Page 1

ºÉÆiÉ ¨ÉÒ®úɤÉÉ<ÈSªÉÉ ¨ÉÖ³ý ®úSÉxÉÉÆSÉÉ

¨É®úÉ`öÒ +xÉÖ´ÉÉnù

|ÉÉVÉHò näù„ɨÉÖJÉ


¨ÉÒ®úÉ ÁÉ nùÉäxÉ „ɤnùÉƨÉvªÉä +´ÉPÉÉ EòÞ¹hÉ ºÉɨÉɴɱÉÉ +ɽä. JÉ®ÆúiÉ®ú ¨ÉÒ®úÉ +ɇhÉ EòÞ¹hÉ ½äþ BEòÉSÉ xÉÉhªÉÉSªÉÉ nùÉäxÉ ¤ÉÉVÉÖ +ɽäþiÉ +ºÉÆ ´ÉÉ]õiÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉSÉ VÉä´½þÉ ¨ÉÒ®äúSÉÆ xÉÉhÉÆ SÉÉSÉ{Éb÷±ÉÆ iÉä´½þÉ nùÉäx½þÒ ¤ÉÉVÉÖ±ÉÉ EòÞ¹hSÉÆ EòÞ¹hÉ ‡nùºÉ±Éä. iÉä´½þÉ ´ÉÉ]õ±ÉÆ ½äþ EòºÉÆ „ÉCªÉ +ɽäþ? {ÉhÉ EònùÉù‡SÉiÉ ÁÉSÉ „ÉCªÉiÉä±ÉÉ ‘¨ÉÒ®úÉ’ ¨½þhÉiÉÉiÉ. EòÞ¹hÉÉSªÉÉ ºÉ´ÉÇ Uô]õÉ ¨ÉÒ®úɤÉÉ<ÈxÉä ‡iÉiÉCªÉÉSÉ ±ÉªÉ¤ÉrùiÉäxÉä ®äúJÉÉ]õ±ªÉÉ +ɽäþ. <iÉCªÉÉ ±ÉªÉ¤Érù EòÒ ÁÉ ®úSÉxÉÉ ´ÉÉSÉiÉÉÆxÉÉ ¤ÉɺɮúÒ BàEò±ªÉÉSÉÉ ¦ÉÉºÉ ´½þÉ´ÉÉ +ɇhÉ iªÉÉSªÉÉ ºÉÉlÉÒ±ÉÉ ¨ÉÉMÉä BEòiÉÉ®úÒSÉÒ +JÉÆb÷ vÉÖxÉ. ¨ÉÒ®úɤÉÉ<ÈSªÉÉ ®úSÉxÉÉ ÁÉ ¨ÉÚ³ý ˽þnùÒ ‡¨É¸ÉÒiÉ ¨ÉÉ®ú´ÉÉb÷Ò +ɇhÉ MÉÖVÉ®úÉlÉÒ ¨ÉvªÉä +ɽäþiÉ. EòɽþÒ ®úSÉxÉÉ ÁÉ +‡vÉEò ‡iÉEòb÷SªÉÉ ¨ÉÉiÉÒiɱªÉÉ +‡vÉEò ¤ÉÉä±ÉÒ ¦ÉɹÉäiɱªÉÉ +ɽäþiÉ. iªÉÉÆSÉÉ +MÉnùÒ iÉÆiÉÉäiÉÆiÉ +xÉÖ´ÉÉnù Eò¯ûxÉ iªÉÉ ®úSÉxÉäSÉÉ MÉɦÉÉ, +lÉÇ ½þ®ú´ÉhªÉÉ{ÉäIÉÉ iªÉÉÆxÉÉ VÉɺiÉ ªÉÉäMªÉ {ɪÉÉÇªÉ näù>ðxÉ MÉɦÉÉ EòÉªÉ¨É `äö´ÉhªÉÉSÉÉ |ɪÉixÉ Eäò±ÉÉ +ɽäþ +ɇhÉ ¨½þhÉÖxÉSÉ ½þÉ +xÉÖ´ÉÉnù “º´Éè®ú” +xÉÖ´ÉÉnù +ɽäþ. ¨ÉÉZÉÉ ¨ÉÒ®úÉ ÁÉ ‡´É¹ÉªÉÉ´É®ú +¦ªÉɺÉ, MÉÉføÉ +¦ªÉɺÉ, ¨ÉÒ®úÉEòɱÉÒxÉ EòÉ´ªÉÉÆSÉÉ +ɇhÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉSÉÉ +¦ªÉÉºÉ ¨ÉÖ³ýÒSÉ ¨ÉÖ³ýÒSÉ xÉɽþÒ. VªÉÉ ®úSÉxÉÉ ºÉÉvªÉÉ ºÉÉä{ªÉÉ +ɇhÉ +‡vÉEò xÉÉnù¨ÉªÉ ´ÉÉ]õ±ªÉÉ iªÉÉÆxÉÉSÉ ½þÉiÉɳýhÉä ¨É±ÉÉ „ÉCªÉ ZÉɱÉä. ÁÉ º´Éè®ú +xÉÖ´ÉÉnùÉSÉÒ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ ¦ÉÉ®úiÉÒ ¨ÉÖ³äý ZÉɱÉÒ. BEònùÉ ‡iÉxÉä ºÉ½þVÉ ¨½þhÉÖxÉ BEò ®úSÉxÉÉ ´ÉÉSÉɪɱÉÉ ‡nù±ÉÒ +ɇhÉ ÁÉSÉÉ +xÉÖ´ÉÉnù ËEò´ÉÉ ®úºÉOɽþhÉ EÖò`äöSÉ ´ÉÉSÉɪɱÉÉ ‡¨É³ýɱÉä xÉɽþÒ ¨½þhÉÖxÉ JÉÆiÉ ´ªÉHò Eäò±ÉÒ. iÉÒ ®úSÉxÉÉ ½þÉäiÉÒ. “nÚù®ú xÉMÉ®úÒ ¤Éb÷Ò nÚù®ú xÉMÉ®úÒ xÉMÉ®úÒ....EòèºÉä ¨ÉèÆ iÉä®úÒ MÉÉäEÖò±É xÉMÉ®úÒ....” +ɇhÉ nÖùºÉ-ªÉÉ IÉhÉɱÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ b÷ÉäCªÉÉiÉ ‘Bè±É{Éè±É MÉÉ´É JÉÖ{É ¨Éè±É {Éè±ÉMÉÉ´É....‡EòiÉÒ iÉÖZÉä nÚù®ú MÉÉäEÖò³ýÉSÉä MÉÉ´É....’ ½äþ „ɤnù +ɱÉä +ɇhÉ ÁÉ {Éè±ÉMÉÉ´ÉÉSÉÉ |É´ÉÉºÉ ºÉÖ¯û ZÉɱÉÉ. ¨ÉvªÉä ‡VÉlÉä lÉÉƤÉÉ´ÉäºÉä ´ÉÉ]õ±Éä ‡iÉlÉä lÉÉƤɱÉÉà....|É´ÉɺÉÉiÉ ªÉähÉÉ-ªÉÉ ¨Éè±ÉÉSªÉÉ nùMÉb÷ÉSÉÉ +ÉvÉÉ®ú PÉä>ðxÉ ¤ÉºÉ±ÉÉà, BJÉÉnùÉ „ɤnù +b÷±ÉÉ EòÒ EÖò`ÖöxÉ iÉ®úÒ +É{ÉÉà+É{É Eò³ýɪÉSÉÉ, EÖòhÉÒ MÉÖ®úÉJÉÒ ªÉä>ðxÉ ®úºiÉÉ nùÉJÉ´ÉÖxÉ VÉÉ´ÉÉ ‡iÉiÉEòÉ +É{ÉÉà+É{É, EòvÉÒ ‡´ÉSÉÉ®úiÉ, EòvÉÒ „ÉÉävÉiÉ.... ½þÉ |É´ÉÉºÉ Eò®úiÉÉàªÉ. ½þÉä +VÉÖxɽþÒ |É´ÉÉºÉ {ÉÖhÉÇ ZÉɱÉÉSÉ xÉɽþÒ EòÉ®úhÉ +VÉÖxÉ ‡EòiªÉäEò ®úSÉxÉÉ +xÉÖ´ÉɇnùiÉ ZÉɱªÉÉ xÉɽþÒiÉ. ‡VÉiÉCªÉÉ ZÉɱªÉÉ iªÉÉ ÁÉ +ɽäþiÉ +ɇhÉ ½þÉ |É´ÉÉºÉ EòvÉÒ ºÉÆ{Éä±É +ºÉ½þÒ ´ÉÉ]õiÉ xÉɽþÒ......+ɇhÉ ºÉÆ{ÉÉ´ÉÉ +ºÉ½þÒ ´ÉÉ]õiÉ xÉɽþÒ. iÉÖiÉÉÇºÉ ‡VÉiÉEòÉ |É´ÉÉºÉ PÉb÷±ÉÉ ‡iÉiÉEòÉ... EòÞ¹hÉÉ{ÉÇhɨɺiÉÖ ...... !!!!!

