĆü×ÿèĀÖē ×ăéÙāéèãüñČðŚùôüÖ×ÿãĆðē ÐāČîùãđ×āÐďòŚæãĄē üñ öāöĄúòĆüÙð÷ăôêÿæĀÖĔ ×ăäÐòòðêòÿäăðāÐòòðùåāêŠäñÐòòð æĀĔÖĎèñćÓêŠ××ćéĀèČôÿñćÓčéòāâüñŚāÖüāâā×ĀÐòċÙĄñÖČùèÚąēÖ ñĀÖÓÖðĄÐôăēèďüüāòñçòòðċÐŚāČÐŚĎúśďãśċúĒè×āÐèĀèĔ ÐôĀéðāèĀÖē ×ăé ċéĄñòŞÙðÐāòČùãÖíĆèĔ éśāèċãăèÙŜüêêőŤÖäôāãÙāñČãèďæñíðŚā ČôśöČöÿďêċùĄēñÖãöÖæĄēÓāùăčèãăèċèüòŞČééíĆĔèċðĆüÖüĆðċñüÿ ×òăÖđ čãñċØíāÿÓèċÙĄñÖòāñæĄēñĀÖċæĄēñöďðŚÓòéôüÖúāċöôāďê ÙĆēèÙðČôÿùĀðëĀùÓöāðùćÑæĄēüñĈŚĎÐôśđéśāÖČôśöÓćâ×ÿċòăēðòĀÐČôÿ úôÖĎúôċÙĄñÖòāñðāÐÑąĔè

 ¯«:EEC-T7V'*_6VCOT$TJLZ6`L;<EVLZ9:Vk ċÙĄñÖòāñďãśÙĆēüöŚāċêŢèúèąēÖĎè×ĀÖúöĀãæĄēðĄéòòñāÐā÷æĄēãĄðāÐđ ÑüÖêòÿċæ÷ďæñċíòāÿċêŢè×ĀÖúöĀãæĄēðĄæăöċÑāùôĀéÚĀéÚśüè ðĄČðŚèĔĂùāñĎúÜŚČôÿôĂçāòñŚüñđüĄÐúôāñùāñíĆÙíĀèçćŞ çòòðÙāäăÑüÖċÙĄñÖòāñùöñÖāðäāċòā×ÿùāðāòåíéÐĀéãüÐďðś ċðĆüÖúèāöèāèāíĀèçćŞæĄēúāÙðďãśñāÐæĄēċÙĄñÖòāñùĂúòĀéÓèæĄē úôÖĎúôéòòñāÐā÷ãĄđÐĒ×ÿúôÖĎúôċÙĄñÖòāñďãśüñŚāÖďðŚòĈśäĀö ċÙĄñÖòāñ׹ÖċêŢè×ĀÖúöĀãæĄēðĄùåāèæĄēæŚüÖċæĄēñöæĄēċêŢèçòòðÙāäă ðāÐðāñċÙŚèüćæñāèČðŚîŖāúôöÖ ïĈÙĄĔîŖāċêŢèäśè

MG*bMG_-ÿD*ETD11


> Cover Story

°«_CYO*`M*JVG=R ċèĆēüÖ×āÐċÙĄñÖòāñċêŢèċðĆüÖæĄēðĄçòòðÙāäăùöñÖāðüñŚāÖæĄēèŚā úôÖĎúôĎèÑśüďêČôśö×ăäĎ×ÑüÖëĈśÓè׹ÖðĄÓöāðčèśðċüĄñÖďê ĎèċÙăÖ÷ăôêÿďðŚèŚāČêôÐĎ×æĄē×ÿðĄ÷ăôêőèòÿãĀéêòÿċæ÷úôāñÓè ċêŢèÓèċÙĄñÖòāñ×èùĂèĀÐÖāèöĀáèçòòð×ĀÖúöĀãċÙĄñÖòāñ ×ĀãÐă×Ðòòðİċêőãéśāè÷ăôêőèċÙĄñÖòāñÑąĔèċíĆēüñÐñŚüÖċÙăãÙĈ ÷ăôêőèæĄēèĂÙĆēüċùĄñÖðāñĀÖ×ĀÖúöĀãďðŚČêôÐĎ×æĄēÓèòĀÐÖāè÷ăôêÿ úôāñÓèúôÖĎúôüñāÐ×ÿüñĈŚæĄē×ĀÖúöĀãċÙĄñÖòāñäôüãďêČôÿ üā××ÿòöðåąÖÓèæĄēÐĂôĀÖüŚāèüñĈŚèĄēÐĒċêŢèďãś ±«-;-TI_%TMGTD_>T@S;:Z ċÙĄñÖòāñðĄÙèúôāñċëŚāíĀèçćŞüā÷ĀñüñĈŚæĀĔÖéèãüñČôÿíĆĔè òāé׹ÖðĄÓöāðúôāÐúôāñĎèöĀáèçòòðČôÿöăåĄÙĄöăäÓöāð ċêŢèüñĈŚæĄēČäÐäŚāÖÐĀèČäŚùāðāòåêòÿùāèÐôðċÐôĄñöďãśüñŚāÖ ôÖäĀö׹ÖċêŢèċùèŚúŞãąÖãĈãĎúśÙāöäŚāÖÙāäăċÑśāðā÷ąÐøāċòĄñèòĈś öĀáèçòòðÙèċëŚāäŚāÖđäôüãċöôāÚąēÖÙāöďæñïĈċÑāĎè ċÙĄñÖòāñðĄ×ĂèöèêòÿÙāÐòúôāñČùèÓèðĄċëŚāĎúÜŚđÓĆü üāÑŚāôāúĈŚôĄÚĈðśÖČôÿèüÐ×āÐèĀĔèÙèíĆĔèċðĆüÖÐĒñĀÖðĄÐôćŚð ďæñĎúÜŚÐòÿċúòĄēñÖċÖĄĔñöôĀöÿñüÖČÑÐòöðüñĈŚãśöñ ċÙĄñÖòāñďãśċÓñðĄÐāòùĂòö×ÐôćŚðċëŚāíĀèçćŞäŚāÖđæĄēíĈãäŚāÖ ïāøāüüÐďêòöðďãśċëŚāíĀèçćŞãśöñÐĀè ²«_CYO*_JEK2$V+-TD`6;°ª±`>;6V; èüÐ×āÐċÙĄñÖòāñ×ÿðĄüâāċÑääăãÐĀéíðŚāČôÿôāöČôśöĎè êŠ××ćéĀèץèďãśċÑśāðāċÙŚāíĆĔèæĄēÑüÖôāöèĀéíĀèďòŚċíĆēüùòśāÖċðĆüÖ ċ÷òøßÐă×ÑąĔèéòăċöâùāðċúôĄēñðæüÖÓĂďêåąÖüĂċïüċÙĄñÖČùè ĎèüèāÓäüĀèĎÐôśèĄĔÚąēÖùāðċúôĄēñðæüÖÓĂ×ÿÐôāñÙĆēüċêŢè ùĄēċúôĄēñðċ÷òøßÐă×ċíòāÿäŚüďêċùśèæāÖ3"×ÿċêŢèċùśèæāÖ 12

MG*bMG_-ÿD*ETD

GO*MT_IGTc=-āg;-C`GRLSC>SL'ITCLZ% 9WgOD[b$Ge<T*`GI'Z5+R_EþgCES$`GR MG*bMG_-ÿD*ETDCT$%Āh; úôĀÐèĂùăèÓśā×āÐץèëŚāèċÑśāðāñĀÖ êòÿċæ÷ďæñċÙĄñÖòāñÐĒ×ÿÐôāñċêŢè ×ćãíĀÐùăèÓśāæĄē×ÿùŚÖüüÐďêץèüĄÐ ãśöñúôāñéòăøĀæĎúÜŚđæĄēċôĒÖċúĒè ÓöāðùĂÓĀÜÐĒċòăēðċÑśāðāðĄéæéāæ ĎèČåéèĄĔðāÐÑąĔèďðŚČèŚèÿüĄÐďðŚÐĄēêŒ ÑśāÖúèśāæĄēãăèċÙĄñÖòāñüā×ČíÖÑąĔè üĄÐúôāñċæŚāäĀöċôñæĄċãĄñöĎÓò üñāÐòöñÐĒÚĆĔüæĄēċëĆēüďöśċÐĒÖÐĂďòÐĒãĄ èÿÓòĀé ³«8;;';_6V;_@GV6_@GV;b+L;Z$L;T; æćÐÓĆèöĀèċùāòŞĎèäĀöċðĆüÖċÙĄñÖòāñ×ÿÓāÓĀēÖãśöñëĈśÓèæĄēðāċãăè ċôŚèæĄēåèèÐôāÖċðĆüÖ×èúāæĄē×üãòåČæéďðŚďãśċíòāÿåèèÓè ċãăèðĄÑüÖðāÐðāñðāöāÖÑāññāöċêŢèÐăčôþæĀĔÖÑüÖÐăè×āÐæĀēö ùāòæă÷ÑüÖĎÙśêòÿãĀéäÐČäŚÖéśāèďðśêòÿãĀéċùĆĔüëśāÐòÿċêŘā òüÖċæśāòöðåąÖôāèòĂöÖ÷ăôêőèċêőãúðöÐòśüÖċíôÖČôÿðĄčÙöŞ ÷ăôêÿãśöñëĈśÓèæĄēðāċãăèÐĒåĆüöŚāċêŢèÙŚöÖċöôāæĄēëŚüèÓôāñ×āÐ ÐāòæĂÖāèæĀĔÖùĀêãāúŞéāÖÓèÐĒðāċãăèÐĀéČîèéśāÖÐĒðāÐĀèæĀĔÖ ÓòüéÓòĀöċêŢèæĄēÙĆēèðĆēèúôāñÓèČÚööŚāåèèÓèċãăèČôśöċãăè üñŚāÖċãĄñöòąêŕāöíŚüÓśāČðŚÑāñČåöèĄĔċêŢèíñāèďãśöŚāÓèċÙĄñÖòāñ ďðŚċãăèüñŚāÖċãĄñöÓĆèèąÖċÖăèÐĒùÿíĀãċêŢèôśāèċúðĆüèÐĀèÓòĀé


Ad 1/4 = 80x118 mm. Ad 1/4 = 80x118 mm.

Ad 1/2= 166x118 mm.


