Page 1

Eduquem per a la transformaci贸 social


MINYONS ESCOLTES I GUIES DE CATALUNYA És un moviment de voluntaris i voluntàries que treballem en l’educació en el lleure amb infants i joves de 6 a 19 anys, oferint-los l’aventura de créixer i aprendre mitjançant el mètode escolta i guia.

OBJECTIUS El mètode educatiu de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG) pretén que cada noi i noia esdevingui protagonista del seu propi creixement i de les accions que treballa en equip. L’objectiu és aconseguir un desenvolupament integral amb la finalitat que infants i joves es formin com a persones solidàries i compromeses amb la societat que els envolta.

EXTENSIÓ AL TERRITORI

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG) és un moviment estés al territori amb 139 agrupaments arreu de Catalunya i presència a 30 comarques i 95 municipis catalans. Té una organització descentralitzada mitjançant les demarcacions i cadascuna d’elles engloba diversos agrupaments i té una seu i/o subseu pròpia.

Les demarcacions de MEG són les següents: Girona (21 agrupaments) Vic (7 agrupaments) Manresa (19 agrupaments) Vallès/Maresme (14 agrupaments) Barcelonès (34 agrupaments dividits entre 4 sotsdemarcacions o sectors) Baix Llobregat/Garraf/Alt Penedès (17 agrupaments) Tarragona (12 agrupaments) Lleida/Solsona/Urgell (15 agrupaments)

Seguint la proposta pedagògica i metodològica de l’escoltisme i el guiatge, Minyons Escoltes i Guies de Catalunya treballa per l’educació integral de la persona a partir de l’experiència viscuda i de la transmissió de valors com el respecte, la tolerància, el diàleg o la interculturalitat, treballant per tal de “deixar aquest món un mica millor de com l’hem trobat”, tal com va dir Robert Baden-Powell, fundador de l’escoltisme.

Treball en xarxa i relacions externes MEG és un moviment actiu i implicat en els problemes de la societat i promou el treball en xarxa, a partir de la participació a diverses entitats i plataformes com:

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya és una de les associacions escoltes i guies més nombroses de l’Estat espanyol i, a Catalunya, és un referent tant de l’àmbit de l’educació en el lleure com del voluntariat. Té més de 13.000 afiliats, dels quals 2500 són caps (joves educadors i educadores) que amb la seva participació compromesa, contribueixen a transmetre els valors de l’escoltisme i el guiatge.

Percentatge d’infants i joves segons el grup d’edat - de 6 a 8 anys: 14 % (Castors) - de 8 a 11 anys: 30 % (Llops i Daines) - de 11 a 14 anys: 26 % (Ràngers i Noies Guies) - de 14 a 17 anys: 20 % (Pioners i Caravel·les) - de 17 a 19 anys: 10 % (Trucs)

- La Federació Catalana d’Organitzacions No Governamentals per la Pau (FCONGP) - La Federació Catalana d’Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament (FCONGP) - La Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR) - El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) - El Finançament Ètic i Solidari (FETS) - La Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC) - La Xarxa de Custòdia al Territori (XCT) - La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya - Canal Solidari – Oneworld - Aprenentatge i Servei - Senderi, Educació en Valors - Qui deu a Qui - Xarxanet, Xarxa Associativa i del Voluntariat de Catalunya - Xarxa per una Nova Cultura de l'Aigua

També forma part del Moviment escolta i guia nacional i internacional i som membres de: - La Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge (FCEG), - El Moviment Scout Catòlic (MSC), - L'Organització Mundial del Moviment Escolta (WOSM-OMMS), - L'Associació Mundial de les Noies Guies i Noies Escoltes (WAGGGS-AMGE), - La Conferència Internacional Catòlica de l'Escoltisme (CICS) i del Guiatge (CICG).


Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

ON I COM ES DESENVOLUPA AQUESTA TASCA EDUCATIVA?

LA PROPOSTA EDUCATIVA Minyons Escoltes i Guies de Catalunya fonamenta la seva tasca educativa en el treball pedagògic i la formació en valors i té la voluntat d’aconseguir que els seus membres participin activament en el seu entorn i assumeixin responsabilitats per ajudar a construir una societat més justa, solidària i sostenible; és a dir, educar per a la transformació social.