|ÉÉVÉHò näù„ɨÉÖJÉ


ºÉÆiÉõ ¨ÉÒ®úɤÉÉ<Ç {ÉÆvÉ®úÉ´ªÉÉ „ÉiÉEòÉiÉ ½þÉä>ðxÉ MÉä±É䱪ÉÉ ÁÉ ºjÉÒSÉÒ +ÉVÉ {ÉÉSÉ„Éä ´É¹ÉÉÇxÉÆiÉ®ú½þÒ VÉxɨÉÉxɺÉÉ´É®ú VɤɮúÒ {ÉEòb÷ +ɽäþ. EòÉ®úhÉ ? ‡iÉSÉÒ ºÉ´ÉǺ´É ‡´ÉºÉ°üxÉ EòÉxÁÉ´É®ú Eäò±Éä±ÉÒ |ÉÒiÉ ! VÉä´½þÉ ‡|ɪÉEò®ú ºÉ´ÉÇ VÉMÉÉSÉÉ {ÉɱÉxɽþÉ®ú +ɽäþ, iÉä´½þÉ ½þÒ |ÉÒiÉ ¦ÉHòÒiÉ ¯û{ÉÉÆiÉ®úÒiÉ xÉ ½þÉà<Ç±É iÉ®úSÉ xÉ´É±É ! +ɇhÉ ÁÉ ºÉMɲªÉÉSÉÒ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ ZÉɱÉÒ ¨ÉÒ®úÉ Eäò´É³ý 3-4 ´É¹ÉÉÇSÉÒ +ºÉiÉÉxÉÉ, VÉä´½þÉ ‡iÉSªÉÉ PÉ®úÒ (VÉä BEò ®úÉVÉPÉ®úÉhÉÆ ½þÉäiÉ) BEò ±ÉMxÉÉSÉÒ ´É®úÉiÉ +ɱÉÒ +ɇhÉ ‡iÉxÉä ¤ÉɱɺÉÖ±É¦É EÖòiÉÚ½þ±ÉÉxÉä +É<DZÉÉ ‡´ÉSÉÉ®ú±ÉÆ ”¨ÉÉZÉÉ nÖù±½þÉ EÖò`äö +ɽäþ?” ºÉ¨ÉÉä®ú ¨ÉJÉ®úÉiÉÒ±É EòÞ¹hɨÉÚiÉÔEòbä÷ ºÉÆEäòiÉ Eò¯ûxÉ +É<ÇxÉä ºÉÉƇMÉiɱÉÆ EòÒ ½þÉSÉ iÉÖZÉÉ nÖù±½þÉ. ½þÒ MÉÉà¹]õ ‡iÉSªÉÉ ¨ÉxÉÉ´É®ú <iÉEòÒ `öºÉ±ÉÒ EòÒ ¨É®äú{ɪÉÈiÉ ‡iÉxÉä ½þÉSÉ +Énäù„É ºÉÉƦÉɳý±ÉÉ. ºÉiÉ®úÉ-+`ö®úÉSªÉÉ ´ÉªÉÉiÉ ‡iÉSÉÆ ±ÉMxÉ nÖùºÉ-ªÉÉ ®úÉVÉPÉ®úÉhªÉÉiÉ Eò¯ûxÉ näùhªÉÉiÉ +ɱÉÆ. nèù´ÉnÖù̴ɱÉɺÉÉxÉä {ɇiÉ ±É´ÉEò®úSÉ BEòÉ ªÉÖrùÉiÉ ¨ÉÉ®ú±ÉÉ MÉä±ÉÉ. ¨ÉÒ®äúSªÉÉ EòÞ¹h¦ÉHòÒxÉä +‡vÉEòSÉ =SÉ±É PÉäiɱÉÒ. ®úÉVÉMÉÉnùÒ´É®ú ¤ÉºÉ±É䱪ÉÉ ‡iÉSªÉÉ ‡nù®úÉÆxÉÉ ‡iÉSÉÆ ½äþ ´Éäb÷ +ɇhÉ iÉα±ÉxÉ ½þÉä>ðxÉ ®úºiªÉÉiÉ xÉÉSÉhÉÆ +lÉÉÇiÉSÉ ¨ÉÉxɴɱÉÆ xÉɽþÒ. {ÉÖfäø {ÉÖVÉäºÉÉ`öÒ ¡Öò±ÉÆ ¨½þhÉÚxÉ {Éä]õÉ-ªÉÉiÉÚxÉ ºÉÉ{É {ÉÉ`ö´É±ÉÉ VÉÉhÉÆ, iªÉÉSÉÆ näù´ÉEòÞ{ÉäxÉä ¡Öò±É¨ÉɳäýiÉ ¯û{ÉÉÆiÉ®ú ½þÉàhÉÆ, ‡{ÉhªÉɺÉÉ`öÒ ‡iɱÉÉ ‡´É¹ÉÉSÉÉ {ªÉɱÉÉ {ÉÉ`ö´É±ÉÆ VÉÉhÉÆ, iÉ®úÒ½þÒ ‡iÉSÉÆ VÉÒ‡´ÉiÉ ®ú½þÉhÉÆ +ɇnù SɨÉiEòÉ®ú ºÉÉƇMÉiɱÉä VÉÉiÉÉiÉ. +JÉä®ú VÉä´½þÉ ‡iɱÉÉ ®úÉVÉ´ÉÉb÷¬ÉiÉ {É®úiÉ +ÉhÉhªÉÉiÉ +ɱÉÆ, iÉä´½þÉ ‡iÉxÉä BEò ®úÉjÉ {ÉÚVÉäºÉÉ`öÒ ¨ÉÉMÉÚxÉ PÉäiɱÉÒ. VÉÒ iÉÒ MÉɦÉÉ-ªÉÉiÉ MÉä±ÉÒ, iªÉÉxÉÆiÉ®ú ºÉEòɳýÒ MÉɦÉÉ-ªÉÉSÉÒ nùÉ®äú ¤ÉÆnù ºÉÉ{Éb÷±ÉÒ, =PÉb÷´É±ÉÒ MÉä±ÉÒ iÉä´½þÉ ¡òHò ‡iÉSÉÒ ´ÉºjÉä ´É EäòºÉ ‡¨É³ýɱÉä. ¨ÉÒ®úÉ EÖò`äöSÉ xÉ´½þiÉÒ. iÉÒ ºÉnäù½þ EòÉxÁɨÉvªÉä ‡´É±ÉÒxÉ ZÉɱÉÒ +ºÉÆ ¨½þ]õ±ÉÆ VÉÉiÉÆ. |ÉÉVÉHòxÉä ‡iÉSªÉÉ {ÉnùÉÆSÉÉ Eäò±Éä±ÉÉ º´Éè®ú +xÉÖ´ÉÉnù <iÉEòÉ ¦ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ VɨɱÉɪÉ, EòÒ iªÉÉSªÉÉSÉ „ɤnùÉiÉ ºÉÉÆMÉɪÉSÉÆ iÉ®ú VÉhÉÖ EòɽþÒ ½äþ iªÉÉSªÉÉEòbÚ÷xÉ ‡±É½þ´ÉÚxÉ PÉähªÉÉiÉ +ɱÉƪÉ. +lÉÉÇiÉ, |ÉÉVÉHò +‡iÉ„ÉªÉ MÉÖhÉÒ Eò‡´É +ɇhÉ Eò±ÉÉEòÉ®ú +ɽäþ. ¨½þhÉÚxÉSÉ EònùɇSÉiÉ iªÉÉSÉÒ “‡xÉ´Éb÷” ÁÉ EòɨÉɺÉÉ`öÒ “ZÉɱÉÒ” +ºÉÉ´ÉÒ. iªÉÉxÉä ½äþ EòÉ¨É +‡iÉ„ÉªÉ ¾t, ºÉÖ¤ÉEò {ÉrùiÉÒxÉä Eäò±ÉƪÉ. EòÉèiÉÖEò Eò®úÉ´ÉÆ ‡iÉiÉEÆò lÉÉàbÆ÷SÉ +ɽäþ ! ‡EòiªÉäEò näù„ÉÒ „ɤnùÉÆSÉÒ ªÉÉàVÉxÉÉ iªÉÉxÉä +„ÉÉ JÉÖ¤ÉÒxÉä Eäò±ÉÒªÉ EòÒ ´ÉÉSÉÚxÉ lÉCEò ´½þɪɱÉÉ ½þÉäiÉÆ. iªÉɱÉÉ ½äþ ‡±ÉJÉÉhÉ ¨É±ÉÉ nùÉJÉ´ÉÉ´ÉƺÉÆ ´ÉÉ]õ±ÉÆ, ÁÉiɽþÒ ½þÉSÉ ºÉÆEäòiÉ +ºÉÉ´ÉÉ EòÒ JÉ®Æú |Éä¨É, JÉ®úÒ ¦ÉHòÒ EòÉªÉ +ºÉiÉä ÁÉSÉÆ ¨É±ÉÉ VɴɳÚýxÉ nù„ÉÇxÉ PÉb÷É´ÉÆ. B®ú´½þÒ ¨ÉÒ |É´ÉɽþÉiÉ +ºÉÚxɽþÒ EòÉä®úb÷ÒSÉ ®úɇ½þ±Éä +ºÉiÉä. |ÉÉVÉHòSÉä, ¦ÉÉ®úiÉÒSÉä +ɇhÉ <Ç-ºÉɇ½þiªÉ |ɇiɹ`öÉxÉSÉä ¨ÉxÉÉ{ÉɺÉÚxÉ +ɦÉÉ®ú.