> Cover Story

';_-ÿD*ETDb+6WDVhC*TDCW;hUb+c=cM;$f+R8TC c8$S;7GO6IT$V;%TIMEāODS*+R8TC9Z$%LZ% $S;7GO6 ´«%O*$V;GU`7`7 ċÙĄñÖòāñċêŢèċðĆüÖæĄēúāÑüÖüòŚüñÐăèďãśÖŚāñđċôñÓòĀéďðŚöŚā ×ÿċêŢèüāúāòċúèĆüČæśđÐĒðĄüòŚüñďãśæćÐòÿãĀéêòÿæĀéĎ×úòĆü üòŚüñČééďæñđÐĒúāďãśæöĀē đďêċòĆüē ÖÑüÖÐăèÑąèĔ ÙĆüē ĎèċÙĄñÖòāñ üĀèãĀéúèąēÖÐĒÓÖäśüÖċêŢèèĔĂċÖĄĔñöÓòĀé×ÿĎùŚċùśèÑśāöÚüñúòĆü ċùśèÑèðץèÐĒöŚāÐĀèďêØéĀéäŚüđďêÓÖďãśċüāðāČéŚÖêŠèÐĀèÓòĀé öŚāüÿďòæĄēďúèæĄēíôāãďðŚďãśċðĆēüðāċÙĄñÖòāñĎÓòďãśðāċÙĄñÖòāñ ČôÿðāúāÐăèÑüÖüòŚüñòĀéòüÖďãśöāŚ úôÖĎúôČèŚèüè

ÑüÖċÙĄñÖòāñČôÿùāðĀÓÓĄÚąēÖċêŢèčòÖċòĄñèðĀçñðêòÿ×Ă×ĀÖúöĀãÑüÖ ċÙĄñÖòāñċêŢèčòÖċòĄñèæĄēäăãüĀèãĀéäśèđÑüÖêòÿċæ÷ċùðüĎè òÿãĀéðúāöăæñāôĀñċÙĄñÖòāñðĄðúāöăæñāôĀñČúŚÖæĄēċòĄñèäŚü òÿãĀéêòăÜāäòĄďãśæĀĔÖðúāöăæñāôĀñČðŚîŖāúôöÖ×ĀãďãśöŚāċêŢè ðúāöăæñāôĀñòÿãĀéüāċÚĄñèðĄùåāèäĀĔÖæĄēùöñÖāððāÐ ðúāöăæñāôĀñòāÙïĀÝċÙĄñÖòāñðúāöăæñāôĀñċÙĄñÖòāñ ðúāöăæñāôĀñòāðÓĂČúÖðúāöăæñāôĀñèċò÷öòíÿċñāČôÿ ðúāöăæñāôĀñċæÓčèčôñĄòāÙðÖÓôôśāèèā ¶«$TE$WNTc$G æĄðċÙĄñÖòāññĈďèċäĒãÐôāñċêŢèæĄðÑöĀÜĎ×ÙāöċÙĄñÖòāñďêČôśö ċðĆēüæĄðďãśÑąĔèðāċôŚèĎèďæñČôèãŞíòĄċðĄñòŞôĄÐČäŚôÿèĀãæĄēČÑŚÖċòā ×ÿċúĒèÓèċÙĄñÖòāñúôāñíĀèÓèċÑśāďêÙð×èČèŚèÑèĀãÚąēÖæĄð ċÙĄñÖòāññĈďèċäĒãðĄ÷ĈèñŞúèśāæĄċãĒãüñŚāÖöùĀèäŞèāæÿùĀèäŞ ÙāöċÙĄñÖòāñČæśđċêŢèÐĀêäĀèæĄðċÙĄñÖòāññĈďèċäĒãċêŢèüĄÐæĄð úèąēÖĎèďðŚÐĄēæĄðÑüÖďæñČôèãŞíòĄċðĄñòŞæĄēċêŢèæĄðæśüÖåăēèÑüÖ×ĀÖúöĀã ċüÖèĄē׹ÖċêŢèúèąēÖĎèċòĆēüÖÓöāðïĈðăĎ×ÑüÖÙāöċÙĄñÖòāñČôÿÙöèĎúś úôÖĎúôċÙĄñÖòāñðāÐÑąĔèüĄÐ ®­«>[';b+6W`7`7 ÓèċÙĄñÖòāñĎ×ãĄñăĔðÖŚāñðĄèĔĂĎ×ďêďúèÐĒ×ÿåāðďåŚÐĀèäôüãöŚā ÐăèÑśāöúòĆüñĀÖåāðæćÐÑŞùćÑÐĀèäôüãČðśèüñĈŚĎèċðĆüÖùĀÖÓðÐĒãĈ ċúðĆüèÐĀéċêŢèúðĈŚéśāèČúŚÖúèąēÖċíòāÿÓèċÙĄñÖòāñðèćøñŞùĀðíĀèçŞ ãĄòĈś×ĀÐÐĀèďãśÖŚāñđċíòāÿÑśāÖéśāèëðÐĒæĂČÐÖðāìāÐċÐĆüéæćÐöĀè ÓèċÙĄñÖòāñĎ×ãĄ×èæĂĎúśÓèæĄēðāċñĆüèäśüÖúôÖĎúôĎèèĔĂĎ×ďðäòĄ ďêüĄÐèāèċòĆēüÖèĄĔ×ÿċêŢè×òăÖČÓŚďúèÓÖäśüÖĎúśæŚāèëĈśüŚāèíăùĈ×èŞ ÐĀèċüÖ

µ«$TEJX$KT$TIc$G ċÙĄñÖòāñðĄčòÖċòĄñèúôāñčòÖċòĄñèäĀÖĔ ČäŚčòÖċòĄñèċæ÷éāô×èåąÖ čòÖċòĄñèèāèāÙāäăČôÿùåāéĀèùüèíăċ÷øüĄÐċíĄñéÐāò÷ąÐøā äĀĔÖČäŚüèćéāôċÙĄñÖòāñðĄæĀĔÖčòÖċòĄñèČééæāÖċôĆüÐüñŚāÖċÙŚè ðüèċäùċÚüòĄēòÿãĀéäśèđÑüÖċðĆüÖďæñČôÿčòÖċòĄñèäāðČéé ČôÿèĄēÓĆüüñŚāÖæĄēÙöèúôÖĎúôÑüÖċðĆüÖċÙĄñÖòāñ ČëèÑüÖÐòÿæòöÖæĄðē ÓĄ â ć ïāíčòÖċòĄñè×ćûāïòâŞòāÙöăæñāôĀñ ÚąēÖċêŢèúèąēÖĎèċðĆüÖċÐŚāČÐŚæĄēùćãÑüÖêòÿċæ÷ďæñ 14

MG*bMG_-ÿD*ETD


Ad 1/4 = 80x118 mm. Ad 1/4 = 80x118 mm.

Ad 1/2= 166x118 mm.


> Special person

Text & Photo by: Longlai Team

16

MG*bMG_-每D*ETD


O;S;6T+S6`'C_=‰$GT*= <T;_6WgDIª9TI;_PTL³

“+TD­<T9;T;®=”

üèĀèãāùŚÖæśāñÓòąÖē êŒČòÐčÓòÖÐāòéśāèċãĄñē öČôÿæāöèŞ ċýśāùŞãśöñČÓðċêÜİ׌āñéāæèāèêŒıčÓòÖÐāò "OBOEB4FB4FOTFôĀèäāòĄùüòŞæďôîřéāÖèāöÖČúöè éśāèüèĀèãāéāÖèāöăèãŞðôă ôŞ ďöÐĄÐă ÙüòŞíòÿòāð ÐòćÖċæíÐòĄàā ùăðôă èĀ òĄîíòÿòāðÐòćÖċæíÐòĄàā éāúôĄ éĄÙüŚüèèćÙôāãÐòÿéĀÖČôÿðĀôãĄîùŞéĄÙ÷òĄèÓòăèæòŞöÖ ČúöèäĀÖĔ ČäŚöèĀ èĄĔ ÐÓ èāñÙāèèæŞċòĆüÖÐóäñāêòÿçāèċלāúèśāæĄéē òăúāòéòăøæĀ üèĀèãāãĄċöôôüêċðśèæŞ×ĂÐĀãċêőãċëñöŚāüèĀèãāďãś×ãĀ ČÓð ċêÜùŚÖæśāñÓòąÖē êŒİ׌āñéāæèāèêŒıùĂúòĀé čÓòÖÐāòéśāèċãĄñē öČôÿæāöèŞċýśāùŞ"OBOEB4FB4FOTF êòÿÐüéãśöñčÓòÖÐāòôĀèäāòĄùüòŞæďôîřéāÖèāöÖČúöè éśāèüèĀèãāéāÖèāöăèãŞðôă ôŞ ďöÐĄÐă ÙüòŞíòÿòāð ÐòćÖċæíÐòĄàā ùăðôă èĀ òĄîíòÿòāðÐòćÖċæíÐòĄàā éāúôĄ éĄÙüŚüèèćÙôāãÐòÿéĀÖ ČôÿðĀôãĄîùŞéĄÙ÷òĄèÓòăèæòŞöÖ Čúöè ÚüñúèāðČãÖ ÚąÖē èĀéċêŢèČÓðċêÜĎúÜŚæץē ãĀ íòśüð ÐĀèĎèÐôāÖêŒèĄĔ čãñòÿñÿċöôāÐāò×ĀãČÓðċêÜäĀÖĔ ČäŚöèĀ èĄĔ ī åąÖöĀèæĄē ÐòÐÝāÓðèĄĔ ôĈÐÓśāùāðāòåċñĄñē ðÙðČôÿ×Āé×üÖ ďãśæùĄē ĂèĀÐÖāèÑāñÑüÖæćÐčÓòÖÐāòčãñðĄòāÓāċòăðē äśèäĀÖĔ ČäŚ ôśāèéāæÑąèĔ ďê

