Page 1

&AVARIUM 05",)#!#)Âź).$%0%.$%.4$).&/2-!#Âź,/#!,)#/-!2#!, -ASDE"ARBERANS ONSEMESTRE .ĂžM SEGONAĂ’POCA 0REU E

%,./342%0/24 UNESIMATGESDIlCILSDOBLIDAR

mORAIFAUNA ELNOSTRETRESOR

Fotografies: Joan maria Ventura Cardona


&AVARIUM

ONSEM

&AVARIUM 05",)#!#)¼).$%0%.$%.4$).&/2-!#¼,/#!,)#/-!2#!, ONSEMESTRE .ÞM SEGONAÒPOCA

0REU E

3%##)Ê&/4/'2Ã&)#!

%$)4/2)!, 5NAALTRAVEGADAENSTROBEMENVOLTESDAQUESTESDA TES EL.ADAL BÏMÏSQUE.ADALPRIMERSDANYIARASI QUEPODEMDIRDHIVERNPERQUÒELFREDJAARRIBAT IVAJA QUEHAARRIBAT JATÏRAØLAGENTGRANQUEAQUESTTEMPS NOÏSNORMAL NILACALORDABANS NIQUEDECOPFACI AQUESTES GELADES EN l PARLANT DE TEMPS PERÛ DUN ALTRESUPOSEMQUETOTSESPERÌVEUAQUESTNÞMEROQUE COM JA VEIEU SHA FET DE PREGAR UNA MICA PERÛ JA EL TENIMAQUÓ "Ï CANVIANT DE TEMA COM VEUREU EN AQUEST NÞME RO D ELA NOSTRA REVISTA HI HA UNA SÒRIE DARTICLES QUE PARLENDELTEMADELA&IRAD!RTESANS IÏSQUELA&IRA D!GOST DEL NOSTRE POBLE SESTÌ CONVERTINT ANY RERA ANYENLACTEMÏSIMPORTANTQUESORGANITZAALNOSTRE POBLE%NGUANYSHAFETUNPASENDAVANT TOTÏSDIG NEDEDESTACARPERÛLANOVETATQUECALNOMENARDELA lRA DENGUANY ÏS LA COLqLABORACIØ DE LA FAMÓLIA *AVIER #ID QUE VAN OBRIR LES PORTES DEL SEU MOLÓ COSA QUE CAL AGRAIR MOLT PERQUÒ VA SER UN DELS NOUS ATRACTIUS DAQUESTAlRAQUECADAANYNODEIXADEMILLORARSENSE DEIXARDESERUNAlRADARTESANIAREALMENTAUTÒNTICA QUEÏSELSEUGRANENCANTIDIFERÒNCIADELESALTRESl RES !QUESTAEDITORIALTORNAATENIRDECISIONSIMPORTANTSA PRENDRE SOBRE EL FUTUR DAQUESTA REVISTA EN AQUEST NÞMERO HEM CANVIAT DE IMPREMTA JA QUÒ EN LA QUE lNSARAHOVENÓEMFENTHATANCATLESSEVESPORTES,A NOSTRAMILLOROPCIØHAESTATLAIMPREMTAENLAQUEARA COMENCEN OMILLORDIT SEGUIMAQUESTCAMÓ#OMSA BEUELSCANVISPORTENUNAADAPTACIØPERPARTDETOTS AIXÓ QUE DEMANEM QUE SI VEIEU ALGUNA ERRADA INTEN TEUCOMPRENDRE HO4AMBÏENSVEIEMFOR ATSAFERUN AJUSTDEPREUSPERLAUGMENTDELSCOSTDELEDICIØQUE PORTARÌ AQUESTA REVISTA ESPEREM QUE TAMBÏ SIGUEU COMPRENSIUSENAIXÛ 0ERCERTENSOBLIDÌVEM BONAENTRADADANYATOTSELS NOSTRESLECTORS
&AVARIUM INDEX

ONSEM

0LENSDEL!JUNTAMENT #RÛNICA-UNICIPAL $ESCOBRINTELNOSTREENTORN ,%SCOLAIELNOSTREENTORN %XCURSIØALA#OVA0INTADA /BSERVACIØASTRONØMICA 6ISITAAL/BSERVATORIDEL%BRE 0ASTORSDARAIDABANS %L-ASDE,LOVERETASEGONA0ART  -OLÓDE-ANDÞRIA -ØNDELOLIVERA ,ACA ADEL0ORC3ENGLAR %L2ACØDELS!RTESANS 6IATGEASALTDELANOSTRAARTESANÓA 6)*ORNADESD%TNOLOGIADELES4ERRESDEL%BRE -ONTA7ESTWERN &AVARIUMPEL-ØN (OMENATGEA-ANUEL2ILLO 8IULETSI!PLAUDIMENTS &OTO$ENUNCIA $ETOTUNPOC 

4%,¶&/.3$).4%2%3 ,/#!,3

!,42%3
&AVARIUM

ONSEM AMBANTERIORITATALACONVOCATÛRIADAQUEST0LE LAQUALSAPROVAPERUNANIMITAT DELSASSISTENTS

PLENS AJUNTAMENT

2. DECRETS DE L’ALCALDIA %SDØNACOMPTEDELSSEGàENTSDECRETSDEL!LCALDIA 3OLqLICITUDSUBVENCIØAL$EPARTAMENTDE-EDI!MBIENTI(ABITATGE PER LACONSTRUCCIØDELh#ENTREDERESERVAIDOCUMENTACIØDELAPAUMAv 3OLqLICITUDSUBVENCIØAL3ERVEID/CUPACIØDE#ATALUNYAPERALFOMENTDEL DESENVOLUPAMENTLOCAL h6*ORNADESDEDESENVOLUPAMENTECONÛMICIEMPRESARIAL ALES4ERRESDEL%BREv 3OLqLICITUD DE PRÛRROGA PER A LA CONTRACTACIØ DAGENTS DOCUPACIØ I DESENVOLUPAMENTLOCAL!/$, IELSEUPLADETREBALL 

SESSIÓ PLENÀRIA Núm. 04/2006 ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA DOS DE JUNY DE DOS MIL SIS. !-ASDE"ARBERANS ESSENTLESVINT I DOSHORESDELDIADOSDEJUNYDEDOSMILSIS ESREUNEIXENAL3ALØDE0LENSDEL!JUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANS ELSSENYORS QUETOTSEGUITESRELACIONEN ALOBJECTEDECELEBRARLASESSIØORDINÌRIADEL0LEA QUEHANESTATCONVOCATS !SSISTEIXEN

2EGIDORS 32&2!.#%3#35")2!432/3)»/, 32!#%,)!,,%)8°2/9/ 32*/3%0-!2)!2/9/2/9/ 32*/3%0-!.%,!2!3!!)8!,! 320%2%-!2)!,,%)8!6),,!,4!

3ECRETARI

32*!6)%2#!"!.%3'!2#·!

*/!.-!2#,,%)8!35")2!43

-/$%34/!,")/,"5%3/

0RESIDEIXLASESSIØ EXTRAORDINÌRIAMENTEL3R&RANCESC3UBIRATS2OSI×OL

ORDRE DEL DIA ,ECTURAIAPROVACIØDELACTADELASESSIØANTERIOR $ECRETSDELALCALDIA -OCIØPERMODIlCARELRÒGIMDE3ESSIONS/RDINÌRIESDELA#ORPORACIØ !PROVACIØ DEL 0ROJECTE h!DDICIØ DE PRIMER PIS PER A #ENTRE DE 2ESERVA I $OCUMENTACIØDELA0AUMAvALIMMOBLEDELCARRER#LAVELL !PROVACIØ0LECDE#LÌUSULESI!NUNCILICITACIØDELOBRAh!DDICIØDEPRIMERPIS PER A #ENTRE DE 2ESERVA I $OCUMENTACIØ DE LA 0AUMAv A LIMMOBLE DEL CARRER #LAVELL !PROVACIØDELS#OMPTESDELEXERCICIDE 3OLqLICITUDCANVIOBRA0LAD!CCIØ-UNICIPAL !PROVACIØ8IFRESDEPOBLACIØA  !PROVACIØLLICÒNCIAPARCELLACIØ 0ARTIDASORTSPOLPARCELqLAPROPIETATDE 6ICENT4AMARIT&ERRER !PROVACIØMODIlCACIØ%STATUTS#ONSORCIPERALA'ESTIØDELS2ESIDUSMUNICIPALS DELACOMARCADEL-ONTSIÌ (ORARISI0LANNINGDE4REBALL"RIGADA-UNICIPAL ,LICÒNCIESDOBRES &ACTURESIPRESSUPOSTOS 0RECSIPREGUNTES ,!LCALDE 0RESIDENTDECLARAOBERTALASESSIØ ESPRENENELSSEGàENTS!#/2$3

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. %SSOTMETAVOTACIØELESBORRANYDELACTADELASESSIØANTERIORDELDIADE FEBRERDEIDELDIADEJUNYDE QUEHAESTATLLIURADAALS3RS2EGIDORS 0ARALITZACIØPROVISIONALDEGRANJAAVÓCOLADE-ONTSERRAT2ILLO3UBIRATS )NCOACIØEXPEDIENTLLICÒNCIADESEGREGACIØDElNCA PRESENTATPER6ICENT 4AMARIT

%SRATIlQUENELS$ECRETSDEL!LCALDIAESMENTATS

.OHAEXCUSATLASEVAABSÒNCIAELSENYOR

 !PROVACIØDELACESSIØDELTÒCNICDECULTURADEL!JUNTAMENTDE-AS DE"ARBERANS

 #ADUCITATINSCRIPCIØPADRONAL.ORALBA'IRALDO%SPITIA !UTORITZACIØ SANITÌRIA DE LA CARNISSERIA SALSITXERIA A 4ERESA 3UBIRATS 0LA

(AEXCUSATLASEVAASSISTÒNCIAELSENYOR

 !PROVACIØDELPROJECTEALENTORNDEh,ARECUPERACIØIREVALORITZACIØDE LARTESANIADELAPAUMAALES4ERRESDEL%BREv

3.- Moció per modificar el règim de Sessions Ordinàries de la Corporació. !TÒSQUEL!JUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANS ENSESSIØ0LENÌRIA/RDINÌRIACELEBRADA ELDIADEJULIOLDE VAACORDARENTREALTRESASSUMPTESlXARELDIAILHORA DECELEBRACIØDELESSESSIONSORDINÌRIESDEL0LEDEL!JUNTAMENT LESQUALSHAURIEN DESER 5NASESSIØCADAMES ENDIJOUS (ORADECOMEN AMENTENTRELES ILES !TÒSQUELARTICLEDEL$ECRET,EGISLATIUDEDABRIL PELQUALSAPROVA EL4EXT2EFØSDELA,LEI-UNICIPALIDE2ÒGIM,OCALDE#ATALUNYA DISPOSAQUEEL0LE ESREUNIRÌENSESSIØORDINÌRIA COMAMÓNIMCADATRESMESOSENELSAJUNTAMENTS DEMENYSDEHABITANTS %L0LEDELA#ORPORACIØ PERUNANIMITATDELSCINCMEMBRESASSISTENTS!#/2$! -ODIlCARELRÒGIMDELESSESSIONSORDINÌRIESDEL0LEDEL!JUNTAMENTDE-ASDE "ARBERANS LESQUALSESCELEBRARIENDELASEGàENTMANERA 5NAALMES ELSMESOSDEGENER ABRIL JULIOLIOCTUBRE (ORADECOMEN AMENTENTRELES ILES HORES !PROVACIØDEL0ROJECTEh!DDICIØDEPRIMERPISPER A#ENTREDE2ESERVAI$OCUMENTACIØDELA0AUMA vALIMMOBLEDELCARRER#LAVELL !NTECEDENTS $ACORDAMBLESNOVESINICIATIVESENMATÒRIADETURISMEIDESENVOLUPAMENT LOCALQUEAQUESTACORPORACIØAEMPRESÞLTIMAMENT MITJAN ANT$ECRETDEL!LCALDIA ESVARESOLDRELINICIDUNEXPEDIENTPERALAPROVACIØDUNPROJECTEDOBRESPERALA CONSTRUCCIØDELh#%.42%2%3%26!)$/#5-%.4!#)¼$%,!0!5-!v ,EMPRESA3)-/$!#3, PERENCÌRRECDAQUEST!JUNTAMENTHAELABORATUN PROJECTEDOBRES ELQUALHAESTATINFORMATFAVORABLEMENTPERLARQUITECTEDAQUEST AJUNTAMENT 3HAEMÒSINFORMEDEL3ECRETARISOBRELANORMATIVAAPLICABLEIELPROCEDIMENT ASEGUIR %L0LEDELA#ORPORACIØ PERUNANIMITATDELSASSISTENTS!#/2$! !PROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DOBRES PER A LA CONSTRUCCIØ DEL h #%.42% 2%3%26!)$/#5-%.4!#)¼$%,!0!5-!v REDACTATPERLEMPRESA3)-/$!#3,

PERIMPORTDE 3OTMETREAQUESTPROJECTEAINFORMACIØPÞBLICA AMBPUBLICACIØAL"/0IALTAULER DANUNCIS PERTALQUE ENELTERMINIDEDIES PUGUISERCONSULTATELPROJECTEALA SECRETARIADAQUESTACORPORACIØIESPUGUINFORMULARLESALqLEGACIONSPERTINENTS


&AVARIUM !PROVACIØ0LECDE#LÌUSULESI!NUNCILICITACIØDELOBRAh!DDICIØDEPRIMERPISPERA #ENTREDE2ESERVAI$OCUMENTACIØDELA0AUMAvALIMMOBLEDELCARRER#LAVELL 0ER2ESOLUCIØD!LCALDIADEDATADEMAIGDEESVAINICIARELPROCEDIMENT DE CONTRACTACIØ DE LOBRA Dh!DDICIØ DE PRIMER PIS PER A #ENTRE DE 2ESERVA I $OCUMENTACIØ DE LA PAUMAv AL CARRER #LAVELL DE -AS DE "ARBERANS PER PROCEDIMENTOBERTMITJAN ANTCONCURS VISTOSELSINFORMESEMESOSPERL)NTERVENTOR IEL3ECRETARIDAQUEST!JUNTAMENT IREDACTATEL0LECDE#LÌUSULES!DMINISTRATIVES 0ARTICULARS 0ERUNANIMITATDELSMEMBRESDELA#ORPORACIØ SACORDA

PRIMER. !PROVAR EL 0LEC DE #LÌUSULES !DMINISTRATIVES LES QUALS CONSTEN EN AQUESTAACTACOM!..%8 SEGON.!PROVARLEXPEDIENTDECONTRACTACIØ LADESPESAAMBCÌRRECALAPARTIDA PRESSUPOSTÌRIADELPRESSUPOSTVIGENTPERAAQUEST!JUNTAMENT

TERCER. 0ROCEDIR A LOBERTURA DEL PROCEDIMENT DADJUDICACIØ DE LOBRA PER PROCEDIMENT OBERT MITJAN ANT CONCURS SEGONS EL QUE SESTABLEIX AL 0LEC DE #LÌUSULES!DMINISTRATIVESQUEÏSOBJECTEDAPROVACIØENAQUESTA2ESOLUCIØ 15!240ROCEDIRALEXPOSICIØPÞBLICADELALICITACIØPELTERMINIDEVINT I SISDIES AL$IARI/lCIALDELA'ENERALITATDE#ATALUNYAIAL"UTLLETÓ/lCIALDELA0ROVÓNCIADE 4ARRAGONAPERALADMISSIØDEPROPOSICIONSSEGONSELQUEESTABLEIXLARTICLEDE LA,#!0 !PROVACIØDELS#OMPTESDELEXERCICIDE !TÒSEL#OMPTE'ENERALDELEXERCICI JUNTAMENTAMBTOTALADOCUMENTACIØ ANNEXAAAQUEST SEGONSLALEGISLACIØVIGENT !TÒSLINFORMED)NTERVENCIØEMÒSSOBREEL#OMPTE'ENERAL IEL$ICTAMENDELA #OMISSIØ%SPECIALDE#OMPTESEMÒSENDATADEMAR DE !TÒS QUE EL #OMPTE 'ENERAL ES VA EXPOSAR AL PÞBLIC PUBLICAT AL "UTLLETÓ /lCIAL DELA0ROVÓNCIADE4ARRAGONANÞMDEDATADABRILDE PERPRESENTAR RECLAMACIONS ESMENESIOBSERVACIONS NOHAVENT SEPRESENTATCAPALqLEGACIØDINS EL TERMINI ESTABLERT SEGONS CONSTA EN EL CERTIlCAT DE 3ECRETARIA DE DATA DE MAIGDE !TÒSLINFORMEDELA#OMISSIØ%SPECIALDE#OMPTES IDACORDAMBELQUEESTABLEIX LARTICLEE DELA,LEI DEDABRIL 2EGULADORADELES"ASESDEL2ÒGIM ,OCAL %L0LEDELA#ORPORACIØPERUNANIMITAT!#/2$!

PRIMER.!PROVAREL#OMPTE'ENERALDELEXERCICI ELQUALESRESUMEIXDE LASEGàENTMANERA R 0ELQUEFAREFERÒNCIAAL#/-04%'%.%2!,$%,02%3350/34 SHANANALITZAT DETINGUDAMENT LES CONSIGNACIONS PRESSUPOSTADES ELS INGRESSOS I PAGAMENTS REALITZATSITOTSELSSEUSJUSTIlCANTS ESCONSIDERENDEGUDAMENTJUSTIlCADESTOTES LESPARTIDESDECÌRRECIDATAPERMITJÌDELSDOCUMENTSQUELESACOMPANYEN QUE ESCONSIDERENLEGÓTIMS ISHAOBSERVATELCONTINGUTDELES"ASESDEXECUCIØDEL 0RESSUPOSTLIQUIDAT3HAEXAMINATTAMBÏLALIQUIDACIØDEL0RESSUPOST LAQUALSHA PRESENTATAAQUESTA#OMISSIØACOMPANYANTAL#OMPTE'ENERAL %L#OMPTE'ENERALDØNAELSEGàENTRESUM $EUTORSPENDENTSDECOBRAR %XERCICICORRENT %XERCICISTANCATS /PERACIONSNOPRESSUPOSTÌRIES -ENYS SALDOSDECOBRAMENTDUBTÛS -ENYS INGRESSOSREALITZATSPENDENTS DAPLICACIØ #REDITORSPENDENTSDEPAGAMENT %XERCICICORRENT %XERCICISTANCATS $ALTRESOPERACIONSNOPRESSUPOSTÌRIES -ENYS PAGAMENTSPENDENTSDAPLICACIØ &ONSLÓQUIDSALATRESORERIA 2OMANENTDETRESORERIATOTAL 2OMANENTDETRESORERIAAFECTAT ADESPlNAN AMENTlNALISTA 2OMANENTDETRESORERIAPER DESPESESGENERALS

             

ONSEM

N 2ESPECTE DEL #/-04% $!$-).)342!#)/ $%, 0!42)-/.) ES CONSIDEREN CORRECTESLESALTESIBAIXESPRODUÕDES AIXÓCOMLESVARIACIONSDEVALORRESULTANTS DE DEPRECIACIØ O REVALORITZACIØ EXPERIMENTADA DURANT LEXERCICI %L #OMPTE D!DMINISTRACIØDEL0ATRIMONIDØNAELSEGàENTRESUM 0RIMER !CTIULÓQUIDPATRIMONIAL !LINICIDELEXERCICI EUR !LTESDURANTLEXERCICI EUR "AIXESDURANTLEXERCICI EUR !MORTITZACIØDELPATRIMONI EUR 0ATRIMONIA  EUR 3EGON 0ASSIUDELA#ORPORACIØ 0RÏSTEC AMB #AIXA 4ARRAGONA PER lNAN AMENT OBRA h!SFALTAT DE CARRERS I SUBMINISTRAMENTAIGUAPOTABLEv SEIXANTA NOUMILNOU CENTSTRENTA UN AMBSETANTA NOU EUROS 0RÏSTEC AMB #AIXA 4ARRAGONA PER lNAN AR LOBRA DE h#ONSTRUCCIØ PISCINA MUNICIPALIADQUISICIØTERRENYSv CENTSETMILTRES CENTSVINT I TRES AMBCINQUANTA NOU EUROS 0RÏSTEC AMB #AIXA 4ARRAGONA PER lNAN AR LA CONSTRUCCIØ DELS VESTUARIS DE LAPISCINAMUNICIPAL PRÏSTECFORMALITZATLEXERCICI ELSINTERESSOSDELQUAL ESTAN SUBVENCIONATS PER LA $IPUTACIØ DE4ARRAGONA VINT I CINC MIL SET CENTSCINQUANTA R %NRELACIØAMBELS#/.#%04%3./02%3350/34!2)3ESCONSTATAQUEQUEDA DEGUDAMENT JUSTIlCAT MITJAN ANT LES RELACIONS DE CÌRREC I DATA I ELS RESPECTIUS MANAMENTSDINGRÏSIDEPAGAMENT QUETAMBÏHANESTATEXAMINATS %,3#/.#%04%3./02%33350/34!2)3PRESENTAELSEGàENTRESUM 0ENDENTDEPAGARALINICIDELEXERCICI  0ENDENTDECOBRARALINICIDELEXERCICI  )NGRESSOSDURANTLEXERCICI  0AGAMENTSDURANTLEXERCICI  0ENDENTDEPAGARALlNALDELEXERCICI  0ENDENTDECOBRARALlNALDELEXERCICI  T 1UANTALS#/-04%3$%.4)4!43)/2'!.)3-%3-5.)#)0!,3$%'%34)/./ %8)34%)8%.

SEGON. 2ENDIR EL #OMPTE 'ENERAL QUE SAPROVA I TOTA LA DOCUMENTACIØ QUE LINTEGRAALAlSCALITZACIØDELA3INDICATURADE#OMPTES TALICOMESTABLEIXLARTICLE DEL2EIAL$ECRET,EGISLATIU DEDEMAR PELQUALSAPROVAEL4EXT 2EFØSDELA,LEI2EGULADORADELES(ISENDES,OCALS 3OLqLICITUDCANVIOBRA0LAD!CCIØ-UNICIPAL !TÒSQUEL!JUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANS VAACORDAR AMBDATADESETEMBRE DE SOLqLICITARAL0LAD!CCIØ-UNICIPALDELA$IPUTACIØDE4ARRAGONALOBRA Dh!DEQUACIØDETERRENYPERALAUBICACIØDELAPLA AALCOSTATDELSVESTIDORSDE LAPISCINAv !TÒSQUELA$IPUTACIØDE4ARRAGONAENSESSIØCELEBRADAELDIADENOVEMBRE DE APROVÌLADISTRIBUCIØDERECURSOSDEL0LAD!CCIØ-UNICIPALASSIGNATSA CADAMUNICIPIPELQUADRIENNI AMBELQUALSAPROVAUNASUBVENCIØDE  PERAREALITZARLOBRADh!DEQUACIØDETERRENYPERALAUBICACIØDE LAPLA AALCOSTATDELSVESTIDORSDELAPISCINAvLANY 2EVISADESLESNECESSITATSDELMUNICIPIDE-ASDE"ARBERANS ITENINTENCOMPTE QUE ES VOL CONSTRUIR UN h%SPAI POLIVALENT PER DESENVOLUPAR ACTIVITATS SOCIALS I CULTURALSv A LIMMOBLE DE PROPIETAT MUNICIPAL DEL CARRER #LAVELL DE -AS DE "ARBERANS LAVANTPROJECTEDELQUALASCENDEIXA  %L0LEDELA#ORPORACIØPERUNANIMITAT!#/2$! 3OLqLICITARALA$IPUTACIØDE4ARRAGONAELCANVIDELOBRAINCLOSAAL0!- Dh!DEQUACIØDETERRENYPERALAUBICACIØDELAPLA AALCOSTATDELSVESTIDORSDE LAPISCINAvPERLADECONSTRUCCIØDh%SPAIPOLIVALENTPERDESENVOLUPARACTIVITATS SOCIALSICULTURALSvALIMMOBLEDEPROPIETATMUNICIPALDELCARRER#LAVELLNÞMDE -ASDE"ARBERANS LAVANTPROJECTEDELAQUALASCENDEIXA  3OLqLICITARQUEESMANTINGUILIMPORTDELASUBVENCIØATORGADAPERLA$IPUTACIØ DE4ARRAGONA $ONARCOMPTEDAQUESTACORDALA$IPUTACIØDE4ARRAGONA !UTORITZARAL3RALCALDEASIGNARELDOCUMENTSADIENTSPERACONSEGUIRAQUEST ACORD !PROVACIØ8IFRESDEPOBLACIØA  !.4%#%$%.43

 

0ELS SERVEIS MUNICIPALS SHAN CONFECCIONAT ELS RESUMS NUMÒRICS DE LA REVISIØ DEL0ADRØMUNICIPALDHABITANTSREFERIDAALDEGENERDE QUERECULLENEL RESULTATDELESACTUACIONSDUTESATERMEDURANTLEXERCICI
&AVARIUM

ONSEM

0ERCONFECCIONARAQUESTSRESUMSNUMÒRICSSHANTINGUTENCOMPTELESVARIACIONS PRODUÕDES EN EL 0ADRØ DHABITANTS I REBUDES DE L)NSTITUT .ACIONAL D%STADÓSTICA ENENDAVANT ).% ENELSlTXERSDINTERCANVIMENSUAL AIXÓCOMELSRESULTATSDELA COORDINACIØCOMUNICADAPERAQUESTENSENELSDIFERENTSlTXERSMENSUALSlNSAL MESDEMAR DE

FONAMENTS DE DRET

N #OMUNICAR A L).% LA XIFRA DE POBLACIØ A DE GENER DE QUE RESULTA DAQUESTA RECTIlCACIØ JUNTAMENT AMB EL lTXER QUE CONTÏ TOTS ELS REGISTRES DELS HABITANTS EMPADRONATS EN AQUEST MUNICIPI A LA DATA ESMENTADA ALS EFECTES DELQUEDISPOSALA2ESOLUCIØDEDOCTUBREDEDINSTRUCCIONSTÒCNIQUES SOBRELAREVISIØANUALDELPADRØMUNICIPALISOBREELPROCEDIMENTDOBTENCIØDELA PROPOSTADEXIFRESOlCIALSDEPOBLACIØ

 !RTICLES I DEL 2EIAL DECRET D DE JULIOL QUE APROVA EL 2EGLAMENTDEPOBLACIØIDEMARCACIØTERRITORIALDELESENTITATSLOCALS

 !PROVACIØLLICÒNCIAPARCELLACIØ 0ARTIDASORTSPOLPARCELqLAPROPIETATDE 6ICENT4AMARIT&ERRER

2ESOLUCIØDEDENOVEMBREDE DELA3OTSSECRETARIADEL-INISTERIDE LA 0RESIDÒNCIA PER LA QUAL ES DISPOSA LA PUBLICACIØ DE LA 2ESOLUCIØ DE L)NSTITUT .ACIONALD%STADÓSTICAIDELA$IRECCIØ'ENERALPERAL!DMINISTRACIØ,OCAL DE DOCTUBREDE PERLAQUALESDICTENINSTRUCCIONSTÒCNIQUESALSAJUNTAMENTS SOBRELAREVISIØANUALDEL0ADRØMUNICIPALISOBREELPROCEDIMENTDOBTENCIØDELA PROPOSTADEXIFRESOlCIALSDEPOBLACIØ %L0LEDELA#ORPORACIØPERUNANIMITAT!#/2$! R !PROVAR ELS RESUMS NUMÒRICS GENERAL I DALTES I BAIXES CORRESPONENTS A LA RECTIlCACIØDEL0ADRØMUNICIPALDHABITANTSDAQUEST!JUNTAMENT REFERITSALADATA DE GENER DE I QUE CONTENEN LA FORMALITZACIØ DE LES ACTUACIONS DUTES A TERMEDURANTLEXERCICI%LSRESUMSQUESAPROVENSØNELSSEGàENTS 2%35-.5-¶2)#'%.%2!,-5.)#)0!,

1.1. VARIACIONS EN EL NOMBRE D’HABITANTS #/.#%04%3 0OBLACIØDEDRETADEGENERDE !LTESDELDEGENERDE ALDEGENERDE "AIXESDELDEGENERDE ALDEGENERDE 6ARIACIONSPERERRORENELSEXEALTES 6ARIACIONSPERERRORENELSEXEBAIXES 0OBLACIØDEDRETADEGENERDE

4/4!, 

(/-%3 $/.%3   

  

  

!,4%3   

"!)8%3  

 

!,4%3

"!)8%3

 

 

(/-%3 

$/.%3 

 

 

 

 

 

 (/-%3    

$/.%3    

TERCER.,AlNALITATESPECÓlCADELAPARCELLACIØESPODERINSCRIUREAL2EGISTRE DE LA PROPIETAT D!MPOSTA NÞM PER SEPARAT LA lNCA RÞSTICA DEL POLÓGON PARCELqLADE MILAlNCAURBANADEL#,A#REUNÞMDE MQUElNSARACONSTAVENENUNASOLAESCRIPTURASIBELACONSTRUCCIØEXISTEIXDES DESEMPREIALCADASTREJAlGURAVASEPARAT ESPECIlCADESALPLANEJAMENTURBANÓSTICMUNICIPAL

4/4!, 

3. BAIXES DE RESIDENTS A CADA UNA DE LES SECCIONS DEL MUNICIPI Resum per sexe i causa de la baixa #/.#%04%$%,!"!)8! $EFUNCIONS #ANVISDERESIDÒNCIAAUNALTREMUNICIPI #ANVISDERESIDÒNCIAALESTRANGER )NSCRIPCIØINDEGUDA "AIXESPERCADUCITAT "AIXESALASECCIØPERCANVIDEDOMICILI DINSDELMUNICIPI 6ARIACIONSPERERRORENELSEXE 4/4!,

SEGREGACIØ

QUART. ,ES CONDICIONS URBANÓSTIQUES APLICABLES A LES NOVES PARCELqLES SON LES

2. ALTES DE RESIDENTS A CADA UNA DE LES SECCIONS DEL MUNICIPI, Resum per sexe i causa de l’alta #/.#%04%$%,!,4! .AIXEMENTS #ANVISDERESIDÒNCIA DESDUNALTREMUNICIPI #ANVISDERESIDÒNCIADESDELESTRANGER /MISSIØ !LTESALASECCIØPERCANVIDEDOMICILI DINSDELMUNICIPI 6ARIACIONSPERERRORENELSEXE 4/4!,3

SEGON. !PROVAR SOBRE LA lNCA DE REFERÒNCIA LA REALITZACIØ DE LA SEGàENT

0ORCIØNÞMDE MENZONAURBANAAMBELSSEGàENTSLLINDES .ORD4ERESA4AL3UBIRATS 3UD2ESTADELAlNCAMATRIUDE6ICENT4AMARIT %ST#,A#REU /EST2ESTADELAlNCAMATRIUDE6ICENT4AMARIT

1.3. ALTERACIONS MUNICIPALS PER CANVI DE DOMICILI DINTRE DEL MUNICIPI #/.#%04%3 #ANVISDEDOMICILI ENTRESECCIONSDELMUNICIPI 4/4!,

PRIMER. !TORGAR ,LICÒNCIA DE PARCELLACIØSEGREGACIØ SOBRE LA lNCA MATRIU REFERENCIADA LA QUAL TÏ LES SEGàENTS CARACTERÓSTIQUES lNCA RÞSTICA SEGONS CADASTREAMBUNASUPERFÓCIEMIELSSEUSLLINDESSON .ORD4ERESA4AL3UBIRATSI*UAN,LEIXA3UBIRATS 3UD%NRIQUE6ENTURA3UBIRATS %ST:ONA5RBANA /EST-ARIO2OYO"ARBERÌ $INSDELESMENTADAlNCAHIHAUNACASACONSTRUÕDADE MDESUPERFÓCIE UNAPARTDELAQUALJAlGURACOMURBANAAMBLADRE A#,A#REUNÞMDE-AS DE"ARBERANS

0ORCIØNÞMDE MENZONARÞSTICAAMBELSSEGàENTSLLINDES .ORD4ERESA4AL3UBIRATSI*UAN,LEIXA3UBIRATS 3UD%NRIQUE6ENTURA3UBIRATS %ST:ONA5RBANAI#,A#REUNÞM /EST-ARIO2OYO"ARBERÌ

1.2. CAUSES DE LA VARIACIÓ EN EL NOMBRE D’HABITANTS #/.#%04%3 .AIXEMENTS $EFUNCIONS #ANVISDERESIDÒNCIADUNALTREMUNICIPI #ANVISDERESIDÒNCIAAUNALTREMUNICIPI #ANVISDERESIDÒNCIADELESTRANGER #ANVISDERESIDÒNCIAALESTRANGER /MISSIONS )NSCRIPCIONSINDEGUDES "AIXESPERCADUCITAT 4/4!,3

i!SOLqLICITUDDE$6ICENT4AMARIT&ERRER IDECONFORMITATAMBLA2ESOLUCIØDE LALCALDIADEDATADEMAIGDE ESVAINICIAREXPEDIENTDECONCESSIØDE LLICENCIADE0ARCELLACIØ3EGREGACIØDELAlNCAPROPIETATDE6ICENT4AMARIT&ERRER IESPOSA SITUADAALAPARTIDASORTSPOLÓGONPARCELqLADE-ASDE"ARBERANS !LAVISTADELADOCUMENTACIØAPORTADAPERLINTERESSATIDELINFORMEEMÒSPELS 3ERVEIS4ÒCNICS-UNICIPALS IENVIRTUTDELARTICLEQ DELA,LEI DEDE ABRIL DE"ASESDE2ÒGIM,OCAL

%L0LEDELA#ORPORACIØPERUNANIMITAT!#/2$!

4/4!,    

 !PROVACIØ MODIlCACIØ %STATUTS #ONSORCI PER A LA 'ESTIØ DELS 2ESIDUS MUNICIPALSDELACOMARCADEL-ONTSIÌ !TÒSQUELA*UNTADE'OVERNDEL#ONSORCI235DEL-ONTSIÌDEDATADEMAIG DEHAADOPTATLACORDDAPROVACIØINICIALDELAMODIlCACIØDELS%STATUTSDE LESMENTAT#ONSORCI ELQUALLITERALMENTDIU h!TÒSELSACORDSDELA*UNTADE'OVERNENSESSIONSDUTESATERMEELSDIES I PELQUALSAPROVALINICIDELEXPEDIENTDEMODIlCACIØDELS%STATUTS IES PROPOSALAREDACCIØDUNESBORRANY $E CONFORMITAT AMB LARTICLE DELS %STATUTS LA MODIlCACIØ DAQUESTS REQUEREIX APROVACIØDELA*UNTADE'OVERN AMBLAMAJORIAABSOLUTADELNOMBRELEGALDELS SEUSMEMBRES AMBPOSTERIORRATIlCACIØDELESENTITATSCONSORCIADES !TÒSELSACORDSDEL#ONSELL#OMARCALDEL-ONTSIÌ ENSESSIONSPLENÌRIESDEDATA I DE L!JUNTAMENT DE -AS DE "ARBERANS ENSESSIØPLENÌRIA DEDATA IDEL!GÒNCIADE2ESIDUSDE#ATALUNYA ENSESSIØDE#ONSELL DE $IRECCIØ DE DATA PELS QUALS APROVEN PER UNANIMITAT INFORMAR FAVORABLEMENTELPROJECTEDEMODIlCACIØDELSESTATUTSDAQUEST#ONSORCI ! PROPOSTA DE LA 0RESIDÒNCIA LA *UNTA DE 'OVERN ADOPTA PER UNANIMITAT ELS SEGàENTSACORDS

Primer. !PROVARINICIALMENTLAMODIlCACIØIREFOSADELS%STATUTSDAQUEST#ONSORCI PER TAL DE REGULAR LA INCORPORACIØ DE L!JUNTAMENT DE -AS DE "ARBERANS COM A MEMBREDEPLEDRET LAMPLIACIØDELNOMBREDEREPRESENTANTSDEL#ONSELL#OMARCAL DEL-ONTSIÌILAREVISIØGENERALDELARTICULATDELSESTATUTSAPROVATSLANY


&AVARIUM Segon.#OMUNICARAQUESTACORDALSTRESMEMBRESDEL#ONSORCIPERQUÒ ALMÏS AVIATPOSSIBLE RATIlQUINAQUESTACORDDAPROVACIØINICIALDEMODIlCACIØIREFOSA DELS %STATUTS I APROVIN LA DELEGACIØ A AQUEST #ONSORCI DE LA PUBLICACIØ DELS CORRESPONENTSANUNCISPERSOTMETRELEXPEDIENTALTRÌMITDINFORMACIØPÞBLICA

ONSEM

 ,APROVACIØDELESSEGàENTS,LICÒNCIES/BRES

0RIMER 2ATIlCARLACORDADOPTATPEL#ONSORCIDE235DEL-ONTSIÌ DEMODIlCACIØ DELS%STATUTSDELESMENTAT#ONSORCI DEDATADEMAIGDE

4ELEFÛNICA *OAQUIM$AMIAN3ANS CONSTRUCCIØHABITATGE #OOPERATIVA!GRÓCOLA AMPLIACIØUNITATSUBMINISTRAMENT *OAQUIM!NDRÏS#ID CONSTRUCCIØMAGATZEMAGRÓCOLA *OAQUIM$AMIAN3ANS CONSTRUCCIØRENTADOR 0ILAR'UIMERÌ#ELMA PAVIMENTARIREBOSARPARETSDELESGOLFES !NTONIO,ØPEZ3ABATÏ CONSTRUCCIØTABICPERDIVIDIRMAGATZEM &RANCISCA3UBIRATS-ARTI &ERSOCULADADEMETRESALAFA ANA *OAN#OLOM6ILALLONGA CANVIARBANYERAPERPLATDEDUTXA &ACTURESIPRESSUPOSTOS

3EGON $ELEGARAL#ONSORCILAPUBLICACIØDELSCORRESPONENTSANUNCISPERSOTMETRE LEXPEDIENTALTRÌMITDINFORMACIØPÞBLICA

%L0LEDELA#ORPORACIØPERUNANIMITAT!#/2$! ,APROVACIØDELESSEGàENTSFACTURES

Tercer. #OMUNICARLACORDAL#ONSORCIDE235DEL-ONTSIÌ

0ROVEÕDOR 4ELEFÛNICA 4ELEFÛNICA !RSYS )NTERNET 3, #ONSORCI235 -ONTSIÌ #ONSORCI235 -ONTSIÌ !SSESSORIA !BELLØ 0OTS 0OTS !RTESANIA "ORDADA 0EDRO&UMADØ 4ALLER!MADEO 0I×OL 2EPRESENTACIONS 3# #ENTREDEL ,LIBREI0APER 3OCIEDADDE !GUAS0OTABLES )NSTALqLACIONS -ONTSIÌ 3, *OAQUIN* ,LEIXÌ3ANS !SS,ES#RINERES DEL&LARET !SERVIAL 7ANADOO #ONSORCI235 -ONTSIÌ #ONSORCI235 -ONTSIÌ )BERBANDA 4ELEFÛNICA 4ELEFÛNICA 4ELEFÛNICA 4ELEFÛNICA 4ELEFÛNICA 4ELEFÛNICA *ORDI!NGEL4OST /l#OMPLET 0RINTECLA 3ÏNIA3, !SSESSORIA !BELLØ &ECSA %NDESA /NA#ATALANA 6.5 BUSINESS PUBLICATIONS "ITEMS 0I×OL 2EPRESENTACIONS 3#

Tercer.5NCOPREBUTSELSACORDSDELSTRESMEMBRES SOTMETRELEXPEDIENTALTRÌMIT DINFORMACIØPÞBLICAMITJAN ANTUNANUNCIAL"/04IAL$/'# DURANTUNTERMINIDE DIES SEGONSELQUEDISPOSALARTICLEISEGàENTSDEL$ECRETLEGISLATIU DEDABRIL PELQUALSAPROVAELTEXTREFØSDELA,LEIMUNICIPALIDERÒGIMLOCALDE #ATALUNYA ILARTICLEISEGàENTSDEL$ECRET DEDEJUNY PELQUAL SAPROVAEL2EGLAMENTD/BRES !CTIVITATSI3ERVEISDELSENSLOCALS

Quart. ,A MODIlCACIØ I REFOSA DELS %STATUTS ES CONSIDERARÌ DElNITIVAMENT APROVADASIDURANTELPERÓODEDEXPOSICIØPÞBLICANOESPRESENTENRECLAMACIONSNI ALqLEGACIONSNOSENTNECESSARICAPALTREACORDv %L0LEDELA#ORPORACIØPERUNANIMITAT!#/2$!

11.- Horaris i Planning de Treball Brigada Municipal $ESPRÏSDEREVISARLESPROPOSTESDELPLANNINGDE4REBALLPERALMEMBRESDELA BRIGADA MUNICIPAL AMB VIGÒNCIA DE *UNY A 3ETEMBRE EL 0LE DE LA #ORPORACIØ MUNICIPALPERUNANIMITATDELSASSISTENTS!#/2$! 1UE3ERGI3UBIRATS3ANS MEMBREDELABRIGADAMUNICIPAL SIGUILENCARREGAT DEL MANTENIMENT DE LES ZONES VERDES DEL MUNICIPI AMB LES TASQUES PERTINENTS DEJARDINER ,ES TASQUES A REALITZAR PER AQUEST TREBALLADOR RESPONSABLE DE *!2$).%2)! SØN LESSEGàENTS 2ESPONSABLEDELÌREADELA#OSTERALA"ASSA 2ESPONSABLEDEL-IRADORDELS4OSSALS 2ESPONSABLEDELAGESPADELES0ISCINESMUNICIPALS 0OSTAENMARXADELES0ISCINESMUNICIPALS .ETEJAPISCINADURANTLASETMANA 3UPORTALA3ETMANA#ULTURALI&IRASEGONSELPROGRAMA ESPECÓlCDAQUELLSDIES &ERPAUMES

(ORARI$EDILLUNSADIVENDRES DEAHIDEAHHDIÌRIES 1UE *OAQUIM *OSÏ ,LEIXÌ 3ANS MEMBRE DE LA BRIGADA MUNICIPAL SIGUI LENCARREGAT DEL MANTENIMENT DE .%4%*! DEL MUNICIPI AMB LES TASQUES QUE SESPECIlQUENACONTINUACIØ 2ESPONSABLEDELANETEJADELESESCALESIMALES HERBESAMÌ DELSCARRERSDELMUNICIPI 3UPORTALAGRANADORACOPPERSETMANADIJOUSMATÓ 2ESPONSABLEDELAZONADELS'RONXADORSDEL#OLLETIDEL-IRADOR DEL-URO "UIDARPAPERERESDELPOBLENHIHA 2ESPONSABLEDELANETEJADELESFONTSLA&AROLA %RALA6ILAI #ANTONET 2ESPONSABLEDEL#AMÓDELES0IQUESIDEL#EMENTERI 0OSTAENMARXADELES0ISCINESMUNICIPALS 3UPORTALA3ETMANA#ULTURALI&IRASEGONSELPROGRAMA ESPECÓlCDAQUELLSDIES .ETEJAPISCINAELDISSABTEALMATÓ &ERPAUMES $IVENDRESALESMATIREGULARPARADESPLA A

(ORARI$EDILLUNSADISSABTEMATÓ DE HIDEAHH TRIARUNMATÓDEFESTAENTREDILLUNS DIMARTSDIMECRES PERCOMPENSARELDISSABTE MATÓ !QUESTES PROPOSTES ES PODEN MODIlCAR EN QUALSEVOL MOMENT ATENENT LES NECESSITATSDEL!JUNTAMENTIDELTREBALLADOR PREVICOMUNICACIØAL!JUNTAMENT ,LICÒNCIESDOBRES %L0LEDELA#ORPORACIØPERUNANIMITAT!#/2$!