|ɦÉÉ |ɦÉÖnäùºÉÉ<Ç


¤ÉɺÉÖ®úÒ ºÉÖxÉÚÆMÉÒ * ¨Éè iÉÉà ¤ÉɺÉÖ®úÒ ºÉÖxÉÚÆMÉÒ * ¤ÉxɺÉÒ´ÉɱÉäEÚÆò VÉÉxÉä xÉ näù>ÆðMÉÒ ** wÉÖ0** ¤ÉxɺÉÒ´ÉɱÉÉ BEò Eò½äþMÉÉ * BEäòEò ±ÉÉJÉ ºÉÖxÉÉ>ÆðMÉÒ ** Ë¥ÉnùɤÉxÉEäò EÖòVÉMɱÉxɨÉÉå * ¦É®ú ¦É®ú ¡Úò±É ‡UôxÉÉ>ÆðMÉÒ ** <ÇiÉ MÉÉàEÖò±É =iÉ ¨ÉlÉÖ®úÉ xÉMÉ®úÒ * ¤ÉÒSɨÉå VÉÉªÉ +b÷É>ÆðMÉÒ ** ¨ÉÒ®úÉEäò |ɦÉÖ ‡Mɇ®úvÉ®ú xÉÉMÉ®ú * SÉ®úxÉEò¨É±É ±É{É]õÉ>ÆðMÉÒ **

¨ÉÖ³ý ®úSÉxÉÉ - ºÉÆiÉ ¨ÉÒ®úɤÉÉ<Ç ¨É®úÉ`öÒ +xÉÖ´ÉÉnù – |ÉÉVÉHò näù„ɨÉÖJÉ

+±ÉMÉÖVÉ BàEÖò ªÉä<Ç ¨ÉVɱÉÉ +±ÉMÉÖVÉ BàEÖò ªÉä<Ç +±ÉMÉÖVÉhÉÉ-ªÉɱÉÉ ¨ÉÒ ¤É®úÒ VÉÉ>ð näù<Ç? ** ´ÉähÉÖ´ÉɱÉÉ º´É®ú BEò Uäôb÷ÒiÉÉ * ¨ÉÒ ±ÉIÉ BàEòiÉä ºÉ<Ç ** ´ÉÆÞnùÉù´ÉxÉÒSªÉÉ +ɳýÒ¤ÉÉà³ýÒiÉÒ±É * EÖòºÉÖ¨ÉMÉÆvÉÒ ¦É®ú¦É¯ûxÉ PÉä<Ç ** MÉÉäEÖò³ý ¨ÉlÉÖ®úÉ Bè±É {Éè±É * ¨ÉÒ ¨ÉvªÉäSÉ +Éb÷´ÉÒ VÉÉ<Ç ** ¨ÉÒ®úÉ |ɦÉÉà ‡MÉ®úÒ®úÉhÉÉ * SÉ®úhÉÉ„ÉÒ BEò¯û{É ½þÉä<Ç **


