Page 22

22

AVRUPA

Haberler

17 Mayıs 2019 Cuma

İngiltere'de, sokak sanatçılarının yakından takip ettiği ve kuruluşundan itibaren desteklerini esirgemedikleri bir organizasyon var. “Uthink" bu organizasyonun ismi. Aslında kar amacı gütmeyen sanatçı dostu bir yardım derneği "Uthink". Edinburg, Newcastle ve Londra'daki binalarında genç sanatçılara çalışma ortamı ya-

Londra’da Sanatın Yüzölçümü Genişliyor

Sokak Sanatı Eser Nisan Yağmur

ratıyor, sergi açma fırsatı veriyor ve ücretsiz kurslar düzenliyor.

verler hem sevdikleri sanatçıların eserlerini

"Tour13" projesinin benzeri aslında bu et-

Bir çok sokak sanatçısının stüdyosu bu ku-

birinci elden edinme hem de onları yakın-

kinlik. Bu sayfanın takipçileri hatırlar; Pa-

rumun çatısı altında.

dan tanıma fırsatı yakaladılar kendi atölye-

ris'in 13. bölgesinde yıkılmak üzere olan 13

Geçtiğimiz haftasonu organizasyonda faali-

lerinde.

katlı bina, dünyanın önde gelen 350 sanat-

yet gösteren sanatçılar, stüdyolarının kapı-

Geçtiğimiz ay derneğin "London Calling

çısı tarafından boyanmış, bina 1 ay boyunca

larını ilk kez takipçileri için açtılar.

Blog" ile beraber düzenlediği etkinliğin

sanatseverlerin ziyaretine açık kalmıştı.

Soho'da bulunan dernek binasında sanatse-

açılışını yurtdışında olduğum için kaçırmış-

"Tour13" dünyanın sayılı kuratörleri ve

tım.

sponsorları sayesinde büyük ses getirmişti.

Sokak sanatı severlerin yakından takip ettiği

"Uthink'in" gerçekleştirdiği Soho projesi ol-

blog, “Uthink" in desteği ile 2.yıldönümünü,

dukça mütavazi "Tour13" ile kıyaslandı-

dernek binasının yanında yer alan 6 katlı

ğında. Ancak birbirinden değerli 37

boş metruk binanın içini 37 sanatçı ile bera-

sanatçının yaptığı harika eserler "Tour13" ile

ber boyayarak 2 gün boyunca kutlamıştı.

yarışacak değerde. Bu yüzden gönül isterdi

Geçtiğimiz haftasonu derneği ziyaretim sı-

ki Soho'da ki bina da Tour13 gibi yıkılana

rasında organizasyonda görevli arkadaşım,

kadar sanatseverlerin izlenimine açık kalsın.

sokak sanatı severlerin yakından tanıdığı

Harika eserler binada hapis zira!

isim Monoprix, binanın kapılarını benim

Soho "Uthink" sayesinde sokak sanatı ile ta-

şehrimizde. İngiltere milli piyangosu "Na-

için özel olarak açtı. Kaçırmış olduğum et-

nıştı. Bundan sonra sokak sanatçıları sık sık

tional Lottery" ye de teşekkürler. Bu organi-

kinliğin harika eserlerini görme şansı yaka-

göreceğiz Soho'da.

zasyonun temel desteği,sponsoru çünkü.

ladım.

Londralılar sadece eğlenmek için değil, du-

Darısı ülkemizin başına diyelim.

Her katı 150 metre kare olan 6 katlı bina sa-

varlara yapılan eserleri görmek, sergileri zi-

Genç sanatçılarınızın kendilerini ifade ede-

natçılar tarafından rengarenk boyanmış

yaret etmek için de uğrayacak artık West

bileceği platformlara acil ihtiyaçları var

metruk bina galeriye dönüşmüş.

End'e.Bunun için kocaman bir teşekkür der-

çünkü!

Bundan yaklaşık 5 yıl önce Paris'de yapılan

neğe. Sanatın yüz ölçümünü genişletiyor

Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın!

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

3. Bölüm Hazırlayan: Hüseyin Doğan Ahioğlu

(KUTLU AMARE) KUT-ÜL AMARE ZAFERİ kan kardeşidir. O dönemde Amerika ve İngil-

edildiği öne sürüldü. Medyada yer alan haber-

tere’nin detaylarını bilmediğimiz açık veya gizli

lerde, 2016 yılı meclisinde görev alan Başbakan

Atatürk ve Cumhuriyet değerleri

talepleri ile Kut-ül Amere savaşı ve zaferi Tür-

Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in talebi nedeniyle Milli

Bu önemli ve pahalı zaferi comhuriyetin ilk yılla-

kiye’de bir daha gündeme gelmez konuşulmaz.

Eğitim Bakanlığı'nın, "Kut- ül Amare Zaferinin"

rında ulusca kutluyoruz ancak 1950’deki Türkiye

Ondan sonraki iktidarlar zamanınında da bu böy-

yurt çapında kutlanması talimatını verdiği de du-

Cumhuriyetinde ilk çoğulcu seçimlerde iktidara

lece devam eder, ta ki Osmanlı sevdası ile bilinen

yuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

gelen ve 1960 da acı bir şekilde askeri darbe ile ik-

günümüz iktidarı AK hükümetlerine dek.

