Page 20

20

AVRUPA

Haberler

17 Mayıs 2019 Cuma

İngiltere Güzellik Kraliçesi Türkiye’nin tanıtım yüzü oluyor Kraliçe Fethiye’de Yamaç Paraşütü Yapacak

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Eco Travel Direktörü Ali Keskin, “İngiltere Güzellik Kraliçesi’ni Türkiye’de ağırlamaktan mutluluk

Tanıtım amacıyla daha önce Türkiye’de değişik

duyuyoruz. İngiltere Güzeli Alisha Cowie ve İn-

dönemlerde çok sayıda İngiliz gazeteciyi misafir

giltere’nin en başarılı video blogger ekibini 14-19

ettiklerinin altını çizen Eco Travel direktörü Keskin,

Mayıs tarihlerinde Dalaman bölgesinde misafir

“Son olarak Aralık ayında gazete, magazin dergisi,

edeceğiz. 6 gün boyunca bölgede değişik yerlerde

blogger ve televizyon yapımcılarından oluşan 10

tanıtım çekimleri yapacağız. Bu projenin Dalaman

kişilik bir ekiple Dalyan'a gelmiş ve bölgenin tanı-

Bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye’nin tanıtı-

tımını yapmıştık. Bu projenin devamı niteliğinde

mına büyük katkı sunacağını düşünüyoruz. Pilot

olan tanıtımlar kapsamında bu kez toplamda 6 gün

proje olarak ilk olarak Dalaman

sürecek tanıtım boyunca Fethiye, Göcek, Dalyan

bölgesinde gerçekleşecek

ve Marmaris bölgelerinde çekimler gerçekleşecek”

mavi yengeç yedireceğiz. Ayrıca Kayaköy Açık

ye’ye gelmiştim ve çok etkilenmiştim. Tekrar Tür-

olan tanıtım cekimlerini

dedi. Keskin, “6 gün boyunca oldukça yoğun bir

Hava Müzesi’nde de tanıtım çekimleri yapılacak.

kiye’ye gelmekten ve tanıtım filmlerinde yer ala-

daha sonra Türki-

programımız var. Çekimler kapsamında İngiltere

Dalyan’da Kaplumbağa Hastanesi’ni ziyaret ede-

cağım için çok mutluyum. Resimlerde gördüğüm

ye’nin diğer bölgele-

Güzeli’ne Fethiye’de yamaç paraşütü yaptıracağız.

ceğiz. Marmaris, Selimiye, Akyaka bölgelerinde

kadarıyla Dalaman çok güzel bir bölge ve burada

rinde

de

Ayrıca Göcek’te tekne turu yapıp Dalyan Kanalı,

özel çekimler yapılacak. Çekimler sonunda böl-

bulunacağım için çok heyecanlıyım” diye ko-

gerçekleştireceğiz” diye

Kaya Mezarları, İztuzu Plajı'nı gezdireceğiz. Krali-

geyle ilgili kısa tanıtım videoları hazırlanıp bu vi-

nuştu.

çeye balık tutturup, bölgenin sembollerinden olan

deolar sosyal medya kanallarında milyonlarca

konuştu.

AİLE HUKUKU Avrupa Ajansı / AVA| Londra

sarsıldığı yönünde mahkemeye nedenler sunmak gerekmektedir.

Aile birliğimizi ve çocuklarımızı korumak elbette

Bu nedenlere örnek vermek gerekirse;

ki hepimizin en önemli öncelikleri arasında yer

** Eşlerden birisinin aile bireylerini ve özellikle

almaktadır. Ancak bazı durumlarda özellikle

çocukları ihmal etmesi,

günümüz koşullarında elimizden gelen her türlü

** Eşlerden birisinin diğer eşe karşı şiddet uygu-

çabayı göstermemize rağmen aile birliğimizin

luyor olması,

devamını sağlamakta zorlanabiliriz ve malesef

** Eşlerden birinin diğer eşi ekonomik açıdan zor

aile birlğimizi noktalamak durumunda kalabi-

durumda bırakması ve evin genel ihtiyaçlarının

liriz.