nÚù®ú xÉMÉ®úÒ ¤Éb÷Ò nÚù®ú xÉMÉ®úÒ-xÉMÉ®úÒ EòèºÉä ¨ÉèÆ iÉä®úÒ MÉÉàEÖò±É xÉMÉ®úÒ nÚù®ú xÉMÉ®úÒ ¤Éb÷Ò nÚù®ú xÉMÉ®úÒ ®úÉiÉ EòÉà EòÉx½þÉ b÷®ú ¨ÉɽþÒ ±ÉÉMÉä, ‡nùxÉ EòÉà iÉÉà näùJÉä ºÉÉ®úÒ xÉMÉ®úÒ * nÚù®ú xÉMÉ®úÒ.... ºÉJÉÒ ºÉÆMÉ EòÉx½þÉ „ɨÉÇ ¨ÉÉà½äþ ±ÉÉMÉä, +Eäò±ÉÒ iÉÉà ¦ÉÚ±É VÉÉ>ðí iÉä®úÒ b÷MÉ®úÒ * nÚù®ú xÉMÉ®úÒ.... vÉÒ®äú-vÉÒ®äú SɱÉÚ iÉÉà Eò¨É®ú ¨ÉÉà®úÒ ±ÉSÉEäò ZÉ]õ{É]õ SɱÉÚí iÉÉà Uô±ÉEòÉB MÉMÉ®úÒ * nÚù®ú xÉMÉ®úÒ.... ¨ÉÒ®úÉ Eò½äþ |ɦÉÖ ‡MÉ®úvÉ®ú xÉÉMÉ®ú, iÉ֨ɺÉä nù®úºÉ ‡¤ÉxÉ ¨Éè iÉÉà ½þÉä MÉ<Ç ¤ÉÉ´É®úÒ * nÚù®ú xÉMÉ®úÒ ¤Éb÷Ò nÚù®ú xÉMÉ®úÒ-xÉMÉ®úÒ EòèºÉä ¨ÉèÆ iÉä®úÒ MÉÉàEÖò±É xÉMÉ®úÒ

¨ÉÖ³ý ®úSÉxÉÉ - ºÉÆiÉ ¨ÉÒ®úɤÉÉ<Ç ¨É®úÉ`öÒ +xÉÖ´ÉÉnù – |ÉÉVÉHò näù„ɨÉÖJÉ

{Éè±ÉMÉÉ´É, JÉÖ{É ¨Éè±É {Éè±ÉMÉÉ´É ‡EòiÉÒ iÉÖZÉä nÚù®ú MÉÉäEÖò³ýÉSÉä MÉÉ´É {Éè±ÉMÉÉ´É, JÉÖ{É ¨Éè±É {Éè±ÉMÉÉ´É ®úÉiɦɮú EòÉx½þÉ VÉÒ´É lÉ®úlÉ®ú ½þÉä<Ç ‡nùºÉÉ {ÉɽþÒ ]õEò¨ÉEò ºÉÉ®úÉ ºÉÉ®úÉ MÉÉ´É * {Éè±ÉMÉÉ´É, JÉÖ{É.... ºÉJÉҺɴÉä „ÉɨÉÉ ±ÉÉVÉ ¨É±ÉÉ ´ÉÉ]äõ BEò±ÉÒ SÉɱÉiÉÉ iÉÖZÉä xÉÉ MɴɺÉä ®äú MÉÉ´É * {Éè±ÉMÉÉ´É, JÉÖ{É.... ½³Öý SÉɱɱÉä iÉ®ú EÆò¤É®äúiÉ Eò³ý PÉÉ<ÇiÉ SÉɱÉiÉÉ {ÉÉhÉÒ ½Æþb÷¬ÉiÉ xÉ ¨ÉÉ´É * {Éè±ÉMÉÉ´É, JÉÖ{É.... ¨ÉÒ®úÉ ¨½þhÉä ¨ÉÉZÉä ‡MÉ®úÒ®úÉhÉÉ näù nù„ÉÇxÉ ¨ÉÉZÉÉ ´Éäb÷ɴɱÉÉ VÉÒ´É * {Éè±ÉMÉÉ´É, JÉÖ{É ¨Éè±É {Éè±ÉMÉÉ´É ‡EòiÉÒ iÉÖZÉä nÚù®ú MÉÉäEÖò³ýÉSÉä MÉÉ´É


¤ÉÉnù±É näùJÉ b÷®úÒ ½þÉà, ¨Éè ¤ÉÉnù±É näùJÉ b÷®úÒ „ªÉÉ¨É ¨Éè ¤ÉÉnù±É näùJÉ b÷®úÒ EòɱÉÒ-{ÉÒ±ÉÒ PÉ]õÉ >ð¨Éb÷Ò ¤É®úºªÉÉà BEò PÉ®úÒ * „ªÉÉ¨É ¨Éè ¤ÉÉnù±É näùJÉ b÷®úÒ ‡VÉiÉ VÉÉ>Æð ‡iÉiÉ {ÉÉhÉÒ {ÉÉhÉÒ ½Öþ<Ç ºÉ¤É ¦ÉÉä¨É ½þ®úÒ * „ªÉÉ¨É ¨Éè ¤ÉÉnù±É näùJÉ b÷®úÒ VÉÉEäò ‡{ɪÉÉ {É®únäùºÉ ¤ÉºÉiÉ ½èþ ¦ÉÒVÉä ¤Éɽþ®ú JÉ®úÒ * „ªÉÉ¨É ¨Éè ¤ÉÉnù±É näùJÉ b÷®úÒ ¨ÉÒ®úÉ Eäò |ɦÉÖ ‡MÉ®úvÉ®ú xÉÉMÉ®ú EòÒVÉÉà |ÉÒiÉ JÉ®úÒ * „ªÉÉ¨É ¨Éè ¤ÉÉnù±É näùJÉ b÷®úÒ

¨ÉÖ³ý ®úSÉxÉÉ - ºÉÆiÉ ¨ÉÒ®úɤÉÉ<Ç ¨É®úÉ`öÒ +xÉÖ´ÉÉnù – |ÉÉVÉHò näù„ɨÉÖJÉ

+ɦÉɳýɱÉÉ ¦ªÉɱÉä ®äú „ÉɨÉÉ +ɦÉɳýɱÉÉ ¦ªÉɱÉä +ɦÉɳýɱÉÉ ¦ªÉɱÉä.. EòɲªÉÉ xɦÉÉiÉÖxÉ ºÉ®ú +ɱÉÒ MÉb÷MÉb÷ ZÉɱÉä * +ɦÉɳýɱÉÉ ¦ªÉɱÉä.. ‡VÉlÉä VÉÉ<Ç {ÉÉhÉÒ ‡iÉlÉä vÉ®äú´É®ú ‡½þ®ú´É³ý±Éä±Éä * +ɦÉɳýɱÉÉ ¦ªÉɱÉä.. {É®únäù„ÉÒ ¨ÉxÉ ´ÉºÉiɺÉä ¨ÉÒ ¤Éɽäþ®ú ‡¦ÉVɱÉä±Éä * +ɦÉɳýɱÉÉ ¦ªÉɱÉä.. ¨ÉÒ®úÉ ¨½þhÉà ºÉɴɲªÉÉSªÉÉ |Éä¨ÉÉiÉ ¤ÉÖb÷ɱÉä * +ɦÉɳýɱÉÉ ¦ªÉɱÉä „ÉɨÉÉ +ɦÉɳýɱÉÉ ¦ªÉɱÉä


EòÞ¹hÉ Eò®úÉà VÉVɨÉÉxÉ ** |ɦÉÖ iÉÖ¨É ** wÉÖ0** VÉÉEòÒ ‡Eò®úiÉ ¤Éänù ¤ÉJÉÉxÉiÉ * ºÉÉÆJÉÒ näùiÉ {ÉÖ®úÉxÉ ** |ɦÉÖ02** ¨ÉÉä®ú ¨ÉÖEÖò]õ {ÉÒiÉÉƤɮú ºÉÉä¦ÉiÉ * EÖÆòb÷±É ZɳýEòiÉ EòÉxÉ ** |ɦÉÖ03** ¨ÉÒ®úÉEäò |ɦÉÖ ‡Mɇ®úvÉ®ú xÉÉMÉ®ú * näù nù®ú„ÉxÉEòÉà nùÉxÉ ** |ɦÉÖ04**

