Page 3

3

AVRUPA

Haberler

5 Nisan 2019 Cuma

Vatan Öz Gazetecilik Hak ve Sorumlulukları - 3 vatanoz@avrupagazete.com GAZETECİNİN DOĞRU

ırkına, milliyetine, dinine, cinsiyetine,

DAVRANIŞ KURALLARI

cinsel eğilimine, hastalığına veya fiziksel, zihinsel özürlü olup olmamasına

Haber-Yorum: Haber ile yorum ve

dayandırılmamalıdır. Kişinin bu özel

görüş ayrımı açık yapılmalı, okurun ve

durumu, alay, hakaret, önyargı konusu

izleyicinin neyin haber, neyin yorum

yapılmamalıdır.

olduğunu kolayca seçebilmesi sağlanmalıdır.

Sağlık: Sağlık konusunda sansasyondan kaçınmalı, insanları umutsuzluk veya

Fotoğraf - Görüntü: Fotoğraf ve görün-

sahte umut verecek yayın yapılmamalı-

tünün güncel olup olmadığı açık bi-

dır. Tıbbi alandaki araştırmalar kesin-

çimde belirtilmeli, canlandırma

leşmiş sonnuçlar gibi

görüntülerde de bu, izleyicinin fark

yayınlanmamalıdır. İlaç tavsiyesinde

edebileceği biçimde ifade edilmelidir.

mutlaka uzmana danışılmalıdır. Hastanelerde araştırmalar yapan, bilgi ve gö-

Haber - İlan (Reklam): Haber ve yorum

rüntü almaya çalışan gazeteci, kimliğini

metinleri veya görüntüleri ile İlan - rek-

belirtmeli ve girilmesi yasak bölümlere

lam amaçlı metinlerin ayrımı hiç bir ka-

ancak yetkililerin izniyle girmelidir.

rışıklığa yer bırakmayacak ölçüde

Yetkilinin, hastanın veya yakınının izni

yapılmalıdır.

olmaksızın hastane ve benzeri kurumlarda hiç bir yolla ses ve görüntü alın-

Yargı: Hazırlık soruşturması sırasında

mamalıdır.

soruşturmayı zaafa uğratıcı, yönlendirici biçimde haber ve yorumdan kaçı-

Hediye: Yayın Öncesi kararlarla ve ya-

nılmalıdır. Yargılama sürecinde de

yınlarla ilgili ön yargı, kuşku yaratacak

haberler her türlü ön yargıdan uzak ve

her cinsten kişisel hediye ve maddi

kesinlikle doğruluğundan emin oluna-

menfaat reddedilmelidir.

rak sunulmalıdır. Gazeteci yargı sürecinde taraf olmamalıdır. Yargı kararı

Müessese Çıkarı: Gazetecinin bir basın -

kesinleşmedikçe, bir sanık suçlu ilan

yayın organındaki işlevini "Hak ve So-

edilmemelidir. Haberlerde ve yorum-

rumluluk Bildirgesi" ndeki hakları, so-

larda suçluymuş gibi değerlendirmeler

rumlulukları ve görevleri belirler.

yapılmamalıdır.

Gazeteci, bu mesleki çerçeve ile yayın organının çizgisi dışında, müessese çı-

Çocuk: Çocuklarla ilgili suçlarda ve cin-

karı söz konusu olsa dahi, hiçbir faali-

sel saldırılarda sanık, tanık ya da mağ-

yete gönüllü olarak veya zorla

dur (maktul) olsun, 18 yaşından

katılmamalıdır.

küçüklerin açık isimleri ve fotoğrafları yayınlanmamalıdır. Çocuğun kişiliğini

Özeleştiri: Gazeteci ile basın - yayın or-

ve davranışlarını etkileyebilecek du-

ganları, tekzip ve cevap hakkı gibi zo-

rumlarda, gazeteci, bir aile büyüğünün

runlulukların dışında da, yanlışları

veya çocuktan sorumlu bir başkasının

düzeltmeli ve özleştiri yapmalıdırlar.

izni olmaksızın çocukla röportaj yapmamalı veya görüntüsünü almaya ça-

Taraf olma: Gazeteci ve yayın organı,

lışmamalıdır.

her ne nedenle ve her ne biçimde olursa olsun, taraf oldukları bir olaydaki ko-

Cinsel saldırılar: Cinsel saldırı mağdur-

numlarını kamuoyuna açıkça belirtme-

larının fotoğrafları, görüntüleri veya

lidir. Yayın organı yahut yorumcu,

kimlikleri, açık kamu yararı olmadıkça

siyasi, ekonomik ve toplumsal tercihle-

yayınlanmamalıdır.

rinin doğrultusunda yayın yapabilir. Bu durumda bu tavır açıkça ortaya ko-

Kimlik veya özel durum: Açık kamu

nulmalı, ayrıca yorum ile haber - olay

yararı olmadıkça ve olayla doğrudan il-

ayrımı kesin biçimde yapılmalıdır.

gisi, bağlantısı bulunmadıkça, bir insanın davranışı veya işlediği suç, onun

Haftaya son bölüm

Profile for Vatan Londra

avrupa gazete egazete 5 nisan 2019  

avrupa gazete egazete 5 nisan 2019

avrupa gazete egazete 5 nisan 2019  

avrupa gazete egazete 5 nisan 2019

Profile for londra874
Advertisement