İÐāò×ĀãČÓðċêÜèĄĔ åĆüċêŢèÓòĀÖĔ ĎúÜŚùĂúòĀéčÓòÖÐāòČèö òāéÑüÖüèĀèãāĎèòüéêŒèĄĔ ċêŢèčüÐāùãĄùĂúòĀéôĈÐÓśāæĄÙē èĆē Ùð ČèöÓăãéśāèÓüèċÚĒêäŞÑüÖċòāÚąÖē ðĄÐāòĎùŚĎ×ĎèòāñôÿċüĄñã æćÐãśāèæĀÖĔ ÐāòüüÐČéééśāèæĄÓē ĂèąÖåąÖêòÿčñÙèŞÐāòĎÙśíèĆĔ æĄē üñŚāÖôÖäĀöďê×èåąÖÐāòüüÐČééčÓòÖÐāòæĄĎē úśÓöāðùĂÓĀÜ æĄëē üĈś ñĈüŚ ā÷Āñ×ÿďãśùðĀ ëĀùÓöāðòŚðòĆèē ÑüÖçòòðÙāäăùďäôŞ òĄùüòŞæĎèòĈêČééæĄäē āŚ ÖüāòðâŞďêĎèČäŚôÿčÓòÖÐāò×āÐÓôĀé ċýśāùŞÐāò×ĀãùöèùöñČôÿ×èåąÖÐāòöāÖëĀÖæāÖċÑśāüüÐ čÓòÖÐāòıèāñÙāèèæŞÐôŚāö

ùĂúòĀéčêòčðÙĀèē ÑüÖæĀÖĔ čÓòÖÐāòêòÿÐüéãśöñ ôĀèäāòĄùüòŞæďôîřéāÖèāöÖ ČúöèòāÓāīôśāèéāæ ĵ׌āñéāæèāèêŒ ĵîòĄbČüòŞæĀĔÖúôĀÖ éśāèüèĀèãāéāÖèāöăèãŞðôă ôŞ òāÓāôśāèéāæ ĵ׌āñéāæèāèêŒ ĵîòĄbČüòŞæĀĔÖúôĀÖ ĵîòĄbčüèþ ×ã×ĂèüÖ

ďöÐĄÐă ÙüòŞíòÿòāðÐòćÖċæí ÐòĄàāòāÓāċòăðē äśèôśāèéāæ ĵ׌āñéāæèāèêŒ ĵîòĄb(JGU7PVDIFS é ĵîòĄbčüèþ ×ã×ĂèüÖ ùăðôă èĀ òĄîíòÿòāðÐòćÖċæí ÐòĄàāòāÓāċòăðē äśèôśāèéāæ ĵ׌āñéāæ èāèêŒ ĵîòĄb$BTICBDL é

éāúôĄéĄÙüŚüèèćÙôāãÐòÿéĀÖ òāÓāīôśāèéāæ ĵ׌āñéāæèāèêŒ ĵîòĄbČüòŞæĀĔÖúôĀÖ ðĀôãĄîùŞéĄÙ÷òĄèÓòăèæòŞöÖ Čúöè ÚüñúèāðČãÖ òāÓā ċòăðē äśèôśāèéāæ ĵ׌āñéāæ èāèċãĆüè ĵîòĄbČüòŞæĀĔÖúôĀÖ

èüÐ×āÐèĄĔñĀÖðĄÑśüċùèüíăċ÷ø čÓòÖÐāòİéśāèúôćããāöèŞÚĆüĔ ďðŚäüś Ö׌āñı×Ăèöè×ĂÐĀã êòÿÐüéãśöñ ĵéāúôĄéĄÙüŚüèèćÙ ôāãÐòÿéĀÖôśāèéāæ ĵďöÐĄÐăÙüòŞíòÿòāðī ÐòćÖċæíÐòĄàāôśāèéāæ ĵÑśüðĈôüÖÓŞÐòéòăøĀæüèĀèãā ãĄċöôôüêċðśèæŞ×ĂÐĀã

čæò äŚü ÓćâċÐ÷÷ăòăôüñôÿöśā ċÐã ëĈś×ĀãÐāòìŕāñêòÿÙāùĀðíĀèçŞ üòöòòâ òĀäèā ċêòĄĔñö ÑŚāöêòÿÙāùĀðíĀèçŞčãñ éòăøĀæčüċüÚăùðĄċãĄñ×ĂÐĀã čæòäŚü Óćâ÷òĀÜÜòĀäèŞ

MG*bMG_-ÿD*ETD17


> Walkway

> Décor > Shopping > Healthy & Beauty > Dining Ñâõñßö·LEþ7TOZEZ@*JT

1SBEP#PPLDBTF%FDL #BTFÙĀèĔ öāÖúèĀÖùĆüČôÿ ßāèöāÖæĂ×āÐďðśČüÙČôÿ čÓòÖċúôĒÐíòśüðôśüċôĆüē è ëôÖāèċòĄñéċÐŝæüĄē üÐČééďãś üñŚāÖôÖäĀöčãñãĄďÚċèüòŞ ÙāöìòĀÖē ċ÷ùÚĈÚāèČÓùċôüòŞ ċíăðē ãśöñČåðñĀÖäŚüÐĀèċêŢè ÙĀèĔ úòĆüöāÖČñÐċãĄñē öđÐĒďãś ðĄĎúśċôĆüÐúôāÐùĄĎèčæè üéüćèŚ ùéāñäā ĎèïāíÓĆü ùĄ4DSVCCFE"TI ×āÐ )JDLPSZ$IBJS ýăÐÓüòĄē ČÙòŞ öāÖ×ĂúèŚāñæĄčē ÙöŞòðĈ ÙèăèæòŞ ôăîöăÖē ùñāðíāòāÐüè

Home

5)"//"SPNBUJD%JGGVTFSÐôăēèúüð ôÿðćèèćŚðèöôæĄēċíăēð&TTFOUJBM0JM ċÑśðÑśèñăēÖÑąĔèÐöŚāĎúśÐôăēèüéüöè ÓòüéÓôćðíĆĔèæĄēÐāòÖāèĎÙśÖāèďãśðāÐ ÑąĔèċÐŝãśöñãĄďÚèŞÑöãċòĄñéúòĈæĂ×āÐ ċÚòāðăÓċèĆĔüíăċ÷øČôÿìāæĂ×āÐċÑā ùĀäöŞbðĄÐôăēèĎúśċôĆüÐæĀĔÖ"SPNBUJD 8PPEæĄēĎúśÐôăēèúüðùãÙĆēèùèćÐùèāè Čôÿ0SJFOUBM&TTFODFÐôăēèäÿďÓòśæĄēĎúśÓöāðòĈśùąÐüéüćŚè úôĀéùéāñÙŚöñùòśāÖéòòñāÐā÷æĄēãĄĎúśÐĀéúśüÖäŚāÖđĎè éśāèÓćâòāÓā éāæ×āÐ5)"// XXXUIBOOJOGP 18

MG*bMG_-ÿD*ETD

For Men

ċðĆēüëôăäïĀâàŞãĈČôëăöùāúòĀéëĈśÙāñüĀèãĀé ÑüÖčôÐêôŚüñÑüÖ ĎúðŚ üüÐðā ĎÓòôŚÿ×ÿďðŚùèĎ×67%FGFODF6MUSB -JHIU5FYUVSF41'1"

ÓòĄðæĄē êŖüÖÐĀèñĈöĄċüñĈöĄéĄæĄēÓăãÓśèüñŚāÖíăċ÷ø ùĂúòĀéÓćâëĈśÙāñæĄēďðŚöŚā×ÿôćñèĔĂæśāČãã æśāìèċèĆĔüÓòĄðùĈäòéāÖċéāċêŢèíăċ÷ø ÐĒñÖĀ ÙćðŚ ÙĆèē ùéāñëăöêÐêŖüÖæćÐùåāèÐāò⪠ČåðČÐś×ãć ãŚāÖãĂČôÿùĄëöă ďðŚùðēĂċùðüüĄÐ ãśöñòāÓā éāæ×āÐ#JPUIFSN )PNNF ďéčüċçăòðŞ üĒüððŞ 


MG*bMG_-每D*ETD19


20

MG*bMG_-每D*ETD


MG*bMG_-每D*ETD21


> Walkway > Healthy & Beauty

Logo Sponsor

KISS ME HOT

=GZ$'ITC_,WgDIb;7SIc=$S<GV=L7V$LWbMC9Wg_=GWgD;bM'Z5ÅÌÑc6b;@EV<7Tž

ãśöñêòÿÐāñùĄðŚöÖÑüÖTIFFS DPMPSæĄē×ÿċèĄñèÚąðċÑśāÐĀéċòĄñö êêāÐċÐăãċêŢèċùèŚúŞċñśāñöèÙöè ÓśèúāåĈÐĎ×ÙāñúèćŚðÑüÖÓćâďê ääôüãöĀè4IJNNFSJOH3PVHF LLipstickòāÓāùüéåāðæĄē ċÓśāèŞċäüòŞ×āÐ4IJTFJEP

ċðĆēüüĀÜðâĄæĄēċêòĄñéãĀēÖÓöāð úòĈúòāúôüðôÿôāñùĈŚëăö ÐôāñċêŢèċðÓüĀíôĔĂÓŚāĎè 4FNJ1SFDJPVTÓüôċôÓÙĀēè æĄēċôŚèÐĀéčæèùĄúôĀÐÑüÖ üĀÜðâĄúèąēÖĎèèĀĔèÓĆü0OF PGB,JOEôăêùĄÙðíĈÐćúôāé čæèçòòðÙāäăòāÓā éāæ×āÐ."$

ùöñýĒüäãśöñòăðìŒêāÐðĀèöāö ĎèċØãÙðíĈùćãċñśāñöèĎè ÓēĂÓĆèíăċ÷øæĄēÓćâäśüÖùöñčãã ċãŚèċÐăèĎÓòČåðďðŚċúèĄñö ċúèüÿúèÿďêöŚā×ÿ×ăéðāòŞäăèĄē ďêÐĄēČÐśöãśöñ%BODJOH 2VFFO6MUSB4IJOFT-JQ Gloss òāÓāéāæ×āÐ Benefit

ôăêùĄùśðêÿÐāòĀÖùãĎù&7&3)*1 úèąēÖĎèÓüôċôÐÙĀēè'BTIJPO'MPXFS úôüðòöðÓöāðċÐŝďÐŝÑüÖïðòúðĈŚ ãüÐďðśèāèāíĀèçćŞôĔĂċÑśāÐĀéċæòèãŞ ČîÙĀēèæŚāðÐôāÖüāÐā÷ċãĄĖñöòśüè ċãĄĖñöúèāöÓćâÐĒñĀÖãĈčããċãŚèċÐăè ĎÓòòāÓāéāæ×āÐ."$

Discount scoun un

10% 0%

G6 22 MG*bMG_-ÿD*ETD

)05*/508/b ÓüôċôÓÙĀēèÑüÖùĄùĀèČúŚÖãöÖäāæĄēĎÓòďãśċúĒèċêŢèäśüÖüă×ØāãśöñùĄċÑśðÙĀãČôÿċèĆĔü üāñČÙčãöŞæĄēæĂĎúśäăãæèèāèæĀĔÖùăĔèċØãùĄ1VSF$PMPS'JWF$PMPS&ZF4IBEPX 1BMFUUFT òāÓā Čôÿ1VSF$PMPS&ZF4IBEPX òāÓā ÓĆüÓôĀÖČúŚÖ ùĄùĀèĎúðŚæĄē×ÿċêôĄēñèĎúśÓćâùöñďòśæĄēäăďêäôüãöĀè×āÐ&TUFF-BVEFS


Ad 1/4 = 80x118 mm. Ad 1/4 = 80x118 mm.

