Page 36

GASTCOLUMN

Een financieel gezonde toekomst DRS. A.G. ROMERO

ijn verhaal begon op Curaçao dertig jaar geleden bij de Bank van de Nederlandse Antillen (BNA) en eindigt eind 2017 bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS). Ik beschouw het als een voorrecht om dit instituut en de (ei)landen in heel veel commissies te hebben mogen dienen, samen met heel veel bijzondere collega’s en professionals. Het doet pijn om te vertrekken, maar ik zie dit als een onderdeel van de circle of life. Vooruitblikkend op de toekomst, zie ik drie thema’s die de grootste uitdagingen vormen voor de finan­ ciële sector en de CBCS in de komende jaren.

Businessmodellen Het eerste thema betreft de vraag hoe de financiële sector het hoofd moet bieden aan de al sinds 2009 vigerende lage rente op de geld- en kapitaalmarkt. Natuurlijk hebben de consument, bedrijven en de overheid als vragers van fondsen in de geld- en kapitaal­markt heel veel voordelen gehad van de consistent lage rente, maar de andere kant van de medaille is dat de aanbieders van geld onder grote druk moesten opereren. Verzekeraars en pensioenfondsen hebben door de lage rente hun dekkings­ graden zien dalen beneden de (internationaal) accep­ tabele grens van 105%. Ook de CBCS ondervindt moeilijkheden om haar deviezenreserves op een verantwoorde en rendabele manier uit te zetten. We ontkomen er dus niet aan om kritisch te kijken naar de huidige businessmodellen in de financiële sector. Aan de opbrengstenkant zouden bijvoorbeeld nieuwe bronnen van inkomsten aangeboord kunnen worden en zou tegelijkertijd gefocust kunnen worden op de kostenbeheersingskant. Dit proces van herijking en herziening van de businessmodellen zie ik gelukkig al steeds meer plaatsvinden.

Omgaan met problemen Het tweede thema betreft governance, risk & com­pliance en hoe hiermee om dient te worden gegaan. Dit is niet alleen in de financiële sector van belang, ook op macro-economisch en politiek niveau zijn deze thema’s belangrijk om entiteiten te blijven (be)sturen in een buiten­gewoon complex wordende omgeving. Hoe moeten de Raad van Commissarissen, de aandeelhouders en de Raad van Bestuur met elkaar omgaan opdat problemen snel en doeltreffend kunnen worden aangepakt?

36

We laten een probleem vaak te lang liggen, waardoor de oplossing na verloop van tijd ingrijpend en pijnlijk zal zijn. Transparantie, risk management, professio­ nele organen en het inzetten van onze beste kennis en kunde zijn essentiële factoren om organisaties vooruit te helpen in hun ontwikkeling. In de financiële dienstverlening dienen opkomende risico’s zoals cybercrime en cryptovaluta’s te worden gemonitord. Hoe zal de toezichthouder met deze risico’s moeten omgaan? Is het toezicht op transacties met cryptovaluta’s voldoende gewaarborgd of worden er onverantwoorde risico’s genomen? Zijn er voldoende waarborgen dat onrechtmatig handelen of het doorsluizen van frauduleuze transacties naar criminelen kunnen worden geminimaliseerd? Een ander punt dat lokaal aandacht moet krijgen is het stimuleren van de economische groei. De afgelopen jaren heeft de zwakke economische omgeving waarin onder andere de banken moeten functioneren, geresulteerd in een stijgende en hoge default ratio (leningen die niet conform de afspraken worden afgelost).

Strategische keuzes Mijn laatste thema gaat over hoe samenwerking in organisaties de beste garantie is om vooruit te komen, zelfs in turbulente tijden. Mijn ervaring is dat al bij de aanname van personeel geselecteerd moet worden op kwaliteit en samenwerkingsbereidheid. Verder moeten er doelstellingen worden bepaald van hoog tot laag in de organisatie voor de realisatie van strategische keuzes. Voorkom dat je door politieke druk – iets wat vaak voorkomt in onze contreien – overhaast handelt en daardoor beslissingen neemt die grote consequenties hebben voor de organisatie, het land en uiteindelijk ook jezelf.

Tot slot Mijn grootste wens is dat onze (ei)landen en zijn bewoners de komende jaren voorspoed zullen kennen en dat onze kinderen en kleinkinderen kunnen opgroeien in een omgeving met goede toekomst­ perspectieven. Drs. A.G. Romero is Financieel Economisch Directeur bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten

Coaching magazine, editie 4 2017  
Coaching magazine, editie 4 2017