Page 1

&AVARIUM 05",)#!#)¼).$%0%.$%.4$).&/2-!#)¼,/#!,)#/-!2#!, -ASDE"ARBERANS ERSEMESTRE .ÞM SEGONAÒPOCA 0REU E

,ALLUNAh3IMIRAA-ORELLA LLUNAVELLAv h3IMIRAALA#ARROVA LLUNANOVAv


&AVARIUM

ERSEM %$)4/2)!,

&AVARIUM 05",)#!#)¼).$%0%.$%.4$).&/2-!#¼,/#!,)#/-!2#!, RSEMESTRE .ÞM SEGONAÒPOCA

0REU E

Manolo Querol Espelta

&/4/'2!&)! Salvador Martí

$EVEGADESSENSOBLIDAQUETENIRLARAØOPENSAR SE QUEUNTÏLARAØ DONADRETAATACARAMBLESNOSTRES IDEES A TOT AQUELL QUE TÏ UNA lLOSOlA DE VIDA I UNES PRIORITATSDIFERENTSALESNOSTRES!LAVIDATOTPORTATA UNEXTREMDEIXADESERPOSITIU0ERMOLTARAØQUEUN TINGUIIMOLTSINCERQUEUNESCREGUI NOPOTANARPERLA VIDAFERINTALALTRAGENTAMBLESSEVESPARAULES ,ACRÓTICAESBONAPERÛMAISHADEPARLARDESDELASU PERIORITATPERQUÒENAQUELLPRECÓSMOMENTESDEIXADE FERCRÓTICACONSTRUCTIVA PASSANTASERSENZILLAMENTUN ATACPURIDUR)DEESQUEPOTSERNOSENTIDEESEQUIVO CADES DEIXENDETENIRCREDIBILITATALDIR LESAMBALTIVE SAIMENYSPREUDECARAALSALTRES PERAIXÛDEVEGADES SI UN CONTÏS lNS A REmEXIONÏS I ES POSÏS EN EL LLOC DE LALTRE QUASI SEMPRE PER NO DIR SEMPRE HO PODRÓEMFERDEMILLORMANERASENSEPERDRELESFORMES !IXÛ ÏS UN HUMIL CONSELL QUE US DONEM PER MILLORAR LES VOSTRES RELACIONS AMB ELS ALTRES QUE NO SON ELS VOSTRESENEMICSSINOQUETENENUNAIDEADIFERENT ODE VEGADESTREBALLENDIFERENTALAVOSTRAMANERA ENDEl NITIVA NOSØNELQUEUNVOLDRIAPERÛLADIFERÒNCIAAMB ELSALTRESCONFORMALAPERSONALITATDECADASCÞ ,AGENTQUEFORMEMPARTDAQUESTAREDACCIØSOMGENT DELPOBLE COMVOSALTRES QUEENELSEUTEMPSDELLEU RE DEDICA UN POC DE TEMPS DE VEGADES INSUlCIENT A DONAR LI FORMA A AQUESTA REVISTA QUE SEMPRE ARRI BA TARD HO SABEM I QUE MOLTES VEGADES TÏ ERRORS DARTICLES DE PEUS DE FOTO DE REDACTATS I POTSER HIHAMOLTAGENT ONO QUEPENSAQUEELLSHOFARIEN DUNAALTRAMANERAMÏSPROFESSIONALAMBUNESTILPER FECCIONISTA0ERÛPOTSERLLAVORSTAMBÏDEIXARIADESER AQUESTAREVISTADAlCIONATSALACULTURAPOPULARESCRITA DEL NOSTRE POBLE I QUE NO PRETÏN MÏS QUE ENTRETENIR QUELAGENTLAESPERIIVALORIPELQUEÏSINOBUSQUILA QUALITATDUNAEDICIØPROFESSIONAL QUEJANOESBUS CAVANISHABUSCATENCAPMOMENTDESDELAIDEAORI GINALCREADAPERLANTICGRUPDEGENTQUEESVAAJUNTAR PERCOMEN AR LAAFERIQUEAMBL!SSOCIACIØ#ULTURAL h,O,LISCØvESVAREPRENDREENAQUESTASEGONAÒPOCA 3EGONAÒPOCAPLENADECANVISDINSDELANOSTRAREVIS TA&!6!2)5- AMBCANVISENLAMATEIXAASSOCIACIØ CANVISDEIMPRESSIØIEDITORIALS DEGENTQUEHAANAT FORMATPARTLAREDACCIØDELAREVISTAENDIFERENTSPERÓO DESDAQUESTSLLARGCAMÓDANYS!RANOVAMENTESTEM ENUNCANVI ONESPEREMQUEHIHAGINNOVESINCORPO RACIONS I LAMENTEM ALGUNES BAIXES UNES PER MANCA DETEMPSMATERIALIALTRESPERTENIRUNAlLOSOlADEVIDA DIFERENT UNES PRIORITATS NO COMPARTIDES NO OBSTANT DESDAQUÓATOTS SORTENELVOSTRECAMÓDEVIDAITRE BALL.OSALTRESESTEMAQUÓPERFERAQUESTAREVISTAIM PERFECTAIPLENADERRADESQUEALAGENTPERALTRABANDA TANTLIAGRADA MOLTESGRÌCIESATOTSELSQUEUSMIREU LA REVISTA AMB AGRAÕMENT I NO AMB ESPERIT DE CRÓTICA LITERÌRIA PERIODÓSTICAIODIMPRESSIØ4AMBÏGRÌCIESA TOTSAQUELLSQUESIGUINCRÓTICSIQUEENSFACINARRIBARLES SEVESIDEESPERMILLORAR AQUESTAREVISTARECORDEUESTÌ OBERTAATOTHOMIÏSVOSTRA
&AVARIUM

ERSEM

INDEX

PLENS AJUNTAMENT......................................................................................4 FIRA I SETMANA CULTURAL 2007 ..................................................................25 LLISCONET 2007 ............................................................................................38 UN POC MES DE CENT ....................................................................................41 5E RACÓ DELS ARTESANS .............................................................................42 CULTIU DELS CEREALS ...................................................................................47 POESIA ...........................................................................................................49 ENTREVISTA DE GEMAN .................................................................................50 CULTURA AMB UN PAM DE POLS ...................................................................53 VISITA ALS ESCENARIS DE LA BATALLA DE L’EBRE ......................................54 LES NOSTRES PLANTES. NOMS I USOS .........................................................57 FAVARIUM VIATGER ........................................................................................58 RACONS DEL PORT .........................................................................................58 PLANTES MEDICINALS ...................................................................................59 MADURACIÓ I RECOLLIDA DE L’OLIVA ...........................................................62 ACTUACIONS DEL PARC NATURAL A MAS DE BARBERANS .........................65 MONTSE, UNA PERSONA ESPECIAL ...............................................................65 ELS CORNS I ALTRES SONS ............................................................................66 EFECTES DE LES DROGUES ............................................................................67 CINEMA FORUM .............................................................................................68 XIULETS I APLAUDIMENTS .............................................................................69 FOTOS D’ABANS .............................................................................................69 FETS I CURIOSITATS .......................................................................................70 REGISTRE CIVIL ..............................................................................................71

4%,¶&/.3$).4%2%3 ,/#!,3

!,42%3
&AVARIUM

ERSEM

PLENS AJUNTAMENT

!#4!*5.4!$%'/6%2..ÞM !#4!$%,!*5.4!$%'/6%2. #%,%"2!$!%,$)!#!4/2:%$%3%4%-"2%$% $/3-),3%4 !-ASDE"ARBERANS ESSENTLESDEUHORESDELDIADAGOSTDE ES REUNEIXENAL3ALØDACTESDEL!JUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANS ELSSENYORSQUE TOTSEGUITESRELACIONEN ALOBJECTEDECELEBRARLAJUNTADEGOVERNAQUEHANESTAT CONVOCATS !SSISTEIXEN 0RESIDENT 32*/3%0-Š,,%)8!,,%)8! 6OCALS322)#!2$/'5)-%2!,,%)8! 323%#5.$)!#)3#,/#!2$/.!

3ECRETARI32*!6)%2#!"!.%3'!2#·! /RDREDELDIA !#4!$%#/.34)45#)¼$%,!*5.4!$%'/6%2. %LPLEDELACORPORACIØENDATADEJULIOLPERUNANIMITAT VAACORDAR R#ONSTITUIRLA*UNTADE'OVERN,OCAL LAQUALQUEDAINTEGRADAPELSMEMBRES QUEHANOMENATLALCALDIASEGONSRESOLUCIØDEL!LCALDIANÞMDEDATA DEJULIOLIRATIlCATPELPLEDELA#ORPORACIØ %LSMEMBRESQUEINTEGRENLA*UNTADE'OVERN,OCALSØN 0RESIDENTA3R*OSEP-ARIA,LEIXÌ,LEIXÌ ALCALDE 6OCALS 3R2ICARDO'UIMERÌ,LEIXÌ 3R3ECUNDI!CISCLO#ARDONA N,APERIODICITATDELESSESSIONSÏSCADAQUINZEDIES ILESSESSIONSTINDRAN LLOCELS$IVENDRESNOFESTIUS ALASALAD!CTESDEL!JUNTAMENT PRÒVIAMENT CONVOCADESALEFECTE,APERIODICITATASSENYALADAPODRÌMODIlCAR SEACRITERIDE L!LCALDIA ALAQUALESFACULTAPERQUÒ QUANLACONVOCATÛRIACOINCIDEIXIAMBPERÓO DESDEVACANCES AVANCIOENDARREREIXILACONVOCATÛRIAPEROBTENIRUNAMILLOR GESTIØENELSASSUMPTESMUNICIPALS R,ESCOMPETÒNCIESDELA*UNTADE'OVERN,OCALSERANLESQUESELIATRIBUEIXIN PERDELEGACIØDEL!LCALDIAIDEL0LEDELACORPORACIØ%NTOTCAS LICORRESPON LASSISTÒNCIAAL!LCALDIAENLEXERCICIDELESSEVESATRIBUCIONS 4ITULARDELACOMPETÒNCIA¿RGANENQUIESDELEGA !TRIBUCIØDELEGADA !RTICLE !LCALDIA *UNTADE'OVERN,OCAL $ESENVOLUPARLAGESTIØECONÛMICADACORDAMBELPRESSUPOSTAPROVATIDISPOSAR DESPESESDINSDELLÓMITDELASEVACOMPETÒNCIA /PERACIONSDE4RESORERIAQUANLIMPORTACUMULATDELESOPERACIONSVIVESENCADA MOMENTNOSUPERINELPERDELSINGRESSOSLIQUIDATSENLEXERCICIANTERIOR /RDENARPAGAMENTSIRENDIRCOMPTES 4OTAIXÛDECONFORMITATAMBEL2EIALDECRETLEGISLATIU DEDEMAR QUE APROVAEL4EXTREFØSDELA,LEIDHISENDESLOCALS F ,2"2, !LCALDIA *UNTADE'OVERN,OCAL !PROVARLOFERTADOCUPACIØDACORDAMBELPRESSUPOSTILAPLANTILLAAPROVATSPEL 0LE APROVARLESBASESDELESPROVESPERALASELECCIØDEPERSONALIPERALSCON CURSOSDEPROVISIØDELLOCSDETREBALLIDISTRIBUIRLESRETRIBUCIONSCOMPLEMENTÌRIES QUENOSIGUINlXESNIPERIÛDIQUES G ,2"2, !LCALDIA *UNTADE'OVERN,OCAL!PROVARELSINSTRUMENTSDEPLANEJAMENTDEDESENVOLUPAMENTDELPLANEJAMENT GENERALQUANNOESTIGUIEXPRESSAMENTATRIBUÕDAAL0LELACOMPETÒNCIA AIXÓCOM LADELSINSTRUMENTSDEGESTIØURBANÓSTICAIDELSPROJECTESDURBANITZACIØ J ,2"2, !LCALDIA *UNTADE'OVERN,OCAL 3ANCIONARLESFALTESDEDESOBEDIÒNCIAALASEVAAUTORITATOPERINFRACCIØDELES ORDENANCESMUNICIPALS EXCEPTUANTELSCASOSENQUÒAQUESTAFACULTATESTIGUI ATRIBUÕDAAALTRESÛRGANSSEMPREQUENOCOMPORTINSEPARACIØDELSERVEIDELS FUNCIONARISIACOMIADAMENTDELPERSONALLABORAL N ,2"2, !LCALDIA *UNTADE'OVERN,OCAL ,ESCONTRACTACIONSICONCESSIONSDETOTTIPUS QUANELSEUIMPORTNOSUPERI ELPERDELSRECURSOSORDINARISDELPRESSUPOSTNI ENQUALSEVOLCAS ELS EUROS INCLOSESLESDECARÌCTERPLURIANUALQUANLASEVADURADANOSIGUI SUPERIORAQUATREANYSSEMPREQUELIMPORTACUMULATDETOTESLESANUALITATSNO SUPERINIELPERCENTATGEINDICAT REFERITALSRECURSOSORDINARISDELPRESSUPOSTDEL PRIMEREXERCICI NILAQUANTIAASSENYALADA × ,2"2, !LCALDIA *UNTADE'OVERN,OCAL ,APROVACIØDELSPROJECTESDOBRESIDESERVEISQUANSIGUICOMPETENTPERALA CONTRACTACIØOCONCESSIØIESTIGUIPREVISTENELPRESSUPOST ,2"2, !LCALDIA *UNTADE'OVERN,OCAL ,ADQUISICIØDEBÏNSIDRETSQUANELSEUVALORNOSUPERIELPERDELSRECUR SOSORDINARISDELPRESSUPOSTNIELS¬ AIXÓCOMLALIENACIØDELPATRIMONI QUENOSUPERIELPERCENTATGENILAQUANTIAINDICATSENELSSUPÛSITSSEGàENTS BÏNSIMMOBLES SEMPREQUEESTIGUIPREVISTENELPRESSUPOST BÏNSMOBLES TRETDELSDECLARATSDEVALORHISTÛRICOARTÓSTIC LALIENACIØDELSQUALS NOESTROBIPREVISTAENELPRESSUPOST P ,2"2, !LCALDIA *UNTADE'OVERN,OCAL !TORGARLLICÒNCIES TRETQUELESLLEISSECTORIALSHOATRIBUEIXINEXPRESSAMENTAL0LEO ALA*UNTADE'OVERN,OCAL Q ,2"2, 4ITULARDELACOMPETÒNCIA ¿RGANENQUIESDELEGA !TRIBUCIØDELEGADA !RTICLE0LE !LCALDIA*UNTADE'OVERN,OCAL ,EXERCICIDELESACCIONSJUDICIALSIADMINISTRATIVESILADEFENSADELACORPORACIØ ENMATÒRIESDECOMPETÒNCIAPLENÌRIA J ,2"2, 0LE !LCALDIA*UNTADE'OVERN,OCAL ,APROVACIØDETOTSELSCONVENIS EXCEPTESILOBLIGACIØECONÛMICADERIVADADELS MATEIXOSESSUPERIORAAQUELLESQUEPERRAØDECONTRACTECORRESPONGUIAL0LE %L3R0RESIDENTDONAPERCONSTITUÕDALA*UNTADE'OVERNITOTSELSSEUSMEMBRES PERUNANIMITATACCEPTENELNOMENAMENTIRATIlQUENLESCOMPETÒNCIESDELEGADES PERLALCALDIAIPEL0LEDELA#ORPORACIØ )NOHAVENTMESASSUMPTESATRACTARELSR0RESIDENTDONAPERACABADAAQUESTA *UNTADE'OVERNSENTLES/NZEHORESDELAQUALCOSA JOELSECRETARIDONOFE

!#4!*5.4!$%'/6%2..ÞM !#4!$%,!*5.4!$%'/6%2. #%,%"2!$!%,$)!#!4/2:%$%3%4%-"2%$% $/3-),3%4 !-ASDE"ARBERANS ESSENTLESDEUHORESDELDIADESETEMBREDE ES REUNEIXENAL3ALØDACTESDEL!JUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANS ELSSENYORSQUE


&AVARIUM

ERSEM

TOTSEGUITESRELACIONEN ALOBJECTEDECELEBRARLAJUNTADEGOVERNAQUEHANESTAT CONVOCATS !SSISTEIXEN 0RESIDENT 6OCALS 3ECRETARI4ECNOINSTALqLACIONS 3,

PLA ADEBOUS ILLUMSPOLIESPORTIU

 

 

 4ECNOINSTALqLACIONS 3,

REPARACIØENLLU MENAT

 

 

 3PORTS&EVI

MATERIALFESTES MAJORS

 

 

 2ESTAURANT-ARIO

MENJARHOMES 0OLIT

 2ESTAURANT-ARIO

3OPARDIAPREGØ FESTES

 2ESTAURANT-ARIO

$INARDIADOMADE CAVALLS

 3ERGI3UBIRATS

DESPLA AMENTS MAR IABRIL

 0UEYO"ERNUS 3,

CONFETTIFESTES MAJORS

 

 

 &ECSA%NDESA

LLUM3ANT2OC

 

 

 &ECSA%NDESA

LLUM3ANT2OC

 

 

 4ELEFØNICADE%SPA×A 

 

 4ELEFØNICADE%SPA×A 

 

 4ELEFØNICADE%SPA×A 

 

 4ELEFØNICADE%SPA×A 

 

 4ELEFØNICADE%SPA×A 

 

 .OTARIA-#ARMEN -AGRANER5LL

ESCRIPTURAlNCA SORTS

 .OTARIA-#ARMEN -AGRANER5LL

ESCRIPTURAlNCA SORTS

 .OTARIA-#ARMEN -AGRANER5LL

ESCRIPTURAlNCA SORTS

 .OTARIA-#ARMEN -AGRANER5LL

ESCRIPTURAlNCA SORTS

 .OTARIA-#ARMEN -AGRANER5LL

ESCRIPTURAlNCA SORTS

 .OTARIA-#ARMEN -AGRANER5LL

ESCRIPTURAlNCA SORTS

 .OTARIA-#ARMEN -AGRANER5LL

ESCRIPTURAlNCA SORTS

 #ARNISSERIA*OSEFA 6ENTURA

MATERIALFESTES MAJORS

 &ECSA%NDESA

CONSUMELÒCTRIC

 #ONSORCI235DEL -ONTSIÌ

CÌNONABRIL

 #ONSORCI235DEL -ONTSIÌ

RECOLLIDAABRIL 

 

 

 /lCOMPLET

MATERIALOlCINA

 

 

 4ECNOINSTALqLACIONS 3,

DESMUNTARPLA A BOUSIREPARACIØ ENLLUMENAT

 

 

 IBERBANDA

CONNEXIØINTERNET

 

 

 4ELEFØNICADE%SPA×A 

 

 /RANGE &RANCE4ELE COM%SPA×A3!

MOVILS!JUNTAMENT

 

 

 4AULADEL3ÏNIA

!PORTACIØ

 

32*/3%0-Š,,%)8!,,%)8! 322)#!2$/'5)-%2!,,%)8! 323%#5.$)!#)3#,/#!2$/.! 32*!6)%2#!"!.%3'!2#·!

/RDREDELDIA !02/6!#)¼!#4!$%,!3%33)¼!.4%2)/2$%$!4!$!'/34$% !$-).)342!#)¼'%.%2!, .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ ()3%.$! !PROVACIØDEFACTURESRELACIØNÞM DELAFACTURANÞMALA NÞM '/6%2.!#)¼ 52"!.)3-% /"2%3 #/.42!#4!#)¼ !PROVACIØCERTIlCACIØOBRANÞM PRESENTADAPERLEMPRESA,5"!3! DE LOBRA/RDENACIØI5RBANITZACIØDELA0ISCINAMUNICIPALIPREUCONTRADICTORINÞM  ) !PROVACIØCERTIlCACIØDENDERROC PRESENTADAPERLEMPRESA).#/%8 DE LOBRAh#ENTREPERAL$ESENVOLUPAMENT)NTEGRAL2URAL -USEUDELA0AUMAvI APROVACIØDELENDØSDELESMENTADACERTIlCACIØAFAVORDE#AIXA4ARRAGONA $).!-)4:!#)¼%#/.¼-)#! !PROVACIØ#ONVENIDECOLqLABORACIØh,A0AUMAALES4ERRESDE L%BREv &%34%3 .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ 452)3-% !PROVACIØ#ONVENI0LA$INAMITZACIØ4URÓSTICA4ERRESDEL%BRE 3%26%)33/#)!,3 !PROVACIØ#ONVENIDE#OLqLABORACIØENTRELA-ANCOMUNITATDELA4AULADEL 3ÏNIAIL!JUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANS PROGRAMA4ELEASSITÒNCIA */6%.454 .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ !'2)#5,452! .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ -%$)!-")%.4 .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ %30/243 .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ 3%26%)3-5.)#)0!,3 3OLqLICITUDDEL3R*!NTONIO-ATA-OYAPERALACONNEXIØDAIGUAPOTABLEA LAPARCELqLADEPOLÓGON #5,452! .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ 3!.)4!4 .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ %.3%.9!-%.4 .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ !4%.#)¼#)54!$!.! .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ ./6%34%#./,¼')%3 .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ $ESENVOLUPAMENTDELASESSIØIACORDS !02/6!#)¼!#4!$%,!3%33)¼!.4%2)/2$%$!4!$!'/34$% %SDONACOMPTEDEL!CTADELASESSIØCONSTITUTIVADELA*UNTADE'OVERN CELEBRADAELDIADAGOSTDE DELAQUALNOESDØNALECTURATOTAVEGADA QUETOTSELSMEMBRESDELA*UNTADE'OVERNDISPOSENDUNACÛPIA QUEHAESTAT TRAMESAJUNTAMENTAMBLACONVOCATÛRIA IALAQUALTOTSDONENLLURCONFORMITAT !$-).)342!#)¼'%.%2!, .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ ()3%.$! !PROVACIØDEFACTURESRELACIØNÞM DELAFACTURANÞMALA NÞM 3EGUIDAMENTESDONACOMPTEDELASEGàENTRELACIØDEFACTURES
&AVARIUM 

3ANTI3OLÏ 243EGURETAT

ERSEM

MEGAFONIAPLA A DEBOUS

 

 

 4ELEFØNICADE%SPA×A 

 

 4ELEFØNICADE%SPA×A 

 

 

ALARMAESCOLES

 

 

 4ELEFØNICADE%SPA×A 

 

 

 6IKING$IRECT

MATERIALOlCINA

 

 

 #REU2OJA

SERVEIFESTES MAJORS2ESTAURANT-ARIO

DINARMEMBRES MESAELECTORAL

 /lCOMPLET

MATERIALFAXI IMPRESSORA

 

 

 %LCONSULTORDELOS !YUNTAMIENTOS

ABONAMENTFACTURA

 

 

 /RANGE &RANCE4ELE COM%SPA×A3!

CONNEXIØTELE FÛNICA

 

 

 !SSESSORIA!BELLO

CONFECCIØNÛMINES

 

 

 #ONSORCI235DEL -ONTSIÌ

TRACTAMENTRESIDUS MAIG

 3UGRA×ES%DITORS

PAPERETESELEC TORALS

 

 

 #ONSORCI235DEL -ONTSIÌ

RECOLLIDAESCOM BRARIESMAIG

 

 

 )MPREMTA1UEROL

PROGRAMESFESTES

 

 

 ,UBASA

CERTIlCACIØURBANI TZACIØPISCINA

 

 

 #ARNISSERIA -#ONCEPCIØN3ANZ

MATERIALFESTES MAJORS

 &ECSA%NDESA

FACTURACIOJUNY 

 #ARNISSERIA -#ONCEPCIØN3ANZ

BERENARNENS FUTBOLSALA

 $IPUTACIØDE4ARRAGO NA "/0

ANUNCI#OOPE RATIVA

 2ESTAURANTh,O2ACØv

MENJARSFESTES

 

 

 $IPUTACIØDE4ARRAGO NA "/0

ANUNCI*%NRIQUE !RMENGOL

 2ESTAURANTh,O2ACØv

MENJARSFESTES

 

 

 4ECNOINSTALqLACIONS 3,

 

 

 0OTS

MATERIALLPER PINTARPOBLE

 

 

 

SOTERRAMENT CABLES!V#ATA LUNYA#%)0 4ERESA3UBIRATS

LLIBRESBIBLIOTECA

 

 

 

 

$ERTOCHIP

MANTENIMENT INFORMÌTIC 

 

 

 

 

$IANA#OMUNICACIØ

 

/RANGE &RANCE4ELE COM%SPA×A3!

MOVILSAJUNTAMENT

PUBLICITATFESTES MAJORS*OAQUIN*,LEIXÌ

ASSEGURAN A TRACTOR

 

 

DESPLA AMENTS ABRIL&ECSA%NDESA

LLUM3ANT2OC

 

 

 

 

 

LÓQUIDSARRUIXAR

 !BELLØ!SSESSORS

CONFECCIØNÛMINES

 

 

 3ERGI3UBIRATS

DESPLA AMENTS

 "AR!RAGON

FESTESMAJORS

 -27

MISSATGERIA

 

 

 6ALENCIANADE#OPIAS COPIES-INOLTA 3,

 

 

 ,A&ERRETERADEL %BRO3!

TAULESICADIRES

 

 

 #OMERCIAL#ID

MATERIALLLISCONET

 

 

 3PORTS&EVI

MATERIALLLISCONETI NATACIØ

 

 

 4ECNOINSTALqLACIONS 3,

REPARACIONS #ENTRE#ÓVIC

 

 

 ,A(ISPANODE&UENTE RECARGATARJETABUS EN3EGURES

 

 

 #ONSELL#OMARCALDEL -ONTSIÌ

PROFESSORPLÌSTICA GENERAMAIG 

 IBERBANDA

CONNEXIOINTERNET

 

 

 &ECSA%NDESA

LLUM3ANT2OC

 

 

 0I×OL2EPRESENTA CIONS

MATERIALNETEJA

 

 

 4ELEFØNICADE%SPA×A 

 

 

  

-APFRE 0ROAGRISE)GUALADA0REFABRICA DOS3,

ARQUETA OBRES ZONADEJOCS

 

 

 &UNDICIØN$ÞCTIL &ÉBREGAS3!

TAPESARQUETA OBRESZONADEJOCS

 

 

 -27

MISSATGERIA

 

 

 4ECNOINSTALqLACIONS 3,

CANVIQUADRES ENLLUMENATPÞBLIC

 

 

 

4ECNOINSTALqLACIONS 3,

REPARACIONS

 

 

 

3OREA

ANÌLISISAIGUA POTABLE

 

 

 

*ORDI#ARBONELL

8ERRADAALAJORNA DAECONÛMICA

 !CABATSI2EFORMES DELA#ONSTRUCCIØ

OBRESZONADE JOCS SOTERRAMENT CABLES

 

 

 0I×OL2EPRESENTA CIONS

MATERIALNETEJA

 

 

 IBERBANDA

CONNEXIOINTERNET

 

 

 %SPORTS&EVI

COPESFUTBOLSALA

 

 

 

REDPORTERIA

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  %SPORTS&EVI 4ELEFØNICADE%SPA×A 4ELEFØNICADE%SPA×A 4ELEFØNICADE%SPA×A


&AVARIUM

ERSEM4ELEFØNICADE%SPA×A 

 

 #ENTREDEL,LIBREIDEL 0APER

MATERIALPER LLISCONET

 

 

 4ELEFØNICADE%SPA×A 

 

 /RANGE &RANCE4ELE COM%SPA×A3!

MOVILSAJUNTAMENT

 

 

 4ELEFØNICADE%SPA×A 

 

 MANUALITATS-IRØ

MATERIALPER LLISCONET

 

 

 4ELEFØNICADE%SPA×A 

 

 4ELEVISIØ5LLDECONA

PUBLICITAT&IRA

 

 

 4ELEFØNICADE%SPA×A 

 

 #ANAL4ERRESDEL%BRE

PUBLICITAT&IRA

 

 

 L%STEL

PUBLICITAT&IRA

 

 

 ,ABORATORI3ALOMØN -ARQUEZ

ANÌLISISAIGUA POTABLE

 

 

 4ECNOINSTALqLACIONS 3,

REPARACIONSAIGUA

 

 

 )BERBANDA

CONNEXIØINTERNET

 

 

 &ECSA%NDESA

CONSUMELÒCTRIC

 4ERESA0ALLARÒS

DEMOSTRACIØ&IRA

 

 

 -#0REVENCIØN

SERVEIPREVENCIØ DERISCOSLABORALS

 

 

 #ONSELL#OMARCALDEL -ONTSIÌ

CERTCAMÓDE LAPISTA

 *OAQUIN*OSÏ,LEIXÌ 3ANS

DESPLA AMENTS

 )NTER3PORT&EVI

MATERIALESPORTIU

 

 

 #ONSORCI235DEL -ONTSIÌ

TRACTAMENTRESIDUS JUNY

 0I×OL2EPRESENTA CIONS

MATERIALNETEJA

 

 

 #ONSORCI235DEL -ONTSIÌ

RECOLLIDAESCOM BRARIESJUNY

 

 

 4ECNOINSTALqLACIONS 3,

AIGUAPOTABLE

 

 

 3ERGI3UBIRATS

DESPLA AMENTS JULIOL

 4ECNOINSTALqLACIONS 3,

REPARACIONS ENLLUMENAT

 

 

 !GROGESTIØN2EVERTER 3,

MANTENIMENT AJARDINAMENT PISCINAJULIOL

 

 

 4ELEFØNICADE%SPA×A 

 

 

/RANGE &RANCE4ELE COM%SPA×A3!

 

 

4ELEFØNICADE%SPA×ATELÒFON

 

 

 

 

 %QUIPDESO

 

4ELEFØNICADE%SPA×A

!CADEMIC

 

 

 

 

 PUBLICITAT&IRA

 

4ELEFØNICADE%SPA×A

2ADIOULLDECONA

 

 

 

 4ELEFØNICADE%SPA×A 

 

 

 

#ARLOS&ONTALES/RTIZ

)NTERCANVI#ULTURAL #ISTELLERIA'ALLEGA &IRA4ELEFØNICADE%SPA×A 

 

 /lCOMPLET

MATERIALOlCINA

 

 

 0RODUCTES0UIG

TERNERASOPAR POPULAR&ESTES -AJORS

 

 

 4$%4AXI

SERVEITAXI&IRA TROBADALLATADORES

 

 

 0EIXOS3UBIRATS

MATERIALPAELLA POPULAR

 

 

 INSTALqLACIONS-ONTSIÌ

REPARACIONS PISCINA

 

 

 #OMERCIAL#ID

MATERIAL,LISCONET

 

 

 /RANGE &RANCE4ELE COM%SPA×A3!

MOBILS!JUNTAMENT

 

 

 !NNA(OMS

DEMOSTRACIØ&IRA

 /RANGE &RANCE4ELE COM%SPA×A3!

CONNEXIØTELE FÛNICA

 

 

 /RIC0UBLIPOST3,

RAPARTIMENT PUBLICITAT&IRA

 

 

 (IFE

SERVEIDIA&IRA

 

 

 &ECSA%NDESA

FACTURACIØAGOST

 

"ELLOBÓ

-ATERIAL&IRA

 

 

 *OSEP-)BARS

PALLA&IRA

 

 

 6ALENCIANADE PAPELES3,

MATERIALOlCINA

 

 

 #OMERCIAL#ID

MATERIALGIMCAMA JOVE 

 

 *OSEP#ARRERAS ESPARDENYER

TALLERIDESPLA A MENTSlRA

 

 

 'ANADOSTOLUBIO

PASSEJADES BURRETS &IRA

 

 

 &ERRETERIA-ARGALEF

MATERIAL&IRA

 

 

 "!:!2#/.4).%.4!,

MATERIAL&IRA

 

 

 4RAàTDE4ARÓ

!CTUACIØ&IRA

 *ORDI5RIOZ4ROBA

!CTUACIØ&IRA

 

 

 !S#ULTURAL4ASMANIA

ACTUACIØMUSICAL JORNADES#ULTURALS

 %SPECTACLES4ARONBLE

ACTUACIØDIA&IRA !NNI.ORIEGA

 

 

 ,A&ERRETERADEL %BRO3!

MATERIAL&IRA

 

 

 
&AVARIUM

ERSEM#OMERCIAL#ID

MATERIALLLISCONET

 

 

 !BEL3UBIRATS

MUNTATGE&IRA

 &ERMIN2ODA

CUINARPAELLA POPULAR

 #ARLOS'UIMERÌ

MUNTATGE&IRA

 *OAQUIM$3ANS

MATERIALJORNADES CULTURALSINETEJA

 °LEX1UEROL

MUNTATGE&IRA

 

$ERTOCHIP

PAPERITONER INFO JOVEIBIBLIOTECA

 

 

 

 

4ECNOINSTALqLACIONS 3,

INSTALqLACIØAIGUA ZONAMARGALLONS 0LANASSA

 

 

 4ECNOINSTALqLACIONS 3,

CONDUCCIØAIGUA ZONAMARGALLONS 0LANASSA

 

 4ECNOINSTALqLACIONS 3,

QUADRESELÒCTRICS &IRA

 4ECNOINSTALqLACIONS 3,

ENLLUMENAT&IRA!MADEO&ORA*!2#MANTENIMENT(ÏCTOR"ELLO

MUNTATGE&IRA3ERGI3UBIRATS

MUNTATGE&IRA

 3ERGI3UBIRATS

HORESEXTRAMAR ABRILIJUNY

 

 *OAQUIN*,LEIXÌ

MUNTATGE&IRA

 

 

 *OSEP"O

MUNTATGE&IRA

 

 

 

 )MANOL#AMPANALS

MUNTATGE&IRA

 

REPARACIONS

 

 

 $IDAC#AMPANALS

MUNTATGE&IRA

 

 

 

 2TE2ACØ

MENJARS&IRA

SEGURETAT&IRA

 

 

 #OOPERATIVA!GRÓCOLA 3ANT)SIDRE-ASDE "ARBERANS

CONSUMELÒCTRIC &IRA

 

 

 &ECSA%NDESA

LLUM3ANT2OC

 0ABLO2OYO

MUNTATGE&IRA

 

 

 *!2#MANTENIMENT

SEGURETATFESTA *OVESESTIU

 

 

 #OMERCIAL"ALAGUER

MATERIALMANTENI MENTPISCINA

 (IFE

SERVEI&IRA

 

 

 

 

 &ECSA%NDESA

CONSUMELÒCTRIC

 )NTER3PORT&EVI

MATERIALJORNADES CULTURALSIPISCINA

 

 

 

 

 

 

 

 

,A*UNTADE'OVERN UNAVEGADAREVISADESLESMATEIXESLESAPROVAPERUNANIMITAT DELSSEUSMEMBRES 52"!.)3-% /"2%3 #/.42!#4!#)¼ !PROVACIØCERTIlCACIØOBRANÞM PRESENTADAPERLEMPRESA,5"!3! DE LOBRA/RDENACIØI5RBANITZACIØDELA0ISCINAMUNICIPALIPREUCONTRADICTORINÞM ) $ESPRÒSDEREVISARLA#ERTIlCACIØDOBRANÞMPRESENTADAPERLEMPRESA,5"!3! CORRESPONENTAOBRAD/RDENACIØI5RBANITZACIØDELA0ISCINA-UNICIPAL LAQUALAS CENDEIXA3%)8!.4! 65)4-),$/3 #%.43#).15!.4! ./5%52/3!-"6).4 ) 3%4 #%.4)-3 IELSPREUSCONTRADICTORISNÞM I ,A*UNTADEGOVERNPERUNANIMITAT!#/2$! 02)-%2 !PROVARLA#ERTIlCACIØDOBRANÞMPRESENTADAPERLEMPRESA,5"!3! CORRESPONENTAOBRAD/RDENACIØI5RBANITZACIØDELA0ISCINA-UNICIPAL LAQUAL ASCENDEIXA3%)8!.4! 65)4-),$/3 #%.43#).15!.4! ./5%52/3!-"6).4 ) 3%4#%.4)-3  3%'/. !PROVARELSPREUSCONTRADICTORISNÞM I PRESENTATSPERLA MATEIXEMPRESAIREVISATSPELSTÒCNICSDIRECTORSDELOBRA !PROVACIØCERTIlCACIØDENDERROC PRESENTADAPERLEMPRESA).#/%8 DELOBRA #ENTREPERAL$ESENVOLUPAMENT)NTEGRAL2URAL -USEUDELA0AUMAvIAPROVACIØDE LENDØSDELESMENTADACERTIlCACIØAFAVORDE#AIXA4ARRAGONA $ESPRÒSDEREVISARLA#ERTIlCACIØDOBRADENDERROCPRESENTADAPERLEMPRESA ).#/%8 CORRESPONENTALOBRAh#%.42%0%2!,$%3%.6/,50!-%.4).4%'2!, 252!, -53%5$%,42%"!,,$%,!0!5-! %$)&)#)#5,452!,0/,)6!,%.4v LA QUALASCENDEIXA3%4:%-),#).# #%.43%52/3!-"$/3#%.4)-3  ILENDØSDELESMENTADACERTIlCACIØ!SSESSORIA!BELLO

CONFECCIØNÛMINES*&RANCISCO#AMPA NALS6ILLAROYA

TROBADALLATADORES &IRA #ONTRAFOC!MPOSTA 3,

REVISIØEXTINTORS

 

 

 #ONTRAFOC!MPOSTA 3,

REVISIØEXTINTORS

 

 

 #ONTRAFOC!MPOSTA 3,

REVISIØEXTINTORS

 

 

 #ONTRAFOC!MPOSTA 3,

REVISIØEXTINTORS

 

 

 #ONTRAFOC!MPOSTA 3,

REVISIØEXTINTORS

 

 

 

,A*UNTADEGOVERNPERUNANIMITAT!#/2$!&ATSINI 3,

LLOGUERCADIRES

 

 

 !GROGESTIØN2EVERTER 3,

MANTENIMENTZONA VERDAPISCINA AGOST

 

 

 4ECNOINSTALqLACIONS 3,

DESMUNTARENLLU MENATlRA

 

 

 0I×OL2EPRESENTA CIONS

MATERIALNETEJA

 

 

 &ERRETERIA-ARGALEF

MATERIALlRA

 

 

 

02)-%2 !PROVARLA#ERTIlCACIØDOBRADENDERROCPRESENTADAPERLEMPRESA).#/ %8 CORRESPONENTALOBRAh#%.42%0%2!,$%3%.6/,50!-%.4).4%'2!,252!,

-53%5$%,42%"!,,$%,!0!5-! %$)&)#)#5,452!,0/,)6!,%.4v LAQUAL ASCENDEIXA3%4:%-),#).# #%.43%52/3!-"$/3#%.4)-3 3%'/. !PROVARLENDØSDELACERTIlCACIØESMENTADAAFAVORDE#!)8!4!22!'/.! $).!-)4:!#)¼%#/.¼-)#! !PROVACIØ#ONVENIDECOLqLABORACIØh,A0AUMAALES4ERRESDEL%BREv !TESALAPROPOSTADE#ONVENIDECOLqLABORACIØENTREELS!JUNTAMENTSDE4ORTOSA 2ASQUERAI-ASDE"ARBERANS AMBLOBJECTEDEXECUTARELPROJECTEDEh,A0AUMAA LES4ERRESDEL%BREvPERTALDEPARTICIPARENELFOMENTDELARTESANIACATALANA LAQUAL ESTRANSCRIULITERALMENT6IKING$IRECT