¨ÉÖ³ý ®úSÉxÉÉ - ºÉÆiÉ ¨ÉÒ®úɤÉÉ<Ç ¨É®úÉ`öÒ +xÉÖ´ÉÉnù – |ÉÉVÉHò näù„ɨÉÖJÉ

EòÞ¹hÉ ¨½þhÉÉ ¸ÉÒ¨ÉÉxÉ ** |ɦÉÉà iÉÖ¨½þÒ VɪÉÉSÉÒ ‡EòiÉÔ ´Éänù MÉÉiɺÉä * {ÉÖ®úÉhÉ näùiɺÉä |ɨÉÉhÉ ** |ɦÉÉà iÉÖ¨½þÒ * EòÞ¹hÉ ¨½þhÉÉ ¸ÉÒ¨ÉÉxÉ ** ¨ÉÉä®ú‡Eò®úÒ]õ {ÉÒiÉÉƤɮú „ÉÉä¦Éä * EÖòbÖ÷Eò bÖ÷±ÉiÉä EòÉxÉ ** |ɦÉÉà iÉÖ¨½þÒ * EòÞ¹hÉ ¨½þhÉÉ ¸ÉÒ¨ÉÉxÉ ** ¨ÉÒ®úÉ®úÉhÉÉ {É´ÉÇiÉvÉÉ®úÒ * {Énù®úÒ näù nù„ÉÇxÉÉSÉä nùÉxÉ ** |ɦÉÉà iÉÖ¨½þÒ * EòÞ¹hÉ ¨½þhÉÉ ¸ÉÒ¨ÉÉxÉ **


‡EòzÉä näùJÉÉ Eòx½þèªÉÉ {ªÉÉ®úÉ EòÒ ¨ÉÖ®ú±ÉÒ´ÉɱÉÉ ** wÉÖ0** VɨÉÖxÉÉEäò xÉÒ®ú MÉÆ´ÉÉ SÉ®úÉ´Éä * JÉÉÆnäù EÆò¤É‡®úªÉÉ EòɱÉÉ ** 1 ** ¨ÉÉä®ú ¨ÉÖEÖò]õ ‡{ÉiÉÉƤɮú „ÉÉä¦Éä * EÖÆòb÷±É ZɳýEòiÉ ½þÒ®úÉ ** 2 ** ¨ÉÒ®úÉ Eäò |ɦÉÖ ‡Mɇ®úvÉ®ú xÉÉMÉ®ú * SÉ®úxÉ Eò¨É±É ¤É±É½þÉ®úÉ ** 3 **

¨ÉÖ³ý ®úSÉxÉÉ - ºÉÆiÉ ¨ÉÒ®úɤÉÉ<Ç ¨É®úÉ`öÒ +xÉÖ´ÉÉnù – |ÉÉVÉHò näù„ɨÉÖJÉ

EÖòhÉÒ näùJɱÉÉ EòÉx½þÉ {ÉÉ´ÉÉ º´É®úhÉÉ®úÉ ªÉ¨ÉÖxÉäSªÉÉ iÉÒ®úÒ ½Æþ¤É®úgøÉà®ú SÉÉ®úÒúiÉÉä * JÉÉÆtɦÉÉäiÉÒ EòɳÆý EòÉÆ¤É³Æ ±É{Éä]õhÉÉ®úÉ ¨ÉÉä®ú ‡Eò®úÒ]õ ‡{ÉiÉÉƤɮú „ÉÉä¦Éä * EÖòbÖ÷EòÉiÉ SɨÉEòiÉÉà ‡½þ®úÉ ¨ÉÒ®úÉnäù´É |ɦÉÉà ‡Mɇ®úvÉ®ú ®úÉhÉÉ * SÉ®úhÉÒ näù ¨ÉVÉ lÉÉ®úÉ


ºÉJÉÒ ®úÒ ±ÉÉVÉ ¤Éè®úhÉ ¦É<Ç * ¸ÉÒ±ÉÉ±É MÉÉä{ÉɱÉEäò ºÉÆMÉ Eòɽåþ xÉÉ˽þ MÉ<Ç ** Eò‡`öxÉ GÚò®ú +GÚò®ú +ɪÉÉà ºÉÉVÉ ®úlÉ Eò½Æþ xÉ<Ç * ®úlÉ SÉføÉªÉ MÉÉä{ÉÉ±É ±Éä MɪÉÉà ½þÉlÉ ¨ÉÓVÉiÉ ®ú½þÒ ** Eò‡`öxÉ UôÉiÉÒ ºªÉÉ¨É ‡¤ÉUôb÷iÉ ‡¤É®ú½þiÉå iÉxÉ iÉ<Ç * nùɇºÉ ¨ÉÒ®úÉ ±ÉÉ±É ‡MÉ®úvÉ®ú ‡¤ÉJÉ®ú CªÉÚÆ xÉÉ MÉ<Ç **

¨ÉÖ³ý ®úSÉxÉÉ - ºÉÆiÉ ¨ÉÒ®úɤÉÉ<Ç ¨É®úÉ`öÒ +xÉÖ´ÉÉnù – |ÉÉVÉHò näù„ɨÉÖJÉ

ºÉ<Ç MÉ ´Éè®úÒhÉ ZÉɱÉÒ ±ÉÉVÉ EòÉ MÉä±ÉÒ xÉɽþÒ iÉ®úÉiÉ®úÉ ¨ÉÖ®úÉ®úÒ ‡xÉPÉiÉÉSÉ * ®úlÉ ºÉVɴɱÉÉ GÚò®ú +GÚò®úÉxÉÆ PÉÉäb÷É ¨ÉÉ®úÒ ]õÉSÉ ½þÉiÉ SÉÉà³ýÒiÉ ¨ÉÒ ¤ÉºÉ±Éä ®úlÉ ‡xÉPÉä ½þ®úÒ SÉføiÉÉSÉ ** =®ú ¤Éb÷´ÉiÉ ZÉɱÉÒ ±ÉɽþÒ ±ÉɽþÒ „ÉÉ¨É nÖù®úÉ´ÉiÉÉSÉ iÉÖ]äõ ¨ÉÒ®úÉ EòÉx½þÉ VÉÉiÉÉ VÉ„ÉÒ Jɲ³ýEòxÉ EòÉSÉ **


®úÒ, ¨Éä®äú {ÉÉ®ú ‡xÉEòºÉ MɪÉÉ ºÉiÉMÉÖ®ú ¨ÉÉ®úªÉÉ iÉÒ®ú * ‡¤É®ú½þ-¦ÉÉ±É ±ÉMÉÒ =®ú +Ænù®ú, ´ªÉÉEÖò±É ¦ÉªÉÉ ºÉ®úÒ®ú ** <iÉ =iÉ ‡SÉkÉ SɱÉä xÉ˽þ Eò¤É½ÚÆþ, b÷É®úÒ |Éä¨É-VÉÆVÉÒ®ú * Eòè VÉÉhÉè ¨Éä®úÉà |ÉÒiÉ¨É {ªÉÉ®úÉà, +Éè®ú xÉ VÉÉhÉè {ÉÒ®ú ** Eò½þÉ Eò°Æü ¨Éä®úÉá ¤ÉºÉ xÉ˽þ ºÉVÉxÉÒ, xÉèxÉ ZÉ®úiÉ nùÉà= xÉÒ®ú * ¨ÉÒ®úÉ Eò½èþ |ɦÉÖ iÉÖ¨É ‡¨É‡±ÉªÉÉÆ ‡¤ÉxÉ |ÉÉhÉ vÉ®úiÉ xÉ˽þ vÉÒ®ú **