)NSTALqLACIØPALSDEFUSTA #,LEVANT 

CONCEPTE  ,INUX -ASDEBARBERANSNET CÌNONFEBRER RECOLLIDAFEBRER ASSESSORIA LABORALMAR PINTURAIPINZELLS PINTURAIPINZELLS

#RTA4ORTOSA POLPAR #-OLÓ #-ONTSIÌ !V#ATALUNYA #-OLÓ *3UBIRATS 

IMPORT        

BANDESDAMES BOUSFESTES REPARACIONS

   

MATERIALNETEJA

 

MATERIALBIBLIOTECA MANTENIMENT ERTRIM

 

REPARACIØCLORADOR DESPLA AMENTS FEB MAR  RECORDS4RES 4OMBS COMPRALÓQUIDS LÓNIAINTERNET RECOLLIDAESC MAR  CÌNONMAR  CONNEXIØINTERNET    mORSFESTES MATERIALOlCINA PUBLICITAT *ORNADES$ES ASSESSORIA LABORALABRIL EVENTUALPLA ABOUS PUBLICITATFESTES 0# ACTUAL MOCADORSJOVES MATERIALNETEJA

    

                    
&AVARIUM !"3INFORMÌTICA 3, 0UEYO "ERNÞS3, !MENA 2TE%L2ACØ 2TE%L2ACØ 6ALENCIANADE #OPIAS 3, $IANA #OMUNICACIØN3, #ENTREDEL,LIBRE I0APER ,A6EUDEL%BRE -27 $IPUTACIØDE 4ARRAGONA &ECSA %NDESA &ECSA %NDESA &ECSA %NDESA 0RINTECLA3ÏNIA3, 2ÌDIO &ERMIN2ODA !JUNTAMENT 3TA"ÌRBARA 3ANTI3OLÏ )BERBANDA 'àECHE3, 3ANTI3OLÏ #ONSORCI235 -ONTSIÌ #ONSORCI235 -ONTSIÌ #ONSORCI235 -ONTSIÌ &ECSA%NDESA )NSTALqLACIONS 3EBASTIAN 3, 4ELEFÛNICA 4ELEFÛNICA 4ELEFÛNICA 4ELEFÛNICA 4ELEFÛNICA 4ELEFÛNICA *OPLA 3PORTS&EVI #ONSORCI235 -ONTSIÌ !MENA $IPUTACIØDE 4ARRAGONA ,UBASA ,UBASA -#INTA,LEIXÌ FORN -#INTA,LEIXÌ FORN -#INTA,LEIXÌ FORN -#INTA,LEIXÌ FORN 3IMØ$!# 3, 2ED!RRAYAN *UAN&RANCISCO #AMPANALS *OSEFA6ENTURA *OSEFA6ENTURA 0RESSUPOSTOS

ONSEM

TRASPASSOSCOMPTABILITAT CONFETTIFESTES MOVILS!JUNTAMENT FESTES *ORNADES CÛPIESFOTOCOPIADORA PUBLICITATFESTES

      

s,APROVACIØDELPRESSUPOSTPRESENTATPER)NSTALqLACIONS-ONTSIÌ3, PERUNIMPORT DE JAQUELESMENTATPRESSUPOSTINCLOULESOBRESDEPALETANECESSÌRIES s,APROVACIØDELPRESSUPOSTPRESENTATPER%NGINYERS!SSOCIATSDELES4ERRESDE L%BRE PERUNIMPORTDE MÏS)6! CORRESPONENTALAREDACCIØDELPROJECTE ELÒCTRICDELAPISCINAMUNICIPAL

14.- .- Precs i preguntes

 .ONHIHAN

MATERIALOlCINA  PUBLICITATFESTES  MISSATGERIA  PUBLICACIØ"/0  COMPTEGEN LLUMSANT2OC  CONSUMSABRIL  LLUMSANT2OC  PROGRAMESFESTES  )MAGINA PUBLICITATFESTES  CUINARBOUESTOFAT FESTES  PUBLICITATFESTES  MEGAFONIABOUS  INTERNETABRIL  MUR*AUME3ABATÏ  QUADRESImUORESCENTS NETEJAVIÌRIAGENER  CÌNONRESIDUSABRIL  ESCOMBRARIESABRIL  CONSUMSMENSUALS  #OMPTADORPLA ABOUS           SEGURETATFESTES  TROFEUSFESTES  NETEJAFEBRER  MÛBILS!JUNTAMENT  PROTECCIØDADES  PERSONALS CERT  ACCESSOSPISCINA CERT  URBANITZACIØPISCINA MAT4RES4OMBS  FESTES BERENARSBANDA  PASTISSETS#APDEPERA  &ESTES PANOLI PROJECTE#ENTRE2ESERVA *ORNADESDES2URAL SERVEI4AXIA#APDEPERA MAT&ESTES 4RES4OMBSIJORNADES

      

)NOHAVENT HIMÏSASSUMPTESQUETRACTAR SAIXECALASESSIØESSENTLESHORES

DELCONTINGUTDELAQUALSAIXECALAPRESENTACTADELAQUAL COMA3ECRETARI DONOFE

ANNEX 1 PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EL CONCURS DE L’OBRA “ADDICIÓ DE P/PIS PER A CENTRE DE RESERVA I DOCUMENTACIÓ DE LA PAUMA” AL C/CLAVELL, 61 CLÀUSULA PRIMERA./BJECTEI1UALIlCACIØDEL#ONTRACTE %LCONTRACTETÏPEROBJECTELAREALITZACIØDELESOBRESDh!$$)#)¼$%00)30%2 !#%.42%$%2%3%26!)$/#5-%.4!#)¼$%,!0!5-!v!,##,!6%,, QUE COMPRÒNELPROJECTEQUEHAESTATAPROVATPERL!DMINISTRACIØ %LCONTRACTEDElNITTÏLAQUALIlCACIØDECONTRACTEADMINISTRATIUDOBRESARTICLES IDELA,#!0 

CLÀUSULA SEGONA.2ÒGIM*URÓDICDEL#ONTRACTE !QUESTCONTRACTETÏCARÌCTERADMINISTRATIUILASEVAPREPARACIØ ADJUDICACIØ EFECTES I EXTINCIØ ES REGIRÌ PEL QUE ESTABLEIX AQUEST 0LEC I PEL QUE NO HI SIGUI PREVIST SAPLICARÌEL2EIAL$ECRET,EGISLATIU DEDEJUNY PELQUALSAPROVAEL 4EXT2EFØSDELA,LEIDE#ONTRACTESDELES!DMINISTRACIONS0ÞBLIQUESI2EIAL$ECRET DEDOCTUBRE PELQUALSAPROVAEL2EGLAMENT'ENERALDELA,LEIDE #ONTRACTESDELES!DMINISTRACIONS0ÞBLIQUES ,/RDRE*URISDICCIONAL#ONTENCIØS !DMINISTRATIUSERÌELCOMPETENTPERRESOLDRELES CONTROVÒRSIESQUESORGEIXINENTRELESPARTSENAQUESTCONTRACTE

CLÀUSULA TERCERA.0RERROGATIVESDEL!DMINISTRACIØ #OM QUE ES TRACTA DUN CONTRACTE ADMINISTRATIU LÛRGAN DE CONTRACTACIØ PODRÌ EXERCIR DACORDAMBLALEGISLACIØVIGENT LESSEGàENTSPRERROGATIVES ˆ&ACULTATDEL!DMINISTRACIØPERINTERPRETARIRESOLDREUNILATERALMENTELSDUBTES QUE OFEREIXI EL CONTINGUT I COMPLIMENT DEL CONTRACTE SEMPRE BUSCANT LINTERÒS PÞBLICISENSEDESVIAR SEN AMBLAPARTICULARITATQUE ENCASDEDISCREPÌNCIADEL CONTRACTISTA RESULTAPRECEPTIUELDICTAMENDEL¿RGAN#ONSULTIUCOMPETENT ˆ,AFACULTATDEMODIlCAR EXCLUSIVAMENTPERRAØDINTERÒSPÞBLICIATENENTALAl PRÛPIADELCONTRACTE ELSCONTRACTESCELEBRATSIACORDARLASEVARESOLUCIØ DINSDELS LÓMITSISEGUINTELSREQUISITSASSENYALATSALA,LEI5NAVARIANTDAQUESTPODERDE MODIlCACIØÏSLAFACULTATDESUSPENSIØDELCONTRACTE SEMPREQUESAIXEQUI!CTA ONESCONSIGNINLESCIRCUMSTÌNCIESQUEHOJUSTIlQUENISINDEMNITZIALCONTRACTISTA PELSDANYSIPERJUDICISSOFERTS ˆ 0ODER DE DIRECCIØ I CONTROL QUE FACULTA A L!DMINISTRACIØ PER DONAR ORDRES I INSTRUCCIONS AL CONTRACTISTA SOTA LAMENA A EN CAS DE DESOBEDIÒNCIA O DINCOMPLIMENT DIMPOSICIØ DE LES SANCIONS QUE TENEN CARÌCTER COERCITIU PREVISTESALCONTRACTEO0LECDE#ONDICIONS ˆ%XECUTIVITATDELS!CORDSDELÛRGANDECONTRACTACIØ ENCARAQUEENAQUESTCAS SERÌPRECEPTIUINFORMEDEL3ERVEI*URÓDICDEL$EPARTAMENTODICTAMENDEL#ONSELL D%STATO¿RGAN#ONSULTIUEQUIVALENTTRÌMITSQUEPRETENENGARANTIRLALEGALITATDE LACTE SEGONSELSSUPÛSITS ˆ ,OBLIGACIØ DANULAR ELS CONTRACTES CELEBRATS INDEGUDAMENT PREVI DICTAMEN HABILITANTDEL¿RGAN#ONSULTIUARTICLEDELA,#!0 !LCORRESPONENTEXPEDIENTESDONARÌAUDIÒNCIAALCONTRACTISTA

CLÀUSULA QUARTA.0RESSUPOSTDEL#ONTRACTE ,IMPORTDELPRESSUPOSTDELCONTRACTEÏS 

 %SPRESENTENDOSPRESSUPOSTOSSENSEL)6!INCLÛS PERREALITZATLACONNEXIØALA XARXAELÒCTRICADELESINSTALqLACIONSDELAPISCINAMUNICIPAL )NSTALqLACIONS-ONTSIÌ 3,  )NSTALqLACIONS3EBASTIAN 3,  0RESSUPOSTPROJECTEELÒCTRICINSTALqLACIONSPISCINAMUNICIPAL %NGINYERSASSOCIATS DELES4ERRESDEL%BRE )6!NOINCLÛS $ESPRÒS DESTUDIAR EL PRESSUPOSTOS PRESENTATS EL 0LE DE LA #ORPORACIØ PER UNANIMITAT!#/2$!3ENTENDRÌQUELESOFERTESDELSLICITADORSCOMPRENENLIMPORTDEL)MPOSTSOBREEL 6ALOR!FEGIT DACORDAMBLASEVANORMATIVAREGULADORAODEL)MPOSTQUEPOGUÏS CORRESPONDREPERLAREALITZACIØDELACTIVITAT

CLÀUSULA CINQUENA.%XISTÒNCIADE#RÒDIT %XISTEIX CRÒDIT SUlCIENT lNS A LIMPORT DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE APROVAT PER L!DMINISTRACIØ AMB CÌRREC A LA PARTIDA DEL VIGENT PRESSUPOST MUNICIPAL


&AVARIUM ;!LS EXPEDIENTS QUE ES TRAMITIN ANTICIPADAMENT LADJUDICACIØ QUEDA SOTMESA A LACONDICIØSUSPENSIVADEXISTÒNCIADECRÒDITADEQUATISUlCIENTPERGARANTIRLES OBLIGACIONSDERIVADESDELCONTRACTEALEXERCICICORRESPONENTARTICLESI DELA,#!0 =

CLÀUSULA SISENA.0RESENTACIØDE0ROPOSICIONS 0ERPARTICIPARALALICITACIØ ELSCONTRACTISTESHAURANDEPRESENTARALESDEPENDÒNCIES O OlCINES EXPRESSADES A LANUNCI O BÏ ENVIAR LOS PER CORREU DINS DEL TERMINI DADMISSIØASSENYALATALANUNCI ELSSOBRESTANCATSIDENTIlCATS ALSEUEXTERIOR AMB INDICACIØ DE LA LICITACIØ A LA QUE CONCORRIN I SIGNATS I INDICACIØ DEL NOM I COGNOMSORAØSOCIALDELEMPRESA AQUÒFAREFERÒNCIAAQUEST0LEC 1UANLESPROPOSICIONSSENVIÕNPERCORREU SHAURANDEREMETREALESDEPENDÒNCIES OOlCINESEXPRESSADESALANUNCIICOMPLIRANELSREQUISITSASSENYALATSALARTICLE DEL 2EIAL $ECRET DE DOCTUBRE I SHAURÌ DE JUSTIlCAR LA DATA DIMPOSICIØ DE LENVIAMENT A LOlCINA DE #ORREUS I ANUNCIAR A LÛRGAN DE CONTRACTACIØLAREMISSIØDELOFERTAMITJAN ANTTÒLEX FAXOTELEGRAMAELMATEIXDIA 4AMBÏESPODRÌANUNCIARPERCORREUELECTRÛNIC,ENVIAMENTDELANUNCIPERCORREU ELECTRÛNIC NOMÏS SERÌ VÌLID SI EXISTEIX CONSTÌNCIA DE LA TRANSMISSIØ I RECEPCIØ DELESSEVESDATESIDELCONTINGUTÓNTEGREDELESCOMUNICACIONSISIDENTIlCADE MANERAlDEDIGNAALREMITENTIALDESTINATARI PROCEDINT SEALOBTENCIØDECÛPIA IMPRESAIALSEUREGISTRE QUESINCORPORARÌALEXPEDIENT3ENSELACONCURRÒNCIA DAMBDØS REQUISITS NO SERÌ ADMESA LA PROPOSICIØ SI ÏS REBUDA PER LÛRGAN DE CONTRACTACIØ DESPRÏS DE LA DATA DACABAMENT DEL TERMINI ASSENYALAT A LANUNCI DE LICITACIØ! EFECTES DE JUSTIlCAR QUE LENVIAMENT PER CORREU ES FA DINS DE LA DATAIHORAASSENYALADESPERALADMISSIØDEPROPOSICIONS SADMETRÌCOMAMITJÌ DE PROVA QUE AL FAX O TELEGRAMA ES FACI REFERÒNCIA AL NÞMERO DEL CERTIlCAT DE LENVIAMENTREALITZATPERCORREU !CADASCUNDELSSOBRESSINDICARÌELTÓTOL LACONTRACTACIØAQUECONCORRE ELNOM DE LEMPRESA LICITADORA LADRE A DE LOFERENT EL NOM I COGNOMS DE QUI SIGNI LA PROPOSICIØIELCARÌCTERAMBQUÒHOFA %N CAS DADMETRES LA CONTRACTACIØ EN LOTS DIFERENCIATS SHAURÌ DASSENYALAR IGUALMENTACADASOBREELSLOTSALSQUECONCORRE

CLÀUSULA SETENA.#ONTINGUTDELES0ROPOSICIONS ,A PRESENTACIØ DE PROPOSICIONS SUPOSA PER PART DE LEMPRESARI LACCEPTACIØ INCONDICIONALDELESCLÌUSULESDAQUEST0LECILADECLARACIØRESPONSABLEQUEREUNEIX TOTESICADASCUNADELESCONDICIONSEXIGIDESPERCONTRACTARAMBLADMINISTRACIØ ,ES PROPOSICIONS RESPECTARAN EL MODEL QUE ESTABLEIXI AQUEST 0LEC DE #LÌUSULES !DMINISTRATIVES0ARTICULARSITINDRANCARÌCTERSECRETlNSELMOMENTDELALICITACIØ 4OTALADOCUMENTACIØSHAURÌDEPRESENTARREDACTADAENCASTELLÌOENLALLENGUA COOlCIAL SIEXISTEIX,ESTRADUCCIONSSHAURANDEFERENFORMAOlCIALARTICLEDEL 2EIAL$ECRET DEDOCTUBRE #ADA LICITADOR NO PODRÌ PRESENTAR MÏS DUNA SOLA PROPOSICIØ 4AMPOC PODRÌ SUBSCRIURE CAP PROPOSICIØ EN 5NIØ4EMPORAL AMB ALTRES EMPRESES SI HO HA FET INDIVIDUALMENT NIlGURARENMÏSDUNA5NIØ4EMPORALD%MPRESES ,A CONTRAVENCIØ DAQUEST PRINCIPI COMPORTARÌ LA DESESTIMACIØ DE TOTES LES PRESENTADESARTICLEDELA,#!0 %LSLICITADORSHAURANDEPRESENTARTRESSOBRES TANCATSISIGNATSPERELLMATEIXOPER LAPERSONAQUEELREPRESENTI FENTCONSTARACADASCUNELSEURESPECTIUCONTINGUTI ELNOMDELLICITADOR,ADENOMINACIØDELSSOBRESÏSLASEGàENT ˆ3OBREi!w$OCUMENTACIØADMINISTRATIVA ˆ3OBREi"w0ROPOSTAECONÛMICA ˆ3OBREi#w$OCUMENTACIØTÒCNICA %LS DOCUMENTS QUE SINCLOGUIN A CADA SOBRE HAURAN DE SER ORIGINALS O CÛPIES AUTENTICADESDACORDAMBLALEGISLACIØENVIGOR $INSDECADASOBRE IAMBUNARELACIØPRÒVIADELSDOCUMENTSQUESHIAPORTEN SHI HAURANDINTRODUIRELSSEGàENTS

SOBRE «A» DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 0ODRANOPTARALAREALITZACIØDELCONTRACTELESPERSONESNATURALSOJURÓDIQUESQUE TINGUINPLENACAPACITATDOBRAR ACREDITINLASEVASOLVÒNCIAECONÛMICA lNANCERA I TÒCNICA O PROFESSIONAL DE LA MANERA QUE DETERMINA AQUEST 0LEC O SI SESCAU AMB LA CORRESPONENT CLASSIlCACIØ I NO ES TROBIN COMPRESES EN ALGUNA DE LES PROHIBICIONSPERCONTRACTARQUEENUMERALARTICLEDELA,#!0 ,ADOCUMENTACIØQUESHAURÌDEPRESENTARSERÌLASEGàENT R$OCUMENTSQUEACREDITINLAPERSONALITATJURÓDICADELEMPRESARI 3ILEMPRESAFOSPERSONAJURÓDICA LAPERSONALITATSACREDITARÌMITJAN ANTL%SCRIPTURA DECONSTITUCIØOMODIlCACIØ SISESCAU INSCRITAAL2EGISTRE-ERCANTIL QUANAQUEST REQUISITFOSEXIGIBLEDACORDAMBLALEGISLACIØMERCANTILQUELISIGUIAPLICABLE3INO HOFOS LACREDITACIØDELACAPACITATDOBRARESDURÌATERMEMITJAN ANTL%SCRIPTURA O DOCUMENT DE CONSTITUCIØ %STATUTS O ACTE FUNDACIONAL ON CONSTIN LES NORMES PER LES QUALS ES REGULA LA SEVA ACTIVITAT INSCRITS SI SESCAU AL CORRESPONENT 2EGISTRE /lCIAL 1UAN ES TRACTI DEMPRESARIS NO ESPANYOLS D%STATS MEMBRES DE LA #OMUNITAT %UROPEA HAURAN DACREDITAR LA SEVA INSCRIPCIØ EN UN 2EGISTRE 0ROFESSIONAL O #OMERCIAL QUAN AQUEST 2EGISTRE SIGUI EXIGIT PER LA LEGISLACIØ DE L%STATRESPECTIUARTICLEDELA,#!0 

ONSEM

3ERÌ NECESSARI QUE LES EMPRESES D%STATS QUE NO PERTANYEN A LA 5NIØ %UROPEA ACREDITIN LA SEVA CAPACITAT DOBRAR MITJAN ANT INFORME EXPEDIT PER LA -ISSIØ $IPLOMÌTICA PERMANENT O /lCINA #ONSULAR D%SPANYA DEL LLOC DEL DOMICILI DE LEMPRESA ONSHADEFERCONSTARQUEESTANINSCRITESAL2EGISTRE,OCAL0ROFESSIONAL O#OMERCIALOANÌLEG OSINONHIHA QUEACTUENHABITUALMENTENELTRÌlCLOCAL EN LÌMBIT DE LES ACTIVITATS A LES QUE SESTÏN LOBJECTE DEL CONTRACTE ARTICLE DEL2EIAL$ECRET DEDOCTUBRE IENRELACIØAMBLARTICLEDE LA,#!0 %LSEMPRESARISINDIVIDUALSHAURANDEPRESENTARELDOCUMENTNACIONALDIDENTITAT O SI SESCAU EL DOCUMENT QUE EL SUBSTITUEIXI I ELS QUE COMPAREGUIN O SIGNIN PROPOSICIONSENNOMDUNALTREACOMPANYARANTAMBÏPODERVALIDATARTICLEA DELA,#!0IARTICLEDEL2EIAL$ECRET DEDOCTUBRE 3I DURANT LA TRAMITACIØ DEL PROCEDIMENT I ABANS DE LADJUDICACIØ ES PRODUEIX LEXTINCIØDELAPERSONALITATJURÓDICADELEMPRESALICITADORAPERFUSIØ ESCISSIØO PERLATRANSMISSIØDELSEUPATRIMONIEMPRESARIAL PODRÌSUCCEIRENLASEVAPOSICIØ AL PROCEDIMENT LA SOCIETAT ABSORBENT LA RESULTANT DE LA FUSIØ LA BENElCIÌRIA DE LESCISSIØ O LADQUIRENT DEL PATRIMONI SEMPRE QUE REUNEIXI LES CONDICIONS DE CAPACITAT I ABSÒNCIA DE PROHIBICIONS DE CONTRACTAR I ACREDITI LA SOLVÒNCIA I CLASSIlCACIØ EN LES CONDICIONS EXIGIDES EN AQUEST 0LEC PER PODER PARTICIPAR AL PROCEDIMENTDADJUDICACIØ N$OCUMENTSQUEACREDITINLASEVACAPACITATDOBRAR 1UANESTRACTIDEMPRESARISD%STATSMEMBRESDELA5NIØ%UROPEA SERÌSUlCIENT ACREDITARLASEVAINSCRIPCIØAL2EGISTRE0ROFESSIONALO#OMERCIALQUElGURAAL!NNEX ) DEL 2EIAL $ECRET DE DOCTUBRE PEL QUAL SAPROVA EL 2EGLAMENT 'ENERALDELA,LEIDE#ONTRACTESDELES!DMINISTRACIONS0ÞBLIQUES %LS ALTRES EMPRESARIS ESTRANGERS HAURAN DACREDITAR LA SEVA CAPACITAT DOBRAR AMB UN INFORME EXPEDIT PER LA REPRESENTACIØ DIPLOMÌTICA D%SPANYA A L%STAT CORRESPONENTARTICLEDELA,#!0IARTICLEDEL2EIAL$ECRET DE DOCTUBRE ,ESPERSONESFÓSIQUESOJURÓDIQUESD%STATSQUENOPERTANYENALA5NIØ%UROPEA HAURANDEJUSTIlCAR MITJAN ANTINFORMEDELARESPECTIVAREPRESENTACIØDIPLOMÌTICA ESPANYOLA QUESACOMPANYARÌALADOCUMENTACIØQUEESPRESENTI QUEL%STATDE PROCEDÒNCIADELEMPRESAESTRANGERAADMETALSEUTORNLAPARTICIPACIØDEMPRESES ESPANYOLES EN LA CONTRACTACIØ AMB L!DMINISTRACIØ EN FORMA SUBSTANCIALMENT ANÌLOGA !LS CONTRACTES DE QUANTIA IGUAL O SUPERIOR A LASSENYALADA A LARTICLE DELA,#!0 SHAURÌDEPRESCINDIRDAQUESTINFORMEDERECIPROCITATENRELACIØ AMB LES EMPRESES D%STATS SIGNANTS DE L!CORD SOBRE #ONTRACTACIØ 0ÞBLICA DE L/RGANITZACIØ-UNDIALDEL#OMER ARTICLEDELA,#!0 R$OCUMENTSQUEACREDITIN SISESCAU LAREPRESENTACIØ %LS QUE COMPAREGUIN O SIGNIN PROPOSICIONS EN NOM DUN ALTRE PRESENTARAN PODERVALIDATAMBAQUESTAlNALITAT QUEPODRANOBTENIRDAVANTDEL3ECRETARIDE L!JUNTAMENT DE LA 3ÏNIA I FOTOCÛPIA LEGITIMADA NOTARIALMENT O COMPULSADA PER LÛRGANADMINISTRATIUCOMPETENT DELSEU$.)ODELQUE SISESCAU ELSUBSTITUEIXI REGLAMENTÌRIAMENT ARTICLE A DE LA ,#!0 I ARTICLE DEL 2EIAL $ECRET DEDOCTUBRE 3ILEMPRESAFOSPERSONAJURÓDICA ELPODERHAURÌDE lGURARINSCRIT SISESCAU AL2EGISTRE-ERCANTIL3IESTRACTADUNPODERPERAACTE CONCRET NOÏSNECESSÌRIALAINSCRIPCIØAL2EGISTRE-ERCANTILDACORDAMBLARTICLE DEL2EGLAMENTDEL2EGISTRE-ERCANTIL RT#OMPROMÓSDECONSTITUCIØD5NIØ4EMPORALD%MPRESES SISESCAU 1UANDUESOMÏSEMPRESESACUDEIXINAUNALICITACIØCONSTITUINTUNA5NIØ4EMPORAL CADASCUNDELSEMPRESARISQUELACOMPONENHAURÌDACREDITARLASEVACAPACITATI SOLVÒNCIADACORDAMBELSARTICLESADELA,#!0 IARTICLESADEL2EIAL $ECRET DEDOCTUBRE IAEFECTESDELADETERMINACIØDELASOLVÒNCIA DELA5NIØ4EMPORALSACUMULARANLESCARACTERÓSTIQUESACREDITADESPERCADASCUN DELSSEUSINTEGRANTS SENSEPERJUDICIDELQUESESTABLEIXPERALACLASSIlCACIØA LARTICLEDEL2EIAL$ECRET DEDOCTUBRE 0ERTALQUEALAFASEPRÒVIAALADJUDICACIØSIGUIElCA LA5NIØ4EMPORALENFRONTDE L!DMINISTRACIØ SERÌNECESSARIQUEELSEMPRESARISQUEVULGUINCONCØRRERINTEGRATS ENELLAINDIQUINELSNOMSICIRCUMSTÌNCIESDELSQUELACONSTITUEIXIN LAPARTICIPACIØ DECADASCUNDELLSIQUEASSUMEIXENELCOMPROMÓSDECONSTITUIR SEFORMALMENT EN 5NIØ 4EMPORAL EN CAS DE RESULTAR ADJUDICATARIS ARTICLE DEL 2EIAL $ECRET DEDOCTUBRE %LSESMENTATSEMPRESARISQUEDARANOBLIGATSSOLIDÌRIAMENTDAVANTL!DMINISTRACIØ I HAURAN DE NOMENAR UN REPRESENTANT O APODERAT ÞNIC DE LA 5NIØ AMB PODERS VALIDATSPEREXERCIRELSDRETSICOMPLIRLESOBLIGACIONSDERIVADESDELCONTRACTElNS A LA SEVA EXTINCIØ SENSE PERJUDICI DE LEXISTÒNCIA DE PODERS MANCOMUNATS QUE PUGUINATORGARPERCOBRAMENTSIPAGAMENTSDEQUANTIASIGNIlCATIVA ,ADURADADELES5NIONS4EMPORALSD%MPRESARISCOINCIDIRÌAMBLADELCONTRACTE lNSALASEVAEXTINCIØ 0ELSCASOSENQUÒSIGUIEXIGIBLELACLASSIlCACIØICONCORRINALA5NIØEMPRESARIS NACIONALS ESTRANGERS NO COMUNITARIS O ESTRANGERS COMUNITARIS ELS DOS PRIMERS HAURANDACREDITARLASEVACLASSIlCACIØIELSÞLTIMS ENDEFECTEDAQUESTA LASEVA SOLVÒNCIAECONÛMICA lNANCERAITÒCNICAOPROFESSIONALARTICLEDELA,#!0 .OSADMETRANNILES#OMUNITATS#IVILSNILES!GRUPACIONSD)NTERÒS%CONÛMIC
&AVARIUM

ONSEM

Ò3OLVÒNCIAECONÛMICA lNANCERAITÒCNICA ,ESPERSONESNATURALSOJURÓDIQUESQUEPRETENGUINCONTRACTARAMBL!DMINISTRACIØ HAURANDACREDITARLASEVASOLVÒNCIAECONÛMICA lNANCERAITÒCNICAPELSMITJANS QUESESPECIlQUINALANUNCIDELICITACIØIENAQUEST0LEC!NNEX) Ò $ECLARACIØ RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURS EL LICITADOR EN ELS SUPÛSITS DINCAPACITAT INCOMPATIBILITATOPROHIBICIØ DACORDAMBLARTICLEDELA,#!0 ,ESMENTADADECLARACIØRESPONSABLECOMPRENDRÌEXPRESSAMENTLACIRCUMSTÌNCIA DETROBAR SEALCORRENTDELCOMPLIMENTDELESOBLIGACIONSTRIBUTÌRIESAMBL%STATI AMBL!JUNTAMENTIDELESOBLIGACIONSAMBLA3EGURETAT3OCIALIMPOSADESPERLES DISPOSICIONSVIGENTSARTICLEB DELA,#!0 Ž $ECLARACIØ EXPRESSA RESPONSABLE DE LEMPRESA LICITADORA RELATIVA AL GRUP EMPRESARIALAQUÒPERTANYICOMPRENSIVADETOTESLESSOCIETATSQUEPERTANYENAUN MATEIXGRUP ENELSTERMESESTABLERTSALARTICLEDEL#ODIDE#OMER %NCASDE NOPERTÌNYERACAPGRUPEMPRESARIAL LADECLARACIØESREALITZARÌENAQUESTSENTIT Ò-ANIFESTACIØPERESCRITQUEENLOFERTAPRESENTADASHANTINGUTENCOMPTELES OBLIGACIONSRELATIVESALESDISPOSICIONSSOBREPROTECCIØICONDICIONSDETREBALL 0ER FER HO PODRAN OBTENIR INFORMACIØ A L°REA DE 4REBALL ;CORRESPONENT DE L!DMINISTRACIØ DE L%STAT O ÛRGAN EQUIVALENT DE LA #OMUNITAT !UTÛNOMA= DE #ATALUNYA Ò$OCUMENTACREDITATIUDELAGARANTIAPROVISIONAL;SISESCAU= 3I LA GARANTIA ES CONSTITUEIX EN!VAL O!SSEGURAN A DE #AUCIØ SINCORPORARÌ EL DOCUMENTONSHAFORMULATOFOTOCÛPIANOTARIALALSOBREi!w 3IESCONSTITUEIXENMETÌLqLICOVALORS SHAURÌDEDIPOSITARALA#AIXADE$IPÛSITSDE L!JUNTAMENTDELA3ÏNIAL OENELSSEUSESTABLIMENTSPÞBLICSEQUIVALENTS ISHAURÌ DAPORTARELRESGUARDACREDITATIUALSOBREi!w %N CAS DHAVER CONSTITUÕT GARANTIA GLOBAL SINCLOURÌ LA CERTIlCACIØ DAQUEST EXTREM Ò#LASSIlCACIØDELCONTRACTISTA !LSUPERARELLÓMITDE EUROSESREQUEREIXCLASSIlCACIØDELCONTRACTISTA ALSEGàENTSGRUPS SUBGRUPSICATEGORIESARTICLEDELA,#!0 ˆ'RUPS 3UBGRUPSI#ATEGORIES# #

SOBRE «B» PROPOSTA ECONÒMICA 0ROPOSICIØECONÛMICAFORMULADADACORDAMBELMODELQUESADJUNTACOMA!NNEX ))DAQUEST0LEC IQUEENFORMAPARTINSEPARABLE #ADALICITADORNOPODRÌPRESENTARMÏSDUNAPROPOSICIØ TAMPOCPODRÌSUBSCRIURE CAPPROPOSICIØEN5NIØ4EMPORALAMBALTRESEMPRESESSIHOHAFETINDIVIDUALMENT NITAMPOCPODRÌlGURARENMÏSDUNA5NIØ4EMPORALD%MPRESES,ACONTRAVENCIØ DAQUESTPRINCIPICOMPORTARÌLADESESTIMACIØDETOTESLESPRESENTADES ,APROPOSICIØECONÛMICAESPRESENTARÌAMBCARÌCTERSCLARSOESCRITAAMÌQUINA I NO SACCEPTARAN LES QUE TINGUIN OMISSIONS ERRORS O ESMENES QUE IMPEDEIXIN CONÒIXER CLARAMENT LES DADES QUE L!DMINISTRACIØ ESTIMI FONAMENTALS PER CONSIDERARLOFERTA #ADALICITADOR SEMPREENELSTERMESQUEESPECIlQUINAL!NNEX) PRESENTARÌUNA SOLAPROPOSICIØDACORDAMBQUALSEVOLDELESSEGàENTSMODALITATS ˆ$ESGLOSSADAENIMPORTSUNITARISPERLATOTALITATDELOBRA ˆ$ESGLOSSADAENIMPORTSUNITARISDELESPARTIDESINDEPENDENTS ˆ $ESGLOSSADA EN IMPORTS UNITARIS DELS LOTS QUE SESTABLEIXIN DINS DE CADA PARTIDA ,A PROPOSICIØ QUE PRESENTI CADA LICITADOR PODRÌ COMPRENDRE TOTES LES DIFERENTS SOLUCIONSQUECONSIDERIOPORTÞOFERIRENRELACIØAMBLOBJECTEDELCONTRACTE AMB ELSLÓMITSQUESESTABLEIXINPERPARTDELÛRGANDECONTRACTACIØAL!NNEX6DAQUEST 0LECIALSANUNCISCORRESPONENTS;!L0LECESPRECISARANQUINSELEMENTSIENQUINES CONDICIONSQUEDAAUTORITZADALAPRESENTACIØDEVARIANTSARTICLEDELA,#!0 = ,APROPOSICIØECONÛMICAESPRESENTARÌAMBCARÌCTERSCLARSOESCRITAAMÌQUINA I NO SACCEPTARAN LES QUE TINGUIN OMISSIONS ERRORS O ESMENES QUE IMPEDEIXIN CONÒIXER CLARAMENT EL QUE L!DMINISTRACIØ ESTIMI FONAMENTAL PER CONSIDERAR LOFERTA SHAURÌ DE DETALLAR LOFERTA CONCRETA SOBRE CADASCUN DELS REQUISITS A VALORAR 

SOBRE «C» DOCUMENTACIÓ TÈCNICA ,A DOCUMENTACIØ TÒCNICA CONTINDRÌ ELS DOCUMENTS ON ES MANIFESTIN LES CARACTERÓSTIQUESTÒCNIQUESDELOFERTADELLICITADOR ENRELACIØAMBLAREALITZACIØDE LOBJECTEDELICITACIØIELQUEESPREVEUAAQUEST0LEC ELSSEUS!NNEXOSIEL0LECDE 0RESCRIPCIONS4ÒCNIQUES %NCONCRETINCLOURÌ ˆ0ROGRAMADETREBALLPERALEXECUCIØDELOBJECTEDELCONTRACTE!MBAQUEST PROGRAMADETREBALLSSACOMPANYARÌUN0LAENELQUEESDETERMINARANELSTIPUS I CARACTERÓSTIQUES DELS DISPOSITIUS I INSTALqLACIONS QUE SUTILITZARAN I ES DElNIRÌ LORGANITZACIØICOORDINACIØDELPROCÏSCONSTRUCTIUENLESPAIIENELTEMPS ˆ-EMÛRIAENLAQUE BREUMENT PERÛDUNAFORMAEXPLÓCITAICONCRETA SENUMERINIDESCRIGUINLESOBRESEXECUTADESOENEXECUCIØPELCONCURSANT SIMILARSALAQUE ÏSOBJECTEDAQUESTCONCURS ˆ 2ELACIONS DEQUIPS DE MAQUINÌRIA MITJANS AUXILIARS INSTALqLACIONS I ALTRES ELEMENTSDIMPORTÌNCIAQUEELCONCURSANTESCOMPROMETAAPORTARALEXECUCIØ DELOBRA ESPECIlCANTELSQUESIGUINDELASEVAPROPIETAT3IL!DMINISTRACIØHO CONSIDERANECESSARI ELLICITADORHAURÌDACREDITARDOCUMENTALMENTLAPROPIETATDE LAMAQUINÌRIAIELSMITJANSAUXILIARS ˆ2ELACIØDELPERSONALQUESADSCRIURÌALOBRAPERALASEVADIRECCIØACOMPANYAT DELCURRÓCULUMVITAEDEL$ELEGATDELEMPRESAADJUDICATÌRIA %LCONCURSANTHAURÌDERESPONDREDELEXACTITUDDETOTESLESDADESPRESENTADES %N EL SUPÛSIT QUE ALGUN DELS DOCUMENTS RELACIONATS ANTERIORMENT SHAGUESSIN APORTATALSOBREi!w ESFARÌCONSTARAQUESTACIRCUMSTÌNCIAAAQUESTSOBREi#w #,°535,!65)4%.!0UBLICITATDELA,ICITACIØ ,ÛRGAN DE CONTRACTACIØ DISPOSARÌ LES CORRESPONENTS PUBLICACIONS DANUNCIS AL "/04IAL$/'# AMBUNAANTELACIØMÓNIMADEVINT I SISDIESALASSENYALATCOM ALÞLTIMPERALADMISSIØDEPROPOSICIONS SEGONSELQUEDISPOSALARTICLEDE LA,#!0 ,ÛRGANDECONTRACTACIØPODRÌDISPOSAR AMBCARÌCTERDISCRECIONAL LAPUBLICACIØEN PREMSADELANUNCIDELALICITACIØ 4OTES LES DESPESES DE PUBLICITAT SERAN A COMPTE DE LADJUDICATARI DE LA CONTRACTACIØ

CLÀUSULA NOVENA. 4RAMITACIØI#ÛMPUTDE4ERMINI ,A TRAMITACIØ DE LEXPEDIENT DE CONTRACTACIØ SERÌ ORDINÌRIA I ELS TERMINIS ES COMPUTARANENDIESNATURALSARTICLEDELA,#!0 3ILÞLTIMDIAFOSDISSABTEO FESTIU ESRETARDARÌELTERMINIALSEGàENTDIAHÌBILARTICLEDELA,2*0! 

CLÀUSULA DESENA.'ARANTIES0ROVISIONALS !TENENTALANATURALESAILÓMITDELCONTRACTE ARTICLEENRELACIØAMBLARTICLE DELA,#!0 PROCEDEIXLACONSTITUCIØDUNAGARANTIAPROVISIONALPERIMPORTDEL DELPRESSUPOSTDELCONTRACTE %N EL CAS D5NIONS 4EMPORALS D%MPRESARIS LES GARANTIES PROVISIONALS PODRAN CONSTITUIR SEPERUNAOVÌRIESDELESEMPRESESPARTICIPANTSSEMPREQUEENCONJUNT SASSOLEIXILAQUANTIAREQUERIDAIGARANTEIXISOLIDÌRIAMENTATOTSELSINTEGRANTSDELA 5NIØ4EMPORALARTICLEINlNEDEL2EIAL$ECRET DEDOCTUBRE ,A CONSTITUCIØ DE LA GARANTIA GLOBAL A QUÒ ES REFEREIX LARTICLE DE LA ,#!0 EXIMIRÌDELACONSTITUCIØDELAGARANTIAPROVISIONAL SEMPREQUEQUEDIACREDITAT MITJAN ANT CERTIlCACIØ DE LA #AIXA DE $IPÛSITS DE L!JUNTAMENT DE LA 3ÏNIA COMPRENSIVADELASEVAEXISTÒNCIAISUlCIÒNCIA,ESMENTADACERTIlCACIØSHAURÌ DINCLOUREALSOBREi!w CLÀUSULA ONZENA.2ETIRADADELES0ROPOSICIONSUNA6EGADA0RESENTADES 3INOESDICTALARESOLUCIØDADJUDICACIØDINSDELTERMINIDETRESMESOSAPARTIRDE LOBERTURADELAPROPOSICIØ ELSLICITADORSTINDRANDRETARETIRARLESSEVESPROPOSICIONS IAQUEELSHITORNINOCANCELqLINLESGARANTIESQUEHAGUESSINPRESENTATARTICLE DELA,#!0 %NCASDERETIRARINJUSTIlCADAMENTLESPROPOSICIONSABANSDELADJUDICACIØ ELSHI SERÌCONlSCADALAGARANTIAPROVISIONAL CLÀUSULA DOTZENA.0ROCEDIMENTD!DJUDICACIØ 3UTILITZAELPROCEDIMENTOBERT PELQUALTOTEMPRESARIINTERESSATPODRÌPRESENTAR UNAPROPOSICIØARTICLEDELA,#!0 

CLÀUSULA TRETZENA.#RITERIDE3ELECCIØ %L CRITERI DE SELECCIØ SERÌ EL CONCURS LADJUDICACIØ RECAURÌ AL LICITADOR QUE EN EL SEU CONJUNT FACI LA PROPOSICIØ MÏS AVANTATJOSA TENINT EN COMPTE ELS CRITERIS QUESHAGINESTABLERTALS0LECS SENSEATENDREEXCLUSIVAMENTALSEUPREUISENSE PERJUDICARELDRETDEL!DMINISTRACIØADECLARAR LODESERTARTICLEDELA,#!0 %LS CRITERIS OBJECTIUS PER VALORAR LOFERTA ECONÛMICA ES PUNTUARAN EN ORDRE DECREIXENTALASEVAENUMERACIØAL0LEC !QUESTSCRITERISSØN A /FERTA ECONÛMICA lNS A PUNTS 4ANMATEIX QUANT LA BAIXA SIGUI DESPROPORCIONADAOTEMERÌRIA LASEVAVALORACIØSERÌDEPUNTS B /BRES SIMILARS REALITZADES A LA COMARCA DEL -ONTSIÌ I COMARQUES LIMÓTROFES lNSAPUNTS C 3UGGERIMENTS O PROPOSTES DE MODIlCACIONS QUE SENSE DESESTIMAR EL QUE ESTABLEIXELPLECDECONDICIONSNIELPROJECTE PODENCONVENIRALAMILLORREALITZACIØ DELOBRA lNSAPUNTS D 4ERMINIDEXECUCIØDELOBRA lNSAPUNTS E 2EFERÒNCIESTÒCNIQUES PROFESSIONALSIESPECIALS RELACIONADESAMBLOBJECTEDEL CONTRACTE lNSAPUNTS F 4ERMINIDEGARANTIADELOBRA lNSAPUNTS G 1UALIlCACIØ PROFESSIONAL DEL TÒCNIC DELEGAT DE LEMPRESA AMB DEDICACIØ EXCLUSIVA lNSAPUNTS %SREFUSARÌTOTAOFERTAQUE ALAVALORACIØlNALNOOBTINGUIUNAPUNTUACIØIGUALO SUPERIORAPUNTS


&AVARIUM CLÀUSULA CATORZENA. /BERTURAI%XAMENDELES0ROPOSICIONS !L LLOC DIA I HORA INDICATS A LANUNCI DE LICITACIØ LA -ESA PROCEDIRÌ A OBRIR EL SOBREDEDOCUMENTACIØADMINISTRATIVASOBREi!w IPROPOSICIØECONÛMICASOBRE i"w EMESOSDINSDELTERMINIPERLESEMPRESESCONVIDADES IOBRIRÌELSOBREDE DOCUMENTACIØTÒCNICASOBREi#w PERVALORAR SISESCAU ELSREQUISITSTÒCNICS I ESPROCEDIRÌAVALORARLESDIFERENTSPROPOSICIONS%SPRESUMIRANNULqLESLESOFERTES TÒCNICAMENT INADEQUADES O QUE NO GARANTEIXIN ADEQUADAMENT LA PRESTACIØ DE LOBJECTECONTRACTUALENLESCONDICIONSPRECISES ,A-ESADE#ONTRACTACIØ ENACTEPÞBLIC EXAMINARÌELSDOCUMENTSCONTINGUTSAL SOBREABANSESMENTATPERCOMPROVARSICONTENENTOTELQUEEXIGEIXAQUEST0LEC I PER QUALIlCAR LA VALIDESA FORMAL DEL SEU CONTINGUT PER SI EXISTISSIN OMISSIONS DETERMINANTSDEXCLUSIØ 3I LA -ESA OBSERVA DEFECTES MATERIALS A LA DOCUMENTACIØ PRESENTADA PODRÌ CONCEDIR SICONSIDERAPOSSIBLELESMENA UNTERMININOSUPERIORATRESDIESHÌBILS PERTALQUELACORREGEIXINOLESMENIN !LACTEPÞBLICESREALITZARANLESSEGàENTSACTUACIONS ˆ,ECTURADELANUNCIPÞBLICDELICITACIØ ˆ2ECOMPTEDELESPROPOSICIONSPRESENTADESICONFRONTACIØAMBLESDADESQUE lGURINALCERTIlCATESTÒSPELRESPONSABLEDEL2EGISTRERECEPTOR ˆ ,ECTURA PÞBLICA DEL NÞMERO DE PROPOSICIONS REBUDES I DE LA IDENTITAT DELS LICITADORS ˆ)NVITACIØALSASSISTENTSPERQUECOMPROVINQUEELSSOBRESi!wIi"wESTROBENA LA-ESA IENLESMATEIXESCONDICIONSENQUÒVANSERLLIURATS ˆ,ECTURAPÞBLICADELSRESULTATSDELAQUALIlCACIØDELADOCUMENTACIØPRESENTADA AL SOBRE i!w AMB EXPRESSIØ DE LES CAUSES DE QUALIlCACIØ DESFAVORABLE SI SESCAU ˆ)NVITACIØALSASSISTENTSPERQUEMANIFESTINELSDUBTESODEMANINLESEXPLICACIONS QUE ESTIMIN NECESSÌRIES LES QUALS SERAN ACLARIDES PER LA -ESA .O ES PODEN PRESENTARENAQUESTMOMENTDOCUMENTSQUENOHAGINESTATAPORTATSABANS INO SOBRIRANLESOFERTESECONÛMIQUESDELESPROPOSICIONSREBUTJADES ˆ /BERTURA DEL SOBRE i"w DE TOTS ELS LICITADORS I LECTURA DE LES OFERTES 3ERAN DESESTIMADES AQUELLES PROPOSICIONS QUE NO CONCORDIN AMB LA DOCUMENTACIØ PRESENTADAAMBLESCARACTERÓSTIQUESDELOFERTAANUNCIADA ˆ)NVITACIØALSASSISTENTSAQUEEXPOSINTOTESLESCONSIDERACIONS RECLAMACIONSO QUEIXESQUECONSIDERINOPORTUNES DESPRÏSDAIXÛSAIXECARÌLASESSIØ &INALITZATLACTEANTERIOR SAIXECARÌL!CTACORRESPONENTONESREmECTIRÌELRESULTAT DELCONCURSILESSEVESINCIDÒNCIES ISERÌSIGNADAPEL0RESIDENT EL3ECRETARIITOTS ELSQUEHAGUESSINPRESENTATRECLAMACIONS