MATERIALNETEJA

 

 

 

 

2ICARDO'UIMERÌ

MUNTATGE&IRA

#/.6%.)$%#/,,!"/2!#)¼%.42% ,!*5.4!-%.4$%4/24/3! ,!*5.4!-%.4$%-!3$%"!2"%2!.3)2!315%2! 4ORTOSA4ERRESDEL%BRE DESETEMBREDE 2%5.)43 $UNAPART L)LqLM3R&ERRAN"ELI!CCENSI !LCALDE 0RESIDENTDEL!JUNTAMENTDE 4ORTOSA


&AVARIUM

ERSEM

$UNAALTRAPART L)LqLM3R*OSEP-ARIA,LEIXÌ,LEIXÌ !LCALDEDEL!JUNTAMENTDE -ASDE"ARBERANS $ETERCERAPART L)LqLM3R "ERNAT0ELLISA3ABATÏ !LCALDEDEL!JUNTAMENTDE 2ASQUERA %SRECONEIXCAPACITATDOBRARICAPACITATLEGALSUlCIENTPERACONTRACTARIOBLIGAR SE ATORGANTELPRESENT#ONVENIQUESEDESENVOLUPARÌSEGONSELSSEGàENTSANTECEDENTS IPACTES %80/3%. 1UEELSORGANSCOMPETENTSDELS!JUNTAMENTSDE4ORTOSA -ASDE"ARBERANS I2ASQUERAHANAPROVATSUBSCRIUREELPRESENTCONVENIDECOLqLABORACIØ AMB LOBJECTEDEXECUTARELPROJECTEDEh,A0AUMADELES4ERRESDEL%BREvPERTALDE PARTICIPARENELFOMENTDELARTESANIACATALANA 1UEENDATDEMAR SOBRELACONVOCATÛRIAPERALACONCESSIØDINCENTIUS PERALFOMENTDELARTESANIACATALANA ATRAVÏSDELARESOLUCIØ)5% DE DEMAR  PERPARTDEL$EPARTAMENTD)NNOVACIØ 5NIVERSITATSI%MPRESADELA 'ENERALITATDE#ATALUNYA 1UELAPARTATDAQUESTACONVOCATÛRIAREFERENTAL/RGANITZACIØDACTUACIONS PERALANÌLISIIMILLORADELESTRUCTURAARTESANALESPOTSOLqLICITARPELSENSLOCALS 1UEL!JUNTAMENTDE4ORTOSA -ASDE"ARBERANSI2ASQUERATENENINTERÒSEN DURATERMEELPROJECTEDEh,A0AUMADELES4ERRESDEL%BREvPERLAQUALCOSA SUBSCRIUENAQUESTCONVENIQUEESDESENVOLUPARÌDACORDAMBELSSEGàENTS 0!#4%3 ,!JUNTAMENTDE4ORTOSA -ASDE"ARBERANSI2ASQUERADECLARENEXPRESSAMENT ELSEUMÌXIMINTERÒSIVOLUNTATPEREXECUTARELPROJECTEDEh,A0AUMADELES 4ERRESDEL%BREv %LPROJECTEDEh,A0AUMADELES4ERRESDEL%BREv SORGANITZARÌIEXECUTARÌ CONJUNTAMENTPELS!JUNTAMENTSDE4ORTOSA 2ASQUERAI-ASDE"ARBERANS I CONSISTEIXENUNTREBALLDERECERCAIDISSENYAPLICATALPRODUCTEARTESANALCREATIU DELAPAUMAIlBRESVEGETALS3ESCAUCREARUNSOBJECTESQUEAPORTINUNAIRENOU ALARTESANIA QUEDESPERTINLINTERÒSDELCONSUMIDORITINGUINATRACTIUCOMERCIAL QUEENSPARLINDELARTESANIADESEMPREILADAPTACIØAUNANOVAERAQUEREIVINDI CAUNPENSAMENTNEONATURALISTA %SDIVIDIRÌENVARIESFASES 0RIMERCONTACTEENLALOCALITATILENTORN ,OBJECTIUDAQUESTAFASEESCONÒIXERENPROFUNDITATLAREALITATDELPROJECTE AIXÓ COMELSSEUSOBJECTIUSINECESSITATSPERTALDEDElNIRLESTRATÒGIAÛPTIMAQUESHA DESEGUIR,AlNALITATÏSPOSARENCOMÞLESIDEESDELPROJECTEDECOLqLABORACIØ DISSENYADORVERSUSARTESÌ%NAQUESTAPRIMERAVISITASAPROlTARÌPERCONÒIXER AFONSELTIPUSDARTESANIATRADICIONALDELAZONA LESPOSSIBILITATSPRODUCTIVES ELSMATERIALSILASEVAPROCEDÒNCIA!LHORATAMBÏLAPROBLEMÌTICAENELMERCAT ACTUAL SIEXISTEIX LESINQUIETUDSDELSARTESANS ETC 4REBALLPRODUCTIUCONJUNT %LDISSENYADORTREBALLARÌCONJUNTAMENTAMBELSARTESANS%XPOSARÌTAMBÏCASOS IACTITUDSNEO ARTESANALSDALTRESARTESANS ARTISTES DISSENYADORSOEMPRESES DARREU %SPARLARÌDENOUSMATERIALSINOVESTECNOLOGIESAPLICABLESALARTESANIAISIÏS NECESSARIPERALPROJECTESELSPORTARANELSMATERIALSPERREALITZARPROTOTIPS %LDISSENYADOREXPOSARÌLESIDEESICONCLUSIONSIESCOMEN ARÌATREBALLAR CONJUNTAMENT %LSARTESANSCONTINUARANTREBALLANTAMBELSPRODUCTESIPROTOTIPSSEGUINTLES DIRECTRIUSCREADESDURANTAQUESTSDOSDIESPERPREPARARUNATERCERATROBADA &ASEDEREALITZACIØDELACOLqLECCIØDOBJECTESARTESANALS %SFARÌUNANÌLISISDELTREBALLREALITZATPELSARTESANSDURANTELSDIESQUEHANESTAT TREBALLANTLESDUESFASESANTERIORS%SREALITZARANLESMODIlCACIONSNECESSÌRIES IESCONTINUARÌTREBALLANTCONJUNTAMENT%SREALITZARANELSPROTOTIPSDElNITIUSDE LACOLqLECCIØ &ORMALITZACIØDELTREBALLEDICIØDUN#$AMBELMATERIALFOTOGRÌlCRETOCDIGITAL DELESIMATGES TEXTSDESCRIPTIUSIGRÌlCAPELSPACKAGING !QUESTAFASElNALITZARÌAMBLAREALITZACIØDUNACOLqLECCIØDOBJECTESQUETRANS METINLESPERITILESINTENCIONSDELPROJECTE5NSOBJECTESQUEAPORTINUNAIRENOU ALARTESANIA QUEDESPERTINLINTERÒSDELCONSUMIDORITINGUINATRACTIUCOMERCIAL QUEENSPARLINDELARTESANIADESEMPREILADAPTACIØAUNANOVAERAQUEREIVINDI CAUNPENSAMENTNEONATURALISTA ,ESACTUACIONSINCLOSOSENEL0ROJECTESEFECTUARANENFORMADE*ORNADES TAULESRODONES CONFERÒNCIES CURSOSNOREGLATSIESTUDISDEMERCAT ,ESACTUACIONSQUEESDUENATERMEENELMARCDEL0ROJECTEh,A0AUMADE L%BREvSHANDINICIARDEMANERAEFECTIVADURANTLANYIACABAR SEENELTER MINICONTINGUTENLARESOLUCIØADICTARPERLADIRECTORAD!RTESANIA#ATALUNYA QUE ESNOTIlCARÌAL!JUNTAMENTDE4ORTOSADINSELTERMINIDESISMESOS ACOMPTAR DESDEDATADESETEMBREDE %LPRESSUPOSTDEDESPESESPREVISTPERLEXECUCIØDELPROJECTEh,A0AUMADE LES4ERRESDEL%BREvÏSDEEUROS ,ESDESPESESPERLEXECUCIØDELPROJECTEh,A0AUMADELES4ERRESDEL%BREv SERANCOlNAN ATPERL!JUNTAMENTDE4ORTOSA -ASDE"ARBERANSI2ASQUERA

,!JUNTAMENTDE4ORTOSAPRESENTARÌUNAÞNICASOLLICITUDDELASUBVENCIØ L/RGANITZACIØDACTUACIONSPERALANÌLISIIMILLORADELESTRUCTURAARTESANALQUE CONTÏLARESOLUCIØ)5% DEDEMAR PELPROJECTEh,A0AUMADELES 4ERRESDEL%BREv ,!JUNTAMENTDE4ORTOSAÏSLENSLOCALQUEESRESPONSABILITZADELACREDITACIØ DELESFONTSDElNAN AMENTDELDELPROJECTE.OOBSTANTTALCOMESTABLEIX ELPUNT IENLAFORMAITERMINIDEJUSTIlCACIØQUESESTABLEIXENELSPUNTS IELS!JUNTAMENTSDE-ASDE"ARBERANSI2ASQUERAESCOMPROMETENAPAGARA L!JUNTAMENTDE4ORTOSALAPARTQUEELSPERTOCA ,!JUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANSI2ASQUERAESTANOBLIGATSAPAGARA L!JUNTAMENTDE4ORTOSACADASCUNUNATERCERAPARTDELADESPESANOSUBVEN CIONADA,APARTICIPACIØECONÛMICAENELPROJECTEACÌRRECDEL!JUNTAMENTDE 4ORTOSAÏSDUNATERCERAPARTDELADESPESANOSUBVENCIONADA ,!JUNTAMENTDE2ASQUERAESCOMPROMETAPAGAR EUROSPERADELAN TATAL!JUNTAMENTDE4ORTOSATANTPROMPTEESlRMIELCONVENI SENSENECESSITAT DEJUSTIlCACIØ!QUESTIMPORTDISMINUIRÌLAUNATERCERAPARTDELADESPESANO SUBVENCIONADAQUEL!JUNTAMENTDE2ASQUERAESTÌOBLIGATAPAGARAL!JUNTAMENT DE4ORTOSA ,ARESTADELADESPESAECONÛMICAQUECORRESPONSERABONATPERPARTDEL !JUNTAMENT2ASQUERAILAUNATERCERAPARTDELADESPESANOSUBVENCIONADAQUE DEUL!JUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANSAL!JUNTAMENTDE4ORTOSAESPAGARANUN COPREBUDALAJUSTIlCACIØDELESDESPESESGENERADESPERRAØDELEXECUCIØDEL PROJECTE ,AFORMADEJUSTIlCACIØPERPARTDEL!JUNTAMENTDE4ORTOSAALS!JUNTAMENTS DE-ASDE"ARBERANSI2ASQUERAESFARÌPERMITJÌDELAPRESENTACIØDECÛPIES COMPULSADESDEDOCUMENTSDELESDESPESESEFECTUADESENRELACIØALPROJECTE CONJUNTDEh,A0AUMADELES4ERRESDEL%BREv %LS!JUNTAMENTSDE-ASDE"ARBERANSI2ASQUERAHAURANDINGRESSARLA PARTPROPORCIONALDELADESPESANOSUBVENCIONADAPERLEXECUCIØDELPROJECTE ENELPERÓODEMÌXIMDUNMÏSACOMPTARDESDELDIADESPRÏSDELAPRESENTACIØ DELSJUSTIlCANTS AMBEXCEPCIØDELIMPORTDE EUROSQUEL!JUNTAMENT DE2ASQUERAINGRESSARÌAL!JUNTAMENTDE4ORTOSATANTPROMPTEQUEESlRMIEL CONVENI ,!JUNTAMENTDE4ORTOSAESCOMPROMETADESTINARLAPORTACIØECONÛMICA DELS!JUNTAMENTSDE-ASDE"ARBERANSI2ASQUERAALAlNALITATPERALAQUALES CONCEDEIX %LCONVENISERÌVIGENTDESDELMOMENTDELASEVASIGNATURAlNSLACABAMENT DELEXECUCIØDELPROJECTEh,A0AUMADELES4ERRESDEL%BREv IELCOMPLIMENT DELESOBLIGACIONSDEJUSTIlCACIØIPAGAMENTENTRETOTSTRES!JUNTAMENTS IENTOT CAS lNSELDIADEDESEMBREDE )PERQUÒAIXÓCONSTI lRMENISUBSCRIVIMELPRESENT#ONVENIPERTRIPLICATENLLOCILA DATAINDICATSALENCAP ALAMENT &ERRAN"ELI!CCENSI!LCALDEDE4ORTOSA

*OSEP-ARIA,LEIXÌI,LEIXÌ!LCALDEDE-ASDE"ARBERANS "ERNAT0ELLISAI3ABATÏ!LCALDEDE2ASQUERA *OSE,UIS,INAGE$ÓEZ3ECRETARIGENERAL 0ERUNANIMITATDELSASSISTENTSSACORDA 0RIMER !PROVARLASIGNATURADEL#ONVENIDECOLqLABORACIØENTREELS!JUNTAMENTS DE4ORTOSA 2ASQUERAI-ASDE"ARBERANS AMBLOBJECTEDEXECUTARELPROJECTE DEh,A0AUMAALES4ERRESDEL%BREvPERTALDEPARTICIPARENELFOMENTDE LARTESANIACATALANA 3EGON !UTORITZARAL3R!LCALDEASIGNARLESMENTATCONVENIIELSDOCUMENTS NECESSARISPERPORTAR LOATERME &%34%3 .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ 452)3-% !PROVACIØ#ONVENI0LA$INAMITZACIØ4URÓSTICA4ERRESDEL%BRE !TESALAPROPOSTADE#ONVENIENTREEL#ONSORCIPERALEXECUCIØDEL0LADE $INAMITZACIØTURÓSTICADELES4ERRESDEL%BRE %L#ONSELL#OMARCALDEL-ONTSIÌI L!JUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANS AMBLOBJECTEDINCLOURELACTUACIØh%XPOSI CIØPERMANENTDEL-USEUDARTESANIADELAPAUMAvDINSDEL0LADE$INAMITZACIØ 4URÓSTICADELES4ERRESDEL%BRE LAQUALESTRANSCRIULITERALMENT #/.6%.)%.42%%,#/.3/2#)0%2!,%8%#5#)¼$%,0,!$%$).!-)4:!#)¼ 452·34)#!$%,%34%22%3$%,%"2%

%,#/.3%,,#/-!2#!,$%,-/.43)°) ,!*5.4!-%.4$%,-!3$%"!2"%2!.3 4ORTOSA ???DE?????DE !RTÓCULO)2%5.)43 $UNAPART EL3R!LFONS-ONTSERRATI%STELLER PRESIDENTDEL#ONSORCIPERA LEXECUCIØDEL0LADEDINAMITZACIØTURÓSTICADELES4ERRESDEL%BRE ENENDAVANT
&AVARIUM

ERSEM

#0$4% AMBSEUALCARRER-ONTCADA NÞM DE4ORTOSA#0 $UNAALTRAPART EL3R???????????? VICE PRESIDENTPRIMERDEL#ONSELL #OMARCALDEL-ONTSIÌ ENENDAVANT##-/ AMBDOMICILIALAPLA ADE,LUÓS #OMPANYS SENSENÞMERO D!MPOSTA#0 )DUNAALTRAPART EL3R*OSEP-ARIA,LEIXÌI,LEIXÌ ALCALDE PRESIDENTDE L!JUNTAMENTDEL-ASDE"ARBERANS ENENDAVANTL!JUNTAMENT AMBDOMICILIA LAVINGUDA#EIMA SN DEL-ASDE"ARBERANS#0 !SSISTITSENAQUESTACTEPERLA3RA2OSA-ARIA3OLÏ!RRUFAT SECRETÌRIADEL#ON SORCIPERALEXECUCIØDEL0LADEDINAMITZACIØTURÓSTICADELES4ERRESDEL%BRE QUE ACTUACOMAFEDATÌRIADELACTE !RTÓCULO))2%02%3%.4!#)¼%.15¶!#45%. 4OTESLESPARTSREPRESENTENLEGALMENTLESRESPECTIVESCORPORACIONSISIGNENEL PRESENTCONVENIDACORDAMBELSRESPECTIUSACORDS !RTÓCULO)))%80/3%. )%LMESDEGENERDE ELS#ONSELLS#OMARCALSDEL"AIX%BRE EL-ONTSIÌ LA 2IBERAD%BREILA4ERRA!LTAVARENCONSTITUIREL#ONSORCIPERALEXECUCIØDEL0LA DE$INAMITZACIØ4URÓSTICADELES4ERRESDEL%BRE COMPROMETENT SEALAPORTACIØ ECONÛMICACORRESPONENTPERALEXECUCIØDEL0LA lXADAENCADASCUN TALICOMPREVEULARTICLEC DELS%STATUTSDAQUESTENS ))%NDATADESETEMBREDE EL-INISTERID)NDÞSTRIA 4URISMEI#OMER  LA#ONSELLERIADE#OMER  4URISMEI#ONSUMDELA'ENERALITATDE#ATALUNYA EL #ONSORCIPERALEXECUCIØDEL0LADEDINAMITZACIØTURÓSTICADELES4ERRESDEL%BRE IL!SSOCIACIØD%MPRESARISDELES#OMARQUESDEL%BREVANSIGNARUNCONVENI DECOLqLABORACIØPERALDESENVOLUPAMENTDEL0LADEDINAMITZACIØTURÓSTICADELES 4ERRESDEL%BRE )))%LMESDESETEMBREDE LESINSTITUCIONSSIGNANTS LESQUALSINTEGRENLA #OMISSIØDE3EGUIMENTDEL0LADEDINAMITZACIØTURÓSTICADELES4ERRESDEL%BRE lXARANLAPROPOSTADACTUACIONSQUEHANDESEREXECUTADESACÌRRECDELATERCERA ANUALITATDEVIGÒNCIADEL0LADESETEMBREDEADESETEMBREDE  )6%NDATADABRILDEVATENIRLLOCLENTRADAAL2EGISTREGENERALDEL##-/ AMBELNÞMERODELESCRITDEL!JUNTAMENTDEL-ASDE"ARBERANSSOLqLICITANT LAINCLUSIØDELACTUACIØh%XPOSICIØPERMANENTDEL-USEUDARTESANIADELAPAU MAvDINSEL0LADEDINAMITZACIØTURÓSTICADELES4ERRESDEL%BRE 6%NDATADEJUNYDEEL##-/VASOLqLICITARAL#0$4%LAINCLUSIØDE LACTUACIØh%XPOSICIØPERMANENTDEL-USEUDARTESANIADELAPAUMAvDINSEL0LA DEDINAMITZACIØTURÓSTICADELES4ERRESDEL%BRE 6)%L#0$4%TÏENTRELESSEVESLÓNIESDACCIØLAPOTENCIACIØDELPRODUCTETURÓSTIC h$EL$ELTAALS0ORTSv DINSDELQUALSEMMARCARIALh%XPOSICIØPERMANENTDEL -USEUDARTESANIADELAPAUMAv!MÏS AQUESTAACTUACIØSINCLOUDINSLACCIØ h#REACIØIMILLORADELSCENTRESDINTERPRETACIØ MUSEUSICOLqLECCIONSv DELA LÓNIAESTRATÒGICADE'ESTIØDEL0LAESTRATÒGICDETURISMEDELES4ERRESDEL%BRE 6)),EXECUCIØIJUSTIlCACIØDELSPROJECTESINCLOSOSAL0LADEDINAMITZACIØTURÓSTICA DELES4ERRESDEL%BRECORRESPONAL#0$4% DELQUALEL##-/NÏSMEMBRE 6))) ,ACLÌUSULAÌDEL#ONVENIDECOLqLABORACIØPERALDESENVOLUPAMENTDEL 0LADEDINAMITZACIØTURÓSTICADELES4ERRESDEL%BREDISPOSAQUEEL#0$4% COMA ENTITATEXECUTORAIGESTORADELESACTUACIONSAREALITZARENCADAANUALITATENCOM PLIMENTDEL#ONVENI ESTARÌOBLIGATALMANTENIMENTENTOTMOMENTI IGUALMENT DESPRÏSDELAlNALITZACIØDELASEVAVIGÒNCIATEMPORAL DELESlNALITATPRÛPIES PERRAØDELESQUALSESDUENATERMELESACTUACIONSCONCRETESISEFECTUEN PRECISAMENT LESINVERSIONSQUEENCADACASESDETERMINEN$ISPOSATAMBÏLA MATEIXACLÌUSULAQUELINCOMPLIMENTPERPARTDELAPARTEXECUTORADELDEUREDE MANTENIMENT OELPOSSIBLEDETERIORAMENTGREUDIMMOBLESOINSTALqLACIONS AIXÓ COMLABANDONAMENTOINCOMPLIMENTDELESlNALITATSPERALESQUALSESVANEFEC TUARLESINVERSIONSACORDADES DONARÌLLOCALREINTEGRAMENTDELESAPORTACIONS EFECTUADESPERLESALTRESPARTS AMBELCORRESPONENTINTERÒSLEGALQUERESULTARÌ PROCEDENTAPLICAR !QUESTADISPOSICIØOBLIGAEL#0$4%AGARANTIRELMANTENIMENTDELESINVERSIO NSO SIAIXÛNOESPRODUEIX AGARANTIRELFETQUELENSLOCALCAUSANTDAQUEST INCOMPLIMENTFACIEFECTIUAL#ONSORCILIMPORTDELESQUANTITATSQUELIPUGUINSER RECLAMADESPERPARTDELESPARTSQUElNANCIENEL0LA 6ISTESAQUESTESCONSIDERACIONS !RTÓCULO)6#/.6%.%. 02)-%2 %L#0$4%PROPOSARÌ ENLAREUNIØQUEESCELEBRARÌABANSDELDE SETEMBREDE ALA#OMISSIØDE3EGUIMENTDEL0LADEDINAMITZACIØTURÓSTICA DELES4ERRESDEL%BRELAINCLUSIØDELACTUACIØh%XPOSICIØPERMANENTDEL-USEU DARTESANIADELAPAUMAvALATERCERAANUALITATDEL0LAPERUNIMPORTMÌXIMDE TRESMILEUROS ELSQUALSESDEDICARANALADQUISICIØIRESTAURACIØ DEMATERIALPERALEXPOSICIØPERMANENT,AVALIDESADELPRESENTCONVENISENTÏN TOTALMENTCONDICIONADAALACCEPTACIØPERPARTDELA#OMISSIØDE3EGUIMENT DAQUESTAINCLUSIØ 3%'/. %L#0$4%PROPOSARÌALA#OMISSIØDE3EGUIMENTDEL0LADEDINAMITZACIØ TURÓSTICADELES4ERRESDEL%BRE ENELSEUMOMENT LAINCLUSIØDELEXECUCIØDELACTUACIØh%XPOSICIØPERMANENTDEL-USEUDARTESANIADELAPAUMAvPERUNIM PORTMÌXIMDEVINT I SETMILEUROS DINSELPROGRAMADACTUACIONS DEL0LADEDINAMITZACIØTURÓSTICADELES4ERRESDEL%BRE 4%2#%2 ,!JUNTAMENTLLIURARÌAL#0$4%ABANSDELDESETEMBREDEEL DOCUMENTOCERTIlCATACREDITATIUDELATITULARITATDELESINSTALqLACIONSDEL#ENTRE PERAL$ESENVOLUPAMENT)NTEGRAL2URAL ELQUALACULLEL-USEUDELARTESANIADE LAPAUMA 15!24 ,!JUNTAMENTDELEGAENEL#0$4%LACONTRACTACIØILEXECUCIØDELES ACTUACIONSDESCRITESALSACORDSPRIMERISEGON #).15¶ ,!JUNTAMENTAUTORITZAEL#0$4%PERALÞSDELESINSTALqLACIONS-USEU DELARTESANIADELAPAUMA ALSEXCLUSIUSEFECTESDEXECUTARLESACTUACIONS OBJECTEDAQUESTCONVENIIMENTREDURIAQUESTAEXECUCIØ 3)3¶ ,ADELEGACIØILACESSIØALESQUALSESREFEREIXENELSACORDSQUARTICINQUÒ ATORGADESPERL!JUNTAMENTSENTENENNOMÏSAEFECTESDELACONTRACTACIØI LEXECUCIØSEGONSLESDETERMINACIONSDELTEXTREFØSDELA,LEIDE#ONTRACTESDE LES!DMINISTRACIONS0ÞBLIQUES42,#!0 APROVATPEL2$, DEDEJUNYI 2EGLAMENTDELA,LEI APROVATMITJAN ANTEL2$ DEDOCTUBRE 3%4¶ %L#0$4%ASSUMIRÌ SISESCAU AMBCÌRRECALAPARTIDAh%XPOSICIØ PERMANENTDEL-USEUDARTESANIADELAPAUMAvDELATERCERAANUALITATDEL0LA DEDINAMITZACIØTURÓSTICADELES4ERRESDEL%BRELAQUANTITATMÌXIMADETRESMIL EUROS PERREDACTARELPROJECTEEXECUTIUDELACTUACIØ 65)4¶ %L#04$%ASSUMIRÌAMBCÌRRECALESANUALITATSPOSTERIORSDEL0LADE DINAMITZACIØTURÓSTICADELES4ERRESDEL%BRE ENFUNCIØDELSACORDSPRESOSPER LA#OMISSIØDE3EGUIMENTDELMATEIX LIMPORTCORRESPONENTALEXECUCIØDE LACTUACIØh%XPOSICIØPERMANENTDEL-USEUDARTESANIADELAPAUMAvlNSUN IMPORTMÌXIMDEVINT I SETMILEUROS  ./6¶ !MBLAINCLUSIØ SISESCAU DAQUESTAACTUACIØALPROGRAMADEL0LADE DINAMITZACIØTURÓSTICADELES4ERRESDEL%BRE L!JUNTAMENTASSUMIRÌ A ,AQUANTITATDETRETZEMILCINC CENTSEUROS %L#0$4%COMPTABI LITZARÌAQUESTAQUANTITATCOMAPARTDELAPORTACIØECONÛMICADEL##-/PREVISTA ALARTICLEC DELSSEUS%STATUTS!QUESTACOMPTABILITZACIØESCORREGIRÌENFUNCIØ DEQUALSEVOLBAIXAQUEESPRODUEIXIENLIMPORTDELACTUACIØ SISESCAU B 1UALSEVOLALTRAQUANTITATQUEESDERIVIDELEXECUCIØDELACTUACIØ $%3¶ ,!JUNTAMENTHABILITARÌUNAPARTIDAALSEU0RESSUPOST'ENERAL-UNICIPAL DELANYIINGRESSARÌ SISESCAU LAQUANTITATDEMILTRES CENTSCINQUANTA EUROS AL#0$4%AMBCARÌCTERPREVIALINICIDELATRAMITACIØDECA DASCUNADELESLICITACIONSQUECOMPORTILEXECUCIØDELESACTUACIONSPERPARTDEL #0$4%,!JUNTAMENTINGRESSARÌAQUESTAQUANTITAT CORRESPONENTALAREDACCIØDEL PROJECTEEXECUTIUDELACTUACIØh%XPOSICIØPERMANENTDEL-USEUDARTESANIADE LAPAUMAv ALCOMPTEDEL#0$4%NÞM  DELA#AIXA ABANSDELDOCTUBREDE ISEMPREQUEHAGIREBUTLACONlRMACIØPERPART DEL#0$4%DELAINCLUSIØDELACTUACIØAL0LA /.:¶ ,!JUNTAMENTHABILITARÌUNAPARTIDAALSEU0RESSUPOST'ENERAL-UNICIPAL DELANYIINGRESSARÌ SISESCAU LAQUANTITATDONZEMILSIS CENTSCINQUANTA EUROS AL#0$4%AMBCARÌCTERPREVIALINICIDELATRAMITACIØDECA DASCUNADELESLICITACIONSQUECOMPORTILEXECUCIØDELESACTUACIONSPERPARTDEL #0$4%,!JUNTAMENTINGRESSARÌAQUESTAQUANTITAT CORRESPONENTALEXECUCIØDE LACTUACIØh%XPOSICIØPERMANENTDEL-USEUDARTESANIADELAPAUMAv ALCOMPTE DEL#0$4%NÞM  DELA#AIXAABANSDELDEMAR  DE ISEMPREQUEHAGIREBUTLACONlRMACIØPERPARTDEL#0$4%DELAINCLUSIØ DELACTUACIØAL0LA $/4:¶ ,!JUNTAMENTAPORTARÌÓNTEGRAMENT SISESCAU LADIFERÒNCIAALAL AEN TREELPREUDELIQUIDACIØDELEXECUCIØDECADASCUNADELESACTUACIONSILIMPORT PREVISTINICIALMENT 42%4:¶ %NELCASQUE COMARESULTATDELPROCÏSDELICITACIØ ESPRODUÓS UNABAIXAI UNCOPEFECTUADALALIQUIDACIØDELEXECUCIØDECADASCUNADELES ACTUACIONS LIMPORTlNALFOSINFERIORALPREVIST EL#0$4%RETORNARÌAL!JUNTAMENT LAPARTPROPORCIONALDELIMPORTSOBRANTQUECORRESPONGUIALASEVAAPORTACIØ %NCASQUEL!JUNTAMENTRENUNCIÕAAQUESTADEVOLUCIØ EL#0$4%COMPTABILITZARÌ AQUESTAQUANTITATCOMAPARTDELAPORTACIØECONÛMICADEL##-/PREVISTAA LARTICLEC DELSSEUS%STATUTS #!4/2:¶ ,!JUNTAMENTDESIGNARÌUNTÒCNICPERALACODIRECCIØDELEXECUCIØ DELPROJECTE ELQUALHAURÌDINFORMARQUALSEVOLMODIlCACIØDELMATEIXENORDRE ALASEVAEXECUCIØ AIXÓCOMQUALSEVOLCERTIlCACIØOLIQUIDACIØ INCLOSESLESADDI CIONALSOCOMPLEMENTÌRIESSISESCAU DALLÛESTABLERTALCORRESPONENTPROJECTE TÒCNIC 15).:¶ ,!JUNTAMENTINFORMARÌ SISESCAU LESMODIlCACIONSOREFORMATSDEL PROJECTE PRÒVIAMENTALAMODIlCACIØDELCORRESPONENTCONTRACTEDEXECUCIØDE LACTUACIØOBJECTEDAQUESTCONVENI 3%4:¶ ,APROPIETATDELACTUACIØ UNCOPEXECUTADA CORRESPONDRÌA L!JUNTAMENT ELQUALLACCEPTAATOTSELSEFECTESMITJAN ANTAQUESTCONVENI $)33%4¶ ,!JUNTAMENTESCOMPROMETAADQUIRIRLARESPONSABILITATPATRIMONIAL IEXTRACONTRACTUALDAVANTLEVENTUALITATDEQUALSEVOLDANYHIPOTÒTICOSINISTRE PRODUÕTVINCULATALACTUACIØOQUEPUGUINORIGINAR SEENLESPROPIETATSLIMÓTROFS USUARISOPERSONESSITUADESALSEUVOLTANTPERCAUSESIMPUTABLESALSMATEIXOS !IXÓMATEIX L!JUNTAMENTESCOMPROMETACONTRACTARLESPÛLISSESDASSEGURAN A NECESSÌRIESPERACOBRIRELSRISCOSDEFUNCIONAMENTDELESINSTALqLACIONSOBJECTE DELACTUACIØ $)65)4¶ ,!JUNTAMENTESCOMPROMETAMBCARÌCTERINDElNITAFER SECÌRREC SI


&AVARIUM

ERSEM

ESCAU DELSTREBALLSDEMANTENIMENTVINCULATSALACTUACIØ $)./6¶ ,!JUNTAMENTGESTIONARÌELCONJUNTDELESINSTALqLACIONSDEL-USEUDE LARTESANIADELAPAUMA 6).4¶ ,!JUNTAMENTESCOMPROMETADISPOSARDELPERSONALNECESSARIPERMAN TENIRUNHORARIDEVISITAREGULARIADAPTATALESNECESSITATSDELSmUXOSDEVISITANTS PERTALDOFERIRVISITESCONCERTADESAMBANTELACIØDURANTTOTLANY 6).4 ) 5.¶ ,!JUNTAMENTEFECTUARÌELSTRÌMITSADMINISTRATIUSNECESSARISPER ALOBTENCIØDETOTSELSPERMISOSILLICÒNCIESQUEESREQUEREIXINPERALOBERTURA DELESINSTALqLACIONSOBJECTEDAQUESTAACTUACIØ IESFARÌCÌRRECDELESPOSSIBLES ADAPTACIONSIMILLORESQUESIGUINNECESSÌRIESPERALOBTENCIØDELSMATEIXOS ENESPECIALAQUELLSQUEFACINREFERÒNCIAAMESURESDESEGURETAT,OBERTURA DELESINSTALqLACIONSSHADEPRODUIRENUNTERMINIMÌXIMDESISMESOSDESDE LACABAMENTDELEXECUCIØDELACTUACIØPERPARTDEL#0$4% 6).4 ) $/3¶ ,!JUNTAMENTESCOMPROMETAMANTENIRLATITULARITATPÞBLICAIEL FUNCIONAMENTDELESINSTALqLACIONSOBJECTEDAQUESTAACTUACIØDURANTUNPERÓODE MÓNIMDECINCANYSDESDELACABAMENTDELEXECUCIØDELAMATEIXA 6).4 ) 42%3¶ ,!JUNTAMENTTINDRÌCURADELARRANJAMENTDELACCÏSALES INSTALqLACIONS AIXÓCOMLANECESSÌRIASENYALITZACIØDIRECCIONALQUEFACILITIALPÞBLIC LARRIBADAALESMATEIXES 6).4 ) 15!42¶ ,AVIGÒNCIADAQUESTCONVENISENTÏNDESDELASEVAACCEPTACIØ lNSLADATADElNALITZACIØDEGARANTIADELADARRERAACTUACIØDUTAATERME 6).4 ) #).15¶ 5NCOPlNALITZADALACTUACIØ AQUESTASESENYALITZARÌAMBUNA PLACAQUEIDENTIlQUILAPORTACIØDEL#0$4% SEGONSLESESPECIlCACIONSQUEESTA BLIRÌEL#0$4%ENELSEUMOMENT%LCOSTDAQUESTASENYALITZACIØANIRÌACÌRREC DELADJUDICATARIDELEXECUCIØDELPROJECTE IAIXÓHAURÌDECONSTARALESCLÌUSULES DELICITACIØDELPROCEDIMENTDECONTRACTACIØQUECORRESPONGUI 6).4 ) 3)3¶ 0ERTALDEFERFRONTALINCOMPLIMENTDEQUALSEVOLDELSACORDS PRESOSMITJAN ANTAQUESTCONVENI TANTPELQUEFAACOMPROMISOSCOMATERMINIS DECOMPLIMENTDELSMATEIXOS L!JUNTAMENTASSUMEIXELCOMPROMÓSDAPORTAR AL#ONSORCILAQUANTITATRECLAMADAPERLADMINISTRACIØCENTRALIOAUTONÛMICAEN ELCASQUEAQUESTESSOLqLICITINELRETORNDELSFONSDESTINATSALACTUACIØPERNO EXECUCIØ PERMANCADEMANTENIMENT PERDETERIORAMENTGREUOABANDONAMENT DELAlNALITATPERALAQUALESVANDESTINARELSAJUTS 6).4 ) 3%4¶ ,INCOMPLIMENTDALGUNADELESCONDICIONSIOTERMINISESTABLERTS ENAQUESTCONVENISERÌCAUSADEREVOCACIØDELAINCLUSIØDELACTUACIØENEL0LA DEDINAMITZACIØTURÓSTICADELES4ERRESDEL%BRE lNSITOTUNCOPEXECUTADALA MATEIXA3ISESCAU L!JUNTAMENTRETORNARÌAL#04$%LESQUANTITATSCORRESPO NENTSALAPORTACIØDELADMINISTRACIØCENTRALILADMINISTRACIØAUTONÛMICA )PERQUÒCONSTISESIGNAELPRESENTCONVENI ENELLLOCIDATAESMENTATSALPRINCIPI ENTRIPLICATEXEMPLAR %LPRESIDENTDEL#ONSORCIPERA %LVICEPRESIDENTDEL#ONSELL#OMARCAL L%XECUCIØDEL0LADEDINAMITZACIØ DEL-ONTSIÌ 4URÓSTICADELES4ERRESDEL%BRE ,!LCALDE 0RESIDENTDE$AVANTMEU

L!JUNTAMENTDEL-ASDE"ARBERANS,A3ECRETÌRIADEL#ONSORCIPERA L%XECUCIØDEL0LADEDINAMITZACIØ 4URÓSTICADELES4ERRESDEL%BRE 0ERUNANIMITATDELSASSISTENTSSACORDA 0RIMER !PROVARLASIGNATURADEL#ONVENIENTREEL#ONSORCIPERALEXECUCIØDEL 0LADE$INAMITZACIØTURÓSTICADELES4ERRESDEL%BRE %L#ONSELL#OMARCALDEL -ONTSIÌIL!JUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANS AMBLOBJECTEDINCLOURELACTUACIØ h%XPOSICIØPERMANENTDEL-USEUDARTESANIADELAPAUMAvDINSDEL0LADE$INA MITZACIØ4URÓSTICADELES4ERRESDEL%BRE 3EGON !UTORITZARAL3R!LCALDEASIGNARLESMENTATCONVENIIELSDOCUMENTS NECESSARISPERPORTAR LOATERME 3%26%)33/#)!,3 !PROVACIØ#ONVENIDE#OLqLABORACIØENTRELA-ANCOMUNITATDELA4AULADEL 3ÏNIAIL!JUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANS PROGRAMA4ELEASSITÒNCIA !TESALAPROPOSTADE#ONVENIDECOLqLABORACIØENTRELA-ANCOMUNITATDELA4AULA DE3ÏNIAIL!JUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANSPERPORTARATERMEELPROGRAMADE 4ELEASSISTÒNCIA LAQUALESTRANSCRIULITERALMENT #/.6%.)$%#/,q,!"/2!#)¼%.42%,!-!.#/-5.)4!4$%,!4!5,!$%, 3³.)!),!*5.4!-%.4$%-!3$%"!2"%2!.3 ,A3ÏNIA DE 2%5.)43 $UNABANDA EL3R%6!2)34/-!24·6),!2¼ ENLASEVAQUALITATDE0RESIDENTDE LA-ANCOMUNITATDELA4!5,!DEL3³.)! DEGUDAMENTFACULTATPERAQUESTACTE $ELALTRA ELLALA3RA*OSEP-ARIA,LEIXÌ,LEIXÌ ENLASEVAQUALITATD!LCALDE SSAPRESIDENTADEL!JUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANS !MBDUESPARTSESRECONEIXENCAPACITATSUlCIENTPERFORMALITZARELPRESENT #ONVENIDECOLqLABORACIØI ENLASEVAVIRTUT

