Page 10

10

AVRUPA

19 Nisan 2019 Cuma

Haberler

Avrupa Birliği'nde en uzun çalışma süresi İngiltere'de

A

vrupa Birliği genelinde tam zamanlı

ve Danimarka'daki işçilerin haftalık çalışma

işlerde en uzun çalışma saati haftalık

sürelerinin daha kısa olsa da daha verimli ol-

ortalama 42 saatle İngiltere'de bulu-

duklarını ortaya koydu. İngiltere'de haftalık or-

nuyor. İngiliz Sendikalar Kongresi'nin (TUC)

talama çalışma süresi son on yılda 18 dakika

hazırladığı rapora göre bu Avrupa Birliğinde

azalmış olsa da bu hızla aradaki fark 63 yılda

bir işçinin haftalık ortalama çalışma süresinden

kapanıyor. TUC Genel Sekreteri Frances

2 saat daha fazla. Danimarka'da işçiler haftada

O'Grady farklı ülkelerde çalışma saatlerini kı-

ortalama 37 saat çalışırken Hollanda, İtalya,

saltmanın sadece işçilere fayda sağlamadığını

Belçika, Fransa, İsveç ve İrlanda'da bu süre or-

aynı zamanda verimliliğinde arttırabildiğini

talama 39 saat. Öte yandan çalışma Almanya

belirtti.

İngiltere'de eşcinsellik

dersleri ilkokula indi

İngiltere’de ilkokullarda eşcinsellik ders-

men olarak çalışırken Facebook üzerinden

lerinin verilmeye başlanması planıyla ya-

açtığı bir kampanyayla İngiltere'de ilk-

şanan gerilim büyüyor.

okullarda "zorunlu cinsellik eğitimine"

İngiliz öğretmen ilkokullarda eşcinsellikle

karşı

alakalı derslere muhalefet edince işinden

istedi.Higgs'in, kendisi hakkında bilinme-

oldu.

yen bir kişi tarafından yapılan “homofo-

İngiltere'de bir kadın öğretmen kendi oğlu

bik ve önyargılı paylaşımlar” eleştirisiyle

dahil olmak üzere ilkokullarda çocuklara

görevine son verildi. Higgs'in internet

verilecek olan homoseksüellik derslerine

kampanyasının okulun itibarını zedele-

karşı internet üzerinden kampanya başlat-

diği öne sürüldü. Ancak disiplin kurulu

tığı için işinden oldu.

tarafından “filli bir delil” olmadığı da ak-

velileri

harekete

geçirmek

tarıldı. Higgs ve birçok aile, İngiltere'nin

İngiltere Müslüman Toplumu İlkokul Öğrencileri İçin Harekete Geçti

Müslüman toplumu da dahil, eşcinsel ve cins değiştiren insanlara saygı duyulması eğitimi verileceğini öğrendiklerinde okul-

43 yaşındaki Kristie Higgs adlı öğretmen

lardan çocuklarını geri almaya karar ver-

Hıristiyan ortaokulunda yardımcı öğret-

diler.

Profile for Vatan Londra

avrupa gazete egazete 19 nisan 2019  

avrupa gazete egazete 19 nisan 2019

avrupa gazete egazete 19 nisan 2019  

avrupa gazete egazete 19 nisan 2019

Profile for londra874
Advertisement