CLÀUSULA QUINZENA./FERTESANORMALMENTBAIXES ,A-ESAOLÛRGANDECONTRACTACIØPODRÌREFUSARLESOFERTESANORMALMENTBAIXES O QUE NO OBTINGUIN UNA PUNTUACIØ MÓNIMA EN ALGUNS DELS REQUISITS O EN EL SEU CONJUNT %SCONSIDERARÌQUEEXISTEIXUNAOFERTAANORMALMENTBAIXAQUANSIGUIINFERIORA PUNTSPERCENTUALSDELPRESSUPOSTDELICITACIØOSOBRELAMITJANADELESDIFERENTS OFERTESEXISTENTSPERPUNTSDEDESVIACIØ %NQUALSEVOLCAS PERDECIDIRLEXISTÒNCIADUNABAIXATEMERÌRIAODESPROPORCIONADA SERÌ NECESSARI UN TRÌMIT DAUDIÒNCIA DELS LICITADORS I ASSESSORAMENT TÒCNIC DEL SERVEI CORRESPONENT I SI SESCAU UN INFORME DE LA *UNTA #ONSULTIVA DE LA #ONTRACTACIØ!DMINISTRATIVA3IESCONSIDERAQUEEXISTEIXTEMERITAT SADJUDICARÌEL CONTRACTEALMILLORPOSTORQUENOHIINCORRI3ISENTÏNQUENOEXISTEIXTEMERITAT SE LIADJUDICARÌAAQUESTLICITADOR PERÛSELIEXIGIRÌUNAGARANTIADElNITIVAPERLIMPORT DELDELIMPORTDELCONTRACTE SEGONSELQUEPREVEULARTICLE DELA,#!0 0ER TAL DE CALCULAR LES DESVIACIONS PER CONSTATAR SI EXISTEIX BAIXA NO ES COMPTABILITZARAN LES OFERTES DE LES EMPRESES QUE PERTANYEN AL MATEIX GRUP EMPRESARIAL

CLÀUSULA SETZENA. 0ROPOSTAI!DJUDICACIØDEL#ONTRACTE ,A -ESA DE #ONTRACTACIØ PREVIS ELS INFORMES TÒCNICS QUE CONSIDERI PRECISOS ELEVARÌALÛRGANDECONTRACTACIØLESPROPOSICIONSPRESENTADESPELSLICITADORS AMB L!CTAILAPROPOSTAQUEESTIMIPERTINENT QUEINCLOURÌ ENTOTCAS LAPONDERACIØ DELSCRITERIS %N EL CAS QUE LA PROPOSTA ASSENYALÏS ALGUN EMPRESARI COM A ELEGIT PER SER ADJUDICATARI DEL CONTRACTE AQUELLA NO CREARÌ CAP DRET EN FAVOR DE LESMENTAT EMPRESARI QUENOLADQUIRIRÌlNSQUESELIHAGIADJUDICATELCONTRACTE PER!CORD DELÛRGANDECONTRACTACIØ ,ÛRGANDECONTRACTACIØTINDRÌALTERNATIVAMENTLAFACULTATDADJUDICARELCONTRACTE A LA PROPOSICIØ MÏS AVANTATJOSA O DECLARAR DESERT EL CONCURS MOTIVANT LA SEVA RESOLUCIØ AMB REFERÒNCIA ALS CRITERIS DADJUDICACIØ DEL CONCURS QUE lGUREN EN AQUEST0LEC 5NA VEGADA ADJUDICAT EL CONTRACTE ES TORNARAN ALS INTERESSATS LES OFERTES DELS QUALSNOSHAGINADMÒS ELSRESGUARDSODOCUMENTSACREDITATIUSDELACONSTITUCIØ DEGARANTIAILALTRADOCUMENTACIØQUEHAGIACOMPANYATLASEVAPROPOSICIØPREVI REBUT

CLÀUSULA DISSETENA $OCUMENTACIØ QUE HAURÌ DAPORTAR L%MPRESARI 0ROPOSATCOMA!DJUDICATARI ,EMPRESARIASSENYALATCOMAPROPOSATPERALADJUDICACIØHAURÌDAPORTAR LLEVAT

ONSEM

QUEJALHAGUÏSAPORTADAALSOBREi!wDEDOCUMENTACIØADMINISTRATIVAENELTERMINI MÌXIMDECINCDIESHÌBILS LAJUSTIlCACIØACREDITATIVADETROBAR SEALCORRENTDELES OBLIGACIONSTRIBUTÌRIESAMBL%STAT AMBL!JUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANSIDELES OBLIGACIONSAMBLA3EGURETAT3OCIALIMPOSADESPERLESDISPOSICIONSVIGENTS ENELS SEGàENTSTERMESARTICLEDELA,#!0 

1r /BLIGACIONS TRIBUTÌRIES ARTICLE DEL 2EIAL $ECRET DE DOCTUBRE

2n/BLIGACIONSDE3EGURETAT3OCIALARTICLEDEL2EIAL$ECRET DE DOCTUBRE

3r.OOBSTANT QUANLEMPRESANOESTIGUIOBLIGADAAPRESENTARLESDECLARACIONS O DOCUMENTS A QUÒ ES REFEREIXEN ELS APARTATS ANTERIORS SACREDITARÌ AQUESTA CIRCUMSTÌNCIAMITJAN ANTDECLARACIØRESPONSABLE

CLÀUSULA DIVUITENA..OTIlCACIØI0UBLICITATDEL!DJUDICACIØ ,ADJUDICACIØ DEL CONTRACTE UNA VEGADA ACORDADA PER PART DE LÛRGAN DE CONTRACTACIØIQUALSEVOLQUESIGUIELPROCEDIMENTSEGUITILAFORMADADJUDICACIØ EMPRADA SERÌNOTIlCADAALSPARTICIPANTSALALICITACIØI UNCOPFORMALITZADA ES COMUNICARÌAL2EGISTRE0ÞBLICDE#ONTRACTESALQUEESREFEREIXLARTICLEDELA ,#!0 ALSEFECTESPREVISTOSALARTICLEDELA,#!0 )GUALMENT SICONCORRENLESCIRCUMSTÌNCIESPREVISTESALARTICLEDELA,#!0 ES PROCEDIRÌALASEVAPUBLICACIØALS"UTLLETINS/lCIALSCORRESPONENTS CLÀUSULA DINOVENA. 'ARANTIES ,ADJUDICATARIESTÌOBLIGATACONSTITUIRLAGARANTIADElNITIVA ENUNTERMINIDEQUINZE DIESDESQUESELINOTIlQUILADJUDICACIØDElNITIVAPERLIMPORTEQUIVALENTALDEL PREUDADJUDICACIØ DACORDAMBELQUEESTABLEIXENELSARTICLESISEGàENTSDELA ,#!0INORMESQUELADESENVOLUPEN %NCASDAMORTITZACIØOSUBSTITUCIØTOTALOPARCIALDELSVALORSQUECONSTITUEIXEN LAGARANTIA LADJUDICATARIESTÌOBLIGATAREPOSAR LOSENLAQUANTIANECESSÌRIAPER TAL QUE LIMPORT DE LA GARANTIA NO MINVI PER AQUEST MOTIU I NHAURÌ DE QUEDAR CONSTÌNCIADOCUMENTADA 1UANACONSEQàÒNCIADELAMODIlCACIØDELCONTRACTEELSEUIMPORTEXPERIMENTI UNAVARIACIØ ESREAJUSTARÌLAGARANTIACONSTITUÕDAALAQUANTIANECESSÌRIAPERTAL QUEESMANTINGUILAPROPORCIONALITATADEQUADAENTRELAGARANTIAIELPRESSUPOST VIGENTENCADAMOMENT ,A CONSTITUCIØ DE LA GARANTIA GLOBAL A QUÒ ES REFEREIX LARTICLE DE LA ,#!0 EXIMIRÌ DE LA CONSTITUCIØ DE LA GARANTIA DElNITIVA SEMPRE QUE QUEDI ACREDITAT MITJAN ANTCERTIlCACIØDELA4RESORERIADEL!JUNTAMENTDELA3ÏNIA COMPRENSIVA DELASEVAEXISTÒNCIAISUlCIÒNCIA %NELSSUPÛSITSDADJUDICACIØAUNEMPRESARILAPROPOSICIØDELQUALHAGUÏSESTAT SUBJECTAINICIALMENTAPRESUMPCIØDETEMERITAT SEXIGIRÌUNAGARANTIADElNITIVA PELDELIMPORTDADJUDICACIØARTICLEDELA,#!0 %NELSUPÛSITQUELOFERTASELECCIONADAESDESVIÕDELOFERTAMITJANAISAPROXIMIAL LÓMITAPARTIRDELQUALLESOFERTESSHANDECONSIDERARCOMAANORMALMENTBAIXES SINDICARÌALAPARTATiwDELACARÌTULALEXIGÒNCIADUNAGARANTIACOMPLEMENTÌRIA ESPECIAL SEGONSLAGRADUACIØESTABLERTA

CLÀUSULA VINTENA.&ORMALITZACIØDELCONTRACTE ,ADJUDICATARIQUEDAOBLIGATASUBSCRIURE DINSDELTERMINIMÌXIMDETRENTADIES NATURALS A COMPTAR DES DE LA DATA DE LADJUDICACIØ EL CORRESPONENT DOCUMENT ADMINISTRATIUDEFORMALITZACIØDELCONTRACTE QUEHAURÌDECONTENIRELSREQUISITS EXIGITSALESNORMESREGLAMENTÌRIESVIGENTS !BANS DE LA FORMALITZACIØ DEL CONTRACTE LADJUDICATARI HAURÌ DACREDITAR DAVANT LÛRGAN DE CONTRACTACIØ MITJAN ANT LAPORTACIØ DELS DOCUMENTS PROBATORIS CORRESPONENTS ELSSEGàENTSEXTREMS ! ,ASEVAPERSONALITATICAPACITATPERCONTRACTARAMBL!DMINISTRACIØ ENCARAQUE HAGINESTATPRESENTATSALACTEDELICITACIØ AIXÓCOMELSJUSTIlCANTSDELAGARANTIA DElNITIVAIDELABONAMENTDELESDESPESESDELANUNCIDELICITACIØ %NELCASQUEELCONTRACTEFOSADJUDICATAUNA5NIØ4EMPORALD%MPRESES AQUESTES HAURAN DACREDITAR LA SEVA CONSTITUCIØ EN %SCRIPTURA PÞBLICA DINS DEL TERMINI ATORGATPERLAFORMALITZACIØDELCONTRACTE I#)&ASSIGNATALA5NIØ4EMPORAL " 0RESENTACIØDEL0ROGRAMADE,LIURAMENTS # ,ADJUDICATARIESTÌOBLIGATACONSTITUIRLAGARANTIADElNITIVA ,A FORMALITZACIØ DEL CONTRACTE ES REALITZA MITJAN ANT DOCUMENT ADMINISTRATIU .OOBSTANT ELCONTRACTEPODRÌFORMALITZAR SEEN%SCRIPTURAPÞBLICAQUANAIXÓHO SOLqLICITIELCONTRACTISTA ILESDESPESESDERIVADESDELSEUATORGAMENTSERANACÌRREC SEUARTICLEDELA,#!0 4INDRANCARÌCTERCONTRACTUALELSDOCUMENTSDELPROJECTEINDICATSALARTICLEDEL 2EIAL$ECRET DEDOCTUBRE

CLÀUSULA VINT-I-UNENA..O&ORMALITZACIØ)MPUTABLEAL#ONTRACTISTA 1UANPERCAUSESIMPUTABLESALCONTRACTISTANOESPOGUÏSFORMALITZARELCONTRACTE DINS DEL TERMINI ASSENYALAT ES RESOLDRÌ I SERÌ TRÌMIT NECESSARI LAUDIÒNCIA DE LINTERESSAT I QUAN ES FORMULI OPOSICIØ PER PART DEL CONTRACTISTA ;LINFORME DEL #ONSELL D%STAT O ÛRGAN EQUIVALENT DE LA #OMUNITAT !UTÛNOMA RESPECTIVA= AMB PÒRDUADELAlAN AIINDEMNITZACIØDELSDANYSIPERJUDICISOCASIONATS IESPODRÌ ADJUDICARALLICITADOROLICITADORSSEGàENTS PERORDREDELESSEVESOFERTES COMPTANT AMBLACONFORMITATDELNOUADJUDICATARI
&AVARIUM

ONSEM

CLÀUSULA VINT-I-DOSENA$RETSDELCONTRACTISTA %LCONTRACTISTATINDRÌDRET ˆ!LIMPORTDELESPRESTACIONSEXECUTADESPERMITJÌDECERTIlCACIONSEXPEDIDES PERLA$IRECCIØOÛRGANDECONTRACTACIØ ˆ!LABONAMENTDELESCERTIlCACIONSENELTERMINIDELSDOSMESOSSEGàENTSALA DATADELASEVAEXPEDICIØ ˆ 0ODRÌ DESENVOLUPAR ELS TREBALLS AMB MAJOR RAPIDESA DE LA NECESSÌRIA PER EXECUTARLESPRESTACIONSACORDADESENELTERMINIOTERMINISCONTRACTUALS LLEVATQUE AJUDICIDELA$IRECCIØODELÛRGANDADJUDICACIØEXISTISSINRAONSPERESTIMAR HO INCONVENIENT4ANMATEIX NOTINDRÌDRETAPERCEBREENCADAANY QUALSEVOLQUESIGUI LIMPORTDELQUESHAEXECUTATODELESCERTIlCACIONSEXPEDIDES MAJORQUANTITAT QUELACONSIGNADAALANUALITATCORRESPONENT ˆ!LABONAMENTDELSINTERESSOSDEDEMORAENELPAGAMENTDELESCERTIlCACIONS QUANTIlCATSPERLINTERÒSLEGALDELDINERINCREMENTATEN PUNTS ˆ!LAREVISIØDEPREUSENELSTERMESAQUÒESREFEREIXLACLÌUSULAVINT I QUATRENA DAQUEST0LEC ˆ!SUSPENDREELCOMPLIMENTDELCONTRACTEPERDEMORAENELPAGAMENTDELES CERTIlCACIONSSUPERIORAQUATREMESOS ˆ!EXERCIRELDRETDERESOLUCIØDELCONTRACTEQUANLADEMORAENELPAGAMENTSIGUI SUPERIOR A VUIT MESOS I AL RESCABALAMENT DELS PERJUDICIS ORIGINALS PER AQUESTA DEMORA ˆ!LABONAMENTDELACERTIlCACIØlNALDINSDELSDOSMESOSSEGàENTSALARECEPCIØ DELESOBRESQUETINDRÌLACONSIDERACIØACOMPTEDELALIQUIDACIØ ˆ ! PERCEBRE LINTERÒS LEGAL INCREMENTAT EN  PUNTS PER LA DEMORA EN EL PAGAMENTDELSALDODELALIQUIDACIØAPARTIRDELSSISMESOSSEGàENTSALARECEPCIØ DELOBRA ˆ ! SUSPENDRE EL COMPLIMENT DEL CONTRACTE PER DEMORA EN EL PAGAMENT DE LES FACTURES CONFORMADES SUPERIOR A QUATRE MESOS I SHAURÌ DE COMUNICAR A L!DMINISTRACIØ AMB UN MES DANTELACIØ AQUESTA CIRCUMSTÌNCIA A EFECTES DEL RECONEIXEMENTDELSDRETSQUEESPUGUINDERIVARDELESMENTADASUSPENSIØ ENELS TERMESESTABLERTSALARTICLEDELA,#!0 ˆ3ILADEMORADEL!DMINISTRACIØFOSSUPERIORAVUITMESOSCOMPTATSAPARTIR DEL VENCIMENT DEL TERMINI DE DOS MESOS EL CONTRACTISTA TINDRÌ DRET TAMBÏ A RESOLDREELCONTRACTEIALRESCABALAMENTDELSPERJUDICISQUESELIORIGININCOMA CONSEQàÒNCIADAIXÛ SEGONSELQUEESTABLEIXLARTICLEDELA,#!0 ˆ!LADEVOLUCIØDELAGARANTIADElNITIVA UNAVEGADAREBUDALOBRA APROVADA LA LIQUIDACIØ DEL CONTRACTE I TRANSCORREGUT EL TERMINI DE GARANTIA SENSE QUE EN RESULTESSINRESPONSABILITATSQUESHAGUESSINDEXERCIRSOBREELLA ˆ!PERCEBREINDEMNITZACIONSPERDANYSIPERJUDICISDERIVATSDELARESOLUCIØDEL CONTRACTE PER INCOMPLIMENT DE L!DMINISTRACIØ PER SUSPENSIØ TEMPORAL DE LES OBRES EN ELS TERMES LEGALMENT ESTABLERTS SEMPRE QUE NO COMPORTI LA RESOLUCIØ DELCONTRACTE ˆ!SERINDEMNITZATPERDANYSIPERJUDICISENELSCASOSDEFOR AMAJOR SEMPRE QUENOCONCORRIACTUACIØIMPRUDENTPERCAUSADELCONTRACTISTA ˆ !QUESTES INDEMNITZACIONS PRECISARAN DE LA INSTRUCCIØ DUN EXPEDIENT QUE SINICIARÌ A INSTÌNCIA DEL CONTRACTISTA I SERÌ RESOLT PER LÛRGAN DE CONTRACTACIØ DESPRÏSDELINFORMEDEL$IRECTORFACULTATIUDELOBRA ˆ! SUBCONTRACTAR PARCIALMENT LES OBRES SEGONS EL QUE SINDICA A LA CLÌUSULA VINT I SISENADAQUEST0LEC ˆ!LAPRÛRROGADELTERMINIDEXECUCIØENELSTERMESESTABLERTSALARTICLEDE LA,#!0 ˆ!EXERCIRELDRETALARESOLUCIØDELCONTRACTEPERLESCAUSESRECOLLIDESALARTICLE DELA,#!0

ESTIGUI INCLOSA AL 0LEC DE 0RESCRIPCIONS 4ÒCNIQUES 0ARTICULARS QUE RECULL EL PROJECTE ˆ #OMPLIR LES DISPOSICIONS VIGENTS EN MATÒRIA LABORAL DE 3EGURETAT 3OCIAL 0REVENCIØDE2ISCOS,ABORALSIDE3EGURETATI3ALUTENLESOBRESDECONSTRUCCIØ ˆ3ØNACOMPTEDELCONTRACTISTALESDESPESESIIMPOSTOSDELANUNCIOANUNCIS DELICITACIØIDADJUDICACIØ SISESCAU DELAFORMALITZACIØDELCONTRACTE AIXÓCOM LES TAXES PER PRESTACIØ DELS TREBALLS FACULTATIUS DE REPLANTEJAMENT DIRECCIØ INSPECCIØILIQUIDACIØ LESLLICÒNCIESQUERESULTINNECESSÌRIESSISESCAU IQUALSEVOL ALTRADESPESAAPLICABLESEGONSLESDISPOSICIONSVIGENTSENLAFORMAIQUANTIAQUE AQUESTES ASSENYALIN )GUALMENT SØN A COMPTE DEL CONTRACTISTA ELS HONORARIS DE REDACCIØDELPROJECTEDEDIRECCIØTÒCNICA QUEESTROBENINCLOSOSDINSDELDE DESPESESGENERALSDELPROJECTE 4ANTALESOFERTESQUEFORMULINELSLICITADORSCOMALESPROPOSTESDADJUDICACIØ SENTENDRANCOMPRESOS ATOTSELSEFECTES ELSIMPOSTOSDEQUALSEVOLMENAQUE GRAVINELSDIVERSOSCONCEPTES INCLÛSL)MPOSTSOBREEL6ALOR!FEGITO SISESCAU L)MPOST QUE CORRESPONGUI PER A LA REALITZACIØ DE LACTIVITAT SENSE QUE PER TANT PUGUINSERREPERCUTITSCOMAPARTIDAINDEPENDENT /BLIGACIONSDELCONTRACTISTAENSUPÛSITSDESUBCONTRACTACIØ!MÏSDELCOMPLIMENT DELSREQUISITSESTABLERTSALARTICLEDELA,#!0 LADJUDICATARI QUANFACISABER PERESCRITAL!DMINISTRACIØCONTRACTANTELSUBCONTRACTEACELEBRAR HIACOMPANYARÌ UNA DECLARACIØ RESPONSABLE DEL SUBCONTRACTISTA RELATIVA A NO ESTAR INCURS EN SUSPENSIØ DE CLASSIlCACIONS O INHABILITACIONS PER CONTRACTACIØ JUNT AMB UN COMPROMÓSDECONTROLISUPERVISIØ PERPARTSEVA DELANORMATIVADEPREVENCIØDE RISCOSLABORALSALOBRACORRESPONENT

CLÀUSULA VINT-I-TRESENA$EURESDELCONTRACTISTA

%LTERMINIDEXECUCIØDELESOBRESACORDADESSERÌDEVUITMESOS IELSTERMINIS PARCIALSSERANELSQUEESlXINALAPROVACIØDELPROGRAMADETREBALL4OTSAQUESTS TERMINISCOMEN ARANACOMPTARDESDELASIGNATURADEL!CTADECOMPROVACIØDEL REPLANTEJAMENT %LS TERMINIS PARCIALS ES CONSIDERARAN ESSENCIALS I COMPORTARAN LAPLICACIØDELESPENALITATSDELARTICLEDELA,#!0 %LSTERMINISPARCIALSQUEESPUGUINlXARQUANSAPROVIELPROGRAMADETREBALLAMB ELSEFECTESQUEESDETERMININENAQUESTAAPROVACIØ SENTENDRANINTEGRANTSDEL CONTRACTEALSEFECTESDEPODER LOSEXIGIR %LS IMPORTS DE LES PENALITATS PER DEMORA ES FARAN EFECTIUS DEDUINT LOS EN ELS DOCUMENTS DE PAGAMENT AL CONTRACTISTA %N TOT CAS LA GARANTIA RESPONDRÌ DE LEFECTIVITATDELESPENALITATS DACORDAMBELQUEESTABLEIXLARTICLE PARÌGRAF A DELA,LEI SEGONSELQUEPREVEULARTICLEDEL2EIAL$ECRET DE DOCTUBRE,APLICACIØIELPAGAMENTDAQUESTESPENALITATSNOEXCLOULAINDEMNITZACIØ AQUEL!DMINISTRACIØPUGUITENIRDRETPERDANYSIPERJUDICISOCASIONATSAMBMOTIU DELRETARDIMPUTABLEALCONTRACTISTA

%LCONTRACTISTAESTARÌOBLIGATA ˆ %XECUTAR EL CONTRACTE DACORD AMB EL PROJECTE APROVAT 0LECS DE #LÌUSULES !DMINISTRATIVES 0ARTICULARS I 0RESCRIPCIONS4ÒCNIQUES I INSTRUCCIONS QUE CURSI EL $IRECTORFACULTATIUDELOBRA ENINTERPRETACIØTÒCNICADAQUESTSDOCUMENTS ˆ#ONSERVARLESOBRESENLESCONDICIONSADEQUADESlNSALARECEPCIØDELOBRA ˆ!CCEPTARLESMODIlCACIONSDOBRAQUENOSUPERINELDELPRESSUPOSTDEL CONTRACTE ˆ#OMPLIRELPROGRAMADETREBALLDELOBRA AIXÓCOMELTERMINITOTALOELSTERMINIS PARCIALSlXATSPERALASEVAEXECUCIØ IPRESENTAR LOENELSSUPÛSITSDELARTICLE DEL2$ ˆ.OEXECUTARUNITATSDOBRESNOINCLOSESALCONTRACTElNSQUENOHAGINESTAT AUTORITZADES PER LÛRGAN DE CONTRACTACIØ ,EXECUCIØ DOBRES NO AUTORITZADES PRÒVIAMENT NO DONARÌ DRET AL SEU ABONAMENT I EL CONTRACTISTA ESTARÌ OBLIGAT A LA SEVA DEMOLICIØ I A INDEMNITZAR A L!DMINISTRACIØ PELS DANYS I PERJUDICIS OCASIONATS ˆ%XECUTARELCONTRACTEALSEUiRISCIPERILLw ˆ!BONARLESDESPESESQUEESDERIVINDELOBTENCIØDAUTORITZACIONS LLICÒNCIES DOCUMENTS O QUALSEVOL ALTRA INFORMACIØ RELACIONADA AMB LA DOCUMENTACIØ DEL PROJECTE ˆ !BONAR ELS IMPOSTOS DRETS TAXES COMPENSACIONS PREUS PÞBLICS ALTRES PRESTACIONS PATRIMONIALS DE CARÌCTER PÞBLIC I ALTRES GRAVAMENS I EXACCIONS QUE RESULTIN DE LAPLICACIØ SEGONS LES DISPOSICIONS VIGENTS AMB MOTIU DE O COM A CONSEQàÒNCIADELCONTRACTEODELASEVAEXECUCIØ ˆ!BONARQUALSEVOLALTRADESPESAQUE PERALEXECUCIØDELOBJECTEDELCONTRACTECLÀUSULA VINT-I-QUATRENA. 2EVISIØDE0REUS .OSADMETLAREVISIØDEPREUS #,°535,!6).4 ) #).15%.!#ESSIØDEL#ONTRACTE %LS DRETS DERIVATS DEL CONTRACTE DAQUEST SUBMINISTRAMENT ES PODRAN CEDIR A TERCERS QUEQUEDARANSUBROGATSALSESMENTATSDRETSIALESOBLIGACIONSDELCEDENT 0ERTALQUELACESSIØESPUGUIREALITZARDEMANERAVÌLIDASHAURANDEREUNIRELS SEGàENTSREQUISITS ARTICLEDELA,#!0 ˆ1UESHAGIREALITZATUNPERCENTATGEDELCONTRACTEDOBRANOINFERIORALDEL PRESSUPOST ˆ 1UE EL CESSIONARI TINGUI CAPACITAT PER CONTRACTAR AMB L!DMINISTRACIØ I LA SOLVÒNCIA EXIGIBLE DACORD AMB ELS ARTICLES A TAMBÏ HAURÌ DESTAR DEGUDAMENTCLASSIlCATSIAQUESTREQUISITHAESTATEXIGITALCEDENT ˆ1UELA#ORPORACIØAUTORITZIEXPRESSAMENTIAMBCARÌCTERPREVILACESSIØ ˆ1UEAQUESTAESFORMALITZIEN%SCRIPTURAPÞBLICA CLÀUSULA VINT-I-SISENA. 3UBCONTRACTACIØ 3ERÌADMISSIBLELASUBCONTRACTACIØDELOBJECTEPRINCIPAL3ISESCAU ELPERCENTATGE DOBRA MÌXIM AUTORITZAT PER SUBCONTRACTAR PRÒVIA COMUNICACIØ A LÛRGAN DE CONTRACTACIØSERÌDELINOSUPERARÌELDELPRESSUPOSTDADJUDICACIØ DELCONTRACTE %N TOT CAS SHAURAN DE RESPECTAR LES REGLES DE PROHIBICIØ I EL QUE ESTABLEIX LA DISPOSICIØADDICIONALDIVUITENADELA,LEI DEDEDESEMBRE DEL)MPOST SOBRELA2ENDADELES0ERSONES&ÓSIQUESIALTRES.ORMES4RIBUTÌRIES ONESREFEREIX ALAINFORMACIØQUECALFACILITARAL!GÒNCIA%STATALDEL!DMINISTRACIØ4RIBUTÌRIA %LS SUBCONTRACTISTES NOMÏS QUEDARAN OBLIGATS DAVANT DEL CONTRACTISTA PRINCIPAL QUEÏSQUIASSUMEIXTOTALARESPONSABILITATENLEXECUCIØDELCONTRACTE PERLAQUAL COSASERÌELRESPONSABLEDEQUALSEVOLDEFECTE CLÀUSULA VINT-I-SETENA4ERMINID%XECUCIØI0ENALITATSPER$EMORA

CLÀUSULA VINT-I-VUITENA%XECUCIØDEL#ONTRACTED/BRES $URANTLEXECUCIØDELCONTRACTEARTICLEDELA,#!0 LADJUDICATARIASSUMIRÌ LESRESPONSABILITATSINHERENTSALADIRECCIØIMMEDIATADELSTREBALLSIALCONTROLI VIGILÌNCIADEMATERIALSIOBRESQUEEXECUTIDACORDAMBLESINSTRUCCIONS DOBLIGAT COMPLIMENT DONADES PER L!DMINISTRACIØ A TRAVÏS DEL FACULTATIU DESIGNAT PER LA $IRECCIØI)NSPECCIØDELESOBRES ,A$IRECCIØPOTORDENARQUEESVERIlQUINELSASSAIGSIANÌLISISDEMATERIALSIUNITATS DOBRAQUEENCADACASRESULTINPERTINENTSILESDESPESESQUESORIGININSERANPER COMPTEDELCONTRACTISTAlNSAUNIMPORTMÌXIMDELDELPRESSUPOSTDELOBRA


&AVARIUM

ONSEM

,AMATEIXA$IRECCIØlXARÌELNÞMERO FORMAIDIMENSIONSIALTRESCARACTERÓSTIQUES QUEHANDEREUNIRLESMOSTRESIPROVETESPERAASSAIGIANÌLISI ENELCASQUENO EXISTEIXIDISPOSICIØGENERALAMBAQUESTAlNALITAT NIESTABLEIXIAQUESTESDATESEL 0LECDE0RESCRIPCIONS4ÒCNIQUES0ARTICULARS

.O OBSTANT SI LA TRAMITACIØ ÏS URGENT LÛRGAN DE CONTRACTACIØ PODRÌ ACORDAR LA INICIACIØDELESOBRESENCARAQUENOSHAGIFORMALITZAT SEMPREQUESHAGICONSTITUÕT LAGARANTIADElNITIVA

CLÀUSULA VINT-I-NOVENA.#OMPROVACIØDEL2EPLANTEJAMENT

%LCONTRACTISTA ENELTERMINIDETRENTADIESCOMPTATSAPARTIRDELAFORMALITZACIØ PRESENTARÌUNPROGRAMADETREBALLQUESERÌAPROVATPERL!DMINISTRACIØ lXANT SE ELSTERMINISPARCIALSCORRESPONENTS #ADAVEGADAQUEESMODIlQUINLESCONDICIONSCONTRACTUALS ELCONTRACTISTAQUEDA OBLIGATAACTUALITZARIAPOSARALDIAAQUESTPROGRAMA SEGUINTLESINSTRUCCIONSQUE AAQUESTSEFECTES REBI %LS TERMINIS PARCIALS TENEN LA CONSIDERACIØ DESSENCIALS I EL SEU INCOMPLIMENT COMPORTARÌPENALITATSPERDEMORADELARTICLEDELA,#!0 !LPROGRAMADETREBALL ELCONTRACTISTAHAURÌDINCLOURELESDADESSEGàENTSARTICLE DEL2EIAL$ECRET DELDOCTUBRE ˆ/RDENACIØENPARTSOCLASSESDOBRADELESUNITATSQUEINTEGRENELPROJECTE EXPRESSANTLESSEVESMIDES ˆ $ETERMINACIØ DELS MITJANS NECESSARIS COM PERSONAL INSTALqLACIONS EQUIP I MATERIALS AMBEXPRESSIØDELSSEUSRENDIMENTSMITJANS ˆ%STIMACIØENDIESDELSTERMINISDEXECUCIØDELESDIVERSESOBRESOOPERACIONS PREPARATÛRIES EQUIPIINSTALqLACIONSIDELSDEXECUCIØDELESDIVERSESPARTSOUNITATS DOBRA ˆ6ALORACIØ MENSUAL I ACUMULADA DE LOBRA PROGRAMADA SOBRE LA BASE DE LES OBRESOOPERACIONSPREPARATÛRIES EQUIPIINSTALqLACIONSIPARTSOUNITATSDOBRAA PREUSUNITARIS ˆ$IAGRAMADELESDIFERENTSACTIVITATSOUNITATS

5NA VEGADA FORMALITZAT EL CONTRACTE I ABANS DE PROCEDIR A LA COMPROVACIØ DEL REPLANTEJAMENT ESLLIURARÌALCONTRACTISTAUNEXEMPLARCOMPLETDELPROJECTEITOTS ELSDOCUMENTSCOMPLEMENTARISQUEESCREGUINNECESSARISPERALAMILLORDElNICIØ DELESOBRES %N EL TERMINI QUE ASSENYALI EL 0LEC DE 0RESCRIPCIONS4ÒCNIQUES AMB ELS LÓMITS ASSENYALATSALARTICLEDELA,#!0 ELSERVEICORRESPONENTDEL!JUNTAMENT AMB LASSISTÒNCIA DEL $IRECTOR FACULTATIU DE LES OBRES DURÌ A TERME SOBRE EL TERRENY LA COMPROVACIØ DEL REPLANTEJAMENT PREVI EN PRESÒNCIA DEL CONTRACTISTA O DUN SEUREPRESENTANTDEGUDAMENTAUTORITZAT ISESTENDRÌ!CTADELRESULTATDAQUESTA COMPROVACIØ %LS POSSIBLES ERRORS DE CÌLCUL I PERJUDICIS DERIVATS EN ELS TÓTOLS SERAN EN TOT CAS IMPUTABLES AL CONTRACTISTA I LÛRGAN CONTRACTANT QUEDARÌ ALLIBERAT DE RESPONSABILITATS ,ADEMORAENLACOMPROVACIØDELREPLANTEJAMENTIMPUTABLEALCONTRACTISTASERÌ CAUSADERESOLUCIØDELCONTRACTE ,!CTADECOMPROVACIØDELREPLANTEJAMENTREmECTIRÌLACONFORMITATODISCONFORMITAT DELPROJECTE AMBESPECIALREFERÒNCIAALESCARACTERÓSTIQUESGEOMÒTRIQUESDELOBRA A LA PROCEDÒNCIA DELS MATERIALS A LAUTORITZACIØ PER A LOCUPACIØ DELS TERRENYS NECESSARIS ALEXISTÒNCIADESERVEISAFECTATSIAQUALSEVOLALTREEXTREMQUEPUGUI INmUIRENELCOMPLIMENTDELCONTRACTE 1UAN EL RESULTAT DE LA COMPROVACIØ DEL REPLANTEJAMENT DEMOSTRI LA POSSESSIØ I DISPOSICIØREIALDELSTERRENYSILAVIABILITATDELPROJECTE SENSERESERVAPERPARTDEL CONTRACTISTA EL$IRECTORDELOBRADONARÌLAUTORITZACIØPERINICIARLASEVAEXECUCIØ AMB CONSTÌNCIA EXPLÓCITA A L!CTA DE LA QUE EL CONTRACTISTA SENTENDRÌ NOTIlCAT QUANLASUBSCRIGUI %LCÛMPUTDELTERMINIlXATPERALEXECUCIØDELESOBRESSEFECTUARÌAPARTIRDELDIA SEGàENTALDEL!CTADECOMPROVACIØDELREPLANTEJAMENT

C CLÀUSULA TRENTENA0LADE3EGURETATI3ALUTAL4REBALL %NAPLICACIØDELESTUDIDESEGURETATISALUTO SISESCAU DELESTUDIBÌSICDESALUT EL CONTRACTISTAELABORARÌUN0LADE3EGURETATI3ALUTAL4REBALL ONSANALITZIN ESTUDIÕN DESENVOLUPINICOMPLEMENTINLESPREVISIONSCONTINGUDESALESTUDIOESTUDIOBÌSIC %NLESMENTAT0LASHIINCLOURAN SISESCAU LESPROPOSTESDEMESURESALTERNATIVES DEPREVENCIØQUEELCONTRACTISTAPROPOSIAMBLACORRESPONENTJUSTIlCACIØTÒCNICA QUENOPODRANIMPLICARDISMINUCIØDELNIVELLDEPROTECCIØPREVISTALESTUDIOESTUDI BÌSIC %L 0LA DE 3EGURETAT I 3ALUT HAURÌ DAPROVAR LO L!DMINISTRACIØ ABANS DE LINICI DELOBRA PREVIINFORMEDEL#OORDINADORENMATÒRIADESEGURETATISALUTODELA $IRECCIØFACULTATIVADELOBRA SINOFOSPRECEPTIUDESIGNAR#OORDINADOR %L 0LA DE 3EGURETAT I 3ALUT AL4REBALL QUAN FOS EXIGIBLE LHAURÌ DE PRESENTAR EL CONTRACTISTAALÛRGANGESTORDEL!DMINISTRACIØALQUEESTÌADSCRITALOBRA ENEL TERMINIQUEESlXIALANOTIlCACIØDADJUDICACIØDELCONTRACTE ISINO AMBUNMÓNIM DEQUINZEDIESDANTELACIØALACTEDECOMPROVACIØDELREPLANTEJAMENT 3I NO ES COMPLEIX AQUEST TERMINI I DEGUT A AIXÛ NO SAPROVA EL 0LA ABANS DE LA COMPROVACIØ DEL REPLANTEJAMENT ENCARA QUE SAUTORITZI LINICI DE LOBRA PER COMEN AR LA DE MANERA EFECTIVA SERÌ CONDICIØ IMPRESCINDIBLE LAPROVACIØ DE LESMENTAT0LA%NLESMENTATSUPÛSITELTERMINICONTRACTUALCOMEN ARÌACOMPTAR APARTIRDELDIASEGàENTALASIGNATURADEL!CTADECOMPROVACIØDELREPLANTEJAMENT ONESDEIXARÌCONSTÌNCIADELSEXTREMSESMENTATS ,AUTORDEL0LADE3EGURETATI3ALUTHAURÌDESERUN4ÒCNICAMBLATITULACIØEXIGIDA LEGALMENT %LCONTRACTISTAESTARÌOBLIGATARECOLLIRAL0LADE3EGURETATI3ALUTTOTESLESMESURES I ELEMENTS NECESSARIS PER COMPLIR EL QUE ESTABLEIX LA LEGISLACIØ VIGENT SOBRE LA MATÒRIAILESNORMESDEBONACONSTRUCCIØ SENSEQUETINGUIDRETAREBRECAPMÏS IMPORTQUEELQUElXAL%STUDIDE3EGURETATI3ALUTAFECTATDELABAIXADADJUDICACIØ SISESCAU %LSLOCALSISERVEISPERAHIGIENEIBENESTARDELSTREBALLADORSQUEEXIGEIXINL%STUDI DE 3EGURETAT I 3ALUT O LES DISPOSICIONS VIGENTS SOBRE LA MATÒRIA HAURAN DESTAR SITUATS SEMPREQUESIGUIPOSSIBLE ALAMATEIXAOBRAI ENTOTCAS SERANPERAÞS EXCLUSIUDELPERSONALADSCRITALOBRA 1UALSEVOL VARIACIØ QUE ES PLANTEGI DE LES CARACTERÓSTIQUES I LOCALITZACIØ DELS ESMENTATSLOCALSISERVEIS UNCOPAPROVATEL0LA REQUERIRÌLAPRÒVIAMODIlCACIØDEL 0LAIELSEUPOSTERIORINFORMEIAPROVACIØENELSTERMESESTABLERTSALESDISPOSICIONS VIGENTS %LSESMENTATSLOCALSISERVEISHAURANDESTARDISPOSATSDESDELINICIDELOBRA

CLÀUSULA TRENTA-UNENA.)NICIDELES/BRES %NCAPCASESPODRÌACORDARLINICIDELESOBRESSENSEQUESHAGIESTÒSL!CTADE COMPROVACIØ DEL REPLANTEJAMENT 3I A L!CTA ES FESSIN CONSTAR RESERVES QUE ES CONSIDERIN FUNDADES SE SUSPENDRÌ LA INICIACIØ lNS QUE LÛRGAN DE CONTRACTACIØ DICTIRESOLUCIØORDENANTLASEVAINICIACIØOLASUSPENSIØDElNITIVA

CLÀUSULA TRENTA-DOSENA.0ROGRAMADE4REBALL

CLÀUSULA TRENTA-TRESENA.,LICÒNCIESI0ERMISOS %LCONTRACTISTAESTÌOBLIGATAGESTIONARLATORGAMENTDELESLLICÒNCIES IMPOSTOSI AUTORITZACIONSMUNICIPALSIDEQUALSEVOLALTRE/RGANISME0ÞBLICO0RIVATQUESIGUIN NECESSARISPERALAINICIACIØ EXECUCIØDELESOBRESILLIURAMENTALSEUÞSOSERVEI SOLqLICITANTAL!DMINISTRACIØELSDOCUMENTSQUESIGUINNECESSARIS SENSEPERJUDICAR LACTUACIØQUELICORRESPONGUIAAQUESTAÞLTIMA !IXÓ MATEIX EL CONTRACTISTA ESTARÌ OBLIGAT A ABONAR EN ELS TERMINIS VOLUNTARIS ESTABLERTS LIMPORTDELESDESPESESIEXACCIONSDERIVADESDELSIMPOSTOS LLICÒNCIES I AUTORITZACIONS ESMENTADES ANTERIORMENT I QUALSSEVOL QUE GRAVIN LEXECUCIØ I POSTERIOR OCUPACIØ DE LOBRA DESPESES QUE CORRERAN A CÌRREC DEL CONTRACTISTA LLEVATQUEESDISPOSIELCONTRARI DONANTCONEIXEMENTIMMEDIATALADMINISTRACIØ DHAVERCOMPLERTAQUESTSTRÌMITS ,IMPORT DAQUESTS CÌRRECS QUE DERIVIN DE LOBRA FORMA PART DE LES DESPESES ASSUMIDES PER LOFERTA ECONÛMICA I SEGONS AQUESTA ESTIPULACIØ CONTRACTUAL ES TRASLLADALOBLIGACIØDEPAGAMENTALADJUDICATARIDELCONTRACTEFORMALITZAT 3IENTENGUÏSQUELESLIQUIDACIONSPRACTICADESNOSAJUSTENA$RET ELCONTRACTISTA QUEDARÌ LEGITIMAT PER INTERPOSAR CONTRA AQUESTES ELS RECURSOS PERTINENTS COMUNICANTAQUESTEXTREMALADMINISTRACIØCONTRACTANT

CLÀUSULA TRENTA-QUATRENA.!SSEGURAN AD)NCENDI %LCONTRACTISTAESTÌOBLIGATACONCERTAR ACOSTASEVAIlNSALACABAMENTDELTERMINI DEGARANTIA LASSEGURAN ACONTRAINCENDISDELESOBRES ABANSDECOMEN AR LES PERLIMPORTDELSEUPRESSUPOST IHIHAURÌDElGURARCOMABENElCIÌRIA ENCASDE SINISTRE L!JUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANS !LARECEPCIØDELOBRASHAURÌDACREDITARQUELAPÛLISSATÏVIGÒNCIAPELSEUPERÓODE DEGARANTIA IQUELAPRIMACORRESPONENTSHAPAGATTOTALMENT ,!DMINISTRACIØPODRÌPROCEDIRALASUSPENSIØDELPAGAMENTDECERTIlCACIONSI EN ELCASDELARECEPCIØ ALASUSPENSIØDELCÛMPUTDELTERMINIDEGARANTIAlNSQUE ELCONTRACTISTAACREDITIELCOMPLIMENTDAQUESTAOBLIGACIØ SENSEQUELESMENTAT PERÓODEDESUSPENSIØSIGUICOMPUTABLEAEFECTESDINDEMNITZACIØPERDEMORAEN ELPAGAMENTDELESCERTIlCACIONSOLIQUIDACIØ