-!.)&%34%. )1UELA-ANCOMUNITATDELA4AULADEL3ÏNIAIL!JUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANS MANIFESTENLAVOLUNTATDIMPULSARIPOTENCIARLÞSDAPARELLS-OBILETELSPERA LATENCIØALESPERSONESQUEMÏSELSNECESSITEN ))1UELA-ANCOMUNITAT4AULADEL3ÏNIAIAQUEST!JUNTAMENTENLÌMBITDELES

SEVESRESPECTIVESCOMPETÒNCIESIFUNCIONS MANIFESTENLAVOLUNTATDESTABLIRUN MARCDECOLqLABORACIØAlIEFECTEDIMPULSARACTUACIONSENDEFENSAIPROMOCIØ DELSINTERESSOSDAQUELLESPERSONESQUEPATEIXINDEPENDÒNCIES ÏSADIR QUE NECESSITINATENCIØ SUPORTPERSONALIAJUTPERATASQUESDOMÒSTIQUES )))1UELA-ANCOMUNITATDELA4AULADEL3ÏNIAESVAACOLLIRALACONVOCATÛRIADEL 0LAN!6!.:!DEL-INISTERID)NDÞSTRIAANY REDACTANT SEELCORRESPO NENTPROJECTEPERALÌMBITTERRITORIALDELAPRÛPIA-ANCOMUNITATENELQUEESTÌ INCLÛSAQUESTMUNICIPI )61UELACOLqLABORACIØILACOOPERACIØENTREAMBDUESENTITATS QUECOINCIDEIXEN ENLADEFENSADELSINTERESSOSDELSCIUTADANS HADEPERMETREMILLORARLESPRESTA CIONSSOCIALSDELESPERSONESAMBDEPENDÒNCIES $ACORDAMBAQUESTINTERÒS AMBDUESPARTSHANDECIDITSUBSCRIUREELPRESENT CONVENIDECOLqLABORACIØENBASEALESSEGàENTS #,°535,%3 0RIMERA,OBJECTEDELPRESENTCONVENIÏSESTABLIRUNARELACIØDECOLqLABORACIØEN TRELA-ANCOMUNITATDELLA4AULADEL3ÏNIAIAQUEST!JUNTAMENTPERALAREALITZACIØ DELPROJECTEDE4ELEASSISTÒNCIAONSINCLOUELMUNICIPIDE-!3$%"!2"%2!.3 I DELQUELA-ANCOMUNITATDELA4AULADEL3ÏNIAÏSLAENTITATPROMOTORA 3EGONA,A-ANCOMUNITATDELA4AULADEL3ÏNIAESCOMPROMETAAPORTARA LAJUNTAMENTDE-!3$%"!2"%2!.3 UNTOTALDEAPARELLS-OBILITELSPERALA PRESTACIØDAQUESTSERVEIDE4ELEASSISTÒNCIA 4ERCERA,!JUNTAMENTPAGARÌALA-ANCOMUNITAT ENUNTERMINIDEDIESDESDE LARECEPCIØ LAQUANTITATDEPERCADAAPARELLREBUTENCONCEPTEDAPORTACIØ MUNICIPALALADQUISICIØDELS-OBILETELS!IXÓMATEIX L!JUNTAMENTESCOMPROMET APROMOUREELBONÞSDELSAPARELLSI ATÒSQUEESTRACTADUNELEMENTSUBVENCIO NAT APROMOURELÞSDURANTCINCANYS $URANTELSANYSSEGàENTSALADQUISICIØDELSAPARELLS L!JUNTAMENTABONARÌCADA ANYALA-ANCOMUNITATLAQUANTITATDEPERAPARELLENCONCEPTEDEPROGRA MACIØICONSULTA!QUESTAQUANTITATL!JUNTAMENTLAREPERCUTIRÌACADAUSUARITALI COMSINDICAACONTINUACIØ ,USUARIABONARÌAL!JUNTAMENTAQUESTPRIMERANYLAXIFRADEPERAPARELL EN CONCEPTEDEPROGRAMACIØ CONSULTAIASSISTÒNCIADEFUNCIONAMENTDELAPARELL I ENANYSSUCCESSIUSLAXIFRAQUESACORDI 1UARTA%LSCRITERISCOMUNSATENIRENCOMPTEPERPODERACCEDIRALPROGRAMADE 4ELEASSISTÒNCIASERANELSSEGàENTS PERSONESMAJORSDEANYSQUEVIUENSOLESOQUEPASSENLAMAJORPARTDELDIA SOLES PERSONESMENORSDEANYSQUEVISQUENSOLES QUETINGUENDEPENDÒNCIAVA LORACIØAMB"ARTHELI0FEIFFER OBÏQUETINGUENUNAINSUlCIENTXARXADESUPORT FAMILIARIOSOCIAL %SPROPOSAQUEELSUSUARISFACINUNAAPORTACIØENCONCEPTEDElAN ADE PERAPARELL QUESERANRETORNATSENELMOMENTDEDONARDEBAIXAELSERVEI SEM PREIQUANLAPARELLTORNEENLESMATEIXESCONDICIONSENLESQUEESVAFACILITAR )ENAQUELLSCASOSENQUÒLUSUARINOPUGUEASSUMIRELCOSTDELSERVEI LAJUNTAMENTHAURIADASSUMIRELCOSTDAQUEST PREVIINFORMEDELATÒCNICADE SERVEISSOCIALS #INQUENA%SCREARÌUNACOMISSIØMIXTAFORMADAPERDOSREPRESENTANTSDELA -ANCOMUNITATIDOSREPRESENTANTSDAQUEST!JUNTAMENT,ATASCADELACOMISSIØ SERÌLADIMPULSARLEXECUCIØDELPROGRAMA VETLLARPELSEUCORRECTECOMPLIMENTI RESOLDREELSDUBTESOQàESTIONSDINTERPRETACIØODEFUNCIONAMENTQUESORGEIXIN 3ISENA ,AVIGÒNCIADELCONVENISESTABLEIXDESDELAPROVACIØPERLESDUES ADMINISTRACIONS-ANCOMUNITATDELA4AULADEL3ÏNIAI!JUNTAMENTDE-!3$% "!2"%2!.3lNSADEDESEMBREDE1UEDARÌPRORROGATPERANUALITATS SENCERESSICAPDELESPARTSNOMANIFESTALASEVAVOLUNTATENCONTRAUNMES ABANSDELACABAMENTDELADURADADELCONVENI HAVENT SEDEPACTAREXPRES SAMENTSIESMANTENENLESMATEIXESCONDICIONSO SIÏSELCAS SINTRODUEIXEN VARIACIONSQUEHAURANDESERRECOLLIDESENADDENDESALCONVENI ) ENPROVADECONFORMITAT LESPARTSINDICADESSIGNENELPRESENTCONVENIPER DUPLICATIAUNSOLEFECTE ENELLLOCIDATAINDICATSALENCAP ALAMENT 3R%VARISTO-ARTÓ6ILARØ0RESIDENTDELA-ANCOMUNITAT4AULADEL3ÏNIA 3R*OSEP-ARIA,LEIXÌ,LEIXÌ !LCALDEDEL!JUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANS 0ERUNANIMITATDELSASSISTENTSSACORDA 0RIMER !PROVARLASIGNATURADEL#ONVENIENTRELA-ANCOMUNITATDELA4AULADE 3ÏNIAIL!JUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANSPERPORTARATERMEELPROGRAMADE 4ELEASSISTÒNCIA DINSDEL0LA!6!.:!DEL-INISTERID)NDUSTRIA 3EGON !UTORITZARAL3R!LCALDEASIGNARLESMENTATCONVENIIELSDOCUMENTS NECESSARISPERPORTAR LOATERME */6%.454 .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ !'2)#5,452! .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ -%$)!-")%.4 .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ %30/243 .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ
&AVARIUM

ERSEM

3%26%)3-5.)#)0!,3 3OLqLICITUDDEL3R*!NTONIO-ATA-OYAPERALACONNEXIØDAIGUAPOTABLEA LAPARCELqLADEPOLÓGON !TESALASOLqLICITUDDECONNEXIØALAXARXADAIGUAPOTABLEALAPARCELqLADEL POLÓGON PRESENTADAPEL3R*UAN!NTONIO-ATA-OYA 0ERUNANIMITATDELSASSISTENTSSACORDA 0RIMER $ENEGARLACONNEXIØALAXARXAMUNICIPALDAIGUAPOTABLELIMMOBLE UBICATALAPARCELqLADELPOLÓGON PERTROBAR SEAQUESTFORADELCASCURBÌ ENSÛLNOURBANITZABLEISENSEPREVISIØDERECLASSIlCACIØURBANÓSTICA 3EGON #OMUNICARAQUESTACORDAL3R*UAN!NTONIO-ATA-OYAIADRE AR LOALA 3OCIETATD!IGàESDE-ASDE"ARBERANS PERSIÏSDELASEVACOMPETÒNCIA #5,452! .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ 3!.)4!4 .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ %.3%.9!-%.4 .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ !4%.#)¼#)54!$!.! .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ ./6%34%#./,¼')%3 .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ )NOHAVENTMESASSUMPTESATRACTARELSR0RESIDENTDONAPERACABADAAQUESTA *UNTADE'OVERNSENTLES$OTZEHORESVINTMINUTSDELAQUALCOSA JOELSECRETARI DONOFE

!#4!*5.4!$%'/6%2..ÞM !#4!$%,!*5.4!$%'/6%2. #%,%"2!$!%,$)!$)./5$/#45"2%$%$/3 -),3%4 !-ASDE"ARBERANS ESSENTLESDEUHORESDELDIAD/CTUBREDE ES REUNEIXENAL3ALØDACTESDEL!JUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANS ELSSENYORSQUE TOTSEGUITESRELACIONEN ALOBJECTEDECELEBRARLAJUNTADEGOVERNAQUEHANESTAT CONVOCATS !SSISTEIXEN 0RESIDENT 32*/3%0-Š,,%)8!,,%)8! 6OCALS 322)#!2$/'5)-%2!,,%)8! 323%#5.$)!#)3#,/#!2$/.! 3ECRETARI32*!6)%2#!"!.%3'!2#·! /RDREDELDIA

!$-).)342!#)¼'%.%2!, .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ ()3%.$! !PROVACIØRELACIØDEFACTURESNÞMI 3EGUIDAMENTESDONACOMPTEDELESSEGàENTSRELACIONSDEFACTURES %80,)#!#)¼$%,%3$%30%3%3.OÒLIA3OLÏ

MUNTATGE &IRA

 -ARI-AR 3UBIRATS

MUNTATGE &IRA

 )BERBANDA

CONNEXIØ INTERNET

 

 

 'ENERALITAT DE#ATA LUNYA

$/'#

 

 

 2ADIO4ELE 4AXI

PUBLICITAT &IRA

 

 

 4ELEFØNICA DE%SPA×A

 BIBLIOTECA

 

 

 4ELEFØNICA DE%SPA×A 

 

 4ELEFØNICA DE%SPA×A 

 

 4ELEFØNICA DE%SPA×A 

 

 4ELEFØNICA DE%SPA×A 

 

 4ELEFØNICA DE%SPA×A

{

 

 

 &ECSA %NDESA

FACTURACIØ CONSUM ELÒCTRIC SETEMBRE

 *OSEFA 6ENTURA -ARTÓ

MATERIAL PAELLA POPULAR

 ,A,LARDEL -AS

ALLOTJAMENT PERSONAL &IRA

 %LECTRO*ÞLIO

CINEMA *OVENTUT

 

 

 NETEJA 0RONTOSERVIS CLAVEGUERA

3, 0IQUES

 

 

 2TE-ARIO !NTONIO -ARTÓ

MENJARS PARTICIPANTS &IRA

 2TE-ARIO !NTONIO -ARTÓ

MENJARS PARCINFANTIL

 2TE-ARIO !NTONIO -ARTÓ

XOCOLATADA ESCOLES

 2TE-ARIO !NTONIO -ARTÓ

DIETADUO PAELLA

 2TE-ARIO !NTONIO -ARTÓ

ALLOTJAMENT PARTICIPANTS lRA

 2TE-ARIO !NTONIO -ARTÓ

ENTREPANS IBAGUDA BOMBERS

 

!02/6!#)¼!#4!$%,!3%33)¼!.4%2)/2$%$!4!$%3%4%-"2%$% !$-).)342!#)¼'%.%2!, ()3%.$! !PROVACIØRELACIØDEFACTURESNÞMI 0AGAMENT4ERRENYSPOUCLAPISSES '/6%2.!#)¼ 52"!.)3-% /"2%3 #/.42!#4!#)¼ !PROVACIØCERTIlCACIØNÞMDELOBRAh#ENTREPERAL$ESENVOLUPAMENT )NTEGRAL2URAL -USEUDELA0AUMAvIAPROVACIØDELENDØSAFAVORDE"ANCDE 3ABADELL ,LICÒNCIESDOBRES 3UBVENCIØARRANJAMENT-UR#OOPERATIVA $).!-)4:!#)¼%#/.¼-)#! &%34%3 452)3-% 3%26%)33/#)!,3 */6%.454 !'2)#5,452! -%$)!-")%.4 %30/243 3%26%)3-5.)#)0!,3 #EMENTIRI 0ISCINA #LAVEGUERAMISUBMINISTRAMENTAIGUA #5,452! 3!.)4!4 %.3%.9!-%.4 !4%.#)¼#)54!$!.! ./6%34%#./,¼')%3 $ESENVOLUPAMENTDELASESSIØIACORDS !02/6!#)¼!#4!$%,!3%33)¼!.4%2)/2$%$!4!$%3%4%-"2%$% %SDONACOMPTEDEL!CTADELASESSIØCONSTITUTIVADELA*UNTADE'OVERN CELE BRADAELDIADE3ETEMBREDE DELAQUALNOESDØNALECTURATOTAVEGADA QUETOTSELSMEMBRESDELA*UNTADE'OVERNDISPOSENDUNACÛPIA QUEHAESTAT TRAMESAJUNTAMENTAMBLACONVOCATÛRIA IALAQUALTOTSDONENLLURCONFORMITAT


&AVARIUM

ERSEM!MICSDELS DEMOSTRACIØ #AVALLS3TA BATREBLAT "ÌRBARA lRA

 -ANUEL -ACIAS$UO 'EMMAI -ANU

ACTUACIØDIA PAELLA

 

 #AN0LA 2OSA0LA #ASANOVA

ALLOTJAMENTI MANUTENCIØ  PARTICIPANTS &IRA

 

 

 

 

 

 #OPCA#RISTINA #ARDONA

DIETESI DESPLA A MENTS

#ARNISSERIA #ONCEPCIØN 3ANZ#ID

MATERIAL PAELLA POPULARI JORNADES CULTURALS#RISTINA #ARDONA

MUNTATGE &IRA

 4ECNOINSTALq LACIONS3,

REPARACIONS CONSULTORII BILBIOTECA

 

 

 4ECNOINSTALq LACIONS3,

REPARACIONS LAVABOS CENTRECÓVIC

 

 

 /RANGE &RANCE 4ELECOM %SPA×A3!

MOBILSAJUN TAMENT

 

 

 !SSESSORIA !BELLO

CONFECCIØ NÛMINES

 

 

 *OAQUIN$ 3ANS,LEIXÌ

TREBALLS INFORMÌTICS

 $IVER 0ARKS

PARCINFANTIL JORNADES #ULTURALS

 

 

 3ERGI 3UBIRATS

+M!GSSTI SETEMBRE

 ,A(ISPANO DE&UENTE EN3EGURES

BONOBUS

 

 

 !RTESANES !RTPAUMA

TALLER DELLATA h2ACØDELS !RTESANSv

 !RTESANES !RTPAUMA

COMPRA OBSEQUIS LLATA

 INFORAMA

MATERIAL INFORMÌTIC

 

 

 4ECNOINSTALq LACIONS3,

SUBSTITUCIØ BONBA AIGUA

 

 

 &ERGARCIA

COMPRA VALLAI POSTES

 

 

 %NVIÌLIA

SERVEIMISS ATGERIA

 

 

 HIDROFOU

CLORAIGUA POTABLE

 

 

 

#ONSORCI 235DEL -ONTSIÌ

TRACTAMENT RESIDUS AGOST

 #ONSORCI 235DEL -ONTSIÌ

RECOLLIDA ESCOMBRA RIESAGOST

 

 

 #ONSORCI 235DEL -ONTSIÌ

TRACTAMENT RESIDUS JULIOL

 #ONSORCI 235DEL -ONTSIÌ

RECOLLIDA ESCOMBRA RIESJULIOL

 

 

 )NTER3PORT &EVI

COPESFUTBOL  SALA

 

 6IKING $IRECT

MATERIAL OlCINA

 

 

 3ANTI3OLÏ

MUNTATGE MEGAFONIA &IRA

 

 

 

 

0ARTICIPACIØ %XPOHOGAR SETEMBRE 

 

,A*UNTADE'OVERN UNAVEGADAREVISADESLESMATEIXESLESAPROVAPERUNANIMI TATDELSSEUSMEMBRES 0AGAMENT4ERRENYS0OUCLAPISES !TÒSQUESHAPORTATATERMEELPROJECTEPERALACONSTRUCCIØDUNPOU DABASTAMENTDAIGUAPOTABLEPERALMUNICIPIALPOLÓGONPARCELqLA DAQUESTTERMEMUNICIPAL !TÒSQUEPERPARTDEL!JUNTAMENT ENDATADEMAIGESVAACORDARLASEGREGA CIØICOMPRADEMDETERRENY DELESMENTADAPARCELqLA AL3R&RANCESC !DELL3UBIRATSPERUNIMPORTDE ,A*UNTADE'OVERN,OCALPERUNANIMITAT!#/2$! !PROVARELPAGAMENTDEAL3R&RANCESC!DELL3UBIRATS ENCONCEPTEDE COMPRADEMDETERRENYDELAPARCELqLADELPOLÓGONDELCADASTRE DERÞSTEGADE-ASDE"ARBERANS PERTALDEPODERUBICARLAFUTURADEIXALLERIA MUNICIPAL AMBCÌRRECALAPARTIDAPRESSUPOSTÌRIA '/6%2.!#)¼ .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ 52"!.)3-% /"2%3 #/.42!#4!#)¼ !PROVACIØCERTIlCACIØNÞMDELOBRAh#ENTREPERAL$ESENVOLUPAMENT )NTEGRAL2URAL -USEUDELA0AUMAvIAPROVACIØDELENDØSAFAVORDE"ANCDE 3ABADELL !TÒSQUESESTÌPORTANTATERMEELPROJECTEPERALACONSTRUCCIØDEL#ENTREDE $ESENVOLUPAMENT)NTEGRAL2URALh-USEUDELA0AUMAvALC#LAVELL DE-AS DE"ARBERANS !TÒSQUEAQUESTAOBRAESVAADJUDICARALEMPRESA).#/%8"3 3,ENDATA DEMAIGDEIDESPRÏSDECOMPROVARQUELOBRACERTIlCADAESTÌREALITZADA ,A*UNTADE'OVERN,OCALPERUNANIMITAT!#/2$! !PROVARLA#ERTIlCACIØDOBRANÞMPRESENTADAPERLEMPRESA).#/%8 CORRESPONENTALOBRAh#%.42%0%2!,$%3%.6/,50!-%.4).4%'2!,252!,

-53%5$%,42%"!,,$%,!0!5-! %$)&)#)#5,452!,0/,)6!,%.4v LAQUAL ASCENDEIXA6).4 ) 3%4-),42%3 #%.436).4 ) #).#%52/3!-"65)4!.4! 5. #%.4)-3 !PROVARLENDØSDELACERTIlCACIØESMENTADAAFAVORDE"!.#$%3!"!$%,, ,LICÒNCIESDOBRES (AVENT SEPRESENTATDIVERSESSOLqLICITUDSDELLICÒNCIESDOBRES ELTÒCNIC MUNICIPALHAEFECTUATELSEUINFORMEIHANPASSATPERLA#OMISSIØD5RBANISME CORRESPONENT ,A*UNTADE'OVERN,OCALPERUNANIMITAT!#/2$! !PROVARLESSEGàENTSLLICÒNCIESDOBRES O)SABEL%SQUERRÏ#ID POSARREIXESEXTERIORHABITATGEDEL!V#ATALUNYA O3OCIETATD!IGàES0OTABLES MODERNITZACIØDELREGADIU O3OCIETAT$AIGàES0OTABLESCOLqLOCACIØMDECANALSUBSTITUINTELTUBEXIS TENTALACOVADELA#ABRA 3UBVENCIØARRANJAMENT-UR#OOPERATIVA !TÒSQUEESVAPORTARATERMEPERPARTDELA#OOPERATIVA!GRÓCOLALAREPARACIØDEL MUREXISTENTAL!VINGUDA#ELMAPROPIETATDEL!JUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANS IQUEPERPARTDELTÒCNICMUNICIPALSHACOMPROVATQUELOBRAESTAACABADAIEL COSTSADAPTAALAFACTURAPRESENTADA ,A*UNTADE'OVERN,OCALPERUNANIMITAT!#/2$! !PROVARELPAGAMENTDE ALA#OOPERATIVA!GRÓCOLA3ANT)SIDRE EN CONCEPTEDESUBVENCIØDELDELCOSTDELOBRADARRANJAMENTDEL-URDE L!VINGUDA#ELMASEGONSRELACIØPRESENTADA $).!-)4:!#)¼%#/.¼-)#! .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ
&AVARIUM

ERSEM

&%34%3 .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ 452)3-% .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ 3%26%)33/#)!,3 .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ */6%.454 .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ !'2)#5,452! .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ -%$)!-")%.4 .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ %30/243 .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ 3%26%)3-5.)#)0!,3 .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ #5,452! .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ 3!.)4!4 .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ %.3%.9!-%.4 .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ !4%.#)¼#)54!$!.! .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ ./6%34%#./,¼')%3 .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ )NOHAVENTMESASSUMPTESATRACTARELSR0RESIDENTDONAPERACABADAAQUESTA *UNTADE'OVERNSENTLES$OTZEHORESVINTMINUTSDELAQUALCOSA JOELSECRETARI DONOFE

!#4!*5.4!$%'/6%2..ÞM !#4!$%,!*5.4!$%'/6%2. #%,%"2!$!%,$)!6).4 ) 42%3$%./6%-"2% $%$/3-),3%4 !-ASDE"ARBERANS ESSENTLESDEUHORESDELDIADE.OVEMBREDE ES REUNEIXENAL3ALØDACTESDEL!JUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANS ELSSENYORSQUE TOTSEGUITESRELACIONEN ALOBJECTEDECELEBRARLAJUNTADEGOVERNAQUEHANESTAT CONVOCATS !SSISTEIXEN 0RESIDENT 6OCALS 3ECRETARI

!02/6!#)¼!#4!$%,!3%33)¼!.4%2)/2$%$!4!$/#45"2%$% %SDONACOMPTEDEL!CTADELASESSIØCONSTITUTIVADELA*UNTADE'OVERN CELE BRADAELDIAD/CTUBREDE DELAQUALNOESDØNALECTURATOTAVEGADA QUETOTSELSMEMBRESDELA*UNTADE'OVERNDISPOSENDUNACÛPIA QUEHAESTAT TRAMESAJUNTAMENTAMBLACONVOCATÛRIA IALAQUALTOTSDONENLLURCONFORMITAT !$-).)342!#)¼'%.%2!, .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ ()3%.$! !PROVACIØRELACIØDEFACTURESNÞM 3EGUIDAMENTESDONACOMPTEDELESSEGàENTSRELACIONSDEFACTURES %80,)#!#)¼$%,%3$%30%3%3 

$ERTOCHIP

ESCANNER IALTRES )NFOJOVE

  

 /lCOMPLET

MATERIAL OlCINA

  

 &ECSA %NDESA

LLUM3ANT 2OC

  

 0OTS

PINTURAPER CEMENTIRI

  

 (NOS 0ELLICÏ3,

CONTENIDORS PERBROSSA BARRANCS

  

 -ONTBAIX #OURIER3,

SERVEIMISS ATGERIA

  

 !CABATSI 2EFORMES DELA#ONS TRUCCIØ

CONSTRUCIØ MURAV #ATALUNYA

  

 !CABATSI 2EFORMES DELA#ONS TRUCCIØ

CONSTRUCIØ MURAV #ATALUNYA

  

 !CABATSI 2EFORMES DELA#ONS TRUCCIØ

ARRANAJA MENTSERDER -IRADOR

  

 *OAQUIN* ,LEIXÌ

DESPLA A MENTS

 !SSESSORIA !BELLO

CONFECCIØ NÛMINESI CONTRACTES

  

 %MMA ,LEIXÌ-ARÓN

2OBAPER EXPOSICIONS &IRA

 -#0REVEN CIØN

PREVENCIØ RISCOS LABORALS

  

 &ORMIGONS #ATALUNYA 3UD3,

REPARACIO CLAVEGUE RAM

  

 0I×OL2EPRE SENTACIONS

MATERIAL NETEJA

  

 3OCIEDAD DE!GUAS 0OTABLES

FACTURES FECSADIPÛ SITAIGUA

  

 &ECSA %NDESA

CONSUM ELÒCTRIC

 /RANGE &RANCE 4ELECOM 3!

#OMUNI CACIONS TELEFÛNIQUES

  

 

32*/3%0-Š,,%)8!,,%)8! 322)#!2$/'5)-%2!,,%)8! 323%#5.$)!#)3#,/#!2$/.! 32*!6)%2#!"!.%3'!2#·!

/RDREDELDIA !02/6!#)¼!#4!$%,!3%33)¼!.4%2)/2$%$!4!$/#45"2%$% !$-).)342!#)¼'%.%2!, ()3%.$! !PROVACIØ2ELACIØDEFACTURES !PROVACIØDELAPORTACIØDEL!JUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANSDELANY AL#ONSORCIPERALA'ESTIØDE2ESIDUSMUNICIPALSDELA#OMARCADEL-ONTSIÌPER ALAIMPLANTACIØDEL#ONTENIDORS3OTERRATS '/6%2.!#)¼ 52"!.)3-% /"2%3 #/.42!#4!#)¼ !PROVACIØCERTIlCACIØŠ#ENTREPERAL$ESENVOLUPAMENT)NTEGRAL2URAL I ENDØSAFAVORDE"ANCDE3ABADELL ,LICÒNCIESDOBRES $EVOLUCIØlAN AA,5)3"!4!,,! 3!5 DIPOSITADAPERALACONSTRUCCIØDE PISCINA2EGULARIVESTIDORSA&ASEA0ART $).!-)4:!#)¼%#/.¼-)#! &%34%3 452)3-% 3%26%)33/#)!,3 */6%.454 !'2)#5,452! -%$)!-")%.4 %30/243 3%26%)3-5.)#)0!,3 #EMENTIRI 0ISCINA #LAVEGUERAMISUBMINISTRAMENTAIGUA #5,452! 3!.)4!4 %.3%.9!-%.4 !4%.#)¼#)54!$!.!./6%34%#./,¼')%3 $ESENVOLUPAMENTDELASESSIØIACORDS


&AVARIUM

ERSEM/RANGE &RANCE 4ELECOM 3!

MOBILSAJUN TAMENT

  CLÌUSULES $IPUTACIØDE ACCÒSAL 4ARRAGONA MUNICIPIPER "/0 LABASSA3OLMAR

-#ONCEPCION 3ANZ

DEMOSTRACIØ lRA#OMERIAL #ID 

 

MATERIAL GIMKANA JOVES

  

 

)BERBANDA

CONNEXIØ INTERNET

  

 

 

LLOGUER MARTELL

  

 3ERGI 3UBIRATS

DESPLA A MENTS

 

&ORNDE PA !URELIO ,LEIXÌ

MATERIAL RECEPCIONSI FESTES

 #ONSTRUC TORA)NCOEX "3 3,

CERTIlCACIØ h-USEU DELA 0AUMAv

  

 )MPREMTA 1UEROL

IMPRESSIØ REBUTS !JUNTAMENT

  

 "ITEMS

AGENDES 

  

 (ERRAIZ -AQUINARIA )#!

COMPRA SENYALS

  

 3IMO$AC 3,

PROJEC TE-USEUDE   LA0AUMA

 $IARI/lCIAL DELA'ENE RALITAT

CLÌUSULES ACCÒSAL   MUNICIPIPER LABASSA

 ESTUDI ¿SCAR"ENET DESEGURE 2AMOS TAT-USEU 0AUMA

  

 #ARMEN 2OYO,LEIXÌ

CABÌSDETALL PERARTESANS GALLECS

 3ALOMØN -ÉRQUEZ 3,

ANÌLISIS AIGUA POTABLE

  

 6ICENT"EL "EL

CABÌSDETALL PERARTESANS GALLECS

 /RANGE &RANCE 4ELECOM 3!

MÛBILSAJUN TAMENT

  

 4ELEFØNICA DE%SPA×A  

 0I×OL2EPRE SENTACIONS

MATERIAL NETEJA

  

 4ELEFØNICA DE%SPA×A  

 

VESTUARII SENYALS

  

 4ELEFØNICA DE%SPA×A(ERRAIZ -AQUINARIA )#!  

   

 

4ELEFØNICA DE%SPA×A

4ELEFØNICA DE%SPA×A 4ELEFØNICA DE%SPA×A  

   

 

4ELEFØNICA DE%SPA×A

4ELEFØNICA DE%SPA×A  

   

 

4ELEFØNICA DE%SPA×A&ARMÌCIA !NGEL,UÓS #ASTILLO

MATERIAL NETEJA

  

 $IPUTACIØDE MODIlCACIØ 4ARRAGONA ORDENANCES "/0 lSCALS#ARNISSERIA 4ERESA3U BIRATS0LA/RANGE &RANCE 4ELECOM 3!

COMUNI CACIONS TELEFÛNIQUES

  

 4ELEFØNICA DE%SPA×A  

 

4ELEFØNICA DE%SPA×A  

 4ELEFØNICA DE%SPA×A  

 #ONSELL #OMARCAL DEL-ONTSIÌ

CONVENI ASSISTENT SOCIAL

 %LISABETH 2OS

ACTUACIØ SETMANA #ULTURAL 

 3OCIETAT 'ENERAL D!UTORSI %DITORS

ACTUACIONS 

  

 3OCIETAT 'ENERAL D!UTORSI %DITORS

!CTUACIONS 

  

 

MATERIAL PAELLA POPULAR

  

 

 

 

!CTUA 0RODUCCIONS ACTUACIØ !RTÓSTIQUES &IRA 3 ,

  

 

  

  )BERBANDA

CONNEXIØ INTERNET(ERRAIZ-A QUINARIA)#!

COMPRA SENYALS

  MADERSÏNIA MATERIAL 3, &IRA

  #ONSORCI 235DEL -ONTSIÌ

RECOLLIASET EMBRE

  

 #ONSORCI 235DEL -ONTSIÌ

CÌNON SETEMBRE

 #ONSELL #OMARCAL DEL-ONTSIÌ

PROESSOR PLÌSTICAOCT DES

 3ÓLVIA,LEIXÌ

INFORMADORA JUVENIL

 

 
&AVARIUM

ERSEM3OCIETAT 'ENERAL D!UTORSI %DITORS

!CTUACIONS TEATRE

  

 &ECSA %NDESA

FACTURACIO NOVEMBRE

 &ECSA %NDESA

SOTERRAMENT XARXAPARC INFANTIL!V #ATALUNYA

  

 

4ELEFÛNICA

SOTERRAMENT XARXAPARC INFANTIL!V #ATALUNYA

 ,A*UNTADE'OVERN UNAVEGADAREVISADESLESMATEIXESLESAPROVAPERUNANIMI TATDELSSEUSMEMBRES !PROVACIØDELAPORTACIØDEL!JUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANSDELANY AL#ONSORCIPERALA'ESTIØDE2ESIDUSMUNICIPALSDELA#OMARCADEL -ONTSIÌPERALAIMPLANTACIØDEL#ONTENIDORS3OTERRATS !TÒSQUESHADEPORTARATERMEPERPARTDEL#ONSORCIPERALA'ESTIØDE2ESIDUS MUNICIPALSDELACOMARCADEL-ONTSIÌ LESOBRESDIMPLANTACIØDELS#ONTENIDORS 3OTERRATSALMUNICIPIDE-ASDE"ARBERANS !TÒSLAPROPOSTAFETAPERLAINTERVENCIØDEL#ONSORCIDE2ESIDUSIAPROVADAPEL MATEIXENDATADOCTUBREDE ,A*UNTADE'OVERN,OCALPERUNANIMITAT!#/2$! !PROVARELPAGAMENTDEAL#ONSORCIPERALA'ESTIØDE2ESIDUSMU NICIPALSDELA#OMARCADEL-ONTSIÌ ENCONCEPTEDAPORTACIØMUNICIPALPERA LANYPERALAIMPLANTACIØDELSCONTENIDORSSOTERRATSALMUNICIPIDE-ASDE "ARBERANS '/6%2.!#)¼ .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ 52"!.)3-% /"2%3 #/.42!#4!#)¼ !PROVACIØCERTIlCACIØNÞMDELOBRAh#ENTREPERAL$ESENVOLUPAMENT )NTEGRAL2URAL -USEUDELA0AUMAvIAPROVACIØDELENDØSAFAVORDE"ANCDE 3ABADELL !TÒSQUESESTÌPORTANTATERMEELPROJECTEPERALACONSTRUCCIØDEL#ENTREDE $ESENVOLUPAMENT)NTEGRAL2URALh-USEUDELA0AUMAvALC#LAVELL DE-AS DE"ARBERANS !TÒSQUEAQUESTAOBRAESVAADJUDICARALEMPRESA).#/%8"3 3,ENDATA DEMAIGDEIDESPRÏSDECOMPROVARQUELOBRACERTIlCADAESTÌREALITZADA ,A*UNTADE'OVERN,OCALPERUNANIMITAT!#/2$! !PROVARLA#ERTIlCACIØDOBRANÞMPRESENTADAPERLEMPRESA).#/%8 CORRESPONENTALOBRAh#%.42%0%2!,$%3%.6/,50!-%.4).4%'2!,252!,

-53%5$%,42%"!,,$%,!0!5-! %$)&)#)#5,452!,0/,)6!,%.4v LAQUAL ASCENDEIXA6).4 ) 15!42%-),#%.465)4%52/3!-"15!42%#%.4)-3  !PROVARLENDØSDELACERTIlCACIØESMENTADAAFAVORDE"!.#$%3!"!$%,, ,LICÒNCIESDOBRES (AVENT SEPRESENTATDIVERSESSOLqLICITUDSDELLICÒNCIESDOBRES ELTÒCNIC MUNICIPALHAEFECTUATELSEUINFORMEIHANPASSATPERLA#OMISSIØD5RBANISME CORRESPONENT ,A*UNTADE'OVERN,OCALPERUNANIMITAT!#/2$!

!PROVARLADEVOLUCIØDELAVALNÞM#DELA3OCIETATDE'ARANTIA 2ECIPROCADELA#OMUNIDAD6ALENCIANA PERIMPORTDE $DIPOSITAT PERLEMPRESA,5)3"!4!,,! 3!5AMB#)&! ENCONCEPTEDElAN A DElNITIVAPERALOBRADE#/.3425##)¼0)3#).!2%'5,!2)6%34)$/23 A &!3%!0!24 0UBLICARAQUESTACORDAL"UTLLETÓ/lCIALDELA0ROVÓNCIAPERTERMINIDEDIES NATURALSDACORDAMBELQUEDISPOSALANORMATIVAVIGENT $).!-)4:!#)¼%#/.¼-)#! .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ &%34%3 .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ 452)3-% .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ 3%26%)33/#)!,3 .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ */6%.454 .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ !'2)#5,452! .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ -%$)!-")%.4 .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ %30/243 .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ 3%26%)3-5.)#)0!,3 .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ #5,452! .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ 3!.)4!4 .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ %.3%.9!-%.4 .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ !4%.#)¼#)54!$!.! .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ ./6%34%#./,¼')%3 .OESTRACTACAPASSUMPTEENAQUESTASESSIØ )NOHAVENTMESASSUMPTESATRACTARELSR0RESIDENTDONAPERACABADAAQUESTA *UNTADE'OVERNSENTLES$OTZEHORESVINTMINUTSDELAQUALCOSA JOELSECRETARI DONOFE

3%33)¼0,%.°2)!.ÞM !#4!$%,!3%33)¼/2$).°2)!$%,0,%-5.)#)0!, #%,%"2!$!%,$)!3)3$% *5,)/,$%$/3-),3%4 !-ASDE"ARBERANS ESSENTLESVINT I DOSHORESDELDIADEJULIOLDE ES REUNEIXENAL3ALØDE0LENSDEL!JUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANS ELSSENYORSQUE TOTSEGUITESRELACIONEN ALOBJECTEDECELEBRARLASESSIØORDINÌRIADEL0LEAQUE HANESTATCONVOCATS !SSISTEIXEN !LCALDE 0RESIDENT 32*/3%0-Š,,%)8!,,%)8! 2EGIDORS 32!#%,)!,,%)8°2/9/ 322)#!2$/'5)-%2!,,%)8! 323%#5.$)!#)3#,/#!2$/.! 32!3/&)!,/0%:%315%22% 32-!.5%,,,%)8!#/,/-% 32-/$%34/!,")/,"5%3/

!PROVARLESSEGàENTSLLICÒNCIESDOBRES

3ECRETARI32*!6)%2#!"!.%3'!2#·!