Ad 1/2= 166x118 mm.


> Walkway > Dining Text & Photo by: Longlai Team

Logo Sponsor

_'WhDIL_7f$8[$b+ bMGGTDb;=T$

ċèĆüĔ 4UFBLüĄÐêòÿċïææĄÓē èćś úĈÓèďæñ ðāÐÐĒÓüĆ ċèĆüĔ ċÚüòŞôüñèŞ 4JSMPJO İċèĆüĔ ùĀèèüÐıéāÖòśāèðĀÐèĔĂďêæĂ×ăðĔ ×ćðŚ Ďè éòòãāċèĆüĔ ÓćâïāíċñĄñē ðæĀÖĔ úðãèĀèĔ ċèĆüĔ ùŚöè4JSMPJOåĆüöŚāðĄòāÓāåĈÐæĄùē ãć ċíòāÿċêŢèùŚöèæĄöē öĀ ďãśüüÐÐĂôĀÖéśāÖ×ąÖ ðĄÓöāðċúèĄñöüñĈċŚ ôĒÐèśüñ åĀã×āÐ4JSMPJOÐĒÓüĆ ċèĆüĔ öĀöùŚöèæĄċē Ñā öŚāÐĀèöŚāčüÙÿæĄùē ãć üĄÐùŚöèúèąÖē èĀèē ÐĒÓüĆ ùŚöèċæèċãüòŞôüñèŞ 5FOEFSMPJO ÚąÖē úðāñåąÖċèĆüĔ ùĀèĎèèĀèē ċüÖČÓŚÙüĆē ÐĒéüÐ üñĈČŚ ôśööŚāðĀèäśüÖæĀÖĔ èćðŚ æĀÖĔ üòŚüñċèĆüĔ ùŚöè5FOEFSMPJOåĆüöŚāċêŢèùŚöèæĄöē öĀ Čæé ×ÿďðŚďãśüüÐÐĂôĀÖċôñ׹ÖðĄÓöāðüŚüè èćðŚ ðāÐČäŚãöś ñÓöāðæĄðē Ą .BSCMJOHüñĈŚ MGTD';$GSI$TEc=$V;L_7f$b;ET;OTMTE?ES*g <T*$f$GSI_=; <T*$f èśüñ׹ÖðĄëôċùĄñċúðĆüèÐĀèÓĆüæĂĎúś $GSI_-DMEYO$GSI+RLS*g >V6+EV*e`GI'ITC_'OR_%V;cCb-_EYOg *`=G$ 'ES<`7MT$9T;c6c=GO*GVCh -VCEL-T7VOTMTE9Wcg C';Z =T$_LWD<T*$f;T ċèĆüĔ ðĄòùÙāäă×ãĆ ãĀÖèĀèĔ åśā×ÿĎúśüòŚüñ +RLTCTE8_7VCLWL;S bM-IW 7V c6<T *'ES*h ;WOh DT$+R`;R;UbM9T ;c6E+[ $S $S< ×ĂċêŢèäśüÖðĄÚüùíăċ÷øòāãðāãśöñ ùĂúòĀéċèĆüĔ 5FOEFSMPJOèĄĔ éāÖæĄċòāÐĒ L_7f$_;YOh IS;'ES<ITGRGTDb;=T$c6ODT*cE ċòĄñÐöŚāİîőċôðăñüÖı 'JMFU.JHOPO ÓòĀé ċðĆüē íĈãåąÖùċäĒÐċòāÓÖèąÐåąÖòśāèùċäĒÐ ÓĆüċÐòã4FMFDUċÐòã$IPJDFČôÿċÐòã ċÙĆüē öŚāÙĆüē İîőċôðăñüÖıèŚā×ÿÓćèś úĈÐèĀ ãĄ ÐŚüèòśāèæĄãē ÖĀ đČôÿëĈÓś èòĈל ÐĀ ÐĀèãĄÐĒ ċíòāÿÑąèĔ ÙĆüē ċúôĆüċÐăèöŚāċêŢè4UFBLæĄē 1SJNFčãñċÐòã1SJNF×ÿðĄÓâ ć ïāíãĄ ċÙŚèòśāèċúòĄñÜòśāè4J[[MFS èćðŚ æĄùē ãć Čæé×ÿďðŚäüś ÖċÓĄñĔ öùāðāòå æĄùē ãć ×òăÖđüñŚāÖČòÐÓĆüäśüÖãĈöāŚ ċèĆüĔ 4UFBLèĀèĔ ×òăÖđČôśöúðāñåąÖÙăèĔ ôÿôāñĎèêāÐďãśċôñċíòāÿċúäćèòĄĔ āÓā èĀèĔ ðā×āÐùŚöèĎãÑüÖöĀöċíòāÿċèĆüĔ öĀö ċèĆüĔ ùĀäöŞ $VUPG.FBU æĄċē òāäĀãċêŢèÙăèĔ ČäŚôÿùŚöèÐĒ×ÿðĄòùÙāäăČôÿÓöāðüòŚüñ ׹ÖČíÖðāÐäāðďêãśöñ íüãĄđČôśöèĂðāêòćÖĎúśùÐć ùŚöèðāÐ×ÿ æĄČē äÐäŚāÖÐĀèüüÐďêäĀöüñŚāÖċÙŚèċèĆüĔ ĎÙśöçă ÐĄ āòHSJMM ČêôöŚāñŚāÖđêőÖŤ đ öăçÐĄ āò ùŚöèùÿčíÐöĀö×ÿċêŢèùŚöèæĄďē ãśòéĀ Óöāð æĂùċäĒÐùāðāòåĎÙśċèĆüĔ ùĀäöŞüÿďòÐĒďãśæÐć èăñððāÐæĄùē ãć ċèĆüē Ö×āÐċèĆüĔ ùŚöèèĄ×Ĕ ÿðĄ êòÿċïæďðŚöāŚ ×ÿċêŢèċèĆüĔ öĀö #FFG ċèĆüĔ ÓöāðèćðŚ ČôÿċÓĄñĔ öÖŚāñďðŚäüś ÖæĂüÿďò ôĈÐöĀö 7FBM ċèĆüĔ úðĈ 1PSL ċèĆüĔ ďÐŚ ðāÐÐĒüòŚüñČôśö $IJDLFO ċèĆüĔ êôā 'JTI ċèĆüĔ ČÐÿčäċäĒð 4UFBLċèĆüĔ öĀöêòÿċïæČòÐæĄ×ē ÿČèÿèĂ öĀñ .VUUPO ċèĆüĔ ôĈÐČÐÿ -BNC ċèĆüĔ èÐ ÐĒÓüĆ òăéùċäĒÐ 3JC4UFBL ċêŢèċèĆüĔ ùŚöè Ðòÿ×üÐċæ÷ 0TUSJDI ċèĆüĔ ÐćÖś æÿċô æĄäē ãă ÐĀéÚĄčē ÓòÖċèĆüĔ ùŚöèèĄċĔ êŢèùŚöèæĄÓē è 4ISJNQ úòĆüċèĆüĔ ÐćÖś ČðŚèĂĔ 1SBXO ÙüéÐĀèðāÐòùÙāäăúöāèüòŚüñċöôā ċèĆüĔ öĀöæĄĎē ÙśæĂ4UFBLčãñ ñŚāÖďÑðĀè×ÿÓŚüñđôÿôāñüüÐðāëùð æĀöē ďêċÑā×ÿČéŚÖùāðċÐòã ÐĀéċèĆüĔ æĂĎúśċèĆüĔ ðĄÓöāðÙćðŚ ÙĆèĔ 

Discount scoun un

10% 0%

G6 24 MG*bMG_-ÿD*ETD


MG*bMG_-每D*ETD25


Coner Review > Music

>

10 _@G*c9D `GRLT$GLZ6PV7 Text & Photo by: Longlai Team

LUMES<*T;`7**T;

_=;_EāgO*=E$7Vc=`GILUMES<*T;`7**T;9Wg+R7O*CWBT@8TDLIDe$S<L7[6VaO`GR+RbM_$%Āh;OW$$f7O*9U @Eÿ_.;7_9-Sg;MEāOCVILV'Iÿ6WaO=ER$O<6ID.Āg*LET*LWLEE_=;ODT*CT$b;*T;IS;`7**T;OS;`L;Iþ_JK öĀèèĄĔúôÖĎúôċÙĄñÖòāñèĂòāñÐāòċíôÖ æĄēéŚāöùāöðĀÐĎÙśĎèÖāèČäŚÖÖāèðāÐæĄēùćã ÑüÖêòÿċæ÷ďæñ ðāìāÐċëĆēüĎÓòÐĂôĀÖúā ċíôÖùĂúòĀéċêőãĎèÖāèČäŚÖÖāèċêőãċùĄñÖ ÓôüċíĆēüùòśāÖéòòñāÐā÷äôüãÖāè ĎúśüéüöôãśöñòĀÐéāÖÓĈŚÐĒüñāÐ×ÿúāċíôÖ

ċíĆēüĎÙśêòÿÐüéíòĄċÚèäŞċæÙĀēèöĀèèĄĔ úôÖĎúôċüāċíôÖðā×ĀãĎúśÓòĀéċêŢèċíôÖ æĄēĎÙśÐĀèéŚüñðāÐđ×ÿĎÙśČééċíôÖýăä æĄēċÑāèăñðÐĀè×ÿďãśďðŚċùĄñċöôāÓăãĎúðŚ ãĈÚăöŚāäòÖĎ×ĎÓòúòĆüêŕāö ČäŚúôÖĎúôċíôÖČèÿèĂöŚāĎúśĎÙśċíôÖ