CLÀUSULA TRENTA-CINQUENA.)NVENTARIDE-AQUINÌRIAI0ERSONAL !BANSDECOMEN ARLESOBRES ELCONTRACTISTAPRESENTARÌAL!DMINISTRACIØ ATRAVÏS DELA$IRECCIØFACULTATIVA UNARELACIØDETALLADADELSSEGàENTSEXTREMS ˆ-AQUINÌRIAIMITJANSAUXILIARSQUESHAURANDUTILITZARDURANTLEXECUCIØDELS TREBALLS ˆ4ÒCNICAMBLATITULACIØADEQUADAO SISESCAU DESIGNATPELCONTRACTISTAPERA LEXECUCIØDELOBRA QUEHIQUEDARÌADSCRITPERMANENTMENT COMUNICANTAQUESTA DESIGNACIØALÛRGANGESTORPERALASEVAACCEPTACIØIALA$IRECCIØFACULTATIVAPER ALSEUCONEIXEMENT%L4ÒCNICQUEDARÌADSCRITENQUALITATDE#APD/BRAIDURANT LESHORESDETREBALLHAURÌDESTARAPEUDOBRA ˆ2ELACIØNUMERADAPEROlCISICATEGORIESDELPERSONALQUEPOSARÌALSERVEIDE LESOBRES ˆ 3I SESCAU PARTS DE LOBRA QUE SHAN DE REALITZAR MITJAN ANT SUBCONTRACTES AMBINDICACIØDELSEUPRESSUPOSTALSEFECTESQUEESPREVEUENALARTICLEDELA ,#!00ELQUEFAAPAGAMENTSASUBCONTRACTISTESITERMINIS SHAURÌDESEGUIREL QUESESTABLEIXALARTICLEDELA,#!0 ,ESDADESANTERIORSSHAURANDAJUSTARCOMAMÓNIMALESFACILITADESPELCONTRACTISTA PERALALICITACIØ ISHAURANDAUTORITZAREXPRESSAMENTPERPARTDELÛRGANGESTOR QUEPODRÌAUTORITZARLASEVAMODIlCACIØMITJAN ANTUNAPROPOSTAMOTIVADADELA DIRECCIØFACULTATIVA
&AVARIUM

ONSEM

CLÀUSULA TRENTA-SISENA.3ENYALITZACIØDELES/BRES %LCONTRACTISTAESTÌOBLIGATAINSTALqLARPELSEUCOMPTELESSENYALITZACIONSPRECISES PERINDICARLACCÏSALOBRA LACIRCULACIØPERLAZONAQUEOCUPENELSTREBALLSIELS PUNTSDEPOSSIBLEPERILLPROVOCATSPERLEVOLUCIØDELTREBALL TANTAAQUESTAZONA COMALSSEUSLÓMITSIIMMEDIACIONS

CLÀUSULA TRENTA-SETENA.-ODIlCACIØDEL#ONTRACTED/BRES ,AMODIlCACIØBILATERALSERÌPOSSIBLE SIBÏAQUESTASHAURÌDAJUSTARLLEIALMENT ALSLÓMITSRESULTANTSDELSCRITERISIBASESQUEVANMOTIVAR NELADJUDICACIØ EVITANT POSSIBLESPERJUDICISALSALTRESLICITADORS 3IDURANTELDESENVOLUPAMENTDELOBRAESDETECTÏSLACONVENIÒNCIAONECESSITAT DEMODIlCARALGUNAPARTDELPROJECTE ESREALITZARÌDELAFORMAPREVISTAALSARTICLES  IALADISPOSICIØADDICIONALNOVENADELA,#!0 IALESDISPOSICIONS COMPLEMENTÌRIES ,ÛRGAN DE CONTRACTACIØ NOMÏS PODRÌ INTRODUIR MODIlCACIONS PER RAØ DINTERÒS PÞBLIC SEMPREQUEESDEGUINANECESSITATSNOVESOCAUSESIMPREVISTES JUSTIlCANT HODEGUDAMENTALEXPEDIENT !LESMODIlCACIONSDELSCONTRACTESQUEIMPLIQUINALTERACIONSALAQUANTIAIGUALO SUPERIORALDELPREUPRIMITIUDELCONTRACTE SEMPREQUEAQUESTSIGUIIGUALO SUPERIORA EUROS SERÌPRECEPTIUUNINFORMEDELA$IRECCIØ'ENERAL DE0RESSUPOSTOSDEL-INISTERID(ISENDA%NAQUESTPUNTSHADETENIRENCOMPTE DACORD AMB LA DISPOSICIØ ADDICIONAL NOVENA DE LA ,#!0 QUE LA REFERÒNCIA A LA $IRECCIØ 'ENERAL DE 0RESSUPOSTOS DEL -INISTERI D(ISENDA SHAURÌ DENTENDRE REALITZADAALA#OMISSIØ%SPECIALDE#OMPTESALES%NTITATS,OCALS !LESMODIlCACIONSALESQUEESVANSUBSTITUIRUNITATSDELCONTRACTEQUESUPERIN ELS   EUROS O AFECTIN EL DEL PREU DEL CONTRACTE PRIMITIU O QUE SUPERIN EL DELS RECURSOS ORDINARIS PER A L!DMINISTRACIØ ,OCAL DISPOSICIØ ADDICIONALNOVENADELA,#!0 ENELSQUALSELCONTRACTEMODIlCATSUPERIEL DELPRESSUPOSTORIGINAL SAPLICARANLESMATEIXESCAUTELES,ESMODIlCACIONSQUE SUPERINELDELCONTRACTEPERMETRANLARESOLUCIØDELCONTRACTEPERQUALSEVOL DELESPARTS %N ELS SUPÛSITS DE MODIlCACIONS DELS CONTRACTES ALS QUE FA REFERÒNCIA LARTICLE LIMPORTDE EUROSSESUBSTITUIRÌPELQUEESCORRESPONGUIAMB ELDELSRECURSOSORDINARISDEL%NTITAT,OCAL LLEVATQUELIMPORTRESULTANTSIGUI SUPERIORALAQUANTIAESMENTADA ENAQUESTCAS AQUESTASERÌLAPLICACIØ %NQUALSEVOLCAS AQUESTAPOTESTATDEMODIlCACIØEXIGIRÌLOBERTURADUNEXPEDIENT PRÒVIA AUTORITZACIØ DE LÛRGAN CONTRACTANT QUE SE SUBSTANCIARÌ AMB CARÌCTER DURGÒNCIA AMB LES SEGàENTS ACTUACIONS REDACCIØ DEL PROJECTE I APROVACIØ AUDIÒNCIA DEL CONTRACTISTA AMB UN TERMINI MÓNIM DE TRES DIES I APROVACIØ DE LEXPEDIENT I DE LA DESPESA PER LÛRGAN DE CONTRACTACIØ 3I SINTRODUEIXEN NOVES UNITATSDOBRA L!DMINISTRACIØlXARÌELSPREUS ISIELCONTRACTISTANOELSACCEPTA ES PODRÌ CONTRACTAR AMB ALTRES EMPRESARIS MITJAN ANT EL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PEL MATEIX PREU SI NO SE SUPERA EL DE LIMPORT EXISTINT PUBLICITATENCASQUESESUPERIAQUESTPERCENTATGE %N QUALSEVOL CAS EN ELS MODIlCATS DOBRA QUE EXIGEIXIN LA SUSPENSIØ TEMPORAL DELCONTRACTEIAIXÛCAUSIPERJUDICISALINTERÒSPÞBLIC ESPODRÌEXIGIRQUECONTINUÕ PROVISIONALMENTSEGONSLAPROPOSTAQUEELABORILA$IRECCIØFACULTATIVA IMPLICANT AQUESTACONTINUACIØLAAUTORITZACIØDELADESPESA ,A LIQUIDACIØ DEL PREU SEGONS LES OBRES REALMENT EFECTUADES ENCARA QUE LA MODIlCACIØNOHAGUÏSSEGUITELPROCEDIMENTCORRECTE SHAURÌDEFEREFECTIVAEN ELTERMINIDESISMESOS MERITANT SE UNCOPTRANSCORREGUTS INTERESSOSDEDEMORA SENSENECESSITATDEDENUNCIAR LOS #ADAVEGADAQUEESMODIlQUINLESCONDICIONSCONTRACTUALS ELCONTRACTISTAQUEDA OBLIGATAACTUALITZARELPROGRAMADETREBALL

CLÀUSULA TRENTA-VUITENA.3USPENSIØDELES/BRES ,!DMINISTRACIØPODRÌACORDARLASUSPENSIØDELESOBRES JASIGUITEMPORAL PARCIAL TEMPORAL TOTALODElNITIVA ISHAURÌDELLEVARLACORRESPONENT!CTADESUSPENSIØ EN LA QUE ES CONSIGNIN LES CIRCUMSTÌNCIES QUE LA JUSTIlQUEN I SINDEMNITZI EL CONTRACTISTAPELSDANYSIPERJUDICISSOFERTS TALCOMESPREVEUALARTICLEDELA ,#!0IALARTICLEDEL2EIAL$ECRET

CLÀUSULA TRENTA-NOVENA. !BONAMENTS A #OMPTE D/PERACIONS 0REPARATÛRIES %LCONTRACTISTATINDRÌDRETAPERCEBREABONAMENTSACOMPTESOBREELSEUIMPORT PERLESOPERACIONSPREPARATÛRIESREALITZADESCOMINSTALqLACIONSIAPLECDEMATERIALS O EQUIPS DE MAQUINÌRIA PESADA ADSCRITS A LOBRA DACORD AMB LES CONDICIONS I REQUISITSDELSARTICLESIDEL2EIAL$ECRET DELDOCTUBRE I AMBLESGARANTIESQUE AMBAQUESTAlNALITAT DETERMINENELSARTICLESIDE LA,#!0ILESDISPOSICIONSCOMPLEMENTÌRIES #,°535,!15!2!.4%.!2ESPONSABILITATDEL#ONTRACTISTA %LCONTRACTISTASERÌRESPONSABLE ˆ $ELS DEFECTES DE LES OBRES EXECUTADES lNS A LA lNALITZACIØ DEL TERMINI DE GARANTIA ˆ$ELSDANYSIPERJUDICISQUEPERVICISOCULTSPUGUINSOFRIRLESOBRESENELTERMINI DELSQUINZEANYSSEGàENTSALAlNALITZACIØDELTERMINIDERECEPCIØ ˆ%LCONTRACTISTARESPONDRÌDELESINDEMNITZACIONSQUEPUGUINRESULTAREXIGIBLES PERCONTAMINACIONSDACORDAMBELQUESESTABLEIXIALANORMAVIGENT ˆ $ELS DANYS I PERJUDICIS QUE ES CAUSIN A L!DMINISTRACIØ I A TERCERS COM ACONSEQàÒNCIADELESACTUACIONSQUEDERIVINDELEXECUCIØDELCONTRACTE LLEVATQUE ESPRODUEIXINDEGUTAORDRESDEL!DMINISTRACIØ

CLÀUSULA QUARANTA-UNENA2ECEPCIØI,IQUIDACIØDEL#ONTRACTED/BRES %LCONTRACTESEXTINGIRÌPERCOMPLIMENTOPERRESOLUCIØ3ENTENDRÌQUEELCONTRACTE SHA COMPLERT SEGONS EL QUE ES PREVEU A LARTICLE DE LA ,#!0 QUAN SHAGI REALITZATDACORDAMBELSTERMINISPACTATSIAPLENASATISFACCIØDEL!DMINISTRACIØ CONTRACTANT! AQUEST EFECTE SEXIGIRÌ UN ACTE FORMAL I POSITIU DE RECEPCIØ PER TENIR LLOC DINS DEL TERMINI DUN MES DE LLIURAMENT O REALITZACIØ DE LOBJECTE CONTRACTUAL QUE CONSISTIRÌ EN QUÒ UN COP lNALITZADA UNA OBRA EL REPRESENTANT DELEMPRESACONTRACTISTA JUNTAMENTAMBLA)NSPECCIØ-UNICIPAL REALITZARÌUNA VISITA DINSPECCIØ EN LA QUAL AQUESTA ÞLTIMA DICTAMINARÌ JUNTAMENT AMB LES ANTERIORS VISITES DINSPECCIØ LA BONDAT DEL TREBALL REALITZAT INDICANT ELS ERRORS I CORRECCIONSQUESHANDEREALITZAR INOPROCEDIRÌAVERIlCARELSEUIMPORTlNSQUE SHAGINREALITZATCORRECTAMENTLESMODIlCACIONSINDICADES1UANSHAGICOMPLERT ESlXARÌ LLEVATQUENOSIGUINECESSARI UNTERMINIDEGARANTIAQUECOMEN ARÌA COMPTARAPARTIRDELARECEPCIØ TRANSCORREGUTELQUAL SENSEOBJECCIONSPERPARTDE L!DMINISTRACIØ QUEDARÌEXTINGIDALARESPONSABILITAT %L DIA DE lNALITZACIØ DEL CONTRACTE ES PRODUIRÌ DACORD AMB LARTICLE DE LA ,#!0 UNACTEFORMALIPOSITIUDERECEPCIØAMBELQUEESDONARÌPERlNALITZADALA PRESENTACIØLESEMPRESESADJUDICATÌRIESHAURANDELIMINARENELTERMINIDEDUES SETMANES TOTA IDENTIlCACIØ QUE VINCULI ELS VEHICLES INSTALqLACIONS MAQUINÌRIA I ELEMENTSAUXILIARSAMBL!JUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANS CLÀUSULA QUARANTA-DOSENA.4ERMINIDE'ARANTIA %LTERMINIDEGARANTIADECADAOBRASERÌDANYCOMPTATAPARTIRDELDIADELA SIGNATURADEL!CTADERECEPCIØDELOBRA $URANTELPERÓODEDEGARANTIA ELCONTRACTISTASERÌRESPONSABLEDELSDEFECTESQUE PUGUINAPARÒIXERALSTREBALLSEXECUTATS

CLÀUSULA QUARANTA-TRESENA.%XTINCIØDEL#ONTRACTEO2ESOLUCIØ %S PRODUIRÌ RESOLUCIØ SI NO ES FORMALITZA EL CONTRACTE DINS EL TERMINI ESTABLERT PERCAUSESIMPUTABLESALCONTRACTISTA PRÒVIAAUDIÒNCIADELINTERESSATI ENCAS DEDISCONFORMITAT PREVIINFORMEDEL¿RGAN#ONSULTIUCOMPETENT%NAQUESTCAS ES PROCEDIRÌ A LA INCAUTACIØ DE LA GARANTIA PROVISIONAL I A LA INDEMNITZACIØ PER DANYS I PERJUDICIS CAUSATS 3I LES CAUSES DE LA NO FORMALITZACIØ SON IMPUTABLES A L!DMINISTRACIØ SINDEMNITZARÌ AL CONTRACTISTA PER DANYS I PERJUDICIS INDEPENDENTMENTQUEESPUGUISOLqLICITARLARESOLUCIØDELCONTRACTEARTICLEDE LA,#!0 3ERANMOTIUDERESOLUCIØDELCONTRACTELESESTABLERTESALSARTICLESIDELA ,#!0 IAMBELSEFECTESPREVISTOSALSARTICLESI %L CONTRACTE ES PODRÌ RESOLDRE A TRAVÏS DE LÛRGAN DE CONTRACTACIØ QUAN ES PRODUEIXIN INCOMPLIMENTS DEL TERMINI TOTAL O DELS TERMINIS PARCIALS lXATS PER A LEXECUCIØDELOBRAQUEFACIPRESUMIBLEDUNAFORMARAONABLELAIMPOSSIBILITATDE COMPLIRELTERMINITOTAL SEMPREQUELÛRGANDECONTRACTACIØNOOPTIPERLAIMPOSICIØ DELESPENALITATSINDICADESALESCALARECOLLIDAALARTICLEDELA,#!0 .OOBSTANT QUANLESPENALITATSPERINCOMPLIMENTDELTERMINITOTALODELSTERMINIS PARCIALSARRIBINAUNMÞLTIPLEDELDELPREUDELCONTRACTE LÛRGANDECONTRACTACIØ PODRÌACORDARLARESOLUCIØDAQUEST LLEVATQUEMANTINGUILEXECUCIØDAQUESTAMB IMPOSICIØDENOVESPENALITATS ,ARESOLUCIØDELCONTRACTESACORDARÌPERLÛRGANDECONTRACTACIØ PRÒVIAAUDIÒNCIA ALCONTRACTISTA CLÀUSULA

QUARANTA-QUATRENA. 2ECURSOS !DMINISTRATIUS I *URISDICCIONALS %LSACORDSCORRESPONENTSDELÛRGANDECONTRACTACIØPOSARANlALAVIAADMINISTRATIVA I SERAN IMMEDIATAMENT EXECUTIUS #ONTRA AQUESTS ES POT INTERPOSAR UN RECURS POTESTATIUDEREPOSICIØ DACORDAMBLA,LEIDE2ÒGIM*URÓDICDEL!DMINISTRACIØ DEL%STATIDEL0ROCEDIMENT#OMÞARTICLESISEGàENTS ENELTERMINIDUNMES DAVANTDELMATEIXÛRGANQUEELVADICTAROESPOTINTERPOSARUNRECURSCONTENCIØS ADMINISTRATIU DACORDAMBELQUEDISPOSALA,LEI2EGULADORADAQUESTA*URISDICCIØ DAVANTLA3ALADAQUESTA*URISDICCIØDEL4RIBUNAL3UPERIORDE*USTÓCIADE#ATALUNYA ENELTERMINIDEDOSMESOSCOMPTATSAPARTIRDELANOTIlCACIØDEL!CORDARTICLES IDELA,!0IARTICLEDELA,* CLÀUSULA

QUARANTA-CINQUENA. 0ENALITZACIONS #ONTRACTUALS PER )NCOMPLIMENTDEL#ONTRACTE ! EFECTES CONTRACTUALS ES CONSIDERARÌ FALTA PENALITZABLE TOTA ACCIØ O OMISSIØ DEL #ONTRACTISTA QUE SUPOSI UN TRENCAMENT DE LES EXIGÒNCIES ESPECÓlQUES DEL #ONTRACTE ,ES FALTES QUE PUGUI COMETRE EL #ONTRACTISTA ES CLASSIlCARAN SEGONS LA SEVA TRANSCENDÒNCIA ENLLEUS GREUSIMOLTGREUS DACORDAMBELSSEGàENTSCRITERIS ˆ&ALTESLLEUSESCONSIDERARANFALTESLLEUSAQUELLESQUE AFECTANTDESFAVORABLEMENT LAQUALITATDACABATDETREBALL NOESDEGUINAUNAACTUACIØVOLUNTÌRIA ODElCIÒNCIA ENLESINSPECCIONS NICOMPORTINUNRISCPERALESPERSONESOCOSES NIREDUEIXIN LAVIDAECONÛMICADELSCOMPONENTSDELESINSTALqLACIONS NICAUSINMOLÒSTIESALS USUARISDELSEQUIPAMENTS,ASANCIØSERÌDEAEUROS ˆ&ALTESGREUSESCONSIDERARANFALTESGREUSAQUELLESQUEAFECTINDESFAVORABLEMENT ALAQUALITATDACABATDELTREBALLOALAPRESTACIØDELSERVEI ISIGUINCONSEQàÒNCIA


&AVARIUM DUNAACTUACIØCONSCIENTODUNAREALITZACIØDElCIENTDELESINSPECCIONSTAMBÏ AQUELLES QUE CAUSIN MOLÒSTIES ALS USUARIS DELS EQUIPAMENTS O ESCURCIN LA VIDA ECONÛMICADELSCOMPONENTSDELESINSTALqLACIONS,ASANCIØSERÌDEA EUROS ˆ&ALTESMOLTGREUSAQUELLESACTUACIONSVOLUNTÌRIESOPERREALITZACIØDElCIENT DE LES INSPECCIONS O TREBALLS QUE AFECTIN GREUMENT AL VALOR ECONÛMIC DE LES INSTALqLACIONSOQUEPUGUINSERPERILLOSESPERALESPERSONESOCOSES,ASANCIØ SERÌDEAEUROS ,ESPENALITZACIONSPERCOMISSIØDEFALTESSERANIMPOSADESPERLÛRGANMUNICIPAL COMPETENT A PROPOSICIØ DEL $IRECTOR FACULTATIU DOBRES I PRÒVIA AUDIÒNCIA DE LEMPRESAADJUDICATÌRIA MITJAN ANTLACORRESPONENTRESOLUCIØ ENLAQUELIMPORT DE LES PENALITZACIONS ES DEDUIRÌ DE LA PRIMERA CERTIlCACIØ QUE SESTENGUI QUAN ESCONFORMILAIMPOSICIØDAQUESTAODELSSUCCESSIUSENCASQUEAQUESTASIGUI INSUlCIENT ,ACUMULACIØ DE FALTES GREUS I MOLT GREUS PODRÌ SER MOTIU PERQUÒ EL $IRECTOR FACULTATIUDOBRESPROPOSIALA#ORPORACIØ-UNICIPALLARESCISSIØDELCONTRACTEQUE SIESCREUCONVENIENT SHAURÌDATENDREALQUESESTABLEIXALANORMATIVALEGALDE CONTRACTACIØ

SESSIÓ PLENÀRIA Núm. 05/2006 ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA TRES D’AGOST DE DOS MIL SIS. ! -AS DE "ARBERANS ESSENT LES VINT I DOS HORES DEL DIA TRES DAGOST DE DOS MILSIS ESREUNEIXENAL3ALØDE0LENSDEL!JUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANS ELS SENYORSQUETOTSEGUITESRELACIONEN ALOBJECTEDECELEBRARLASESSIØORDINÌRIADEL 0LEAQUEHANESTATCONVOCATS

!SSISTEIXEN

!LCALDE 0RESIDENT 32*/!.-!2#,,%)8°35")2!43 2EGIDORS 32&2!.#%3#35")2!432/3)»/, 32*/3%0-Š2/9/2/9/ 32!#%,)!,,%)8°2/9/ 32*/3%0-!.%,!2!3!!)8!,! 320%2%-!2)!,,%)8°6),,!,4! 32-/$%34/!,")/,"5%3/

ONSEM

 !UTORITZACIØINSTALqLACIØCOMPTADORDAIGUAPOTABLEAL#,LEVANT  !UTORITZACIØCURSAh)))0ONY%XPRESSvELDEJULIOL 3UBSTITUCIØ!LCALDEENTREELIELDEJULIOLDE !PROVACIØ DE LA MEMÛRIA DE h%L 2ACØ DELS !RTESANSv I SOLqLICITUD SUBVENCIØA!RTESANIA#ATALUNYA !PROVACIØPROJECTEh)NTERCANVIARTESANAL0INOLEREvISOLqLICITUDSUBVENCIØ A!RTESANIA#ATALUNYA !UTORITZACIØCANVINOMLLICÒNCIADE"AR RESTAURANTDEL!V#ATALUNYA AFAVORDE2OSA-#ARDONA"ARBERÌ !PROVACIØCERTIlCACIONSDELAZONADESBARJOh#OSTERALA"ASSAv %SRATIlQUENELS$ECRETSDEL!LCALDIAESMENTATS !PROVARLACREACIØDEL#ONSORCIDEL'OVERN4ERRITORIALDE3ALUTDEL"AIX%BREI APROVACIØDELSESTATUTS !QUESTPUNTRESTADAMUNTLATAULA !PROVACIØCONVENIAMBEL#ONSELL#OMARCALDEL-ONTSIÌ SOBREIMMIGRACIØ !TESA LA PROPOSTA DE CONVENI DE COLqLABORACIØ ENTRE EL #ONSELL #OMARCAL DEL -ONTSIÌ I L!JUNTAMENT DE -AS DE "ARBERANS SOBRE IMMIGRACIØ REDACTAT PEL #ONSELL#OMARCALIAMBUNADURACIØPREVISTAlNSALDEDESEMBREDE EL QUALESTRANSCRIULITERALMENT

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ I L’AJUNTAMENT DE MASDEBARBERANS. !MPOSTA DE*UNYDE

REUNITS:

3ECRETARI 32*!6)%2#!"!.%3'!2#·!

ORDRE DEL DIA ,ECTURAIAPROVACIØDELACTADELASESSIØANTERIOR $ECRETSDELALCALDIA !PROVARLACREACIØDEL#ONSORCIDEL'OVERN4ERRITORIALDE3ALUTDEL"AIX%BREI APROVACIØDELSESTATUTS !PROVACIØCONVENIAMBEL#ONSELL#OMARCALDEL-ONTSIÌ SOBREIMMIGRACIØ !PROVACIØALqLEGACIONSAL05/3# !PROVACIØCREACIØPÌGINAWEBTURÓSTICADEL-ONTSIÌ %STUDIDELINFORMEDESECRETARIASOBREAFERSAGENTSRURALS !PROVACIØ&IRAh)62ACØDELS!RTESANSv DELDAGOSTDE ,LICÒNCIESDOBRES &ACTURESIPRESSUPOSTOS 0RECSIPREGUNTES ,!LCALDE 0RESIDENTDECLARAOBERTALASESSIØ ESPRENENELSSEGàENTS!#/2$3

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. %SSOTMETAVOTACIØELESBORRANYDELACTADELASESSIØANTERIORDELDIADEJUNY DEQUEHAESTATLLIURADAALS3RS2EGIDORSAMBANTERIORITATALACONVOCATÛRIA DAQUEST0LE LAQUALSAPROVAPERUNANIMITATDELSASSISTENTS

2. DECRETS DE L’ALCALDIA.

$UNA BANDA EL 3R !,&/.3 -/.43%22!4 %34%,,%2 EN LA SEVA QUALITAT DE PRESIDENT DEL #ONSELL #OMARCAL DEL -ONTSIÌ DEGUDAMENT FACULTAT PER AQUEST ACTE $ELALTRA EL3R*/!.-!2#,,%)8°35")2!43ENQUALITATDALCALDEDEL!JUNTAMENT DE-ASDE"ARBERANS !MBDUESPARTSESRECONEIXENCAPACITATSUlCIENTPERFORMALITZARELPRESENTCONVENI DECOLqLABORACIØI ENLASEVAVIRTUT

MANIFESTEN: I. 1UE EL #ONSELL #OMARCAL DEL -ONTSIÌ I L!JUNTAMENT DE -AS DE "ARBERANS MANIFESTENLAVOLUNTATDIMPULSARIPOTENCIARELTREBALLAMBLESPERSONESDELPOBLE PERTALDAFAVORIRLACOHESIØ

II.1UEEL#ONSELL#OMARCALDEL-ONTSIÌIL!JUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANSEN LÌMBITDELESSEVESRESPECTIVESCOMPETÒNCIESIFUNCIONS MANIFESTENLAVOLUNTAT DESTABLIRUNMARCDECOLqLABORACIØAlIEFECTEDIMPULSARACTUACIONSPERFERUN BONACOLLIMENTIUNBONASSENTAMENTAAQUELLESPERSONESQUESØNNOUVINGUDES ALAPOBLACIØ

III. 1UE EL #ONSELL #OMARCAL ES VOL ACOLLIR A LA #ONVOCATÛRIA DE 3UBVENCIONS DE LA 3ECRETARIA PER A LA )MMIGRACIØ DE LA 'ENERALITAT DE #ATALUNYA /2$2% "%& DEDEJUNY DECONVOCATÛRIAPERALANYDESUBVENCIONS ADRE ADES A ENS LOCALS DE #ATALUNYA PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES I ACCIONSDACOLLIDAIDINTEGRACIØDEPERSONESESTRANGERESIMMIGRADES PERLAQUAL COSAREDACTARÌELCORRESPONENTSPROJECTES QUEINCLOURÌELMUNICIPI

%SDØNACOMPTEDELSSEGàENTSDECRETSDEL!LCALDIA ,LICÒNCIA AMBIENTAL #OOPERATIVA !GRÓCOLA 3ANT )SIDRE PER EXERCIR LACTIVITATDESUBMINISTRAMENTDECARBURANTSPERAVEHICLES ,LICÒNCIA AMBIENTAL A #ASILDA "ARBERÌ 3ANS PER EXERCIR LACTIVITAT DE BAR RESTAURANTAL!V#ATALUNYA  $ECLARACIØDINNECESSARIETATDELLICÒNCIADEPARCELqLACIØlNQUESPROPIETAT DE-4ERESA-ELERO"ONlLLI*OSÏ-ANUEL!RASA!IXALÌ !PROVACIØ MEMÛRIA DEL SERVEI DE SOCORRISME AQUÌTIC DE LA PISCINA MUNICIPAL ISOLqLICITUDDESUBVENCIØALA$IPUTACIØDE4ARRAGONA

4ÒCNICAENPOLÓTIQUESMIGRATÛRIES %SCOLADEPARES 4ALLERSINTERCULTURALSENELLLEURE #ATALÌINCIAL "ORSADETRADUCTORS #ENTREDEMEDIACIØ &ORMACIØ 0ROFESSIONALSQUETREBALLINAMBELLLEURE 0ROFESSIONALSQUETREBALLINAMBATENCIØDIRECTA 0OLICIALOCAL 'UIAACOLLIDA
&AVARIUM

ONSEM

IV.1UELACOLqLABORACIØILACOOPERACIØENTREAMBDUESENTITATS QUECOINCIDEIXEN ENLADEFENSADELSINTERESSOSDELSCIUTADANS HADEPERMETREMILLORARLACOHESIØ ENTREELSCIUTADANSNOUVINGUTSIELSCIUTADANSAUTÛCTONS $ACORD AMB AQUEST INTERÒS AMBDUES PARTS HAN DECIDIT SUBSCRIURE EL PRESENT CONVENIDECOLqLABORACIØENBASEALESSEGàENTS

CLÀUSULES: Primera.,OBJECTEDAQUESTCONVENIÏSESTABLIRUNARELACIØDECOLqLABORACIØENTRE EL#ONSELL#OMARCALIL!JUNTAMENTPERALAREALITZACIØDELSPROJECTES 4ÒCNICAENPOLÓTIQUESMIGRATÛRIES %SCOLADEPARES 4ALLERSINTERCULTURALSENELLLEURE #ATALÌINICIAL "ORSADETRADUCTORS #ENTREDEMEDIACIØ &ORMACIØ 0ROFESSIONALSQUETREBALLINAMBELLLEURE 0ROFESSIONALSQUETREBALLINAMBATENCIØDIRECTA 0OLICIALOCAL 1UEINCLOURÌELMUNICIPI IQUESERÌGESTIONATPEL#ONSELL#OMARCAL

Segona. %L #ONSELL #OMARCAL SENCARREGARÌ DE LA REDACCIØ DELS PROJECTES I EL PRESENTARÌALA3ECRETARIAPERALA)MMIGRACIØDELA'ENERALITATENLACONVOCATÛRIA /2$2% "%& DE DE JUNY DE CONVOCATÛRIA PER A LANY DE SUBVENCIONS ADRE ADES A ENS LOCALS DE #ATALUNYA PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMESIACCIONSDACOLLIDAIDINTEGRACIØDEPERSONESESTRANGERESIMMIGRADES ,EXECUCIØDELSPROJECTESESCONDICIONAALACONCESSIØDELSAJUTSDEMANATS 4ERCERA,!JUNTAMENTESCOMPROMETRÌADONARSUPORTENTEMESDINFRASTRUCTURA ADMINISTRATIUS ISUPORTENAQUELLESSITUACIONSQUESELSNECESSITI Quarta.%NELSUPÛSITQUELA3ECRETARIAPERLA)MMIGRACIØINCLOGUIELSPROJECTES ENELMOMENTENQUÒEL#ONSELL#OMARCALREBIELSAJUTSCORRESPONENTS AQUESTES COMPROMETAPOSARENMARXAELSPROJECTES Cinquena. ,A TÒCNICA D)MMIGRACIØ DEL #ONSELL #OMARCAL DEL -ONTSIÌ ES COMPROMETAFERUNSEGUIMENTPERIÛDICAMBELSREGIDORSIAGENTSSOCIALSDELA POBLACIØ

Sisena ,A VIGÒNCIA DEL CONVENI SESTABLEIX DES DE LA RESOLUCIØ POSITIVA DE LA 3ECRETARIAPERALA)MMIGRACIØ lNSALDEDESEMBREDE ) EN PROVA DE CONFORMITAT AMB LES MANIFESTACIONS I PACTES ANTERIORS LES PARTS INDICADESSIGNENELPRESENTCONVENIPERDUPLICATIAUNSOLEFECTE ENELLLOCIDATA INDICATSALENCAP ALAMENT )LqLM3R!LFONS-ONTSERRAT%STELLER 0RESIDENTDEL#ONSELL #OMARCALDEL-ONTSIÌ )LqLM3R*OAN-ARC,LEIXÌ3UBIRATS !LCALDEh 0ERUNANIMITATDELSASSISTENTSSACORDA

Primer. !PROVAR LA SIGNATURA DEL #ONVENI DE COLqLABORACIØ ENTRE EL #ONSELL #OMARCALDEL-ONTSIÌIL!JUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANS

Segon !UTORITZAR AL 3R!LCALDE A SIGNAR LESMENTAT CONVENI I ELS DOCUMENTS NECESSARISPERPORTAR LOATERME Tercer #OMUNICARAQUESTACORDAL#ONSELL#OMARCALDEL-ONTSIÌ 5.- Aprovació al·legacions al PUOSC- 2007.

,AJUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANS ENDATADOCTUBREDEVASOLqLICITARAL 0LAÂNICD/BRESI3ERVEISDELA'ENERALITATDE#ATALUNYALAREALITZACIØDELOBRADE !$%15!#)¼$%,!.4)'5!-545!$%3!.42/#0%2!,/#!,$%80/3)#)/.3) !,"%2'-5.)#)0!, 0EL 0LE DE LAJUNTAMENT SHAN REVISAT LES NECESSITATS DEL MUNICIPI DE -AS DE "ARBERANS FRUIT DE LES NOVES lNALITATS MARCADES ON ES PRETÏN IMPULSAR EL TÓPIC TREBALL DE LA PAUMA QUE DURANT MOLTS ANYS HA ESTAT UN DELS ELEMENTS DE SUBSISTÒNCIA DE -AS DE "ARBERANS I VA ACORDAR CREAR UN #%.42% 0%2 !, $%3%.6/,50!-%.4).4%'2!,252!,h-53%5$%,42%"!,,$%,!0!5-!v %LLLOCONESPRETÏNCONSTRUIRAQUEST#ENTREESELMATEIXONSHAVIADECONSTRUIREL LOCALD%XPOSICIONSI!LBERG-UNICIPAL,AMODIlCACIØDAQUESTAOBRA COMPORTAUNAUGMENTDELSEUCOST DONATQUEHI HA TANUNMAJORNOMBREDEMETRESQUADRATSACONSTRUIR COMUNMAJORAUGMENT DEVOLUMRESPECTELANTERIORPROJECTE ,/#!,$%80/3)#)/.3)!,"%2'#%.42% $%3%.6/,50!-%.4252!, -ACONSTRUIR .OMBREDEPLANTES 0" MES°TIC #OST0REVIST 

-ACONSTRUIR .OMBREPLANTES 3OTERRANI0" MÏS°TIC #OST0REVIST 

$IFERÒNCIADECOSTOS  %L MODEL CONSTRUCTIU DELS DOS TIPUS DEDIlCIS SON TOTALMENT DIFERENTS EL #ENTRE DE$ESENVOLUPAMENT2URAL VOLSERUNLLOCDEREFERÒNCIAAMBPARTICULARITATSBEN DElNIDES LAQUALCOSA COMPORTATAMBÏUNMAJORAUGMENTDECOSTOSPERTAN EL MAJORAUGMENTDESUPERFÓCIE QUASIUNMÏSQUELANTERIORPROJECTE JUNTAMENT AMB UNA QUALITAT DIFERENT DE CONSTRUCCIØ MES LAUGMENT DE COSTOS PRODUÕTS AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIØ DES DE LA REDACCIØ DE LANTERIOR PROJECTE COMPORTEN AQUESTSCOSTOSDElNITIUS %L SECRETARI INTERVENTOR INFORMA A LA #ORPORACIØ QUE ATÒS EL DESENVOLUPAMENT PRESSUPOSTARIDELSDARRERSANYSESPRODUEIXUNESTALVINETQUEVAENTREELVUITANTA MILICENTQUINZEMILEUROS PERLAQUALCOSAESFAIMPOSSIBLEPORTARATERMEAQUESTA OBRASENSELASUBVENCIØPROPOSADAAAQUESTACORD

Per tot això el Ple de l’ajuntament acorda: Primer. $EMANARAL$EPARTAMENTDE'OVERNACIØ 0LAÂNICD/BRESI3ERVEISDE #ATALUNYAUNCANVIDOBRARESPECTELASOLqLICITADAENDATADOCTUBREDE !$%15!#)¼$%,!.4)'5!-545!$%3!.42/#0%2!,/#!,$%80/3)#)/.3 ) !,"%2' -5.)#)0!, I SOLqLICITAR QUE LAJUT ES DESTINI A #%.42% 0%2 !, $%3%.6/,50!-%.4).4%'2!,252!,n-53%5$%,42%"!,,$%,!0!5-!

Segon. $EMANARAL$EPARTAMENTD!GRICULTURA 2AMADERIAI0ESCAUNAJUTPER DESENVOLUPAR EL PROJECTE DE #%.42% 0%2 !, $%3%.6/,50!-%.4 ).4%'2!, 252!,n-53%5$%,42%"!,,$%,!0!5-! PERUNIMPORTDE

Tercer. 0RESENTARALqLEGACIONSCONTRAEL0LAÂNICD/BRESI3ERVEISDE#ATALUNYA PERAL REQUERINTUNNOUlNAN AMENTDELOBRADEMANADA DACORDAMBAL QUADRESEGàENT Centre per al Desenvolupament Integral Rural - Museu del treball de la Pauma $EPARTAMENTDE#ULTURA 0LADE8OC 05/3# !4 ALqLEGACIØPERAMPLIACIØQUANTIA 0!- $IPUTACIØDE4ARRAGONA TOTALlNAN AMENT PROPOSTADESUBVENCIØAL $EPARTAMENTD!GRICULTURA 3/,q,)#)45$./5 &).!.#!-%.405/3# !PORTACIØMUNICIPAL

SUBVENCIØ

TOTALINVERSIØ

    

 

   

Quart. $ONAR COMPTE DAQUEST ACORD AL $EPARTAMENT DE 'OVERNACIØ 3ERVEIS 4ERRITORIALS DE LES 4ERRES DE L%BRE I AL $EPARTAMENT D!GRICULTURA 2AMADERIA I 0ESCADELA'ENERALITATDE#ATALUNYA 6.- Aprovació creació pàgina web turística del Montsià. %L#ONSELL#OMARCALDEL-ONTSIÌ ENQUALITATDENTITATLOCALDECARÌCTERTERRITORIAL FORMADA PER LAGRUPACIØ DEL MUNICIPIS DEL -ONTSIÌ PROPOSA LA CREACIØ DUNA PÌGINAWEBQUECENTRALITZIIUNIlQUITOTSELSCONTINGUTSTURÓSTICSDELACOMARCA DES DUNAPERSPECTIVADECONJUNTITERRITORI #ONSIDERANT QUE LA INICIATIVA BENElCIA LES EXPECTATIVES DEL MUNICIPI EN LÌMBIT TURÓSTIC #ONSIDERANT QUE EL COS DEL PROJECTE ES lNAN ARÌ MITJAN ANT LA SUBVENCIØ DEL 0ATRONAT DE TURISME DE LA $IPUTACIØ DE 4ARRAGONA I EL #ONSELL #OMARCAL DEL -ONTSIÌ


&AVARIUM El Ple de l’Ajuntament de Mas de Barberans, per unanimitat pren els següents

ONSEM

REGLAMENTARIOSOPARAQUERECAIGARESOLUCIØNDElNITIVA Y

c1UESEANRECLAMADOSPORLOS4RIBUNALESDE*USTICIA 2.$ETODODOCUMENTOORIGINALQUESEREMITASEDEJARÉFOTOCOPIAOCOPIAAUTORIZADA

ACORDS:

ENELARCHIVO

Primer. $ONAR CONFORMITAT AL PROJECTE DEL #ONSELL #OMARCAL DEL -ONTSIÌ DE CREACIØDUNAPÌGINAWEBQUECENTRALITZIIUNIlQUITOTSELSCONTINGUTSTURÓSTICSDELA COMARCA DESDUNAPERSPECTIVADECONJUNTITERRITORI

#OMHEDITLASORPRESAESGRANALVEUREQUEUNFUNCIONARIDUNAALTRAADMINISTRACIØ INCREPAAUNTREBALLADORMUNICIPALAFERUNAPOSSIBLEFALTA ALDONARINFORMACIØ DEXPEDIENTSSENSELACORRESPONENORDREQUEDONILLOCALAUTORITZACIØPERLÛRGAN COMPETENT NISEGUINTELPROCEDIMENTADIENT!TÒSQUEELFUNCIONARIENQàESTIØDE LA'ENERALITAT ESTROBADINTREDELRECINTEDELESOlCINESDELAJUNTAMENTDEMANOES POSIALTELÒFON AMBLAINTENCIØDEXPLICAR LIQUESIPROCEDEIXIPRÒVIAAUTORITZACIØDE LÛRGANMUNICIPALOPORTÞSEVACUARÌLAINFORMACIØSOLqLICITADA.OVAIGPODERDIR LI PERQUÒVAIGCOMEN ARLAXERRADATELEFÛNICA INDICANT LIQUENOERACOMPETÒNCIA SEVA AMEDRENTARAUNATREBALLADORADELAJUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANS IMÏS ENCOMPLIMENTDELESSEVESFUNCIONS DIENT LIALAUXILIARADMINISTRATIUQUEPODIA INCØRRERENUNDELICTEDOBSTRUCCIØALAJUSTÓCIA I LINDICOQUESOCELSECRETARIDE LAJUNTAMENT ENCARREGAT DEMETRE I EVACUAR ELS INFORMES JURÓDICS CUSTODIAR ELS EXPEDIENTSADMINISTRATIUS IFEDATARIPÞBLICDELA#ORPORACIØ IQUEPERTANTSIALGÞ INCORRE EN UN DELICTE HAURIA DE SER JO NO ELS MEUS FUNCIONARIS QUE SEGUEIXEN LES ORDRES PRÒVIAMENT ESTABLERTES ,A CONTESTACIØ DE L!GENT 2URAL VA SER QUE EFECTIVAMENTJOESTAVAINCORRENTENUNDELICTEDOBSTRUCCIØALAJUSTICIA PERQUÒERA ELLUNAAUTORITATJUDICIALINOSELIDONAVALADOCUMENTACIØQUEREQUERIA AMÏSVA DIRQUEIGNORAVAQUINAPODIASERLAMEVAAUTORITATCOMAFUNCIONARIPERNODONAR AQUESTADOCUMENTACIØ$AVANTDAQUESTASITUACIØDETOTALINCOMPRENSIØOPTOPER PENJARELTELÒFONIPERSONAR METANTPROMPTECOMPUGUESALAJUNTAMENTDE-AS DE"ARBERANS AACLARIRAQUESTASITUACIØ+AFKIANA QUESOBREPASSAVAENESCREIX QUALSEVOLDELSPRINCIPISQUEDEUENDEREGIRENTREADMINISTRACIONS

Segon. *USTIlCAR LESCAIEN A DE LACTUACIØ CONJUNTA I ACREDITAR AL #ONSELL #OMARCALDEL-ONTSIÌPERQUÒ PRÒVIALACONFORMITATDETOTSELSAJUNTAMENTS ACTUÕ COORDINIIGESTIONIUNPORTALDETURISMEDEL-ONTSIÌMITJAN ANTLACREACIØDUNA WEBDECONTINGUTTURÓSTIC