O*UANA3UBIRATS,LEIXÌ !V#ATALUNYA O*OSELUIS1UERAL"EL !V#ATALUNYA O(ONORIO2OYO-ELERO #*AUME3ABATÏ O*OSE-ORALES-ENDEZ 0OLÓGONPARC O#ARLOS3UBIRATS!SCASO C-OLÓ !PROVACIØDEVOLUCIØlAN AA,UÓS"ATALLA3!5

/RDREDELDIA !PROVACIØDELACTADELASESSIØCONSTITUTIVADELACORPORACIØ 0ROPOSTADAPROVACIØDELRÒGIMDESESSIONSDELPLEDELACORPORACIØ 0ROPOSTADECREACIØDECOMISSIONSINFORMATIVESPERMANENTSIDELASEVA COMPOSICIØ 0ROPOSTADECREACIØDELA#OMISSIØ%SPECIALDE#OMPTES 0ROPOSTADENOMENAMENTDEREPRESENTANTSDELACORPORACIØENALTRESORGANIS MES ENELSQUALSHADESTARREPRESENTATL!JUNTAMENT 2ESOLUCIØDEL!LCALDIADENOMENAMENTDELSTINENTSDALCALDEDEL!JUNTAMENT 0ROPOSTADECREACIØDELA*UNTADE'OVERN,OCALIDAPROVACIØDELSEURÒGIM DESESSIONS 2ESOLUCIØDEL!LCALDIADENOMENAMENTDELSMEMBRESDELA*UNTADE'OVERN ,OCAL 2ESOLUCIØDEL!LCALDIADEDELEGACIØDECOMPETÒNCIESENLA*UNTADE'OVERN ,OCAL 0ROPOSTADEDELEGACIØDECOMPETÒNCIESDEL0LEENL!LCALDIAIENLA*UNTADE 'OVERN,OCAL 0ROPOSTADENOMENAMENTDETRESORER

%NDATA SHASOLqLICITATPERPARTDE,5)3"!4!,,!3!5 LADEVOLU CIØDELAVALDIPOSITATPERIMPORTDE 0ERRESPONDREDELESOBRESDE #ONSTRUCCIØDELA0ISCINA2EGULARI6ESTIDORS A&ASEA0ART %NDATA ESVAPROCEDIRALARECEPCIØDELESESMENTADESOBRESIQUEEL TERMINIDEGARANTIADEMESOSSEGONSEL0LECDECLÌUSULESADMINISTRATIVESVA lNALITZARLDEJULIOLDE %NDATA  SHAEMÒSINFORMEFAVORABLEPERPARTDEL4ÒCNICMUNICIPAL &RANCESC"AIXAULII0ERIS ,A*UNTADE'OVERN,OCALPERUNANIMITAT!#/2$!
&AVARIUM

ERSEM

0ROPOSTASOBREELRÒGIMDEDEDICACIØDELSCÌRRECSELECTES 0ROPOSTADECREACIØDELSGRUPSPOLÓTICS $ESENVOLUPAMENTDELASESSIØIACORDS !PROVACIØDELACTADELASESSIØCONSTITUTIVADELACORPORACIØ %SDONACOMPTEDEL!CTADELASESSIØCONSTITUTIVADELACORPORACIØ CELEBRADAEL DIADEJUNYDE DELAQUALNOESDØNALECTURATOTAVEGADAQUEELSREGI DORSILESREGIDORESDISPOSENDUNACÛPIA QUEHAESTATTRAMESAJUNTAMENTAMBLA CONVOCATÛRIA IALAQUALTOTSITOTESDONENLLURCONFORMITAT 0ROPOSTADAPROVACIØDELRÒGIMDESESSIONSDELPLEDELACORPORACIØ ,ARTICLEDELALLEI DEDABRIL REGULADORADELES"ASESDE2ÒGIM,O CALILARTDEL2EIAL$ECRET DEDENOVEMBREPELQUALSAPROVAEL 2EGLAMENTDORGANITZACIØ FUNCIONAMENTIRÒGIMJURÓDICDELSENSLOCALSPRECISEN QUEELS!JUNTAMENTSPODRANESTABLIRELRÒGIMDESESSIONSORDINÌRIES ASSENYALANT IGUALMENTELDIAILHORADECELEBRACIØ %LPLEDELACORPORACIØPERUNANIMITAT ADOPTAELSEGàENTS!#/2$3 0RIMER &IXARLESDATESIHORESDECELEBRACIØDELESSESSIONSORDINÌRIESDELA FORMASEGàENT A $ATADELASESSIØORDINÌRIA 5NACADADOSMESOS ENDIJOUS B (ORADECOMEN AMENTENTRELESILESHORES 0ROPOSTADECREACIØDECOMISSIONSINFORMATIVESPERMANENTSIDELASEVA COMPOSICIØ %SDØNACOMPTEDELA0ROPOSTADEL!LCALDIADECREACIØDECOMISSIONSINFORMATI VESPERMANENTSIDELASEVACOMPOSICIØ %LPLEDELACORPORACIØPERUNANIMITAT ADOPTAELSEGàENTS!#/2$3 0RIMER #REARLESCOMISSIONSINFORMATIVESDECARÌCTERPERMANENTSEGàENTS #OMISSIØ)NFORMATIVAD5RBANISME #OMISSIØ)NFORMATIVADE(ISENDA 3EGON ,A#OMISSIØ)NFORMATIVAD5RBANISME ESTARÌINTEGRADAPERLESPERSONES SEGàENTS ”0RESIDENTA *OSEP-ARIA,LEIXÌ,LEIXÌnALCALDE ”6OCALS #ELIA-ARIA,LEIXÌ2OYO REPRESENTATDEL'RUP-UNICIPALDE03# -ANUEL,LEIXÌ#OLOMÏ REPRESENTATSDEL'RUP-UNICIPALDE#)5 -ODESTO!LBIOL"UESOREPRESENTATDEL'RUP-UNICIPALDE00 ”3ECRETARI 8AVIER#ABANES'ARCÓA SECRETARIDEL!JUNTAMENTOFUNCIONARI ÌRIAENQUIDELEGUI 4ERCER ,A#OMISSIØ)NFORMATIVAD(ISENDA ESTARÌINTEGRADAPERLESPERSONES SEGàENTS ”0RESIDENTA*OSEP-ARIA,LEIXÌ,LEIXÌnALCALDE ”6OCALS #ELIA-ARIA,LEIXÌ2OYOREPRESENTATDEL'RUP-UNICIPALDE03# -ANUEL,LEIXÌ#OLOMÏ REPRESENTATSDEL'RUP-UNICIPALDE#)5 -ODESTO!LBIOL"UESOREPRESENTATDEL'RUP-UNICIPALDE00 ”3ECRETARI8AVIER#ABANES'ARCÓA SECRETARIDEL!JUNTAMENTOFUNCIONARIÌRIAEN QUIDELEGUI 1UART !QUESTESCOMISSIONSDURANATERMELESSEVESREUNIONSDACORDAMBLA PERIODICITATESTABLERTAPERALESSESSIONSPLENÌRIESODELA*UNTADE'OVERN,OCAL %LVOTDAQUESTESCOMISSIONS SERÌVOTPONDERAT 0ROPOSTADECREACIØDELA#OMISSIØ%SPECIALDE#OMPTES %SDØNACOMPTEDELA0ROPOSTADEL!LCALDIADECREACIØDELA#OMISSIØ%SPECIAL DE#OMPTESIDELASEVACOMPOSICIØ %LPLEDELACORPORACIØPERUNANIMITAT ADOPTAELSEGàENTS!#/2$3 #REARLA#OMISSIØ%SPECIALDE#OMPTES !QUESTA#OMISSIØESTARÌINTEGRADAPERLAREPRESENTACIØDELDIFERENTSGRUPSPOLÓ TICSQUEINTEGRENLACORPORACIØ AMBVOTPONDERAT,ACOMPOSICIØSERÌLASEGàENT !LCALDE 3R*OSEP-ARIA,LEIXÌLLEIXÌ 6OCALS

3RA#ÒLIA-ARIA,LEIXÌ2OYO03# 3RA3OlA,ØPEZ%SQUERRE#)5 3R-ODESTO!LBIOL"UESO00

0ROPOSTADENOMENAMENTDEREPRESENTANTSDELACORPORACIØENALTRESORGANIS MES ENELSQUALSHADESTARREPRESENTATL!JUNTAMENT %SDONACOMPTEDELAPROPOSTADELALCALDIAPERALNOMENAMENTDELSREPRESEN TANTSDELACORPORACIØ ENELSORGANISMESIENTITATSQUESINDIQUEN ILACORPORACIØ MUNICIPAL PERUNANIMITATAPROVAELSNOMENAMENTSAFAVORDELESPERSONES SEGàENTS O#ONSELL%SCOLARDEL#OLqLEGI0ÞBLIC4ERESA3UBIRATS 3R3ECUNDI!CISCLO#ARDONA REGIDOR3UPLENT 3RA#ELIA-Š,LEIXÌ2OYO REGIDORA

O#ONSELL%SCOLAR)%3LES0LANES 3R3ECUNDI!CISCLO#ARDONA OREGIDOR3UPLENT 3RA#ELIA-Š,LEIXA2OYO O'OVERN4ERRITORIALDE3ALUT 3R3ECUNDI!CISCLO#ARDONA OREGIDOR3UPLENT 3R2ICARDO'UIMERÌ,LEIXÌ O*UNTA0ERICIAL -UNICIPALDE#ADASTRE 3R2ICARDO'UIMERÌ,LEIXÌ OTÒCNIC3UPLENT 3RA#ELIA-Š,LEIXÌ2OYO TÒCNIC O-ANCOMUNITAT4AULADEL3ÏNIA 3R3ECUNDI!CISCLO#ARDONA 4!LCALDE O3UPLENT 3R*OSEP-Š,LEIXÌ,LEIXÌ !LCALDE O*UNTARECTORA0ARC NATURALDELS0ORTS 3R*OSEP-Š,LEIXÌ,LEIXÌ !LCALDE O&UNDACIØ0RIVADA-ASSÓS DELS0ORTS 3R*OSEP-Š,LEIXÌ,LEIXÌ !LCALDE O2ESERVANACIONALDE#A A 3R2ICARDO'UIMERÌ,LEIXÌ REGIDOR 0ORTS4ORTOSA "ESSEIT O#ONSORCI'ESTIØ2ESIDUS 5RBANS#OMARCADEL-ONTSIÌ 3RA#ELIA-Š,LEIXÌ2OYO REGIDORA 2ESOLUCIØDEL!LCALDIADENOMENAMENTDELSTINENTSDALCALDEDEL!JUNTAMENT %SDONACOMPTEDELARESOLUCIØDELALCALDIADENOMENAMENTDELSTINENTS DALCALDE IQUELITERALMENTDIU !QUESTAALCALDIA UNCOPCONSTITUÕDALANOVACORPORACIØ ENSESSIØPÞBLICAEL DEJUNYDE IENVIRTUTDELAPOTESTATDAUTOORGANITZACIØ PROCEDEIXALA DESIGNACIØDELS4INENTSD!LCALDE $ECONFORMITATAMBELQUEDISPOSALARTICLEDEL2EGLAMENTDORGANITZACIØ FUNCIONAMENTIRÒGIMJURÓDICDELESENTITATSLOCALS ELS4INENTSDALCALDESØN UNÛRGANNECESSARIDELAJUNTAMENT IENATENCIØAGARANTIRUNACONTINUÕTATEN LESSEVESCOMPETÒNCIES AQUESTAALCALDIAALEMPARADALLÛQUEDISPOSENELS ARTICLESDELA,LEI DEDABRIL REGULADORADELESBASESDELRÒGIM LOCAL DE,LEI DEDABRIL MUNICIPALIDERÒGIMLOCALDE#ATALUNYA IDEL2$ DEDENOVEMBRE PELQUESAPROVAEL2EGLAMENT DORGANITZACIØ FUNCIONAMENTIRÒGIMJURÓDICDELESENTITATSLOCALS 0ERTOTAIXÛ AQUESTA!LCALDIAENÞSDELESATRIBUCIONSQUEMHANESTATCONFERIDES PERLANORMATIVAABANSESMENTADA 2%3/,# 0RIMER .OMENAR4INENTSD!LCALDEDAQUESTAJUNTAMENT ALSREGIDORSQUEA CONTINUACIØESRELACIONEN O3R2ICARDO'UIMERÌ,LEIXÌ 0RIMER4INENTD!LCALDE O3R3ECUNDI!CISCLO#ARDONA 3EGONTINENTDALCALDE 3EGON $ONARCOMPTEDAQUESTARESOLUCIØ ALASESSIØEXTRAORDINÌRIAPREVISTAA LARTICLEDEL2$ DEDENOVEMBRE 4ERCER 0UBLICAR HOENEL"UTLLETÓ/lCIALDELA0ROVÓNCIADACORDAMBALLÛQUEDIS POSALARTDEL2$ DEDENOVEMBRE SENSPERJUDICIQUEAQUESTA RESOLUCIØSIGUIEFECTIVAAPARTIRDELENDEMÌDELASEVASIGNATURA 1UART #OMUNICARAQUESTARESOLUCIØ ALSTINENTSDALCALDENOMENATS ,A#ORPORACIØMUNICIPAL APROVALAMATEIXAPERUNANIMITAT 0ROPOSTADECREACIØDELA*UNTADE'OVERN,OCALIDAPROVACIØDELSEURÒGIM DESESSIONS %SDØNACOMPTEDELA0ROPOSTADEL!LCALDIADECREACIØDELA*UNTADE'OVERN ,OCAL %LPLEDELACORPORACIØPERUNANIMITAT ADOPTAELSEGàENTS!#/2$3 R#ONSTITUIRLA*UNTADE'OVERN,OCAL LAQUALQUEDARÌINTEGRADAPELSMEMBRES QUENOMENIPERL!LCALDIA N,APERIODICITATDELESSESSIONSÏSCADAQUINZEDIES ILESSESSIONSTINDRAN LLOCELS$IVENDRESNOFESTIUS ALASALAD!CTESDEL!JUNTAMENT PRÒVIAMENT CONVOCADESALEFECTE,APERIODICITATASSENYALADAPODRÌMODIlCAR SEACRITERIDE L!LCALDIA ALAQUALESFACULTAPERQUÒ QUANLACONVOCATÛRIACOINCIDEIXIAMBPERÓO DESDEVACANCES AVANCIOENDARREREIXILACONVOCATÛRIAPEROBTENIRUNAMILLOR GESTIØENELSASSUMPTESMUNICIPALS R,ESCOMPETÒNCIESDELA*UNTADE'OVERN,OCALSERANLESQUESELIATRIBUEIXIN PERDELEGACIØDEL!LCALDIAIDEL0LEDELACORPORACIØ%NTOTCAS LICORRESPON LASSISTÒNCIAAL!LCALDIAENLEXERCICIDELESSEVESATRIBUCIONS 2ESOLUCIØDEL!LCALDIADENOMENAMENTDELSMEMBRESDELA*UNTADE'OVERN ,OCAL %SDØNACOMPTEDELA2ESOLUCIØDEL!LCALDIANÞM DEDATADEJULIOL DE NOMENANTELSREGIDORSILESREGIDORESQUEHANDEFORMARPARTDELA *UNTADE'OVERN,OCAL ALEMPARADELSARTICLESIDELA,LEI DE DABRIL REGULADORADELESBASESDELRÒGIMLOCALDEL$ECRETLEGISLATIU DEDABRIL PELQUALSAPROVAEL4EXTREFØSDELA,LEIMUNICIPALIDERÒGIMLOCAL DE#ATALUNYAIDEL2EIALDECRET DEDENOVEMBRE PELQUAL SAPROVAEL2EGLAMENTDORGANITZACIØ FUNCIONAMENTIRÒGIMJURÓDICDELSENS LOCALS%LSMEMBRESQUEINTEGRENLA*UNTADE'OVERN,OCALSØN 0RESIDENTA3R*OSEP-ARIA,LEIXÌ,LEIXÌ ALCALDE
&AVARIUM

ERSEM

6OCALS 3R2ICARDO'UIMERÌ,LEIXÌ 3R3ECUNDI!CISCLO#ARDONA ,A#ORPORACIØMUNICIPALLAPROVAPERUNANIMITAT 2ESOLUCIØDEL!LCALDIADEDELEGACIØDECOMPETÒNCIESENLA*UNTADE'OVERN ,OCAL %SDØNACOMPTEDELA2ESOLUCIØDEL!LCALDIANÞM DEDATADEJULIOL DE DEDELEGACIØDECOMPETÒNCIES DECONFORMITATAMBLARTICLEDELA ,LEI DEDABRIL REGULADORADELESBASESDERÒGIMLOCAL ,ESCOMPETÒNCIESQUEESDELEGUENSØNLESSEGàENTS 4ITULARDELACOMPETÒNCIA ¿RGANENQUIESDELEGA !TRIBUCIØDELEGADA !RTICLE !LCALDIA *UNTADE'OVERN,OCAL $ESENVOLUPARLAGESTIØECONÛMICADACORDAMBELPRESSUPOSTAPROVATIDISPOSAR DESPESESDINSDELLÓMITDELASEVACOMPETÒNCIA /PERACIONSDE4RESORERIAQUANLIMPORTACUMULATDELESOPERACIONSVIVESENCADA MOMENTNOSUPERINELPERDELSINGRESSOSLIQUIDATSENLEXERCICIANTERIOR /RDENARPAGAMENTSIRENDIRCOMPTES 4OTAIXÛDECONFORMITATAMBEL2EIALDECRETLEGISLATIU DEDEMAR QUE APROVAEL4EXTREFØSDELA,LEIDHISENDESLOCALS F ,2"2, !LCALDIA *UNTADE'OVERN,OCAL !PROVARLOFERTADOCUPACIØDACORDAMBELPRESSUPOSTILAPLANTILLAAPROVATSPEL 0LE APROVARLESBASESDELESPROVESPERALASELECCIØDEPERSONALIPERALSCON CURSOSDEPROVISIØDELLOCSDETREBALLIDISTRIBUIRLESRETRIBUCIONSCOMPLEMENTÌRIES QUENOSIGUINlXESNIPERIÛDIQUES G ,2"2, !LCALDIA *UNTADE'OVERN,OCAL !PROVARELSINSTRUMENTSDEPLANEJAMENTDEDESENVOLUPAMENTDELPLANEJAMENT GENERALQUANNOESTIGUIEXPRESSAMENTATRIBUÕDAAL0LELACOMPETÒNCIA AIXÓCOM LADELSINSTRUMENTSDEGESTIØURBANÓSTICAIDELSPROJECTESDURBANITZACIØ J ,2"2, !LCALDIA *UNTADE'OVERN,OCAL 3ANCIONARLESFALTESDEDESOBEDIÒNCIAALASEVAAUTORITATOPERINFRACCIØDELES ORDENANCESMUNICIPALS EXCEPTUANTELSCASOSENQUÒAQUESTAFACULTATESTIGUI ATRIBUÕDAAALTRESÛRGANSSEMPREQUENOCOMPORTINSEPARACIØDELSERVEIDELS FUNCIONARISIACOMIADAMENTDELPERSONALLABORAL N ,2"2, !LCALDIA *UNTADE'OVERN,OCAL ,ESCONTRACTACIONSICONCESSIONSDETOTTIPUS QUANELSEUIMPORTNOSUPERI ELPERDELSRECURSOSORDINARISDELPRESSUPOSTNI ENQUALSEVOLCAS ELS INCLOSESLESDECARÌCTERPLURIANUALQUANLASEVADURADANOSIGUI SUPERIORAQUATREANYSSEMPREQUELIMPORTACUMULATDETOTESLESANUALITATSNO SUPERINIELPERCENTATGEINDICAT REFERITALSRECURSOSORDINARISDELPRESSUPOSTDEL PRIMEREXERCICI NILAQUANTIAASSENYALADA × ,2"2, !LCALDIA *UNTADE'OVERN,OCAL ,APROVACIØDELSPROJECTESDOBRESIDESERVEISQUANSIGUICOMPETENTPERALA CONTRACTACIØOCONCESSIØIESTIGUIPREVISTENELPRESSUPOST ,2"2, !LCALDIA *UNTADE'OVERN,OCAL ,ADQUISICIØDEBÏNSIDRETSQUANELSEUVALORNOSUPERIELPERDELSRECUR SOSORDINARISDELPRESSUPOSTNIELS AIXÓCOMLALIENACIØDELPATRIMO NIQUENOSUPERIELPERCENTATGENILAQUANTIAINDICATSENELSSUPÛSITSSEGàENTS BÏNSIMMOBLES SEMPREQUEESTIGUIPREVISTENELPRESSUPOST BÏNSMOBLES TRETDELSDECLARATSDEVALORHISTÛRICOARTÓSTIC LALIENACIØDELSQUALS NOESTROBIPREVISTAENELPRESSUPOSTP ,2"2, !LCALDIA *UNTADE'OVERN,OCAL !TORGARLLICÒNCIES TRETQUELESLLEISSECTORIALSHOATRIBUEIXINEXPRESSAMENTAL0LEO ALA*UNTADE'OVERN,OCAL Q ,2"2, ,A#ORPORACIØMUNICIPAL LAPROVAPERUNANIMITAT 0ROPOSTADEDELEGACIØDECOMPETÒNCIESDEL0LEENL!LCALDIAIENLA*UNTADE 'OVERN,OCAL %SDØNACOMPTEDELA0ROPOSTAD!LCALDIADEDELEGARCOMPETÒNCIESENDEL0LEEN L!LCALDIAIENLA*UNTADE'OVERN,OCAL $ECONFORMITATAMBLARTICLEDELA,LEI DEDABRIL REGULADORADE LESBASESDERÒGIMLOCALIALTRANORMATIVACONCORDANT EL0LEDELACORPORACIØPOT DELEGARLEXERCICIDELESPRÛPIESATRIBUCIONSENL!LCALDIAIENLA*UNTADE'OVERN ,OCAL SEMPREQUENOESTROBINDINSLESMATÒRIESINDELEGABLESPREVISTESALARTICLE ESMENTATIDELA,LEI DEDENOVEMBRE DERÒGIMJURÓDICDE LESADMINISTRACIONSPÞBLIQUESIDELPROCEDIMENTADMINISTRATIUCOMÞ %LPLEDELACORPORACIØPERUNANIMITAT ADOPTAELSEGàENTS!#/2$3 R%FECTUAR ENFAVORL!LCALDIADELA*UNTADE'OVERN,OCAL UNADELEGACIØ GENÒRICADATRIBUCIONS ENLESMATÒRIESSEGàENTS 4ITULARDELACOMPETÒNCIA ¿RGANENQUIESDELEGA !TRIBUCIØDELEGADA !RTICLE 0LE !LCALDIA*UNTADE'OVERN,OCAL ,EXERCICIDELESACCIONSJUDICIALSIADMINISTRATIVESILADEFENSADELACORPORACIØ ENMATÒRIESDECOMPETÒNCIAPLENÌRIA J ,2"2, 0LE !LCALDIA*UNTADE'OVERN,OCAL ,APROVACIØDETOTSELSCONVENIS EXCEPTESILOBLIGACIØECONÛMICADERIVADADELS MATEIXOSESSUPERIORAAQUELLESQUEPERRAØDECONTRACTECORRESPONGUIAL0LE N$ECONFORMITATAMBALLÛQUEESTABLEIXLARTICLEDEL2EIALDECRET DEDENOVEMBRE PELQUALSAPROVAEL2EGLAMENTDORGANITZACIØ FUNCIONAMENTIRÒGIMJURÓDICDELSENSLOCALS AQUESTADELEGACIØTINDRÌEFECTESDES DELDIASEGàENTALADOPCIØDAQUESTACORD R0UBLICARAQUESTACORDENEL"UTLLETÓ/lCIALDELA0ROVÓNCIA 0ROPOSTADENOMENAMENTDETRESORER %SDØNACOMPTEDELA0ROPOSTADEL!LCALDIADENOMENAMENTDETRESORERA %LPLEDELACORPORACIØPERUNANIMITAT ADOPTAELSEGàENTS!#/2$3 R.OMENARTRESORERADEL!JUNTAMENTLA3RA#%,)!-!2)!,,%)8!2/9/ REGIDO RADELACORPORACIØ N$ACORDAMBLAREGLADEL/RDREDEDEJULIOLDE QUEREGULAEL RÒGIMDELESDIPOSITARIESNOSERVIDESPERFUNCIONARISDELCOSNACIONALESRELLEVA DELOBLIGACIØDEPRESTARlAN AALAPERSONANOMENADACOMATRESORERA 0ROPOSTASOBREELRÒGIMDEDEDICACIØDELSCÌRRECSELECTES %SDØNACOMPTEDELA0ROPOSTADEL!LCALDIASOBREELRÒGIMDEDEDICACIØDELS CÌRRECSELECTES %LPLEDELACORPORACIØPERUNANIMITAT ADOPTAELSEGàENTS!#/2$3 R%STABLIRELRÒGIMDINDEMNITZACIONSAFAVORDELSMEMBRESDELACORPORACIØ PERASSISTÒNCIAALESSESSIONSDELSÛRGANSCOLqLEGIATSQUEESDETALLENTOTSEGUIT 0LE EUROSSESSIØ *UNTADE'OVERN,OCAL EUROSSESSIØ #OMISSIONS)NFORMATIVES EUROSSESSIØ #OMISSIØ%SPECIALDE#OMPTES EUROSSESSIØ 0ARTICIPACIØ0ARC.ATURAL EUROSMES 0ARTICIPACIØ&UNDACIØ0RIVADA-ASSÓSDELS0ORTS EUROSMES 2EGIDORIESDELEGADES EUROSMENSUALSPERREGIDOR .OOBSTANT LESQUANTITATSMÌXIMESMENSUALSAPERCEBRENOSUPERARAN ENCAP CAS O%NCASDELALCALDE MENSUALS O2EGIDORSENRESPONSABILITATSDEGOVERN MENSUALS O2ESTADEREGIDORSSENSERESPONSABILITATS MENSUALS DEGOVERN N%STABLIR AMBEFECTESDELDIA  UNAASSIGNACIØECONÛMICADECARÌC TERMENSUALAFAVORDELSGRUPSPOLÓTICSMUNICIPALSQUECONSTARÌDE O#OMPONENTlX PERPARTITPOLÓTIC O#OMPONENTVARIABLE REGIDOR !QUESTESASSIGNACIONSHANDAPLICAR SEPERATENDREDESPESESRELACIONADESAMB ELFUNCIONAMENTDELGRUPPOLÓTICIQUENOESCORRESPONGUINAMBREMUNERACIONS


&AVARIUM

ERSEM

DEPERSONALNIALACONSTITUCIØDACTIUSlXESDECARÌCTERPATRIMONIAL R.OTIlCARAQUESTACORDALSREGIDORSIALESREGIDORESINTERESSATS 0ROPOSTADECREACIØDELS'RUPS0OLÓTICS !TÒSALLÛQUEDISPOSAELCAPÓTOL))DEL4ÓTOL)DEL2$2/&2*DELES %NTITATS,OCALS SOBRELACREACIØDELSGRUPSPOLÓTICSMUNICIPALS !TESESLESDIFERENTSPROPOSTESDELSPARTITSICOALICIONSPRESENTADESALESELECCIO NSMUNICIPALSDELPASSATDIADEMAIG %LPLEDELACORPORACIØPERUNANIMITAT ADOPTAELSEGàENTS!#/2$3 02)-%2 &ORMARELSSEGàENTSGRUPSPOLÓTICSMUNICIPALS #ONVERGÒNCIAI5NIØ #I5 PARTITDELS3OCIALISTESDE#ATALUNYA0ROGRÏS-UNICIPAL 03# 0 0ARTIT0OPULAR 00 3%'/. &IXARCOMAPORTAVEUSDECADAGRUPPOLÓTICMUNICIPALALSSEGàENTS REGIDORS #ONVERGÒNCIAI5NIØ #I5 3R3OlA,ØPEZ%SQUERRÏ PARTITDELS3OCIALISTESDE#ATALUNYA0ROGRÏS-UNICIPAL 03# 0 3R*OSEP-ARIA,LEIXÌ,LEIXÌ 0ARTIT0OPULAR 00 3R-ODESTO!LBIOL"UESO %L,APRESIDENTAAIXECALASESSIØ DELAQUAL COMASECRETARIÌRIA ESTENC AQUESTAACTA

3%33)¼0,%.°2)!.ÞM !#4!$%,!3%33)¼/2$).°2)!$%,0,%-5.)#)0!, #%,%"2!$!%,$)!6).4 ) 3%4$%3%4%-"2%$%$/3-),3%4 !-ASDE"ARBERANS ESSENTLESVINT I DOSHORESDELDIADE3%4%-"2%DE ESREUNEIXENAL3ALØDE0LENSDEL!JUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANS ELS SENYORSQUETOTSEGUITESRELACIONEN ALOBJECTEDECELEBRARLASESSIØORDINÌRIA DEL0LEAQUEHANESTATCONVOCATS !SSISTEIXEN !LCALDE 0RESIDENT 32*/3%0-Š,,%)8!,,%)8! 2EGIDORS 32!#%,)!,,%)8°2/9/ 322)#!2$/'5)-%2!,,%)8! 323%#5.$)!#)3#,/#!2$/.! 32!3/&)!,/0%:%315%22% 32-!.5%,,,%)8!#/,/-% 32-/$%34/!,")/,"5%3/ 3ECRETARI

32*!6)%2#!"!.%3'!2#·!

/RDREDELDIA !PROVACIØDELACTADELASESSIØANTERIOR $ONARCOMPTEDELS$ECRETSDELALCALDIAIDELES*UNTESDE'OVERN 0ROPOSTAAPROVACIØ&ESTESLOCALSANY !PROVACIØ0LADE3EGURETATI3ALUTDEL#ENTREPERAL$ESENVOLUPAMENT)NTEGRAL 2URALDEL-USEUDEL4REBALLDELA0AUMA %DIlCI#ULTURAL0OLIVALENT 0ROPOSTADELA#OMISSIØD(ISENDADEMODIlCACIØ/RDENANCES&ISCALS 0ROPOSTADELA#OMISSIØD(ISENDACONCERTACIØPRÏSTECPERlNAN A MENTDINVERSIONS 2ESOLUCIØDELA#OMISSIØD5RBANISMEDAPROVACIØDEL0LECDECLÌUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARSIANUNCILICITACIØ#ONCURS/BERTDELOBRAh5RBANIT ZACIØACCÏSALMUNICIPIPERLABASSAv 0RECSIPREGUNTES $ECONFORMITATAMBALLÛQUEDISPOSALARTICLEIDEL2/&2*DELES#ORPO RACIONS,OCALS SACORDAINCLOUREPERRAONSDURGÒNCIALESSEGàENTSPROPOSTES O!PROVACIØMODIlCACIØ%STATUTSDELA4AULADEL3ÒNIAINCORPORACIØNOUS MUNICIPIS O!PROVACIØPROTOCOLDE#AMINSDELA-ANCOMUNITATDELA4AULADEL3ÒNIA O-OCIØDESUPORTALMUNICIPID!LCANAR ,!LCALDE 0RESIDENTDECLARAOBERTALASESSIØ ESPRENENELSSEGàENTS!#/2$3 !PROVACIØDELACTADELASESSIØANTERIOR %SSOTMETAVOTACIØLESBORRANYDELACTADELASESSIØANTERIORDELDIADEJULIOL DE QUEHANESTATLLIURADESALSSENYORSREGIDORSAMBANTERIORITATALACONVO CATÛRIADAQUEST0LE LAQUALSAPROVAAMBELVOTFAVORABLEDETOTSELSASSISTENTS $ONARCOMPTEDELS$ECRETSDELALCALDIAIDELES*UNTESDE'OVERN %SDØNACOMPTEDELSSEGàENTSDECRETSDEL!LCALDIA O !PROVACIØSOLqLICITUDSUBVENCIØAL$EPARTAMENTDE#ULTURAPERAL 2ACØDELS!RTESANS ,A&IRADELES&IBRES6EGETALS

O !CCEPTACIØSUBVENCIØDE$ESENVOLUPAMENT,OCALDELA$IPUTACIØDE 4ARRAGONAPERALÏ2ACØDELS!RTESANS LA&IRADELES&IBRES6EGETALS O !PROVACIØSOLqLICITUDSUBVENCIØAL$EPARTAMENTD)NNOVACIØ 5NIVERSI TATSI%MPRESA PERAL#ENTREDE$ESENVOLUPAMENT)NTEGRAL2URAL O !CCEPTACIØSUBVENCIØ#OOPERACIØAL&UNCIONAMENTDELS%NES,OCALS DEL3!-PERGARANTIRLASEGURETATALES0ISCINES-UNICIPALS O %NCÌRRECREDACCIØPROJECTEENDERROC IMMOBLEC#LAVELL O !PROVACIØSOLqLICITUDAL$EPARTAMENTD!GRICULTURAPERREALITZAREL6 2ACØDELS!RTESANS ,A&IRADELES&IBRES6EGETALSILAA4ROBADADELLATADORESA LES4ERRESDEL%BRE O %NCÌRREC$IRECCIØD/BRAI#OORDINACIØDE3EGURETATI3ALUTDELES /BRESDELIMMOBLEDEL##LAVELL O 3UBSTITUCIØDELALCALDEPERVACANCES O !PROVACIØ0ROJECTEENDERROCIMMOBLEC#LAVELL IADJUDICACIØDEL MATEIX O !PROVACIØLLICÒNCIESDOBRES INFORMADESFAVORABLEMENTALA#OMISSIØ D5RBANISMEDEL  O $ESIGNACIØREPRESENTANTAL#ONSELL4ERRITORIALDELA0ROPIETAT)MMOBI LIÌRIA O !CCEPTACIØSUBVENCIØDELA$IPUTACIØDE4ARRAGONAPER!CTIVITATS D%DUCACIØ!MBIENTAL O )NICIEXPEDIENTPRÏSTECPERlNAN ARINVERSIONS O !PROVACIØPROJECTEh!DQUISICIØDEBENSMOBLES..44 PERALA POSADAENVALORDEL#ENTREPERAL$ESENVOLUPAMENT)NTEGRAL2URALA-ASDE "ARBERANSISOLqLICITUDSUBVENCIØAL$EPARTAMENTD!GRICULTURA !LIMENTACIØI !CCIØ2URAL O !UTORITZACIØ#ANVIDENOMAFAVORD)BAN,LEIXA"ONlLLDELACTIVITAT DE-AGATZEMDE0RODUCTES1UÓMICSPERAÞSAGRÓCOLA %SDONACOMPTEDELESSEGàENTS*UNTESDE'OVERN ODEDATADAGOST ODEDATADESETEMBRE 0ROPOSTAAPROVACIØ&ESTESLOCALSANY $ESPRÒSDEREVISARL/RDRE42% DEDEMAIG PUBLICADAAL$/'# NÞM DEDEJUNYDE ONESPUBLIQUENLESFESTESOlCIALSA#ATALUN YAPERALANY)SEGONSELQUEESTABLEIXLARTICLEDEL2$DEL DEJULIOL !PROPOSTADEL!LCALDIA EL0LEDELA#ORPORACIØPERUNANIMITATACORDA 0RIMER !CORDARCOMAFESTESLOCALSPERALANYELSDIESDEMAR I DABRIL 3EGON .OTIlCARAQUESTACORDALS3ERVEIS4ERRITORIALSDEL$EPARTAMENTDE4REBALL ALES4ERRESDEL%BRE !PROVACIØ0LADE3EGURETATI3ALUTDEL#ENTREPERAL$ESENVOLUPAMENT)NTEGRAL 2URALDEL-USEUDEL4REBALLDELA0AUMA %DIlCI#ULTURAL0OLIVALENT 5NAVEGADAREVISATEL0LADE3EGURETATI3ALUTDEL#ENTREPERAL$ESENVOLUPAMENT )NTEGRAL2URALDEL-USEUDEL4REBALLDELA0AUMA %DIlCI#ULTURAL0OLIVALENT I SEGONSLACTADAPROVACIØDELESMENTAT0LADE3EGURETATSIGNATPERLARQUITECTE *OSEP-ARIA3IMØI(UGUET3IMØ$!# SL %LCONTRACTISTA #ONSTRUCTORA ).#/%8"3 3,DEDATADAGOSTDE %L0LEDELA#ORPORACIØPERUNANIMITATACORDA !PROVAREL0LADE3EGURETATI3ALUTDEL#ENTREPERAL$ESENVOLUPAMENT)NTEGRAL 2URALDEL-USEUDEL4REBALLDELA0AUMA %DIlCI#ULTURAL0OLIVALENT ELABORATPER LEMPRESA).#/%8"3 3, .OTIlCARAQUESTACORDALEMPRESA).#/%8"3 3, ADJUDICATÌRIADELOBRADEL #ENTREPERAL$ESENVOLUPAMENT)NTEGRAL2URALDEL-USEUDEL4REBALLDELA0AUMA %DIlCI#ULTURAL0OLIVALENT IRETORNARUNACOPIASIGNADAISEGELLADAPEL3R!LCALDE DELACTADAPROVACIØDELESMENTAT0LA 0ROPOSTADELA#OMISSIØD(ISENDADEMODIlCACIØ/RDENANCES&ISCALS 2EVISADESLESORDENANCESlSCALSVIGENTSAL!JUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANS AQUESTACOMISSIØPROPOSALAMODIlCACIØDELESSEGàENTS/RDENANCESPERALANY )MPORTS )MPORTS )MPOSTSOBRE"ENS)MMOBLES 52"!.!  4AXAPERRECOLLIDADESCOMBRARIES (ABITATGES (OTELS 2ESTAURANTSI"ARS -AGATZEMSIPATIS #OMER OSIDESPATXOS 4AXADE#EMENTIRI #ONSERVACIØDENINXOLS 3ERVEI/BERTURADENINXOLS $RETS%NTERRAMENT 4RASLLATDERESTES .ETEJADENINXOLS

 

    

    

     

     
&AVARIUM

ERSEM

%XPEDICIØDEDOCUMENTS

&/.!-%.43$%$2%4

%XPEDICIØCERTIlCATS   &OTOCOPIES   #ONFRONTACIØDEDOCUMENTS   %L0LEDELA#ORPORACIØAMBVOTSAFAVOR03# IVOTSENCONTRA#)5I00 ACORDA !PROVARLAMODIlCACIØDELESORDENANCESESMENTADES AMBELSIMPORTSPROPO SATSPERALANY 0UBLICARLESMENTATACORDAL"UTLLETÓ/lCIALDELA0ROVÓNCIADE4ARRAGONAPER ESPAIDEDIES 0ROPOSTADELA#OMISSIØD(ISENDACONCERTACIØPRÏSTECPERlNAN A MENTDINVERSIONS A!.4%#%$%.43 0ER$ECRETDEL!LCALDIADEDATADESETEMBREDE SINICIALEXPEDIENT PERCONCERTARUNAOPERACIØDECRÒDITALLARGTERMINIPERIMPORTDE PER lNAN ARINVERSIONS %NLEXECUCIØDELPRESSUPOSTDELACORPORACIØ CALCONCERTARUNAOPERACIØDE CRÒDITPERlNAN ARLESINVERSIONSSEGàENTS

$ACORDAMBLARTICLEDEL2EIALDECRETLEGISLATIU DEDEMAR PELQUALSAPROVAEL4EXTREFØSDELA,LEIREGULADORADELESHISENDESLOCALS LES DESPESESDINVERSIØESPODENlNAN ARAMBOPERACIONSDECRÒDIT ,!JUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANSTÏELPRESSUPOSTDELEXERCICICORRENT APROVAT %LPRESSUPOSTGENERAL INCORPORANT HILOPERACIØlNANCERAENTRÌMIT NOSAJUSTA ALCOMPLIMENTDELOBJECTIUDESTABILITATPRESSUPOSTÌRIADECONFORMITATAMB LARTICLEDELA,'%0 AMBLAQUALCOSAESPOSADEMANIFESTLASEVANECESSITAT DElNAN AMENT $ECONFORMITATAMBLARTICLEDELA,'%0 LAUTORITZACIØALES%NTITATS,OCALS PERAREALITZAROPERACIONSDECRÒDITATÒSLARTICLEDEL42,2(, HAURÌDETENIREN COMPTEELCOMPLIMENTDELOBJECTIUDESTABILITATPRESSUPOSTÌRIA 0ERTOTAIXÛ PEL0LEDELACORPORACIØAPROVA AMBELVOTFAVORABLEDEREGIDORS DEL03# IVOTSENCONTRADE#)5IDEL00 #ONCERTARUNAOPERACIØDECRÒDIT ENLAMODALITATDEPRÏSTECALLARGTERMINI AMBEL"ANCDE#RÒDIT,OCAL PERUNIMPORTDE AMBLIQUIDACIONS TRIMESTRALS TERMINIANYSDAMORTITZACIØMÏSANYDECARÒNCIA PERlNAN AR LESDESPESESDINVERSIØSEGàENTS