¨ÉÖ³ý ®úSÉxÉÉ - ºÉÆiÉ ¨ÉÒ®úɤÉÉ<Ç ¨É®úÉ`öÒ +xÉÖ´ÉÉnù – |ÉÉVÉHò näù„ɨÉÖJÉ

+MÉMÉ ¤ÉPÉ +É®ú{ÉÉ®ú MÉä±ÉÉ ½þ®úÒ„É®ú nÖù®úÉ´ªÉÉSÉÉ „É®ú ¯ûiÉä =®úÒ, ´ªÉÉEÖò³ý±Éä SÉ®úSÉ®ú * +MÉMÉ ¤ÉPÉ... <lÉÆ ‡iÉlÉÆ EÖò`Æö EòvÉÒ xÉÉ ‡´ÉSɱɱÉä iÉ®úÒ, ¨ÉvÉÖºÉÉJɳýÒiÉ VÉVÉÇ®ú xÉ VÉÉhÉä ‡|ɪÉiɨÉÉ ¨ÉMÉ VÉÉhÉiÉÒ±É EòºÉä, ºÉÆiÉ xÉÉ®úÒ +xÉ xÉ®ú * +MÉMÉ ¤ÉPÉ... EòÉªÉ Eò°ü xÉɽþÒ +É´ÉÉCªÉÉiÉ ‡|ɪÉä, b÷Éà³ýÒ +ɱÉä {ÉÉhÉÒ +®Çú®Çú ¨ÉÒ®úÉ ¨½þhÉä ½þÉà<Ç EòɺÉɇ´ÉºÉ |ÉÉhÉ ¤ÉɺÉ-ªÉÉ iÉÚ ¦Éä]õ±ÉÉ xÉɽþÒ iÉ®ú * +MÉMÉ ¤ÉPÉ...


VÉÉä iÉÖ¨É iÉÉàb÷Éà ‡{ɪÉÉä ¨Éè xɽþÒ iÉÉàbÚ÷ * iÉÉä®úÒ |ÉÒiÉ iÉÉàb÷Ò EòÞ¹hÉ EòÉäxÉ ºÉÆMÉ VÉÉàbÚ÷ ** wÉÖ0** iÉÖ¨É ¦ÉªÉä iɯû´É®ú ¨Éè ¦É<Ç {ɇJɪÉÉ * iÉÖ¨É ¦ÉªÉä ºÉ®úÉä´É®ú ¨Éè iÉÉà®úÒ ¨É‡UôªÉÉ ** VÉÉä0**1** iÉÖ¨É ¦ÉªÉä ‡Mɇ®ú´É®ú ¨Éè ¦É<Ç SÉÉ®úÉ * iÉÖ¨É ¦ÉªÉä SÉÆpùÉ ½þ¨É ¦ÉªÉä SÉEòÉä®úÉ ** VÉÉä0**2** iÉÖ¨É ¦ÉªÉä ¨ÉÉäiÉÒ |ɦÉÖ ½þ¨É ¦ÉªÉä vÉÉMÉÉ * iÉÖ¨É ¦ÉªÉä ºÉÉäxÉÉ ½þ¨É ¦ÉªÉä º´ÉÉMÉÉ ** VÉÉä0**3** ¤ÉÉ<Ç ¨ÉÒ®úÉ Eò½äþ |ɦÉÖ ¥ÉVÉEäò ¤ÉÉ„ÉÒ * iÉÖ¨É ¨Éä®äú `öÉEòÉä®ú ¨Éè iÉä®úÒ nùɺÉÒ ** VÉÉä0**4**

¨ÉÖ³ý ®úSÉxÉÉ - ºÉÆiÉ ¨ÉÒ®úɤÉÉ<Ç ¨É®úÉ`öÒ +xÉÖ´ÉÉnù – |ÉÉVÉHò näù„ɨÉÖJÉ

iÉÖ iÉÉàb÷ vÉÉMÉÉ ¨ÉÉvÉÉà ¨ÉÒ Eò„ÉÒ iÉÉàbÚ÷ * iÉÖ]õ±Éä±ÉÉ vÉÉMÉÉ Eäò„ÉÖ ºÉÉÆMÉ EÖò`äö VÉÉäbÖ÷ ** iÉÖ PÉxÉnùÉ]õ ®úÉxÉ ¨ÉÒ {ÉÉJɯû ¤Éä¦ÉÉxÉ * iÉÖ VÉ®ú „ÉÉÆiÉ iɳÆý ¨ÉÒ ¨ÉiºªÉ iÉÖZÉÒ +ÉxÉ ** iÉÖ {ɽþÉb÷ +ɦÉɳýÒ ¨ÉÒ xÉÖEòiÉÒ xÉ´½þɳýÒ * iÉÖ SÉÉÆnù´ÉÉ SÉÉÆnù´ÉÉ ¨ÉÒ SÉEòÉä®ú iɳý¨É³ýÒ ** iÉÖ ¨ÉÖ‡HòEò ]õ{ÉÉä®úÉ ¨ÉÒ iÉÖZªÉÉiÉÚxÉ nùÉä®úÉ * iÉÖ ºÉÉäxÉÆ +ººÉ±ÉºÉä ¨ÉÒ PÉb÷´ÉÒ +±ÉÆEòÉ®úÉ ** ¨½þhÉä ¨ÉÒ®úÉ®úÉhÉÒ ½äþ |ɦÉÉà ´ÉÆÞnùɤÉxÉÒ * iÉÖ ºÉ´ÉǺ´É iÉÖ ®úÉhÉÉ ¨ÉÒ {Éb÷ÒEò SÉ®úhÉÒ **


ºÉɨɳýÉàVÉÒ ¨ÉÉ®úÒ ¤ÉÉiÉ * ¤ÉÉ<Ç iɨÉä ºÉɨɳýÉàVÉÒ ¨ÉÉ®úÒ ¤ÉÉiÉ **wÉÖ0** ®úÉvÉÉ ºÉJÉÒ ºÉÖÆnù®ú MÉ®ú¨ÉÉÆ * EÖò¤ÉVÉÉxÉå PÉ®ú VÉÉiÉ **1** xɴɱÉÉJÉ vÉäxÉÖ PÉ®ú¨ÉÉÆ nÖù¦ÉÉªÉ * PÉ®ú PÉ®ú MÉÉä®úºÉ JÉÉiÉ **2** ¨ÉÒ®úÉ Eò½äþ |ɦÉÖ ‡Mɇ®úvÉ®ú xÉÉMÉ®ú * SÉ®úhÉEò¨É±É{É®ú ½þÉiÉ **3**

¨ÉÖ³ý ®úSÉxÉÉ - ºÉÆiÉ ¨ÉÒ®úɤÉÉ<Ç ¨É®úÉ`öÒ +xÉÖ´ÉÉnù – |ÉÉVÉHò näù„ɨÉÖJÉ

BàEòÉ VÉ®úÉ näù=‡xɪÉÉ EòÉxÉ * ºÉªÉÉÆxÉÉä iÉÖ¨½þÒ BàEòÉ VÉ®úÉ näù=‡xɪÉÉ EòÉxÉ ** PÉ®úÒ +ºÉä ®úÉvÉäºÉ¨É EòÉä®úҴɺÉä EòÉ¨É * iÉ®úÒ EÖò¤Éb÷ÒSªÉÉ PÉ®úÒ ®ú¨É¨ÉÉhÉ ** BàEòÉ VÉ®úÉ..... ú ±ÉIÉ føÉä® nÖù¦ÉiÉÒ PÉ®úɱÉÉ iÉ®úÒ * PÉ®úÒnùÉ®úÒ …ÉäiÉ®úºÉÉºÉ ¤Éä¦ÉÉxÉ ** BàEòÉ VÉ®úÉ..... ¨ÉÒ®úÉ ®úÉhÉÉ {É´ÉÇiÉÒSÉÉ * näù SÉ®úhÉÉ„ÉÒ ¨ÉVɱÉÉ ®äú ¨ÉÉxÉ ** BàEòÉ VÉ®úÉ.....