Tercer. .OTIlCARAQUESTACORDAL#ONSELL#OMARCAL 7.- Estudi de l’informe de secretaria sobre afers agents rurals. %SDØNACOMPTEDELSEGàENTINFORME h)NFORME QUE EMET %N *AVIER #ABANES 'ARCIA &UNCIONARI D(ABILITACIØ .ACIONAL DELA3UBESCALADE3ECRETARIA)NTERVENCIØCOMASECRETARIDELAJUNTAMENTDE-AS DE"ARBERANS %LDIADEJULIOLEXERCINTLESFUNCIONSDESECRETARIALAJUNTAMENTDELA3ÏNIAENTRE LES HORESILES HORESVAIGREBREUNATRUCADADELAUXILIARADMINISTRATIVA -ARIA DEL -AR 3UBIRATS DE LAJUNTAMENT DE -AS DE "ARBERANS ON TAMBÏ EXERCEIXO LES FUNCIONS DE SECRETARI INDICANT QUE SHAN PERSONAT A LAJUNTAMENT DOS FUNCIONARIS DEL #OS D!GENTS 2URALS DE LA 'ENERALITAT DE #ATALUNYA 1UE LI HANSOLqLICITATINFORMACIØCADASTRALDELESPARCELqLESIDELPOLÓGONDEL CADASTRE DE RÞSTICA DEL -UNICIPI DE -AS DE "ARBERANS I QUE HA DONAT AQUESTA INFORMACIØVERBALMENTIQUESHANANOTATLESDADES 3EGUIDAMENTAPORTENUNESCRITSIGNATPEREL#APDE#OMARCADEL#!2 4)4 DIRIGITALSR!LCALDEDELAJUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANS ONPOSENENCONEIXEMENT DELMATEIXQUEPOSSIBLEMENTALESPARCELqLESCADASTRALSASSENYALADESABANS IDE LESQUEHANDEMANATINFORMACIØ HIHAUNACONSTRUCCIØQUESIBÏTENENCONEIXEMENT QUESHAFETAMBLLICÒNCIAMUNICIPALPERUNMAGATZEMAGRÓCOLA SEMBLAQUEHIHA PARTDOBRAQUENOTELLICÒNCIAONOSADAPTAALADONADAPERLAJUNTAMENTIQUE CONSEQàENTMENTPOTSIGNIlCARQUEHAGIUNPOSSIBLEDELICTECONTRALORDENACIØDEL TERRITORI3OLqLICITENTOTSEGUITALESCRITCÛPIADELEXPEDIENTDELLICÒNCIADOBRES !RRIBAT A AQUEST PUNT LAUXILIAR ADMINISTRATIVA ME PREGUNTA TELEFÛNICAMENT QUE HADEFER CONTESTANT LIQUESIHIHAUNESCRITDEL$EPARTAMENTDE-EDI!MBIENT QUESIGUIREGISTRATDENTRADA IQUEPERLÛRGANADIENT SIPROCEDEIX ENELCASDE SEREL$EPARTAMENTDE-EDI!MBIENTPARTINTERESSADAALEXPEDIENT CONFORMEA LESDISPOSICIONSDELA,LEIDE0ROCEDIMENT!DMINISTRATIUIDACORDAMBELPRINCIPI DE COLqLABORACIØ ENTRE ADMINISTRACIONS ES CONTESTARÌ NORMALMENT AQUEST TIPUS DECASOSQUECOMPORTENOBERTURADALGUNTIPUSDEXPEDIENTESSOLFERPERDECRET DE LALCALDIA PERÛ COM UN ACTE DE TRÌMIT !RRIBÌ lNS AQUÓ LA PRIMERA TRUCADA TELEFÛNICADELAMEVAAUXILIARADMINISTRATIVA (E DE DIR QUE LAUXILIAR ADMINISTRATIU TAMBÏ HA INFORMAT QUE VA COMUNICAR ALS !GENTS 2URALS QUE PRÒVIAMENT DEL $EPARTAMENT DE 0OLÓTICA 4ERRITORIAL I /BRES 0ÞBLIQUES DE LA 'ENERALITAT DE #ATALUNYA HI VA HAVER UNA INSPECCIØ TAMBÏ A AQUESTLLOCIESVADONARCÛPIADELARESOLUCIØDELALLICÒNCIACOM$EPARTAMENT COMPETENTPERTRAMITARUNEXPEDIENTDEDISCIPLINAURBANÓSTICA 0OCSMOMENTSDESPRÏSTORNAATRUCARALDESPATXDESECRETARIADELAJUNTAMENTDE LA3ÏNIALAUXILIARADMINISTRATIVADELAJUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANSINDICANT ME QUEL!GENT&ORESTALMÏSJOVEDELDOSQUEESVANPERSONAR HAVIATORNAT IQUELI REQUERIAALMOMENTUNACÛPIADELEXPEDIENT MOSTRANT SEMOLTNERVIOSA AQUESTA ERA LA MEVA SENSACIØ VA DIR ME QUE LAGENT MÏS JOVE DESCONEIXO EL NÞMERO DE PLACA LI INDICAVA QUE ELLA AMB LA NEGATIVA A ENTREGAR CÛPIA DE LEXPEDIENT INCORRIAENUNDELICTEDOBSTRUCCIØALAJUSTÓCIA,ASORPRESAMEVAVASERTOTALA LESCOLTARALAMEVAAUXILIARADMINISTRATIVAPREGUNTO SIPRÒVIAMENTSHAREBUTA LAJUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANSALGUNREQUERIMENTSOBREAQUESTAQàESTIØDUN JUTJATCONTESTANT MENEGATIVAMENT TAMBÏPREGUNTOSILESCRITPRESENTATPELAGENTS 2URALS ESUNREQUERIMENTDUNJUTJATODUN/RGANISME!DMINISTRATIU CONTESTANT MEQUEESUNESCRITDEL$EPARTAMENTDE-EDI!MBIENTDELES4ERRESDEL%BRE,A SORPRESAESMOLTMÏSGRANTRACTANT SEDUNDOCUMENTADMINISTRATIU DONATQUE ENATENCIØAALLÛQUEDISPOSALARTDEL2EIAL$ECRET2EGLAMENT D/RGANITZACIØ &UNCIONAMENTI2ÒGIM*URÓDICDELES%NTITATS,OCALSDISPOSA

Artículo 171. 1,OSEXPEDIENTESODOCUMENTOSORIGINALESSØLOPODRÉNSALIRDELASOlCINASPOR ALGUNADEESTASCAUSAS a1UESOLICITEN MEDIANTEESCRITO SUDESGLOSEQUIENESLOHUBIERENPRESENTADO UNAVEZQUEHAYANSURTIDOLOSEFECTOSCONSIGUIENTES b1UEHAYANDEENVIARSEAUNORGANISMOPÞBLICOENCUMPLIMIENTODETRÉMITES

! LES HORES EM PERSONO A LAJUNTAMENT DE -AS DE "ARBERANS I DEMANO A LAUXILIAR ADMINISTRATIVA -ARIA DEL -AR 3UBIRATS QUE MEXPLIQUI PRESENCIALMENT COMHANPASSATELSFETS RATIlCANT SEENTOTSICADASCUNDELLSIAFEGINT QUEL!GENT 2URAL ABANS DANAR SEN LI VA REQUERIR EL NOM I $.) A EL QUE LAUXILIAR -ARIA DEL-AR3UBIRATS ESVANEGARADONAR DONATQUEELLAESTROBAVAALSEULLOCDE TREBALLALRECINTEDELAJUNTAMENT ICONSIDERAVAQUEUNTERCERQUENOCONEIXIALI DEMANAVAUNADOCUMENTACIØPRIVADA ITOTALMENTIMPROCEDENT,!GENT SEGONS MANIFESTACIONS DE LAUXILIAR ADMINISTRATIVA LI HO VA DIR QUE INCORRIA EN UN ALTRE DELICTE PERÛNOPOTACLARIRDEQUINLACUSAVA 6ULLFERCONSTARAAQUESTINFORMEQUELACTUACIØDELFUNCIONARI!GENT2URAL ESTA TOTALMENTFORADELLOCREQUERIRLAIMMEDIATAENTREGADUNACÛPIADUNEXPEDIENT DONAT QUE PER DONAR TRASLLAT A UNA ALTRA !DMINISTRACIØ ES FA MITJAN ANT DECRET DALCALDIAICERTIlCANTELNOMBREDEDOCUMENTSQUEELCOMPOSEN AIXÓCOMFOLIANT DEGUDAMENT ELS MATEIXOS A EFECTES DE GARANTIR QUE CAP EXPEDIENT PUGUI SER MANIPULAT COSAQUECOMPORTAUNPROCÏSITERMINISPERRESOLDRE 0REGUNTOSIAMÏSDELAUXILIARADMINISTRATIVAHIHAVIAALGUNAPERSONAOTREBALLDOR DELAJUNTAMENT QUEHAGUÏSPRESENCIATELSFETSINDICANTQUETAMBÏHIERAL!GENT DE$ESENVOLUPAMENT,OCALSRA#RISTINA#ARDONA !QUESTINFORMEESFÌIESDONACOMPTEALSR!LCALDEDELAJUNTAMENTDE-ASDE "ARBERANS PERQUEDONECOMPTESISESCAUAL0LEDELAJUNTAMENT PERSICONSIDERA QUESHADEREMETREAL*UTJATNŽD!MPOSTA DONATQUEHIHAACUSACIONSVERS PERSONAL DE LAJUNTAMENT DE -AS DE "ARBERANS!L #AP DELS 3ERVEIS4ERRITORIALS DE-EDI!MBIENTDELA'ENERALITATDE#ATALUNYAALES4ERRESDEL%BRE PERSIEL FUNCIONARIENQàESTIØIDELQUEDESCONEIXOLASEVAPLACAIDENTIlCATIVA HAPOGUT INCORREENALGUNADELESFALTESQUECOMPORTENOBERTURADEXPEDIENTDISCIPLINARI %S SIGNA PER MI EL SECRETARI LAUXILIAR ADMINISTRATIVA -ARIA DEL -AR 3UBIRATS I L!GENTDE$ESENVOLUPAMENT2URALDELAJUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANS #RISTINA #ARDONA COMTESTIMONI A-ASDE"ARBERANSADEJULIOLDEv %L0LEDELA#ORPORACIØESDØNAPERASSABENTATDELINFORMEEMÒSPELSECRETARI *AVIER#ABANESIACORDA

1 1UEENELSEUCASESDONARÌCOMPTE AL#ONSELLERDE-EDI!MBIENTDELA'ENERALITATDE#ATALUNYA AL$IRECTORDELSSERVEIS4ERRITORIALSALES4ERRESDEL%BREDEL $EPARTAMENTDE-EDI!MBIENT AL*UTJATD)NSTRUCCIØ 8 !PROVACIØ&IRAh)62ACØDELS!RTESANSv DELDAGOSTDE

!TÒSQUEh%L2ACØDELS!RTESANSvHAARRIBATALASEVAQUARTAEDICIØ,!JUNTAMENT DE -AS DE "ARBERANS I LA #OMISSIØ DE &IRA HAN APOSTAT PER DONAR UN CARÌCTER MONOGRÌlC A AQUESTA lRA QUE ANY RERA ANY HA ANAT CREIXENT EN ARTESANS I VISITANTS !PARTIRDAQUESTAEDICIØ EL2ACØDELS!RTESANSSERÌUNAlRAMONOGRÌlCADELES lBRES VEGETALS TOT DONANT CABUDA A UNA SECCIØ DEDICADA ALS 0ORTS UNA ALTRA
&AVARIUM

ONSEM

SECCIØDIFERENCIADAPERALAPROMOCIØDELSCOMER OSIESTABLIMENTSTURÓSTICSDEL MUNICIPI IUNAÞLTIMASECCIØONESREALITZARANLESACTIVITATSMÏSLÞDIQUES 0ERUNANIMITATDELSMEMBRESDELA#ORPORACIØ SAPROVAELSEGàENTPROGRAMADEL h)62ACØDELS!RTESANSvAREALITZARELDIADAGOSTDEA-ASDE"ARBERANS H/BERTURADEL)62ACØDELS!RTESANS,AlRADELESlBRESVEGETALS)NAUGURACIØA CÌRRECDELA$IRECTORAD!RTESANIA#ATALUNYA 3RA'EMMA!MATIDE"ROTO !CTUACIØDELA5NIØ-USICALDE-ASDE"ARBERANS H4ALLER DAPRENDRE A LLATAR PER A TOTA PERSONA QUE VULGUI PRACTICAR AQUESTA ARTESANIA H#IRC,ES-USARANYESCIRCIACROBÌCIESPERALSMÏSPETITS H4ANCAMENTDELRECINTElRAL H8ERRADA%LPROCÏSDElLATURADELESMATÒRIESPRIMERESNATURALSALOBTENCIØ DELESRESPECTIVESlBRESTÒXTILS!CÌRRECD!NNA/HMS lLADORAIESTUDIOSADELS PROCESSOSTÒXTILSNATURALS H/BERTURADELAlRAARTESANAL H)#ONCURSDEFERCORDELLDEPAUMA H)6#ONCURSDALLIOLI H%NTREGADEPREMISDELSCONCURSOS H4ANCAMENTDELAlRA H%SPECTACLETEATRALAMBLLUMS H -USCLADA POPULAR A LA 4AVERNA DELS !RTRESANS 0ATROCINA 0EIXATERIA 3UBIRATS H!CTUACIØMUSICAL

9.- Llicències d’obres. 0ER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS SAPROVEN LES SEGàENTS LLICÒNCIES DOBRES -ARIA4ERESA,LEIXÌ#OLOMÏ #*AUME3ABATÏ 2EHABILITACIØCUINAIFA ANA *OSEP-3UBIRATS3UBIRATS#-ONTSIÌ 3UBSTITUCIØPORTA %RNESTO6ENTURA-ARTÓ !V#ATALUNYA 3UBSTITUCIØPORTA *ERONI4AL3UBIRATS #-OLÓ 2EPARACIØTEULADAICUINAEXISTENT

10.- Factures i pressupostos %L0LEDELA#ORPORACIØPERUNANIMITAT!#/2$! ,APROVACIØDELESSEGàENTSFACTURES !MENA *ESÞS&ERRÏ ,LEIXÌ *ESÞS&ERRÏ ,LEIXÌ *ESÞS&ERRÏ ,LEIXÌ "EEP !SSESSORIA !BELLØ 7ANADOO "ELLOBÓ "ERNABÏ(IERRO 3ANTI3OLÏ -27 %DICIONSLA4ERRA )NSTALqLACIONS 3EBASTIAN 3, 0RINTEC LA3ÏNIA3, 24 3EGURETAT &ENSA%NDESA 7ANADOO #ONSORCI235 -ONTSIÌ #ONSORCI235 -ONTSIÌ #ONSELL#OMARCAL -ONTSIÌ #ONSELL#OMARCA -ONTSIÌ *ESÞS&ERRÏ ,LEIXÌMÛBILS!JUNTAMENT ENLLUMENATPÞBLIC REPARACIONSAIGUA REPARACIONS PESCATERIA#HALER MATERIALINF"IBLIOTECA NÛMINESMAIG LÓNIATELEFÛNICA CADIRESLLATADORES ROBAlRA MEGAFONIAESCOLES:%2 MISSATGERIA SUBSCRIPCIØ REPARACIONSENLLUMENAT CARTELLSPROV&IRA MANTENIMENTALARMA ESCOLES SUBMINISTRAMENTELÒCTRIC LÓNIATELEFÛNICA CÌNONMAIG RECOLLIDAMAIG

                    

    

               

 

 

 

  

  

    

 

  

 

 

*ESÞS&ERRÏ ,LEIXÌ )BERBANDA 2AMON"ENET !RASA #ONCEPCIØN3ANZ #ONCEPCIØN3ANZ #ONCEPCIØN3ANZ 4ELEFÛNICA 4ELEFÛNICA 4ELEFÛNICA 2EGISTREDE LA0ROPIETAT !BELLØ 4ELEFÛNICA 4ELEFÛNICA 4ELEFÛNICA 4ELEFÛNICA 4ELEFÛNICA 4ELEFÛNICA )NSTALqLACIONS 3EBASTIAN 3, !MENA 4ELEFÛNICA 4ELEFÛNICA 4ELEFÛNICA )#)#4 3! %.!4% 3#0 "LANQUET#HAVARRIA *OAQUIN* ,LEIXÌ3ANS #ARPINTERIA3UBIRATS *ESÞS&ERRÏ ,LEIXÌ *ESÞS&ERRÏ ,LEIXÌ *ESÞS&ERRÏ ,LEIXÌ #ARNISSERIA 4ERESA3UBIRATS #ARNISSERIA 4ERESA3UBIRATS -27 /l#OMPLET $/'# 0I×OL 2EPRESENTACIONS 3# #ENTREDEL,LIBRE I0APER $ERTO#HIP &ECSA 4AXI *UAN&CO #AMPANALS !GROFORESTAL DEL%BRE3, #REU2OJA,A3ÏNIA #REU2OJA,A3ÏNIA

FAROLA%RNESTO2ILLO CONNEXIØINTERNET AFASE:ONABASSA FESTESMAJORS MATERIALJORNADES DESRURAL MATERIALTRES4OMBS  CERTIlCATSREGISTRALS

       

       

CONFECCIØNÛMINES    ENLLUMENATPÞBLIC IPLA ABOUS MÛBILS!JUNTAMENT  CERTIlCATCOMPTADORPISCINA PROJECTEELÒCTRICPISCINA VALORACIØBASSES DESPLA AMENTS TANCAMENT#ENTRE#ÓVIC INSTAL/RDINADORS COMPTADORSAIGUA MANTENIMENT MATERIAL&ESTES-AJORS

        

                

          

                      

MATERIALTRES4OMBS MISSATGERIA MATERIALOlCINA ANUNCI MATERIALNETEJA MATERIALBIBLIOTECA MATERIALINFORMÌTIC CONSUMS lRA4AULADEL3ÏNIA

      

      

DESBROSSADORA FESTES DIADA:ER

 

 

          

         

  

11.- .- Precs i preguntes .ONHIHAN

BUS TROBADA GENTGRAN PROFESSORPLÌSTICA CURS TOMAAIGUA %RNEST2ILLO

)NOHAVENT HIMÏSASSUMPTESQUETRACTAR SAIXECALASESSIØESSENTLESHORES DELCONTINGUTDELAQUALSAIXECALAPRESENTACTADELAQUAL COMA3ECRETARI DONO FE


&AVARIUM CRÒNICA MUNICIPAL

ONSEM

!#4)6)4!43! -!3$%"!2"%2!.3

JUNY s3OPARDE3ANT*OANAL#ENTRE#ÓVIC

s0ONY%XPRESS(IHAUNARTICLEAMBFOTOSEN AQUESTAREVISTA

JULIOL

s#OMEN AMENTDELLLISCONETh#ASALDESTIUA-ASDE "ARBERANSv,ASEVADURADAVAESTARELMESDE*ULIOL I!GOST

s6IATGEDElDE#URSDEL#OLqLEGI4ERESA3UBIRATSDE -ASDE"ARBERANSAL/CEANOGRÌlCDE6ALÒNCIA

#OLÛNIESA#ARO

,,)3#/.%4

,LISCONET 


&AVARIUM

ONSEM

AGOST s&IRAh2ACØDELS!RTESANSv!RTICLES QUEFAREFERÒNCIA ALESlRESARTESANESIUNAALTRAALANOSTRAlRAh2ACØDELS !RTESANSv

#%,%"2!#)Ê$%,!3%4-!.!#5,452!,

4!,,%2$% 3/-"2%2%2)!

-OMENTDELAPRESENTACIØPERPARTDE#RISTINA#ARDONA IDEL4ÒCNICDE#ULTURAI4URISMEDE0INOLEREEXPLICANT ELSSEUSINICIS 


&AVARIUM

ONSEM

$IVENDRESD!GOST4ALLERDESOMBRERERIA FERBARRETS ACÌRRECDEL!SSOCIACIØ#ULTURAL DE0INOLERE)LLES#ANÌRIES %LMATEIXDIA TAMBÏVANFERUNAXERRADASOBRELASEVA ARTESANIA

6EIEMPREPARATELMATERIALPERCOMEN ARAFERBARRETS

ELPRINCIPALELEMENTPERFERUNBARRETSONLESMANS

ELPRINCIPALELEMENTPERFERUNBARRETSONLESMANS

6EIEMALAFOTOUNAMOSTRADEBARRETSJACONFECCEIO NATS 


&AVARIUM

ONSEM

$ISSABTE D!GOST6ISITAGUIADAPERLA4ORTOSA ÌRAB-UNTATGEDELAlRA)DENIT!CTE(OMENATGE ALSPASTORSDE-ASDE"ARBERANS $IUMENGE D!GOST)NAUGURACIØDELA)6&IRA DELS!RTESANSA-ASDE"ARBERANS(ORARIDELA lRADEAIDEAHORES $IMARTS D!GOST#ONFERÒNCIAACÌRRECDE*ORDI $UCH,ARAMADERIAALSPORTS ELCASDE-ASDE "ARBERANS

,ARAMADERIAALSPORTSTITOLDUNTREBALLMOLT INTERESSANT

,ACTEVASERCONDUITPERLAREGIDORADECULTURA#ELIA ,LEIXÌ

(/-%.!4'% !,30!34/23

!LGUNSDELSPASTORSDELPOBLEQUEHOSONEN LACTUALITATOHOHANSIGUT

0ASTORSDELPOBLE 

-OMENT DE LA #ONFERÒNCIA DE *ORDI $UCH PERSONA ARRELADAALPOBLEJAQUEDURANTUNATEMPORADAVAVIURE AL-AS


&AVARIUM

$IMECRES D!GOST#ONCERTACÌRREC DEL5NIØ-USICALDE-ASDE"ARBERANS

#/.#%24$% ,!"!.$!! ,!3%4-!.! #5,452!,

ONSEM

0RESENTACIØDEL#ONCERTPERPARTDELPRESIDENTDELENTITAT3ERGIO 'UIMERÌ

%LDIRECTORDELABANDAENPLENAACTUACIØ

-OMENTDELACTUACIØDEL5NIØ-USICALDE-ASDE "ARBERANS

%NTREGADELPREMIDELPERNILSORTEJAT
&AVARIUM

ONSEM

$IJOUS D!GOST'INCAMAJOVEALÌNTICCAMP DEFUTBOL#ANTADAD(AVANERESORGANITZATPER L!SSOCIACIØDE$ONES-ASOVERESIREPARTIMENT DECOCICREMAT

#!.4!$! $(!6!.%2%3

6ISIØENPERSPECTIVADELANITD(AVANERESALA #OOPERATIVA

,ESNOSTRESVEINES0ILII-ARISOLTAMBÏVANAJUDARAEN TRETINDREALAGENT

!CTUACIØDELGRUPD(AVANERES%LISALAPESIDENTAENSMOSTRAORGULLOSAELCOCQUE HANFETELSJOVESMASOVERSPERCOLqLABORAR


&AVARIUM

ONSEM

!LGUNSMEMBRESDELAJUNTADEL!SSOCIACIØDEDONES -ASOVERESPREPARANTLESBANDEJESDECOC

.OCALNIDIR HOQUEELCREMATFEIAUNPAMDEGOIG

,AGENTVACOLqLABORARMOLTAMBELSJOVES

.OESPODIAPERDREPUNTALESCOLTARELSNUMEROSDEL BINGO FETPELSJOVES

$IVENDRES D!GOST6ISITAAL/BSERVATORIDE2OQUETES %NAQUESTAREVISTAHIHAUNARTICLEDEDICATAAQUESTAVISITA 3OPARJOVEALAFRESCA$ISCO-ÛBILIFESTADELESCUMAALA MATINADA&ESTA4ROPICALDELSNOTANJOVES

&%34!42/0)#!, '%.4'2!.

!LAFOTOESPOTVEURELAPISCINADENITIALFONS LAGENTBALLANT 


&AVARIUM

ONSEM

,AMÞSICANOVAFALTARENTOTALANIT

,ABEGUDATAMPOCNOVAFERFALTAENTOTALANIT

$ISSABTED!GOST&ESTATROPICALJOVE 4IRADAALPLATAL#AMPDE4IRDELA0LANASSA "ITLLESALCAMPDEFUTBOL 4EATREACARRECDUNGRUPAMATEURDE-ONT"LANC 5NABONACOLLADEGENTNOTANJOVEVAFERLASEVA FESTAALAPISCINA

&%34!42/0)#!, */6%
&AVARIUM

ONSEM

4)2!$! !,0,!4

0ERSPECTIVAGENERALDELCAMPDETIRAELDIADELTIRAL PLAT

5NDELSPARTICIPANTSDELTIRALPLATENPLENAACTIVITAT

!LAFOTOVEIEMJUSTELMOMENTDELLLEN ÉMENTDELPLAT

")4,,%3!,#!-0 $%&54"/,

*UANI3ECUNDINOJUGUENAMBMOLTAFORÂ A
&AVARIUM

ONSEM

/CTAVII&ERNANDOTAMBÏCOMENCENLASEVATIRADA

*UANITONOPERDPUNTIAPUNTATOTESLESJUGADES

,EXPECTACIØDELSJUGADORSIEXPECTADORSÏSMÌXIMA

&ETA JOCACONSEGUIT

5NAPARTIMPORTANTDELJOCÏS LAPLANTADADELESBITLLES 0EPITOVEIEMALAFOTOQUEHO SAPFERMOLTBÏ
&AVARIUM

ONSEM

4%!42%3%4-!.! #5,452!,

%LGRUPDETEATREDE-ONTBLANCVAAGRADARMOLT LA PROVAÏSQUEAPESARDELFREDQUEFEIALAGENTVA AGUANTARlNSELlNAL

5NALTREMOMENTDELOBRAONAPAREIXLANOSTRAMASO VERADARREL#AROLINA

5NAHISTÛRIASIMPÌTICAIBENENTREMALIADAENSVATENIR PENDENTSTOTALANIT IAIXÛQUEELFREDERAMOLTIMOLTA PESARDESTARALMESD!GOST

5NADELESACTRIUSPRINCIPALSDELOBRAÏS#AROLINA "ERGELQUETOTSCONEIXEMMOLTBÏIQUEPERCERTHOVA FERMOLTBÏ 


&AVARIUM

ONSEM

!QUESTGRUPAMATEURDETEATREVASATISFERTOTESLES EXPECTATIVESCREADES

,ANITDELTEATREVASERUNANITGELADA

$IUMENGE D!GOST0ARCINFANTILALAPISCINA %XHIBICIØDEBALLIAERÛBIC "ALDANADAPOPULAR #INEMAALAFRESCA

%8()")#)Ê$% "!,,)!%2¼")# ,OBRADETEATREVAESTARMOLTDIVERTIDA UNEXEMPLE AQUESTDELAFOTO

ACTUACIØDELSMÏSPETITS5NMOMENTDELATARDAONBALLAVEN"ATUKA


&AVARIUM

ACTUACIØ(IP (OP'IMNAST6ELYUS

ONSEM

ACTUACIØDALGUNESJOVESDELPOBLE

"!,$!.!$! 0/05,!2

EXHIBICIØDSTEPS

"ONICAIMATGEGENERALDELEXPLANADADELACOOPERA TIVAENELMOMENTDELABALDANADA

"ALDANESPERTOTHOM 


&AVARIUM

ONSEM

$ILLUNS D!GOST0AELLA0OPULAR )ACONTINUACIØ"ALL

0!%,,! 0/05,!2

,AGENTCOMEN AAANARABUSCARLAPAELLA

,AGENTCOMEN AVAAPREPARAR SE

,ESBRASESIELFOCFANLASEVAFEINAAMBLARRÛS

,APAELLAESTÌJAACABADA ALAFEINA

)ALANITFESTA
&AVARIUM

$IMARTS D!GOST3ESSIØDEBALLDETARDAINIT $IMECRES D!GOST/BSERVACIØDESTELSAL#AMP DEFUTBOL TAMBÏHIHAUNARTICLESOBRE LOBSERVACIØDESTELS

ONSEM

.)4 $!342/./-)!

4OTSELSAPARELLSPREPARATSPERGAUDIRDUNANIT ESPECIAL

$ORA MEMBREDEL'RUP!LDEBARANDELA3ÏNIAENFO CANTELSOlSTICATTELESCOPIQUEVAPERMETREUNAVISIØ CLARADELSESTELSIALGUNPLANETA $IUMENGE D!GOST-ARXA6ERDA ORGANITZADA PER'%-!.

,A GENT VA GAUDIR DUNA NIT D!GOST AMB MOLT BONA TEMPERATURA I MIRANT AL CEL UNA MOLT BONA COMBINACIØ

-!28!6%2$!

&OTODELGRUPQUEVAREALITZARLAMARXAVERDAAMBVISTAPANORÌMICADELAVALL 


&AVARIUM

ONSEM

15%(!0!33!4-»3

,ESDONESDELCARRER3ANT!NTONIESTANPREPARANTELMENJAR

#!22%23!.4!.4/.)

!QUESTATAULAFAUNPAMDEGOIG,AFESTAVACONTINUARAMBMOLTAMARXA


&AVARIUM

ONSEM

!#45!#)Ê !46 $5.-!3/6%2

/"2%3!,%3',%3)!

)MATGEFRONTALDELESGLÒSIAA-ASDE"ARBERANSUN COPlNALITZADESLESOBRESTIF

5NAALTRAIMATGEAQUESTAVEGADADELFONSDE LESGLÒSIATAMBÏALlNALITZARLESOBRES HAQUEDAT REALMENTBONICA*AFEIAFALTA

SETEMBRE s#ELEBRACIØDELADIADADE#ATALUNYA

OCTUBRE s#ASTANYADA
&AVARIUM

ONSEM

NOVEMBRE s%LECCIONSALA'ENERALITAT

DESEMBRE s0ARCDE.ADALPELSXIQUETS s#ELEBRACIØDELESFESTES.ADALENQUES 3OPARDE&ID!NYAL#ENTRE#ÓVIC 


&AVARIUM

ONSEM

NATURA

$%3#/"2).4%, ./342%%.4/2. DAGOSTDE SONLESDELMATI ESDORMBÏAMBLAFRESQUETADELAMATINADA PERÛELDES PERTADORCOMENSAASONARINSISTENMENT QUEPASSA!(%SVERITAT AVUIMHEDELLEVARDHORA HEM QUEDATAMBL/CTAVI EL*OAN-ARIA 2ICARDO JO*OSEP ALESPERFERUNAPETITAEXCURSIØPELSVOLTANTS DEPOBLE AVEUREQUEHITROBEMIQUEENSEXPLICAL/CTAVI

%MFAIGUNADUTXARÌPIDAIPREPAROLENTREPA PERSINECESSITEMRECUPERARFORCESDURANTELMATÓ#REUOEL POBLE LAGENTJAVEDECOMPRARELPA ENSSALUDEMTOTARRIBANTJAALShBRANCALSDELSPISOSv LLOCONHEM QUEDAT ALLÓJASÏSPERENEL*OAN-ARIAIL/CTAVI IMENTREARRIBOJAVETAMBÏEL2ICARDO*AHISOMTOTS ANEMACOMENSARLANOSTRAhPETITAAVENTURAvDELDIA0UGEMALCOTXEDE*OAN-ARIAIENSENANEMPER LACARRETERADELA3ÏNIAlNSALCAMÓDEL0ORT ENTREMPERAQUESTCAMÓ CREUEMPELSDOSBARRANCSIARRI BEMlNSALARJUPET AQUÓENSATUREM.OMÏSENTRARTROBEM%34%0!#ASTELLÌ*!2! #)3453,5$5 .)&%253 QUEmOREIXDESDE LABRILlNSALJUNY3IBEACTUAL MENTELSEUUSRESTALIMITATA LAPERFUMERIA ANTIGAMENTSEN FEIA UNA ESPÒCIE DUNGàENT QUEESFEIASERVIRPERLESHÒR NIESILESROMPUDES

4AMBÏ I VEIEM -!2$5)8 #AST -!9/2!.! /2)'!.5- -! */2!.! QUE mOREIX AL COMENSAR LESTIU!QUESTAESUNAESPÒCIEORI GINARIADE8IPREIDEL3UDD!NATÛLIA 4URQUIA %LMARADUIXTÏPROPIETATS DIGESTIVESICALMANTS EVITALESmA TULÒNCIESIELMALDECAPITAMBÏES FASERVIRPERCONTRARESTARDESORDRES MENSTRUALS
&AVARIUM

ONSEM

4OT SEGUIT PASSEM PER LA CARROVERA DE h-ARCOS DE LA -ADRINAv CONTI NUEMPELhCORRALD5LLETSv

AQUIHITROMBEMEL-!4!0/,,#ASTELLÌ4/26)3 #/ $!0(.%'5)$)5- mOREIXALESTIUIALATAR DORIESCRIAENRIBASSOSYBARRANCS ENELSLLINDARS DEL BOSC EN LES MUNTANYES POC ALTES DE TOT EL PAÓS%STRACTADUNPURGANTTANTFORTQUEELSEUUS NOESRECOMANABLE$EFETL/CTAVIENSCOMENTA QUEELSEUBROUESFEIASERVIRPERPESCAR

#ONTINUEMUNPOCMÏSITROBEMEL-!.2/")/-!,25")#AST-!225")/ -!225")5-65,'!2% QUEmOREIXENPRIMAVERAIESTIUAPARTIRDELMESDEMAIG%SCRIAALCOSTATDELSCAMPS CAMINSIRIBASSOS ALPEUDELESPARETSDETOTALA0ENÓNSULA$ESDEMOLTANTICAQUESTAPLANTAHAESTATUTILITZADAPERLES AFECCIONSDELAPARELLRESPIRATORI
&AVARIUM

ONSEM

!RRIBEM A LA 0UNTA DEL MORRAL BRU I VEIEM EL h#ORRAL DE LA TRUJAv !QUI HI TROBEM %30)'/, #AST %30,)%'/ ,!6!.$5,! 30)#! &LOREIX A LESTIU A PARTIR DEL MES DE JUNY %S CRIA EN TERRENYS PEDREGOSOS AMB POCA MATÒRIA ORGÌNICA DE TOT EL 0IRINEU AIXÓ COM EN ALGUNES MUNTANYES PROPERES I LES QUE SEPAREN !RAGØ I #ATALUNYA DE LANTIC REGNEDE6ALÒNCIAOSIGUIALNOSTRE0ORT ,AmORGUARDADAENBORSESSUTILITZAPER AROMATITZARCALAIXOS ARMARISILAVABOS

3EGUIMSENDERETAAMUNTYTRO BEM3/#!22%,,,!5.!%! #%26)#/2.)3 6IUAPROPDEL MARIDEZONESROCOSES%LSEU NOMLHIVEPERLAFORMADELES BRANQUESESPINOSESQUERECOR DENVAGAMENTUNESBANYESDE CÒRVOL ,/CTAVI ENS COMENTA QUEELSHIAGRADAMOLTALSANI MALS
&AVARIUM

ONSEM 4AMBÏIVEIEM%30!22%'5%2!#AST %30!22%'5%2! !30!2!'53/&&) #).!,)3 QUEmOREIXALAPRIMAVERA%S SOL TROBAR MAJORITARIAMENT A PROP DELS HORTSILESZONESBENABONADES

*UST AL COSTAT PODEM VEURE EL #!2$ 0!.)#!, #AST #!2$/ #/22%$/2 %29.')5- #!- 0%342% QUEmOREIXALMESDEJUNYYDURANTBONA PART DE LESTIU %S CRIA A RIBASSOS I TERRENYS NO CONREATS DE TOT EL PAÓS DEL DE EL NIVELL DEL MAR lNSALMILMETRES3EGONSENSDIUL/CTAVIDELA mORDEL#ARD0ANICALLESABELLESHIFANUNADELES MILLORSMELSQUEHIHA

4OTCAMINANTCAMINANTARRIBEMENVISTESAL0ANY DE2OCABRUNAALCOSTATDELA-OLALA"OTA!QUIHI TROBEM ').%"2% CAST %.%"2/ *5.)0%253 #/--5.)3 QUE mOREIX A LA PRIMAVERA I ES CRIA ENZONESONLAVEGETACIØPOTENCIALESLAROUREDA I SEL POT TROBAR EN BOSCOS MATOLLARS I PRATS ,/CTAVIENSEXPLICAQUELESBOLETESESFEIENSERVIR PERCURARLESBERRUGUESITAMBÏSELESMENJAVEN MOLTBÏLESGRIVES
&AVARIUM

ONSEM

#ONTINUEM CAMINANT PARALLELS AL BARRANC DELS ESTRETS TOT ARRIBANT AL #ANAL DE -AMON ON HI PODEM VEURES UNA PETITA CONSTRUCCIØ DERRUIDA AQUI HI PODEM VEURE 3%.),, CAST #!»):! 02!'-)4%3!5342!,)3 mOREIXALESTIU I A LA TARDOR ESTÓPICDEZONESHUMIDESIESMOLTPREUAT COMhPASTOvPERALBESTIAR

4AMBÏITROBEM3%0%,,CAS"2%#).! "2%:/ #!,,5.!65,'!2)3 &LOREIXENPLEESTIUALES ALTURES DEL 0IRINEU I DE SETEMBRE EN ENDAVANT A LESTERRESMESBAIXES%SCRIAPELSROQUERSATOTA LAPENINSULA,/CTAVIENSEXPLICAQUETAMBÏLES ABELLESHIFANMELDELASEVAmOR PERÛAQUESTANO ESDELESMILLORSJAQUEESUNPOChCOENTAv 


&AVARIUM

ONSEM 4OTSEGUITVEIEMALPEUDUNACARRASCAUNAVENC DONL/CTAVIENSCONTAQUEUNCOPIVARESCATAR UNANIMALQUEHIHAVIACAIGUT3EGUIMPERLASEN DERAQUETENIMINDICADAENROIG CREUEMELBA RRANCIARRIBEMAUNTRO QUEESD!NTONIOLA0LA A I AMUNT AMUNT SEGUINT COM PODEM A L/CTAVI ARRIBEMAUNhFOGUERALv !QUITROBEM-!$5)8%2%3"/2$%3CAST#). #/%.2!-! 0/4%.4),,! 2%04!.3 QUE mO REIXAPARTIRDELMESDABRILENCLIMESATEMPERATS I SEGUEIX LA SEVA mORACIØ lNS A LA TARDOR ES SOL CRIAPERTOTALAPENÓNSULATRETDELSLLOCSMESALTS !RADONEMMITJAVOLTAIENSENTORNEMPELMATEIX LLOCPERONHEMVINGUT6EIEMALGUNES-!4)33%3 CAST ,%.4)3#/ 0)34!#)! ,%.4)3#53 mO REIX ELS MESOS DABRIL I MAIG I FRUCTIlCA A LA TAR DOR%STROBAENBOSCOS JUNTAMENTAMBLALZINA A LINTERIOR I AMB EL GARROFER O EL MARGALLØ CAP A LACOSTA%NLLOCSQUENOSIGUINMASSAFREDS%NS CONTAL/CTAVIQUEAQUESTARBUSTFAUNGRANET EL hGENTISCLEvQUEELSHIAGRADAMOLTALESCABRESI A LES OVELLES 4AMBÏ HI VEIEM !2).*/,3 CAST :!2:!0!22),,! 3-),!8!30%2!