35"6%.#)¼

2%#02/0)3

02³34%#3

4/4!, ).6%23)¼

!DEQUACIØ ZONAINFANTILDE LLEURE

 

#ENTRE$ESEN )NT2URAL-U SEUDELTREBALL DELA0AUMA CULTURA

 

!CCÒSAL MUNICIPIPERLA BASSA05/3#

 

INVERSIØCA MINSVEÕNALS

 

  

TOTAL

 

 

  

    

  

,OPERACIØESPOTREALITZARAMBLESSEGàENTSCONDICIONSlNANCERES )MPORTDELPRÒSTECEUROS ,IQUIDACIONSTRIMESTRALS 4ERMINIANYSDAMORTITZACIØMÏSANYDECARÒNCIA %LSECRETARIINTERVENTORHAEMÒSELCORRESPONENTINFORME !LA#OMISSIØD(ISENDADEDATADESETEMBREDE ESPROCEDEIXA LOBERTURADELESOFERTESPRESENTADESPERLESDIFERENTSENTITATSBANCÌRIES ESSENT LESSEGàENTS ,A#AIXA 4IPUSINTERÒS%URIBORTRIMESTRAL  #OMISSIØOBERTURA #OMISSIØDAMORTITZACIØOCANCELqLACIØANTICIPADA  "ANCDE#RÒDIT,OCAL 4IPUSINTERÒS%URIBOR  #OMISSIØOBERTURA #OMISSIØDAMORTITZACIØOCANCELqLACIØANTICIPADA )NTERVENCIØ3ECRETARI!JUNTAMENT #AIXA#ATALUNYA 4IPUSINTERÒS%URIBORMESOS  #OMISSIØOBERTURA #OMISSIØDAMORTITZACIØOCANCELqLACIØANTICIPADA #AIXA4ARRAGONA 4IPUSINTERÒS%URIBORTRIMESTRAL  #OMISSIØOBERTURA #OMISSIØDAMORTITZACIØOCANCELqLACIØANTICIPADA &ORMALITZACIØ3ECRETARI!JUNTAMENT "ANCDE3ABADELL 4IPUSINTERÒS%URIBORA  #OMISSIØOBERTURA #OMISSIØDAMORTITZACIØOCANCELqLACIØANTICIPADA ,A#OMISSIØ)NFORMATIVAD(ISENDADEDATADESETEMBREDEDICTA MINAQUELOFERTAMÏSAVANTATJOSAÏSAMBLENTITAT"ANCDE#RÒDIT,OCAL AMBLES CONDICIONSlNANCERESSEGàENTS 4IPUSINTERÒS%URIBOR  #OMISSIØOBERTURA #OMISSIØDAMORTITZACIØOCANCELqLACIØANTICIPADA )NTERVENCIØ3ECRETARI!JUNTAMENT35"6%.#)¼

2%#02/0)3

02³34%#3

4/4!, ).6%23)¼

!DEQUACIØ ZONAINFANTILDE LLEURE

 

 

 

#ENTRE$ESEN )NT2URAL-U SEUDELTREBALL DELA0AUMA CULTURA

 

 

 

!CCÒSAL MUNICIPIPERLA BASSA05/3#

 

 

 

INVERSIØCA MINSVEÕNALS

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

!PROVARCONTRACTARELPRÏSTECAMBLENTITAT"ANCDE#RÒDIT,OCAL AMBLES CONDICIONSlNANCERESSEGàENTS 4IPUSINTERÒS%URIBOR  #OMISSIØOBERTURA #OMISSIØDAMORTITZACIØOCANCELqLACIØANTICIPADA )NTERVENCIØ3ECRETARI!JUNTAMENT 'ARANTIRELPAGAMENTDELESOBLIGACIONSDERIVADESDAQUESTAOPERACIØDECRÒDIT AMB ,AFECTACIØDELSINGRESSOSPROCEDENTSDEL&ONSDE#OOPERACIØ,OCALDE#ATALUNYA I&ONS.ACIONAL #OMUNICARAQUESTACORDALA$IRECCIØ'ENERALDE0OLÓTICA&INANCERADELA 'ENERALITATDE#ATALUNYA DACORDAMBL/RDRE%#& DEDABRIL SOBRE PROCEDIMENTSENMATÒRIADETUTELAlNANCERADELSENSLOCALS &ACULTARLALCALDEPERFORMALITZARLOPERACIØDEPRÏSTEC AMBLENTITAT"ANCDE #RÒDIT,OCAL 0ROPOSTADELA#OMISSIØD5RBANISMEDAPROVACIØDEL0LECDECLÌUSULESADMI NISTRATIVES PARTICULARSIANUNCILICITACIØ#ONCURS/BERTDELOBRAh5RBANITZACIØ ACCÏSALMUNICIPIPERLABASSAv 0ER2ESOLUCIØD!LCALDIADEDATADESETEMBREDEESVAINICIARELPROCEDI MENTDECONTRACTACIØDELOBRAhD5RBANITZACIØDACCÏSALMUNICIPIPERLABASSAv PERPROCEDIMENTOBERTMITJAN ANTCONCURS VISTOSELSINFORMESEMESOSPER L)NTERVENTORIEL3ECRETARIDAQUEST!JUNTAMENT IREDACTATEL0LECDE#LÌUSULES !DMINISTRATIVES0ARTICULARS %L0LEDELA#ORPORACIØPERUNANIMITATACORDA 02)-%2!PROVAREL0LECDE#LÌUSULES!DMINISTRATIVES 3%'/.!PROVARLEXPEDIENTDECONTRACTACIØ LADESPESAAMBCÌRRECALAPARTIDA PRESSUPOSTÌRIADELPRESSUPOSTVIGENTPERAAQUEST!JUNTAMENT 4%2#%20ROCEDIRALOBERTURADELPROCEDIMENTDADJUDICACIØDELOBRAPERPROCE DIMENTOBERTMITJAN ANTCONCURS SEGONSELQUESESTABLEIXAL0LECDE#LÌUSULES !DMINISTRATIVESQUEÏSOBJECTEDAPROVACIØENAQUESTA2ESOLUCIØ 15!240ROCEDIRALEXPOSICIØPÞBLICADELALICITACIØPELTERMINIDEVINT I SISDIES AL$IARI/lCIALDELA'ENERALITATDE#ATALUNYAIAL"UTLLETÓ/lCIALDELA0ROVÓNCIADE 4ARRAGONAPERALADMISSIØDEPROPOSICIONSSEGONSELQUEESTABLEIXLARTICLE DELA,#!0 $ECONFORMITATAMBALLÛQUEDISPOSALARTICLEIDEL2/&2*DELES#ORPO RACIONS,OCALS SACORDAINCLOUREPERRAONSDURGÒNCIALESSEGàENTSPROPOSTES


&AVARIUM

ERSEM

O!PROVACIØMODIlCACIØ%STATUTSDELA4AULADEL3ÏNIAINCORPORACIØNOUS MUNICIPIS %LSMUNICIPISDELAPOBLADE"ENIFASSÌ PERACORDPLENARIDEDEJULIOLDE I#ASTELLDE#ABRES PER$ECRETDEL!LCALDIADEDATADE*ULIOLDE RATIlCAT PERL!SSEMBLEA6EÕNALENDATAD!GOSTDE VANSOLqLICITARINCORPORAR SEA LA-ANCOMUNITATDELA4AULADEL3ÏNIA ,AINCORPORACIØDENOUSMEMBRESALA-ANCOMUNITATESFARÌCONFORMEALES DISPOSICIONSDELS%STATUTSICONCRETAMENTELSEUARTQUEDIU !RTICLE -ODIlCACIØIINCORPORACIØDENOUSMEMBRES ,AMODIlCACIØDELSESTATUTSDELAMANCOMUNITAT INCLOSALAINCORPORACIØDE NOUSMUNICIPIS SEFECTUARÌAPROPOSTADEL!SSEMBLEAGENERALISEGUIRÌEL MATEIXPROCEDIMENTDELASEVACONSTITUCIØ CONFORMEALESDISPOSICIONSDELA,LEI 2EGULADORADELESBASESDERÒGIMLOCAL DELCAPÓTOL)6DEL4ÓTOL)DEL2$ DE2EGLAMENTDEPOBLACIØIDEMARCACIØDELESENTITATSLOCALSIDEL 2$DEL2EGLAMENTDORGANITZACIØ FUNCIONAMENTIRÒGIMJURÓDICDELES CORPORACIONSLOCALSITOTAAQUELLANORMATIVABÌSICAQUELISIGUIDEAPLICACIØ ,ASSEMBLEADELA-ANCOMUNITATDELA4AULADEL3ÏNIAAMBDATADEDEJULIOL VAAPROVARLAINCORPORACIØALAMATEIXADELSMUNICIPISDELA0OBLADE"ENIFASSÌI CASTELLDE#ABRESDELAPROVÓNCIADE#ASTELLØ .OSHASOLqLICITATLAREINCORPORACIØDECAPALTREMUNICIPI SEGONSMANIFESTACIONS DELAPRÛPIA-ANCOMUNITATIDECONFORMITATAMBLAPARTATQUARTDELACORDAL RESPECTEDELA-ANCOMUNITATDEDATADEJULIOLDE 3EGUINTELSTRÌMITSPROPISDELPROCEDIMENTADMINISTRATIUPERLAINCORPORACIØDE NOUSMEMBRESIMODIlCACIØDELS%STATUTS ,AJUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANSAMBELQUÛRUMDEMAJORIAABSOLUTAACORDA 0RIMER !CCEPTARLAINCORPORACIØALA-ANCOMUNITATDELA4AULADEL3ÏNIADELA QUEFORMAPARTLAJUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANSELSMUNICIPISDELA0OBLADE "ENIFASSÌI#ASTELLDE#ABRES 3EGON !PROVARINICIALMENTLAMODIlCACIØDELS%STATUTSDELA-ANCOMUNITATDE LA4AULADEL3ÏNIAENSELSTERMESSEGàENTS 4%84!#45!,02%!-"5, ³SENAQUESTSENTITQUEELSAJUNTAMENTSDE6INARÛS !LCANAR 5LLDECONA ,A3ÏNIA -ORELLA 4RAIGUERA 2OSSELL #ANET ,A*ANA 3ANT#ARLESDELA2ÌPITA 'ODALL -ASDE"ARBERANS ,A'ALERA #ÌLIG #ERVERA 6ALLIBONA "ENICARLØ &REGINALS3ANTA"ÌRBARA "ECEITE 0E×ARROYADE4ASTAVINSI 6ALDERROBRESACORDENPROMOURELACONSTITUCIØDUNAMANCOMUNITATQUEESREGIRÌ PELSSEGàENTS%34!4543 4%84$%&).)4)5 02%!-"5, ³SENAQUESTSENTITQUEELSAJUNTAMENTSDE 6INARÛS !LCANAR 5LLDECONA ,A3ÏNIA -ORELLA 4RAIGUERA 2OSSELL #ANET ,A*ANA 3ANT#ARLESDELA2ÌPITA 'ODALL -ASDE"ARBERANS ,A'ALERA #ÌLIG #ERVERA 6ALLIBONA "ENICARLØ &REGINALS3ANTA"ÌRBARA "ECEITE 0E×ARROYADE4ASTAVINS 6ALDERROBRES 0OBLADE"ENIFASSÌI#ASTELLDE#ABRESACORDENPROMOURELACONSTI TUCIØDUNAMANCOMUNITATQUEESREGIRÌPELSSEGàENTS%34!4543 4%84!#45!,!RTICLE #OMPOSICIØ %LSMUNICIPISDE6INARÛS !LCANAR 5LLDECONA ,A3ÏNIA -ORELLA 4RAIGUERA 2OSSELL #ANET ,A*ANA 3ANT#ARLESDELA2ÌPITA 'ODALL -ASDE"ARBERANS ,A'ALERA #ÌLIG #ERVERA 6ALLIBONA "ENICARLØ &REGINALS3ANTA"ÌRBARA "ECEITE 0E×ARRO YADE4ASTAVINSI6ALDERROBRESSASSOCIENPERTALDECREARUNAMANCOMUNITAT AMBPERSONALITATJURÓDICAPRÛPIAICAPACITATPERALCOMPLIMENTDELSEUOBJECTE DECONFORMITATAMBALLÛQUEESTABLEIXLARTICLEDELA,LEI REGULADORA DELESBASESDERÒGIMLOCAL!IXÓMATEIX PODRANASSOCIAR SEENELFUTURALTRES MUNICIPISDELAZONA DACORDAMBLESDISPOSICIONSLEGALSICONFORMEALSESTATUTS DELAMANCOMUNITAT 4%84$%&).)4)5!RTICLE #OMPOSICIØ %LSMUNICIPISDE6INARÛS !LCANAR 5LLDECONA ,A3ÏNIA -ORELLA 4RAIGUERA 2OSSELL #ANET ,A*ANA 3ANT#ARLESDELA2ÌPITA 'ODALL -ASDE"ARBERANS ,A'ALERA #ÌLIG #ERVERA 6ALLIBONA "ENICARLØ &REGINALS3ANTA"ÌRBARA "ECEITE 0E×ARROYA DE4ASTAVINS 6ALDERROBRES LA0OBLADE"ENIFASSÌI#ASTELLDE#ABRESSASSOCIEN ENUNAMANCOMUNITAT AMBPERSONALITATJURÓDICAPRÛPIAICAPACITATPERALCOMPLI MENTDELSEUOBJECTE DECONFORMITATAMBALLÛQUEESTABLEIXLARTICLEDELA,LEI REGULADORADELESBASESDERÒGIMLOCAL!IXÓMATEIX PODRANASSOCIAR SE ENELFUTURALTRESMUNICIPISDELAZONA DACORDAMBLESDISPOSICIONSLEGALSI CONFORMEALSESTATUTSDELAMANCOMUNITAT 4ERCER %NELCASQUENOESPRESENTINRECLAMACIONSSENTENDRÌAQUESTACORDCOM DElNITIU IESDONARÌCOMPTEDELMATEIXALA-ANCOMUNITATPERSEGUIRAMBEL PROCEDIMENT O!PROVACIØPROTOCOLDE#AMINSDELA-ANCOMUNITATDELA4AULADEL3ÏNIA %LDIADEMAR DENGUANYESVASIGNARUN0ROTOCOLDECAMINSENTREEL -INISTERID!GRICULTURAILA-ANCOMUNITATDELA4AULADEL3ÏNIA PERALAMILLORADE CAMINSRURALSMUNICIPALSPERUNIMPORTDEMILIONSDEUROSPERDUR LOATERME DURANTELSANYS I COMPROMETENT SEEL-INISTERIAAPORTAREL DELIMPORTTOTAL %NCOMPLIMENTDAQUESTSACORDS LA-ANCOMUNITATSHAENCARREGATDELAREDAC CIØDELS0ROJECTESDEMILLORADELSCAMINSMUNICIPALSALESPROVÓNCIESDE#ASTELLØ 4ARRAGONAY4ERUEL QUINDETALLÏSELSEGàENT #ASTELLØ 4ARRAGONA 4ERUEL

MUNICIPIS MUNICIPIS MUNICIPIS

CAMINS CAMINS CAMINS

   

4/4!, MUNICIPIS CAMINS  0ROJECTESQUEHANESTATAPROVATSPERL!SSEMBLEADELA-ANCOMUNITATDE IQUESERANSOTMESOSALAINFORMACIØPÞBLICAPRECEPTIVA

%LPROJECTEDELSCAMINSDELSMUNICIPISCATALANSDELA-ANCOMUNITATPERA LEXERCICICONTÏCAMINSDELSPOBLES!LCANAR &REGINALS LA'ALERA 'O DALL -ASDE"ARBERANS 3ANT#ARLESDELA2ÌPITA 3ANTA"ÌRBARA LA3ÏNIAI5LLDE CONA QUEENTOTALARRIBENALSQUILÛMETRESDELONGITUDIQUEELSEUPRESSUPOST ÏSDE IQUEHASEGUTREDACTATPEL3!-3ERVEID!SSISTÒNCIA -UNICIPAL DELA$IPUTACIØDE4ARRAGONA $AQUESTPROJECTE ELTRAMDELCAMÓQUEESTÌDINTREDELNOSTRETERMEIQUEÏSDE TITULARITATODEGESTIØMUNICIPALÏS #AMÓDE,LIGALLO-AJOR M IELSEUIMPORTTOTALÏSDE !MBDATAL!SSEMBLEADELA-ANCOMUNITATVAACORDARQUE LAPORTACIØMUNICIPALALOBRAARRIBÏSALDELIMPORTTOTALACADAMUNICIPI PERTALDEFERFRONTADESPESESDECARÌCTERGENERAL IQUEAQUESTAUGMENTRESTE INCLÛSDINTREDELAPARTIDAPRESSUPOSTÌRIADELOBRA2EPARACIØDE#AMINSDELA -ANCOMUNITAT 0ERTALDONCSDAVAN ARALMÌXIMLEXECUCIØDAQUESTESOBRES IGUALCOMFARANLA RESTADEMUNICIPIS EL0LEDEL!JUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANS !#/2$! 0RIMER !CCEPTARLAPARTCORRESPONENTDELASUBVENCIØDEL-!0!PERALAMILLORA DELSSEUSCAMINS 3EGON -ANIFESTARQUEAQUEST!JUNTAMENTÏSELTITULAROSENCARREGADELAGESTIØ DELSTRAMSDECAMINSABANSESMENTATSIQUEESTÌDACORDENLESOBRESAFEREN EXECUCIØDELDIT0ROJECTE 4ERCER !DQUIRIRELCOMPROMÓSDINCLOUREENELSEU0RESSUPOSTDEL LAQUAN TITATDE CORRESPONENTALDELIMPORTTOTALDELSTRAMSDECAMINS AFERALSEUTERMEMUNICIPAL)QUEAQUESTIMPORTENMETÌLqLICOELCORRESPONENT AVALBANCARISERANAPORTATSALA-ANCOMUNITATENELMOMENTENQUEAQUESTALI RECLAMIPERAPODEREXECUTARLOBRA 1UART .OTIlCARAQUESTACORDALA-ANCOMUNITATDELA4AULADEL3ÏNIA/lCINADE 6INARÛS0L3ANT!NTONI SN N0ATRONATDE4URISME 6INARÛS #INQUÒ &ACULTARAL!LCALDEPERALEXECUCIØDAQUESTACORD O-OCIØDESUPORTALMUNICIPID!LCANAR ) %NDATADAGOSTDE "/%NÞM SHAPUBLICATALANUNCIDELA $EPENDÒNCIADELÌREADINDÞSTRIAI%NERGIADELA3UBDELEGACIØDEL'OVERNA #ASTELLØQUESOTMETAINFORMACIØPUBLICALASOLqLICITUDDECONCESSIØDEXPLOTACIØ DEMMAGATZEMATGESOTERRANIDEGASNATURAL ENAIGàESDEL-AR-EDITERRANI DAVANTDELACOSTADE#ASTELLØIELSEURECONEIXEMENTDUTILITATPÞBLICA )) 3ATORGAUNTERMINIDEDIESHÌBILSQUElNALITZAELPROPERDIADAGOST PERPRESENTARALqLEGACIONS LADOCUMENTACIØESPOTCONSULTARALASEUDELA 3UBDELEGACIØA#ASTELLØIAL!JUNTAMENTDE6INARÛS ))) %SVACONSULTARTELEFÛNICAMENTA#OSTESDE4ARRAGONAI#ASTELLØ IVANREME TREA)NDÞSTRIA COMUNICANTQQUENODISPOSENDECAPEXEMPLAR NIHANINFORMAT RES,!JUNTAMENTDE6INARÛSCONlRMAQUETENENUNEXEMPLARDELARELACIØDE BENSIDRETSAFECTATSIDELSPLÌNOLSPARCELqLARIS )6 !TESALAUBICACIØDELESESMENTADESINSTALqLACIONS ALLÓMITDELNOSTRETERRITORI IALCOSTATDELALLERADELRIU3ÏNIA IALAPROXIMITATGEOGRÌlCAAMBELNUCLIURBÌ D!LCANAR MUNICIPIAFECTATDELANOSTRACOMARCA CONSIDEREMNECESSARITRACTAR AQUESTASSUMPTEENELSIDAQUESTPLENARI 6 ,ARTDELA,LEIDEL3ECTORD(IDROCARBURS ,LEIMODIlCADAPERLA,LEI DELPASSATDEJULIOL ESTABLEIXQUEELSSOLqLICITANTSDUNACONCESSIØCOM AQUESTA HANDEPRESENTAR HODAVANTDEL-INISTERID)NDÞSTRIA(OHADAUTORITZAR EL'OVERNPER2EIALDECRET PREVIINFORMEDELA#OMUNITAT!UTÛNOMAAFECTADA%N AQUESTCASNOMÏSSHASOLqLICITATALA#OMUNITAT!UTÛNOMA6ALENCIANA ,ARTDAQUESTAMATEIXALLEIESTABLEIX ENTREALTRESREQUISITSQUELASOLqLICITUD HAURÌDACREDITARLADEQUACIØDELEMPLA AMENTALRÒGIMDORDENACIØDELTERRITORI %LTÓTOL6DAQUESTA,LEIESTABLEIXELSREQUERIMENTSPERLOBTENCIØDELRECONEIXE MENTDUTILITATPÞBLICA ISESTABLEIXQUEESSOTMETRÌAINFORMACIØPÞBLICAIA INFORMEDELSÛRGANSAFECTATS %NSCONSTAQUEA !LCANARCOMAMUNICIPICONFRONTANT NOSELHACONSIDERAT ÛRGANAFECTAT JAQUENOSHASOLqLICITATINFORME LAQUALCOSANOSENTÏN $AVANTDAQUESTASITUACIØ EL0LEDEL!JUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANS ADOPTA PERUNANIMITATELSSEGàENTS!#/2$3 0RIMER %XPRESSARELNOSTREREBUIGAAQUESTPROJECTEDEXPLOTACIØ DEMMAGATZEMATGESOTERRANIDEGASNATURAL ENAIGàESDELMAR-EDITERRANI DA VANTLACOSTADE#ASTELLØ REBUTJANTTAMBÏELSEURECONEIXEMENTDUTILITATPÞBLICA 3EGON $ONARSUPORTALESALqLEGACIONSPRESENTADESPERL!JUNTAMENTD!LCANAR ALTRÌMITDINFORMACIØPÞBLICADELASOLqLICITUDDECONCESSIØDEXPLOTACIØ DEMMAGATZEMATGESOTERRANIDEGASNATURA ENAIGàESDEL-AR-EDITERRANI DAVANTLACOSTADE#ASTELLØIELSEURECONEIXEMENTDUTILITATPÞBLICA DEMANANT QUEESREBUTGIAQUESTAPROPOSTA 4ERCER 3OLqLICITARAL-INISTERID)NDÞSTRIA IAL#ONSELLDE-INISTRESQUEABANSDE RESOLDRESOBRELADECLARACIØDUTILITATPÞBLICADEPROJECTESCOMAQUEST SOLqLICITI INFORMEATOTESLES!DMINISTRACIONSAFECTADES COMACONSEQàÒNCIADELAREPER CUSSIØTERRITORIALQUESUPOSALASEVAUBICACIØ 1UART 3OLqLICITARALA'ENERALITATDE#ATALUNYA ALS$EPARTAMENTSDE0OLÓTICA 4ERRITORIAL -EDI!MBIENT %CONOMIAI&INANCES$'%NERGIA )NNOVACIØI%MPRESA $'4URISME I!GRICULTURA !LIMENTACIØI!CCIØ2URALQUEESCONSIDERINCOMA
&AVARIUM

ERSEM

PARTAFECTADADONATQUEAQUESTFETAFECTADEMANERANEGATIVAALA#OMARCADEL -ONTSIÌIALSEUPLANEJAMENTTERRITORIAL #INQUÒ $ONARTRASLLATDAQUESTSACORDSAL-INISTERID)NDÞSTRIA ALA$ELEGA CIØ4ERRITORIALDEL'OVERNDELES4ERRESDEL%BRE ALS$EPARTAMENTSDE0OLÓTICA 4ERRITORIAL -EDI!MBIENT %CONOMIAI&INANCES$'%NERGIA )NNOVACIØI%MPRESA $'4URISME I!GRICULTURA !LIMENTACIØI!CCIØ2URAL ALA$IPUTACIØDE4ARRAGONA ALSGRUPSPARLAMENTARISDELPARLAMENTDE#ATALUNYAIDEL#ONGRÏSDELS$IPUTATS ALS#ONSELLS#OMARCALSDELES4ERRESDEL%BRE ALSAJUNTAMENTSDEL-ONTSIÌIALA PRESIDÒNCIAIAJUNTAMENTSMEMBRESDELA4AULADEL3ÏNIA 0RECSIPREGUNTES .ONHIHAN %L,APRESIDENTAAIXECALASESSIØ DELAQUAL COMASECRETARIÌRIA ESTENC AQUESTAACTA

3%33)¼0,%.°2)!.ÞM !#4!$%,!3%33)¼/2$).°2)!$%,0,%-5.)#)0!, #%,%"2!$!%,$)!$)./5 $%$%3%-"2%$%$/3-),3%4 !-ASDE"ARBERANS ESSENTLESVINT I UNATRENTAHORESDELDIADINOUDE DESEMBREDE ESREUNEIXENAL3ALØDE0LENSDEL!JUNTAMENTDE-ASDE "ARBERANS ELSSENYORSQUETOTSEGUITESRELACIONEN ALOBJECTEDECELEBRARLA SESSIØORDINÌRIADEL0LEAQUEHANESTATCONVOCATS !SSISTEIXEN !LCALDE 0RESIDENT 32*/3%0-Š,,%)8!,,%)8! 2EGIDORS 32!#%,)!,,%)8°2/9/ 322)#!2$/'5)-%2!,,%)8! 323%#5.$)!#)3#,/#!2$/.! 32-!.5%,,,%)8!#/,/-% 32-/$%34/!,")/,"5%3/ 3ECRETARI

32*!6)%2#!"!.%3'!2#·!

.OASSITEIX

32!3/&)!,/0%:%315%22%

/RDREDELDIA !PROVACIØDELACTADELASESSIØANTERIOR $ONARCOMPTEDELS$ECRETSDELALCALDIAIDELES*UNTESDE'OVERN !PROVACIØDELA#ESSIØDUNSOLARAFAVORDELA'ENERALITATDE#ATALUNYA PERA LAMPLIACIØDEL#%)04ERESA3UBIRATS-ESTRE !PROVACIØ3OLqLICITUDSINCLUSIØOBRESAL0,!5.)#$/"2%3)3%26%)3 15! $2)%.) !PROVACIØ#ALENDARIDE0AGAMENTD)MPOSTOSPERALEXERCICI !PROVACIØPAGAMENTS3UBVENCIONSCORRESPONENTSALANY ALES %NTITATSDELMUNICIPI !PROVACIØ0LA,OCALD)GUALTATD/PORTUNITATS n!PROVACIØDELADJUDICACIØDELOBRAh5RBANITZACIØACCÏSALMUNICIPIPERLA BASSAv ALEMPRESA).#/%83! !PROVACIØCERTIlCACIØŠ#ENTREPERAL$ESENVOLUPAMENT)NTEGRAL2URAL I ENDØSAFAVORDE"ANCDE3ABADELL !PROVACIØ!NNEXAL#ONVENI-ARCDE#OOPERACIØENTREEL#ONSELL#OMARCAL DEL-ONTSIÌIL!JUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANSENMATÒRIADESERVEISSOCIALS PERALANY &ACTURESIPRESSUPOSTOS 0RECSIPREGUNTES $ECONFORMITATAMBALLÛQUEDISPOSALARTICLEIDEL2/&2*DELES#ORPO RACIONS,OCALS SACORDAINCLOUREPERRAONSDURGÒNCIALASEGàENTPROPOSTA O3OLqLICITUDSUBVENCIØAL#ONSELL#OMARCALDEL-ONTSIÌPERLARRANJAMENTIMILLORA DECAMINSMUNICIPALS PLA ,!LCALDE 0RESIDENTDECLARAOBERTALASESSIØ ESPRENENELSSEGàENTS!#/2$3 !PROVACIØDELACTADELASESSIØANTERIOR %SSOTMETAVOTACIØLESBORRANYDELACTADELASESSIØANTERIORDELDIADE SETEMBREDE QUEHAESTATLLIURADAALSSENYORSREGIDORSAMBANTERIORITATA LACONVOCATÛRIADAQUEST0LE LAQUALSAPROVAAMBELVOTFAVORABLEDETOTSELS ASSISTENTS $ONARCOMPTEDELS$ECRETSDELALCALDIAIDELES*UNTESDE'OVERN %SDØNACOMPTEDELSSEGàENTSDECRETSDEL!LCALDIA O 3OLqLICITUDSUBVENCIØ)NSTITUT#ATALÌD%NERGIAPERALAMILLORADE LENLLUMENATPÞBLICDELMUNICIPI O -ODIlCACIØDECRÒDITPERAMPLIACIØDECRÒDIT O !UTORITZACIØINSTALqLACIØCOMPTADORDAIGUAPOTABLEAL#-OLÓ O !UTORITZACIØINSTALqLACIØCOMPTADORAIGUAPOTABLEAL#TETUAN O !PROVACIØMEMÛRIADEh-ILLORADELES)NSTALqLACIONSPERPOTABILITZAR LAIGUAIREALITZACIØDELESANALÓTIQUESOBLIGATÛRIESvISOLqLICITUDSUBVENCIØALA $IPUTACIØDE4ARRAGONA O !CCEPTACIØSUBVENCIØDELA$IPUTACIØDE4ARRAGONAPERLACTUACIØDEL $UO%LEGANCEELDIA O !CCEPTACIØSUBVENCIØDELA$IPUTACIØDE4ARRAGONAPERLACTUACIØ 'RUP!MICSDEL4EATREEL  O !CCEPTACIØSUBVENCIØDELA$IPUTACIØDE4ARRAGONAPERLACTUACIØ #OLLADEL'EPERUTEL  O !CCEPTACIØSUBVENCIØDELA$IPUTACIØDE4ARRAGONAPERLACTUACIØ !NNY.ORIEGA O !CCEPTACIØSUBVENCIØDELA$IPUTACIØDE4ARRAGONAPERLACTUACIØ 4ROBAI4ROBA O !CCEPTACIØSUBVENCIØDELA$IPUTACIØDE4ARRAGONAPERLACTUACIØDEL 'RUP3TREET2IVER"ANDEL  O !PROVACIØMEMÛRIASENYALITZACIØIARRANJAMENTDELA2UTADEL-ARGA LLØA-ASDE"ARBERANSISOLqLICITUDDESUBVENCIØAL)NSTITUTPERAL$ESENVOLUPA MENTDELES#OMARQUESDEL%BRE O !UTORITZACIØINSTALqLACIØCOMPTADORDAIGUAAL#,LEVANTNÞM O !PROVACIØDELAJUSTIlCACIØDELASUBVENCIØDELA$IPUTACIØDE 4ARRAGONAPERREFORMADUNEDIlCIMUNICIPALPERADESTINAR LOA#ENTREPERAL DESENVOLUPAMENT)NTEGRAL2URAL-USEUDELA0AUMA %SDONACOMPTEDELESSEGàENTS*UNTESDE'OVERN ODEDATA  ODEDATA 0ERUNANIMITATDELSMEMBRESASSISTENTSESRATIlQUENELSDECRETSDEL!LCALDIAI ELSACORDSDELES*UNTESDERELACIONATSANTERIORMENT !PROVACIØDELA#ESSIØDUNSOLARAFAVORDEL$EPARTAMENTD%DUCACIØDELA 'ENERALITATDE#ATALUNYA PERALANOVACONSTRUCCIØDEL#%)04ERESA3UBIRATS -ESTRE !TESESLESNECESSITATSESCOLARSDELAPOBLACIØDE-ASDE"ARBERANS !TÒSELCONTINGUTDELINFORMEDELARQUITECTEMUNICIPALSOBREELTERRENYDE PROPIETATDAQUESTMUNICIPI %L0LEDELA#ORPORACIØPERUNANIMITATADOPTAELSEGàENT!#/2$3 02)-%2 0OSARADISPOSICIØDEL$EPARTAMENTD%DUCACIØDELA'ENERALITATDE #ATALUNYAPERALANOVACONSTRUCCIØDELCOLqLEGIDEDUCACIØINFANTILIPRIMÌRIA h4%2%3!35")2!43-%342%v ELSEGàENTSOLAR 3UPERFÓCIEM ,ÓMITSPARCELqLA   DELPOLÓGONICAMÓDELSOLCH #ARREGUESLLIUREDECÌRREGUESIGRAVÌMENS ,ASEVAREFERÒNCIACADASTRALÏS!"( 3%'/. %L4ERRENYÏSAPTEPERALSEUDESTÓCOMAEQUIPAMENTESCOLARICOMPTA RÌAMBABASTAMENTDAIGUA EVACUACIØDAIGàES SUBMINISTRAMENTDENERGIA ELÒCTRICAAMBLAPOTÒNCIASUlCIENTPERLEXECUCIØDELOBRAIELPOSTERIORCORRECTE FUNCIONAMENTDELEQUIPAMENTESCOLAR AIXÓCOMAMBLAINSTALqLACIØDUNAESTACIØ TRANSFORMADORADENERGIAELÒCTRICA ENELSUPÛSITDESERNECESSARIIQUESUBICARÌ FORADELRECINTEESCOLAR IELVIALQUEDONADAVANTDELSOLARESTROBARÌPAVIMENTA DALACAL ADAITINDRÌENCINTADESLESVORERES ,!JUNTAMENTADQUIREIXELCOMPROMÓSDELIMINACIØDEQUALSEVOLOBSTACLEQUE PUGUIIMPEDIRLEXECUCIØDELESOBRES FENT SECÌRRECDELACONSTRUCCIØDELSGUALS IDELESENTRADESALRECINTEDELCENTRE 4%2#%2 ,AQUOTADELIMPOSTDECONSTRUCCIONS INSTALqLACIONSIOBRESQUE SACREDITIPERALACONSTRUCCIØDELCENTRE ENBASEALARTICLEDEL2EIAL$ECRET ,EGISLATIU DEDEMAR  PELQUALSAPROVAELTEXTREFØSDELA,LEI2EGULA DORADELES(ISENDES,OCALS PODRÌGAUDIRDUNABONIlCACIØDELATÒSQUEES TRACTADUNACONSTRUCCIØDESPECIALINTERÒSOUTILITATMUNICIPAL SEMPREIQUANEL $EPARTAMENTD%DUCACIØHOSOLqLICITIAL!JUNTAMENTIAQUESTAHOAPROVI 15!24 %L$EPARTAMENTD%DUCACIØPODRÌDURATERMELACONSTRUCCIØOBJECTE DAQUESTACESSIØPERSIMATEIXOPERTERCERESPERSONES #).15³ %SFACULTAAL!LCALDE0RESIDENTPERALASIGNATURADELADOCUMENTACIØ QUESIGUINECESSÌRIAPERALEFECTIVITATDELQUEESDISPOSAENELPRESENTACORD !PROVACIØ3OLqLICITUDSINCLUSIØOBRESAL0,!5.)#$/"2%3)3%26%)3 15! $2)%.) !TÒSQUEAMBDATADENOVEMBREDEESVAPUBLICARAL$IARI/lCIALDELA 'ENERALITATDE#ATALUNYAEL$ECRET DEDENOVEMBRE DECONVOCA TÛRIAPERALAFORMULACIØDEL0LAÞNICDOBRESISERVEISDE#ATALUNYA PERUNANIMITATDELSMEMBRESDELA#ORPORACIØSACORDASOLqLICITARLAINCLUSIØDE LESSEGàENTSOBRES IAMBELSEGàENTORDRE 4ÓTOLDELACTUACIØh2EHABILITACIØPEDRISSOS -ASDE"ARBERANSv AMBUN PRESSUPOSTDE EUROS ISOLqLICITARUNASUBVENCIØDE EUROS PERALEXERCICI DINSELPROGRAMAGENERAL 4ÓTOLDELACTUACIØh!PARCAMENTS&RONT!JUNTAMENTv AMBUNPRESSUPOSTDE EUROS ISOLqLICITARUNASUBVENCIØDE EUROS PERALEXERCICI DINSELPROGRAMAESPECÓlCDEPETITSMUNICIPIS NUCLISIÌREESRESIDENCIALS DEBAIXADENSITAT 4ÓTOLDELACTUACIØh)NFRASTRUCTURESDENGINYERIADEL-USEUDELA0AU MAv AMBUNPRESSUPOSTDE EUROS ISOLqLICITARUNASUBVENCIØDE EUROS PERALEXERCICI DINSELPROGRAMAESPECÓlCDEDINAMIT ZACIØIEQUILIBRITERRITORIAL 4ÓTOLDELACTUACIØh2EHABILITACIØESCALES -ASDE"ARBERANSv AMBUNPRES SUPOSTDE EUROS ISOLqLICITARUNASUBVENCIØDE EUROS PER ALEXERCICI DINSELPROGRAMAGENERAL 4ÓTOLDELACTUACIØh3ERVEIS5RBANÓSTICS -ASDE"ARBERANSv PERALEXERCICI


&AVARIUM

ERSEM

 AMBUNPRESSUPOSTDE EUROS ISOLqLICITARUNASUBVENCIØDE EUROS PERALEXERCICI DINSELPROGRAMAGENERAL !PROVACIØ#ALENDARIDE0AGAMENTD)MPOSTOSPERALEXERCICI 0ERUNANIMITATDELSASSISTENTSSAPROVAELSEGàENTCALENDARIDEPAGAMENTVOLUN TARIDIMPOSTOSPERALEXERCICI )MPOSTOSDEMERITAMENTANUAL #ONCEPTE

0EREFECTIU

0ER0ROPOSAT

 )!%  n )")52"!   )")2534)#   )64-  n !LTRES)NGRESSOS0ÞBLICSDEMERITAMENTANUAL #ONCEPTE 3UBCONCEPTES 0ER%FECTIU 0ER0ROPOSAT 4AXESIPREUS0ÞBLICS #LAVEGUERAM %SCOMBRARIES %SCOM#OMER OS #ANALS  #ANALERES   2ODATGE   #ONSERVACIØNÓNXOLS 4RÌNSIT"ESTIAR 'UARDERIA2URAL )NGRESSOS0ÞBLICSDEVENCIMENTPERIÛDICINFERIORALANY 3UBMINISTRAMENTDAIGUA 0ERÓODE

0ERÓODE#ONSUM

0ERÓODE%FECTIU

0ERÓODE0ROPOSAT 

 

 

 

  

 

 

