Page 12

LÂMBALI KADIN 12

AVRUPA

Haberler

17 Mayıs 2019 Cuma

Birleşik Krallık İYİ Toplum Gönüllülerinden bir grup 12 Mayıs tarihinde "Dünya Hemşireler ve Anneler Günü"nde, "Lambalı Kadın" diye anılan hemşire Florence Nightingale'in Londra, St. Paul's Cathedral'inde bulunan anıtına giderek çiçek bıraktı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yazıları

Nato Krizi, PESCO ve Doğu Akdeniz

Gökhan Güler

NATO’da komutanlık devir teslim törenine üye olmayan Güney Kıbrıs’ın davet edilmesi üzerine ciddi bir kriz yaşandı. Bu gelişme üzerine Türkiye töreni terk etti. Nato’da yaşanan krizi doğru okuyarak akılcı şekilde tahlil etmek gerek! Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada,"SHAPE Karargâhının kendi inisiyatifiyle yaptığı anlaşılan bu sağ-

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Nightingale'in Londra, St. Paul's Cathed-

duyudan uzak davranışı kınıyoruz. Anılan

ral'inde bulunan anıtına giderek çiçek bı-

karargâhın, Türkiye dâhil, NATO üyelerinin si-

Birleşik Krallık İYİ Toplum Gönüllülerin-

raktı.İYİ Toplum Gönüllüleri Avrupa

yasi kontrolünde olduğunu ve bu anlayışla hare-

den bir grup 12 Mayıs tarihinde "Dünya

Gazeteye şu açıklamayı yaptı: “Biz Türkler,

ket etmekle mükellef bulunduğunu bu vesileyle

Hemşireler ve Anneler Günü"nde, "Lam-

topluma hizmet eden kişileri ve kurumları

hatırlatıyoruz. Bu tür emrivakilerden medet

balı Kadın" diye anılan hemşire Florence

asla unutmaz, minnettarlığımızı ifade et-

umulmasının, NATO ile AB arasındaki işbirliğine

meyi de bir vefa borcu biliriz.

yarar sağlamayacağı açıktır. NATO makamlarını, tüm İttifak yapılarının kollektif kararlara ve iki

Birleşik Krallık İYİ Toplum Gönüllüleri “Birleşik Krallık İYİ Toplum Gönüllüleri

örgüt arasındaki uzlaşılmış çerçeveye uygun biModern hemşireliğin kurucusu, kadın hakları savunucusu, Royal Red  Cross liyakat sahibi  Florence Nightingale

olarak bu yıl " Dünya Hemşireler ve Anne-

Birleşik Krallık İYİ Toplum Gönüllüleri icra Kurulu üyesi Serpil Köse ve Metin Sak'ın organize ettiği etkinlik ilgi gördü

çimde

davranmasını

temin

etmeye

çağırıyoruz."dedi. SACEUR'ün komuta devir teslim törenine, NATO nezdinde herhangi bir statüsü bulunmayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

ler Günü"nde, modern hemşireliğin kuru-

Nightingale hastanede hijyenik koşulları

nasıl oldu da birden bire davet edildi? Bu hamle

cusu, kadın hakları savunucusu, "Royal

oluşturarak orayı sağlığa uygun hale getir-

ile ne elde edilmek istendi? Avrupa’nın(AB) yeni

Red Cross" liyakat sahibi  Florence Nigh-

miştir. Gece-gündüz demeden yaralı ve

NATO’su olarak kabul edilen, ‘Daimi Yapısal İş

tingale'in anıtına çiçek koyarak minnet ve

hasta askerlere baktığı için kendisine "Lam-

birliği Savunma Anlaşması (Permanent Structu-

saygıyla andık. 1853-1856 yılları arasında

balı Kadın" da denilen sosyal reformcu,

red CooperationPESCO)’ 2017 yılının son çeyre-

gerçekleşen Kırım Savaşı'nda müttefikimiz

istatikçi, modern hemşireliğin kurucusu

ğinde, Avrupa Birliği (AB) üyesi 23 ülke

olan İngilizler, Osmanlı ordusuyla birlikte

Florence Nightingale'in anıtına "Dünya

tarafından imzalandı. Avrupa Konseyi üyelerinin

Rusya'ya karşı savaşıyordu. Yaralanan as-

Hemşireler Günü"nde çiçek koyarak min-

yeterli oyunu alarak yasal zemine kavuşmuş olan

kerler tedavi için İstanbul'daki Selimiye

nettarlığımızı ifade ettik.İcra Kurulu üyesi

PESCO'nun dayandığı temel yasal zemin, Avrupa

Kışlasına getirilen yaralıların çoğu pislikten,

Serpil Köse ve Metin Sak'ın organize ettiği

Birliği (AB) kurucu antlaşması olarak da bilinen

mikroplardan ve bakımsızlıktan ölü-

etkinlik turistler ve görevliler tarafından ilgi

Lizbon Antlaşması’nın 42. maddesi. O maddeye

yordu.1854'te kışlaya gelen bayan Florence

ile izlenip takdirle karşılandı.”

atıfta bulunan ve uygulamasını gösteren madde 46 ve bu maddelerin detaylı açıklayıcısı niteliğinde bulunan ise 10 No'lu Protokol’dür. Lizbon Antlaşması’nın 42’inci maddesinde savunma mekanizması öngörülüyor. Amaç operasyon yapabilecek uluslararası bir güce sahip olmak. Nihai amacın üye ülkelerden biri saldırıya uğradığında onu koruyacak bir ittifak oluşturmak olduğu son derece açık! Geçmişte de belirttiğim gibi anlaşılan o ki PESCO’nun Doğu Akdeniz’deki öncelikle hedefi Güney Kıbrıs’ı koruması altına almak. Güney Kıbrıs’ın, Türkiye’nin kıta sahanlığı içinde kalan 1,4,5,6 ve 7 numaralı kısımları ile KKTC’nin deniz sınır alanları ile örtüşen 1, 2, 3, 8, 9, 12 ve 13 numaralı alanlarını da içerisine kalan bölgelerde Rum tarafı lehine koruma oluşturabilmek! Güney Kıbrıs’ın ilan ettiği sözde MEB’i içerisinde ihale verdiği şirketlerin Türk Donanması tarafından engellenmesini bertaraf edebilmek! Güney Kıbrıs’ın AB, ABD, NATO ve PESCO üzerinden hamleleri devam ediyor! Son bir yıldır yazıyorum. Yine yazacağım; Türkiye ve KKTC, PESCO’ya karşı alınması gereken tüm tedbirleri ivedilikle almalıdır. Muhtemel karşı karşıya kalınacak senaryolara karşı hazırlıklı olunmalıdır! Oldubittilere karşı uyanık olmak gerek! Geç kalınması halinde ise telafisi mümkün olmayan durumlarla karşı karşıya kalabiliriz!

Profile for Vatan Londra

avrupa gazete egazete 17 mayis 2019  

avrupa gazete egazete 17 mayis 2019

avrupa gazete egazete 17 mayis 2019  

avrupa gazete egazete 17 mayis 2019

Profile for londra874
Advertisement