QUEmOREIXBENENTRATLESTIUIDONAELSSEUSFRUITS ALATARDOR ESTROBENENELSMATEIXOSLLOCSQUELA MATISSA I EL SEUS FRUITS TAMBÏ SON MOLT PREUATS PELBESTIAR 0ER TOT ARREU ANEM VEIEN UN DELS ARBUSTOS MES CARACTERISTICSDAQUESTAZONA IUNDELMITJANDE LECONOMIAMASOVERADURANTMOLTTEMPS EL-!2 '!,,/ CAST0!,-)4/ #(!-!%2/03 (5-) ,)3 AQUEST ARBUST mOREIX A LA PRIMAVERA I QUAN COMENSEMAPARLARAMBL/CTAVIDELAPAUMA LA VERITAT ES QUE NO LI PAREN DE SORGIR ANECDOTES I RECORDSDELASEVAINFANTESA AQUESTARBUSTESTA PLENAMENTARRAIGATAMBLAIDIOSINCRASIADELNOSTRE POBLE
&AVARIUM

ONSEM

$ESPRÏSDUNABONAESTONACAMINANT ENSVEDEGUSTALSQUATREFERUNAPETITAPAUSAPERESMORZAR ENS RELAXEMUNAMITJAHORETAPERRECUPERARFORCESICOMENTARUNPOCELQUEAESTATLAEXCURSIØlNSARA5N COPRECUPERADESLESFORCESENSENTORNEMUNAESTONAMESENVISTESALA-OLADELA#ARROVERA BAIXEM ALBARRANClNSLA&ONTDELA,LUISA QUEACTUALMENTESTASECA

-IRANTCAPAMUNTALPANYHIPODEMVEUREEL4% 2/15³CAST4%$%!2!'/. *!3/.)!',5 4)./3! mOREIX DES DE EL MES DE JUNY lNS A LAGOSTDEPENENDELALTURAONESTROBI%STROBA ENTREELSFORATSDELESPEDRESCALCARIESATOTEL0I RINEU 3ERRA.EVADAIENGENERALREPARTITPERTOTA LAPENÓNSULA%LSEUUSESPREUATCOMADIGESTIU

$EVEGADESLANATURALESAÏSCAPRIXOSAISINOMIREULAFORMADELABRANCADAQUESTARBRE 


&AVARIUM

ONSEM

!LPANYTAMBÏIPODEMVEUREUN#52/.9%2CAST'5),,/-/ !MELANDRIEROVALIS QUEmOREIX ALAPRIMAVERAIESTROBAENLLOCSPEDREGOSOSIMUNTANYENCS MAJORITARIAMENTCALCARISDESDEL0I RINEUlNSA!NDALUSIA$AQUESTARBREENSDIUL/CTAVIQUESHIFEIENLESVERGUESAMBLESQUEES VERGUEJAVALALLANA4AMBEESPODIAFERSERVIRPERhREBAIXARLASANGv

4ORNEMAPUJARADALT lNSALCAMI IUNALTRECOMAMUNT AMUNTlNS ARRIVAR A LA COVA DE LA CARROVERA ONHIPODEMTROBARUNALTRAHERBA MOLT PREUADA EL 0/,)/, CAST 0/,%/ -%.4! 0/,%')5- 1UEmOREIXALENTRARALESTIUISE GUEIX LA SEVA mORACIØ lNS LA TAR DOR6IUALLOCSUNAMICAHUMITS SOVINT A LES VORES DE BASSES O TORRENTS PERÛ TAMBÏ EL PODEM TROBAR A CAMPS DE SECÌ %S UNA PLANTAMOLTCONEGUDA AROMÌTICA IQUEESFASERVIRPERUSOSALIMEN TARISOMEDICINALS 5NCOPARRIBATSlNSAQUÓ LIDIEMA L/CTAVIQUEPERAVUIJAENJAPROU QUE NO hENS SENTIM LES CAMESv PEROQUEENSHOHEMPASSATMOLT BÏIUNALTREDIAVOLEMTORNARAFER UNA ALTRA EXCURSIO PER DESCOBRIR UNPOCMESELNOSTREENTORN
&AVARIUM

ONSEM

,%3#/,!)%,./342%%.4/2. %LPASSATDIADOCTUBRELALUMNATDE#ICLE-ITJÌ I3UPERIORDELANOSTRAESCOLA VAPARTICIPAREN UNAh!CTIVITATD%DUCACIØ!MBIENTALv !QUESTAACTIVITATCOMPTAVAAMBLACOLqLABORACIØ DEL!JUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANSIEL 0ARC.ATURALDELS0ORTSICONSISTIAENVEURE LALLIBERAMENTDEQUATREVOLTORSJOVESRECUPERATSALA ZONADELS0ORTS

,A46TAMBÏHIVASERPRESENT!LGUNSNOISINOIES DELESCOLAVANPODERSORTIRALPROGRAMA)NFO+DEL #ANALIVANEXPLICARLESSEVESVIVÒNCIESATOTA LAUDIÒNCIA%LSMITJANSDECOMUNICACIØESCRITSDELA NOSTRACOMARCA TAMBÏESVANFERRESSÛDELSFETS

%SVAREALITZARMOLTAPROPDELA#OVADEL6IDRE AL "ARRANCDELA6ALL ,ASORTIDAVASERPOSSIBLE GRÌCIESALSDOSVEHICLES QUEVAPOSARADISPOSICIØDELESCOLA EL0ARC .ACIONALDELS0ORTSITAMBÏALACOLqLABORACIØDELA FAMÓLIA,LEIXÌ "EL QUEVAAFEGIRUNTERCERVEHICLE PERPODERTENIRCABUDATOTLALUMNATDELSCICLESMITJÌ ISUPERIOR %LSDOSTÒCNICSDEL0ARC.ATURALVANFERUNES EXPLICACIONSMOLTPLANERESIADEQUADESPERALSALES NOSTRESNOISINOIES%NTOTMOMENTVANTENIRCURADE NOSALTRESIVANSERMOLTAMABLES%LNOSTREAGRAÕMENT PERAELLS

6ASERUNASORTIDAMOLTINTERESSANTIDIDÌCTICA 6AMVISITARLA#OVADEL6IDREIVAMPODERVEURE LALLIBERAMENTDELSVOLTORS$ESDELESCOLATANT ELPROFESSORATCOMLALUMNATLAVALOREMMOLT POSITIVAMENT *OSEP#ODINAI#ARLES"LANCHMESTRESDEL#%)0 4ERESA3UBIRATSI-ESTREn-ASDE"ARBERANS
&AVARIUM

ONSEM

EXCURSIÓ

%8#523)Ê!,! #/6!0).4!$! 5NDIADEVACANCESDAGOST EMVAIGAFEGIRAUNA SORTIDAQUEJAFEIAUNSANYSQUEESTAVAPENDENT%N PRINCIPIHAVIENDANARAL!IROSALA#RISTINA LA0EPITA I*OANDEL-ACODEGUIA0ERÛVANCANVIARLARUTA JA QUEUNACOSAÏSLAINTENCIØILALTRALAREALITAT 6ASERUNMATÓMOLTENTRETINGUT,OTIO*OANDEL-ACO ENSVAEXPLICARMOLTESCOSES%NSVAENSENYARELS NOMSDELESROQUES VAMBEUREALAFONTDELA#OS TETADELS$OLORS IDESPRÏSDUNESQUANTESPARADES IUNESQUANTESEXPLICACIONSVAMARRIBARALA#/6! 0).4!$!0ERAMIVASERUNASORPRESA NOHIHAVIA ESTATMAIIEMVAAGRADARMOLT3HIESTAVATANBÏALLÓ ENAQUELLAFRESQUETAIAQUELLATRANQUILqLITAT)ALLÛMÏS CURIØSÏSQUEENLASEQUERAQUEHIHAVIAAQUESTESTIU ATOTARREU ALLÓESTAVATOTHUMIT lNSITOT HIHAVIAUN DEGOTEIGDAIGUACONTINUQUESORTIADELESROQUES

1UANESTÌVEMDETORNADA JAESPREPARAVALAPRÛXI MA QUEENCARANOSABEMQUANSERÌ PERÛESPEREM QUESIGUIAVIAT)LOTIO*OANDIUhSITARDEMTANTA ANAR HICOMESTA POTSERLLAVORSNOVOLDRÏVINDREv 3INOHIHEUESTATMAI ANEU HI USAGRADAR̳SUNA EXCURSIØSUAUIMOLTBONICA #OMLAMAJORIAJASABEU LACOVA0INTADAESTROBAAL BARRANCDE,LORET0OTSANARENCOTXElNSPASSATS ELSCORRALSDEL8ARNEGO!LLÓALBARRANCETTROBESDOS SENDERS UNQUEVAAL2ACØDEL-OROILALTREQUEVAA LACOVA0INTADA%LCAMÓSHAARREGLATRECENTMENTPEL 0ARC.ATURALDEL0ORTS

!LLÓENSVAMFERFOTOS ENSVAMASSEUREUNAESTONA IVAMAPROlTARPERMENJARQUATREPERETESQUEPOR TÌVEM,OTIO*OANENSEXPLICAVAQUEELLHIHAVIA PASSATMOLTESNITSENAQUELLACOVA1UANELLERAPETIT ELSEUPARELENVIAVAAPASTURAR HILARABERA)ELLQUE ALESHORESTENIAANYS RECORDAVAQUELIFEIAPOCA GRÌCIADORMIRALLÓTOTSOL

#OVAPINTADA

*OANDEL-ACOAMBUNGOTQUEPORTAVA DECASAPERBEUREALAFONT

3USANA#ARDONA 


&AVARIUM

ONSEM

CIÈNCIA

/"3%26!#)Ê !342/.Ê-)#! )NCLOSAENLA3ETMANA#ULTURALDELMESD!GOST ESVA REALITZARUNAOBSERVACIØASTRONÛMICAGUIADAPER$ORA &UENTES MEMBREDEL!SSOCIACIØ!STRONÛMICADE ,A3ÏNIA,APARTICIPACIØDELAGENTDELPOBLEVASER FOR APOSITIVA%SVANARRIBARAPRESENTARUNAVINTENA DEPERSONESINTERESSADESENAQUESTAACTIVITAT&INS ITOT UNPARTICIPANTVAAPORTARELSEUTELESCOPIPER FACILITARLOBSERVACIØ ,ESCONDICIONSMETEOROLÛGIQUESVANSERLESADEQUA DESIPERMETERENELDESENVOLUPAMENTDELOBSERVACIØ SENSECAPCONTRATEMPSENCARAQUEAQUESTAVA VEURESUNAMICADESLLUÕDAPERLEXCÏSDECONTAMINA CIØLUMÓNICADELPOBLE

!NIMOATOTSELSINTERESSATSABADARUNAESTONAPER LESINNUMERABLESPÌGINESDASTRONOMIAQUEESPODEN TROBARENLAWEB³SREALMENTEXTRAORDINÌRIALAINFOR MACIØQUEESPOTACONSEGUIR

%NLAlGURAESTANREPRESENTADESALGUNESDE LESCONSTELqLACIONSQUEVAMPODERIDENTIlCAR,A COLqLABORACIØDELAMONITORAVASERIMPRESCINDIBLE PERACONSEGUIR HO6ANSERDEXTRAORDINARIINTERÒS LESSEVESEXPLICACIONS0EREXEMPLE ENSVAMPO DERASSABENTARQUEUNADELESESTRELLESQUEFORMEN LA/SA-ENORÏSREALMENTUNSISTEMADOBLEDEDOS ESTRELLESQUEPODENSEROBSERVADESSIESTÏUNABONA VISTAOQUELAGALÌXIA!NDRÛMEDA LAMÏSPROPERAALA NOSTRA6IA,ÌCTIA ÏSVISIBLEDARRERELACONSTELqLACIØDE #ASIOPEA4AMBÏENSVAFERCINCCÒNTIMSDEDIVERSOS OBJECTESQUEESTROBENAL5NIVESESTRELLESMOLTMÏS PETITESQUE,A4ERRAPERÛIMMENSAMENTPESADESO ESTRELLESGEGANTINESTANGRANSCOMTOTEL3ISTEMA3O LAR RADIOGALÌXIES QUASARS NEBULOSES FORATSNEGRES #OMVADIRUNASTROFÓSIC L5NIVERSÏSMÏSESTRANY DELQUEENSPODEMARRIBARAIMAGINAR .OHEPOGUTRESISTIRLATEMPTACIØDAFEGIRUNESFOTOS OBTINGUDESPELTELESCOPIESPACIAL(UBBLEQUEHETRO BATENLAPÌGINAWWW!STRONOMIACOMD)NTERNET ,AFOTOMOSTRAUNAPARTDEL5NIVERS LAMÏSALLUN YADAQUESHAPOGUTACONSEGUIRlNSARA3ANOMENA #AMP5LTRAPROFUNDDEL(UBBLE#ORRESPONAUNA REGIØSITUADAAL3UDDELACONSTELqLACIØD/RIØIQUE AMBELSTELESCOPISSITUATSATERRASAPRECIACOMUNA BUIDOR%SPODENCOMPTARUNESGALÌXIES QUEESTROBENAUNADISTÌNCIADEUNSMILIO NSDANYS LLUM!IXÛSIGNIlCAQUEESTEMOBSERVANT COMERAAQUESTAREGIØDEL5NIVERSFAMILIONS DANYS QUANNOMÏSTENIAUNATERCERAPARTDELEDAT ACTUAL

&OTO #AMP5LTRAPROFUNDDEL(UBBLE
&AVARIUM

ONSEM

ASTRONOMIA

6)3)4!'5)!$!! ,/"3%26!4/2)$% ,%"2% %L#ENTRED%STUDISh,O,LISCØvVAORGANITZAR DINSDEL MARCDELA3ETMANA#ULTURALD!GOST UNAVISITAGUIADA AL/BSERVATORIDEL%BRE ,APARTICIPACIØVASERMOLTSATISFACTÛRIAAMBUNNOM BRETOTALDEASSISTENTSQUÒDEMOSTRALINTERÒSQUE DESPERTALACIÒNCIAENLAGENTDELPOBLESEMPREOBERTA AADQUIRIRNOUSCONEIXEMENTS ,/BSERVATORIDEL%BREÏSELPRIMERCENTREDERECERCA DELESNOSTRESCONTRADES%STROBAENLAPOBLACIØDE 2OQUETESIVASERFUNDATELPERLA#OMPANYIADE *ESÞS!CTUALMENTREPAPORTACIONSDEDIVERSOSORGA NISMESPÞBLICSIPRIVATS,ANYPASSATESVANCELEBRAR ELSANYSDELASEVAINAUGURACIØ,ASEVAIMPOR TÌNCIARAU ENTREALTRESCOSES ENLAGRANQUANTITATDE DADESQUEHAANATRECOLLINTALLLARGDELASEVADILATADA EXISTÒNCIA !QUESTES SÒRIES TAN LLARGUES SØN IMPRES CINDIBLES PER ENTENDRE CANVIS MOLT LENTS QUE ES PRO DUEIXENENLANATURA0EREXEMPLE LESDADESRECOLLIDES ENL/BSERVATORIPERMETENAlRMARQUELATEMPERATURA MITJANA DEL PLANETA EN LES NOSTRES CONTRADES HA ANAT AUGMENTANTALLLARGDELSEGLEPASSAT

FÒRICA LASECCIØMAGNÒTICA LASECCIØMETEOROLÛGICAI LASECCIØSÓSMICA ,AVISITA DUNADURADADEH VACONSISTIRENFERUN RECORREGUT PER LES SECCIONS SÓSMICA METEOROLÛGICA I SOLAR ,ASECCIØSÓSMICAESTÌUBICADAENUNEDIlCIQUECONTÏ DOS SISMÛMETRES OPERATIUS I UN FORA DE SERVEI UTILIT ZATPERlNALITATSDIDÌCTIQUES%LSSENSORSDELSSISMÛ METRES ES TROBEN EMPLA ATS A SOTA DE LEDIlCI I A LA VESSANTDE-ONT#ARO,ASENSIBILITATDAQUESTSAPA RELLS ÏS TAN GRAN QUE PODEN DETECTAR TERRATRÒMOLS DE QUALSEVOLLLOCDELA4ERRASEMPREQUEAQUESTSSIGUEN DE SUlCIENT INTENSITAT 4AMBÏ HAN DETECTAT LES ONES SÓSMIQUES QUE ES PRODUEIXEN EN LES PROVES NUCLEARS REALITZADESPELSXINESOSOLESPETITESVIBRACIONSDELES MUNTANYESCAUSADESPELVENT

,/BSERVATORIESDEDICAALESTUDIDELSFENÛMENSNATU RALSQUEINTERCONNECTENEL3OLAMBLA4ERRA0ERAIXÛ CONSTADESECCIONSLASECCIØSOLAR LASECCIØIONOS

,INVESTIGADOR3ANTI-AR ALDONANT NOSLABENVIN GUDADAVANTDELPAVELLØSÓSMIC 

%XEMPLEDAPARELLQUEENSEXPLICACOMESTRANSMETEN LESONESDUNTERRATREMOL


&AVARIUM

%XEMPLEDETERRATREMOL ,A SECCIØ METEOROLÛGICA CONSTA DE DOS CASETES ME TEOROLÛGIQUES ON ES TROBEN DIVERSOS INSTRUMENTS DE PLUVIÛMETRES ANEMÛMETRESIUNPETITEDIlCIQUECON TÏELSBARÛMETRESIINSTRUMENTALELECTRÛNICENCARREGAT DE RECOLLIR I EMMAGATZEMAR LES DADES #ADA HORES UN OPERARI PREN NOTA DAQUESTS PARÌMETRES METEORO LÛGICSIELSREMETAL)NSTITUTO-ETEOROLØGICO.ACIONAL ,ASECCIØTAMBÏTÏDIVERSINSTRUMENTALENCARREGATDE DETERMINARLACONTAMINACIØATMOSFÒRICADELAIRE

ONSEM

,ASECCIØSOLARESTÌSITUADAENUNEDIlCIONESDES TAQUENGRANSCÞPULESQUEPROTEGEIXENELSTELESCOPIS %L PRIMER TELESCOPI OPERATIU ÏS UN REmECTOR 3CHMIDT UTILITZATPRINCIPALMENTPERlNSDIDÌCTICS%LSEGONTELE SCOPIÏSUNREFRACTORALQUÒSHAINSTALqLATUNACÌMERA ##$ EN EL FOCUS DE LOCULAR I QUE SENCARREGA DE FER UNSEGUIMENTDIARIDELACTIVITATDEL3OL!MBLANÌLISI DAQUESTESIMATGESESDETERMINAUNPARÌMETREINDICA TIUDELACTIVITATSOLARANOMENAT.OMBREDE7OLF3HA POGUTDESCOBRIRQUEEL3OLPASSAPERUNCICLEDEMÏSA MENYSACTIVITATCADAANYS3EMBLASERQUEAQUESTS CICLESINmUEIXENENLESCALFAMENTDELA4ERRA

6ISTAGENERALDELÌREADEMETEOROLOGIA 0AVELLØSOLARAMBLESDOSCÞPULESQUEALBERGUENELS TELESCOPIS

#ASETAMETEOROLÛGICAAMBLHIGRÛMETRE 


&AVARIUM

ONSEM

0ERlNALITZARLAVISITA ELGRUPVAPODERACCEDIRALEDIlCI PRINCIPAL DE LOBSERVATORI ON HI HAN EXPOSADES DIVER SESMAQUETESDELINSTRUMENTALDEL/BSERVATORI PA NELLSEXPLICATIUSDELSFENÛMENSESTUDIATSENELCENTREI FOTOSASTRONÛMIQUESREALITZADESTAMBÏALOBSERVATORI #OMACURIOSITAT ALMIGDELASALASHAREPRESENTATUNA BRÞIXOLAQUEINDICALADIRECCIØDELPOLNORDMAGNÒTIC TALCOMESTROBAVAENEL ENELIENEL %SPOTCOMPROVARQUEELPOLMAGNÒTICVACANVIANTDE POSICIØALLLARGDELTEMPSFENOMENQUEREPELNOMDE VARIACIØSECULAR

0ART DEL GRUP ATENENT LES EXPLICACIONS A LA SALA DELS SISMÛGRAFS

0AVELLØ,ANDERER!LTERRAESTROBAASSENYALATCOMHAANATVARIANTLAPOSICIØDELPOLMAGNÒTIC ENELSDARRERSANYS 


&AVARIUM

4ELESCOPISOBSOLETSDEGRANSDIMENSIONSSUBSTITUÕTS PERDALTRESMÏSMODERNS

ONSEM

4ELESCOPIACTUALQUEREEMPLA AALSANTERIORS

4ELESCOPI3CHMIDTDEGRANCAMPPERFERELSEGUIMENTDASTEROIDES
&AVARIUM OFICIS

ONSEM

0!34/23$!2! )!"!.3

%LPASSATDIADAGOSTDELALESDELANITVA TENIR LLOC AL RECINTE DE LA COOPERATIVA DINS DELS AC TES ORGANITZATS PEL )6 2ACØ DELS !RTESANS UN HOME NATGEALSPASTORSVIUSDE-ASDE"ARBERANS%NGUANY SENCETAVA UNA SECCIØ DINS DE LA &IRA ANOMENADA EL 2ACØDELS0ORTSIQUEPRETÏNSERUNESPAIONTINGUIN CABUDA ELS OlCIS RELACIONATS AMB EL 0ORT ,ACTE VA ESTARPRESENTATPER*ORDI$UCH GEÛGRAFMOLTVINCULAT ALPOBLE ILAREGIDORADECULTURA#ÒLIA,LEIXÌ4OTSEGUIT USOFERIMUNEXTRACTEDELARECERCAQUEESVAPORTARA TERMEPERDIFERENTSPERSONESDELPOBLE0EPITA#ARDO NA -ONTSE'ELLIDA 0ILI,LEIXÌ °LEX1UEROL -ARIA*OSÏ 1UEROL #ELI2OYO 0EPA3UBIRATSI#ARME4AL !GRAÕMLACOLLABORACIØDE*ORDI$UCHENLORGANITZACIØ I PER LA SEVA CONFERÒNCIA h,A RAMADERIA ALS 0ORTS EL CAS DE -AS DE "ARBERANSv ,A PRESENTACIØ DAQUES TREBALL VA TENIR UNA GRAN RESSÛ ENTRE EL COLLECTIU DE PASTORSIALlNALITZARESVAOBRIRUNINTERESSANTDEBAT ENTRELABANSILARADELPASTOREIG ,AMÏSSINCERAGRATITUDPERTOTSELSPASTORSILESSEVES FAMÓLIES QUE ENS VAN FACILITAR LA TASCA DE RECOLLIDA DE DADES I QUE ENS VAN DEIXAR PART DEL SEU EQUIPAMENT PERTALDEPODER LOEXPOSARAL2ACØDELS!RTESANS%NS QUEDAPENDENTRECOLLIRLESDADESDE*OSÏ,LEIXÌ3UBI

RATS RESIDENTALA'ALERA IPERTANYENTAUNANISSAGADE PASTORSIMPORTANTA-ASDE"ARBERANS 0%0)4/ !$%,, ,,%)8° VA NÏIXER EL A -AS DE"ARBERANSONSEMPREHAVISCUT,ASEVAPROFESSIØ PRINCIPALHAESTATSERPASTOR JAALÏSADIRQUAN TENIA ONZE ANYS ES VA QUEDAR SOL AL 0ORT AMB LA RA BERA(ASIGUTPASTORlNSLASEVAJUBILACIØ LANY 3ERPASTORÏSLOlCIDELASEVAFAMÓLIAHOVASERELSEU IAIO PARE I GERMÌ HA FET DE PASTOR TANT PER COMPTE PROPICOMLLOGAT6ACOMEN ARSENTPASTORAL0ORTIAL VABAIXARALAPLANACONCRETAMENTALAMASADA DEL#ARRASCAL ELLNOMATAVAELSANIMALSELSVENIAALS CARNISSERSDELPOBLEIDEFORA

0!#/!$%,,35")2!43VANÏIXERELA-AS DE"ARBERANSONSEMPREHAVISCUT VAFERDEPASTORDE SUPORT COM ELL MATEIX ENS DIU lNS APROXIMADAMENT EL 4ANT A LA FAMÓLIA PATERNA COM MATERNA HI HA PASTORS I EL SEU PARE VA SER SEMPRE PASTOR ÏS A ELL A QUI AJUDAVA !CTUALMENT DES DAPROXIMADAMENT EL TÏCABRESIOVELLESAMBUNINTÒRVALDEXIFRESQUE VANDESDELESALES%LLSEMPREHAFETDEPASTOR ALAPLANAQUANAJUDAVAALSEUPAREALAMASADADEL #ARRASCALIDESPRÏSALASEVAlNCA6ENELSANIMALSA LACARNISSERIA3ANS,ASEVADONA%NCARNITA,LEIXÌILA SEVASOGRA!MÏLIA-ARTÓENCARAACTUALMENTFANFORMA TGESIBROSSATSAMBLALLETDELARABERAFAMILIAR

0%0)4/ !$2/'5%2 2/9/ VA NÏIXER EL A -AS DE "ARBERANS ON SEMPRE HA VISCUT VA SER PAS TORDURANTANYSILARESTAlNSLASEVAJUBILACIØPA GÒSAMÏSDALTRESTREBALLSESPORÌDICSCOMCAMBRER VERMADOR x3ERPASTORERALOlCIDELSSEUPAREIELLVA TREBALLARCOMALLOGATPERA0EPITODEL#ACAHUEROPERÛ PORTAVA UNES QUANTES CABRES A COMPTE SEU "ÌSICA MENT FEIA DE PASTOR AL 0ORT A LLOCS COM #OVA DE LA #ABRA "ASSISDE2OCABRUNAIALHIVERNANAVAAMBLA RABERAAUNAlNCAANOMENADADELS-ANGRANERSPROP DEL0ERELLØ

*OSÏ !DELL ,LEIXÌ !PROX &INCA DEL h'ABATXETv #ARRASCAL-/$%34/ !,")/, "5%3/ VA NÏIXER EL A -ASDE"ARBERANSONSEMPREHAVISCUT ELSEUOlCIVA SERMECÌNIC PERDIFERENTSMOTIUSVATANCARELTALLERI


&AVARIUM

ONSEM

VADEDICAR SEDURANTANYSALPASTOREIG%LSEUIAIO HAVIAESTATPASTORIPERLAPARTDELASEVADONAHIHAVIA UNA FORTA TRADICIØ DAQUEST OlCI 3EMPRE HA TREBALLAT PERCOMPTEPROPI DURANTLHIVERNPASTURAVAIGUARDAVA ALAlNCADELS#ARRASCALSIALESTIUPUJAVENAL0ORTAL #ANALDELA6ALL TERMEMUNICIPALDE-ASDE"ARBE RANSIALES6ALLCANERES TERMEMUNICIPALDE,A3ÏNIA 6ENIAELSANIMALSPRINCIPALMENTA%RNESTO6ENTURAIA LACARNISSERIA1UEROLDELA3ÏNIA

6)#%.4"%,"%,VANÏIXERELA-ASDE"AR

!.4/.)/ !2-%.'/, "%, VA NÏIXER EL A

*/3³ %.2)15% !2-%.'/, 6%.452! VA

-ASDE"ARBERANSONSEMPREHAVISCUT HASIGUTPAS TORDESDAPROXIMADAMENTELlNSLACTUALITAT ÏS UN DELS DOS PASTORS QUE ENCARA ESTÌ EN ACTIU AL PO BLE%LPASTOREIGERALOlCIFAMILIARDELSEUPAREIDELS SEUSIAIOS ELSSEUSIAIOSVANCONSTRUIRELELCORRAL DE LA -ARIETA AL CAMÓ DE LA 6ALL 3EMPRE HA TREBALLAT PERCOMPTEPROPI DURANTUNTEMPSVAFERDEPASTORAL 0ORTh#OLLDELA3UCARv #ASTES6ELLES &ONTD!LONSO 6ALLCANERAIDESPRÏSALAPLANAALSTERMESDE-ASDE "ARBERANS 2OQUETES ,A 'ALERA I ,A 3ÏNIA 3EMPRE HAMATATELSSEUSANIMALSJAQUEACASATENENCARNIS SERIA

NÏIXER EL A -AS DE "ARBERANS I RESIDEIX ACTUAL MENTA4ORTOSA VASERPASTORDESDElNSAL I ACTUALMENT DIES ESPORÌDICS QUE AJUDA EL SEU PARE !LASEVAFAMÓLIAELPASTOREIGHAESTATLOlCIPRINCIPAL 3EMPREVATREBALLARPERCOMPTEPROPI AJUDANTELSEU PAREISEMPREALAPLANA

BERANSONSEMPREHAVISCUT6ASERPASTORAPROXIMA DAMENTDElNSAAL-ASDEL#ANSALADERA ,LORET(OVADEIXARPERQUÒVADEDICAR SEALACRIADE TOSSINOS,ASEVARABERAESTAVACOMPOSTADEOVE LLESIØCABRES.OERAPASTORPERTRADICIØFAMILIAR ENCARAQUECREURECORDARQUEELSEUIAIOMATERNVAFER UNATEMPORADADEPASTORPERLES#ARROVERES6ENIAELS ANIMALSPERMATARALACARNISSERIA3ANZIA2OQUETES

0!#/,,%)8!,,%)8!VANÏIXERELA-ASDE "ARBERANS ON SEMPRE HA VISCUT HA SIGUT PASTOR DES DELlNSAL AMÏSSEMPREHAPORTATLATE RRA DE CASA I AQUESTA HA ESTAT LOCUPACIØ DES DE LA SEVAJUBILACIØ%RALOlCIFAMILIARDELSEUPAREIGERMÌ 3EMPREVAFERDEPASTORPERCOMPTEPROPIAL0ORTIALA 0LANA6ENIAELSANIMALSALESCARNISSERIESDELPOBLE *UNTAMENTAMBLASEVADONA %RNESTINA VENIENLLETDE CABRA PEL POBLE I ES DEDICAVEN A LELABORACIØ DE FOR MATGESIBROSSATS

*5!.#!2,/3,,%)8°4!,VANÏIXERELA -ASDE"ARBERANSONSEMPREHAVISCUT HAESTATPAS TORDOVELLESDESDELlNSELIDESDEL lNSLACTUALITATDEBOUS.OERALOlCIDELASEVAFAMÓLIA CAPDELSSEUSPARENTSPROPERSHAESTATPASTOR&ADE PASTORAL0ORTIALAPLANAISEMPREPERCOMPTEPROPI %NGUANYHAREBUTELPREMIh-ONTSIÌ)NNOVAv ORGANITZAT PEL#ONSELL#OMARCALDEL-ONTSIÌ PERLAGESTIØIQUA LITATDELASEVAEMPRESARAMADERA

!NTONIO!RMENGOL"EL#OLLET

0%0)4/!2-%.'/,35")2!43VANÏIXEREL A-ASDE"ARBERANSONSEMPREHAVISCUT HASIGUTPAS TORDESDAPROXIMADAMENTELlNSLACTUALITAT ÏS UNDELSDOSPASTORSQUEENCARAESTÌENACTIUALPOBLE 3ERPASTORERALOlCIDELASEVAFAMÓLIAISEMPREHAFET DEPASTORALAPLANA(AVENUTELSANIMALSSEMPREALA CARNISSERIA3ANZ,ASEVADONA ,OLA6ENTURA ENCARA ACTUALMENT FA FORMATGES I BROSSATS AMB LA LLET DE LA RABERAFAMILIAR

$!.)%,,,%)8°6%2'%VANÏIXEREL-ASDE "ARBERANSHAVISCUTA,LORET 2EGUERS ,ES6ENTALLES 4ERUELIAPROXIMADAMENTALSENVAANARAVIURE A3ABADELLONVIUACTUALMENT6AFERDEPASTORAPROXI MADAMENTDESDELlNSAL-ENYSUNPARELL DANYSQUEVATENIRRABERAPRÛPIASEMPREVAESTARDE LLOGAT 6A COINCIDIR AMB %MILIO I /CTAVI A LA SERRA DEL -ONTSIÌ ELSDOSPRIMERSESTAVENAL-ASDEL#OMÞIELL AL-ASDE-ATARODONA

&2/),!. -%342% ,,%)8! /#4!6) VA NÏIXER ELA-ASDE"ARBERANSONSEMPREHAVISCUT EL SEUOlCIÏSPASTORDESDEL QUANTENIAVUITANYS
&AVARIUM

ONSEM

VACOMEN ARDERABADÌ AJUDANTDEPASTOR ALA#OVA DEL6IDRE DESPRÏSVAANARDELLOGATlNSAPROXIMADA MENTELQUEVAPASSARATENIRRABERAPRÛPIA(A FETDEPASTORALS0ORTS TAMBÏALASERRADEL-ONTSIÌAL MASDEL#OMÞAMB%MILIO3ANCHOIALAPLANAONVA SERMOLTSANYSPASTORDELARABERADE&EDERICO3ANZ 1UANTENIARABERAPRÛPIAVENIAELSANIMALSPERMATARA LA#ARNISSERIA3ANZ

-%342% 6%.452! *!)-% */3³ VA NÏIXER A -ASDE"ARBERANSLANYONSEMPREHAVISCUT%L SEUOlCIÏSSERPAGÒSPERÛSÓQUESERPASTORHAVIAES TATLOlCIDELASEVAFAMILIAlNSQUEELSSEUSPARESES VANCASAR LASEVAMAREREPARTIALLETPELPOBLE0ERAl CIØ COMELLDIU FAGAIREBÏANYSQUETÏCABRESEN QUADRADES VAHAVERUNMOMENTQUEENTENIAGAIREBÏ IACTUALMENTENTÏØ,ASEVADONA 4ERESA#ID FAFORMATGES%LSEUlLL *ORDI TÏUNESQUANTESCABRES BLANQUESILIAGRADARIASEGUIRAMBLATRADICIØFAMILIAR

PARENTSPROPERSERAPASTOR$URANTUNTEMPSPORTAVA LES RABERES DALTRES lNS QUE ES VA FER LA SEVA PRÛPIA RABERA(AFETDEPASTORAL0ORT#ASETES6ELLES #OLLDE L!SSUCAR 6ALLCANERESxTAMBÏALAPLANAPERÛMENYS TEMPS3EMPREVENIAELSSEUSANIMALSADIFERENTSCAR NISSERESPERÛPRINCIPALMENTALACARNISSERIA3ANZ

*/3³2/9/!2-%.'/,VANÏIXERELA-AS DE "ARBERANS ON SEMPRE HA VISCUT 6A FER DE PASTOR APROXIMADAMENTDEL QUANTENIAVUITANYS lNSAL DESPRÏSSHADEDICATALCULTIUDELATERRA%LSEU PARETENIAUNARABERAIELLFEIADEPASTOR TREBALLAVAPER ALSEUPARE.OMÏSPORTAVAELSANIMALSAPASTURARPER LESRODALIESDELPOBLE4OSSALS ,LITDEL2EIIPERLAPLANA ONELSEUPARECOMPRAVALHERBA%LSANIMALSELSMATA VENELLSMATEIXOSPERQUÒLASEVAFAMÓLIATENIENCARNIS SERIA TAVERNASITUADAALA-IRANDA ONACTUALMENTHIHA #AIXADE4ARRAGONA */!15). 3!"!4%2 2/9/ VA NÏIXER EL A

!2452/02)%4/!$%,,VANÏIXERELA6ILLA VERDEDELA0E×AA0ALÒNICAIVAVENIRAVIUREA,LORET DE MOLT MENUT $ESPRÏS DE ,LORET HA VISCUT SEMPRE A-ASDE"ARBERANS3ERPASTORHAESTATELSEUOl CI PRINCIPAL lNS LA SEVA JUBILACIØ ENCARA QUE NHA FET DALTRESCOMROSSEGADOR PAGÒS MINER#APDELSSEUS

-AS DE "ARBERANS ON SEMPRE HA VISCUT EL SEU OlCI PRINCIPALÏSPAGÒSIPASTORAJUDANTELSEUPARE6ASER LLOGATDE0EPITOEL#ACAHUEROIVAFERDEPASTORAL0ORT %LSANIMALSELSVENIENALSCARNISSERSDELPOBLEDIUQUE ELSVENIENALPRIMERQUEELSPAGAVAMILLOR %-),)/ 3!.#(/ #!2"/.%,, VA NÏIXER EL A 3ANTA-ARIADE-IRALLES PROPD)GUALADAIJAALSCINC ANYSVAVENIRAVIUREAL-ASDE"ARBERANS6ASERPAS TORDEL QUANTENIASETANYS lNSAL ACTUAL MENTFADEPAGÒS%RALOlCIFAMILIARDELSEUPARE IAIO REVESIAIO 6A FER DE PASTOR PER COMPTE PROPI O LLOGAT PER-IQUELDE-ANGRANERDURANTANYSIPER-ARCO VALDELA3ÏNIAANYSMÏS DESPRÏSPERCOMPTEPRO PI6AFERDEPASTORAL0ORTIPELTERMEDE6ALLDEBOUS TAMBÏ A LA SERRA DEL -ONTSIÌ JUNTAMENT AMB /CTAVI 6ENIAELSANIMALSJAQUELASEVAFAMÓLIANOVANSERMAI CARNISSERS

3)315%435")2!43,,%)8°VANÏIXERELA

!RTURO0RIETO!DELL!PRX!PROX#OLLDE L!SSUCAR 

-AS DE "ARBERANS ON SEMPRE HA VISCUT %L SEU OlCI PRINCIPALHAESTATPAGÒSENCARAQUETAMBÏHAFETDE PASTORDELAL%LPASTOREIGERALOlCIDELA SEVA FAMÓLIA HO ERA EL SEU PARE EL SEU IAIO I ELS ON CLES 6A SER AJUDANT DEL SEU PARE I AQUEST VA PORTAR LOVELLADADEL2ICDE&REDESELSANYSI!L QUAN ES VA MORIR EL SEU PARE VAN VENDRE LA RA BERA 6A FER DE PASTORS AL 0ORT AL TERMES DE -AS DE "ARBERANS 2OQUETES ,A 3ÏNIA "ALLESTAR 0OBLA DE "ENIFASSAR &REDES 6ENIEN ELS ANIMALS ALS CARNISSERS DEL POBLE #ACAHUERO $ANIEL DEL 0ASTORET &EDERICO 3ANZ %RNESTO6ENTURA -OLINER


&AVARIUM */!. 35")2!43 6%.452! VA NÏIXER EL A -AS DE "ARBERANS ON SEMPRE HA VISCUT 6A FER DE PASTORDESDEL QUANTENIANOUANYS lNSAPROXI MADAMENTEL ESVAJUBILARFENTDEMENOBRE3ER PASTORERALOlCIDELAFAMILIATANTELSEUPARECOMELS SEUS GERMANS TOTS ES DEDICAVEN AL PASTOREIG 'AIRE BÏSEMPREVATREBALLARDELLOGATINOMÏSDOSANYSPER COMPTEDELL%LSPROPIETARISDELESRABERESPELSQUALS TREBALLAVA ENTRE DALTRES SØN 2OSILDO #HORRO !NTO NIET #ACAHUERO &EDERICO 6A FER DE PASTOR AL 0ORT !IROSA "ANCALDELA"ASSOTA 2OCA#ASTELLONA 0UNTA DEL-ORO ÏSADIRPELSTERMESDE-ASDE"ARBERANS 2OQUETES ,A3ÏNIAI4ORTOSA6ASER BÌSICAMENT UN PASTOR DEL 0ORT I NOMÏS VA TREBALLAR A LA PLANA QUAN TREBALLAVAPER&EDERICOOPEL#ACAHUERO

*/!15).35")2!436%.452!VANÏIXERA-AS DE"ARBERANSLANYONSEMPREHAVISCUT6AFER DEPASTORlNSALSANYSIERALOlCIDELSEUPAREIDEL SEUGERMÌ6ASERLLOGATDEL#ACAHUEROITAMBÏVATE NIRRABERAPRÛPÖAAMBELSEUPARE!NAVENAL0ORTAMB LARABERAIALHIVERNAL0ERELLØILES6ENTALLES6ENIAELS ANIMALSPERMATARALSCARNISSERSDELPOBLE

%2.%34/6%.452!-!24· VANÏIXERA-ASDE "ARBERANS LANY ELS SEUS OlCIS HAN ESTAT CAR NISSER PASTOR I PAGÒS (A FET DE PASTOR DES DE LANY lNSAL%RALOlCIDELSEUPAREISEMPREVA TREBALLARPERCOMPTEPROPI"ÌSICAMENTVAFERDEPAS TOR PER LA PLANA 2EFOIES 0LANES .OVES 4ORTA "IOTS

ONSEM

!NDORRES "ASSETA DE #OGULLA %LL MATEIX ES MATAVA ELSANIMALSPERVENDRELSALASEVACARNISSERIA

%.2)15%6%.452!35")2!43VANÏIXERA-AS DE"ARBERANSLANYONSEMPREHAVISCUT3EMPRE HAESTATPASTORDESDAPROXIMADAMENTEL QUAN TENIADEUANYS lNSLASEVAJUBILACIØ%LPASTOREIGERA LOlCIDEMOLTSDELSSEUSPARENTSMÏSPROPERS!MÏS LASEVAlLLAESVACASARAMBUNPASTOR0EPITO!RMEN GOL UN DELS DOS ÞNICS PASTORS EN ACTIU QUE QUEDEN ALPOBLE3EMPREVAFERDEPASTORPERCOMPTEPROPII VENIAELSANIMALSALSCARNISSERSDELPOBLE 3%2')35")2!433!.3VANÏIXERELA-AS DE"ARBERANSONSEMPREHAVISCUT%LSEUOlCIÏSES TUDIANT TREBALLADOR DE LAJUNTAMENT I PASTOR $ES DEL TÏ JUNTAMENT AMB EL SEU PARE OVELLES AL 0ORT ACTUALMENTENTÏAPROXIMADAMENT%LSANIMALSELS VENENAUNCARNISSERDE'ODALL

%:%15)%, 6),,!,4! 2/9/ VA NÏIXER A -AS DE "ARBERANSLANYONSEMPREHAVISCUT6AFERDE PASTOR DES DELS ANYS lNS ALS %L SEU PARE ERA PASTORIlNSQUEESVACASARPORTAVALARABERADELSEU PARE JA CASAT VA TENIR RABERA PRÛPIA $URANT LHIVERN SOLTAVALARABERAALAPLANAPELTERMEDEL-ASDE"AR BERANSIDELA3ÏNIA ONTANCAVAAL-ASDEL0ASQUAL I A LESTIU PUJAVA A #ASETES 6ELLES 6ENIA ELS ANIMALS SEMPREALACARNISSERIA3ANZ

0EPA3UBIRATS2OSI×OL

%NRIQUE6ENTURA3UBIRATS!PROX%RA,A6ILA 


&AVARIUM HISTÒRIA

ONSEM

,A'ENTDE-ASDE"ARBERANS )%,33%53-!3/3x %L-ASDE,LOVERETA ŠPART

!MODEDERECORDATORI ACONTINUACIØESPRESENTALAlTXATÒCNICADEL-ASDE,LOVERETA LAQUALENSPERMETRÌ CONTEXTUALITZARLARTICLEQUEESPRESENTA

&ITXATÒCNICADEL-ASDE,LOVERETA 5BICACIØGEOGRÌlCABARRANCDELA6ALL APROXIMADAMENTALALTURADELACASAFORESTAL 4ERMEMUNICIPAL2OQUETES !NTECEDENTSHISTÛRICSELIAIODELA-ONTSERRAT3UBIRATSDONAENTREVISTADAQUEACTUALMENTTÏANYS DEDAT COMPRÌELMASLANYAUNAGENTDE,A'ALERA!PARTIRDAQUESTADATAELMASPASSÌAANO MENAR SE-ASDE,LOVERETA 0ARTSDELMASBANCALSPERCULTIVAR UNACASETADUNSMIUNABASSETADEFANGARANDETERRA 0UNTDAIGUAMÏSPRÛXIMLA&ONTDEL0ARADÓSQUEESTROBAALSLÓMITSDELMAS TOTIQUEACOTAINFERIOR -ESOSDELANYQUESHIVIVIADEJULIOLASETEMBRE OCTUBRE 4IPOLOGIADECULTIUCULTIUDESECÌ 4ASQUESQUESHIDESENVOLUPAVENAGRICULTURADESECÌ -EMBRESDELAFAMÓLIAQUEHIHABITAVENUNMATRIMONIILASEVAlLLAMÏSGRAN LA-ONTSERRAT #OMHIPODEMACCEDIRCAMINANT!NANTPERLAPISTAIPASSADALACASAFORESTAL A+MAPROXIMADAMENT ALCOSTATESQUERRADELAPISTASURTUNSENDERMARCATAMBSENYALSROJOSQUECONDUEIXlNSALMASDE,LO VERETA%NCASQUESHIVULGUIANAR CALQUECONSULTEUELSMAPESOLESGUIESQUEUSDETALLARANLACCÏS 

! LA REVISTA ANTERIOR VAM CONÒIXER COM VIVIEN ELS HABITANTSDAQUESTMAS QUINESICOMESREPARTIENLES TASQUESAFER QUÒMENJAVEN 4OTSEGUIT APROFUNDIREM ENALGUNSASPECTESQUEPELSEUINTERÒSICOINCIDÒNCIA AMB ALTRES MASOS DE LA ZONA SHAN CONSIDERAT INTERESSANTS

1UINSCULTIUSHIHAVIAAL-ASDE,LOVERETA !AQUESTMASLESBAXOQUESCREIXIENMOLTPETITES JAQUE NOLESPODIENREGAR,AIGUAPERCANALITZACIØNOPODIA ARRIBARACAPDELSBANCALS JAQUETOTSESTROBAVENPER DAMUNTDELNIVELLDELAFONT0ERAQUESTMOTIU TAMPOC PODIEN PLANTAR TOMAQUERES I ALTRES HORTALISSES QUE NECESSITENUNAAPORTACIØDAIGUAAPARTDELAPLUJA 0ELQUEFAALSCEREALS LORDIIELBLATOCUPAVENUNESPAI DESTACAT PER LA SEVA EXTENSIØ ALS BANCALS DEL MAS ,A -ONTSERRAT EXPLICA QUE ELS JAVALINS ENTRAVEN ALS BANCALSDEBLATIELSHOMALMETIENTOT !LLÛQUERECORDALENTREVISTADAÏSELBONGUSTQUEFEIEN ELSCIGRONSQUEHICULTIVAVEN!QUESTSSORTIENFOR ABÏ AIXÓCOMLESCEBESQUEESPLANTAVENENUNPETITROGLET A LA VORA DE LA CASETA ,ES PATATES ALS 0ORTS SORTIEN MOLT BÏ JA QUE CREIXIEN GRANS I ABUNDOSES PER LES CONDICIONSCLIMATOLÛGIQUESQUESHIDONAVEN ,A -ONTSERRAT DIU hSI PER .ADAL PLOVIA ERA SABUT QUELACOLLITAANIRIABÏv 

/N SOLIEN GUARDAR LES PATATES AQUESTS MASOVERS 4OTIQUEAQUESTMASNOMÏSESTAVAHABITATELSMESOS DESTIU LES PATATES ES GUARDAVEN DURANT TOT LANY ALS 0ORTS $INTREDELACASETA SOTALESPAIQUEOCUPAVAELBURRO O EL MATXO HI HAVIA UN CLOT ON ES CONSERVAVEN LES PATATES %LPAREDELENTREVISTADASOLIAPUJARAL0ORTCADAMESI BAIXAVAUNESQUANTESPATATESPERALCONSUM


&AVARIUM

ONSEM

!MB LES BAIXES TEMPERATURES DELS 0ORTS LES PATATES ES CONSERVAVEN MILLOR %L CLOT PER GUARDAR LES PATATES CONSISTIA EN UNA CAPA DE FENÌS SEC AL FONS 3EGUIDAMENT ES POSAVEN LES PATATES I AL DAMUNT DAQUESTES ES POSAVA UNA CAPA DE PALLA &INALMENT ELCLOTSACABAVADETAPARAMBTERRA) COMHEMDIT A MESURAQUESANAVENNECESSITANT ESPUJAVENABUSCAR SUCCESSIVAMENT

%LSADOBS DORIGENANIMALOVEGETAL ,ADOB QUE ES FEIA SERVIR ERA TANT DORIGEN ANIMAL COMVEGETAL2ECORDEMQUEELSHABITANTSDELMASDE ,LOVERETAANAVENABUSCARELFEMALACOVADEL6IDRE #ADA MATÓ EL PARE QUAN SAIXECAVA ANAVA A BUSCAR EL FEM QUE LES RABERES DE BESTIAR QUE LHABITAVEN GENERAVEN

DAMUNT DAQUESTES %LS MASOVERS DE VEGADES VEIEN COM ALGUN RAPINYAIRE SENDUIA LA GALLINA PENJANT EXEMPLEDELESLLEISMÏSBÌSIQUESDELANATURA

0%23!"%2 .%-³3 %LSRAPINYAIRESDELS0ORTS

$ALTRA BANDA TAMBÏ ES FEIA ÞS DELS ADOBS VEGETALS MITJAN ANTELSGABELLS!QUESTSESFEIENPOSANTDIVERSES CAPESDElBRESVEGETALSITERRA!SOTAESPOSAVARAMA lNA AL DAMUNT ELS HABITANTS DEL MAS DE ,LOVERETA POSAVENCROSTESDEPIQUEELPAREDEFAMÓLIAANAVAA PELAR AMB UNA DESTRALETA A CONTINUACIØ ES POSAVEN TERROSSOS QUE ES CAVAVEN A LES PUNTES DELS BANCALS I lNALMENT ESTAPAVATOTENTERRA!LCAPDUNSDIES QUANESTAVATOTBENSEC ESCREMAVA!NAVACREMANT LENTAMENTTOTSORTINTUNlLDEFUM,ESRESTESCREMADES EREN LADOB VEGETAL QUE ES FEIA SERVIR PER ABONAR ELS BANCALSCULTIVATS

%LSRAPINYAIRESDIàRNS CONEGUTSLOCALMENTCOMAUSDE RAMPINYA SØNUNDELSGRUPSDOCELLSMÏSEMBLEMÌTICS DELS 0ORTS I TERRES DELS VOLTANTS 3OVINT ES TRACTA DESPÒCIESRARESOAMENA ADESILASEVAPRESÒNCIAÏS INDICADORA DUN ESPAI BEN CONSERVAT ,A FACULTAT DE VOLARFAQUEELSOCELLSSIGUINELGRUPDEVERTEBRATSQUE REALITZADESPLA AMENTSMÏSLLARGS!LACABARLACRIAN A DELS POLLS ALGUNES ESPÒCIES ABANDONEN LES SEVES ÌREES DE NIDIlCACIØ PER DESPLA AR SE O MIGRAR CAP A INDRETSMÏSCÌLIDSONELSRESULTAMÏSFÌCILACONSEGUIR ALIMENT

0ERQUÒMIGRENELSOCELLS ,ESBAIXESTEMPERATURESDELHIVERNFANQUEPERALGUNES ESPÒCIESELSSIGUIMÏSDIFÓCILACONSEGUIRALIMENTS³S

)LAVIRAM 0ERPASSARELSMESOSDESTIU LESFAMÓLIESPUJAVENUNES QUANTES GALLINES PER DISPOSAR DOUS DIÌRIAMENT ,ES GALLINESDURANTELDIAANAVENPASTURANTIPICOTEJANTPELS VOLTANTSDELACASETA!LESNITS AQUESTESSENTRAVEN ALACASETA ALIGUALQUEELMATXO!NECDÛTICAMENT LA -ONTSERRATRECORDAQUEUNANYNOMÏSVAQUEDARUNA GALLINA A lNAL DE LA TEMPORADA %LLA VA AGAFAR LA BAIX EL BRA I LA VA PORTAR lNS AL POBLE 1UAN ENTRAVEN AL POBLE LAGALLINAVAPONDREUNOUIAQUESTVACAUREAL TERRA 5NA SOLA GALLINA A lNAL DE TEMPORADA ,ES AUS DE RAMPINYA SEGONS APRECIACIONS DE LENTREVISTADA EREN MÏS ABUNDANTS QUE AVUI DIA $IA SÓ DIA TAMBÏ AQUESTSRAPINYAIRESVOLAVENPELDAMUNTDELESGALLINES ISIPODIENENCA AVENALGUNATOTTIRANT SEENPICATAL

PER AIXÛ QUE AQUESTES ES DESPLACEN CAP AL SUD A ZONESMÏSCÌLIDES APASSARLHIVERNLESNOSTRESTERRES PERAALGUNESESPÒCIESQUENIDIlQUENALNORD IL°FRICA PERALESQUENIDIlQUENAQUÓ !LARRIBARLAPRIMAVERAI AMBELBONTEMPSRETORNENCAPALESSEVESZONESDE CRIAPERACOMEN ARUNNOUCICLEREPRODUCTOR #RISTINA#ARDONA-ESTRE 


&AVARIUM

ONSEM

HISTÒRIA

-/,Ù$%-!.$·2)!

