Page 1

EL CONTE DE UNA COLONIA ANY 1913


Hi havia una vegada... Tots Tots els els contes contes comencen comencen igual, igual,ii es es cert cert doncs, doncs,que que hi hi havia havia una una vegada vegada un un Sr. Sr. que que es es deia deia Suris. Suris. II us us preguntareu preguntareu de de on on surt surtaquet aquet cognom cognom “Suris”, “Suris”, doncs doncs surt surt de de “suro”. “suro”. Per Per això això aquesta aquesta fàbrica fàbrica es es diu diu Can Can Suris. Suris.


Un Unbon bondia diacorria corrial’any l’any1913 1913el elSr. Sr. Suris Surisva vavenir venir iies esva vatrobar trobaraquest aquest edifici edificivuit vuitiiva vadir: dir:“aquí “aquíinstal·laré instal·laré la lameva mevafàbrica” fàbrica”iila lacolònia, colònia,perquè perquè els elsmeus meustreballadors treballadorstinguin tinguinun un habitatge habitatgeper perviure. viure.


La Lacolònia colòniaestava estavaformada formadaper per casetes casetesde de22plantes plantesamb ambun unpetit petit jardí. jardí. AAla lacolònia colòniano només mésvivia viviala lagent gentque que treballava treballavaaala lafàbrica. fàbrica.


Totes Totesles lesfàbriques fàbriquestèxtils tèxtilsde deCatalunya Catalunya tenien tenienuna unacolònia. colònia. Si Simarxaves marxavesde dela lafàbrica fàbricatenies teniesque que marxar marxarde dela lacaseta. caseta. L’amo L’amopagava pagavatot: tot:l’aigua, l’aigua,la lallum, llum,el el manteniment mantenimentiifins finsiitot tottenia teniauna unabotiga botiga de dequeviures, queviures,on onels elstreballadors treballadorshi hi anaven anavenaacomprar: comprar:gasosa, gasosa,xocolatines, xocolatines, caramels, caramels,carn, carn,sucre sucreiimoltes moltescoses coses bones bones


Aquest Aquestes esel elso sode dela la sirena sirenaque queanunciava anunciavael el comenรงament comenรงamentiiel elfinal finalde de la lafeina feina


Aquesta Aquestaera erala lacasa casa de del’encarregat, l’encarregat, perquè perquèl’amo l’amovivia viviaaa Barcelona Barcelona


Activitat Fabril • A Can Suris, es treballava amb un cotó que li deien “cotó indi” i amb denominació “classe América”. • Aquest cotó servia després per fer vestits i roba per la llar.


Telers

Aquest es el so dels telers


L’escola a la colònia • Hi havien algunes colònies que l’amo havia fet construir una escola, per que tots els nens pugessin aprendre a llegir, escriure i pregar.


Els nens a la fàbrica • Els nens entraven a treballar a la fábrica els 10 anys mes o menys. • El sou que li pagaven era de: 9 pessetes. • Això no va durar gaire i va haver-hi un moment en el que les coses van canviar i no podien començar a treballar fins els 14.


La vida a la colònia • Pràcticament la vida es feia a la colònia. • L’amo els proveïa de tot i la ciutat quedava lluny. • Heu de pensar que llavors no hi havia ni tram, ni tren, anaven en carro i el viatge era molt feixuc. • A la colònia no tot era fàcil, hem de pensar que la vida llavors era molt dura i difícil.


Vet aquí un gat. Vet aquí un gos. Aquesta història ja s’ha fos.

Can Suris - Conta  

Treball realitzat per Seniorlab per Escola Almeda.

Can Suris - Conta  

Treball realitzat per Seniorlab per Escola Almeda.

Advertisement