karşılamıyor olması,

Advantage Avukatlık direktörü avukat Fidan

** Eşlerin birbirleriyle ortak olarak geçirdikleri

Osoy, Avrupa gazetesine aile hukukunu açık-

vaktin yok denecek kadar azalmış olması,

ladı. Açıklama şöyle:

** Eşlerden birinin karşı tarafı aldatması; onur ve

“Evlililiğinizi sonlandırmak durumunda kalma-

gurur kırıcı bir davranış ve tutum içerisinde ol-

nız halinde yasal şartlar konusunda ve ileri ki ha-

ması,

yatınızda bir hak kaybı yaşamamak adına Aile

** Eşlerden birisinin ortak yaşanan haneyi terk

hukuku konusunda uzman bir avukatla hareket

etmesi ve karşı tarafın ısrarına rağmen ortak ya-

etmenizde önemli ölçüde fayda bulunmakta-

şanan haneye geri dönmemesi.

dır.Öncelikle belirtmek gerekirse; Türkiye’de ev-

** Eşlerin uzun bir süre ayrı yaşıyor olmaları.

lenilmiş olması İngiltere’de boşanma davası

Advantage Avukatlık ofisi olarak aile ve çocuk-

açmanıza engel değildir. Daha açık bir ifade ile;

larınızla ilgili hukuksal sorunların duygusal ve

Türkiye’de yasal şartlarda evlenmiş olmanız ha-

aynı zamanda zor bir süreç olduğunun farkın-

linde İngiltere’de boşanma davası açabilir ve da-

dayız. Bu sebeple aile hukuku konusunda yirmi

vanızısonuçlandırabilirsiniz. Ancak İngitere’deki

yıla aşkın tecrübesi bulunan avaukatımızla gerek

boşanma kararınızın Türkiye’de tanınması yö-

İngitere’deki gerekse Türkiye’deki boşanma ve

nünde belirli işlemlerin yapılması gerekir. Başka

mal paylaşımı davalarınızı takip edebilir her

bir ifade ile; İngiltere’de boşanmış olmanız Tür-

türlü hukuksal haklarınızı mahkemeler nez-

kiye’de boşanmış olmanız anlamına gelmez. Az

dinde savunabiliriz. Unutmayalım haklarımızı

öncede belirttiğimiz gibi İngitere’deki boşanma

ne kadar iyi bilirsek men-

kararınızın Türkiye’de geçerli hale getirilmesi

faatlerimizi o kadar iyi

için belirli işlemlerin yapılması gerekir. “

İngiltere’de boşanma Bu önemli ayrınıtının dışında İngiltere’de boşanmanın gerçekleşebilmesi için belirli yasal şartların yerine getirilmesi ve mahkemeye bu yasal şartların ispatlanması gerekir. Bu yönde boşanmanın gerçekleşebilmesi içi evilik birliğinin temelinden

koruruz. Advantage Avukatlık Direktörü Avukat Fidan Osoy

Ali Keskin, İngiliz Güzel Cowie, Londra Büyükelçimiz Ümit Yalçın, YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç

kişiye ulaştırılacak” dedi. Keskin, “Londra Büyükelçimiz Ümit Yalçın başta olmak üzere, YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç ve tüm sponsorlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi. 

Alisha Cowie: “Türkiye’nin tanıtımını yapmaktan dolayı çok mutluyum” İngiliz Güzel Cowie, “Yıllar önce çocukken Türki-

İngiliz Güzel Cowie, Londra Büyükelçimiz Ümit Yalçın ve Ali Keskin,

Profile for Vatan Londra

avrupa gazete egazete 17 mayis 2019  

avrupa gazete egazete 17 mayis 2019

avrupa gazete egazete 17 mayis 2019  

avrupa gazete egazete 17 mayis 2019

Profile for londra874
Advertisement