!NTIC MOLÓ DE BARRA REMODELAT PER *OSÏ #ID %SPUNY ARRANDUNVIATGEQUEVAFERPER!NDALUSIAPERVEURE COMFUNCIONAVENELSMOLINSDAQUELLAZONA!LSVOLTANTS DEESVAPOSARENCONTACTEAMBLAFAMÓLIA"ARØ DE 4ORTOSA !QUESTS SØN ELS QUE VAN MUNTAR EL MOLÓ ACTUAL FAMÓLIADESPECIALISTESENMUNTARLAMAQUINÌRIA DELSMOLINS$ESDElNSALVASERDIRIGITPER #ARLOS#ID3ANS!QUESTANYVAMORIRELPROPIETARIILA DIRECCIØVAPASSARALSSEUSlLLS#ARLOS#ID3EBASTIÌI *AVIER#ID3EBASTIÌ%LMOLÓDOLIVADEIXARDEFUNCIONAR EL PERQUÒ NO PODIA COMPETIR AMB ELS AVEN OS TÒCNICS

%LMOLÓACTUALCONSTADE sPREMSESUNAPREMSAANTERIORALALTRA AUNAHIHA INSCRIT"ARØIALALTRAVÓDUADE"ARØ sMOLESDEPEDRA sBATEDORESLAMENUDAAPROXIMADAMENTAMBUNA CAPACITATDEDOBLES LAGRANAPROXIMADAMENTDE DOBLES sBOMBAPERTRANSPORTARLOLIINICIALMENTMANUAL DESPRÏSAMBMOTORELÒCTRIC sCIRCUITDECALEFACCIØ sBÌSCULA sGIRATÛRIA s%LSTRULLSSHATAPATPERREUTILITZARLESPAI !LMOLÓHICONVIVIENDOSOlCISELSMOLINERSIELS CARRETERS %LMOLÓTREBALLAVAPERCOMPTEPROPI ÏSADIRCOMPRAVA LES OLIVES ALS PAGESOS PAGAVA A TANTES PESSETES EL DOBLE I DESPRÏS ELS PROPIETARIS COMERCIALITZAVEN LOLI MITJAN ANT LA VENDA DIRECTA O ALS COMERCIANTS DE 4ORTOSA"ALLESTER "AU &AIGES 4AMBÏ EL MOLÓ FEIA EL QUE SANOMENAVA hPARADES PARTCULARSv ÏSADIRELPAGÒSCOMPRAVAELSERVEIDELA TRANSFORMACIØDELOLIVAENOLI

"ATEDORA 


&AVARIUM

ONSEM

%.42%6)34! %N AQUEST MOLÓ HI VA TREBALLAR MOLTA GENT NOSALTRES HEMPARLATUNRATETEN0ACOD%ULOGIOQUEHIVAESTAR TREBALLANT ANYS I ENS HA CONTAT ALGUNES COSES I NOMSQUERECORDA!LMOLÓHICONVIVIENTRESOlCISELS MOLINERS CARRETERSICOMPRADORS %LL RECORDA ALGUNS NOMS DELS QUE VAN TREBALLAR DE MOLINERS COM PODIEN SER *AUMET DE PANÓS 0EPITO D!MADOR *UANITO DE #IGUELA *UANITO I *OSE -Š DE BILLOTES *UANITO hEL MORENOv 6ICTOR DE LA FOROSA ETCx ! LA CAMPANYA ES TREBALLAVA EN DOS TORNS DE DOTZE HORES I TREBALLAVEN PERSONES A CADA TORN EL MOLÓ NO ES PARAVA LES HORES DEL DIA MENTRE DURAVA LA CAMPANYA 1UANT SACABAVA LOLIVA AQUÓ AL -AS SEN COMPRAVAALA3ÏNIA AIXÛEL-OLÓDE-ANDURIAHOPODIA FERPERQUÒERAUNMOLÓPOTENT1UANTJACOMEN AVAA AmUIXAR LA CAMPANYA ES QUEDAVEN ELS MOLINERS MÏS VELLSILLAVORSNOMÏSESFEIAUNTORN%NAQUELLTEMPSLA CAMPANYAPODIADURARUNSMESOS0ERAIXÛELSQUE ACONSEGUIENENTRARDEMOLINERSSEGONSENSDIU0ACO hESTAVEN SALVATSv PERQUÒ LLAVORS NO HI HAVIEN JORNALS COMNHIHAARA

0REMSA

-OLES 2ECORDA COSES DE QUANT TREBALLAVA COM QUE CAP ALS ANYSLESPARADESLESCOBRAVENADURO PERÛNOMÏS COBRAVENPERPARADASIPEREXEMPLEVENIAELCAMIØI CARREGAVENLASAMSAAQUELLTEMPSQUENOFEIENPARADA NOELCOBRAVENICLARDAIXÛSENRECORDAMOLTBÏ!IXÛ NOPASSAVASEMPRENOMÏSERAALGUNATEMPORADA,A SAMSATAMBÏLAANAVENABUSCARDONESDELPOBLEPER FER ANAR LA CUINA ECONÛMICA QUE SEGONS RECORDA LA DONADE0ACO !MÒLIA CREMAVAMOLTBÏ 


&AVARIUM

ONSEM

,ALTREOlCIQUETAMBÏESFEIAALMOLÓERAELDE#ARRETERS AQUÓENAQUESTMOLÓTAMBÏENRECORDAALGUNNOMEL3R 0ACO $IU QUE HI HAVIA DIA QUE ES CARREGAVEN lNS A CARROS%LSCORREDORSLLOGAVENALSCARRETERSQUEELLS VOLIEN5NSANAVENABUSCARENLOSEUCARROPERÛAL-OLÓ DE-ANDURIATAMBÏTENIACARROPROPIITENIACARRETERS QUE EN LO CARRO DEL PROPI MOLÓ ANAVEN A BUSCAR LES OLIVES!LGUNSNOMSQUERECORDASON*ULIAN'UIMERÌ QUE ANAVA AMB EL SEU CARRO I AMB EL CARRO DEL MOLÓ RECORDAA*UANITODEhCUCALETAv 3ISQUETDELMORENO *UANITO2ILLO ETCx ,ÞLTIMOlCIQUETAMBÏESFEIARELACIONATAMBELMOLÓ ERA EL DELS COMPRADORS COM JA HEM DIT ESTAVEN ELS DE 4ORTOSA "ALLESTER "AU &AIGES PERÛ TAMBÏ ES VENIAALAGENTDELPOBLE ENCARAQUEELLRECORDAQUE A LA TEMPORADA QUE ANAVA LESTRAPERLO ES VA DEIXAR DE VENDRE A LA GENT PERQUÒ SORTIA MÏS A COMPTE DE VENDRE LOLI A LA GENT QUE FEIA ESTRAPERLO 4AMBÏ DIU QUE EN AQUESTA ÒPOCA QUANT TRIAVEN LOLI TRIAVEN EL MÏSBOILARESTASESOLTAVAIFEIACAPATRESFORATSQUE HIHAVIENAL0AUMERALILESDONESSAIXECAVENALESO LESDELMATÓPERANAR HIIESTARALLÓQUANTSORTIAELSOLI TRIAVENDAQUELLAMORCALOLIPERFERSABØDECASA 0ACO ENS PODRIA CONTAR MOLTES DE COSES SOBRE EL TREBALLDELMOLÓDABANS PERÛLIDONEMLESGRÌCIESPER FER NOSCINCCÒNTIMSDALLÛQUEELLRECORDATANBÏIQUE NOSALTRESDESCONEIXEMPERCOMPLERT
&AVARIUM

ONSEM

AGRICULTURA

-Ê.$%,/,)6%2!

#ONTINUANT AMB LA SECCIØ ENCETADA EN LANTERIOR RE VISTA DEDICADA AL MØN DE LOLIVERA AL NOSTRE TERRITORI HEMESCRITAQUESTARTICLEELQUALHEMDIVIDITENDUES PARTS5NAPRIMERAMOLTGENERAL DELESMALALTIESMÏS CORRENTSALNOSTRESARBRES ILASEGONAONTRACTAREMDE LESPRODUCCIONSDOLIVESIOLI TANTANIVELLMUNDIALCOM MÏSCONCRETAMENTANIVELLLOCAL

-ALALTIESMÏSCOMUNSDELOLIVERAALESNOSTRES TERRES ,OLIVERAÏSUNCULTIUTRADICIONALIADAPTATALESNOSTRES CONDICIONSDESDEFAMOLTDETEMPS!IXÛ ENTREALTES COSES SIGNIlCAQUEHIHAUNEQUILIBRISÛLIDIANTICENTRE ELSSEUSCOMPONENTS%LEMENTSNOCIUSIBENElCIOSOS OÞTILS 0ARLAREMDEMALALTIESQUEREPRESENTENBÏINSECTESO BÏ FONGS I RESSALTAREM QUE HI TENEN EN MOLTS CASOS DEPREDADORSNATURALSQUEFANQUEDEVEGADESNOARRI BINAREPRESENTARUNAPLAGA -OSCADELOLIVA #ONSTITUEIXLAPRIMERAPLAGAENIMPORTÌNCIAECONÛMI CADELOLIVERA³SUNAMOSCAXMM AMBLESALES TRANSPARENTS LABDOMENAMBFRANGESIUNAPLACABLAN CACARACTERÓSTICA ,ARESPONSABLEDELSDANYSÏSLAFEMELLAQUEPONELS OUSBAIXLAPELLDELOLIVA0RESENTADEAGENERACIO NS SEGONSLESTEMPERATURESILACLIMATOLOGIA %LDANYQUEPROVOCAÏSMOLTVISIBLEOLIVAPICADA ILA SEVAINTENSITATINCREMENTAAESTIUSFRESCOS TARDORSCA LOROSESIPOCACOLLITA$IRECTAMENTESDEVÏUNAPÒRDUA DEPRODUCCIØDOLIPERDETERIORAMENTDELFRUITITAMBÏ CAIGUDA ANTICIPADA INDIRECTAMENT INmUEIX DE FORMA SIGNIlCATIVAENLACIDESADELOLI #APARRETADELOLIVERA ,A CAPARRETA DE LOLIVERA COM MOLT BÏ REmEXA EL SEU NOMTÏUNAFORMAMOLTSEMBLANTAUNACAPARRØDUNA MIDACOMMIGGRADEPEBRE LAQUALESVAENFOSQUINT lNSADQUIRIRUNACOLORACIØNEGRA,AFEMELLAADULTAPON ELS OUS UNITATS DURANT LESTIU I POSTERIORMENT MOR !QUESTS QUEDEN PROTEGITS SOTA EL SEU COS $ELS OUS SIARRIBENAECLOSIONAR ENSURTENUNESLARVESGRO GUESQUESESCAMPENPELREVERSDELESFULLESDEIXANT UNAMELASSALLUENTQUEPOSTERIORMENTSENNEGREIXPER LATRACCIØDUNFONGLANEGRA 

0OLILLADELOLIVERAOPRAYS ,ADULTÏSUNAPETITAPAPALLONAGRIS PLATEJADA MM ,ALARVA MM ÏSDECOLORVERDATOTIQUEVA RIA SEGONS ELS TEIXIT QUE SALIMENTA I ÏS LA RESPONSA BLEDIRECTADELSDANYSACONSEQàÒNCIADELESGALERIES DALIMENTACIØ4ÏTRESGENERACIONS COMPLETAMENTSIN CRONITZADESAMBLOLIVERA5NAAFECTAALAFULLAlLÛFAGA !LASORTIDADELHIVERN LESERUGUESDAQUESTAGENERA CIØMENGENFULLES,ALTRAAFECTAALESmORSGENERACIØ ANTÛFAGA AMB LA INGESTA DIRECTA PER PART DE LES LAR VES)PERÞLTIMICOMAMÏSIMPORTANT ENQUANTITATDE DANY LAGENERACIØCARPÛFAGA,ESERUGUESSALIMENTEN DELESPOLPESIDELAMETLLADELPINYOL1UANENTRADINS DELOLIVA PERALIMENTAR SE IQUANSURTPERCOMPLETAREL SEUCICLEALEXTERIORPROVOCALACAIGUDADELESOLIVES hCAIGUDADESANT*OANvIhCAIGUDADESANT-IQUELvRES PECTIVAMENT #OTONETDELOLIVERA ³SUNINSECTECICCADÒLIDXUCLADORDESABA QUEÏSFA MÏSPRESENTENLAmORACIØIQUALLATDELFRUIT"ÌSICAMENT DEGUTAQUEAPROlTALAMELASSAQUEPENGADELSRAMS mORALSPERPRODUIRSECRECIONSLARVÌRIES#OTONET FOR A VISIBLES I MOLT PEGOSES 5NA SIMPLE VENTADA O PLUJA INTENSAPOCCONTROLARPERFECTAMENTAQUESTAPLAGA #ORCO"ARRENILLO ³SUNCOLEÛPTERXILÛFAGQUEEXCAVAGALERIESISALIMENTA DE LA FUSTA DELS ARBRES VIUS %LS DANYS CORRESPONENT A MOSSEGADES DALIMENTACIØ I EXCAVACIØ DE GALERIES EN LINTERIOR DE BROTS I RAMES QUE PROVOQUEN EL SEU ASSECAMENT I PER TANT INCIDÒNCIA DIRECTA EN LA COLLITA DELANYIDELSEGàENTPERFALTADEBROTTENDREIRAMES RAMETASECA 5LLDEGALLOREPILO 


&AVARIUM

ONSEM

!QUESTAMALALTIAESDEGUDAAUNFONGIELSSEUSSÓMPTO MES MÏS CLARS SØN LES TAQUES CIRCULARS FOSQUES QUE APAREIXENALANVERSDELESFULLESPRINCIPALMENT ENCA RA QUE TAMBÏ POT AFECTAR AL REVERS I lNS I TOT AL FRUIT !QUESTESINFECCIONSESPRODUEIXENQUANLAFULLAESTA MULLADAALMENYSHORESIAMBTEMPERATURESDEA GRAUS ENCARAQUEAMBUNÛPTIMDEAGRAUS %LS DANYS PROVOCATS PER AQUESTA MALALTIA PODEN SER MOLTGREUS AMBCAIGUDESMASSIVESDEFULLESIlNSITOT DEFRUITS%LSEUTRACTAMENTESPRINCIPALMENTPREVENTIU IESREALITZAMITJAN ANTELEMENTSCÞPRICS

AL  I TEMPERATURES DE A GRAUS ESCAMPEN CONSIDERABLEMENTLESINFECCIONS%LSEUTRACTAMENTES PRINCIPALMENT PREVENTIU I ES REALITZA MITJAN ANT ELE MENTSCÞPRICS

/LIVESSABONOSES -ALALTIAPROVOCADAPERUNALTREFONG LAINFECCIØÏSPOT PRODUIRDESDELQUALLATDELOLIVA PERÛESMANTELATENT lNSQUELOLIVACANVIADECOLOR QUEÏSQUANESCOMEN CENAPRESENTARLESIONSCIRCULARSNECRÛTIQUESQUEPO DENACABARPODRINTOMOMIlCARLOLIVACOMPLETAMENT ³S EN AQUEST ESTAT QUE ES PRODUEIXEN UNES ESPORES ATARONJADES QUE EN CONDICIONS DHUMITAT SUPERIORS

%N AQUEST APARTAT DE LARTICLE L{OBJECTIU QUE ENS HEM lXATÏSACONSEGUIRSITUARLANOSTRAPRODUCCIØD{OLIEN VERS AL SECTOR DE L{OLI D{OLIVA SEMPRE PRENENT COM A REFERÒNCIA LES DADES QUE MOLT GENEROSAMENT LA COO PERATIVA3ANT)SIDREENSHAPRESTAT4OTIQUEHIHAUN TAN PER CENT DE PRODUCTORS QUE EN QUEDEN EXCLOSOS TAMBÏCREIEMQUEALACOOPERATIVAS{HIVEUREmEXATAL MENYSELDELSPAGESOSDELNOSTREPOBLE

!LTRES MALALTIES AFECTEN ALS NOSTRES ARBRES PERÛ EN MENORQUANTIA ÏSPERAIXØQUENOLESCOMENTEMEN AQUESTARTICLE

0RODUCCIONSOLIVARERESQUISOM ONESTEM

0RODUCCIØMUNDIALD{OLID{OLIVAEXPRESSATETONELADESMETRIQUES

 

-ØN !FGANISTÉN !LBANIA !RGELIA !RGENTINA !USTRALIA #HILE #HIPRE #ISJORDÌNIA #ROÌCIA %L3ALVADOR %SLOVÒNIA %SPANYA %5! &RAN A 'RÒCIA )RÉN )SRAEL )TÌLIA *ORDÌNIA ,ÓBIA ,ÓBANO -ALTA -ARRUECOS -ÒXIC 0ORTUGAL 3ÓRIA 4URQUIA 4ÞNEZ 9UGOSLÌVIA

                                                                                                                                                                            

 

 

&ONT/RGANITZACIØDELES.ACIONS5NIDESPERALA!GRICULTURAI!LIMENTACIØ 

 


&AVARIUM

#OMESPOTOBSERVARAMBMOLTACLAREDAT%SPANYAÏS ELPRIMERPRODUCTORMUNDIALACLAPARANTELDELTOTAL DELAPRODUCCIØ SEGUITMOLTDELLUNYPER'RÒCIA 4ÞNEZ E)TÌLIA  5N ALTRE CONTEXT DE REFERÒNCIA EL PODEM TROBAR A L{ASSOSSIACIØ DE COOPERATIVES DE LES COMARQUES DEL "AIX %BRE I -ONTSIÌ ANOMENADA !#/"%- FORMADA PER LES SEGàENTS COOPERATIVES 3ANT 2OC DE 0AàLS 3ANT)SIDREDEL0ERELLØ /LIVARERADEL"AIX%BREDE#A MARLES 3OLDEBREDE4ORTOSAIDEL-ONTSIÌ,A3ÒNIA !GRÓCOLA DEL #AMP DE 3ANTA "ÌRBARA 5LLDECONA ,A 'ALERA 3ANT)SIDREDELNOSTEPOBLE 'ODALL &REGINALSI LADE3ANT'REGORIDE3ANTA"ÌRBARA

ONSEM

!QUEST ÏS UN QUADRE ON S|HI REmEXA LA PRODUCCIØ DE KILOS D{OLIVES I D{OLI DE LES COOPERATIVES QUE CONSTI TUEIXEN!#/"%-DESDELACAMPANYAlNS ALA

!.93

+'OLIVES

CAMPANYA CAMPANYA CAMPANYA CAMPANYA CAMPANYA CAMPANYA CAMPANYA TOTALS

    

+'OLI    
&AVARIUM

ONSEM

!LVEUREAQUESTESQUANTITATS TOTIQUEIMPORTANTSIRES PECTABLES ENSN{ADONEMQUEENREALITATSØNIRRISÛRIES RESPECTEALTOTALDEPRODUCCIØESPANYOLA0ERÛCOM PARATIVAMENTIMPORTANTSRESPECTEALAPRODUCCIØSEN CERADALTRESPAISOSPRODUCTORS COMPEREXEMPLE)S RAEL TONESVERSUSTONES ANY 4OTSEGUITENSUBICAREMDINSELMARCDEPRODUCCIØD{UN ALTRAASSOCIACIØJAMESCONEGUDAIPERTANTPROPERAA NOSALTRESCOMSERÌ!COMONT ASSOCIACIØDELAQUALEN TENIMUNPESESPECÓlCMOLTIMPORTANT ENTANTQUEEN SOMELSMÌXIMSPRODUCTORS !QUESTATAULAREPRESENTALAMITJÌDEPRODUCCIØENKI LOSD{OLIDELESCOOPERATIVESESMENTADESDEL{ANY lNSAL

#OOPERATIVES

0RODUCCIØ

#AMARLES 'ODALL ,A'ALERA -ASDE"ARBERANS

  

3ANTA"ÌRBARA 5LLDECONA TOTAL

 

!MBAQUESTESDADESQUEDAPALÒSELLIDERATGEINCON TESTABLE QUE LA NOSTRA COOPERATIVA HA ASSOLIT DURANT AQUEST PERÓODE CURT DE TEMPS DINS D{AQUESTA ENTITAT !RA JA PER lNALITZAR AQUEST BALL DE DADES FAREM CINC CÒNTIMS DE LA HISTÛRIA DE LA #OOPERATIVA DEL NOSTRE POBLE#OOPERATIVA!GRICOLA3ANT)SIDRE LAQUALNOCAL OBLIDAR HO ENS REPRESENTA A NOSALTRES COM A POBLE I REmEXAELFRUITDELNOSTREESFOR IDELNOSTRETREBALL !RA JA PER lNALITZAR AQUEST BALL DE DADES FAREM CINC CÒNTIMS DE LA HISTÛRIA DE LA #OOPERATIVA DEL NOSTRE POBLE#OOPERATIVA!GRICOLA3ANT)SIDRE LAQUALNOCAL OBLIDAR HO ENS REPRESENTA A NOSALTRES COM A POBLE I REmEXAELFRUITDELNOSTREESFOR IDELNOSTRETREBALL

2ELACIØDOLIVESIOLIPRODUIT

#!-0!.9!

+'/,)6%3

+'/,)

2%.$)-%.4

'2!5

02%5-)'

                

                

                

                                

                    

0TS 0TS 0TS 0TS 0TS 0TS 0TS 0TS 0TS 0TS 0TS 0TS 0TS 0TS 0TS 0TS 0TS 0TS 

-)4*!/,) -)4*!/,)6%3 
&AVARIUM 6AL LA PENA COMENTAR ALGUNES DE LES DADES QUE SUR TEN EN EL QUADRE MES A DALT INDICAT RECOLLIDES DURANT ELSULTIMSANYS ONSURTENKGDOLIVES KGDOLI REN DIMETS I GRAU MIG #AL LLIGAR ELS VOLUMS ANUALS A LES ESTADISTIQUESDEPLUVIOMETRIA QUEENSHANFACILITATDE LOBSERVATORI DEL LEBRE $URANT LES CAMANYES I ESVANREGISTRARUNESDADESDEPLUVIOMETRIADE LESMESBAIXESDELSEGLE COINCIDINTAMBUNESCOLLITES MOLTBUIDES 4ANMATEIXLANYSEGUENT LACOLLITAFOURECORD RESPEC TELESPREDECESSORESCOLLITESPLENES!IXÛDEMOSTRALA FACULTAT QUE TENEN ELS ARBRES DE PRODUIR QUAN VENEN DUNAEPOCADEPOCTREBALLAR ! COMEN AMENT DELS ANYS ES VA FER EL CANVI DE MOLDREAMBSISTEMADEMOLESICOlNSAMAQUINACON TINUA!IXÛVAPROPICIARLAUGMENTDESOCISIENCON SEQUENCIATAMBÏLAPRODUCCIØMITJANADURANTELSANYS SEGUENTS ,ES PRODUCCIONS ES VAN MANTINDRE MES O MENYSIGUAL ENCARAQUEAUGMENTANTMODERADAMENT 6ANSERLESCAMPANYES ONESVAPRODUIR UN PUNT DINmEXIØ MOLT IMPORTANT QUE ARA COMENTA REM%LESVANENTRARKGDOLIVES TOT I PERTOCAR PER CICLE NATURAL ANY VUIT AL VOLTANT DUNS KG %LMÏSSORPRENENTFOULANYSEGàENT ONLA

ONSEM

PRODUCCIØVASERRECORD KG1UASITRIPLICANT LANY PLE QUE LI PERTOCAVE PER CICLE $ES DALESHORES LESCOLLITESPLENESHANSOBREPASSATOAPROXIMATELS MILIONSDEKG4ANMATEIXLESCOLLITESBUIDES HANPRO MITJATKG !QUESTESDADESPROPICIENTOTAMENADECOMENTARISI JUSTIlCACIONS PERÛ DEIXEM EN MANS DE CADASCÞ LES SEVESCONCLUSIONSQUEPUGUENARRIVAR -OLTES REmEXIONS ES PODRIEN FER RESPECTE AL GRAU I RENDIMENTSMITJOS,ACASUISTICAESMOLTA5NANYDE MÏSRENDIMENTESPODRIALLIGARAENTRADESDOLIVESMES TARDANESDEGUTAPOCVENTOMÏSTARDÌ POCACOLLITA PLUVIOMETRIESOPTIMES MESOMENYSTEMPSLESOLIVES ALTERRAx -ÏS O MENYS GRAU PODRIA DEURES A RAONS ANTERIORS I ALTRES COM PER EXEMPLE LA PRODUCCIØ TOTAL 3EMBLA CLAR QUE LAUGMENT DE LA COLLITA TAMBÏ HA PRODUIT UN AUGMENTDELGRAUMIGENGENERAL$EFETLAMITJADEL EN Ì ESTÌPERSOBREDEGRAUS QUANABANSDIlCILMENT SUPERAVAELSGRAUS-ÏSABONOS MÏSNITRATS

2ICARD'UIMERA *OAN-ŠI3ANTI0RADES
&AVARIUM CAÇA

ONSEM

,!#!­!$%,0/2#3%.',!2!, 4%2-%$%-!3$%"!2"%2!.3 $).3,|Ã-")4$%,!2%3%26! .!#)/.!,$%#!­!

,ACA AMENORIMAJORSØNDESDEFAMOLTSANYSUNES DELESACTIVITATSAMBMÏSARRELALNOSTREPOBLE$ELES DOSMODALITATS LAPRIMERAÏSLAMÏSPOPULARIESTESALA SEGONAÏSMÏSREDUÕDAENNOMBREDECA ADORSIMÏS REGULADAENLASEVAPRÌCTICA0ARLEMDONCS D|AQUESTA SEGONA 4ENIM DINS EL NOSTRE TERME DOS ESPÒCIES ANIMALS DE CA AMAJORLACABRASALVATGEIELPORCSENGLAR ,APRIMERAHAESTATPRESENTENELTERRITORIDESDETEMPS ANCESTRALSIESDEVÏGAIREBÏUNSÓMBOLDELPOBLE 0ER CONTRA LA PRESENCIA DEL SENGLAR DINS EL NOSTRE TERMESEMPREHAESTATMOLTMINSA

QUASIINEXISTENT !QUESTA MANCAN A HA ESTAT PROPICIADA PER DIVERSOS MOTIUS ,ESCARACTERÓSTIQUESPRÛPIESDELTERRENY MOLTROCØS POC BOSC PRECARIETAT AMB L| AIGUA I EL MENJAR EN LES ZONESBAIXESMÏSPROPERESALPOBLE ,APRESÒNCIACONSTANTDELHOMEIELSSEUSRAMATSDE CABRESDOMÒSTIQUESIOVELLES!QUESTOSNOSUPOSAVEN CAP PERILL NOMÏS UN DESTORB JA QUE EL SENGLAR ÏS UN ANIMAL DE COSTUMS NOCTURNES I MOLT ESQUIU I UNA VEGADA S|AIXECA DEL JA  NO SE|N RElA I NECESSITA UN ENTORN MOLT FAVORABLE PER QUEDAR SE A LA MATEIXA ZONA ,ESPRÌCTIQUESDECA AENVERSALTRESESPÒCIESALIENS AL SENGLAR PERÛ QUE COMPORTAVEN INTRANQUILqLITAT PER AQUEST ,|APROlTAMENTAGRÓCOLA ENFORMADESEMBRATS DELS BANCALS MÏS ACCESSIBLES DELS 0ORTS PERMETIEN AL

-OSTRADELTERRENYONESCA AELSENGLAR 

)MPRESIONANTPAISATGEQUEFOR AUNASOLASORTIDAPELS CA ADORS


&AVARIUM SENGLARABASTAR SEDEMENJARFÌCILAPROPDELESZONES DE JAGUDA SITUADES EN ÌREES BOSCOSES DENSES A LES PARTSALTESDELAMUNTANYAEVITANTAIXÓQUEELSENGLAR S|ESTENGUÏSMÏSAVALL 4OTAIXÛCANVIA PERÛ QUANALESCREAUNA2ESERVA .ACIONAL DE #A A AQUEST FET MARCARÌ UN ABANS I UN DESPRÏSENLADINÌMICADEL|APROlTAMENTDELTERRITORI AGAFANT QUASI LA TOTALITAT DE LA MEITAT SEPTENTRIONAL DEL TERME I ACABANT AIXÓ AMB LA POSSIBILITAT DE FER HI ACTIVITATSLLIURESDINSD|AQUESTAZONA JASIGUINAGRÓCOLES RAMADERESODECA A %NELREFERENTALACA A PASSENAPROXIMADAMENTO ANYSSENSEFERCAPACTUACIØDINSLA2ESERVA!LESHORES ELSENGLARBAIXADELATITUDIS|ESTABLEIXENZONESMÏS PROPERES ALS CULTIUS COLINDANTS AMB LA 2ESERVA AUGMENTANTELNOMBRED|INDIVIDUS 4AL ÏS EL GRAU D|EXPANSIØ QUE ACABEN PROVOCANT DESPERFECTES MASSA HABITUALS EN CONREUS I MARGES &INS I TOT PAGESOS SENSE CAP TRADICIØ CA ADORA S|ATREVEIXENACA AR LOSAMBESTRISRUDIMENTARISFETSPER ELLSMATEIXOS DONADALARELATIVAFACILITATD|ACONSEGUIR L|ÒXITENLACAPTURA $ESDEELCOLqLECTIUDELSCA ADORSESPRODUEIXUNCANVI D|ORIENTACIØ EN ELS HÌBITS DE CA A MAJOR QUE HAVIA ESTATTRADICIONALMENTDECABRASALVATGE PERÛALQUEDAR TOTALMENTPROHIBIDALACA AD|AQUESTADINTREIFORADE LA2ESERVA ESDECANTENCLARAMENTPELSENGLAR

ONSEM

#!­!-!*/2 %LSDESPERFECTESENELSCONREUSOCASIONATSPELSSEN GLARSAVIVENPROTESTESPROGRESSIVESDELSPAGESOS QUE RECOLTZATSPELSCA ADORSACONSEGUEIXENDELA$IRECCIØ DELA2ESERVAL|AUTORITZACIØDELACA ADELSENGLARENLA MODALITATDEBATUDADINTRELA2ESERVA 4OTES LES PERSONES DEL POBLE PODEN PARTICIPAR EN LA BATUDA JASIGUIAMBESCOPETA GOSSOSO SIMPLEMENT BARREJANTACRITSPERAIXECARL|ANIMAL .O HI HA LÓMIT DE GENT S|ARRIBA A LA CINQUANTENA DE PARTICIPANTS NID|ESCOPETES NIDEGOSSOS NIDEBA TUDES NIZONAABATRE NIMENCIØESPECIALANORMESDE SEGURETAT %LS PIONERS D|AQUESTA ESPECIALITAT AVIAT ES DONEN COMPTEDELESLIMITACIONSQUETENENENCONEIXEMENTS IRECURSOS JAQUÒAPESARDEL|ABUNDÌNCIADECAPSA CA ARSELSHIESCAPENMASSAVEGADES%NPROPERES BATUDES ES VAN REESTRUCTURANT EN GENT I MITJANS lNS ACONSEGUIRCAPTURESIMPORTANTS IlNSEXEMPLARS PERBATUDA 0ERÛTOTS|ACABA,|ENCERTENLESCAPTURES FADISMINUIRDRÌSTICAMENTELNOMBREDESENGLARSIDE RETRUCELNOMBREDECA ADORSOPORTUNISTES (AURANDEPASSARDOSDÒCADESDEhVAQUESmAQUESv PERTORNARAVEUREUNANOVAEXPANSIØDELSENGLAR QUE RECOMPENSIAMBCARNCOMNOHADESERD|UNAALTRA MANERA ELGRANESFOR QUECOMPORTALASEVACA A#AL TENIRENCOMPTEQUEhL|OROGRAlAvDELNOSTRETERMEÏS UNVERITABLETRENCACAMESIQUEDESPRÏSD|UNDIADERE CERCA DELANIMAL SIS|ACONSEGUEIXABATRE|L ENEL DEL CASOS QUEDEN DE DOS A QUATRE HORES PER TREURE|L lNSELSVEHICLES5NESFOR QUENOESPOTEXPLICAR S|HA DEPATIR

,APRESÒNCIADELACABRASALVATGESOVINTDISTREU LATENCIØDELSGOSSOSQUEPORTENELRASTREDELSSENGLARS

*UNTAMENTAMBLALTREPAISATGEPODEMAPRECIARLENTORN POCFAVORABLEPERLASUBSISTÒNCIADELSENGLAREN CONDICIONSNATURALS

3INOESPOTARROSEGARLANIMALESMILLORDUR LOASOBRE 1UINOPORTACAPSENGLARLITOCASERUNAARMERIAENCAMES
&AVARIUM

ONSEM

1UI SUBSCRIU AQUEST ESCRIT EN POT DONAR FE RECOLZAT PER L|EXPERIÒNCIA VISCUDA ENTRE EL I EL EN QUE L|AVISTAMENT DE SENGLARS PER BATUDA EN MOLTES OCASIONS NO PASSAVA DE O EXEMPLARS I LES CAP TURESOSCILqLAVENENTREIANIMALSPERTEMPORADA %L NOMBRE DE CA ADORS EN PROU FEINA ARRIBAVA A LA QUINZENA TENINTPROBLEMESPERTAPARELSPASSOSQUE L|EXPERIENCIAACONSELLAVAFER HO IPERCONFECCIONARLA BATUDAENPARTICIPANTSJAQUÒENL|AUTORITZACIØESDE MANAVAUNMÓNIMDEMEMBRES .O SEMBLAVA HAVER HI FUTUR 0ERÛ SORGEIX UN PUNT D|INmEXIØENLADÒCADADELSNORANTA%LSCA ADORSES DONEN COMPTE DE QUÒ ALS TERMES COLINDANTS TENEN CURADELSSENGLARSAPORTANT LOSMENJARCOMPLEMENTARI ENLLOCSESTRATÒGICS !LESHORES ES POSA EN PRÌCTICA AQUESTA ESTRATÒGIA AL TERME RECOLZADA CONJUNTAMENT AMB NORMES REGLA MENTÌRIES INTERNES PER REGULAR EL GRUP RECENTMENT CREATDELSh*ABALINEROSDEL-ASv %LS BONS RESULTATS NO TARDEN EN MOSTRAR SE 3| ACON SEGUEIXD|UNABANDAQUEELSENGLARNOFREQàENTITAN ELSCONREUSIQUEELSEUÌMBITPRINCIPALD|ACTUACIØES CENTREDINSLA2ESERVA0ERL|ALTRABANDA S|ARRIBAPER PRIMER COP A LA XIFRA DE SENGLARS ABATUTS EN UNA TEMPORADA$ESDALESHORES LADIRECCIØDELA2ESERVA HAANATINTRODUINTNOVESNORMESQUEAFECTENTANTALS MITJANSCOMALASEGURETAT ,ES DIFERÒNCIES RESPECTE ALS INICIS SØN LIMITACIØ EN ELNOMBREDEhBARREJADORSvQUEPODENPORTARARMADE FOC TIPUSDEMUNICIØ ARMILLESREmECTANTS NOCANVIAR D|ÌREADECA ADURANTLAJORNADA NOMBREDEGOSSOS AMBXIPICARTILLAMÌXIM NOMBREDEBATUDES

5LLALSDETAMANYCONSIDERABLE CARACTERISTICSDUN SENGLARMASCLE

EXCEPCIONALMENT O MÏS %N L| APARTAT DE BATU DES HI HA LA PECULIARITAT DE PODER CA AR UN COP L|ANY ALTERMEDE2OQUETES CONCRETAMENTALAZONADE,A 6ALL PRIVILEGI ATORGAT PEL ENGINYER hJEFEv DE LA 2ESER VA AL INSTAURAR SE AQUESTA EN RECONEIXEMENT PER LES MOLTESAJUDESPRESTADESPERLAGENTDELPOBLEDEL-AS ENL|EXTINCIØD|INCENDISFORESTALSENELSTERMESVEÕNSI EL NOSTRE PROPI JA QUE ANTERIORMENT A LA 2ESERVA ELS CA ADORSDE2OQUETESMAIFEIENÞSD|AQUESTAZONAI ALIMPLANTAR SEAQUESTAEXIGIENACAPARARLATOTALITATDEL TERRITORIAMBARGUMENTSPOCCONVINCENTS4OTAAQUESTA REGLAMENTACIØ AL CONTRARI DEL QUE PUGUI SEMBLAR HA ESTAT POSITIVA JA QUÒ ENS HEM POLIT MÏS EN TOTS ELS ASPECTESESSENTMÏSElCA OSENELMOMENTDECA AR 4ANÏSAIXÓ QUELESXIFRESSØNINCONTESTABLES 4%-0/2!$! #APTURES-ASCLES&EMELLES'ALLASTRE "ATUDES0ARTICIPANTS 4%-0/2!$! #APTURES-ASCLES&EMELLES'ALLASTRE "ATUDES0ARTICIPANTS %NAQUESTATEMPORADATAMBÏS|HAACONSEGUITABATREUN MAGNIlCEXEMPLARCATALOGATPERUNORGANISMEESTATAL D|HOMOLOGACIØDETROFEUSDECA A COMMEDALLAD|OR AMB|PUNTS FETQUEREMARCAENCARAMÏSLABONA TASCADUTAATERMElNSARAENLAGESTIØDELSECTOR

,ESTORMINES PERPETITESQUESIGUIN CONSTITUEIXENUN FORTENTREBANCPERTREURELANIMAL4%-0/2!$! &INS #APTURES"ATUDES !LMARGEDELESXIFRESQUESØNVARIABLESENELTEMPS SERIABOQUESECTORSDELMØNDELACA A SIGUINPRACTI CANTSONO COMCA ADORSENGENERAL GESTORS CONSER VADORS ETC APRENGUESSIN DELS VALORS DE LA DIGNITAT ESFOR  I ESPERIT DE SACRIlCI QUE CA ADORS DEL NOSTRE POBLEHANMOSTRATDURANTMOLTSANYSENLAPRÌCTICADE LACA AMAJOR

*OAN-Š6ENTURA


&AVARIUM

ONSEM

TRADICIONS

%,2!#Ê $%,3!24%3!.3 %LDIADAGOSTESVACELEBRARALNOSTREPOBLELAQUARTA EDICIØDELA&IRAD!RTESANIA!NYRERAANYEL2ACØDELS !RTESANS QUE ÏS COM SANOMENA HA ANAT CREIXENT ENTOTSELSASPECTES ENVISITANTS ENEXTENSIØ ICON SEQàENTMENTENMÏSPARADESDARTESANS !QUESTANYLORGANITZACIØDELAlRAHAVOLGUTDONAR LI UNNOUPLANTEJAMENT3HAPRETÏSQUESIGUIUNMONO GRÌlC DE LES lBRES VEGETALS JA QUE EL MARGALLØ ÏS LA NOSTRAFONTPRINCIPALDARTESANIA

!NTONIO!LTÏSFENTCORDELLDEPAUMA

#ONSTRUCCIØCABANA

#OMANOVETAT EL)62ACØDELS!RTESANSSHACARACTE RITZATPERQUATRESECCIONS

%LRACØDELESlBRESVEGETALS/NELSDIFERENTS ARTESANS TREBALLAVEN EL VÓMET LESPART LA PAUMA LA CANYA LARAMADOLIVERA ELJONC LAPALLA TAMBÏHI PODIESVEUREDIVERSESEXPOSICIONSITOTHOMVAPODER PARTICIPARENLACONSTRUCCIØDUNAGEGANTCABANAFETA AMBBERGUESDEVÓMET

*OSEP-ERCADER ARTESÌDELVÓMET

#ANDELARIA ARTESANADEL0INOLERE

%LSÞLTIMSCORDELLERSDE#ATALUNYA
&AVARIUM

ONSEM

%LRACØDELS0ORTS AQUESTANYDEDICATALPASTOREIG3ITUATAL%RALA6ILA VAMPODERVEUREDEMOSTRACIONS DESQUILAR FERMATALASSOSDELLANADOVELLA DElLAR DEMUNYIRLESCABRES DEFERFORMATGES DEFERESQUELLES ! MÏSAMÏSDECONÒIXERLESCOSTUMSITRADICIONSDELMØNDELPASTOR4AMBÏHIHAVIAUNAPETITAMOSTRADELBESTIAR DELSPASTORSLOCALS

,ESTRESGERMANES

2AMER

%L RACØ DEL COMER I ESTABLIMENTS TURÓSTICS LOCALS6AMPODERDEGUSTARICOMPRARAUTÒNTICSPRO DUCTESGASTRONÛMICSDEQUALITAT4AMBÏHIVAMTROBAR LESHÓPIQUESIELSALLOTJAMENTSTURÓSTICSDEQUÒDISPOSA ELNOSTREPOBLE

!MBIENTAL2ACØDELS0ORTS
&AVARIUM %LRACØDELOCI%LMÏSFREQàENTATPERLACANALLA3HI FEIEN PASSEJADES AMB BURRET MÞSICA I ESPECTACLES DANIMACIØ CONCURSOS SORTEJOS JOCS TRADICIONALS ) COMNO VAMPODERBEURE MENJARIDESCANSARALA4A VERNADELS!RTESANS

ONSEM

!QUESTANYVAMPODERCOMPTARAMBLAPRESÒNCIADELA DIRECTORAGENERALD!RTESANIADE#ATALUNYA LASENYORA 'EMMA!MAT QUEVASERLENCARREGADADEINAUGURAR DELAlRA

)NAUGURACIØDELAlRA*-ARC,LEIXÌ -IQUEL#ASTELLØ 'EMMA!MATILESPUBILLESDELNOSTREPOBLE

6AHAVER HIMOTSVISITANTSDARREUDELESNOSTRESTERRES)PENSEMIESPEREMQUEVANMARXARCONTENTSAMBGANES DETORNARLANYVINENT 5NDELSPROBLEMESQUEHIHAQUANESFAUNACTECOMAQUESTÏSLAPARCAMENT!QUESTANYESVASOLUCIONARAMB UNMINIBUSQUEFEIACIRCUMVALqLACIØDELA0LANASSAALA&AROLA

-INIBUSARRIBANTALAROTONDA

%SPEREMQUELANYVINENT TINGUIIGUALOMÏSÒXITQUE AQUEST4OTIAIXÛ CALDIRQUEEL)62ACØDELS!RTESANS HA PASSAT A ANOMENAR SE ,A &IRA DE LES &IBRES 6E GETALS!PARTIRDE AQUESTATROBADAlRALESCO NEIXERÌAMBELNOMDE2ACØDELS!RTESANSh,A&IRADE LES&IBRES6EGETALSv *USTAMENTAQUESTAESPECIlCITATENlBRESVEGETALSHA DONATALAlRAUNACATALOGACIØDEPRESTIGIIMPORTANTÓS SIM%L$EPARTAMENTDE4URISMEAPARTIRDELSEUORGA NISME !RTESANIA#ATALUNYA HACATALOGATLANOSTRAlRA COMUNADELESPOQUESlRESARTESANALSDE#ATALUNYA #ONCRETAMENT HA #ATALUNYA HI HAURÌ FRUIT DAQUESTA CATALOGACIØ UNES lRES CONSIDERADES PRÛPIAMENT ARTESANALS %LSINTERCANVISCULTURALSTAMBÏESTARANPRESENTSENLES PROPERESEDICIONS DEMANERAQUEPUGUEMAUGMENTAR ELSNOSTRESCONEIXEMENTSTEÛRICSIPRÌCTICSALENTORN DELTREBALLAMBLESlBRESVEGETALS