Els tres angles d’actuació (les tres opcions) segons les quals MEG basa la seva tasca educativa són: L'opció país (treball per al compromís amb la societat catalana) L'opció persona (foment de la responsabilitat, autonomia, crítica i capacitat organitzativa del jovent)

L'opció educació de l'espiritualitat (la recerca del sentit de la vida i l’estructuració de les conviccions; i vivència dels valors, actituds i accions que se’n deriven) Aquestes tres opcions es concreten en una sèrie de valors que queden explícits a la llei escolta i guia.

Els valors que es desprenen de la llei escolta i guia i que es fomenten des de MEG són, entre altres: La interculturalitat Apostem per una persona que manté unes arrels solidàries i clares, que estima el seu país i la seva gent; que defensa la seva llengua, la seva cultura i la seva història amb una actitud d'obertura i convivència.

La sostenibilitat Optem per una persona que qüestiona els models actuals de consum, de producció i organització econòmica, que replanteja les necessitats de les persones tenint en compte les generacions futures i el seu entorn, i que valora els recursos i fomenta el consum responsable.

La democràcia i la participació Apostem per una persona democràtica i participativa, amb esperit crític i constructiu, amb voluntat d'innovació social; que sap autogestionar-se i assumeix responsabilitats participant activament a la xarxa associativa, des de l'àmbit local fins a l'estatal, i que construeix ciutadania.

L'educació per la pau Optem per una persona capaç d'afrontar els reptes de la vida, que positivitza el conflicte, que promou el diàleg i la resolució de les divergències, que transforma les dificultats en oportunitats de superació i de progrés personal.

L’espiritualitat Eduquem per mitjà de l’animació i acompanyament dels diferents processos de desvetllament espiritual, promovent el progrés personal i el compromís comunitari. A més, essent fidels al nostre origen cristià, MEG aposta acollir les persones que volen conèixer, viure, celebrar i aprofundir en aquesta proposta.

Els agrupaments L’agrupament és el punt de referència del moviment escolta i guia i és l’espai on infants, joves i caps es reuneixen cada setmana i, a través de jocs, xerrades, tallers i un ampli ventall d’activitats educatives, descobreixen la realitat que els envolta, aprenen a ser crítics amb la societat on viuen i desenvolupen la capacitat de participar activament i d’implicar-se amb l’entorn per tal de transformar-lo. Els agrupaments d'arreu del territori català són el lloc de referència del Moviment on es desenvolupa simultàniament la tasca educativa de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya. Amb tot, cada agrupament, tenint en compte les seves necessitats i característiques específiques, adapta el plantejament educatiu de MEG al seu entorn i desenvolupa accions concretes en forma de projectes.

Les branques i les unitats Els agrupaments estan organitzats en cinc unitats (grup de nois i noies d’un mateix interval d’edat). El conjunt d’unitats dels diferents agrupaments de MEG d’un mateix interval d’edat es coneix com a branca i rep un nom concret en cada cas: Castors (de 6 a 8 anys), Llops i Daines (de 8 a 11 anys), Ràngers i Noies Guies (de 11 a 14 anys), Pioners i Caravel·les (de 14 a 17 anys) i Truc (de 17 a 19 anys). El mètode escolta i guia està pensat per treballar progressivament amb infants i joves des dels 6 fins als 19 anys i, en cadascuna de les etapes, l’infant creix i es forma fins acabar el procés educatiu. Cada branca treballa independentment en els seus projectes, encara que totes elles basen les seves accions en la mateixa proposta educativa. Un cop finalitzat el procés educatiu, el o la jove pot optar per continuar seguint fent la seva tasca de compromís en el Moviment com a cap, o bé continuar participant en altres entitats de caire social, polític o cultural, de forma voluntària.


Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

LA METODOLOGIA La base del mètode de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya és la Pedagogia del Projecte segons la qual cada individu o cada grup es converteix en protagonista en totes les fases del procés que comporta el desenvolupament d’un projecte. Cada unitat, agrupament o equip desenvolupa una sèrie d'accions a partir d'uns objectius plantejats depenent del seu context, necessitats i mancances. Tot això es mostra amb l’educació vivencial (educació per a l’acció). MEG, alhora, ha concretat cinc trets bàsics (anomenats dinamismes) que defineixen i caracteritzen la manera d’educar per a la transformació social. Aquests cinc dinamismes són: el petit grup, el progrés personal, el compromís, el joc institucional i la fraternitat universal.