23 Nisan'da "Beştepe Külliyesi'nde", çocuklarla

tidarda inen Demokrat Parti zamanında bu zaferi

Her ne kadar Amerika’da uzun yıllar Türkiye’de

gerçekleştirdiği buluşmada, "Çanakkale ve Kut-ül

yavaş yavaş kutlamıyoruz. Tıpkı bu günkü iktida-

iktidarın dostu ne destekleyicisi olarak görünmüş

Amare'deki savaşlar için, “Bunların her biri bizler

rın Atatürk ve Cumhuriyete ait olan bir çok değer-

ise de 1960 askeri ihtilalin ayak sesleri gelmeye

için pusula gibidir” nitelemesini yapmıştı. Erdo-

leri yavaş yavaş itibarsızlaştırıp gündemde

Türkiye hem siyasi, hem ekenomi, hemde sosyal

ğan, 28 Nisan'da ise, "Önder İmam Hatip Gençlik

düşürmeye gayret ettiği gibi. Zira adı geçen döne-

olarak kaosa girmeye başladığı son yıllarında De-

Buluşması toplantısında, "Yarın yüzüncü yıldönü-

lumları sahipsiz bırakmasın." "Genelkurmay Baş-

mim iktidarı ve lideri kelimenin tam anlamı ile

mokrat Partiyi yalnız bırakmış bu arada artık Kut

münü idrak edeceğimiz Kut-ül Amare zaferi var

kanlığı tarafından başlatılan Türkiye Şehitlerini

Amerikancı olduğu söylenir. İngiltere ise önce Ça-

bayramı çoktan unutulmuş oluyordu. Kut-ül

ki adeta tarih sayfalarından ve milletin hafızasın-

Anıyor etkinliği kapsamında, 09 Eylül 2015 tari-

nakkalenin sonrada Kut-ül Amere savaşının mağ-

Amere savaşı, zaferi ve bayramının Türkiye’nin

dan silinmeye çalışılmıştır.1916’da beri general,

hinde Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi Ko-

lubüdür ancak Amerika’nın ezeli ve ebedi dostu

gündeminde çıkartılmış ve ondan sonraki nesille-

beşi subay, 13 bin askerle teslim olan İngiliz or-

mutanlığında, Birinci Dünya Savaşı , Kut-ül

rin bu olayda bi-haber yetiştirilmiş olmalrının en

dusu için bu tarih kara bir gündür. Ama sanki bu

Amare Cephesi şehitlerinden Piyade Çavuş Sola-

yaygın anlatımı bu minvaldedir.

tarih İngilizler için değil, bizim için kara bir gün-

koğlu İshak'ın aziz ruhu için tören düzenlendi." 8

müş gibi sakladılar" demişti.

Mart 2016'da da, Kara Kuvvetleri Komutanlığı,

Başbakan Davutoğlu, 26 Nisan'da, partisinin Grup

konuyla ilgili bir sempozyum düzenlemiş. Daha

Toplantısı’nda Kut-ül Amare'ye atfen şöyle de-

da geriye gidince, örneğin 2007'de de, Genelkur-

mişti: “İnşallah cuma akşamı Cumhurbaşkanımı-

may nezdinde, "Kut-ül Amare Zaferi" önemli bir

Şimdi gelelim Türkiyeye unutturulan bu önemli

zın himayesine kutlanacaktır. Bir taraftan 24 Nisan

gündem maddesiymiş. O dönem, Genelkurmay'a

tarihi zaferin tam bir asır sonra nasıl tekrar gün-

Çanakkale’yi hatırlarken diğer taraftan 29 Nisan

bu unutulmuş zaferi hatırlattığı için teşekkür eden

deme getirildiğine ve neler yapıldığına.

Kut-ül Amare’yi hatırlıyoruz. Aramızda kavmi-

kaynaklar var. Ancak, Genelkurmay'ın o dönemki

İngiliz ordusu için tarihi kara bir gün

yetçilik, mezhepçilik fitnesine karşı Kut-ül

kendi kayıtlarına internetten ulaşılamıyor. Farklı

Türkiye’de gazetelerde 2016 yılı, 23 Nisan Çocuk

Amare’nin birleştirici ruhu çok anlamlıdır. Allah

kayıtlarda da, sadece "E-Muhtıra'nın" da yayınlan-

ve Milli Egemenlik Bayramı kutlamaları arka

dün olduğu gibi bugün de yeryüzünün vicdanı

dığı 2007'de değil, sonrasında da, bu savaşın Ge-

planda bırakılırken "Kut- ül Amare Zaferi'ne" yö-

olan, hak ve hakikatin savunucusu olan milleti-

nelkurmay'ın ilgi odağında olageldiğine yönelik

nelik kutlamaların ön plana çıkarılmasının tercih

mizi ve devletimizi daima payidar eylesin, maz-

bilgiler var. Devamı Haftaya

KUT-ÜL AMERA ZAFERİNİN TEKRAR GÜNDEME GELİŞİ

Profile for Vatan Londra

avrupa gazete egazete 17 mayis 2019  

avrupa gazete egazete 17 mayis 2019

avrupa gazete egazete 17 mayis 2019  

avrupa gazete egazete 17 mayis 2019

Profile for londra874
Advertisement