3USANNA#ARDONA
&AVARIUM

ONSEM

TRADICIONS

,%3./342%3&)2%3 !24%3!.!,3 &AUNTEMPS MÏSCONCRETAMENTELDIADOSOTRESDE GENER DE VAIG ESCRIURE REFERINT ME A LES FESTES NADALENQUES I TAMBÏ AL "ETLEM VIVENT QUE DURANT DOS.ADALSSEGUITS SHAVIAREPRESENTATAQUÓ ALNOSTRE POBLE0ARLAVADELAPARTICIPACIØDEMLTAGENT!QUEST ESCRITNOESVAPUBLICARACAUSADELRETARDDELAREVISTA PERÛARAVOLDRIAFER HIREFERÒNCIA 0ARLAVA TAMBÏ DELS CONCERTS QUE ENS OFEREIX A lNALS DANYLABANDADEMÞSICATAMBÏDELABONAFESTADE #APDANY QUEPREPARALA#OMISSIØDEFESTES JUNTA MENTAMBUNBONSOPAR QUEESTÌMOLTBENORGANITZAT IFAMOLTGOIG 2EMARCAVATAMBÏELBÏQUEHOFEIENTOTESLESENTITATS ILESENCORATJAVAASEGUIRAQUESTATRAJECTÛRIA PERQUÒ SENTUNPOBLEPETITCOMELNOSTRE DØNAMOLTAVIDAQUE ENS ORGANITZIN TANTES COSES PER UN MILLOR BENESTAR I DISTRACCIØDELAGENT

,AMATEIXATARDATAMBÏENSVANPASSARUNESDIAPOSI TIVESEXPLICATIVESDELESCLASSESDARBRESILAmORADELS 0ORTS 5NAALTRANITVANFERCINE) UNAALTRA VANFERUNACON FERÒNCIAIDEMOSTRACIØ PERPARTDELASENYORA/MS QUE ENSVAEXPLICARCOMVACOMEN ARAUTILITZAR SELALLANA PERABRIGAR SELAGENTCOMESVACOMEN ARAlLAR PER PODER LA TREBALLAR PER VESTIR SE I ABRIGAR TANT LES PER SONESCOMELSLLITS$ESPRÏSENSVAENSENYARCOMVA EVOLUCIONARLAMAQUINÌRIAPRIMER FENT HOAMÌIDES PRÏS TALCOMANAVASORTINTMAQUINÌRIANOVA-ÏSTARD ENSVAEXPLICARELPROCÏSDETENYIR ILESPLANTESIALTRES SUBSTÌNCIESQUEESFEIENSERVIRPERFER HO%NTREALGU NESDELESPLANTESQUENOCONEIXEMNHIHAVIAALGUNES QUEAQUÓTAMBÏTENIM COMLHERBAAPEGALOSA QUEEN

0ERÛ AMÏSAMÏS PARLAVADELASETMANACULTURAL QUE JAFAUNSQUANTANYSSORGANITZADINSDELMESDAGOST 3ETMANA EN LA QUE AQUESTS DARRERS ANYS SHI HA IN CLÛSUNAlRADARTESANSQUESHAFETMOLTPOPULAR ,ACOSAVACOMEN ARLANY JAQUELA#RISTINA#AR DONASENCARREGAVAAQUELLANYDELESCOLÛNIESDESTIU PERALSNENSDELPOBLEIELSQUEVANVENIRDALTRESPO BLES PERÛTAMBÏDALTRESACTIVITATSCULTURALSI DURANT AQUELLA SETMANA UN DIA EM VA PREGUNTAR SI JO TENIA ALGUNES COSES FETES DE PAUMA DE MARGALLØ PERQUÒ HAVIAPENSATQUE LASEGONAFESTADAGOST QUEERAEL DIAQUEESFEIALAPAELLAPOPULAR MUNTARIAUNAMENADE lRA ARTESANA PERQUÒ LA GENT POGUÏS VEURE LA MANERA EN QUÒ LA GENT FEIA ALGUNS OlCIS ) JO MOLT GUSTOSA LI VAIG DEIXAR LES COSES ANTIGUES DE CASA DELS MEUS PARES TREBALLADES PER ELLS I ELS MEUS IAIOS I SI TENIA ALGUNACOSAFETAPERMI QUEERAPOC*AAQUESTANY ALGUNESSENYORESVANCOLqLABORARLLATANT ALTRESFENTFU LANOS UNESPASTESCASOLANESFREGIDESAMBOLIDOLIVA #ARLOS DE LA 6ALERA VA ENCORDAR CADIRES ETC %S VAN COLqLOCAR AL REPLÌ DE DARRERA DE LES ESCOLES I ALGUNA GENT NOHOVAVEURE %LPRÛXIMANYJALACOSAVAAGAFARMOLTAMÏSFOR AI A MÏSDELAlRA HIVAHAVERCURSOSDELLATA UNAEXCURSIØ PELSTOSSALSAMBUNASENYORADEFORAQUEENSVAEN SENYARARECOLLIRmORSSILVESTRESILAMANERADASSECAR LESPERPODERFERQUADRESDAQUESTESmORSDESPRÏSDE SEQUES$ESPRÏSDELEXCURSIØHIVAHAVERUNTALLERPER APRENDREACONFECCIONARAQUESTSQUADRESQUEHEDITI ELSQUEVAMASSISTIR HI VAMPODERPRENDRECAPACASA UNQUADRECONFECCIONATPERNOSALTRESMATEIXOS%XPOSICIØDELLATADELESTERRESDEL-ONTSIÌI"AIX%BRE ACASADE0EPA3UBIRATS


&AVARIUM

ONSEM

DIEM NOSALTRES I ELS CLAFOLLS DE LA CEBA $AQUESTES VADIRQUEENSORTIENELSGROCS)TAMBÏENSVAPARLAR DUNSINSECTESDELSQUESURTENELSROJOS ETC

IUNTARONJAENCOTØI ELSEGON ELSMATEIXOSCOLORS PERÛMÏSPÌLqLIDS,ASENYORAMENCORATJAVAAQUEHO PROVÏSIMINDICAVACOMHOHAVIAFET

,ENDEMÌ LAlRAVASERUNÒXIT"ANVENIRMOLTSARTE SANSDEFORA ELSQUALSEXPOSAVENELSEUTREBALLIFEIEN LADEMOSTRACIØ,ASENYORA/MSTAMBÏVAlLAR1UAN JA ANÌVEM DE RETIRADA CAP A CASA UNA SERVIDORA VA PASSARPERLESTANTDAQUESTASENYORAILIVAIGPREGUN TARSISESABIAALGUNACOSADETENYIRAMBSAFRÌ%MVA EXPLICAR QUE SÓ QUE SHI HAVIA TENYIT PERÛ MOLT POC PERQUÒRESULTAVAMOLTCAR PERÛQUESHAVIATENYITPER ALGUNES PERSONES MOLT IMPORTANTS I EL RESULTAT EREN UNSROSESMOLTlNS

%L TEMPS PASSÌ I EL PROPER ANY AQUESTA SENYORA NO VA VENIR PERÛ LA lRA VA ANAR AUGMENTANT DE lRAIRES I DARTESANS ) ES VA DEDICAR LA lRA A LARTESANIA DE LA LLATA(IVAHAVERLAPARTICIPACIØDETOTSELSPOBLESDEL VOLTANTQUEESDEDICAVENAAQUESTOlCI4AMBÏESVA FER LAGERMANAMENT AMB EL POBLE DE #APDEPERA DE -ALLORCA QUE HAVIEN ESTAT CONVIDATS PER DEDICAR SE TAMBÏALALLATA

,LAVORSJOLIVAIGDIRQUENOEMREFERIAALSAFRÌVER SINØ ALDELACARXOFETAOBORD QUESEMPREVAIGVEURECUL TIVARALSMEUSPARESIIAIOS IQUEENCARAJOCULTIVAVA %LLAEMVAPREGUNTARSIJOENTENIALLAVOR,IVAIGCON TESTARQUESÓILIVAIGPORTARLLAVORIUNPOCDELAPOLS DELSPÒTALSQUEJATENIAMÛLTS!LCAPDEPOCSDIESJA TENIAACASAUNACARTAAMBELSRESULTATSENUNSRETA LLETSDESEDAICOTØELPRIMERBANYERAUNROSAENSEDA

.OCALDIRQUELACOSAVAANARENAUGMENT COMTOTS ELSDELPOBLESABEN)TOTSELSANYSESFALAINAUGURACIØ AMBALGUNAPERSONALITATCONVIDADA QUEDESPRÏSVISI TA TOTS ELS ESTANTS !QUEST ANY VA SER 'EMMA !MAT DIRECTORADARTESANIADE#ATALUNYA LAQUAL JAHAVÓEM TINGUTLHONORDECONÒIXERLHIVERNPASSAT ALES*ORNA DESDE$ESENVOLUPAMENT2URALQUEESVANFERALNOS TREPOBLE3EGONSEMVANDIR AAQUESTASENYORALIVA AGRADARMOLTLAlRA PERQUÒHIHAVIAMOLTADEMOSTRACIØ DOlCIS

%XPOSICIØDARTESANIA EN VINET A LENTRADA DE*OSE-ARÓA2OYO
&AVARIUM

ONSEM

!QUESTANYLAlRAVAESTARDEDICADAALPASTOREIGIALES lBRESVEGETALS) COMALPOBLEENCARAENSQUEDAVEN MOLTES PERSONES QUE HAVIEN EXERCIT LOlCI DE PASTOR SELS VA FER UN HOMENATGE ! LA GENT ENS VA AGRADAR MOLTRECORDARAQUELLESPERSONESQUEJANOHISØN PERÛ TAMBÏMOLTESDELESQUEENSQUEDEN)VAMPODERFER UNA NIT DE FESTA PER CELEBRAR EL RECONEIXEMENT A UN TREBALLTANDIFÓCILIDURCOMERAELPASTOREIG ,A PLA A DE L%RA DE LA 6ILA VA ESTAR DEDICADA A LEXPOSICIØ DEL BESTIAR I ELS SEUS UTENSILIS DE TREBALL ELABORACIØDEFORMATGES CARN EMBOTITS APROlTAMENT DE LA LLANA AMB DEMOSTRACIØ DE CONFECCIØ DUN MATALÌS JERSEISDELLANANATURALICOIXINS lLATURA 4AMBÏVOLDRIAREMARCARQUEVAIGTENIROCASIØDEVISITAR EL MOLÓ DOLI DE LA FAMÓLIA #ID AMB TOTS ELS ESTRIS I MAQUINÌRIAQUEESFEIASERVIR IÏSDIGNEDEVEURE ,A SENYORA /MS A LA TARDA VA TORNAR A FER UNA DEMOSTRACIØDEQUINESERENLESPLANTESDELESQUETREIEN ELSlLAMENTS PERFERlLSPERTEIXIRICOSIRLAROBA!MIEM VAAGRADARMOLT,LÌSTIMAQUEAAQUESTESCONFERÒNCIES NO HI VAGI MÏS GENT PERQUÒ SØN MOLT INTERESSANTS I INSTRUCTIVES%NSVAENSENYARQUESAPROlTAVENMOLTES PLANTES COM PER EXEMPLE LATZAVARA DE LA QUAL TRAIENT NE LESCOR A APROlTAVEN LA lLAMENTA QUE HI HA A DINTRE LES ORTIGUES DUNA FULLA MÏS GRAN QUE LA QUESURTPERAQUÓDESTEPA ESPART CÌNEM LLI COTØ TAMBÏ DELS CABDELLS ELABORATS PELS CUCS DE SEDA I TAMBÏDECOMFEIENLANGORADUNSCONILLSQUETENEN EL PÒL MOLT LLARG #REC QUE UN ALTRE ANY SI FAN UNA CONFERÒNCIA SERIABOQUEHIASSISTÓSMÏSGENT PERQUÒ SEMPRESAPRENENCOSESIAIXÛÏSMOLTGRATIlCANT !QUEST ANY TAMBÏ ES VA FER UN CURSET DAPRENDRE A FER BARRETS DE PAUMA %LS ENCARREGATS DENSENYAR HO VANSERUNESSENYORESQUEENSVANVISITARDELES)LLES #ANÌRIES5NDELSSENYORSQUELESACOMPANYAVEN QUE ERAPROFESSOR VAFERUNACONFERÒNCIADELAFORMACOM HISTÛRICAMENTELLSTREBALLAVENLAPAUMA DECOMFEIEN EL SOSTRE DE LES CASES MOLT ANTIGAMENT TRADICIØ QUE ESTAN RECUPERANT ,A PAUMA QUE ELLS TREBALLEN NO ÏS DEMARGALLØ COMLANOSTRA SINØDEPALMERADATILERA .OMÏSFANSERVIRLESPAUMESMÏSTENDRES QUESURTEN DELULL IQUEENQUATREDIESJAESTANSEQUES

!RTESANÓAENMINIATURA 

%L DIA DE LA lRA QUASI TOTES LES ENTITATS PARTICIPEN ,ASSOCIACIØDELESDONESMASOVERESSEMPREORGANITZA ALGUNA FESTETA COM EL REPARTIMENT DE COC ENTRE ELS ASSISTENTS4AMBÏELSCOMER OSPARTICIPENDELAlRA ) MOLT DE JOVENT QUE COLqLABORA ENCARA QUE SIGUI UN DIAFESTIU4AMBÏGENTGRAN COMLESLLATADORES ENTRE ALTRES*OCRECQUESENSEAQUESTACOLqLABORACIØSERIA IMPOSSIBLE PER A LA #RISTINA I LA 0EPA QUE SØN LES QUE SENCARREGUEN DORGANITZAR HO JUNTAMENT AMB ELSFUNCIONARISDEL!JUNTAMENT JAQUECADAANYVAA MÏS)TOTESPREPARAPERQUÒLAGENTQUEENSVISITAIELS DELPOBLESHOPASSINBÏIELSQUEDINGANESDEREPETIR ALTRESANYS #REC QUE A MÏS DE PASSAR HO BÏ I DISTREURENS TOT AIXÛ ÏS UNA MANERA DE REBRE CULTURA DE CONÒIXER ALTRESCOSTUMS RECORDARELSNOSTRESIAPRENDRECOSES NOVES

#!2-%4!,35")2!43

!LENTRADADE#ARME4ALENSVAENSENYARCOMESFA UNMATALÌSDELLANA

-OSTRESDEDIFERENTSOBJECTESDARTESANÓADELPOBLE


&AVARIUM TRADICIONS

ONSEM

6)!4'%!3!,4$%,! ./342!!24%3!.Ù!

%LDIAD/CTUBREESVAORGANITZARPERL!JUNTAMENTUN VIATJEALA&IRADE#ISTELLERIADE3!,46AANARUNGRUPDE GENTPERVEURELAlRAIUNESGUANTESDONESMASOVERES VANANARPERENSENYARDINSDELAlRALARTESANIADELA hPALMAv #OM PODEM VEURE EN AQUESTES TRES FOTOS LARTESANIA DE LA LLATA DE -AS DE "ARBERANS ESTÌ GUANYANTPUNTSFORAJADELESNOSTRESCOMARQUES

,!SSISTÒNCIAPERGENTDELPOBLEALA)8&IRA)NTERNACIONAL DEL #ISTELL DE 3!,4 VOLEM QUE QUEDI REmECTIDA EN AQUESTAREVISTACOMUNADELESMOLTESACTIVITATSQUE ESREALITZENALVOLTANTDELALLATAPERFERSICALENCARA MÏSGRANLANOSTRAlRA

,!LBAILA*OANAVANPARTICIPARENTALLERQUEESFEIA PERALSXIQUESTALAlRADE3ALT

,ESARTESANES-A#INTA -AGDAI0EPITAFENTUNADE MOSTRACIØDELARTESANIADELAPAUMAALAlRADE3ALT

4OTELGRUPQUEVAANARAVISITARIPARTICIPARENLAlRADESALT 


&AVARIUM

ONSEM

6)*/2.!$%3$%4./,/')! !,%34%22%3$%,%"2%

H2EBUDADELESPARTICIPANTS H )NAUGURACIØDELAJORNADAACÌRRECDELA PRESIDENTAD%STUDIS3ENIENCS ELDIRECTORDEL 3ERVEI4ERRITORIALDEL$EPARTAMENTDE#ULTURAI LALCALDEDELA3ÏNIA H #ONFERÒNCIAMARC,AREVOLUCIØDELESDONES ALSEGLE88 ACÌRRECDE-ONTSERRAT$UCH HIS TORIADORAIPROFESSORADHISTÛRIACONTEMPORÌ NEAALA526 H 0RESENTACIØDECOMUNICACIONS %LTREBALLDELAPAUMAEXEMPLEFEMENÓREMU NERATIDECONCILIACIØLABORALIFAMILIAR!PLICA CIØDELPATRIMONIETNOLÛGICPROJECTES ACÌ RRECDE0EPA3UBIRATSI#RISTINA#ARDONA TÒC NIQUESDEL!JUNTAMENTDEL-ASDE"ARBERANS H 0AUSACAFÒ ENELTRANSCURSDELAQUALESPO DRANVISITARLESEXPOSICIONSIDEMOSTRACIONS PROGRAMADESCOMAACTIVITATSCOMPLEMEN TÌRIES H 0RESENTACIØDECOMUNICACIONS 2EMEI 3ÛNIAI0ASQUALALESVEUSDELAGUE RRA ELTREBALLILAFESTA ACÌRRECD!NGELA"UJ LINGàISTA H )DENTITATFEMENINAIINDUMENTÌRIAALES4ERRES DEL%BRE ACÌRRECDE0EPA.OGUÏS ANTROPO LOGA H 6ISITADELEXPOSICIØ,ASOCIETATTRADICIONALA TRAVÏSDELVESTIT H $INAR
&AVARIUM

ONSEM
&AVARIUM WESTERN

ONSEM

$!.$/!#/./#%2,! -/.4!7%34%2.%. ,%34%22%3$%,%"2%

3IENLAGEOGRAlADEL%STADOLAMONTAWESTERNAUNHOY ES UNA GRAN DESCONOCIDA EN LES TERRES DEL %BRE AUN MÉS!QUÓHAYGENTEQUEPREGUNTANzPEROHAYCOMPE TICIONESDEWESTERNES%SPA×AOzEL1UARTER(ORSEES UNARAZADEVERDAD !PREGUNTASCOMOESTASESTAMOSCANSADOSDEDARMI LESDEEXPLICACIONES YESQUE LAVERDAD SOMOSCUA TROYELGATOLOSQUENOSDEDICAMOSAESTO%STAMOS ENUNPAÓSDONDELACULTURADELCABALLOSECENTRALIZAA TRAVÏSDELCABALLO%SPA×OL YAPARTIRDEAQUÓELRESTO Y MUYMUYALFONDOSEHALLAELWESTERN

,OPRIMEROQUEALAGENTELEVIENEALACABEZA ESLA IDÓLICA ESTAMPA DEL COWBOY WAINE EN LAS PRADERAS O PERSIGUIENDOVACAS%NLAACTUALIDADESTOACAMBIADO YSONMUCHOSFUERADENUESTRASFRONTERASQUESEDE DICANALASDIFERENTESCOMPETICIONESQUEDERIVARONDEL DIARIOQUEHACERDELOSVAQUEROSORANCHEROS%SPOR ELLOQUEDESPUÏSDEVARIASPEQUE×ASEXHIBICIONESEN FERIAS PENSAMOS DESDE EL #ENTRE (IPIC ,ES /MBRIES MONTARUNSHOWWESTERNPARAILUSTRARLAACTUALIDADDEL MUNDOWESTERN ASIEN-ASDE"ARBERANSYMÉSTARDE EN,A3ENIAAMBASCONLACOLABORACIØNDESUSRESPEC TIVOS!YUNTAMIENTOS CONSEGUIMOSUNOSPRIVILEGIADOS LUGARESYDÓASPARAELLO ,APRIMERATUBOLUGARENLAPLAZADETOROSDEL-ASDE "ARBERANSDURANTELACELEBRACIØNDESUSlESTASLOCA LESENELMESDE!BRILTRESHORASDEEXHIBICIØNDONDE SEPUDOVER0OLE"ENDING "ARREL2ACE 4RAILYDOMA NATURAL TENIENDOPORACTORESALOS1UARTER(ORSETRAI DOS DE !RGENTINA QUE DIERON UN RECITAL DE ENERGIA Y VITALIDADENCADAUNADELASCARRERAS %LÏXITOFUEENORME YAPESARDESERLAMA×ANADElNAL DElESTAS ENLACUALUNPORCENTAJEMUYELEVADODELA POBLACIØNDE-ASDE"ARBERANSAUNPADECIANLOSES TRAGOSDELAÞLTIMANOCHEDEBAILES LAPLAZADETOROS TUBOUNCONSIDERABLELLENO
&AVARIUM $EBIDOAESTOESTEVERANOENLAPOBLACIØNDELA3ENIA YTAMBIÏNCONMOTIVODESUSlESTASMAYORES YCOIN CIDIENDOENTREDOSDÓASDECARRERAS FUIMOSINVITADOSA PARTICIPARENUNAEXHIBICIØNDEDOMAVAQUERA ,OS JINETES LOCALES DIERON UN BONITO ESPECTÉCULO DE DOMA VAQUERA Y DE TRABAJO CON GARROCHA SIENDO DE ESPECIAL MENCIØN EL JINETE DE "ENICARLO QUE REALIZØ TODASUEXHIBICIØNDEGARROCHACONLASRIENDASENLA CINTURASINLAAYUDADELASMANOSPARAEVOLUCIONARAL CABALLO

ONSEM

#ON ESTOS ACTOS PRETENDEMOS AYUDAR A DAR A CONO CERESTADISCIPLINA ASÓCOMOLASRAZASDECABALLOSQUE PARTICIPAN EN ELLAS AL GRAN PUBLICO Y FOMENTAR LA PAR TICIPACIØN EN COMPETICIONES ALEJANDO DE LAS MENTES QUE EL ESTILO WESTERN NO TIENE PORQUE IR EMPAREJADO CONUNATENDENCIAPRO YANQUI SINOQUEESSOLAMENTE UNA FORMA MÉS DE ENTENDER LA RELACIØN ENTRE JINETE Y CABALLO CON UN ESTILO PROPIO Y DIFERENTE .I MEJOR NI PEOR SOLOESO DIFERENTE

&RANCESCENUNMOMENTDELAPROVA

,UEGODOSJINETESDEL,ESOMBRIESENTRARONCONLA3EN YERAYLABANDERADELA3ENIAATODOTRAPO PROVOCANDO LASORPRESADELPÞBLICO4AMBIÏNAQUÓLOS1UARTER(OR SE LAPEQUE×A)TZA'REY-ANGAYLAMUSCULADA7ASH A #HIC /LENA HICIERON GALA DE SU RAPIDEZ Y AGILIDAD PARAEVOLUCIONARENPEQUE×OSESPACIOS 3EREALIZØUNAPRUEBADOBLEDE0OLE"ENDING DONDE EL PÞBLICO DIVIDIDO EN DOS MITADES APOYARON AL JINE TEQUETENIANMÉSCERCA DANDOUNAIREMÉSFESTIVOY EMOCIONANTEALAVELADA,UEGO)TZA'REYTRABAJØSOLO CON"OZALYREALIZØEJERCICIOSDELANZAMIENTODELAZO Y4RAIL 


&AVARIUM

ONSEM

5NALTREPARTICIPANTDELACOMPETICIØ

4AMBÏHIVANPARTICIPARCARRUATGESTIRATSPERCAVALLS

WESTERN

-/.4!7%34%2. %LCAPDESETMANADELIDE*ULIOLESVADONARLLOC LATROBADADE7ESTERNDE-ASDE"ARBERANSAONVAN TENIRLATARDEDEDISSABTELAPROBAPUNTUABLEPELCAM PIONATDE#ATALUNYADE-ONTA7ESTERNIELDIUMENGE PEL MATI LA TERCERA EDICIØ DE LA 0ONY %XPRESS DE ,ES /MBRIES #OMJASABEMESUNAPROVADERELLEUSTOTAELLAREALIT ZADAPERCAMINSISENDERESDEL0ORTS4ORTOSA "ESSEIT %L#ENTRE(ÓPIC,ES/MBRIES FATRESANYSVATENIRLIDEA DEREALITZARUNACURSADERELLEUSLESTILDEL0ONY%XPRESS AMERICÌ LAGRÌCIATENIADESERQUEPERUNSMOMENTSEL 


&AVARIUM

ONSEM

GENETSPOGUESSINSENTIRLASENSACIØDESTARSOLSAMB LASEVAhMONTURAvALAMUNTANYAIRECREARLAFANTASIADE SERUNGENETDELCORREU!IXÓVANÏIXERLAPRIMERA0ONY %XPRESS$EN A JAVANTRES IENMOLTDÒXIT %NGUANYVANPARTICIPARSISEQUIPSDETRESGENETSCA DASCUN ,A NOVETAT ES QUE VAN VARIAR EL RECORREGUT I AQUEST COP VAN PASSAR PER LES ESTRETES SENDERES DEL "ARRANCDELA'ALERA EIXVERTEBRALDELS0ORTSALAVES SANTMAR *ULIOL NO PERDONA AIXÓ QUE AMB UNA TEMPERATURA DE Ž GRAUS A LES DEL MATI VAM DONAR LA SORTIDA AL PRIMERRELLEU!QUESTACABARALAENTRADADELBARRANC ON LA TASCA IMMILLORABLE DEL hPUESTO DE POSTAS NŽ v VASERPERFECTA%LSCANVISDELABOSSADELCORREUILES SORTIDES DELS SEGàENTS RELLEUS ES VAN PORTAR A TERME AMB UNA PRECISIØ SUISSA %L SEGàENT RELLEU CORRIA PEL BARRANClNSENDINSAR SEALESOMBRIES DEIXANTLAPISTA IANANTPELSSENDERSPLENSDOLIVERES QUESIENAQUES TATERRAFOSSINPOUS TINDRÓEMELLLACh/NTARIOvAQUÓ "AIXAVEN PELS SENDERS I TORNAVEN AL PUNT NŽ I ALLÌ SORTIA EL TERCER I DARRER GENET QUE FEIA CAP A -AS DE "ARBERANS PER LLIURAR EN EL CONTROL LA hSACAv ) ERA EN AQUESTMOMENTQUANTELCRONÛMETREPARAVA %NGUANYESVAAVISARDELANECESSITATDELLIURARLASACA OELTEMPSNOESCOMPTABILITZARIA ICURIØS PERÛTOTSEL EQUIPSLAVANLLIURAR

3ONIAENLASEVAPARTICIPACIØALCAMÓDELPORT 


&AVARIUM

ONSEM

,ACURSA APESARDESERMÏSCURTAVASERMÏSDURA TOTIAIXÛ ELSGENETSVANESTARSEMPRESOTALATENTAVI GILÌNCIADELSMEMBRESDELORGANITZACIØ QUEENGUANY VA DUPLICAR ELS SEUS EFECTIUS PER QUE TOT SORTÓS COM TENIADESORTIR !MBTOTSELGENETSICAVALLSSANSIESTALVIS ESVAFEREL RECOMPTEDETEMPSILEQUIPGUANYADORVASERELDELA QUADRADELNOSTREAMIC2UlNO FORMAT EL4IA L!NGEL IEL*OAN3EGONVASERLEQUIPDE,ES/MBRIES AMB LAhNOVATAvPERÛVALENTA3ONIA L%STHERIEL*ORDI)TER CERINOVELLEQUIPDELCOMER h-ON(ÓPICvFORMATPER L!NGEL EL0ACO IEL*OSE %LS GUANYADORS VAREN REBRE EL SÓMBOL QUE CARACTERIT ZA AQUESTA CURSA LES ALFORGES LLEGENDÌRIES DEL 0ONY

%XPRESS MENTREQUEELSSEGONSITERCERVANEMPORTAR SEELSCENYIDORSAMBCIBELLESCOMMEMORATIVESDELA CURSA 4OTHOM VA SEGUIR LES NORMES ESTABLERTES PER LORGANITZACIØ NO PORTAR hESPUELES NI FUSTESv PORTAR CASCIPASSAR HOBÏ5NDINARALCENTREHÓPIC,ES/M BRIESVAPOSARPUNTIlNALAUNBONICIDIVERTITCAPDE SETMANA AQUÓ A AL -AS MÏS ALLÌ O SIGUI AL -AS DE "ARBERANS $ES DAQUÓ VOLEM DONAR LES GRÌCIES A TOTES LES ENTI TATSQUEVANCOLqLABORARIESPECIALMENTALA#ÒLIA LA 0ATRICIA L!NDREU AL 4ONI AL MENESCAL *ORDI AL *ORDI DE4ORTOSA ALSCOSINSDE,ANAJA L%DGAR LA6ICKY LA 3OPHIEIAL*OSEP-ARIA

&!6!2)5-0%,-Ê.

*OSEP-ARÓAI!MPAROAL%QUADOR'RUPDEJOVESALES%IVISSA


&AVARIUM

ONSEM

HOMENATGE

5.!6)$!$%$)#!$! !,%$5#!#)Ê $ON-ANUELCOMLIDIUENHABITUALMENT VANÒIXERA -ASDE"ARBERANSELDAGOSTDE%LSNOSTRES IAIOS*OANETI#INTETAALCONREUDELESOLIVERES ALMOLÓ DOLI TAMBÏRAMATSDOVELLESIDECABRES%LNOSTRE PAREÏSELMÏSPETITDEQUATREGERMANS*UANITO $ANIELI0EPITO TOTSFORMAVENUNAGRANFAMÓLIAEN UNACASASEMPREOBERTAPERALSAMICS ELSVEÕNS LES PERSONESQUECONEIXIEN %LTEMPSVAANARPASSANTIELSNOSTRESIAIOSVANOFERIR ALPARELAPOSSIBILITATDEPODERESTUDIAR SUPOSEM QUEAMBMOLTDESFOR PERPARTDETOTS!CABATSELS ESTUDIS HANESTATMOLTESLESDESTINACIONSALSERVEI DELADOCÒNCIA0ALMAD%BRE 5LLDECONA 4IVENYS ,A 3ÏNIA "ATEAIELNOSTREPOBLE -ASDE"ARBERANS

!CTUACIØDE,ACORALDE0ALMAD%BRE

6ENIRAL-ASVASERUNESDEVENIMENTMOLTESPERAT ERATORNARALESARRELS ACOMPARTIRELDIAADIAAMBLA FAMÓLIA,ANOSTRAMAREINOSALTRESESTÌVEMMOLTACOS TUMBRATSATRASLLADAR NOSDUNLLOCALALTRE!IXÛENS AGRADAVA PERÛANARALPOBLEERAPERATOTS MÏSQUE UNDESIG !QUÓJAAL-AS UNMOMENTMOLTESPECIALPERAELLVA SERQUANESVAPOSARELNOMALESCOLA2ECORDEMLA ILqLUSIØAMBQUEVAPREPARARAMBLARESTADECOM PANYSESLHOMENATGEALAMESTRA4ERESINA$ESPRÏS LA:%2 QUEHAAGLUTINATALGUNSPOBLESDELANOSTRA COMARCA AMBELh,LAPIZERvCOMASÓMBOLDIDENTITAT DELESCOLARURAL 3ØNQUASIQUARANTAANYSDEDOCÒNCIAAMBUNGRAN OBJECTIUL%$5#!#)¼DELSSEUSALUMNES)NOÏS GENSSENZILLDElNIREDUCAR PERSERAQUESTAUNATASCA COMPLEXAIGRATIlCANT#ALDIRQUEPERAELLLESCOLAHA ESTATLASEVAVIDA#REIEMQUEHATINGUTUNTARANNÌ ESPECIALPERAEDUCAR PERAENSENYAR SEMPREHAVOL GUTRESPONSABILITATENLESTASQUESIMOLTADISCIPLINA PERÛhDISCIPLINACARINYOSAv UNAACTITUDQUEFAQUE LALUMNEESSENTIESTIMAT

#ELIA-ARIAI-ANELLIFANENTREGAPERPARTDE L!JUNTAMENTDE-ASDE"ARBERANSDUNAlGURADUNA CABRAMOLTREPRESENTATIVADELNOSTREPOBLE

!RAJAGAUDINTDELAJUBILACIØ DISFRUTADELTEMPSLLIURE DELESOLIVERES DELSSEUSNÏTS 'RÌCIES PAPA PERSERCOMETS

*OSÏ-ANUELI-AITE2ILLO

,ACTUALDIRECTOR#ARLOSILAMESTRA-IREIAACOMPANYADA DALGUNSXIQUETSDELCOLqLEGI4ERESA3UBIRATSDE-ASDE "ARBERANSVANINTERVINDREENLACTEHOMENATGE 


&AVARIUM

ONSEM

*OAQUINTAMBÏVAVOLERPARTICIPARCOMELLSAP FER HOMILLORIVALLEGIRUNADELESSEVESPOESIES

*OSEP2ONCERO DIRECTORDELA:%2VADEDICAR UNESPARAULESDECOMIAT

,!MPADEL#%)04ERESA3UBIRATSVAOBSEQUIARA -ANUEL2ILLOAMBUN"ONSAIDOLIVERA LOLIVERAÏS UNAALTRACOSAQUEPORTAALCOR

"ATEAVASERUNDELSPOBLESONVAEXERCIRDEMESTRE LHOMENATJATITAMBÏVANVOLERTENIRUNDETALLAMBELL UNSREPRESENTANTSDEL!JUNTAMENTDAQUELLTEMPS

-OLTAGENTDELPOBLEVAASSISTIR PERCOLqLABORAREN LHOMENATGEORGANITZATA-ANUEL2ILLO

%NTREGADUNAPLACAPERPARTDE*OAQUIN*URADO AMICPERSONALDE$ON-ANUEL
&AVARIUM

!CTUACIØDELABANDADE-ASDE"ARBERANS

ONSEM

!LAFOTOVEIEMALSDOSNETS NOCALNIDIRQUENESTÌ MOLTCONTENTNOMÏSCALVEURELACARAQUEFA

,!MPAORGANITZADURANTELCLASSESDAPRENENTATGEIPERFECCIONAMENTDESCACS 0ERAAQUESTAACTIVITATREBEMUNASUBVENCIØPERPARTDEL#ONSELL#OMARCAL %L DIA DEL &ESTIVAL DE .ADAL COM VAN PODER VEURE LA GENT ES VA FER UNA RECAPTACIØ DE DINERS DESTINATSACOLqLABORARAMBLORGANITZACIØDELA-ARATØCONTRALESMALALTIESDEDOLORCRÛNIC! CONTINUACIØPOSEMLAQUANTITATDONADAPERLAGENTASSISTENTALFESTIVALINFANTIL,AINICIATIVADE L!MPADECOLqLABORARAMBLA-ARATØDE46VATENIRMOLTBONAACCEPTACIØ AIXÓQUEVAMPENSAR QUELANYVINENTHOPREPARAREMENMÏSTEMPS!BAIXPOSEMLANOTADELINGRÏSALCOMPTEDELA -ARATØFETDELOlCINADE#AIXA4ARRAGONADE-ASDE"ARBERANS
&AVARIUM

ONSEM

OPINIÓ 8)5,%43 s!LSCLOTSIDETERIORAMENTDELSCAMINSDEL TERMEIALAVEGETACIØQUEELSENVAEIX s!LADESAPARICIØDELShPATOSvDELABASSA DELACARRETERA s!LPOCRESPECTEQUEALGÞVATENIRTRENCANT LABARANADEFUSTADELPARC%NCARAQUEVALA DIRQUEJASHAARREGLAT s,ABARANADELhMUROv PERCERT TAMBÏES TARIABÏQUESARREGLÏS s!LAPOCACURAQUEESTÏENLAVEGETACIØ DELPOBLE CALDRIAUNMILLORMANTENIMENTI CURAALSARBRESPLANTATSALAPOBLACIØ s³SUNXIULETREITERATENAQUESTAREVISTADE FAMOLTSANYS PERÛPERAIXÛNODEIXADESER UNAREALITATELQUELACARRETERADE4ORTOSA ,A 3ÏNIAPASSANTPEL-AS ÏSDELTERCERMØN 0OTSERENSHAURÓEMDECOMEN ARAMOURE lNSITOT ANIVELLDEPOBLE -ONTSIÌ)NNOVA 0REMI!GRÌRIA*OVE *OAN#ARLES,LEIXÌ4AL

!0,!5$)-%.43 s!LACOMISSIØDE&IRAQUECOLqLABORENSENSECAPINTERÒSMONETARI NICOMPENSACIØDECAP TIPUS PARTICIPANTACTIVAMENTENLAORGANITZACIØDELA&IRAD!RTESANSPERÛNONOMÏSAQUELL DIA SINOQUETAMBÏSØNMOLTSALTRESQUEDEDIQUENAAQUESTATASCA PERQUÒTOTSURTIELMI LLORPOSSIBLE DAQUÓELNOSTRERECONEIXEMENT s!LNOUTANCAMENTDEL0ARCINFANTIL s!LESDUESEMPRESESMASOVERESPREMIADESAlNALSDEPER-/.43)°)../6!5NA FELICITACIØREALMENTMOLTMERESCUDAPERA*UAN#ARLOS,LEIXÌ4ALILA#OOP!#/-/.4DELA QUEENFORMAPARTLA#OOPERATIVA!GRÓCOLA3ANT)SIDREDE-ASDE"ARBERANS

&EDERRADES !LAPÌGINADELNÞMEROANTERIORDE&AVARIUM OSIGUI EL&AVARIUMDELERSEMESTREDE ALPEUDELAFOTOSITUADAALAPARTINFERIORDRETAPOSAELNOMDE-ANUEL!NDRÏSIENELSEULLOC HAURIADEPOSAR*OAQUÓN!NDRÏS
&AVARIUM

ONSEM

#/-!22)"%-!,-!3 &/4/ $%.·.#)!

&OTO

&OTO

&OTO 


&AVARIUM

ONSEM

PREMIATORGATALAJUNTAMENTPER LORGANITZACI˜DELAlRA
&AVARIUM 2%')342%#)6), -!3$%"!2"%2!.3

$%&5.#)/.3

.!)8%-%.43 !NDREIA)OANA)STOC 0ARES)OAN !DRIANI!LINA -IRELA DATANAIXEMENT

 

#!3!-%.43 -ARCOS2ILLO,LEIXÌAMB2AQUEL

ONSEM

 

&IDEL3UBIRATS&ERRÏ

 

"ONIFACIO(ERMIDA#AO

 

*OSE-ARIA,LEIXÌ,LEIXÌ

 

%LISEA3UBIRATS4AFALLA

 

%RUNDINA3EBASTIÌ,LEIXÌ

 

2OSARIO2UIZ'ARCIA

 

.!3#543

*ORDAN

-ARIA

3ANDRA

0ATRICIA 


&AVARIUM

ONSEM

CANÇO DE NADAL

-AGRADAEL.ADAL FAIGPETONSIREGALS0ELSCARRERSIELSBAL CONS PLENSDELLUMSICOLORS -AGRADAEL.ADAL UNPESSEBRECOMCAL PASTORETSITORRONS I CAN ONSVORAELFOC 1UANMIROLANIT VEIGELVIDREENTELAT%SCRICAMBELDIT"ON .ADALIUNDESIG 6ULLUNTALLDETORRØPELPASTORROVELLØICARBØDINSUNSACPEL DIMONIESCUAT 6ULLUNSOMNIDENEUPERBAIXARAMBUNTRINEU PODERVEUREEL REIBLANCFENTDEAMGUNINSTANT 6ULLPUJARDALTDELCELPERFERSURFAMBLESTEL DINSLESTRELLA DORIENTQUESAPAGAISENCÏN 6ULLQUEEMDONISCAN ONSIUNSACPLEDETORRONS IUNDIBUIX DAQUESTMØNSENSEMALSNICANONS -AGRADAEL.ADAL FAIGPETONSIREGALS0ELSCARRERSIELSBAL CONS PLENSDELLUMSICOLORS -AGRADAEL.ADAL UNPESSEBRECOMCAL PASTORETSITORRONS I CAN ONSVORAELFOC 1UANMIROLANIT VEIGELVIDREENTELAT%SCRICAMBELDIT"ON .ADALIUNDESIG

POESIES

5.0/#-³3$%#%.4

h&INALDE6ACANCESv (ANACABATLESVACANCES INOHETINGUTLOCASIØ DELSTEUSLLAVISESTIMAR

PERTANTCRECQUESERÌMILLOR SINOETPUCFERUNPETØ ENDEIXAR TEDADMIRAR

#ONTEMPLAR TEMHAESTAT MALDECAPSITEMPSPERDUT PERÛNOENVULLPERDREMÏS ADMIRANTAUNADONA ELEGANT BONICAIBONA QUENOENTINCDETREURENRES AIXÓQUEDARAENDAVANT PERMIJAETSOBLIDADA

TOTELQUEPERTUSENTIA DURANTLANITIELDIA TANSOLSÏSAIGUAPOSADA *OAQUIM3ABATÏ 

,A#ARME4AL3UBIRATSENSHAFETUNRECULLDERODOLINSIFRASES FETESUTILITZATSALNOSTREPOBLEIALSPOBLESDELSVOLTANTSQUEES FEIENSERVIRANTIGAMENT IDELSQUÒALGUNSENCARASUTILITZEN %NAQUESTNÞMEROENNOMBRAREMUNSQUANTSREFERENTSALSPO BLESDAQUESTESCOMARQUESlNSITOTNHIHAÞNQUEFAREFERÒN CIAAL-!3

4ORTOSINA PERSONADEPELLMOLlNA !2OQUETES LESPUNYETESLESVENESFETES 0ER8ERT PASSA HIDESPERT !#ANET DELAMERDAENFANPARET !'ODALL PINXENPELBADALL !LA'ALERA PERLAGATERA !5LLDECONA FALDUTS !3ANTA"ÌRBARA LLANUTS 5NRAPIUNATENCA UNAXICARAPITENCA !0AàLS PRIMEROBRENLABOCAQUEELSULLS !L-AS ENTRENELSOLAMBUNCABÌS !-ASDENVERGEHIVACAUREUNGLOBO)UNAXIQUETA QUEESCOQUERAVAVATINDREUNSUSTOQUEESDESMAIAVA !!LDOVER AMBPAREULESQUEDENBÏ 2ESPOSTA0ERÛENFETS TAMBÏ !8ERTASONARRIEROS


&AVARIUM

ONSEM

15)%315)

1. 2

3

4

5

2.

1 3. 4. 5.#/-2%3/,$2%5.35$/+50ERARESOLDREEL3UDOKUTENSDEMPLENAR LESCASELLESBUIDESAMBXIFRESDELAL PARTINTDALGUNSNÞMEROSJADISPOSTOSEN ALGUNESDELESCELqLES.OESPOTREPETIR CAPNÞMEROENLAMATEIXAlLAHORITZONTAL NIENLAMATEIXACOLUMNAVERTICAL NIEN CAPQUADRATQUECOMPOSENEL3UDOKU 

 

 

 

 

 

 4

!

3

%

4

3

/

#

3

%

,

3/,5#)¼3/0!$%,,%42%3 $%,.5-%2/0!33!4

,

3

!

/

)

#

!

2

4

)

!

4

6

%

4

3

3

/

5

%

'

2

6

%

3

3

4

2

&

3

3

.

#

4ROVARPOLÓGONSDELMASDEBARBERANS

"

%

)

&

3

2

)

4

5

/

)

)

)

-

!

3

)

!

!

)

2

$

-

/

"

!

%

/

0

,

2

!

%

!

2

,

,

,

2

!

!

5

%

3

$

-

/

3

,

.

/

"

,

)

0

!

3

,

2

/

/

5

5

5

#

/

,

%

!

2

&

%

3

*

!

2

,

,

2

#

&

!

!

4

%

!

!

,

!

2

3

)

2

,

/

$

#

!

3

2

/

!

.

3

4

)

2

&

!

%

%

$

2

%

%

%

"

!

!

#

.

4

.

2

)

,

-

2

,

'

)

!

3

!

!

3

/

!

!

,

-

2

,

2

3

#

!

,

.

0

&

!

'

0

!

%

,

#

)

2

%

2

%

2

)

,

,

%

)

2

3

4

%

"

!

#
Revista Favarium Mas de Barberans Nº37  

En aquest número parlem de l'excursió a la Cova Pintada, de l'Observació Astronómica, els pastors d'ara i d'abans, Racó dels Artesans, etc ....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you