»»_@G*c9DES$DO6PV7*T;`7*=¯­®® ċíôÖċíòāÿüÿďò ċíôÖċçüæĀĔÖèĀĔè ùćãæĄēòĀÐ ċíôÖíòúðôăÑăä ċíôÖ ċíôÖÓĂùĂÓĀÜ ċíôÖċלāúÜăÖ ċíôÖÓèċãĄñö×òăÖđ ċíôÖèĔĂëąĔÖíòÿ×ĀèæòŞ ċíôÖÓòĀĔÖúèąēÖ ċíôÖÑüÖÑöĀÜ

īêŗüã – groove Rider īċíôÖêòÿÐüéôÿÓòċòĆēüÖöèăãā – Singular īéĄíĄòÿíĀáèŞ – Boy & Pod īċéèÙôāæă÷ – Jetseter – MUZU – Musketeers

æĄēæĀĔÖéŚāöùāöÙüé×ÿãĄÐöŚāèÿÓòĀéċíòāÿæĂ íòĄċÚèäŞċæÙĀēèüüÐðāċêŢèéæċíôÖæĄēċÑśāÐĀé ÙĄöăäÑüÖéŚāöùāö×òăÖđČôÿ×ÿäśüÖċÐĒéċüāãĈ ďöśüĄÐèāè×èåąÖòćŚèôĈÐ

»»_@G*LT$GDO6;VDC

/PUIJOH$PNQBSFT5P:PV - Sinead O’Connor $MPTF5P:PV - Maxi Priest 1PXFSPG-PWF - Jennifer Rush -PWF.F5FOEFS - Elvis Presley *$BOĮU)FMQ'BMMJOHJOMPWFXJUI:PV- Elvis Presley +VTUUIF8BZ:PV"SF - Billy Joel 8IFO:PV4BZ/PUIJOH"U"MM - Ronan Keating 'SPN5IJT.PNFOU0O - Shania Twain :PV.BEF.F-PWF:PV - Al Jolson )PX%FFQ*T:PVS-PWF - Bee Gees

`;R;Ua6DMG*bMG_-ÿD*ETD

LOGO

26

MG*bMG_-ÿD*ETD

8TDE[=$S<_I66Vh*L7[6VaO«¥a)K5T¦«« 9WgOD[«« `GR@Eÿ_.;7_9-Sg;LIDeLUMES<*T;`7**T;7O*9WgÀìꪾïñÀïâÞñæìëLIDGhU;ULc7GCT$'ES<9Wg;Wg


Ad 1/4 = 80x118 mm. Ad 1/4 = 80x118 mm.

Ad 1/2= 166x118 mm.


Coner Review > Movie

>

Text & Photo by: Longlai Team

PWaEES$$S<PWaE +R_$V6ORcE%Āh;<;aG$b<;Wh

.S.ST*ODSFEJCMFċòĆēüÖòāöÑüÖ ÚćêċêüòŞýĄčòŚùćãúôŚü)VBO ÐĈŚċæĄñèċôŚü æĄē äÐúôćðòĀÐÐĀéÚćêċêüòŞýĄčòŚùāö3PVHF üĈŝ×ăèúñĈ ċíĆüē ċòăðē ÓòüéÓòĀöíöÐċÑāäĀãùăèĎ× öāÖðĆü×āÐïāòÐă×ÐĈśčôÐČôÿúèĄďêĎÙśÙĄöăä òŚöðÐĀèĎèúðĈŚéśāèċôĒÐđüñŚāÖùÖéùćÑúôĀÖ ×āÐĎÙśÙĄöăäċÖĄñéđðāèāèċòĆēüÖòāöæĄēďðŚ ÓāãìŠèÐĒċÐăãÑąĔèċðĆēüúðĈŚéśāèċôĒÐđďãśČêò ċêôĄēñèċêŢèùèāðêòÿôüÖñćæçċíĆēüċîŖèúā èĀÐùĈśæĄēČÑĒÖČÐòŚÖæĄēùćãċùśèæāÖùĈŚÓöāðùÖé ÑüÖüãĄäÚćêċêüòŞýĄčòŚďðŚďãśċÐăãÑąĔèÖŚāñđÚÿ ČôśöċíòāÿĎèÑâÿæĄēæĔÖĀ ùüÖÐĂôĀÖċäòĄñð ñśāñüüÐ×āÐċðĆüÖČÙðêřÑüÖÐāòêòÿôüÖ ñćæçåĈÐôüéùĀÖúāòĶċíĆēüÓöāðñćäăçòòð ČôÿÓöāðåĈÐäśüÖæĀĔÖÓĈŚäĀãùăèĎ×ùöðÙćãċÐŚÖ 28

MG*bMG_-ÿD*ETD

üĄÐÓòĀĔÖċíĆēüäāðúāÓèòśāñČôÿ ÙŚöñċúôĆüðèćøñÙāäăüĄÐÓòĀĔÖ čêòãăöċÚüòŞČôÿëĈśÐĂÐĀéïāíñèäòŞ čãñİêŒċäüòŞÙāèıëĈśċêŢèðĆüöāÖüĀèãĀé äśèđÑüÖċÐāÿýŚüÖÐÖæĄēċÓñùòśāÓöāð êòÿæĀéĎ×ðāČôśö×āÐïāíñèäòŞ ċåĄñèðĄðĄē 1FSIBQT-PWF 5IF 8BSMBSETČôÿüĆēèđðāĎèêŒèĄĔêŒċäüòŞ ÙāèďãśČòÖéĀèãāôĎ×ÑüôćÐÑąĔèðāèĀēÖ ČæŚèÓöéÓćðÐāòùòśāÖïāíñèäòŞČèö äôÐÚćêċêüòŞýĄčòŚ.S.ST *ODSFEJCMF ðăùċäüòŞČüèãŞðăùÚăùüăè ċÓòãăċéăĔô æĄē×ÿðāċòĄñÐċùĄñÖýāČééďðŚ ðĄñĀĔÖċíòāÿďãśëĈśÐĂÐĀéìŒðĆüãĄæĄēùĂÓĀÜ ċêŢèëĈśÐĂÐĀéÓĈŚĎ×č×öÚăÖØĆüüñŚāÖöăè ċÚèäŞÐŜÐæĄēðĄëôÖāèùćãýāðāČôśö ðāÐðāñċÙŚèÓèċôĒÐÐćŜÐċæöãā ùāñ ďðŚôĀéÓĀÖÓĀÖčêŖñ ċéŚÖúĀöĎ×îŠãĎúśĎúÜŚ ČôÿÓòĀĔÖèĄĔöăèċÚèäŞÐŜÐÐôĀéðāÐĂÐĀé ČôÿċÑĄñééæïāíñèäòŞČèöåèĀãüñŚāÖċòĆüē ÖèĄĔ òĀéêòÿÐĀèÓöāðýāØéĀéúôćãčôÐ ñăēÖďãśèāÖċüÐČðŚċúôĒÐÑüÖúèĀÖČèöüñŚāÖ üĈŝ×ăèúñĈæĄēČÓŚċúĒèúèśāċçüÐĒÙĀöòŞďãśöŚāúèĀÖ ċòĆēüÖèĀĔè×ÿċòĄñÐċùĄñÖúĀöċòāÿďãśüñŚāÖ ČèŚèüèċíòāÿČäŚôÿċòĆēüÖæĄēċçüċôŚèýāČéé ôĆðúāñĎ×ċÙŚèïāíñèäòŞèāÖùāöÐĂďÐŚ ÓèċôĒÐÐĂôĀÖĎúÜŚ ÓèäĀãċÚĄñèċêŢèäśè ČäŚæĄēåĆüöŚāċêŢèèśüÖĎúðŚùĂúòĀéïāíñèäòŞ ČèöèĄĔÐĒÓĆüÐĈŚċæĄñèċôŚüíòÿċüÐúôŚüðāã ċæŚúŞæĄēÓòāöèĄĔôÖæćèùôĀãïāíċæŚúŞðāúôŚü ČééýāċíĆēüùòśāÖċùĄñÖúĀöċòāÿČôÿòüññăĔð ĎúśÐĀéëĈśÙðČôÿċÑāÐĒùüéëŚāèùĂúòĀé ïāíñèäòŞäôÐČèöèĄĔČééďðŚðĄæĄēäăċòĄñÐďãś öŚāüñŚāÖÐĀéċúĒèč×öÚăÖØĆüðāČùãÖċüÖ

ÐĈŚċæĄñèċôŚüúôŚüäôÐÓòéċÓòĆēüÖČééèĄĔåĆü ċêŢèðăùċäüòŞüăèċÓòãăċéăĔôÑüÖ×òăÖ ×āÐċèĆĔüċòĆēüÖæĄēĎúśĎùŚòāñôÿċüĄñãČôÿÑñāñ ×ăèäèāÐāòÓöāðùèćÐďãśċäĒðæĄēċêŢèÐāòÐāòĀèäĄ ďãśċôñöŚāċòĆēüÖèĄĔùèćÐùèāèċòĄñÐċùĄñÖúĀöċòāÿ ďãśäôüãæĀĔÖċòĆēüÖČèŚèüèæĄēùĂÓĀÜ.S.ST *ODSFEJCMF ðăùċäüòŞČüèãŞðăùÚăùüăèċÓòãăċéăĔô ĎÙśæćèùòśāÖÐöŚāôśāèéāæčãñëĈśÐĂÐĀé öăèċÚèäŞÐŜÐĎúśÓĂ×ĂÐĀãÓöāðïāíñèäòŞċòĆēüÖ èĄĔöŚāİèĄēÓĆüÐāòëùðëùāèúèĀÖúôāñČèöďðŚ öŚā×ÿċêŢèØāÐČîèäāÚĄċúèĆü×ăèäèāÐāòØāÐ ČüĒÓÙĀēèúôćãčôÐČôÿüāòðâŞÑĀèùďäôŞúèĀÖ ýŚüÖÐÖëðÓăãöŚāċòĆēüÖèĄĔðĄùŚöèëùðòÿúöŚāÖ .SBOE.ST4NJUIČôÿ5IF*ODSFEJCMFT ČüèăċðÙĀēèÑüÖ1JYBSčãñðĄċòĆēüÖòāöæĄēċÐăãÑąĔè üñĈŚĎèêòÿċæ÷ץèĎèüãĄäıðĀèùŞČôÿÑĂÐĀèďðŚ ñĀĔÖôÿÖāèèĄĔòĀéòüÖúèĀÖċòĆēüÖèĄĔåĈÐĎ×Ùāö ċÙĄñÖòāñüñĈŚČôśöööö 