  !PROVACIØPAGAMENTS3UBVENCIONSADIVERSES%NTITATS !TÒSQUEL!-0!DEL#%)04ERESA3UBIRATSDE-ASDE"ARBERANSHAPRESENTAT LAJUSTIlCACIØPERLASUBVENCIØDELANYQUEELSATORGAL!JUNTAMENTDE-AS DE"ARBERANS ATÒSQUEHIHACONSIGNACIØPRESSUPOSTÌRIAALAPARTIDA DELPRESSUPOSTDELEXERCICI !TÒSQUELA5NIØ-USICALDE-ASDE"ARBERANSHAPORTATATERMELES ACTUACIONSPREVISTESALMUNICIPIDURANTLANY ATÒSQUEHIHACONSIGNACIØ PRESSUPOSTÌRIAALAPARTIDADELPRESSUPOSTDELEXERCICI !TÒSQUEL!JUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANS AMBDATADEMAIGDE VASIGNARAMB!0!3!UNCONVENIDECOLqLABORACIØ PELQUALL!JUNTAMENTDE-AS DE"ARBERANSAPORTARIAANUALMENTLIMPORTDEEUROSIACANVI!0!3!OFEREIX UNASÒRIEDESERVEIS !TÒSQUEL!JUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANSAMBSESSIØPLENÌRIADEDATA DEMAR DEVAACORDARSUBVENCIONAR ENEUROS ALA#OOPERATIVA !GRÓCOLA3ANT)SIDREDE-ASDE"ARBERANSLAINSTALqLACIØDELA"ÌSCULA PONT PAGANT SEAQUESTIMPORTENQUATREANUALITATS !TÒSQUEL!SSOCIACIØDE$ONES-ASOVERESHAPRESENTATLAJUSTIlCACIØPERLA SUBVENCIØDELANYQUEELSATORGAL!JUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANS ATÒS QUEHIHACONSIGNACIØPRESSUPOSTÌRIAALAPARTIDADELPRESSUPOSTDE LEXERCICI 0ERUNANIMITATDELSMEMBRESDELA#ORPORACIØSACORDA !PROVARREALITZARELPAGAMENTDEEUROSAL!-0!DEL#%)04ERESA 3UBIRATS CORRESPONENTALASUBVENCIØDELEXERCICI AMBCÌRRECALAPARTIDA  !PROVARREALITZARELPAGAMENTDEEUROSALA5NIØ-USICALDE-ASDE "ARBERANS CORRESPONENTALASUBVENCIØDELEXERCICI AMBCÌRRECALA PARTIDA !PROVARREALITZARELPAGAMENTDEEUROSA!0!3! CORRESPONENTA LAPORTACIØDELEXERCICI AMBCÌRRECALAPARTIDA !PROVARPAGARALA#OOPERATIVA!GRÓCOLA3ANT)SIDREDE-ASDE"ARBERANS LIMPORTDEEUROS CORRESPONENTALATERCERAANUALITATDELPAGAMENTDELA SUBVENCIØATORGADAPERLAINSTALqLACIØDELABÌSCULA PONTALA#OOPERATIVA AMB CÌRRECALAPARTIDAPRESSUPOSTÌRIA !PROVARREALITZARELPAGAMENTDEEUROSAL!SSOCIACIØDE$ONES-ASO VERES CORRESPONENTALASUBVENCIØDELEXERCICI AMBCÌRRECALAPARTIDA 

!PROVACIØ0LA,OCALD)GUALTATD/PORTUNITATS !TESALASOLqLICITUDDEDATADE*UNYDEDESUBVENCIØCORRESPONENTALA 2ESOLUCIØ!3# DEDEMAIGPERALDISSENYILELABORACIØDEPLANS DEPOLÓTIQUESDEDONES CONCRETAMENT EL0LA,OCALD)GUALTATDOPORTUNITATAL MUNICIPIDEMASDE"ARBERANS !TESALARESOLUCIØDEL)NSTITUT#ATALÌDELES$ONES DEDATADESETEMBRE EXPEDIENTNÞM%, PERLAQUALESCONCEDEIXUNASUBVENCIØDE AL!JUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANSPERPORTARATERMEL%LABORACIØDEL0LALOCAL D)GUALTATD/PORTUNITATS !TESALADIAGNOSIDELASITUACIØDELADONAA-ASDE"ARBERANSREDACTADAPER 0EPA3UBIRATS2OSI×OL CONTRACTADAPERL!JUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANS COMA PERSONALEVENTUALPERTALDEPORTARATERMEAQUESTATASCA 0ERUNANIMITATDELSMEMBRESDELA#ORPORACIØSADOPTAELSEGàENT!#/2$ 0RIMER !PROVARLADIAGNOSIDELASITUACIØDELADONAA-ASDE"ARBERANS 0ROPOSTADE0LA,OCALD)GUALTATD/PORTUNITATS REDACTADAPER0EPA3UBIRATS 2OSI×OL 3EGON .OTIlCARAQUESTACORDAL)NSTITUT#ATALÌDELES$ONES PERJUSTIlCARLA SUBVENCIØCONCEDIDAPERALAREALITZACIØDAQUEST0LAD)GUALTATD/PORTUNITATS !PROVACIØDELADJUDICACIØDELOBRAh5RBANITZACIØACCÏSALMUNICIPIPERLA BASSAv ALEMPRESA).#/%83! #ONSIDERANTQUEAMBDATA  ESVAEMETRE)NFORMEDE3ECRETARIAENRE LACIØAMBELPROCEDIMENTILALEGISLACIØAPLICABLEPERALACELEBRACIØDUNCONTRACTE PERREALITZARLESOBRESh52"!.)4:!#)¼!##³3!,-5.)#)0)0%2,!"!33! PER PROCEDIMENTOBERTMITJAN ANTCONCURS #ONSIDERANTL)NFORMED)NTERVENCIØEMÒSELDIA  ENRELACIØAMB LEXISTÒNCIADECONSIGNACIØSUlCIENTPERAUTORITZARLADESPESAPERREALITZARLOBRA ESMENTADA #ONSIDERANTLACORDDE0LEDEDATA  ENLAQUALSAPROVAVAEL0LECDE #ONDICIONSQUEHADEREGIRELCONCURS %XAMINADALADOCUMENTACIØQUELACOMPANYA VISTLINFORMEPROPOSTADE3ECRE TARIA IDACORDAMBELQUESESTABLEIXALARTICLE× DELA,LEI DEL DABRIL 2EGULADORADELES"ASESDE2ÒGIM,OCAL

0ERTOTAIXÛ EL0LEDELA#ORPORACIØADOPTAPERUNANIMITATELSSEGàENTS!#/2$3 02)-%2$ECLARARVÌLIDALALICITACIØIADJUDICARELCONTRACTEALEMPRESA#/.3 425#4/2!).#/%8"3 3, PELPREUDED./2!.4! 42%3-),./5 #%.43 42%.4!%52/3 PERALAREALITZACIØDELCONTRACTEDELOBRADEh 52"!.)4:!#)¼!##³3!,-5.)#)0)0%2,!"!33!vPERPROCEDIMENTOBERT MITJAN ANTCONCURS 3%'/.$ISPOSARLADESPESAAMBCÌRRECALAPARTIDADELPRESSUPOST VIGENTDEDESPESES 4%2#%21UEESNOTIlQUIALADJUDICATARI ENELTERMINIDEDEUDIES AQUEST!CORDI SELREQUEREIXIPERTALQUE DINSDELSQUINZEDIESHÌBILSSEGàENTSALDELADATAQUE REBILANOTIlCACIØ PRESENTIELDOCUMENTONACREDITIHAVERCONSTITUÕTLAGARANTIA DElNITIVAISELCITIPERFORMALITZARELCONTRACTEADMINISTRATIU 15!240UBLICARLADJUDICACIØAL"UTLLETÓ/lCIALDELA0ROVÓNCIAENELTERMINIDE QUARANTA VUITDIES COMPTATAPARTIRDELADATADADJUDICACIØDELCONTRACTEw !PROVACIØCERTIlCACIØŠ#ENTREPERAL$ESENVOLUPAMENT)NTEGRAL2URAL I ENDØSAFAVORDE"ANCDE3ABADELL !TÒSQUESESTÌPORTANTATERMEELPROJECTEPERALACONSTRUCCIØDEL#ENTREDE $ESENVOLUPAMENT)NTEGRAL2URALh-USEUDELA0AUMAvALC#LAVELL DE-AS DE"ARBERANS !TÒSQUEAQUESTAOBRAESVAADJUDICARALEMPRESA).#/%8"3 3,ENDATA DEMAIGDEIDESPRÏSDECOMPROVARQUELOBRACERTIlCADAESTÌREALITZADA %L0LEDELA#ORPORACIØPERUNANIMITAT!#/2$! !PROVARLA#ERTIlCACIØDOBRANÞMPRESENTADAPERLEMPRESA).#/%8 CORRESPONENTALOBRAh#%.42%0%2!,$%3%.6/,50!-%.4).4%'2!,252!,

-53%5$%,42%"!,,$%,!0!5-! %$)&)#)#5,452!,0/,)6!,%.4v LAQUAL ASCENDEIXA6).4 ) 5.-),65)4!.4! $/3%52/3!-"65)4!.4! 42%3#%.4) -3 !PROVARLENDØSDELACERTIlCACIØESMENTADAAFAVORDE"!.#$%3!"!$%,, !PROVACIØ!NNEXAL#ONVENI-ARCDE#OOPERACIØENTREEL#ONSELL#OMARCAL DEL-ONTSIÌIL!JUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANSENMATÒRIADESERVEISSOCIALS PERALANY !..%8!,#/.6%.)-!2#$%#//0%2!#)¼%.42%%,#/.3%,,#/-!2#!,$%, -/.43)°),!*5.4!-%.4$%-!3$%"!2"%2!.3%.-!4¶2)!$%"%.%34!2 )&!-·,)!  !DDENDAECONÛMICA !..%8!4%.#)¼3/#)!,02)-°2)! 0%23/.!,#/.42!#4!40%,#/.3%,,#/-!2#!,$%,-/.43)° 02/&%33)/.!,

$%$)#!#)¼(3%4

#/34 $%$)#!#)¼

!"/.!-%.4$% ,!*5.4!-%.4!, ##-/.43)° 

$IPLOMATEN4REBALL 3OCIAL

 HSET

 

 

,ESHORESDEDEDICACIØDELSTÒCNICSALSMUNICIPISPODENmUCTUARENFUNCIØDE LESREUNIONSDEQUIPQUEPERIÛDICAMENTESFANAL#ONSELL#OMARCALDEL-ONTSIÌ ENRELACIØALATENCIØSOCIALPRIMÌRIA DELAPARTICIPACIØENELSPROJECTESDÌMBIT
&AVARIUM

ERSEM

COMUNITARIDELMATEIX#ONSELL#OMARCALIDELAFORMACIØPERMANENTQUELENS FACILITAALPERSONAL 3%26%)$!4%.#)¼$/-)#),)!2)! 4/4!,$(/2%3$%3%26%)$!*5$!!$/-)#),)02%34!4!,-5.)#)0) $%$)#!#)¼3!$

#/34

!"/.!-%.4$%,!*5.4!-%.4!,##-/.43)° 

 HANY

 

 

02/'2!-!02/$%0 ³SOBJECTEDAQUESTANNEXELCOMPROMÓSDEL#ONSELL#OMARCALDEPROMOURE AQUELLESACTIVITATSDECAIRECOMARCAL RELACIONADESAMBLATENCIØALESDEPEN DÒNCIES 4ANMATEIX ESDEMANALACOLqLABORACIØDEL!JUNTAMENTDEMASDE"ARBERANSEN AQUELLESACTIVITATSIlNAN AMENTFUTURQUENECESSITENDELAPARTICIPACIØDELES DUESADMINISTRACIONS !..%802/*%#4%'%.4'2!. ³SOBJECTEDAQUESTANNEXELCOMPROMÓSDEL#ONSELL#OMARCALDEPROMOURE AQUELLESACTIVITATSDECAIRECOMARCAL QUEFOMENTENLAPARTICIPACIØILAINTEGRACIØ DELCOLqLECTIUDELAGENTGRAN 4ANMATEIX ESDEMANALACOLqLABORACIØDEL!JUNTAMENTDEMASDE"ARBERANSEN AQUELLESACTIVITATSQUENECESSITENDELAPARTICIPACIØDELESDUESADMINISTRACIONS !..%802/*%#4%$%$/.! ³SOBJECTEDAQUESTANNEXELCOMPROMÓSPERPARTDEL#ONSELL#OMARCALDE PROMOUREAQUELLESACTIVITATSAMBCAIRECOMARCAL QUEFOMENTENLATENCIØ PARTICI PACIØILAINTEGRACIØDELADONA 4ANMATEIX ESDEMANALACOLqLABORACIØPARPARTDEL!JUNTAMENTDE-ASDE "ARBERANSENAQUELLESACTIVITATSQUENECESSITENDELAPARTICIPACIØDELESDUES ADMINISTRACIONS !..%80,!4%22)4/2)!,$%#)54!$!.)!))--)'2!#)¼$%,-/.43)° ³SOBJECTEDAQUESTANNEXELCOMPROMÓSPERPARTDEL#ONSELL#OMARCALDE PROMOUREAQUELLESACTIVITATSAMBCAIRECOMARCAL QUEFOMENTENLAPARTICIPACIØI LAINTEGRACIØDELCOLqLECTIUIMMIGRANT AIXÓCOMLASENSIBILITZACIØCAPALFENOMEN MIGRATORIDELASOCIETATCIVILPROMOVENTLACOHESIØSOCIAL 4ANMATEIX ESDEMANALACOLqLABORACIØPARPARTDEL!JUNTAMENTDE-ASDE "ARBERANSENAQUELLESACTIVITATSQUENECESSITENDELAPARTICIPACIØDELESDUES ADMINISTRACIONS !..%802/*%#4%$%02%6%.#)¼ ³SOBJECTEDAQUESTANNEXELCOMPROMÓSPERPARTDEL#ONSELL#OMARCALDE PROMOUREAQUELLESACTIVITATSAMBCAIRECOMARCAL QUEFOMENTENLAPREVENCIØ COMUNITÌRIA 4ANMATEIX ESDEMANALACOLqLABORACIØPARPARTDEL!JUNTAMENTDE-ASDE "ARBERANSENAQUELLESACTIVITATSQUENECESSITENDELAPARTICIPACIØDELESDUES ADMINISTRACIONS 4/4!,!!"/.!2,!*5.4!-%.4$%-!3$%"!2"%2!.3!,#/.3%,,#/-!2 #!,$%,-/.43)°%.#/.#%04%$%#/34/3$!4%.#)¼3/#)!,02)-°2)!  )LLM3R!LFONS-ONTSERRATI%STELLER 0RESIDENTDEL#ONSELL#OMARCALDEL-ONTSIÌ)LLM3R*OSEP,LEIXÌ,LEIXÌ !LCALDEDE-ASDE"ARBERANSv %L0LEDELA#ORPORACIØADOPTAELSSEGàENTS!#/2$3 !PROVARLAPRÛRROGADELCONVENIENTREEL#ONSELL#OMARCALDEL-ONTSIÌI L!JUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANSENMATÒRIADE3ERVEIS3OCIALSI"ENESTARI &AMÓLIA ILANNEXDAQUESTAMBLADDENDAECONÛMICA #OMUNICARAQUESTACORDAL#ONSELL#OMARCALDEL-ONTSIÌ !UTORITZARALALCALDEASIGNARELCONVENI &ACTURESIPRESSUPOSTOS 2%,!#)¼$%$%30%3%3 .Â- 

4ECNOINSTALq LACIONS3,

MANTENIMENT INSTALqLACIONS

 

 

 !CABATSI2E FORMESDELA #ONSTRUCCIØ

OBRESZONA DEJOCS!V #ATALUNYA

 

 

 3OCIETAT'E NERALD!UTORS I%DITORS

ACTUACIONS 

 

 

 (ERRAIZ-A QUINARIA)#!

MATERIAL MANTENIMENT

 

 

 %NVIÌLIA

SERVEIMISSAT GERIA

 

 

 *AUME0LA 2OS

AIXECAMENT TOPOGRÌlC

 

 

 6IKING$IRECT

MATERIAL OlCINA

 

 

 !SSESSORIA !BELLO

ASSESSORA MENTLABORALI lSCAL

 

 

 &ORNDE PA !URELIO ,LEIXÌ

PANOLI&ESTES

 #OMISSIØ &ESTES

LIQUIDACIØ *ORNADES CULTURALS 

 #OMISSIØ &ESTES

,IQUIDACIØ &ESTES-AJORS 

 #ONSORCI235 DEL-ONTSIÌ

TRACTAMENT OCTUBRE

 #ONSORCI235 DEL-ONTSIÌ

RECOLLIDA ESCOMBRARIES OCTUBRE

 

 

 /SCAR"ENET 2AMOS

RESTANT TRABALLSPRO JECTE-USEU

 

 

 

%L0LEDELA#ORPORACIØPERUNANIMITATAPROVALESFACTURESRELACIONADESANTERIOR MENT CORESPONENTSALARELACIØNÞM 3OLqLICITUDSUBVENCIØAL#ONSELL#OMARCALDEL-ONTSIÌPERLARRANJAMENTIMILLORA DECAMINSMUNICIPALS PLA  0RECSIPREGUNTES .ONHIHAN %LPRESIDENTAIXECALASESSIØ ESSENTLESVINT I TRESHORES DELAQUAL COMA SECRETARI ESTENCAQUESTAACTA


&AVARIUM

ERSEM

CRÃ’NICA MUNICIPAL

$)6%.$2%3$!'/34 &)2!)3%4-!.! #5,452!,

%NGUANY LANOVETATDEADORNARELSBALCONS AMBLLATAHAESTATUNAINNOVACIØQUEVATENIR UNA GRAN ACOLLIDA TANT PELS MASOVERS COM PELS MILERS DE VISITANTS DE LA &IRA QUE VAN PODER VEURE PECES DARTESANIA ANTIGA MOLT BONIQUESPENJANTDElNESTRESIBALCONS
&AVARIUM

ERSEM

%N AQUESTES FOTOS PODEM VEURE ALGUNS DELS EXEMPLES DE LA QUE PODRÓEM ANOMENAR COM A PRIMERAMOSTRADECARRRERDELALLATAQUEESFEIA

HORES8ERRADADELARTESÌ#ARLOS&ONTANALESh,A#ISTELLERIA'ALLEGAv

%NUNMOMENTDELANITFENTPRESENTACIØDELPOWER POINT$ESPRÏSDELAXERRADAINTERCANVIDOBSEQUISENTRE ELS REPRESENTANTS DE LARTESANIA GALLEGA I LALCALDE *OSEP,LEIXÌ


&AVARIUM

ERSEM

L DIA SEGà ENT VAN FER TALLER DE MOSTRA PER A ARTESANS I PRINCIPIANTS EN LARTESANIA AQUÓ PODEM VEURE UN MO MENT DEL DISSABTE DE MATÓ ALAFAROLAENLESSEVESEX PLICACIONS DE COM SHAVIA DEFER TOTHOMESTAVAMOLT ATENTCOMPODEUVEUREALA FOTOGRAlA

$)33!"4%$!'/34 !NEM A BATRE A LERA ELS CARROS I CAVALLS ES DIRIGIEN A LA DEMOSTRACIØ DE COM ES BATIA ES BLAT ANTIGAMENT
&AVARIUM

ERSEM

!QUÓENAQUESTESFOTOGRAFÓESPODEMVEUREDIFE RENTSMOMENTSDELADEMOSTRACIØ

"!42%%,",!4 5.42%"!,, $!"!.3!2!5.!-/342! $%#5,452!$%#/345-3
&AVARIUM

ERSEM

)NAUGURACIØDE62ACØ DELS!RTESANS LA&IRA DELES&IBRES6EGETALS ACÌRRECDEL3R!NTONI %SPANYA DIRECTORDELS 3ERVEIS4ERRITORIALS D!GRICULTURAALES4ERRES DEL%BRE

%SPECTACLE0IROMUSICALIACROBÌTIC
&AVARIUM

ERSEM

,,5-3 &/#)#/,/235.! '2!.!#45!#)Ê

$IUMENGE DAGOST 2EOBERTURADELA&IRA "ALLACÌRRECDELORQUESTRA%LEGANCEALA#OOPERATIVA
&AVARIUM

ERSEM

%NAQUESTESFOTOSPODEMVEUREMOSTRE $ELARTESANIADELESlBRESVEGETALS

#ARTELLDELEXPOSICIØDE LARTESANIADEL-ARGALLØ

0ODEMVEUREDALTALA0EPITAFENTELQUEESCONEIX COMELhMANDONGOv 


&AVARIUM

ERSEM

,OlCIDEPANADERENPLECARRER

&ORMATEGESDECABRAARTESANALSFETSPERLA,OLA 6ENTURA

!LAFOTOPODEMVEUREALh-ORENOvAMBELGRAN TREBALLENFUSTA %NGUANYVASERELPRIMERANYQUEMUNTAVAPARA DETAENLA&IRAD!RTESANSDEL!GOST %SPEREMQUEAPARTIRDENGUANYESPOSITOTSELS ANYSVINENTS 

$OSEXEMPLESDARTESANIALA#ISTELLERIAGALLEGAILA CONFECCIØDELESGORRESDECOP


&AVARIUM

ERSEM

!LTRESARTESANSPARTICIPANTSDELANOSTRAlRAD!GOST

)UNDELSPROTAGONISTREPRINCIPALSDELAFESTA QUE SON ELS ARTESANS DE LA LLATA QUE HAN SAPIGUT TRANSMETRE LOlCI I QUE CONTINUEN FENTCOSESBENBONIQUES

#ARNISSARIA6ENTURAENLASEVAPARADETAILESMES TESSESDECASASEMPRECOLqLABORANTAMBTOTELQUE PODEN 


&AVARIUM

ERSEM

$IMARTS DAGOST 4ARDEDECIRC
&AVARIUM

ERSEM

)4RIANGULARDE&UTBOL3ALA-ASDE "ARBERANSn2OQUETESn-ERCO#ÌMERA

¶QUIP-ASDE"ARBERANS

0RESENTACIØDEL$6$HISTORIADE LA)NDÞSTRIADE,A3ÏNIA ACÌRREC D%VA'ARCÓA,LEIXÌ

%QUIPDE-ERCO#ÌMERA

%QUIPDE2OQUETES 


&AVARIUM

ERSEM

$IMECRES DAGOST

8ERRADA%SPAISDELA4ERRA!LTA DESPRÏSDELA"ATALLADEL%BRE A CÌRRECD!NTONIA3ERRES

#ANTADAD(AVANERES4IRADADEBITLLESALCAMPDEFUTBOL


&AVARIUM

ERSEM

!LATIRADADEBITLLESVANANARLESMONITORESIELSXIQUETSDEhLO ,LISCONETv!LAFOTODELADRETAVEIEMA*UAN /CTAVII

#ONCERTACÌRRECDELA5NIØ-USICAL -ASDE"ARBERANS
&AVARIUM

ERSEM

$IVENDRES DAGOST

$ILLUNSDIADAGOST

*OCSTRADICIONALSPELSXIQUETSES

/,·-0)!$%342!$)#)/.!,3 !,0/,)%30/24)5

%NTREPANSPERSOPAR JOVESALAFRESCA SICOMØVILIFESTADELESCUMA &ESTATROPICALhNOTANJOVESvALA PISCINA

$ISSABTE DAGOST %XCURSIØALSESPAISDELA"ATALLADE L%BRE 4EATREh.OHABLARÏENCLASEv &ESTA4ROPICAL*OVESALAPISCINA

$IUMENGE DAGOST 0ARC)NFANTILALAPISCINA

0RESENTACIØDEL#ENTRED%STUDIS h,O,LISCØv !CTUACIØMUSICALACÌRRECDELGRUP h3MALL2IVER$IXIEv 

&ÞTBOL3ALABENJAMINS-ASDE"ARBERANS 4ORTOSA ALPOLIESPORTIU


&AVARIUM

ERSEM

$ALTDIFERENTSMOMENTSDELATARDAESPORTIVAIBAIXVEIEMELABANSDELPARTITIEL DESPRÏSALGUANYARLEUFORIADELSXIQUETSIENTRENADOR8AVIER#ID

$IMARTSDIA !CTUACIØDELSXIQUETSDEL,LISCONET
&AVARIUM

ERSEM

$IFERENTSMOMENTSDELESACTUACIONSDELSXIQUETSDELCASALDESTIUh,OLLISCONETv

%XHIBICIØDEDANSESORIENTALS-OMENTSUGERENTSDELBALLDELESBALLARINES 


&AVARIUM

ERSEM

$IMECRESDIAD!GOST 'INKAMA*OVE "ALLTARDAINIT

$ISSABTEDIAD!GOST -USCLADAPOPULAR

-ARXA6ERDAORGANITZADAPER'EMAN

&ADOSMESOSVAMPODERGAUDIRDELA&IRAI3ETMANA#ULTURAL HOPODREU VEUREMOLTAVIATA&AVARIUM

5.0/#-»3$%#%.4 ,A#ARME4AL3UBIRATSENSHAFETUNRECULLDERODOLINSIFRASESFETESUTILITZATSALNOSTREPOBLEIALSPOBLES DELSVOLTANTSQUEESFEIENSERVIRANTIGAMENT IDELSQUÒALGUNSENCARASUTILITZEN 1UITÏMOLTAPRESSA POCENDRE A (OMECASAT BURROESPATLLAT #ABALDESANG CABALDEFANG 1UIMALNOFA MALNOPENSALARESPOSTA"ESAMLOCULIDISPENSA 1UINOESTALVIAUNMISTO NOESTALVIAUNAPESSETAAVUIDIA CÒNTIMSDEURO !VELLHASDARRIBAR OLAVIDATHADECOSTAR /VELLAQUEBELA PERDELBOCÓ !DVOCATSIPROCURADORS TOTSLLIGATSDEDOSENDOS #ADACASAÏSUNMØN 1UINOPLORA NOMAMA 1UIDEJOVENOTREBALLA DEVELLDORMALAPALLA $ELARBRECAIGUT TOTSNEFANLLENYA 0ECATDEGOLA $ÏUELPERDONA %LQUETOCALAMEL ELSDITSSENUNTA 6ALENCIÌIHOMEDEBÏ NOPOTSERELSVALENCIANSHODIUENDELSCATALANS 1UINOGRUARDAQUANTÏ NOMENJAQUANVOL %LQUENOVOLTREBALLAR MOLTESSENPENSA %LQUEBARATA ELCAPESGRATA 1UINOTÏRESQUEFER ELGATPENTINA &ASMÏSTEMORQUEUNAPEDREGADA 


&AVARIUM EL POBLE ES MOU

ERSEM

รก2!#รŠ$%,3!24%3!.3 &)2!-/./'2รƒ&)#!!24%3!.!, $%,%3&)"2%36%'%4!,3

-ASDE"ARBERANS IDAGOSTDE ,ESTIUPASSATVAMPODERGAUDIRPELSCARRERSIEN TRADESDE-ASDE"ARBERANSDELACINQUENAEDICIร˜ CONSECUTIVADELANOSTRAlRA$EFET LAlRADETO THOM JAQUETOTAAQUELLAPERSONAQUEHOVADESI TJAR VA PODER PARTICIPAR ACTIVAMENT EN ALGUN DELS TALLERSILESACTIVITATSLรžDIQUESIFORMATIVESQUEES VANOFERTARPERATOTESLESEDATS $ES DE LA PRIMERA EDICIร˜ JA ES VAN INICIAR LES DE MOSTRACIONSENVIUPERALPรžBLICVISITANTLAlRAHA CONSERVATAQUESTASPECTECOMAUNADELESSEVES PREMISSES BรŒSIQUES PER ALS ARTESANS DOlCI QUE TREBALLENENLESDIFERENTSPARADES

4ALLERDEFERPAPERANENSINENES

0ARADAARTESANALDEFERPACUITDAVANTELPรžBLICENFORNDE LLENYATRADICIONAL #ONCRETAMENT AQUELLS TALLERS DELS QUALS VAM PO DERPARTICIPARACTIVAMENTVANSERDELTALLERDELLATAR OlCI DESTACAT EN TOTES LES EDICIONS DE LA lRA EL TALLERDEFERESPARDENYESCATALANES IELTALLERDEFER PA!MรS HIVAHAVERUNTALLERSLAVESPRADELAlRA PERAPRENDREATREBALLARLACISTELLERIADEPALLA !LGUNESDELESENTRADESQUEESTROBENPELSCARRERS QUETRANSCORRELAlRAESVANTRANSFORMARENSALES DEXPOSICIร˜ I AUDIOVISUALS A CASA *AVIER 'ELLIDA VAMTENIRLEXPOSICIร˜DEPECESDEPAUMATRADICIO 

$EMOSTRACIร˜ARTESANALDELENREIXATDELESCADIRES ACรŒRREC DE234DE4ORTOSA

NALSCATALOGADESA-ASDE"ARBERANSALENTRADA DELAFAMร“LIA2OYOHIVAHAVERUNAEXPOSICIร˜DEPE CES DE CISTELLERIA GALLEGA AL CARRER -AJOR A CASA LA 0EPA DEL 2OSIร—OL HI HAVIA LEXPOSICIร˜ DE PECES INNOVADESDEPAUMADELCOLqLECTIULOCAL!RT0AUMA


&AVARIUM

ERSEM

IDAQUÓ ACASADELA,ISEAAVEURELAUDIOVISUALQUE MOSTRAVACOMESFEIAELPACASOLÌALENTRADADELA #ARMEN4ALHIHAVIALEXPOSICIØDELLESEINESDEFER PAIPASTESCASOLANESI COMNO DESDEFADOSANYS PODEMVISITAREL-OLÓDE-ANDURIAQUEENSOBRELES SEVESPORTESDURANTTOTALAJORNADA !QUESTA EDICIØ HA ESTAT EL PRIMER ANY QUE LA lRA SHA AMPLIAT PEL QUE FA A LA SEVA FRANJA TEMPORAL 3HAPASSATDUNDIAADIAIMIG TOTIQUEELDIVEN DRESALATARDAJAVANCOMEN ARELSACTESPROGRA MATS %LS ARTESANS INVITATS DHONOR HAN ESTAT DUN PETIT POBLETDE,UGO5NDAQUESTSARTESANS EN#ARLOS &ONTALESVASERELMESTREARTESÌQUEVAIMPARTIREL CURSDECISTELLERIAENPALLAELDIVENDRESALATARDA AIXÓCOMTAMBÏVAFERLAXERRADAELDIVENDRESALA NITALAZONADELACOOPERATIVA

4ALLERDECISTELLERIAENPALLA

#ONTINUANTAMBELSACTESPARALLELSALAlRA ELDIS SABTEALMATÓESVAFERUNADEMOSTRACIØTRADICIONAL MOSTRANTCOMESBATIAELBLAT)AIXÓ VAMARRIBARA LAFRANJAHORÌRIADELESCINCDELATARDAQUEESVA INICIARLAlRA,ACTEFORMALDELAINAUGURACIØESVA FERELDIUMENGEALMIGDIAACÌRRECDELDELEGATTERRI TORIALD!GRICULTURA !NTONI%SPANYA #OMANOVETAT AQUESTANYSINICIÌELER#ERTAMEN DE LES &IBRES 6EGETALS EN EL QUAL ELS ARTESANS DE DIVERSESlBRESVANPRESENTARlNSAUNTOTALDE PECES %L NOMBRE DE PARTICIPANTS AL CERTAMEN VA SER DE 6AM PODER GAUDIR DUN JURAT DE LUXE I PROUVARIATQUANALASEVAFORMACIØPROFESSIONAL I SOBRETOT MOLTENTREGATPERARRIBARALCONSENSENTRE TOTS&INALMENT LESPECESGUANYADORESDELCERTA

!NTONIO2ODRÓGUEZ ARTESÌDECASTANYER FREIXEIAVELLANER DE,UGO

)NTERCANVIDEPECESENTREELSARTESANSINVITATSDE'ALÓCIAI LAJUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANS DESPRÏSDELAXERRADA DELA#ISTELLERIA'ALLEGADELDIVENDRESALANIT
&AVARIUM

ERSEM !QUESTSSERANELSNOSTRESSUCCESSORS3IDEPETITS VIUENIESFANSEVALAlRA DEGRANS POSSIBLEMENT VOLDRANCONTINUARTREBALLANTENIPERAQUESTA %LSRESTAURANTSVANOFERIRUNMENÞDElRAESPECIAL PERAAQUESTESDATES AIXÓCOMLESCASESDEPAGÒS

#ARLOS&ONTALES ARTESÌGALLECDECISTELLERIADETOTTIPUSDE lBRESVEGETALS

MEN VAREN SER EL ER PREMI PER A UNA PE A CON FECCIONADA EN VÓMET INTERCALAT AMB FUSTA ARTESÌ *OAN&ARRÏ "ARCELONA ELONPREMIPERAUNAPE A ELABORADA EN JONC MARÓ I POLLISSOS DOLIVERA ARTE SANA%LVIRA3ERRA "ARCELONA IELERPREMIPERA UNA PE A DE LLATA ARTESANA #ARMEN 4AL -AS DE "ARBERANS #ALTAMBÏDESTACARELSCONCURSOSDALLIOLIIELDEFER CORDELLS QUEANYRERAANYESCELEBRENALMUNICIPI ,APREPARACIØDAQUESTS AIXÓCOMLAPRÒVIAORGANI TZACIØDETOTESLESACTIVITATSDELAlRAESCOMENCEN ATREBALLARAPARTIRDELMESDABRILENCOLqLABORACIØ ENTRELAJUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANSILA#OMIS SIØDElRA,ACOMISSIØDElRADESINTERESSADAMENT AJUDAENLORGANITZACIØILAREALITZACIØDELSDIFERENTS ACTESDELAlRA

!RTESANAQUETREBALLAELVÓMETAMBLAPALLA

,APARTICIPACIØALAlRAPERPARTDELAPOBLACIØLOCAL HATORNATASERUNÒXIT AIXÓCOMTAMBÏELGRANNOM BREDEVISITANTSQUEVANPASSARDURANTELSDOSDIES ,ES ZONES HABILITADES PER A PÌRKING COM TOTS ELS ANYSESVANDESBORDARDESDELESPRIMERESHORES DELMATÓlNSLANIT ,APARTICIPACIØDELSNENSINENESDELPOBLEDEMA NERAACTIVAÏSUNADELESAPOSTESMÏSIMPORTANTS PERASSEGURARLÒXITDELAlRAENEDICIONSPOSTERIORS

!RTESANAQUEHARECUPERATLARTESANIADELAGORRES DECOPFETESAMBPALLA
&AVARIUM

ERSEM

$EMOSTRACIØDEFERMANDONGO ACÌRRECDELACARNISSERA 3ANZ

,ABOTIGA6ENTURAAL#ARRER-AJOR

,APARADADEL,LISCONET NENSINENESDELPOBLE%NAQUES TAPARADAEXPOSAVENIVENIENAMBELMONITORATGEADEQUAT LESMANUALITATSQUEHAVIENFETDURANTLESTIU 


&AVARIUM

ERSEM

VANESTARPLENES,ESBOTIGUESLOCALSQUEVANPOSAR PARADAALAlRAVANQUEDARSATISFETSPERLESSEVES VENTES AIXÓCOMDALTRESQUEVANVENIRDEFORA%N DElNITIVA AQUEST FET ÏS UNA DE LES lNALITATS BÌSI QUESDELAlRA PORTARGENTALPOBLEPERAQUÒDEIXI DINERS TOTDONANTACONÒIXERELSPRODUCTESDEGRAN QUALITATQUETENIMIQUEPODENCONTINUARVENINTA ADQUIRIRDURANTLARESTADELANY

0ARADADEFUSTADOLIVERAARTESANALDE*UANDEL-ORENODE -ASDE"ARBERANS

#AL QUE ENS FELICITEM ENTRE TOTS UN ANY MÏS ,A GENTDEL-ASENSSABEMMOUREQUANENSHOPRO POSEM IAIXÓENSHOMANIFESTENELSQUEENSVISITEN !QUESTDESTAQUENDELAGENTDEL-ASELBONTRACTE ILHARMONIADUNPOBLETDEMUNTANYA ³S DE DESTACAR EL PAPER I LAGUANT DELS MEMBRES DE LA #OMISSIØ DE &ESTES AL PEU DEL CANØ DE SOL A SOL !L lNAL DUN DIA DE lRA REPLET DE GENT DACTIVITATS DENOPARAR PERl5NACADIRAIASSEURE ALESPLANADADELA#OOPERATIVA0ERÛ LACOMISSIØ CONTINUAICONTINUA ,ACTEDECLOENDADELAlRAHAESTATLESPECTACLEDE LLUMS COLORSIFOCSQUEVATENIRLLOCCAPALESONZE DELANITDELDIUMENGE
&AVARIUM

ERSEM

CULTURA POPULAR

#5,4)5$%,3#%2%!,3 4%-!-/./'2!&)#6 2!#Ê$%,3!24%3!.3

%NGUANY %L 2ACØ DELS 0ORTS DE LA lRA VA TRACTAR DELCULTIUDELSCEREALS ESVANORGANITZARDIFERENTS ACTESQUEVANTENIRCOMAEIXCENTRALELBLAT5NA DELESACTIVITATSAGRÓCOLESQUEPORTAVENATERMEELS HABITANTSDE-ASDE"ARBERANSERALASEMBRAIRE COLLECCIØDELCEREAL.OERAAQUESTTREBALLLAPRIN CIPAL FONT DINGRESSOS DE LECONOMIA FAMILIAR SINØ QUEERAUNCOMPLEMENT%SSEMBRAVAALSHORTS EN TREMIGDELESOLIVERES ALESPUTXANESIALAMAJORIA DEMASOSDEL0ORTIDELA6ALL %LDIADAGOSTALMATÓ L!SSOCIACIØD!MICSDELS #AVALLSDE3ANTA"ÌRBARAENSVANOFERIRUNAESCENI lCACIØDECOMESBATIAALAZONADELESDOSERETES %LBLATQUEESVAUTILITZAR ELVANANARASEGARELREGI DOR2ICARDO'UIMERÌACOMPANYATD!LBERT-ESTRE I3ERGI3UBIRATS6ANDEDICARTOTUNDIAASEGAREL BLATAUNAlNCASITUADAALSVOLTANTSDE4REMP *UAN,LEIXÌVADEMOSTRARTENIRUNAGRANTRA APER VENTARELBLAT TAMBÏVASERELLQUIENSVACEDIRBONA PARTDELESEINESDELEXPOSCIØ$ELESPIGAALGRAI LAPALLAIQUIVAENCARREGAR SEDAPLANARLERA PRO PIETATDE4ERESA,LEIXÌ ONESVAFERLESCENIlCACIØ DELABATUDA %LSDIESIIDINSDELRECINTEDELAlRAAL%RALA6ILA HIVAHAVERUNAEXPOSICIØANOMENADA$ELESPIGA ALGRAILAPALLA

&OTOGRAlA0EPA3UBIRATS

&OTOGRAlA0EPA3UBIRATS

&OTOGRAlA0EPA3UBIRATS
&AVARIUM

ERSEM

!CASA#ARME4ALESVAMUNTARUNAEXPOSICIØANO MENADA$ELBLATALPA )ACASA4ERESA,LEIXÌESVAPASSARDURANTELSDOS DIESELDVDREALITZATPER8IMO3ANS,OPACASOLÌ #ARME4ALESCENIlCALAMANERACOMLAMAJORIADE DONESPREPARAVENLAMASSADELPAACASAPERDES PRÏSPORTAR LAALSDIFERENTSFORNS !L RECINTE lRAL ES VA COLLOCAR UN CARRO PROPIETAT DE LA FAMÓLIA DE 2AIMUNDO 3UBIRATS AMB QUATRE GARBESDUESDEBLAT UNADAVENACIBADA ILALTRA DORDI ,ESGARBESDORDIIDAVENAENSLESVAPROPORCIONAR LAFAMÓLIAD%LISA3UBIRATS-ÌXIM&ERRÏ DIESABANS ENSVAENSENYARCOMESFEIENELSVENCILLSPERLLIGAR LESGARBES!MBLESMATEIXESTIGESDELSCEREALSES FAUNALLIGASSAQUEFAQUENOESDESFACILAGARBA %LSDOSDIESDELAlRAVAMTENIRLACOLLABORACIØDE LES JOVES I ELS JOVES QUE VAN ORGANITZAR UN TALLER DENSENYARAFERPA%SVANUTILITZARLESFOTOGRAlES DELESlGURETESDEPAFETESPER#ARME4AL !GRAÕMLACOLLABORACIØDETOTESAQUELLESPERSONES QUEVANPARTICIPARENLAPREPARACIØDELMONOGRÌlC I DUNA MANERA MOLT ESPECIAL A #ARME 4AL PER LA SEVAGRANDEDICACIØ

3OQUETESDESEGAR0ROPIETAT#ARME4AL &OTOGRAlA*OAN-ARIA6ENTURA

!JUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANS

0ASTERA0ROPIETAT0ILI,LEIXÌ &OTOGRAlA*OAN-ARIA6ENTURA

2ODETDEPEDRAPERAPLANARLERA0ROPIETAT2OSITA!DELL &OTOGRAlA*OAN-ARIA6ENTURA 

&IGURETESDEPAPERALSXIQUETSELABORADESPER#ARME4AL &OTOGRAlA*OAN-ARIA6ENTURA


&AVARIUM

ERSEM

&OTOGRAlA*OAN-ARIA6ENTURA

-£SDUNCOPMHEDESVETLLAT 0ENSANTDEQUINAMANERA PODRIAFERUNVERSET ALREFUGISITUAT ALBARRANCDELA#ARROVERA

1UANELVEI£TANBONIC MERAVELL˜SIASSEAT %MDIGU£AMIMATEIX QUANTESCOSESESPODENFER AMBUNAGRANAFECCI˜ IFORÀADEVOLUNTAT

1UITHAVIST IQUIETVEU CORRALETABANDONAT TRANSFORMATARAENREFUGI ONTANTSCOPSAQUELLSPASTORS TANCARENELSEURAMAT

4AMB£FEIESGRANSERVEI ALSPOBRESROSEGADORS QUEAMBMOLTESFORÀIDOLORS SACRIlCISITREBALL ELSSERVIADHABITATGE QUANBAIXAVENLESSUBHASTES DEL/MBRIAIL!REGALL

0ERÒUNDIADEMOLTVENT LATEULADA£SVAEMPORTAR TANSOLSLESQUATREPARETS DELCORRALVARENQUEDAR

&OTO0EPA3UBIRATS

!LLLOCONERAELCORRAL SALÀÜAMBGRANORGULLIFERMESA UNREFUGIPRESTIGI˜S TANBONICITANPRECI˜S PERQUIVULGUICONTEMPLAR LAMARENATURALESA

!RATANSOLSHEMDEFER SABER LOCONSERVAR PERTOTSALSQUEELSINTERESSI IELVULGUIUTILITZAR

ELSSERVEISDEREFUGI ILLOCPERDESCANSAR

0ERMITJÜDAQUESTVERSET 6OLDRIAFELICITAR ALSQUEDALGUNAMANERA PERLASEVACONSTRUCCI˜ HANVOLGUTPARTICIPAR

%NHORABONA AMICS ENHORABONA COMPANYS ELSJOVESDELNOSTREPOBLE QUANARRIBINAMOLTSGRANS PUGUINDIRAMBMOLTDORGULL AQUESTREFUGITANMACO ELVARENPORTARATERME UNPETIGRUPDEPERSONES lLLSDE-ASDE"ARBERANS

JOAQUIN SABATE ROYO SUBTITUL Hem triat aquesta poesia que va dedicar Joaquin a tots els assistents i socis de GEMAN en la inauguració de la restauració del refugi de la Carrovera. Tots els actes que s’han realitzat al Mas han tingut la seva col·laboració artística, cosa que feia de bon grat. L’anècdota que recordem carinyosament components de la redacció de Favarium és que en els nostres inicis qual li vàrem proposar de col·laborar amb una poesia per cada edició no va pogué dissimular la seva il·lusió i al dir-li nosaltres que sense cap compromís que si algun numero no ho podia fer no hi havia cap problema ens va contestar: Abans acabareu la revista que les meves poesies. Gracies a Déu.
&AVARIUM

ERSEM

GEMAN

%.42%6)34!!'%-!.