MEG desenvolupa nombrosos projectes entre els quals destaquem els següents:

Per enriquir i facilitar el dia a dia de la tasca educativa dels agrupaments, MEG també ofereix: L’Escola de Formació

Una proposta de formació adreçada a totes les persones que fan de cap o tenen altres responsabilitats a MEG. L’objectiu és cobrir les seves demandes formatives i oferir-los nous aprenentatges que els permetin dur a terme la seva intervenció educativa d’acord amb nostra proposta, que es caracteritza per utilitzar metodologies vivencials, significatives i globalitzadores. També possibilita obtenir els títols de Monitor/a i Director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil, expedits per la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Formada íntegrament per educadors voluntaris, té un volum anual de 1.000 inscrits i una mitjana de 35 cursos de formació, que l’han convertit en una de les escoles referents en aquest àmbit.

EL CAU DE TOTS El Cau de Tots és un projecte amb què es treballa un tema ideològic de fons al llarg de tot el curs. MEG el va posar en marxa al curs 2001/2002 i des d'aleshores s’han tractat temes com: la interculturalitat, la sostenibilitat, la democràcia i la participació, l'educació per la pau i el diàleg, l'esperit crític o el Centenari de l’Escoltisme. A més a més, aquest projecte inclou l'anomenat dia de "Cau al Carrer" que pretén mostrar la proposta educativa a la resta de la societat i fer evident el nostre treball d’educació en xarxa. www.escoltesiguies.cat/elcaudetots LA XARXA La Xarxa és un espai de participació complementari a la unitat de Trucs (nois i noies d’entre 17 i 19 anys). L’objectiu de la Xarxa és que les unitats dels diversos agrupaments d’arreu de Catalunya treballin en xarxa i desenvolupin projectes amb una clara filosofia d’incidència social. www.laxarxa.escoltesiguies.cat EL REBOST El Rebost és un espai web on es recullen un munt de recursos per treballar diferents aspectes de l'educació en el lleure. En aquest espai web es poden intercanviar recursos, com tallers, descobertes, rutes o jocs i pretén que tots els caps del moviment tinguin un millor accés i estiguin a la seva disposició sempre que vulguin i quan més els necessitin. http://elrebost.escoltesiguies.cat PUBLICACIONS MEG genera diverses publicacions a través de les quals ofereix informació, eines i propostes per a l’educació en el lleure, entre les quals trobem: el Correu (la revista de MEG), el Llibre del Cap, la col·lecció sobre temes de reflexió “Parlem-ne”, i la Col·lecció Drecera. PLANS EDUCATIUS D’ ENTORN Els Plans Educatius Entorn (PEE) són una iniciativa oberta i de cooperació que vol donar resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels infants i joves. Amb els PEE es pretén coordinar i dinamitzar, més enllà de l’àmbit escolar, les diferents accions educatives que es realitzen en un zona determinada. Des de MEG volem impulsar la participació de tots els agrupaments situats en municipis amb PEE, un treball en xarxa amb tots els agents educatius.

La Fundació Josep Sans és una entitat que forma part de Minyons Escoltes Guies de Catalunya i té la missió de col·laborar en l’educació dels infants i joves, mitjançant el suport a moviments i institucions de joventut catalans que utilitzin el mètode escolta i guia i es proposin l’educació integral dels nois i noies, a partir del treball i la vivència de l’espiritualitat i del compromís nacional. Més informació a: www.fundaciojsans.cat

Campaments i més És el servei de MEG que posa a disposició de les entitats de lleure infantil i juvenil la xarxa de terrenys més gran de Catalunya. Des de Campaments i més es treballa per assessorar a qualsevol persona, entitat o administració sobre temes relacionats amb l’acampada i la custòdia del territori al nostre país. Més informació a: www.campaments.cat

Brownsea És la botiga de l’escoltisme i el campisme que ofereix servei de venda i distribució de tot tipus d’articles d'escoltisme, natura i muntanya necessaris per al desenvolupament d’activitats infantils i juvenils. Més informació a: www.brownsea.net

Dossier institucional MEG  

Dossier institucional de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya amb què podreu assabentar-nos millor de la nostra proposta escolta i guia.