-āgOOYg;e· .S.ST*ODSFEJCMF -āgOc9D· ðăùċäüòŞČüèãŞðăùÚăùüăèċÓòãăċéăĔô >[$U$S<· öăèċÚèäŞÐŜÐ ;S$`L6*· ÐĈŚċæĄñèċôŚü üĈŝ×ăèúñĈ =ER_B9· "DUJPO$PNFEZ IS;_%T,TD· 


MG*bMG_-每D*ETD29


Coner Review > Art

>

JVG=R$S<'OCQ _$V6$TE>LCEIC$S; ODT*cE%O<_%7

êŠ××ćéĀèÖāè÷ăôêÿďðŚ×ĂċêŢèäśüÖĎÙśíĈŚÐĀèúòĆüãăèùüùòśāÖÖāè ċæŚāèĀĔèÐāòĎÙśċæÓčèčôñĄċÑśāðāċêŢèċÓòĆēüÖðĆüúôĀÐĎúśÐāòùòśāÖÖāè ÷ăôêÿÑąĔèðāùĀÐÙăĔèãĈċúðĆüè×ÿċêŢèċòĆēüÖæĄēÖŚāñðāÐĎèùðĀñèĄĔĎÙśċöôā ċíĄñÖċôĒÐèśüñċæŚāèĀĔèČÐśďÑďãśČðś×ÿôÖùĄëăãíôāãÐĒùāðāòåċêôĄēñè ĎúðŚďãśĎèíòăéäāãĀÖèĀĔèÓćâÓŚāÑüÖÖāè÷ăôêÿúòĆü×ăäöăÜÜāâæĄēüñĈŚ ĎèäĀö÷ăôêőèúāÐďðŚúèĀÐČèŚèíüÐāòùòśāÖëôÖāèðāùĀÐÙăĔèÓÖċêŢè ċíĄñÖïāíôöÖäāæĄēåĈÐċæÓčèčôñĄÓòüéÖĂ

9U$Vi<LZ;S%

ċòāÓĆüÐôćŚðÓèÙāöôśāèèāæĄēòĀÐÐāòæĂÖāè ãśāèÐòāîîőÓČôÿÐāòùòśāÖùòòÓŞÖāèãĄďÚèŞ ÐāòåŚāñïāíòöðåąÖÖāèċÑĄñèÚąēÖæĀĔÖúðãèĄĔ ďãśåĈÐéòò×ÖùòśāÖùòòÓŞôÖĎèÙăĔèÖāèãĄđÐĀé èăäñùāòČ×ÐîòĄæĄēðĄÙĆēüöŚāİúôÖĎúô ċÙĄñÖòāñıċêŢèÐāòèĂċùèüċòĆēüÖòāöðćððüÖ ĎúðŚđæĄē×ÿæĂĎúśÓćâďðŚäÐċæòèãŞďðŚöŚā×ÿ ċêŢèČîÙĀēèòśāèüāúāòùåāèæĄēæŚüÖċæĄēñö ÐĄûāċæÓčèčôñĄòöðåąÖďôîřùďäôŞÑüÖéćÓÓô

a'CcA+S*$T

ċòāÓĆüÐôćŚðÓèÙāöôśāèèāæĄēòĀÐÐāò æĂÖāèãśāèÐòāîîőÓČôÿÐāòùòśāÖùòòÓŞ ÖāèãĄďÚèŞÐāòåŚāñïāíòöðåąÖÖāè ċÑĄñèÚąēÖæĀĔÖúðãèĄĔďãśåĈÐéòò×Ö ùòśāÖùòòÓŞôÖĎèÙăĔèÖāèãĄđÐĀéèăäñùāò Č×ÐîòĄæĄēðĄÙĆēüöŚāİúôÖĎúôċÙĄñÖòāñı ċêŢèÐāòèĂċùèüċòĆēüÖòāöðćððüÖĎúðŚđ æĄē×ÿæĂĎúśÓćâďðŚäÐċæòèãŞďðŚöŚā×ÿċêŢè -āgO*T;· Êï«£Êïð JVG=;· Iþ;_.;7 =ER_B9· ¾àñæìë¬Àìêâáö IS;`L6**T;· ­¶¬­¶¬¯­®® L8T;9Wg· ÀìêÞïñ 30

MG*bMG_-ÿD*ETD

-āgO*T;· Êï«£Êïð JVG=;· Iþ;_.;7 =ER_B9· ¾àñæìë¬Àìêâáö IS;`L6**T;· ­¶¬­¶¬¯­®® L8T;9Wg· ÀìêÞïñ

_@;9CS;Le

ċòāÓĆüÐôćŚðÓèÙāöôśāèèāæĄēòĀÐÐāòæĂÖāè ãśāèÐòāîîőÓČôÿÐāòùòśāÖùòòÓŞÖāèãĄďÚèŞ ÐāòåŚāñïāíòöðåąÖÖāèċÑĄñèÚąēÖæĀĔÖúðãèĄĔ ďãśåĈÐéòò×ÖùòśāÖùòòÓŞôÖĎèÙăĔèÖāèãĄđÐĀé èăäñùāòČ×ÐîòĄæĄēÙĆēüöŚāİúôÖĎúôċÙĄñÖòāñı ċêŢèÐāòèĂċùèüċòĆēüÖòāöðćððüÖĎúðŚđæĄē ×ÿæĂĎúśÓćâďðŚäÐċæòèãŞďðŚöŚā×ÿċêŢèČîÙĀēè òśāèüāúāòùåāèæĄēæŚüÖċæĄēñöÐĄûā ċæÓčèčôñĄòöðåąÖďôîřùďäôŞÑüÖéćÓÓôæĄēčãã ċãŚèČäŚôÿöÖÐāòÚąēÖÓćâùāðāòåüĀíċãäďãś æćÐđċãĆüèæĄēòśāèüāúāòÓüîîŒţÙŜüêČôÿ òśāèÓśāÙĀĔèèĂĎè×ĀÖúöĀãċÙĄñÖòāñ -āgO*T;· Êï«£Êïð JVG=;· Iþ;_.;7 =ER_B9· ¾àñæìë¬Àìêâáö IS;`L6**T;· ­¶¬­¶¬¯­®® L8T;9Wg· ÀìêÞïñ


Ad 1/4 = 80x118 mm. Ad 1/4 = 80x118 mm.

Ad 1/2= 166x118 mm.


Sport City

>

Text & Photo by: Longlai Team

Mountain biking cool looking & powerful.

=;+S$EDT;_LYOB[_%T _9M6[6WCW@GS*`GROS;7ETD ÐāòÑĄē×ĀÐòñāèďðŚöŚā×ÿċíĆēüüüÐÐĂôĀÖ úòĆüČÑŚÖċêŢèùăēÖùöñÖāðċòāďãśċúĒèùïāí ČöãôśüðČôÿæăöæĀ÷èŞüĀèÖãÖāðÑüÖ çòòðÙāäăĎèðćððüÖæĄēČäÐäŚāÖďãś×āÐéè üāè×ĀÐòñāèæĀĔÖæĄēèĂðāÚąēÖÓöāðċíôăã ċíôăèČôÿùćÑïāíČäŚÐĒČìÖüĀèäòāñďöśċðĆēü ðĀèċêŢèÐă×ÐòòðæĄēċôŚèÐĀéÓöāðċòĒö ċðĆēüöĀèæĄēíóøïāÓðèĄĔĎèÐāòČÑŚÖ ×ĀÐòñāèòÿãĀéČÐòèãŞæĀöòŞòāñÐāòæĀöòŞüüî üăäāôĄùăēÖæĄēďðŚÓāãìŠèďãśüćéĀäăÑąĔèĎèùċä×æĄē ×āÐċðĆüÖċòÐ×ăčüċüðăôċôĄñùĈŚċðĆüÖ òāêŠôčôòÿñÿæāÖÐðċðĆēüöĈċæüòŞ öĄñŞôĀèãæŞèĀÐ×ĀÐòñāèÙāöċéôċñĄñðùĀÖÐĀã

32

MG*bMG_-ÿD*ETD

æĄð-FPQBSE5SFL êòÿùéüćéĀäăċúäćÙŚöÖôÖ ċÑāêŠùčÚċãôéĒüÓčÓ ČÓċäüÐüòĄē ×āÐÐāòíćŚÖċÑśāÙè æĄēÐĀĔèåèèãśöñÓöāðċòĒöùĈÖåąÖ×ÿùöð úðöÐÐĀèÐòÿČæÐČôÿČíæñŞùèāðċÑśāåąÖ äĀöČæé×ÿæĀèæĄæĄēôśðÐĒñĀÖñĆĔüÙĄöăäÑüÖ öĄñŞôĀèãæŞďöśďðŚüñĈŚċÑāċùĄñÙĄöăäúôĀÖ×āÐÐāò ÙŚöñêŠťðúĀöĎ×èāæĄċæŚāèĀĔèãśöñöĀñċíĄñÖ êŒČôÿÐĂôĀÖ×ÿċêŢèÓćâíŚüÑüÖôĈÐÓè ČòÐĎèċãĆüèÐĀèñāñèèĄĔ čêòďéӪ׹ÖĎÓòŚċäĆüèãśöñÓöāðêòāòåèā ãĄåąÖèĀÐ×ĀÐòñāèëĈśÙĆēèÙüéÓöāðċòĒö

×ÖčêòãĎùŚĎ×Ďè ÓöāðêôüãïĀñČôÿ ùöðĎùŚüćêÐòâŞêŖüÖÐĀè ĎúśíòśüðÐŚüèüüÐêŠţè ×ĀÐòñāèæćÐÓòĀĔÖčêòãäòö×ùüéæĀĔÖċîòð ×ĀÐòñāèČôÿüćêÐòâŞüĆēèđåśāďðŚðĀēèĎ×Ďúś ċêôĄēñèúòĆüèĂďêĎúśÙŚāÖöăċÓòāÿúŞČôÿ ÚŚüðČÚðæĀèæĄÑâÿċÓôĆēüèæĄēãśöñÓöāðċòĒö üñĈŚèĀĔèČðśÓöāðéÐíòŚüÖċôĒÐđÐĒèĂðāÚąēÖ üćéĀäăċúäćòśāñČòÖČôÿéāÖÓòĀĔÖüā×åąÖÙĄöăä ëĈśĎÐôśÙăãČôÿÓèòĀÐÐĒ×ÿíôüñč÷Ðċ÷òśāúĀöĎ× ČúôÐùôāñďêãśöñ öĈċæüòŞöĄñŞôĀèãæŞċêŢèèĀÐ×ĀÐòñāèüāÙĄí ČæśđČôÿäüèæĄēċÑāċùĄñÙĄöăäèĀēèÐĒďðŚďãśċÐĄēñö ÐĀéèĀÐ×ĀÐòñāèÓèďúèċôñċêŢèċíòāÿÓĂöŚā İċÓòāÿúŞıÓĂċãĄñö×òăÖđďðŚðĄĎÓòðĀēèĎ×ďãś úòüÐöŚāċÓòāÿúŞòśāñæĂèüÖèĄĔ×ÿďðŚðāåąÖäĀö ĎèöĀèĎãöĀèúèąēÖãĀÖèĀĔèÓĂöŚāıêôüãïĀñďöś ÐŚüèı׹ÖĎÙśďãśÐĀéæćÐæŚöÖæĂèüÖÑüÖÐāò ãĂċèăèÙĄöăä 