(EMFETUNAENTREVISTAA!NDRES PRESIDENTDE '%-!.PERQUEENSEXPLIQUÏSUNAMICASOBRE LASEVAASSOCIACIØ s1UINANYESVAFORMAR'%-!. !NDRES,ACONSTITUCIØDE'%-!.'RUP%XCUR SIONISTES -ASOVERS !MICS DE LA .ATURA COM A ENTITAT DATADEL.OVEMBREDEL s1UINVASERLOBJECTIUINICIALDAQUESTAASSO CIACIØ !NDRES ,OBJECTIU INICIAL DE FORMAR LASSOCIACIØ VASERPERPODEROBTENIRAJUDESDELA'ENERALITAT ENALGUNATASCAQUEESPORTESATERME s$ONVASORGIRLAIDEA ! ,A IDEA DE FORMAR '%-!. VA SORGIR A LANY !BANSDEFERLASORTIDADEL@!GOST-ARCHA 6ERDA VAREMANARUNGRUPDAMICSAARREGLAREL PUJADOR DE L%SCARRISSØ AL BARRANC DE "ARRETES VAREMCANVIARELTRONCDEPIQUEESTAVAPODRITPER UNDECARRASCA%NACABARLAFEINA UNDELSCO MENTARISQUEVASORGIR VASER QUESIHAGUÒSSIM ESTATLEGALITZATSCOMAENTITATESPORTIVAHAURÓEM POGUTDEMANARALGUNAJUTAL0ARC.ATURAL s1UINVASERLOBJECTIUINICIALDAQUESTAASSO CIACIØ ! ! PART DE LA INAUGURACIØ DE LA #ARROVERA UN DELSPRIMERSACTESQUEORGANITZAREM VASERUNA CAMINADASORTINTDE0ALLEROLSALTERMEDELA3Ï NIA IFENCAPALREFUGIDELA#ARROVERA VASERUNA MICADURA ENSVACOSTARHORES s1UANTSSOCISSONENLACTUALITATAPROXIMADA MENT !!CTUALMENTDEVEMSERUNSSOCIS s#OMVASORGIRLAIDEADERECUPERARh,A#A RROVERAv 

!!LNOSTRETERMENOTENÓEMCAPTIPUSDEREFUGI PERPODERPASSARUNANITOSIMPLEMENTPERFERUNA MENJADAAMBELSAMICSGAUDINTDELABELLESADEL NOSTREPORT%LBARRANCDELA#ARROVERA SEMPRE HA ESTAT UN LLOC OBLIDAT ÏS UN PARATGE TRANQUIL I EL CORRAL ESTAVA A PEU DE PISTA ENS VA SEMBLAR PERFECTE s2ECORDAAGRANSTRETSQUINVASERELPROCÏSI COMESVAPODERDURATERMEAQUESTAREHABI LITACIØ !!L&EBRERDE VAREMCOMEN ARELSTREBALLS DENETEJAIADEQUACIØDELCORRALCOMAREFUGI&INS ELJUNY TOTSELSDIUMENGESALESDELMATÓSORTÓEM DELPOBLEPERTREBALLAR HI PASSÌVEMELDIAALLÓIA GRÌCIESALAGRANCOLqLABORACIØDELAGENT ELDIA D!GOSTPERlVAREMFERLAINAUGURACIØOlCIALDEL REFUGIDELA#ARROVERA s%STÌlNALITZADALOBRA !(EMTREBALLATMOLTPERAQUEELSQUEHODESIT GEN PUGUINGAUDIRDAQUESTLLOC3IBÏTOTELTRE BALL IMPORTANT ESTÌ FET FALTEN ALGUNS DETALLS PER DONARLOBRACOMAlNALITZADA s 1UIN SON ELS ÞLTIMS RETOCS QUE HAN FET I QUAN !&ADOSANYSVAREMDECIDIRTAPARLAPARTDELDA RRERADELCORRALQUEESTAVAALDESCOBERT AIXÓARA TENIMUNLLOCMÏSPERQUESIESDONAELCAS PU GUINDORMIRUNESPERSONES s'%-!.ORGANITZAVÌRIESACTIVITATSALANYSE GURQUEENSPOTRECORDARALGUNESDELESQUETU HASVISCUTCOMAPRESIDENT !!PARTDELAJACONEGUDA-ARXA6ERDA FAQUA TREANYSQUEALMESDE-AIG ORGANITZEMUNVIAT GEAMBAUTOCARDISSABTEIDIUMENGE PERVISITAR ALGUNS INDRETS DELS 0IRINEUS HEM ESTAT AL ,LAC DE 3ANT -AURICI !IGàES 4ORTES 0UIGMAL .Þ RIA 6AQUEIRA "ERET 0EDRAFORCA ENTRE DALTRES 4AMBÏ FEM AL MES D!GOST UNA FESTA 4ROPICAL A


&AVARIUM

ERSEM

LES INSTALqLACIONS DE LA PISCINA DEL POBLE I HEM COLqLABORATENALGUNESEDICIONSDEL2ACØDELS!R TESANS s%SDElNIRIENVOSTÒSCOMAECOLOGISTES !.O#OMELNOSTRENOMINDICA SOM!MICSDE LA .ATURA RESPECTEM EL MEDI AMBIENT I PER SU POSATLANATURA PERÛNOENSPODEMDElNIRCOM %COLOGISTES

s0LANTEJAMENTSDEFUTUR ! %LS PLANTEJAMENTS PER AL FUTUR SERIEN BÌSICA MENTCONTINUARLESTASQUESESMENTADES ESADIR FERUNASORTIDAALANYPERVISITARLLOCSEMBLEMÌ TICS DONARCONTINUÕTATALA&ESTA4ROPICAL ICOMNO LAJAVETERANA-ARXA6ERDA!MÏSAMÏSESTEM OBERTSAQUALSEVOLINICIATIVAQUEPUGUISORGIR

s0RESENTIMMEDIAT

s6OLSFERARRIBARALGUNMISSATGEALSLECTORSSI GUINONOSOCISDE'%-!.

!!QUESTANYENSHEMPROPOSATDACABARLESCO SESQUEFALTENALREFUGI IPERALTRABANDA ARAES TEMPREPARANTLAPROPERASORTIDAENAUTOCARQUE ENAQUESTAOCASIØSERÌAL0ARC.ACIONALD/RDESA I-ONTE0ERDIDO

!6OLDRIAAGRAIRATOTSELSSOCISDE'%-!.ELSU PORTINCONDICIONALQUEHEMREBUTDURANTAQUESTS ANYSDEFUNCIONAMENTDELENTITAT IALSQUENOHO SON ANIMAR LOSPERQUÒCOLqLABORINTANSOLSPERUN EUROALMES

!PROlTANTAQUESTAENTREVISTAAMBELPRESIDENTDE'%-!.USVOLEMPOSARUNESFOTOGRAlESDE GRANIMPORTÌNCIA PERDOSMOTIUS ELPRIMERPERQUÒSURTGENTMASOVERAMOLTEMPRENEDORA I LASEGONACOMJAENSHAEXPLICAT!NDRESDECOMVAANARPOCMÏSOMENYSLAREHABILITACIØDEL REFUGIDELA#ARROVERAVEGEMAMBIMATGESAQUESTAFEINATANBENFETAQUEVALLAPENA

0REPARANTLABASEDELAZONADORMITORI

5BICANTELSTRONCSPERASUPORTDELATEULADA

/MPLINLAJACENA-OLTAFEINAMANUALDEGUTALA5BICANT ELS TRONCS PER A SUPORT DE LA TEULADA INACCECIBILITAT DEL TERRENYPERALAMAQUINARIA

!QUESTA FEINA ES DE VALENTS !QUIE VEIEM LESPERIT DE LA #ARROVERAENPLEFUNCIONAMENT
&AVARIUM

ERSEM

6IGUERIAIAPUNTALAMENTFETSAMBTRONCSDECIPRESOS

4AMBÏCALIADESBRO ARELPERÓMETREDETREBALL

)NICIANTELMURAMBPEDRADELTERRENY

#OBRINTELSOSTE%LSNOUSMATERIALSAGILITZENLAFEINA 

,OBRAVAAGAFANFORMA0REPARANTELSUPORTPERALFORJATDE LAJACENA


&AVARIUM

ERSEM

TRADICIONS

#5,452!!-"5. 0!-$%0/,3 ./-$%,!0%£!5,,%2%3$%-!48/ $%3#2)0#)¼ CONJUNT DE DUES PECES DE LLATA DE PAUMADEFORMACÛNICAUNIDESENTREELLES ACADA UNDELSCOSTATSIDIAMETRALMENTOPOSADESDOSAN SESAMBUNCORDELLLLIGATACADAUNADELLES LAVORA ESTÌDECORADAAMBUNBRIDECOLOR LAPARTINTERIOR ESTÌFORRADAAMBROBA Â3SUSAVENPERTAPARELSULLSDUNMATXOQUERO DAVAAUNASÏNIAPEREXTREUREAIGUAOPERBATREEL BLATPERTALQUELABÒSTIANOESMAREGÏS -!4%2)!,PAUMA -)$%3XXCMS 02/#%$¶.#)!-ASDE"ARBERANS !54/2!#ARME,LEIXÌ,LEIXÌ $!4!$%,!"/2!#)¼ENTREI 02/0)%4°2)!#ARME4AL,LEIXÌ 02/#³3$%,!"/2!#)¼%SFEIAAMBLLATADECA BÌSCAMERES lNAESCOSIENLESDOSPECESAMB PUNTA I SANAVEN DONANT PUNTS DESPRÏS ES FEIA LA VORA!PROXIMADAMENTSUTILITZAVENDOSBRACESDE LLATAPERPE A h,ESULLERESDEMATXOLLATAlNAILLATADOBLA(ASDE DONARDEVALENTSDEPUNTSPERAQUESOBRIGUEN.O SOLCFERMOLTENLLATADOBLAPERQUÒNOESPOTDOMI NARTANT TECOSTAMÏSIALLAVONSENlLIFASAGARRAR LANGLEQUEVOLS NOHADESTARNIMOLTlNANIMOLT DOBLAv!SUNCION#ARDONA6ENTURA ()34¿2)! $% ,/"*%#4% AQUESTES ULLERES ES VANUTILITZARPERTAPARELSULLSALMATXODELAFAMÓLIA DE#ARME4ALQUANANAVENABATREALESERESDEL -AS DE "ARBERANS %S VAN DEIXAR DUTILITZAR CAP A LADÒCADADELSSEIXANTADELSEGLEPASSATCOINCIDINT AMBLACABAMENTDELCULTIUDELBLATALTERMEMUNI CIPAL $ESDELFORMAPARTDUNAEXPOSICIØORGANITZA DAPER,!JUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANSAMBEL TÓTOLh%LTREBALLDELAPAUMAA-ASDE"ARBERANS

-OSTRADEPECESTRADICIONALSv !QUESTAEXPOSICIØSHAMOSTRATA -ERCAT -EDIEVAL DE #APDEPRA -ALLORCA -AIG &IRA'ASTRONÛMICAIDOlCISTRADICIONALS,A3ÏNIA -AIG )62ACØDELSARTESANS,AlRADELESlBRESVEGE TALS-ASDE"ARBERANS!GOST 6)*ORNADESD%TNOLOGIAALES4ERRESDEL%BRE,A DONAENLASOCIETATEBRENCA.OVEMBRE 6 2ACØ DELS ARTESANS ,A lRA DE LES lBRES VEGE TALS-ASDE"ARBERANS!GOST ))%NCUENTRO)NTERNACIONALDECESTERÓADE0INOLERE 6ALLEDELA/ROTAVA4ENERIFE 1UANSACABALEXPOSICIØAQUESTAPE AESTORNAA LAPROPIETÌRIA #52)/3)4!4 $% ,/"*%#4% PARADOXALMENT EL NOM DE LA PE A ÏS ULLERES QUAN SERVEIX PRECISA MENTPELCONTRARIPERNOVEURE!#APDEPERA-A LLORCA LA MATEIXA PE A ES DIU CLUCALES EL NOM ÏS MÏSENCERTATJAQUECLUCARVOLDIRTANCARELSULLS 0EPA3UBIRATS

&OTOGRAlA*OAN-ARIA6ENTURA
&AVARIUM

ERSEM

HISTÒRIA

H

6)3)4!!,3%3#%.!2)3$% ,!"!4!,,!$%,%"2%

5N DELS ACONTEIXEMENTS HISTÛRICS MÏS TRAUMÌ TICSDELNOSTREPAÓSVASERLA'UERRA#IVIL%SPA×OLA  IALESNOSTRESTERRESENCONCRETLA"A TALLADEL%BRE ,A "ATALLA DE L%BRE VA SER EL COMBAT MÏS LLARG I TERRIBLEIALAVEGADAELMÏSDECISIUDETOTALAGUE RRACIVILLLARGQUANTATEMPSJULIOL NOVEMBRE TERRIBLEPERLADURESADELSCOMBATS LESCON DICIONS DE VIDA DELS SOLDATS I EL NÞMERO DE MOR TSIFERITS IDECISIUPERQUÒUNAVEGADAACABADALA BATALLALAVICTÛRIADELAGUERRAVAQUEDARENMANS .ACIONALSDEFORMADElNITIVA

2ESUMINTMOLT LABATALLAVACOMEN ARENUNAOFEN SIVADELEXÒRCIT2EPUBLICÌQUEVACREUARELRIU%BRE PER SORPRESA OCUPANT UN TERRITORI IMPORTANT lNS QUE LA MATEIXA OFENSIVA VA PERDRE FOR A I ENÏRGIA DEGUTALRELLEUMUNTA×ØSDELTERRITORIILADISTÌNCIA DELESBASESILLAVORSVASERQUANESPRODUÓLACON TRAOFENSIVA.ACIONALAMBMOLTADURESAQUEVASER AGUANTADA DURANT MOLTES SETMANES PELS 2EPUBLI CANS CONVERTINT SEENUNABATALLADEDESGAST lNS QUEALlNALELS2EPUBLICANSVANHAVERDERETIRAR SE ALALTRECOSTATDELRIUQUEDANTLAVICTÛRIAALBÌNDOL .ACIONAL 5NESDEVIMENTDAQUESTESCARACTERÓSTIQUESIQUE VAAFECTARUNAIMPORTANTZONADELNOSTRETERRITORI A PARTDELRECORDENLAMEMÛRIADELESPERSONES HA DEIXATUNIMPORTANTRASTREMATERIALQUEACTUALMENT SHACONVERTITENRUTATURÓSTICA 


&AVARIUM

ERSEM

!QUEST PASSAT ESTIU PER &ESTES D!GOST EL CENTRE DESTUDIS h,O ,LISCØv VA ORGANITZAR UNA EXCURSIØ AMBGUÓAPERALGUNSDAQUESTSESCENARIS %LPRIMERLLOCQUEVAMANARVASERA#ORBERA POBLE QUEVAQUEDARDESTRUÕTDURANTLABATALLAIALlNALDE LAGUERRAESVACONSTRUIRELPOBLEACTUALALAVORA DELANTIC

1UAN VAM ENTRAR A LANTIC POBLE UNA SENSACIØ DE FREDAT ENS VA ENTRAR A TOTS ERA UN POBLE ARRASAT DESTRUÕT DESOLATIDESERTPERLAGUERRA4OTERENRU NESICASESDESTROSSADESPELSBOMBARDEJOS 4AMBÏALLÓA#ORBERAVAMVEUREUNMONUMENTDE DICAT A LES "RIGADES )NTERNACIONALS I LEXTERIOR DE LESGLÏSIAQUENOVAMPODERENTRARPERQUÒLESTAVEN RESTAURANT $ESPRÏSVAMANARAVEUREDUESTRINXERESIAIXÓPO DERVEUREIFER NOSUNAIDEADECOMERAUNESCENARI DECOMBAT0ERACABARELMATÓVAMVISITARUNAOS SERA MONUMENTALASERRADE0ÌNDOLSONHIHAVIEN ENTERRATSCOMBATENTSDELDOSCOSTATS $ESPRÏSDEDINARVAMPUJARALA#OTA UNCIM DUNA DAQUELLES SERRES QUE ENS PROPORCIONÌ UNA EXCELLENTVISTADETOTELTERRITORIIQUEDURANTLABA TALLAVASERPUNTDECOMBATSIUNEXCELLENTPUNTDE VISTAPEROBSERVARELSMOVIMENTSDELESTROPESDE TOTSDOSCOSTATSGRÌCIESALAL ADADELCIM 4AMBÏHIHAVIAUNESPLAQUESCOMMEMORATIVESALS COMBATENTSDELSDOSCOSTATSIUNMONUMENTDEDI CATLA1UINTADEL"IBERØ
&AVARIUM

ERSEM 0ER ACABAR EL DIA VAM VISITAR UN ALTRE POBLE MOLT AFECTAT PER LA BATALLA 0INELL DE "RAI ON HI HA UN CENTRE DINTERPRETACIØ DEDICAT A LA GUERRA #IVIL ON SENSVANMOSTRARFOTOGRAlES DIARIS CARTESARMES UNREPORTATGEICOMACURIOSITATVAMENTRARENUNA SALA ON ES FEIA UN SIMULACRE DE BOMBARDEIG DINS DUNBUNKERPERINTENTARTENIRUNASENSACIØDECOM ESVIVIADINSDUN"UNKERELCOMBAT 2ESUMINT VA SER UNA BONA EXPERIÒNCIA QUE RECO MANEN A TOTHOM I TAMBÏ PER RECORDAR I TENIR BEN PRESENT QUE ACONTEIXEMENTS TAN TERRIBLES COM AQUELLSNOTORNENAPASSARMAIMÏSNIAQUÓNIACAP ALTRELLOC #OMANOTÓCIAADESTACARALVOLTANTDELS%SPAISDE LA "ATALLA DE L%BRE EL $EPARTAMENT D)NNOVACIØ 5NIVERSITATSI%MPRESADELA'ENERALITATSHACOM PROMÒSACOlNAN ARUNAINVERSIØDEEUROS ENDIFERENTSPROJECTESPERALAMUSEITZACIØDELSES PAIS DE LA "ATALLA DE LEBRE %NTRE LES ACTUACIONS PREVISTESQUESEXECUTARANENTREENGUANYIEL HI lGURA LA lNALITZACIØ DE LA MUSEITZACIØ DEL CEN TRE DINTERPRETACIØ h $IES DE CORBERA D%BREv I ENGUANY LA REMODELACIØ I MODERNITZACIØ DE LES INSTALACIONS DEL CENTRE DESTUDIS DE LA "ATALLA DE L%BRE DE 'ANDESA I EL PROJECTE MUSEOGRÌlC DEL CENTREDINTERPRETACIØ3OLDATSALESTRINXERESDE6I LLALBADELS!RCS LANYVINENT IELCONDICIONAMENTI MUSEITZACIØDELCENTREDEINTERPRETACIØ%LPASDEL RIUDE-ORAD%BREPEL!MÏSDURANTEL SOBRIRANELSCENTRESDINTERPRETACIØDE"ATEA(OS PITALDELA3ANGIELDELA&ATARELLA,AINTERNACIONA LITZACIØDELCONmICTE

',/33!2) .!#)/.!,3"ÌNDOLCOMANDATPELGENERAL&RAN COQUEESVASUBLEVARCONTRAELGOVERNDEMÛCRATIC DE LA 3EGONA 2EPÞBLICA 3ERÌ EL BÌNDOL VENCEDOR DELAGUERRA

2%05",)#!.3 $EFENSAVEN EL GOVERN LEGÓTIM I DEMÛCRATICDELA3EGONA2EPUBLICA

"2)'!$%3 ).4%2.!#)/.!,3 3OLDATS ES TRANGERSDEDIVERSOSPAÕSOSDELMØNQUEVANVENIR ALLUITARAFAVORDELA2EPÞBLICAPELSSEUSIDEALSDE MÛCRATICS SOLIENSERINTELLECTUALS

15).4!$%,")"%2¼1UANLA2EPÞBLICAVACO MEN ARAPERDRELAGUERRA LAFALTADESOLDATSVAFER QUECRIDESSINAlLESPERACOMBATREAMENORSDE ANYSDEDAT JOVESENTREIANYS%STOSNENS COMBATENTSSELSCRIDAVALAQUINTADEL"IBERØIALS MÏSPETITSLA1UINTADELXUMET 


&AVARIUM

ERSEM

NATURA

,%3./342%3 0,!.4%3 ./-3)53/3 %NAQUESTNÞMEROHEMINTENTATRECULLIRDELDOSSIER ,ES .OSTRES 0LANTES LLIURAT A LA BIBLIOTECA MUNI CIPAL DEL NOSTRE POBLE PELS ALUMNES 4/ #ULTIUS %COLÛGICS LES PLANTES QUE SUTILITZAVEN O ENCARA SUTILITZENPERCURARMALALTIES
&AVARIUM

ERSEM

&!6!2)5- 6)!4'%2

2!#/.3 $%,0/24

&AVARIUMVIATJAAL&ARDELPARCNATURALDEh#APDE#REUSv

!QUESTRACONETÏSxxxxx

!LFARDE#APDE#REUSVEIEMA0AUIA-ARCALESTIUDE 
&AVARIUM

ERSEM

NATURA

0,!.4%3-%$)#).!,3 #ALDRIARECUPERARLANTIGATRADICIØDEUTILITZACIØDE PLANTESIHERBESPERCURAROSIMESNOALIVIARMOL TESENFERMETATSODOLENCIESQUEENSAFECTENALCOS HUMÌ4ANMATEIXUNPRIMERCONSELLELMILLORMO MENTPERRECOLECTAR LESIPENDRE LESÏSQUANESTAN mORIDES

REFREDARDURANTUNESOHORES DESPRÏSESTORNA ABULLIRMIGHORAMÏSIAIXÛESFAlNSAVEGADES 1UAN ESTÌ AL FOC SHA DE REMENAR PERÛ MAI BULLIR $ESPRÏSESCOLAIJAESTÌFETALAPOMADAISIESVOL ESPOTPOSARUNAGOTADESSÒNCIADESPÓGOL5NCOP ESTÌFETALAPOMADAESPOTUTILITZARPERPROBLEMES DELAPELL FERIDESQUEELSHICOSTACICATRITZAR

!QUÓTENIUUNSQUANTSEXEMPLES

/,)$%#!,¶.$5,! -ILFULLES 3HANDECOLLIRENDIESSECS MILLORSIESFAALMATÓ CAPALLÌLESOLESDELMATÓ1UANTESCULLENES FANRAMETSPETITSPERSECAR!LPOSARASECARSHA DE FER EN UN LLOC AIREJAT SHA DE POSAR EN UN LLOC AIREJATQUESIGUICALENTPERQUÒAIXÓESSECARANMÏS RÌPID I ÏS MILLOR PERQUÒ AIXÓ CONSERVEN MILLOR ELS SEUS PRINCIPIS ACTIUS .O LI HA DE TOCAR LESCALFOR DIRECTA HADESERUNLLOCCÌLIDSENSEHUMITATIBEN VENTILAT

%S POSA A MACERAR LA mOR DE CALÒNDULA AMB OLI DOLIVA QUARANTA DIES A SOL I SERENA DESPRÏS DAQUESTSDIESESCOLALOLIIESPOSAALBANYMA RIA QUANTJACOMEN AAAGAFARUNAMICADETEMPE RATURAESVAAFEGINTCERAVERGETALLADAMOLTPETITA SAFEGEIXMOLTPOCAPOCPERQUÒESVAGIDESFENT QUANCOMEN AAAGAFARESPESORESTIRAENUNPOT DEVIDRE

#2%-!$%#!,¶.$5,! %SFAAMBLACERADABELLESNATURAL

%S POSEN LES FULLES PER FER INFUSIØ ³S UNA PLANTA MOLTBONA !QUESTAINFUSIØÏSBONAPERPROBLEMESDEREGLA 0ELSGRANSIECZEMESFERINFUSIØIDONARBANYSAMB UNCOTØmUIX PERLESDURÓCIESDELPEUCALESCALFAR LESFULLESIESCORRE LES IAMBAIXÛFERUNEMPLASTAL PEU

0/-!$!$%#!,%.$5,! &ERIDESDIFÓCILSDECURAR!CCELERALACICATRITZACIØI IMPEDEIXLAINFECCIسSPOTUTILITZARPERCREMADES DESOL LLAGUES ,ESPOMADESESFANSEMPREENGREIXDEPORCSAGÓ ) LES CALÒNDULES SON COM UNES MARGARITES TARON GESOGROGUESQUEESTROBAALMESDE-AR LADEL CAMPÏSPETITA#ALENDULAARBENSISSILVESTRE SELS CONEIX PER AQUI COM A MARGARITA AQUESTA LA FULLA NO FA PUNXES NO ES SEMBLA EN RES A LA MARGARI TA BLANCA %N CAS DE QUE SIGUI MOLT ALTA PUJA DOS PAMSDETERRA ,A #ALÒNCULA ÏS MOLT BONA PER LA PELL 4AMBÏ ES BONAPELSDOLORSDELAREGLA 0ERFER LASHADEDESFERELGREIXALBANYMARIA%S GUARDAALANEVERAOAUNLLOCFRESC)ESTIRADINSLA mOR SHADANARLLAVORSOFEGANTLHERBAlNSQUEEL GREIX COBREIXI TOTA LA mOR ES RECOMANABLE QUE ES FACINQUANTITATSPETITESDEPOMADA !LBANYMARIADURANTMIGHORAIDESPRÏSESDEIXA

%30%2)4$%30·'/, 0OSARLESPÓGOLOMPLIRAMBALCOHOLELPOT TANES POTFERENLESPIGOLTENDRECOMSEC3ERVEIXPERFER FREGUES s3IPOSEMMEITATDESPÓGOLIROMANÓSERVEIXPELS DOLORS s.OMÏSENESPÓGOLPERLANSIETAT s!MB&RIGOLAPELSPROBLEMESDELAPELL s.OMÏSENROMANÓSERVEIXPELSDOLORS

/,)$!-%4,,%30%2&%2-!33!4'%3 %SPÓGOLIROMANÓPELDOLOR ,AMESURAESCADAMLDOLIDAMETLLESDUNAATRES GOTESDOLIESENCIAL /LIDAMETLLESAMBOGOTESDESSÒNCIADE"ER GAMOTA IAMBOGOTESDESPÓGOL 3I lQUEM ESSÒNCIA DE &RÓGOLA I OLI DAMETLLES FEM CREMAPERLESMANS ,A CALÒNDULA AMB OLI DOLIVA I ALS QUARANTA DIES EN CERA DABELLES 0ER FER EN OLI DIES A 3OL I 3ERENA #ERADABELLESNATURALAMB#ALÒNDULAIOLIDOLIVAA MACERARENUNPOTPOSAR LODIESASOLISERENA $ESPRÏS COLAR HO I AL BANY MARIA AL FOC AMB CERA 


&AVARIUM

ERSEM

VERGETALLADAMOLTPETITA SHADANARAFEGINTAPOC APOCIQUANCOMEN AAAGAFARESPESSORESTIRAEN UNPOT!CONSEGUIREMUNABONACREMAPERLESMANS OPERLAPELLENGENERAL

/,)$%25$! #OLLIRLAPLANTAFRESCAAMBLAmOR,AMATXAQUEMJA QUE PER FER OLIS ES MILLOR MATXACAR LA PLANTA $ES PRÏSLARUDAESCOBREIXENOLIDOLIVA!CONSEGUIREM UNOLIPELSDOLORS 0ERFERLOLIQUEESCONEIXCOM/,)$%#/0HEMDE POSAR 0ERICØ HERBA DE 3AN *UAN COLLIR SEMPRE LA PLANTAFRESCAmORIDA %LPERICØTAMBÏESANTIDEPRESSIU -ELISAOTARONJINA 3IPOSEM0ERICO -ELISA %SPÓGOLUNBONABARREJAAN TIDEPRESSIVA

,!42%-%.4).! ,A2ESINAQUETENENELSPINSOELSABETS(IHAMOL TES QUALITATS DE TREMENTINA ) SERVEIX PER CURAR ³S MOLTENGANXOSAPERAIXÛDEIENQUETREIAELMALCAP AFORA%SPOSAEMPLASTRESENPEGATS !MBPAPER DESTRA AOROBADEVELLUT ESPOSAVA SENVENAVAI QUANELPEGATESTAVADESAPEGATVOLIADIRQUEALLÛES TAVACURAT 0ER3ANT*OANÏSQUANAQUESTSABETSENTENENMÏS !QUESTAESPOTPRENDREIESMOLTBONAPELSCOSTI PATSGOTAAMBMELDIESCOMAVACUNA ,ATREMENTINAQUEMÏSSUTILITZAVAÏSLADEPI1UANT ESDESTILASURTAIGUARRÌSLIQUID ESSÒNCIADETREMEN TINA PURAPEGAGROGAPARTSÛLIDA 0ELSGRANSSEN SECAP PERINmAMACIONS PERUNATORCEDURA PERUN BLAUSEMPREQUENOHIHAGIFERIDA IQUENOSIGUIUNA PARTDELICADA-OLTSPELSCOSTIPATS0ERLESPICADES DABELLA 5NACOSAQUEESTÌDINTREIQUEHADESORTIRFORA

,!02/0/2#)¼ KGDEPEGAGROGA KGDOLIDOLIVA LITREDAIGUARRASPURESSÒNCIADETREMENTINA #ERA6ERGEMÏSOMENYSUNAMAPLENA 4OTAIXÛHOPODEMTROBARENDROGUERIES 0EGAGROGAENPOLSOLAMÏSPETITAESPOSAALFOCPER DESFER LA1UANESTÌDESFETALFOCABANSDETREUREL ESTIRAOLIDOLIVAILACERAVERGEQUANTMÏSENPO SESMÏSESPESA $ESPRÏSDETREUREDELFOCESPOSA LAIGUARRASPURHORESODIESSIESPOT %NUNA GASASUNTAISENGANXAISENVENAIPERTREURELES POTFERAMBALCOHOL0ERÛJAQUANTESTÌTRET%SPOT BARREJARAMBOLIDETREMENTINAIOLIDERUDAIFERUN 

MASSATGEAMBLEMPASTRE SOLSMASSATGEAIXÓAJUN TATSNOÏSTANENGANXØS5NABONAPOMADAPERLES VARIUSESLAPOMADADECALÒNDULA ,ESPLANTESMEDICINALS%DISCORIDESRENOVADO !UTOR0IUS&ON#ARE%DITORIAL,ABOR 2ECEPTARI2ECEPTES'UIES0RÌTIQUESh0LANTASME DICINALESv &ERNÌNDEZ0OLA0UESTA%DITORIAL/-%'!