VÉÉMÉÉä ¤ÉƺÉÒ´ÉÉ®äú VÉÉMÉÉä ¨ÉÉä®äú ±É±ÉxÉ * ®úVÉxÉÒ ¤ÉÒiÉÒ ¦ÉÉä®ú ¦ÉªÉÉà ½þè PÉ®ú PÉ®ú JÉÖ±Éä ‡Eò´ÉÉ®äú * VÉÉMÉÉä ¤ÉƺÉÒ´ÉÉ®äú VÉÉMÉÉä ¨ÉÉä®äú ±É±ÉxÉ * MÉÉä{ÉÒ nù½þÒ ¨ÉlÉiÉ ºÉÖ‡xɪÉiÉ ½þ EÆòMÉxÉÉ Eäò ZÉxÉEòÉ®äú * VÉÉMÉÉä ¤ÉƺÉÒ´ÉÉ®äú VÉÉMÉÉä ¨ÉÉä®äú ±É±ÉxÉ * =`öÒ ±ÉɱÉVÉÒ ¦ÉÉä®ú ¦ÉªÉÉà ½þ ºÉÖ®ú xÉ®ú `öÉfäø uùÉ®äú * VÉÉMÉÉä ¤ÉƺÉÒ´ÉÉ®äú VÉÉMÉÉä ¨ÉÉä®äú ±É±ÉxÉ * M´ÉÉ±É ¤ÉÉ±É ºÉ¤É Eò®úiÉ EÖò±Éɽþ±É VÉªÉ VÉªÉ ºÉ¤Énù =SÉÉ®äú * VÉÉMÉÉä ¤ÉƺÉÒ´ÉÉ®äú VÉÉMÉÉä ¨ÉÉä®äú ±É±ÉxÉ * ¨ÉÒ®úÉ Eäò |ɦÉÖ ‡Mɇ®úvÉ®ú xÉÉMÉ®ú „É®úhÉ +ɪÉÉEÚÆò iÉÉ®äú ** VÉÉMÉÉä ¤ÉƺÉÒ´ÉÉ®äú VÉÉMÉÉä ¨ÉÉä®äú ±É±ÉxÉ *

¨ÉÖ³ý ®úSÉxÉÉ - ºÉÆiÉ ¨ÉÒ®úɤÉÉ<Ç ¨É®úÉ`öÒ +xÉÖ´ÉÉnù – |ÉÉVÉHò näù„ɨÉÖJÉ

=`ö ®äú ¤ÉɺÉ-ªÉÉ =`ö ¨ÉÉZÉä Eäò„ÉÖ ®úÉiÉ =ºÉ´ÉiÉÉ, ‡nù´ÉºÉ =PÉb÷±ªÉÉ PÉ®úÉnùÉ®úÉiÉ {ÉɽþiÉÉà PÉÖºÉÖ =`ö ®äú ¤ÉɺÉ-ªÉÉ =`ö ¨ÉÉZÉä Eäò„ÉÖ EòÉEòhÉ ‡EòÎhEòhÉ BàEÖò ªÉäiɺÉä, MÉÉè³ýhÉÒSÉä ¨É½þÒiÉÉEò ±ÉÉMɱÉä ¡òºÉ¡òºÉÖ =`ö ®äú ¤ÉɺÉ-ªÉÉ =`ö ¨ÉÉZÉä Eäò„ÉÖ =`öÉ +SªÉÖiÉÉ +ɱÉÉ ®ú´ÉÒEò®,ú nùÉ®úÒ ¨½þhÉä ‡EòiÉÒ ¨ÉÒ ´ÉÉ]õ {ÉɽþiÉ ¤ÉºÉÖ? =`ö ®äú ¤ÉɺÉ-ªÉÉ =`ö ¨ÉÉZÉä Eäò„ÉÖ +´ÉPÉÒ ]õÉà³ýÒ Eò±±ÉÉä³ýiÉ nùÉ®úÒ, ±ÉÉMɱÉÒ xɦÉÒ ‡xÉxÉÉnù VɪÉPÉÉä¹ÉÖ =`ö ®äú ¤ÉɺÉ-ªÉÉ =`ö ¨ÉÉZÉä Eäò„ÉÖ ¨ÉÒ®úÉ ®úÉhÉÉ ®úhUôÉäb÷®úɪÉÉ, SÉ®úhÉÒ PÉ®únùÉ®ú iªÉÉMÉÖxÉÒ ´ÉºÉÖ =`ö ®äú ¤ÉɺÉ-ªÉÉ =`ö ¨ÉÉZÉä Eäò„ÉÖ


EòÉxÉÉ SÉɱÉÉà ¨ÉÉ®úÉ PÉ®ú EòɨÉUäô * ºÉÖÆnù®ú iÉɯû xÉɨÉUäô ** wÉÖ0** ¨ÉÉ®úÉ +ÉÆMÉxɨÉÉà iÉֱɺÉÒxÉÖ ZÉÉb÷ Uäô * ®úÉvÉÉ MÉÉè³ýhÉ ¨Éɯû xÉɨÉUäô **1** +ÉMɱÉÉ ¨ÉƇnù®ú¨ÉÉ ºÉºÉ®úÉ ºÉÖ´Éä±ÉÉUäô * {ÉÉUô±ÉÉ ¨ÉƇnù®ú ºÉɨɺÉÖ¨ÉUäô **2** ¨ÉÒ®ú ¨ÉÖMÉÖ]õ ‡{ÉiÉÉƤɮú ºÉÉä¦Éä * MɱÉÉ ¨ÉÉäiÉxÉEòÒ ¨ÉɱÉUäô **3** ¨ÉÒ®úÉEäò |ɦÉÖ ‡Mɇ®úvÉ®ú xÉÉMÉ®ú * SÉ®úxÉ Eò¨É±É ‡SÉiÉ VÉɪÉUäô **4**