MG*bMG_-每DD*ETD *ETD33 MG*bMG_-每 33


>

People Take

Text & Photo by: Longlai Team

ET;_LYhO>T`A-Sg;

_+T`E$;U_%T+T$_$TMGW

ċùĆüĔ ëśāČîÙĀèē ċÐāúôĄČîÙĀèē ċùĆüĔ ëśā ċÐāúôĄòāÓāåĈÐċùĆüĔ ëśāČîÙĀèē ĶòśāèÑāñ ċùĆüĔ ëśāČîÙĀèē ċÐāúôĄץèÜĄêē èŕć ýŚüÖÐÖ ďäśúöĀèðĄĎúśċôĆüÐðāÐÐöŚāòāñÐāò üĀíċãæùăèÓśāæćÐöĀèďãśòéĀ ÐāòďöśöāÖĎ×ðāÐ æĄùē ãć ×āÐôĈÐÓśāÐöŚāùāðôśāèÓè ċùĆüĔ ČîÙĀèē ČôÿċùĆüĔ ëśāČîÙĀèē ċÐāúôĄČî ÙĀèē ċùĆüĔ ëśāċÐāúôĄòāÓāåĈÐċùĆüĔ ëśāČîÙĀèē Ķ ċùĆüĔ ëśāČîÙĀèē ċÐāúôĄíòśüðùŚÖ×ĀãùŚÖïāñĎè ÙĀöē čðÖďãśòéĀ ùăèÓśāïāñĎèöĀè ċùĆüĔ ëśāèĂċÑśāčãñäòÖ×āÐëĈëś ôăääŚāÖêòÿċæ÷ ùăèÓśāòāÓāíăċ÷øôãòāÓāäēĂÐöŚāæćè ċùĆüĔ ëśāöĀñòćèŚ ċúðĆüèÐĀéċùĆüĔ ëśāČîÙĀèē ċùĆüĔ ëśāČîÙĀèē ċÐāúôĄċùĆüĔ ëśāċÐāúôĄ ċùĆüĔ ëśāČîÙĀèē ÑāñêôĄÐùŚÖċùĆüĔ ëśāČîÙĀèē ċùĆüĔ ëśāČîÙĀèē ċÐāúôĄùăèÓśāèĂċÑśā òöðæĀÖĔ ċùĆüĔ ëśāČîÙĀèē ÜĄêē èŕć ċùĆüĔ ëśāČîÙĀèē ýŚüÖÐÖùăèÓśāíòśüðùŚÖæćÐäĀö Discount scoun un

10% 0%

G6 34 MG*bMG_-ÿD*ETD

ċùĆüĔ ëśāČîÙĀèē òāÓāåĈÐċùúðĆüè ċùĆüĔ ëśāČîÙĀèē ùăèÓśāČîÙĀèē ċùĆüĔ ëśāöĀñòćèŚ üăèċæòèãŞòśāèÑāñĶòśāèÑāñċùĆüĔ ëśāČîÙĀèē ùăèÓśāČîÙĀèē öĀñòćèŚ ČîÙĀèē ċùĆüĔ ëśāüăèċæòèãŞ ċùĆüĔ ëśāČîÙĀèē òāÓāåĈÐðĄúèśāòśāè×òăÖĎè úśāÖèÿÓŚÿČúôŚÖòöðċùĆüĔ ëśāöĀñòćèŚ òüÖċæśāČîÙĀèē ÐòÿċêŘāČîÙĀèē ČôÿċæòèãŞ ČîÙĀèē ċÐāúôĄüĀíċãæùăèÓśāĎúðŚæÐć öĀè ċùĆüĔ ëśāČîÙĀèē òāÓāåĈÐċúðĆüèãĀÖ ċùĆüĔ ëśāČîÙĀèē ČîÙĀèē ċÐāúôĄèĂċÑśāÑāñùŚÖ ċùĆüĔ òśāèċùĆüĔ ëśāČîÙĀèē ċÐāúôĄċùĆüĔ ČîÙĀèē ċùĆüĔ ëśāċÐāúôĄÙćãċãòùÙćãæĂÖāè ċãòùċÐāúôĄċùĆüĔ ëśāČîÙĀèē ýŚüÖÐÖċãòùÙĄîüÖ

ET;'T· L8T;9Wg· a9E·

¿æëèâ ®¯°±± ­²°ª®®®ª®®®


Ad 1/4 = 80x118 mm.

Ad 1/4 = 80x118 mm.

Ad 1/4 = 80x118 mm.

Ad 1/4 = 80x118 mm.


>

Inspiration Guide

Text & Photo by: Longlai Team

_6WjDI$f_LEf+ `7cC_'DLU_Ef+LS$ETD 'ULSh;e9WgMGTD';-O< _OTCTb-_CYgO7O*$TE LET*$UGS*b+7SI_O*««« `7$GS<$GTD_=;7SI 9UGTD-Sh;6W ċÙĆüē öŚāæćÐđÓèċÓñëŚāèèāæĄČñŚđĎè ÙĄöäă ċÓñëŚāèÙŚöÖċöôāČúŚÖÓöāðôĂéāÐ ČôÿċúèĒãċúèĆüē ñċúÖāċ÷òśāČôÿæćÐÑŞ ċòāæśüċíòāÿċòāċúèĆüē ñċòāæśüċíòāÿċòā úðãČòÖÐĂôĀÖĎ×ÐāòÐśāöëŚāèČäŚôÿÙŚöÖ ċöôāďðŚĎÙŚċòĆüē ÖùéāñæćÐùăÖē æĄċē òāďãśðāúòĆü ÓòüéÓòüÖäŚāÖðĄÓāŚ ðĄòāÓāĎèČééÑüÖ ðĀèċÙĆüē öŚāãŚāèČäŚôÿãŚāèäŚāÖÙŚöñĎúśċòā ČÐòŚÖČôÿċÐŚÖÑąèĔ ČäŚ×ÿëŚāèêòÿäĈäüŚ ďê üñŚāÖďòèĄùē ă ċòāðĀÐ×ÿÓăãäăãüñĈÐŚ éĀ ČééČëèČôÿ ÐāòãĂċèăèÙĄöäă ČééċãăðđÓăãĎèÐòüéæĄē ċòāùĀÖÓðúòĆüÓòüéÓòĀöÐĂúèãÑąèĔ Čôÿ äśüÖñüðòĀéöŚāðĀèďðŚďãśČÐśêÜ Š úāĎúśċòāďãś ċùðüďêêŠÜúāæćÐüñŚāÖðĄæāÖČÐśÑśüČòÐ æĄäē üś ÖæĂÓĆüċÙĆüē ðĀèē ċÙĆüē ðĀèē ĎèäĀöċüÖċÙĆüē ĎèÓöāðùāðāòåæĄċē òāðĄĎèùăÖē æĄċē òāæĂďãś íąÖē äĀöċüÖÐŚüèÓăãďêíąÖē ÓèüĆèē úāæāÖ üüÐæĄèē āŚ ×ÿċêŢèďêďãśôüÖÓăãèüÐÐòüé úāÐċòāäśüÖÐāòċêŢèëĈèś ĂüñŚāċãăèäāð æāÖæĄ×ē ÿíāċòāďêČäŚĎúśċãăèüĄÐæāÖæĄñē ÖĀ

ďðŚðĎĄ ÓòďêČôÿæăÖĔ òŚüÖòüñďöśĎúśÓèüĆèē ċãăèäāðċðĆüē ċòāæĂùĂċòĒ×úāÐÓćâċêŢè ċíĄñÖČäŚÓèæĄÓē ãă ČôÿöāÖČëèÐĒôüÖċòăðē üüÐċãăèæāÖČôÿôÖðĆüæĂċòăðē ×āÐċôĒÐ ČôśöÓŚüñđčäÓöāðìŠè×ÿċêŢèċíĄñÖ ÓöāðìŠèúāÐċòāďðŚċòăðē ùòśāÖČéŚÖċòĆüē ÖæĄē ċòāÓăãüüÐðāċêŢèÑĀèĔ äüèÐāòÐòÿæĂöŚā ċòāÓöò×ÿċòăðē ×āÐċòĆüē ÖďúèČôÿÐśāöäŚüďê üñŚāÖďòċäăðČòÖĎúśĎ×ċòāôćÐċðĆüē ôśðČôÿ ñĆèüñŚāÖðĀÖē ÓÖČôÿÐśāöċãăèüñŚāÖïāÓïĈðă ċòāüā×ċêŢèúèąÖē ÓèĎèèĀèĔ æĄÓē öāðìŠèðā ÓòüéÓòüÖďöśďãś ÙĄöäă ċòāðĄċöôāďðŚðāÐèĀÐæĄ×ē ÿúñăé×ĀéùăÖē äŚāÖđüñŚāÖĎ×úöĀÖċöôāúðćèďêďöÐöŚāæĄē ċòāòĈś ċëôüČêŗéċãĄñöÐĒČÐŚČôÿúðãČòÖæĄē ×ÿæĂäāðÓöāðìŠè ÓĂöŚāİċãĄñĖ öıðĀèċêŢèäĀöÙÿôüÓöāð ùĂċòĒ×ċòāċùðüċðĆüē ċòāÓăãöŚāċãĄñĖ öÓŚüñæĂ èĀèĔ ÓĆüäĀöæĂôāñÓöāðùĂċòĒ×ÑüÖÙĄöäă ùŚöèĎúÜŚ×ÿòüĎúś×öèäĀö×èČæéæĂüÿďò ďðŚæèĀ åąÖÓŚüñôćÐðāùĈś ùćãæśāñÐĒďðŚċùòĒ×