-%.4!-%.4!0)0%2).! 0ROPIETATS ,ES MATEIXES TOTES LES MENTES PERÛ LA MENTAPIPERINAFAMOLTAOLOR³SSEDANTIESTIMULANT 0OTSUBSTITUÕRELCAFÒ DONAMARXAPERÛUNAMARXA DIFERENT!CONSELLARDEFER LAENUNAINFUSIØAMIGDIA ESDIGESTIVAIESTIMULAELFETGE 0OLIOLÏSDELAFAMÓLIADELESMENTES (ERBABONAÏSUNAALTRAMENTA-ENTA8ATIVA -ENTA0IPERINAENINFUSIØBONAPERDIGERIR VÛMITS DIARREES PLANTA BONA PER ESTATS NERVIOSOS 4AMBÏ VAMOLTBÏFEBOSSETESDOLORPELSARMARIS0ERSE DANTSOTAELCOIXÓPOSARESPÓGOLITARONGINAMELISA 0ERTENIRUNSBONSSOMNIS#OIXÓDECALÒNDULAILLO RER ,AMENTAVABÏENÒPOQUESQUESESTÌMOLTCANSAT -%*/2!.! -!2$5)8 ES FA UNA POMADA COMLAPOMADADECALENCULAQUEÏSPELSDOLORS ,A3ALVIADELSPRATSPOSANTALPITTRESOQUATREFULLES SENVANLESMORENES $OSBOLESDEXIPRERALABUTXACATAMBÏVABÏPERLES MORENES 5NANELLDEPLATABOPERLESMORENES ,A3ALVIAÏSCOMLA2UDA ESMOLTPOTENTAITÏMOLTES VIRTUTS%STÌCONTRAINDICADAPERLESEMBARASSADES 2EGULA I CALMA ELS DOLORS DE LA MENSTRUACIØ !NAR PRENENTIDESCANSANT0ROBLEMESDAFONIA ANGINES FARINGEILARINGEESPOTGLOPEJAR CULLERADA DE MEL I LLIMONA I 3ALVIA EN INFUSSIØ COPS AL DIA GLOPEJANT VA MOLT BÏ PELS PROBLEMES DINFECCIØ%SUNABONANETEJADELABOCA!MBFRÓ GOLATAMBÏESPOTFER

,!-),&5,,%3!CHIVEAMILLEFOLIUM !PARTIRDE3ANT*OANmOREIX%SBONAPERCOSESDE LAPELL0ERRENTARFERIDES%SMOLTSEMBLANTALAFRÓ GOLA&RIGOLAIMILFULLESESPODENAJUNTARPERCOMBA TRELASORIASIS ELS&ONGS ETC %LLLORERESBOENELBANYPERDIARREESITRANSTORNS DIGESTIUS TAMBÏPERCOSTIPATS PERLACIRCULACIØDE


&AVARIUM

ERSEM

LASANG0ERBAIXARLAPRESSIØDELASANGESPOTFER UNANOVENAEN-ILFULLES 0ERFERUNDESODORANTESPOTFERENALCOHOL LAVAN DAIREBAIXAR HOAMBAIGUA ,%SPÓGOLINTERVÏENELSISTEMACENTRALNERVIØS

3!'· %SSÒNCIAPOTSERQUÓMICAPERÛLOLIESSENCIAESPUR 3IUTILITZEMAIXÛHEMDUTILITZARPOCAQUANTITAT GOTESMÌXIMAMBMELIAMBSUCUNBONREMEIPER QUANESTEMMOLTCANSATS 0ELS ESTUDIANTS AMB LHUMIDIlCADOR UNA GOTA O NOMÏS!CABATDECOLLIRFRESAMBELSMANELLETSFETS FER SEUNMASSATGEPELCOS ESUNGRANANTIDEPRES SIU !LAIGUABENCALENTADESPRÏSDEMINUTSENSPO SEMADINTREAMBELSMANEGUETSDECOTØ GASAl NETA ENSELSPASSEMPERDAMUNTDELCOS %N)NFUSIØPELMALDECAPO-IGRANYASETMANA COPSALDIA&INSITOTUNMESOGRANSPERLITRE ESUNRELAXANT

%30%2)4$%30)'/,O$%2/-%2PERFER %SPÓGOL&LORNOMÏSACADADADECOLLIR %SPERITDEVI!LCOHOLDEŽ "ENCOBERTPERLHERBASEMPREDIESADINSIALCAP DELSNOUSDIESCOLqLAR HOIJAESPODIENFERFREGUES 0ELSDOLORSCRÛNICS DEREUMA ETC

%30)'/, ,AVANDA AUGUSTIFOLIA ES LA QUE TENIM PERAQUI 5NALAVANDAMOLTBLAVAIMOLTBONICA ÏSMOLTBONA IESUNAGRANNETEJADORATANTPERFERIDESALIGUAL QUEELROMER LAFRIGOLA INETAJATAMBÏLESINQUIE TUTSPERQUÒESUNAPLANTARELANXANT PERLANSIETAT NERVIOSA 4OTESLESPLANTESSHANDEDESCANSAR³SUNSEDANT SIESPOSENRAMSDESPIGOLPERLACASA 4AMBÏ VA MOLT BÏ FER BANYS DESPÓGOL ,HEM DAGAFARMADURALMESDAGOSTIDEIXAR LOSECARUNA SETMANA ELDESGRANEMENUNTROSDEROBAIELLLI GUEMIAIXÛHOPOSEMALABANYERA4RESFARCELLETS DELALLAOR ELQUESOBRETOTESFEIAERALOLIDERUDA ENDEJÞESPRENUNGOTDURANTDOSOTRESDIESPER LATACDEPEDRAOPELRINYØ 0ELMALDULLS3EMPREAMBMOLTPOCAQUANTITAT 0ERMATARELSCUCS FREGARPERLAPANXA 6ABÏPELDOLOR REUMA MALDORELLA lNSITOTDIU QUE TREU EL MAL DULL 0ER FER LOLI DE RUDA ES FA EL SEGUENT

/,)$%25$! %STRITURENLAmORILAFULLAGRAMSPER?DOLI POTDHERBAIELCOBRIMAMBOLIDOLIVADIESA SOLISERENA!EXTERIORBALCØ lNESTRA ALTERRAT

/,)$%#/0/,)$%0%2)#¼ (ERBADE3ANT*UANIOLI #ARLOTARATLLADAICEBATAMBÏVABÏPELSCUCS %NLARUDASHADEPARARCOMPTEPERQUÒPOTIRRITAR LA PELL 1UANT SESTÌ ATURDIT I ET COSTA DE DECIDIR VA MOLT BÏ LA RUDA ES TALLA UN BROTET PETIT I ES VA OLORANTUNSQUANTSSEGONS ANANTOLORANTIDESCAN SANT AIXÛESFAUNESSISOSETCOPSNOMÏS,ARUDA ESPOTCOMPRARALAmORISTERIA$IUENDELLAQUEES UNABORTIU JAQUEANTIGAMENTSUTILITZAVAMOLTPER AIXÛ³SUNAPLANTAMOLTFORTA QUELAPODEMUTILIT ZARPERFERBAIXARLAREGLA GRAMDEFULLESFRESQUESPERTASSAGRAMSDE SEQUES  TASSES AL DIA SETMANA ABANS DE QUE THAGIDEVINDRELAREGLA 5NBONAFRODISSIACES CULLERADETADELLAVORSDANÓS CANYELLA UNAMICA VAINILLA TOTXAFATIBULLITIDEIXARREPOSAR GOTAMBUNACULLERADESABORITJAAMBSUCREOMEL GELAT DE LA NEVERA VA MOLT BÏ PER NETEJAR I PER LINFECCIØDELABOCA

-5242!-)2453#/-5.)3 -!4! ³SARBUST ESMOLTAROMÌTICAISUTILITZAPELSCOSTI PATS INFECCIONSPULMONARS,ATOS%SANTISEPTICA PERLESFERIDESµSMOLTAGRADABLEPERQUÒÏSMOLT AROMÌTICA&AUNAmORMOTMENUDABLANCA!QUES TAPLANTAESVENENALSVIVERS

,!25$!RUTAGRAVEOLE ³SMOLTPUDENTAMOLTFORTA0ERESPANTARLESBRUIXES IELSESPERITS³STANAHULLENTADORAQUElNSITOTFA FUGIRLESCABORIESQUETINGUÒSSIM $ELA-ATISSASUTILITZALABOLANILAFULLANILAmOR

3!"/2)4*!3ATUREJAMONTANA %SBARRAELSINSECTESTAMBÏHOFALESPÓGOL 0U ESDELSCORRALS&ERSAQUESTSPELSARMARISPER FER OLOR ,A PLANTA ÏS POT COMPRA ³S POT UTILITZAR A LA CUINA ES UNA PLANTA QUE SI LA TALLEM lNA I LA PIQUEMALMORTER PERLAGENTQUENOPOTMENJAREN SAL³SUNAPLANTADIGESTIVAIAPERITIVA ESDIGESTIVA PERFERDESPRÏSDELESMENJADES%SPOTSUBSTITUIR PERLASAL &ERUNPARELLDECOPSALANYFERGARGARESAMB LITRESDAIGUA LITRESDEVI BROTS TENDRES DE LA MATISSAELS BROTS TENDRES SØNMÏSCLARS BROTSDEROMANÓ BROTSDOLIVERABORDA ANOUSDEXIPRERBOLA TRITURADES BOLESVERDES ,ABARREJAESFAENFREDILAFEMBULLIRlNSQUEQUEDI LAMEITAT%SCOLAILAGLOPEGEMCOPSALDIADES PRESDELSAPATS 


&AVARIUM

ERSEM

EL CAMP

-!$52!#)Ê) 2%#/,,)$!$%,/,)6! 3EGUINTENLAMATEIXALÓNIAQUEENELSNÞMEROSAN TERIORSLARTICLEDAQUESTAEDICIØESCRIUREMSOBRELA TASCAIPROCESSOSQUEJAESVENENDONANTOSUCCE IRAN PROPERAMENT EN LES NOSTRES OLIVERES %STEM PARLANT DE LA MADURACIØ I POSTERIOR RECOLLIDA DE LOLIVA

ESQUEDAENUNCOLORVIOLATINTENSQUEMOLTSCOPS NISESCAMPAPERTOTALOLIVAABANSDEMADURARTO TALMENTORECOLLIR LADELTERRA

%L FRUIT DES DEL QUALLAT AUGMENTA DE FORMA PRO GRESSIVA DE MIDA PASSA PER LA FASE DENDURIMENT DE LOS I A PARTIR DAQUÓ LAUGMENT DE PES ES MÏS ACUSAT ! PRINCIPIS DE LA TARDOR O JA BEN ENTRA DA PERQUEELSFETSQUEAQUÓEXPLICAREMDEPENENT MOLTDELAVARIETATDELOLIVERA ELCOLORVERDINTENS DONAPASAUNVERDMÏSCLAR GROGUENCIBRILLANT! CONTINUACIØ COMENCEN A APARÒIXER PETITES TAQUES VIOLADES PRINCIPALMENTENELMUGRØDELOLIVA PART CONTRÌRIA DE LESCOELL PER DESPRÏS ESTENDRES PER TOTALAPELLIDEFORMAPROGRESSIVAPERTOTALAMOLLA OCARNDELOLIVAlNSARRIBARALOS

/LIVACOMEN ANTAMADURAR %SCONSIDERACOMPERÓODEDEMADURACIØELSTEMPS TRANSCORREGUTDESDELAPARICIØDELESPRIMERESTA QUESVIOLADESlNSLACOLORACIØDElNITIVADELAPELL ILOS%NLAMAJORIADELESVARIETATSLESOLIVESVAN ASSOLINT,AMADURACIØDUNAFORMAESCALONADA

/LIVATOTALMENTVERDA %LS COLORS lNALS TANT DE LA PELL COM DE LA MOLLA DE LOLIVA ADQUIREIXEN UNES TONALITATS lNALS QUE VARIARÌ SEGONS LA VARIETAT DE LOLIVA ,A SEVILLENCA OFARGAPEREXEMPLEAQUESTTOESPRÌCTICAMENTDE COLOR NEGRE FOSC GROSELLA MENTRE QUE LA MORRUDA 

%NLADURADADELPERÓODEDEMADURACIØAIXÓCOMEL TEMPSODATESQUEESPRODUEIXINTERVENENMOLTSDE FACTORS COM ELS CLIMÌTICS LAVAN ADA QUE ESTIGUI LACOLLITA LAQUANTITATDAQUESTAENLATEMPORADAO CARREGATSQUEESTIGUINELSARBRES LAFORTALESADELS MATEIXOS ,ARESISTÒNCIADECAIGUDADELOLIVAÏSMOLTALTAQUAN AQUESTAESTAVERDAIBAIXADEMANERAMOLTACUSADA DURANTLAMADURACIØ$EVEGADESI AQUESTFETESTÌ MOLT COMPROVAT QUI CONEIX EL MØN DE LOLIVERA LA RESISTÒNCIAALACAIGUDATÏCANVISMOLTBRUSCOSlNS


&AVARIUM

ERSEM

%NAQUESTAFOTO LAMADURACIØÏSTOTAL ITOTENINTERVALSDETEMPSMOLTREDUÕTS QUETENEN MOLT QUE VEURE AMB LES CONDICIONS CLIMÌTIQUES 4ANMATEIXLARESISTÒNCIAALACAIGUDATAMBÏDEPÒN MOLTDELAVARIETAT 3EGONS ESTUDIS CONTRASTATS EL CONTINGUT DOLI A LOLIVAAUGMENTAAMESURAQUEAVAN ALAMADURA CIØ ARRIBANTALMÌXIMQUANJANOHIHAOLIVESVERDES A LARBRE ! PARTIR DALESHORES LA QUANTITAT DOLI ÏS PRÌCTICAMENT LA MATEIXA O CONSTANT 4ANMATEIX EL QUE SI VARIA DURANT TOTA LA MADURACIØ ÏS EL RENDI MENTKGOLIVESKGOLI VARIABLEQUETÏMOLTAVEURE AMBLAQUANTITATDAIGUAQUECONTÏELFRUIT !LTRESCONCEPTESATENIRCLARRESPECTEALARECOLLIDA DELOLIVASONELSQUEFANREFERÒNCIAALAQUALITATDE LOLIIELSBENElCISRESPECTEALAPROPERACAMPANYA ENQUANTAAUGMENTDELAPRODUCCIØSIAQUESTAÏS FAENELTEMPSIDONI!QUESTSERIAUNCOPJAMADU RADATOTALOLIVAIPERTANTPOSATTOTLOLIENELFRUIT !IXÓ CONVINDRIA RECOLLIR LOLIVA EL MÏS RÌPIDAMENT POSSIBLE JAQUESHACOMPROVATQUELOLIQUANMÏS TEMPS RESTA EN LOLIVA PERD QUALITATS ORGANOLÒPTI QUES ! MÏS PROPÓCIA UN AUGMENT DE LA PROPERA CAMPANYAJAQUELARBREQUEDAMÏSAVIATALLIBERAT

DEL FRUIT I AFAVOREIX MÏS LÒXIT EN LA BONA l DE LA MOSTRAVENIDORA %LS SISTEMES DE RECOLLIDA DE LOLIVA SØN VARIATS I DEPENEN MOLT DE CADA ZONA COMARCA PAÓS SØN INmUENCIATSPERDIVERSESCIRCUMSTÌNCIES ENTRELES QUALSPODEMDESTACARELTERRENY LASITUACIØECONÛ MICSOCIAL VARIETATSDELESOLIVERES GRANDÌRIADELS ARBRES CONDICIONSCLIMÌTIQUES ODEVEGADESSIM PLEMENTLARESISTÒNCIAALSCANVISICONTINUÕTATDELES COSTUMS ,ARECOLLIDAÏSPOTFERDEDALTDELARBRESENSETO CARALTERRA PEREXEMPLEMITJAN ANTLAUTILITZACIØDE BORRASSESOPARAIGàESMECÌNICS ODESDELTERRAUN COPCAIGUTELFRUITIAMBCONTACTEAMBAQUESTA PER EXEMPLEAMBMÌQUINESDECORRONSDEPUESOAMB SISTEMADEBARREIGIASPIRACIØ 5NALTREQàESTIØÏSLACAIGUDADELOLIVADELARBRE ENTANTQUE OBÏCALESPERARELSEUDESPRENIMENT NATURAL O BÏ CAL FOR AR LA AMB PROCEDIMENTS QUE CLASSIlCAREMCOMDACCIØDIRECTAALARAMAOOLIVA DE FORMA MANUAL AMB VERGUES FORQUES O ME CÌNICA PER EXEMPLE ELS ANOMENATS hPALMITOSv / AMBACCIØDIRECTASOBREELSTRONCSORAMESPRINCI 


&AVARIUM

ERSEM

PALSOSECUNDÌRIESDELARBRE!QUESTÞLTIMMÒTODE MITJAN ANT VIBRADORS TELESCÛPICS O NO ACOBLATS A ELEMENTS MECÌNICS MOVIBLES TRACTORS ETC O VI BRADORESMANUALSPORTADESPERUNOPERARI #OM A CONTINUACIØ DE TOT ALLÛ COMENTAT ABANS I PER CONCRETAR EL TEMA DINS LA NOSTRA ZONA EL SIS TEMA MÏS UTILITZAT DE RECOLLIDA ÏS ESPERAR LA CAI GUDA NATURAL DEL FRUIT PROVOCAT PRINCIPALMENT PER LACCIØDELVENTIPOSTERIORRECOLLIDADELTERRAAMB MÌQUINESDECORRONS%LSMOTIUSPRINCIPALSCALDRIA BUSCAR LOSENLESVARIETATSDELESOLIVERESMÏSES TESES SEVILLENCA MORRUDA I FARGA QUE PRESENTEN UNARESISTÒNCIAALACAIGUDANOMASSAEXCESSIVA CARACTERÓSTIQUES DELS ARBRESPLANTACIONS VELLES AMBTRONCSIRAMESPRINCIPALSGRANSIDELÓNEACA PRITXOSA QUENOAFAVOREIXENELSSISTEMESDEVIBRA DORSPOTENTS ELTERRAMOLTREBLÛSQUEPROPORCIONA UNES MILLORS CONDICIONS DE CONSERVACIØ DE LOLIVA CAIGUDAIPRINCIPALMENTIDEFORMANOTÛRIA LACCIØ DELVENTALESNOSTRESCONTRADES6ENTQUESOVINTE JADURANTELHIVERN ÏSPROUCONTINUATIAMÏSAMB VELOCITATSICOPSDEVENTDESTACABLES SUPERIORSA VOLTESALSKMHORA 4A N M A T E I X CADA COP ES TENDEIX MÏS APROVOCARLA CAIGUDA DE LES OLIVES ³S MOLTESTESALA UTILITZACIØ DE LES VIBRADO RES MANUALS ENCARA QUE POC A POC ES VAN INTRO DUINT I GUAN YEN TERRENY ELS VIBRADORS POTENTS ACO BLATS A TRAC TORS (O AFA VOREIX ENTRE 

ALTRESCOSESLAPERCEPCIØJACLARAQUECALAVAN AR LACOLLITAPELSMOTIUSQUEHEMCOMENTATABANS LA DISPOSICIØDEBONSTRACTORSDEDOBLETRACCIØIAMB POTÒNCIA LAMÏSRÌPIDARECOLLIDADELESOLIVESDEL TERRAAMBNOVESMAQUINESDEPLEGARMÏSPRODUC TIVES QUE COMEN TAREM DESPRÏS EN CARA QUE EN CONTRA HI SØN LA ELEVADA INVERSIØ QUE PRES SUPOSA DE DIFÓCIL AMORTITZACIØ SE GONS PRODUCCIØ DE COLLITA O UTILITZACIØ DAQUEST TRACTORS NO IDONIS JA QUE LIDEALESQUESIGUIN ESTÌNDARDS EFECTES NEGATIUSQUEPODEN PROVOCAR EN LARBRE SI NO ES TREBALLA AMBCONEIXEMENTO SIMPLEMENT LA VISIØ hQUECOMHEMTREBALLATlNSARAÏSLACORRECTAILA RESTATOTSØNAVENTURESARRISCADESIFRACÌSQUASIBE ASSEGURATv ,AMANERADEPLEGARHAEVOLUCIONATMOLTDUNSANYS EN Ì3{HAPASSATDEPLEGARAUNGLAIUNAAUNAlNS ANYS AUTILITZARMÌQUINESDEPLEGARDAMPLÌRIA CONSIDERABLEIAMBRENDIMENTSIPRODUCTIVITATMOLT SUPERIOR$EPLEGARUNSACDIARIUNAPERSONAIDESOL ASOL ASOBREPASSARELSKGDIARISOMÏSAMB ELMATEIXOPERARI,ABASEDALAMÌQUINAESUNCO RRØAMBPUESQUELESPESSIGAILESPOSAAUNCALAIX ACOBLATAAQUEST(IHANDEDOSTIPUS DESPUMAI DE CARRASCO 0RIMER EREN DUN SOL CORRO DESPRÒS VANEVOLUCIONARIVANPASSARASERDEDOS DESPRÏS DE TRES AMB DOBLE CORRØ MAQUINES ACOBLADES A MOTOCULTORSOlNSITOTAANIMALS PERENTERRAOQUE SAIXEQUENMAQUINES DE LA 3ÏNIA O BUFADORES I SUMA I SEGUEIX 1UE PODEN EXPLICAR AQUÓ QUE NO RECORDIMOLTAGENTONOENSHAGINEXPLICATELSQUE NOHEMVISCUTTOTSELSCANVIS%NCARARECORDOUNA ANÒCDOTAQUEEMVANEXPLICARTEMPSENRERE SOBRE LAINTRODUCCIØDELCORRØENELPROCÏSDELAPLEGA,A GENTERAREÌCIAJAQUEPENSAVENQUESESCLAFARIEN LESOLIVESALPLEGAROBÏQUELESPUNXESDELCORRØES DOBLEGARIENOENTRARIENDINSLAESPUMAOFUSTA ) JA PER ACABAR EL NOSTRE ARTICLE DAQUEST NUMERO USVULLFERUNAPREGUNTAQUESEGURUSHEUFORMULAT MOLTESVEGADESPERÛMAGRADARIAQUEHITORNÏSSIU HAREmEXIONAR #OMEVOLUCIONARÌLARECOLLIDADELOLIVADAQUÓA ANYS


&AVARIUM

ERSEM

!#45!#)/.3$%,0!2#.!452!,!-!3$%"!2"%2!.3

%3425#452! -%4°,)#! %80%2)-%.4!, $% #/.42/, $% "!22!.#!$%3 !, "!22!.# $% ,!'!,%2! ! %NAQUESTAFOTOPODEMVEURECLARAMENTAQUES TAESTRUCTURA !QUESTTANCAMENTESTROBAALENTRADADEL2ACĂ˜,A 4ORONJA%LQUEESPRETĂ?NĂ?SOBTENIRDIVERSESDADES SOBRE EL TERRENY DE LES AVINGUDES DAIGUA PROVO CADESPERLESCRESCUDESDELBARRANCDELA'ALERA ,APARELLĂ?SABATIBLEPERĂ›ENCASDERIUADAHAURĂ“EN DE QUEDAR ENGAXATS A LA MALLA DIVERSOS MATERIALS PERUNPOSTERIORESTUDI0ARALqLELAMENTHIHAUBICAT UNALTREAUNRIUDEL0IRINEU#ATALĂŒ

-/.43% 5.!$%,%30/15%30%23/.%3%30œ#)!,3 De vegades hi ha persones que venen a aquesta vida per donar, sense cap mena de dubte MONTSE ha estat un bon exemple d’això. Persona amb moltes virtuts, d’això ho sabem bÊ les persones que hem tingut la sort de conèixer-la, i crec que tots estem d’acord que tu, Montse has estat sempre una persona disposta per fer la vida fà cil a tots els que t’envoltaven. Tot i que ara que tu no estàs físicament entre nosaltres hi ha un empremta que has deixat en el cor de la gent que t’ hem conegut. Per mi ets un espill d’humilitat, de saber estar al costat, de no voler destacar i tot sempre amb bona cara, tot i que de vegades la processó anÊs per dins , no cal ni dir-ho. Aquest somriure etern teu sempre posat a la teva cara, i no Ês que no n’hagis passat tambÊ unes quantes aquí baix, es un record que encara està viu. Que la teva família t’estima ,d’això no hi cap mena de dubte, però tambÊ ja saps, perquè ho deus estar veient, que la gent masovera et troba molt a faltar. Una forta abraçada d’una persona que sempre t’admirarà.

Maribel
&AVARIUM

ERSEM

%,3#/2.3)!,42%33/.3 &AUNTEMPSQUEEMVAVENIRALPENSAMENTUNSO QUEESFEIASERVIRQUANLAGENTTREBALLAVAMOLTÓSSIM ALCAMPI PERCOMUNICAR SEALHORADEDINAROPLE GARDETREBALLAR ELFEIENSERVIRALESlNQUESGRANSI TAMBÏENALGUNESDEMÏSPETITES!QUESTSOERAEL DELSCORNS

CORNDELPEIXATERDELA2ÌPITAv SEGURAMENTHAURIA ESTATMILLORDIRh(ASONATLACARAGOLAv

%LS #ORNS COM EL SEU NOM INDICA ERA UNA BANYA QUEESTAVATALLADAUNPOCPERLAPARTPRIMAPERPO DERBUFAR HILAPERSONAQUEELFEIASONAR %NCARA RECORDO MOLT EL DELS NOSTRES VEÕNS DE L!NDORRA FAMÓLIA ANOMENADA DE ,LUNETA TAMBÏ 'ORRA &INCA EN LA QUE ARA HI HA UBICADA L(ÓPICA h,ES!NDORRESv%NSERUNAlNCATANGRAN

HIHA VIAQUASITOTLANYGENTTREBALLANT IELCORNERAMOLT GROSISESENTIADEMOLTLLUNY 2ECORDOTAMBÏQUEELSNOSTRESIAIOS ALAPE ADE TERRAQUETENÓEM ANOMENADA%RMS TAMBÏENTE NIEN UN DE PETIT DE BANYS DE CABRA BLANCA PERÛ AQUESTSESENTIAMOLTMENYS#OMQUELAlNCAERA PETITA ALGUNESVEGADESELTOCAVENPERCRIDAR NOS PER DINAR QUAN PLEGÌVEM A LESCALADA QUE ERA LA PARTMÏSALLUNYADADELACASETA $ECORNS PERAQUESTAPLANA NHIHAVIAALGUN PER LES lNQUES GRANS PERÛ SEGONS EM VAN EXPLICAR TAMBÏUNPEIXATERDELA2ÌPITAQUEPUJAVAAVENDRE PEIXACASADELA-ARIADELA,IBRADAENTOCAVAUN QUANARRIBAVAAL%SPONA)LAGENT ENSENTIR LO JA MARXAVACAPAAQUESTACASAPERPODERSERDELSPRI MERSENCOMPRAR3EGONSEMVANEXPLICAR AQUEST CORN ERA FET AMB UN CARAGOL DE MAR MOLT GROS ) ENCARAQUELAGENTDELPOBLEDÒIEMh(ATOCATEL4AMBÏ PER COMUNICAR SE AL CAMP LES COLLES DE PLEGADORSDOLIVES DUNESlNQUESALESALTRES HO FEIENAMBUNSOANOMENATLAMÌSQUERA!QUESTSO MAJORITÌRIAMENT ELFEIASERVIRELJOVENTPERREUNIR SEALANITENALGUNAlNCAQUETENIALACASETAGRANI

DAQUESTAMANERA RELACIONAR SELAJOVENTUTITAM BÏFERALGUNBALL JAQUE DURANTLHIVERN LESCASETES DAQUESTAPLANAQUASIBÏERENPLENESDEPLEGADORS DAQUESTESCOMARQUESDELVOLTANT PERÛTAMBÏDE LAPARTDEL2EGNEIEL"AIX!RAGØ%LSOESFEIAAMB LAVEU ) MÏSOMENYS SONAVAAIXÓh2IIIIIJIJIUv )TORNAVAASONARlNSQUEDALGUNESALTRESLHIVERN LESNITSSØNTANLLARGUES ILESDEPALLISSAENCARAHO RESULTAVEN MÏS LA GENT ES RELACIONAVA AMB GENT DALTRES POBLES I ES CONEIXIEN ALTRES COSTUMS I AL TRESHISTÛRIESIERAUNAALTRAMANERADEFERELQUE ARAENDIEMhCULTURAPOPULARv 5NAVEGADALAGENTCRIDADA ELSQUEPENSAVENOR GANITZAVALAVETLLADAESPOSAVENADALTDUNASOCA #ARME4AL3UBIRATS


&AVARIUM

ERSEM

INFOJOVE MASOVER

%&%#4%33%#5.$!2)3 $%,%3$2/'5%3 "AIXADA 3ENSACIONS QUE ES TENEN QUAN DESAPAREIXEN ELS EFECTES DE LA SUBSTÌNCIA QUE SHA PRES 1UAN LA DROGAÏSESTIMULANT SØNOPOSADESALESQUEPRO VOQUENELSEFECTESESPERATS³STÓPICADELSPEEDI LÒXTASI0OTDURARlNSADOSDIES

#AL POSAR LA PERSONA EN UN LLOC TRANQUIL ON PASSI LAIRE TRANQUILqLITZAR LA I EXPLICAR LI QUE ES TRACTA DUNACRISIDANSIETATIQUENOESMORIRÌNILIPAS SARÌRESGREU#ALQUERESPIRIPROFUNDAMENT!LCAP DUNAESTONADESAPAREIX 1UINHAPATIT TÏMÏSPROBABILITATQUELITORNIAPAS SAR

#OPDECALOR

,IPOTÓMIA

!UGMENT SOBTAT DE LA TEMPERATURA CORPORAL EN AMBIENTS MOLT CALOROSOS O COM A CONSEQàÒNCIA DACTIVITATFÓSICACONTINUADABALLARMOLTESHORESO FERESPORT !LTERATOTLORGANISMEIPROVOCAFEBRESMOLTALTES MALDECAP VERTIGEN MAREIGIGANESDEVOMITARLA PELLESPOSAVERMELLA CALENTAISECALARESPIRACIØ SALENTEIX IPODENAPARÒIXERCONVULSIONSIPÒRDUA DECONSCIÒNCIA0OTPROVOCARLAMORT %VITAR LO ÏS SENZILL ,A MILLOR FORMA ÏS NO PRENENT -$-! PERÛ SI SEN PREN CAL HIDRATAR SE nBEURE MOLTAAIGUAnIHAVERMENJAT ³S UNA URGÒNCIA MÒDICA #AL ANAR A URGÒNCIES O TRUCARAUNAAMBULÌNCIA -ENTRESTANT 2EFRESCAR LA PERSONA POSAR LA EN UN LLOC FRESC TREURE LILAROBA MULLAR LAISIESTÌCONSCIENT SUB MERGIR LAENAIGUAODONAR LIDEBEUREAIGUAnSIPOT SERSALADA 

"AIXADA DE LA TENSIØ SOBRETOT ASSOCIADA A LÞS DEL CÌNNABIS 6A ACOMPANYADA DE LA SENSACIØ DE MAREIG SUDORACIØ VISIØ BORROSA CARA PÌLqLIDA I A VEGADES PÒRDUA DEL CONEIXEMENT DURANT UNS MI NUTS 0ERRECUPERAR SECAL s4ENIRLESCAMESESTIRADESIBENAMUNT s%STARENUNLLOCVENTILATOONPASSIAIREFRESC s$ESCANSARUNESHORES 3I LA PERSONA PERD EL CONEIXEMENT CAL ANAR A UR GÒNCIES

#RISIDANGOIXA 0ODENAPARÒIXERDEFORMASOBTADAIDURENPOCAES TONA nPOCS MINUTS 4ANMATEIX SØN MOLT DESAGRA DABLESPERAQUILESPATEIX 0ROVOQUEN UNA SENSACIØ DE PERILL DE POR INTEN SA DESTAR A PUNT DE MORIR O DE PERDRE EL CONTROL IDETORNAR SEBOIG3ACCELERAELCORSESENTUNA OPRESSIØ AL PIT I UNA SENSACIØ DE FALTA DAIRE QUE DIlCULTALARESPIRACIØ IESPRODUEIXSUDORACIØ TRE MOLOR NÌUSEES MAREIG CALFREDS

-ALROTLLO 1UANAMBUNADROGATENIMEFECTESINDESITJATS COM LASENSACIØDEFALTADECONTROLMENTALIOEMOCIO NAL.ORMALMENTDESAPAREIXQUANACABENELSEFEC TESDELASUBSTÌNCIA1UANHAPASSATUNAVEGADA ÏSMÏSPROBABLEQUEESREPETEIXI %NLASEVAEXPLICACIØINTERVENENDOSFACTORS sLESPARTICULARITATSDECADAPERSONAI s ELS TRETS DE LA SUBSTÌNCIA O LES SUBSTÌNCIES EN QàESTIØ %SPODENTENIRPENSAMENTSESTRANYSIDESAGRADA BLES NERVIOSISMEIANSIETAT ESTATSDEPRESSIUS/ PATIR UNA CRISI DANGOIXA O ANSIETAT SENSACIØ QUE UNESMORIRÌ OUNATACDEPÌNIC&INSITOT QUADRES MÏSGREUS COMEPISODISPSICÛTICSOPARANOICS 3I EL MALESTAR PSÓQUIC PERSISTEIX POT SER QUE ES TRACTI DUN TRASTORN MENTAL nINDUÕT PEL CONSUM DE DROGUES%NAQUESTCAS ÏSNECESSARIACUDIRAUN ESPECIALISTAnPSIQUIATRE 


&AVARIUM

ERSEM

ORGANITZATPERh#ENTRED%STUDISLO,LISCØv !MBLASUBVENCIØDEL#ONSELL#OMARCALDEL-ONTSIÌ

3ESSIØCINEFÛRUMELDIVENDRESDEJUNY ,LOCCENTRECÓVIC (ORAH #ONTEXTUALITZACIØMANOLOQUEROL /RGANITZACENTREDESTUDIShLOLLISCØv

3ESSIØDECINEFÛRUMDIADEDESEMBRE ,LOCCENTRECÓVIC (ORAH /RGANITZACENTREDESTUDISLOLLISCØ #ONTEXTUALITZACIØHISTÛRICAMANOLOQUEROL 

$IRECCIØN7OLFGANG"ECKER 0AÓS!LEMANIA !×O $URACIØNMIN )NTERPRETACIØN $ANIEL "RàHL !LEX +ATRIN 3ASS -ADRE DE !LEX #HULPAN +HAMATOVA ,ARA -ARIA 3IMON !RIA NE &LORIAN,UCAS$ENIS !LEXANDER"EYER2AINER "URG HART +LAUSSNER 0ADRE DE !LEX &RANZISKA 4ROEGNER 3RA 3CHËFER -ICHAEL'WISDEK$IRECTOR+LAPPRATH 'UIØN"ERN,IGHTENBERG 0RODUCCIØN3TEFAN!RNDT -ÞSICA9ANN4IERSEN &OTOGRAFÓA-ARTIN+UKULA -ONTAJE0ETER2!DAM $IRECCIØNARTÓSTICA,OTHAR(OLLER 6ESTUARIO!ENNE0LAUMANN %STRENOEN%SPA×A.OVIEMBRE 3)./03)3 /CTUBRE DE NO ERA EL MEJOR MOMENTO PARA ENTRAR ENCOMASIVIVÓASEN!LEMANIA/RIENTALYESOESPRECISA MEN TELOQUELEOCURREALAMADREDE!LEX$ANIEL"RàHL UNA MUJER ORGULLOSA DE SUS IDEAS SOCIALISTAS !LEX SE VE EN VUELTOENUNACOMPLICADASITUACIØNCUANDOSUMADRE DES PIERTADEREPENTEOCHOMESESDESPUÏS.INGUNAOTRA COSA PODRÓA AFECTAR TANTO A SU MADRE COMO LA CAÓDA DEL -URO DE "ERLÓN Y EL TRIUNFO DEL CAPITALISMO EN SU AMADA !LEMANIA/RIENTAL0ARASALVARASUMADRE !LEXCONVIERTE ELAPARTAMEN TOFAMILIARENUNAISLAANCLADAENELPASADO UNAESPECIEDEMUSEODELSOCIA LISMOENELQUESUMADRE VIVECØMODAMENTECREYENDOQUENADAHACAMBIADO,O QUEEMPIEZACOMOUNAPEQUE×AMENTIRAPIADOSASECON VIERTEENUNAGRANESTAFACUANDOLAHERMANADE!LEXYAL GUNOSVECINOSSEENCARGANDEMANTENERLAFARSAPARAQUE LAMADREDE!LEXSIGACREYENDOQUEALlNAL_,ENINVENCIØ


&AVARIUM

ERSEM

8)5,%43)!0,!5$)-%.43 8)5,%43

!0,!5$)-%.43

s!LSPOCASOLTESQUEVANPINTARELSCARTELLSQUEVAN COLqLOCARDEL0ARC.ATURALDELS0ORTSALNOSTRETERME I DALTRES QUE ES VAN COLqLOCAR PER LA CONTORNADA PEL #ONSELL #OMARCAL QUE TAMBÏ VAN QUEDAR MALMESOS

s ! LA SEGONA FASE DARRANJAMENT DE LENTRADA DEL POBLE %NCARA ES POT MILLORAR MOLT MÏS #OM PER EXEMPLEPLANTANTUNSARBRES EMPEDRANTLAVORERA DELACOSTERADELABASSA 

s!LMUNTDETEMPSQUEFAQUEESTEMSENSEUN0ARC )NFANTILENCONDICIONS SOMCONSCIENTSQUEDESPRÏS DELÞVEELDOS PERÛLESCOSESINACABADESSØNDE VEGADESMÏSLLETGESQUESINOESTANFETES s0ARLANTDEZONESDEJOCINFANTILTAMBÏCREIEMQUE QUEDARIAMOLTMILLORATEL-UROSIALMENYSAUNDELS QUADRESDESORRAESCOLqLOQUÏSUNSENZILLBALANCÓ AMÏSAMÏSELSSORRERSHAURIENDENTRARDINSDEL MANTENIMENTDEJARDINSJAQUELARENASEMBLACIMENT I LES MALES HERBES PLANTACIONS TROPICALS CREIEM QUEESUNLLOCPERPASSARUNABONAESTONAAMBELS MENUTS I GAUDIR A LA VEGADA DUNA INCOMPARABLE VISTA

s!LABASSAQUESESTÌCONSTRUINTALCAMÓVELLDEL 0ORT EN ELS TEMPS ACTUALS QUE TRANSCORREN DE SEQUERA LAIGUA I LA SEVA RECOLLIDA ÏS UNA RIQUESA PER QUALSEVOL POBLE 0ER LA QUAL COSA ATORGA MÏS TRANSCENDÒNCIAALAIMPORTÌNCIADELOBRA s !L MUR DE CONTENCIØ QUE SHA CONSTRUÕT AL 0ARC )NFANTIL ARASIQUEESTÌSEGUR s ! LA PARTICIPACIØ DUNA O ALTRA MANERA A LA lRA D!RTESANSDEPRÌCTICAMENTTOTALAGENTDELPOBLE s ! LARRANJAMENT DE LASFALT DE LA CARRETERA DE LA 3ÏNIAA4ORTOSAIDEMOMENTPARTDELESVORERES .O SHAMILLORATELTRA ATPERÛALMENYSSHAMILLORATEL QUEHIHAVIA

s ! LES CAGUERADES DE GOS QUE ENS PODEM TROBAR PERTOTSELSCARRERSIPLACESDELPOBLE AIXÛCONTINUA SENTUNATRADICIØBENARRELADAALNOSTREPOBLE

&/4/3$!"!.3

Una primera comunió amb molt de luxe , tot i que no es deu semblar ni de prop a les d’avui en dia. A la fotografia de baix podeu veure els xiquets que han pres la comunió aquest 2008.
&AVARIUM

ERSEM

&%43)#52)/3)4!43

!QUESTEXEMPLARÏSBENCURIØS ESUNhESCARABAT RINOCERONTEv AIXÓÏSCOMSELCONEIXINOCALlXAR SE MOLTPERQUÒLIDIUENAIXÓ%STROBAMOLTCAPALMES DE*ULIOLI!GOST

5NRECONEIXEMENTPUBLICPERLADISFRESSADE#ASILDA QUEVALLUIRENLESCARNESTOLTESDE#OMBINACIØ PERFECTADORIGINALITATIOPORTUNISME$ISFRESSAFETA DEBRINSDEPAUMAEMULANTUNESPANTAOCELLS

,!-0! JA FA ANYS QUE ORGANITZA CLASSES EXTRAESCOLARS AMB SUBVENCIONS DEL #ONSELL #OMARCALPERREALITZARCLASESDESCACS 

3AVIESAPOPULARALSERVEIDELSESTATSDELALLUNAIUNA PROVADELSFENÛMENSEXTRAORDINARISDELANATURALESA IDEPASAPROlTEMPERFELICITARA*OAN-ARIAPERLA BELLESA DE LA FOTO I UN ALTRE RECONEIXEMENT PÞBLIC PERLASEVAMANERAEXCEPCIONALDECAPTARIMATGES ATRAVESDELSOBJECTIUSDELESCÌMARES3ENSDUBTE UNBONLLEGATPERLESGENERACIONSFUTURES


&AVARIUM

ERSEM

2%')342%#)6), .!)8%-%.43

-)15%,2/9/!2#/3  0ARES*OSÏ !MPARO 0!5'5)-%2°2/9/  0ARES*OSÏ°NGEL'UIMERÌ3UBIRATS 6ERONICA 2OYO,LEIXÌ

&2!.#%3#,!05%24!#!2$/.!  0ARES%NRIQUE 9OLANDA

&),,3$%-!3/6%23 !..!02!$%3,,%)8°  0ARES3ANTI0RADES3ABATERI0ILI,LEIXÌ3ANZ ,!6).)! %,%.!)34/#  0ARES.ICOLAE 6ASILE)STOC ,UMINITA %LENA)STOC

-!27!.!"$)  0ARES-OHAMED!BDI (AYAT/UNDA

*!5-%,,%)8°').% 0ARES-ANEL #INTA

#!3!-%.43 ./.()(!

$%&5.#)/.3 &2!.#)3#!#!2$/.!15%2/, %.#!2.!#)/.3!.3,,%)8!

   

*5!.2/9/#/24)%,,! &)$%,,,%)8!6%.452! %2.%34/'5)-%2!35")2!43 &2!.#)3#/35")2!43,,%)8! &2!.#)3#!2/9/15%2/, %.2)15%6%.452!35")2!43 *!)-%-/24%&%2.!.$%:

          
Revista Favarium Mas de Barberans Nº39  
Revista Favarium Mas de Barberans Nº39  

En aquest número parlem de la Fira i de la Setmana Cultural 2007, 5è Racó dels Artesans, Activitats del Centre d'Estudis "Lo Llliscó" i mol...

Advertisement