Page 1

Tradicional Catalan games

ZER Narieda (Spain)

Arrencar cebes Tots els jugadors menys un s'asseuen a terra, cadascun entre les cames del de darrere amb el més fort al final de tot i repenjat en una paret. Cada jugador ha d'agafar per la cintura el jugador del davant. Aleshores, el jugador que para, bo i dret, comença a estirar pels braços el primer de la fila fins a separar-lo (arrencar- lo) de la resta de la colla. Quan ho aconsegueix, el jugador arrencat passa a ajudar-lo a arrencar les cebes darrere seu, i així successivament fins que les han arrencades totes.

Pulling onions All players sit on the floor, each between the legs of the person behind. The strongest will sit in the end against a wall. Each player must take the waist of the player in front of him/her. Then there is a player who stands up and pulls the first person to separate him/her from the rest of the group. When he/she success then he/she has to pull another one and so on until all the onions are pulled.


Tradicional Catalan games

ZER Narieda (Spain)

El mocador Hi ha dos equips amb el mateix nombre de jugadors cadascun, enumerats en secret a partir del número 1 en endavant, però amb els mateixos números a cada equip. Just al mig del terreny de joc, s'hi posa un jugador que fa de jutge, i amb un mocador agafat amb la punta dels dits amb el braç estirat cap endavant. Quan aquest jugador diu un número, els jugadors d'ambdós equips que el tenen han d'anar corrents a intentar agafar el mocador i tornar al darrere de la seva línia. Si el jugador que ha agafat el mocador, mentre corre cap a la seva línia, és tocat pel jugador contrari, que el persegueix, queda eliminat. Si el perseguidor no el pot atrapar, l'eliminat és ell perquè no ha aconseguit el mocador. El joc s'acaba quan queden eliminats tots els jugadors d'un equip.

Handkerchief There are two teams with the same number of players each one, listed in secret from number 1 onwards, but with the same numbers on each team. Just in the middle of the pitch, there is a player with a handkerchief who is the refereer. This player says a number and then players from both teams have to run and try to catch the handkerchief behind his line. If a player catch the handkerchief he runs toward the line. If the player from the other team catch the person who has the handkerchief before he is at her house that is out of the game. The game ends when all players from one team are eliminated.


Tradicional Catalan games

ZER Narieda (Spain)

La xarranca Es fa un dibuix a terra amb diversos compart iment s quadrats. Des de fora es llança una pedra o un pal petit al primer quadre, i a peu coix s'ha de saltar fins al número 2, i després, al 3. Un cop aquí, s'ha de saltar amb els dos peus i col·locarse als números 4 i 5; d' aquí, altre cop a peu coix, se salta al 6, i després altre cop amb els dos peus als 7 i 8. Per acabar, es giravolta i es desf à el camí per arribar al quadre 2, on es recull la pedra del quadre 1 i se salta fins a fora. Si s' aconsegueix, es llança la pedra al quadre 2, i així successivament . Quan es trepitja ratlla o la pedra cau fora del lloc, es perd el torn.

La xarranca You need to draw a picture on the floor with several compartments. From outside you throw a stone or small stick to the first box, and hopping you have to jump to number 2, and then to 3. Once here, you must jump with both feet and place - to the numbers 4 and 5, here, again, hopping, you have to jump to 6 and then again with both feet to 7 and 8. Finally, you turn away and go back to box 2, where you pick up the first stone and you jump out. When the stone steps line or falls out of place, you lost your turn.


Tradicional Catalan games

ZER Narieda (Spain)

L’espardenyot Tots els nens en rotllana canten mentre un nen va voltant amb una sabata i la posa darrere d'algun company. I quan diuen, qui s'ha pixat al llit? El que té la sabata al darrere s'aixeca i persegueix al qui li ha posat.

L’espardenyot All the children sing in a circle while one child goes around with a shoe and puts it behind a child. And when he/she says, “who’s made wee-wee?” The person who has the sheo behind him/her stands up and tries to catch the person who did it.


Tradicional Catalan games

ZER Narieda (Spain)

Anell picapedrell Els nens estan en rotllana, asseguts a terra, tots posen les dues mans juntes. El qui dirigeix el joc porta dins de les mans un anell o una pedreta. Va de nen en nen posant la seva “capsa”. El rei deixa l’anell a la mà de qui vulgui, sense que els altres se n’adonin. Mentrestant va cantant la següent cançó: Sol, solell, la sort amb ell; Porta l’anell picapedrell; Qui va amb la lluna no té fortuna; Qui té l’anell porta el solell o la sort amb ell. Quan els ha visitat tots, pregunta: Qui té l’anell picapedrell? L’al·ludit obre les seves mans i assenyala qui pensa que el té. En cas d’equivocació el nen assenyalat torna a dir un altre nen, fins que algú ho endevini. El qui tingui l’anell serà qui dirigirà el joc la següent vegada.

Anell picapedrell All children sitting down in a circle, and all put their hands together. Who runs the game has a ring or a little stone. He is the king and he leaves the ring to someone who likes without letting other people realise. While singing the song: Sol, solell, la sort amb ell; Porta l’anell picapedrell; Qui va amb la lluna no té fortuna; Qui té l’anell porta el solell o la sort amb ell. Quan els ha visitat tots, pregunta: Qui té l’anell picapedrell? When the song stops he/she opens his/her hands and says those who think that have the ring. If it is wrong then someone else has to guess. Whoever has the ring will lead the game next time.


Tradicional Catalan games

ZER Narieda (Spain)

Un, dos, tres, butifarra de pagès El qui paga, es col-loca mirant una paret. La resta darrere una línia marcada a terra. El qui paga, pica amb les mans a la paret i diu:" Un, dos, tres, butifarra de pagès!" i es gira ràpidament. Mentrestant, els altres han avançat el més que han pogut cap a la paret i han de quedar-se quiets, perquè si veu algú movent-se, l’assenyala, i aquest ha de tornar a la posició inicial.

Un, dos, tres, butifarra de pagès The person who pays, is facing a wall. The rest of the children are behind a line marked on the ground. Whoever pays, says: "Un dos tres, butifarra de pages”!" and turn quickly. Meanwhile, others have advanced as much as they could towards the wall and have had to keep quiet, because if the person who pays see someone moving that must return to the starting position.

Traditional games  

traditional games

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you