Page 1


โครงการออกแบบศูนย์ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เพื่อรองรับกิจกรรมทางด้าน ประเพณี วัฒนธรรมของคนเมือง และบุคคลทั่วไป อีกทั้งยังเป็น ศูนย์การเรียนรู้ของเมือง


โครงการออกแบบ Community Mall ที่มีการใช้งานที่หลากหลาย เพื่อรองรับความต้องการของคน ในเมือง เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ พื้นที่ขนส่ง ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และที่อยู่อาศัย ตอบโจทย์ การใช้ชีวิตสาหรับคนรุ่นใหม่


COMMUNITY MALL โครงการออกแบบเพื่อคนรุ่นใหม่ ที่มีการใช้งานที่หลากหลาย ตอบโจทน์ และสะดวกสบายต่อการเดินทาง


OPEN SPACE พื้นที่หน้าโครงการเป็นพื้นที่โล่งที่สามารถ รองรับกิจกรรมของนักเรียน ในเวลาเลิกเรียนเพื่อรอผู้ปกครอง มีการปลูกต้นไม้ไม่สูงมากเพื่อให้มีร่มเงา และไม่บังทัศนียภาพของ COMMUNITY MALL


โครงการออกแบบย่านสถานบันเทิงแห่งใหม่เพื่อรองรับกลุ่มวัยรุ่น วัยทางานที่ประกอบไปด้วย การแสดงคอนเสิร์ตกลางแจ้ง มีความหลากหลายทางด้านตนตรี เวทีกลางแจ้งที่เป็นเวทีกลางเพื่อให้ร้านทุกร้านสามารถมองเห็นคอนเสิร์ตได้ทั่วถึง


สวนกลางเมืองเป็นโครงการที่สามารถใช้งานได้ทั้ง 24 ชั่วโมงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งในพื้นที่ และนอกพื้นที่ เชื่อมต่อกับโรงแรม ห้างสรรพสินค้า ฟิตเนส ศูนย์ IT และสถานบันเทิง มีพื้นที่ร้านอาหาร สวนเรืองแสง ลานจัดอีเว้นท์ และสวนดอกไม้


โครงการออกแบบและปรับปรุงห้างสรรพสินค้าเพื่อรองรับคนในเมือง ปรับปรุงห้างสรรพสินค้าเก่า ที่ไม่มีการใช้งานให้เกิดการใช้งานได้หลากหลาย มีอาคารจอดรถ มีพื้นที่โล่งหน้าห้างสรรพสินค้าเพื่อการใช้งานที่หลากหลายเช่น การจัดนิทรรศการกลางแจ้ง หรือการจัดงานอีเว้นท์กลางแจ้ง


โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสมถวิล เพื่อการใช้งานที่หลากหลายและมากขึ้นของคนในเมือง มีการออกแบบทางเดินริมน้า พื้นที่พักผ่อน ทางจักรยาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมน้าให้ดีขึ้น และทุกคนสามารถมาใช้งานริมคลองสมถวิลได้


โครงการออกแบบที่พักอาศัย CONDOMINIUM เป็นที่พักอาศัยที่อยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้า เพื่อรองรับกลุ่มคนทั่วไปเข้ามาพักอาศัย และใช้บริการ CONDIMINIUM การออกแบบสามารถมองเห็นได้ทั่วถึง มีการเข้าถึงได้ง่าย รวมถึงการเดินทางที่สะดวกสะบาย


โครงการออกแบบที่พักอาศัยโรงแรมเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยว สาหรับคนในพื้นที่ และบุคคลทั่วไป มีพื้นที่พักผ่อนที่เขื่อมต่อกับสวนกลางเมือง ห้างสรรพสินค้า ทาให้การเดินทางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น


โครงการออกแบบ SPORT & FITNESS เพื่อรองรับคนในพื้นที่ และบุคคลทั่วไป ประกอบไปด้วยสระว่ายน้า ฟิตเนส และสนามหญ้าเทียม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม การออกกาลังกายของคนในเมือง


โครงการออกแบบศูนย์การค้า IT เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีให้กับนักเรียนและนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นศูนย์ IT ใหญ่ของเมือง ตัวอาคารออกแบบเพื่อลดอุณหภูมิ ของอาคารโดยใช้ GREEN ROOF และFACADE


โครงการออกแบบที่พักอาศัยกึ่งพาณิชยกรรม (MIXUSE) เพื่อรองรับกิจกรรมด้านการค้าขายที่เป็นอาคารพาณิช และเพื่อการอยู่อาศัย ตัวอาคารมีทั้งหมด 4 ชั้น อีกทั้งยังมีการใช้งานแบบ HOME OFFICE


โครงการออกแบบที่อยู่อาศัยกึ่งพาณิชยกรรม (MIXUSE) เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมด้านการค้าของเมือง และส่งเสริมด้าน OTOP เพื่อสร้าง รายได้ให้กับคนในชุมชน


SELF-SUFFICIENT CITY สังคมลาวเป็นสังคมเกษตรกรรมที่เน้นในการปลูกพืช เป็นหลัก และให้ความสาคัญกับเรื่องเกษตรกรรม โดยในโครงการจะมีห้องแลปเพื่อให้สามารถทาการวิจัย พันธุ์พืช และเก็บเมล็ดพันธุ์สาหรับเกษตรกร ตัวโครงการ ยังมีที่เก็บพลังงานที่ได้จากโซลาเซลล์ ที่สามารถใช้ในตัว โครงการและชุมชนใกล้เคียง


THANK YOU

Profile for lolarh.s187

portfolio  

portfolio  

Advertisement