üĄÐíĈãÓĂæĄüē èĀ äòāñäŚüÓöāðùĂċòĒ×ÓĆüÓĂ öŚāİåśāıåśāöĀèèĀĔèØĀèæĂåśāöĀèèĀĔèØĀè íĈãÓĂöŚāİåśāıÓĆüÓĂæĄċē òāíĈãċðĆüē ùāñ ďêċùĄñČôśöČôśöæĂďðċòāåąÖĎÙśÓĂùüÖÓĂèĄĔ éŚüñèĀÐ ċòăðē bbbåśāÓćâñĀÖďðŚďãśċòăðē ÓăãbbbåśāÓćâ ñĀÖďðŚďãśÓãă æĂbbbåśāÓćâñĀÖďðŚďãśæĂďðŚöāŚ ×ÿċíĆüē ČÐśêÜ Š úāÑüÖöĀèèĄĔ úòĆüùòśāÖæāÖ ċãăèæĄãē ÐĄ öŚāċíĆüē öĀèíòćÖŚ èĄĔ ċíĆüē äĀöċüÖċíĆüē ÓèæĄċē òāòĀÐÓèæĄêē òÿùéÓöāðùĂċòĒ×ÓĆü ÓèæĄÐē ôśāìŠèČôÿÐôśāÐśāöÓèæĄöē āÖ ċêŖāúðāñČôÿċãăèďê×èåąÖÓèæĄðē üÖďê ÑśāÖúèśāČôÿòĈöś āŚ ċòāäśüÖÐāòüÿďòÓèæĄē ĎÙśĎ×ČôÿùðüÖüñŚāÖåĈÐöăçĄ ċòāæćÐÓèċêŢè ÓèđèĀèĔ ďãśċíĄñÖČäŚċÙĆüē ðĀèē ČôÿÐśāöċãăè ċíĄñÖÐśāöČòÐÐĒùĂċòĒ×ďêÐöŚāÓòąÖē æāÖČôśö ċíòāÿÓöāðÐôśāæĄ×ē ÿÐśāöċãăèÐśāöČòÐèĀèĔ ċêŢèČòÖëôĀÐãĀèæĄùē ĂÓĀÜæĄùē ãć ðüÖďêùăďðŚ öŚāüÿďòæĄÓē â ć äśüÖÐāòðĀèüñĈäŚ òÖèĀèĔ Čôÿ ðĀèòüĎúśÓâ ć ðāċêŢèċלāÑüÖðĀè

Sponsor by

LOGO 36

MG*bMG_-ÿD*ETD

7O*$TEG*a)K5TL;S<L;Z;_ET 9WgOD[«« `GR@Eÿ_.;7_9-Sg;LIDeLUMES<*T;`7**T;7O*9WgÀìꪾïñÀïâÞñæìëLIDGhU;ULc7GCT$'ES<9Wg;Wg


Ad 1/4 = 80x118 mm.

Ad 1/4 = 80x118 mm.

Ad 1/4 = 80x118 mm.

Ad 1/4 = 80x118 mm.
Subscription now!!!

>

CZCLCT-þ$ `GIaO$TL6We$fCT8X*'Z5`GI7Oc=cC7O*DYCcC7O*%O MEāO`O<+þi$%O*_@YgO;OT;_ET$fLTCTE8_+O$S;c69Z$9W 9Z$e_6YO;_@ETRITMG*bMG_-ÿD*ETDc6_=6ES<LCS'E LCT-þ$ETD=`GIb;ET'T8[$CT$e`'¬¯¶¶<T9¬= 6I;žžžLCS'E$O;°­9T;`E$ES<c=_GD_LYhODY6LZ6_9M bL`GI';MG*bMG$S;9Sh*_CYO* LCS'ELCT-þ$®=b;ET'T_@WD* ¯¶¶¬®¯,<S<OT;7GO69Sh*= a6DaO;_*þ;_%T<S‰-ÿMG*bMG_-ÿD*ETD:;T'TE « `GIL*_O$LTEb<_=DOV;CT9WgâêÞæé·«« MEā7V67O'Z5MG*bMGa9E 7Sh*`7_IGTµ·­­ª®µ·­­;«+S;9Eª_LTE

LCS'ELCT-V$MG*bMG`C$$T.W;IS;;WhAEW

æĄēíĀÐčòÖČòðúòĈðĈôÓŚāéāæòāÖöĀô ċòĄñèčêòČÐòðÐòāîîőÓîòĄæĄē$PNBSUðĈôÓŚā éāæòāÖöĀô éĀäòòĀéêòÿæāèüāúāòæĄēýĀÐċÙĄñÖòāñðĈôÓŚā éāæòāÖöĀô ÐòÿċêŘāèŚāòĀÐ×āÐòśāèðĈôÓŚāéāæòāÖöĀô

`<<AOECLCS'ELCT-þ$;V7DLTE %OC[GLI;7SI èāñ èāÖ èāÖùāöùÐćôüāñć üāÙĄíÓüôĀðèŞæĄēÙüéÖāèüãăċòÐ L8T;9Wg+S6L* éśāè éòăøĀæòśāè ċôÑæĄēúðĈŚÚüñ åèèäĂéôüĂċïü ×ĀÖúöĀãòúĀùďêòøâĄñŞ čæò÷ĀíæŞ&NBJM

+Ă6IT*;V7DLTEMG*bMG_-ÿD*ETD L8T;9WgET-$TE ċæ÷éāôċðĆüÖċÙĄñÖòāñ æĄöē āŚ ÐāòüĂċïüċðĆüÖ ċæ÷éāôäĂéôéśāèãĈŚ ċæ÷éāôäĂéôČðŚôāö æĄöē āŚ ÐāòüĂċïüČðŚùāñ æĄöē āŚ ÐāòüĂċïüČðŚ×èĀ æĄöē āŚ ÐāòüĂċïüċÙĄñÖČùè ÐāòæŚüÖċæĄñē öċÙĄñÖòāñ úśüÖùðćãòåďîċÙĄñÖòāñ aE*`EC¬EWLOE9¬L=T òăðÐÐòĄùüòŞæ ċöĄñÖüăèæòŞ öĀÖÓĂ üăèæòŞÓĂ čòÖČòðČðŚčÑÖċãôäśāéĈäÐă .BFLIPOH%FMUB#PVUJRVF )PUFM ôāôĈèāŚ čýċäĒôČüèãŞòĄùüòŞæ -BMVOB)PUFMBOE3FTPSU 38

MG*bMG_-ÿD*ETD

čòÖČòðïĈĎ×Ďù 1IV$IBJTBJ )PUFM čòÖČòðċãüÿċôċ×èãŞċÙĄñÖòāñ 5IF-FHFOE$IJBOH3BJ )PUFM ãćùäă ďüùŞČôèãŞòĄùüòŞæ %VTJU*TMBOE3FTPSU ðĀèäòăèĄ éĈäÓă òĄùüòŞæ .BOUSJOJ#PVUJRVF3FTPSU čòÖČòðèĔĂčÑÖòăċöüòŞďÚãŞ /BNLIPOH3JWFSTJEF)PUFM číçăöė ãôòĄùüòŞæČüèãŞùêā 1IPXBEPM3FTPSU4QB čòÖČòðéśāèùćèæòĄ #BBO 4PPOUSFF)PUFM ET;OTMTE¬_'EYgO*6YgC òśāè)VHċÙĄñÖòāñ òśāèÓòĀöÓćâäăðĖ òśāèíāòāčéôā

òśāèÐāČîïĈöāòĄ òśāèÐāČîéśāèÙĄöäă ĎúðŚ òśāèüăùòÿãĄ MT*ET;9SgIc= ċÚĒôæòĀôíôāÚāċÙĄñÖòāñ òśāè,WDÓüðíăöċäüòŞ òśāèċæÓčèÓüð òśāèċùòăðùöñ òśāè)VHċÙĄñÖòāñ ČðÓčÓò òśāèČðŚùāñčîčäś L8T;JX$KT ðúāöăæñāôĀñČðŚîāŖ úôöÖ ðúāöăæñāôĀñòāÙïĀÝċÙĄñÖòāñ ùåāéĀèÓüðíăöċäüòŞüāòŞæäăù ùåāéĀèÐöãöăÙāċãüÿċéòè <EVKS99SIE¬9O*_9WgDI úèāèÓĂæĀöòŞ

ùðéĀäæă öĀ òŞ ùñāðċîőòùŞ æĀöòŞ èÓòÙĀñČüòŞ ċÙĄñÖòāñîāòŞüùĄ æŞèüòŞæèĂ ċæĄñē ö ðĀâàċôñŞæòāċöô ċÙĄñÖĎúðŚãăùÓĀîċöüòĄē æĀöòŞ ċèċ×üòĀôčîÐĀù éòăøæĀ èüòŞæùñāðæòāċöô ×ĂÐĀã ČöŚèČÐśöæòāċöô üāòŞíĄæĀöòŞ úðăÖæòāèùêüòŞä L8T;9Wg_O$-;OYg;e ùèāðéăèČðŚîāŖ úôöÖ ÷ĈèñŞéòăÐāòüăÚÚĈ ć ċÙĄñÖòāñ ÷ĈèñŞéòăÐāòčäčñäśā ÷ĈèñŞéòăÐāòċÙîčòċôĒä ÷ĈèñŞéòăÐāòðăäÚĈéÙă ă

öćá÷ă ÐĀ ãăÓė ôăèÐă ċÚĒèæòĀô ÓôăèÐă úðüêôĆðĔ ÓôăèÐă úðüöĀÙòÿ ÓôăèÐă úðüÙĀñÙāÜ čòÖíñāéāôčüċöüòŞéòćÓŜ čòÖíñāéāôċÙĄñÖòāñêòÿÙāèć ċÓòāÿúŞ čòÖíñāéāôċÐøðòāøÝ÷òĄéòć èă `+$<Z''G9SgIc= åèèÓèċãăèöĀèċùāòŞ äôāãèĀãðúāöăæñāôĀñČðŚîāŖ úôöÖ IT*7T*+S*MIS6 ÐòćÖċæíðúāèÓò ċÙĄñÖĎúðŚ ÐòÿéĄē *úðāñċúäć ċíăðē ×ćãĎúðŚäāðíĆèĔ æĄäē āŚ ÖæćÐđċãĆüè


MG*bMG_-每DD*ETD *ETD39 MG*bMG_-每 39


นิตยสารหลงใหลเชียงราย  

หลงใหลเชียงรายเป็นนิตยสารแจกฟรี รายเดือน ของเชียงราย