Page 1


โครงการออกแบบศูนย์ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เพื่อรองรับกิจกรรมทางด้าน ประเพณี วัฒนธรรมของคนเมือง และบุคคลทั่วไป อีกทั้งยังเป็น ศูนย์การเรียนรู้ของเมือง Project center design Culture of Maha Sarakham Province to support the activities cultural traditions of the city people And general public. It is also City Learning Center


โครงการออกแบบ Community Mall ที่มีการใช้งานที่หลากหลาย เพื่อรองรับความต้องการของคน ในเมือง เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ พื้นที่ขนส่ง ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และที่อยู่อาศัย ตอบโจทย์ การใช้ชีวิตสาหรับคนรุ่นใหม่ Community Design Project Mall with various uses to meet the needs of people The city. Is a creative area Shopping area Shops and residences living for the new generation.


COMMUNITY MALL โครงการออกแบบเพื่อคนรุ่นใหม่ ที่มีการใช้งานที่หลากหลาย ตอบโจทน์ และสะดวกสบายต่อการเดินทาง Design project for the new generation That has a variety of applications to the plaintiff and convenient to travel.


OPEN SPACE พื้นที่หน้าโครงการเป็นพื้นที่โล่งที่สามารถ รองรับกิจกรรมของนักเรียน ในเวลาเลิกเรียนเพื่อรอผู้ปกครอง มีการปลูกต้นไม้ไม่สูงมากเพื่อให้มีร่มเงา และไม่บังทัศนียภาพของ COMMUNITY MALL The area in front of the project is an open space that can support student activities. At school time to wait for parents There are not many tall trees being planted to provide shade. And does not cover the view of COMMUNITY MALL


โครงการออกแบบย่านสถานบันเทิงแห่งใหม่เพื่อรองรับกลุ่มวัยรุ่น วัยทางานที่ประกอบไปด้วย การแสดงคอนเสิร์ตกลางแจ้ง มีความหลากหลายทางด้านตนตรี เวทีกลางแจ้งที่เป็นเวทีกลางเพื่อให้ร้านทุกร้านสามารถมองเห็นคอนเสิร์ตได้ทั่วถึง New entertainment district design project to support teenagers Working age that consists of Outdoor concerts There are a variety of self. The outdoor stage is the center stage so every shop can see the concert thoroughly.


สวนกลางเมืองเป็นโครงการที่สามารถใช้งานได้ทั้ง 24 ชั่วโมงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งในพื้นที่ และนอกพื้นที่ เชื่อมต่อกับโรงแรม ห้างสรรพสินค้า ฟิตเนส ศูนย์ IT และสถานบันเทิง มีพื้นที่ร้านอาหาร สวนเรืองแสง ลานจัดอีเว้นท์ และสวนดอกไม้ Garden center city is a project that can be used for 24 hours to accommodate tourists. In the area And outside the area Connect with hotel, Fitness, IT and entertainment centers. There is a restaurant area, glowing garden, event courtyard and flower garden.


โครงการออกแบบและปรับปรุงห้างสรรพสินค้าเพื่อรองรับคนในเมือง ปรับปรุงห้างสรรพสินค้าเก่า ที่ไม่มีการใช้งานให้เกิดการใช้งานได้หลากหลาย มีอาคารจอดรถ มีพื้นที่โล่งหน้าห้างสรรพสินค้าเพื่อการใช้งานที่หลากหลายเช่น การจัดนิทรรศการกลางแจ้ง หรือการจัดงานอีเว้นท์กลางแจ้ง Shopping mall design and improvement project to support the people in the city Renovate old department stores. That is not being used for a variety of uses. There is a parking. There is an open area in front of the mall for a variety of usage such as outdoor exhibitions or organizing outdoor events.


โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสมถวิล เพื่อการใช้งานที่หลากหลายและมากขึ้นของคนในเมือง มีการออกแบบทางเดินริมน้า พื้นที่พักผ่อน ทางจักรยาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมน้าให้ดีขึ้น และทุกคนสามารถมาใช้งานริมคลองสมถวิลได้ Somthawin Canal landscape design and improvement project for the diverse and increasing of people in the city. There is a waterfront walkway design. Bicycle resting area improve the waterfront landscape. And everyone can use it by the Somthawin canal


โครงการออกแบบที่พักอาศัย CONDOMINIUM เป็นที่พักอาศัยที่อยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้า เพื่อรองรับกลุ่มคนทั่วไปเข้ามาพักอาศัย และใช้บริการ CONDIMINIUM การออกแบบสามารถมองเห็นได้ทั่วถึง มีการเข้าถึงได้ง่าย รวมถึงการเดินทางที่สะดวกสบาย Residential condominium project is a residence near a department store. To support the general public to come in to stay and use the service design can be seen thoroughly. Have easy access Including convenient transportation.


โครงการออกแบบที่พักอาศัยโรงแรมเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยว สาหรับคนในพื้นที่ และบุคคลทั่วไป มีพื้นที่พักผ่อนที่เขื่อมต่อกับสวนกลางเมือง ห้างสรรพสินค้า ทาให้การเดินทางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น Project to design a hotel-accommodation to support tourists For people in the area And general public. There is a resting area connected to the garden in the middle of the city. The mall makes traveling more convenient.


โครงการออกแบบ SPORT & FITNESS เพื่อรองรับคนในพื้นที่ และบุคคลทั่วไป ประกอบไปด้วยสระว่ายน้า ฟิตเนส และสนามหญ้าเทียม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม การออกกาลังกายของคนในเมือง SPORT & FITNESS design project to support local people and general public. It consists of a swimming pool, fitness and artificial turf. It is also a promotion exercise of the people in the city.


โครงการออกแบบศูนย์การค้า IT เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีให้กับนักเรียนและนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นศูนย์ IT ใหญ่ของเมือง ตัวอาคารออกแบบเพื่อลดอุณหภูมิ ของอาคารโดยใช้ GREEN ROOF และFACADE IT shopping center design project to promote technology learning for students and students. It is also the largest IT center of the city. The building is designed to reduce. the building using green roof and faca็de.


โครงการออกแบบที่พักอาศัยกึ่งพาณิชยกรรม (MIXUSE) เพื่อรองรับกิจกรรมด้านการค้าขายที่เป็นอาคารพาณิช และเพื่อการอยู่อาศัย ตัวอาคารมีทั้งหมด 4 ชั้น อีกทั้งยังมีการใช้งานแบบ HOME OFFICE Semi-commercial residential design project (MIXUSE) to support commercial activities that are commercial buildings and for living. The building has a total of 4 floors. Also available as a home office.


โครงการออกแบบที่อยู่อาศัยกึ่งพาณิชยกรรม (MIXUSE) เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมด้านการค้าของเมือง และส่งเสริมด้าน OTOP เพื่อสร้าง รายได้ให้กับคนในชุมชน Project to promote the trade of the city And promote OTOP to create Income for people in the community.


Is a new landmark of the city It's a space for everyone. There is a prominent umbrella structure with a 24-hour use. The structure combines art and structure together. The concept of the plan is divided into 4 parts as follows: 1.)Service Office of Inquiry 2.) Sales channels Open an area for distribution of manufactured products from the community To expand and create business opportunities. 3.) The cafŕš‰ provides services for creative sitting areas. Or arrange to talk to different parties 4.) Space for resting and resting for individuals.


SELF-SUFFICIENT CITY สังคมลาวเป็นสังคมเกษตรกรรมที่เน้นในการปลูกพืช เป็นหลัก และให้ความสาคัญกับเรื่องเกษตรกรรม โดยในโครงการจะมีห้องแลปเพื่อให้สามารถทาการวิจัย พันธุ์พืช และเก็บเมล็ดพันธุ์สาหรับเกษตรกร ตัวโครงการ ยังมีที่เก็บพลังงานที่ได้จากโซลาเซลล์ ที่สามารถใช้ในตัว โครงการและชุมชนใกล้เคียง


Resort-oriented resort design project preserving and paying Attention to the environment. By using materials made from Nature such as soil use Bamboo, for example, energy Used in the project will focus Essentially clean energy.


THANK YOU

Profile for lolarh.s187

Siripon Thongthammarat  

Siripon Thongthammarat  

Advertisement