¨ÉÖ³ý ®úSÉxÉÉ - ºÉÆiÉ ¨ÉÒ®úɤÉÉ<Ç ¨É®úÉ`öÒ +xÉÖ´ÉÉnù – |ÉÉVÉHò näù„ɨÉÖJÉ

Eäò„ÉÖ VÉ®úÉ PÉ®úɱÉÉ ªÉä lÉÉäbÖ÷ººÉÆ EòÉ¨É ®äú * näùJÉhÉÉ iÉÖ ºÉÖÆnù®úºÉÆ ‡EòiÉÒ iÉÖZÉÆ xÉÉ´É ®äú ** iÉÖ³ýºÉ b÷Éä±ÉiÉä ¨ÉÉZªÉÉ {É®úºÉÉiÉ ®äú * ¨ÉÒ ? MɴɳýhÉ...®úÉvÉÉ +ºÉä ¨ÉÉZÉä xÉÉ´É ®äú ** Eäò„ÉÖ VÉ®úÉ.... {ÉÖfø±ªÉÉ ®úÉ>ð³ýÒ ¨ÉɨÉÆVÉÒ ‡xÉVɱÉä±Éä * ®úÉ>ð³ýÒ ¨ÉÉMɱªÉÉ EÖòhÉÉSÉÉ xÉÉ xÉÉ´ÉMÉÉ´É ®äú ** Eäò„ÉÖ VÉ®úÉ.... ¨ÉÉä®ú‡Eò®úÒ]õ ´É®ú ¦ÉֱɴÉÒ ‡{ÉiÉÉƤɮú * EÆò`öÒ ]õ{ÉÉä®ú ¨ÉÉàiÉÒªÉÉÆSÉÒ ¨Éɳý ®äú ** Eäò„ÉÖ VÉ®úÉ.... ¨ÉÒ®úÉ ®úÉhÉÉ {É´ÉÇiÉÒSÉÉ ®úhUôþÉàb÷®úɪÉÉ * iÉÖ‡ZɪÉÉ SÉ®úhÉÉ„ÉÒ ¨ÉÉZÉÒ vÉÉ´É ®äú ** Eäò„ÉÖ VÉ®úÉ....


MÉÉä{ÉÉ±É ®úÉvÉä EòÞ¹hÉ MÉÉäË´Énù ** MÉÉäË´Énù ** wÉÖ0** ¤ÉÉVÉiÉ ZÉÉÆVÉ®úÒ +Éè®ú ¨ÉÞnÆùMÉ * +Éè®ú ¤ÉÉVÉä Eò®úiÉÉ±É **1** ¨ÉÉä®ú ¨ÉÖEÖò]õ ‡{ÉiÉÉƤɮú „ÉÉä¦Éä * MɱÉÉÆ ¤ÉèVɪÉÆiÉÒ ¨ÉÉ±É **2** ¨ÉÒ®úÉ Eò½äþ |ɦÉÖ ‡Mɇ®úvÉ®ú xÉÉMÉ®ú * ¦ÉHòxÉEäò |ɇiÉ{ÉÉ±É **3**

¨ÉÖ³ý ®úSÉxÉÉ - ºÉÆiÉ ¨ÉÒ®úɤÉÉ<Ç ¨É®úÉ`öÒ +xÉÖ´ÉÉnù – |ÉÉVÉHò näù„ɨÉÖJÉ

EòÞ¹hÉ ½þ®äú ¸ÉÒxÉÆnù ½þ®äú * ½þ®äú näù´ÉEòÒxÉÆnùxÉ ±ÉÉ±É ** +SªÉÖiÉ ‡EòºxÉÉ ¸ÉÒ ½þ®úÒ ‡EòºxÉÉ ½þ®úÒ ªÉ„ÉÉänùÉ MÉÉä{Éɳý ** EòÞ¹hÉ ½þ®äú0 føÉä±É b÷¨Éb÷¨É b÷¨É¯û ´ÉÉVÉä ´ÉÉVÉä ]õɲªÉÉ +xÉ ºÉÆMÉä ]õɳý ** EòÞ¹hÉ ½þ®äú0 ¨ÉÉà®ú ‡Eò®úÒ]õ ‡{ÉiÉÉƤɮú „ÉÉà¦Éä ]õ{ÉÉà®ú„ÉÒ EÆò`öÒ ¨ÉÉäiÉÒ ¨Éɳý ** EòÞ¹hÉ ½þ®äú0 ¨ÉÒ®úÉ ¦ÉVÉä ‡Mɇ®ú®úÉhÉÉ føÉä®ú +ɨ½þÒ MÉÖ®úÉJÉÒ +ɨ½þɺÉÒ iÉÖ {Éɳý ** EòÞ¹hÉ ½þ®äú0


®ú]õiÉÉÆ CªÉÉèÆ xɽþÓ ®äú ½þ‡®úxÉÉ¨É * iÉä®äú EòÉäb÷Ò ±ÉMÉä xɽþÒ nùÉ¨É ** xÉ®únäù½þÓ º¨É®úhÉEÚÆò ‡nùxÉÒ * ‡¤ÉxÉ ºÉ֨ɮäú ´Éä EòÉ¨É **1** ¤ÉɱÉ{ÉhÉå ½ÆþºÉ JÉä±É MÉÖ¨ÉɪÉÉà * iɯûhÉ ¦ÉªÉä ¤ÉºÉ EòÉ¨É **2** {ÉÉ´É ‡nùªÉÉ iÉÉäªÉä ‡iÉ®úlÉ Eò®úxÉä * ½þÉlÉ ‡nùªÉÉ Eò®ú nùÉxÉ **3** xÉèxÉ ‡nùªÉÉ iÉÉäªÉä nù®ú„ÉxÉ Eò®úxÉä * ¸É´ÉxÉ ‡nùªÉÉ ºÉÖxÉ YÉÉxÉ **4** nùÉÆiÉ ‡nùªÉÉ iÉä®äú ¨ÉÖJÉEòÒ „ÉÉä¦ÉÉ * VÉÒ¦É ‡nù<Ç ¦ÉVÉ ®úÉ¨É **5** ¨ÉÒ®úÉ Eò½äþ |ɦÉÖ ‡Mɇ®úvÉ®ú xÉÉMÉ®ú * ½þè VÉÒ´ÉxÉEòÉà EòÉ¨É **6**

¨ÉÖ³ý ®úSÉxÉÉ - ºÉÆiÉ ¨ÉÒ®úɤÉÉ<Ç ¨É®úÉ`öÒ +xÉÖ´ÉÉnù – |ÉÉVÉHò näù„ɨÉÖJÉ

EòÞ¹hɽþ®úÒ xÉÉ´É VÉ®úÉ PÉÉà³ý * xÉɽþÒiÉ®ú ®úÉäEòb÷ iÉÖZÉÒ ¨ÉÉiÉÒ¨ÉÉä±É ** näù½þxÉ®ú ´É®ú±ÉÉ ¦ÉVÉɪɱÉÉ ½þ®úÒxÉÉ¨É * ¦ÉVÉiÉÉà EòÉ ½þ®úÒ VÉ®úÉ ¤ÉÉä±É? **1** „Éè„É´ÉÉiÉ JÉä³ý MÉÉbÆ÷ „ÉÉävɱÉä iÉÉàb÷±Éä * =¨Éä‡nùiÉ EòɨÉɦÉÉàiÉÒ ‡¡ò®äú MÉÉä±ÉMÉÉä±É **2** ‡nù±Éä±Éä iÉÖ±ÉÉ {ÉÉªÉ ªÉÉjÉÉ ‡iÉlÉÉǺÉÉ`öÒ * ½þÉiÉ {ÉÖhªÉnùÉxÉɺÉÉ`öÒ VÉ®úÉ JÉÉä±É **3** +IÉ ‡nùvɱÉä iÉÖVɱÉÉ ½þ®úÒ nù„ÉÇxÉɺÉÒ * EòÉxÉÒ ½þ®úÒMÉÖVÉ BàEÖòxÉ b÷Éä±É **4** ¨ÉÖJÉÒ „ÉÉä¦Éä „ÉÖ§É nÆùiÉɴɱÉÒ * ®úºÉxÉäxÉä EòÞ¹hɽþ®úÒ ¤ÉÉä±É **5** ¨ÉÒ®úÉ ¨½þhÉä ‡Mɇ®ú®úÉhÉÉ {É´ÉÇiÉÒSÉÉ * iªÉÉSªÉÉ ‡´ÉxÉÉ VÉÒ´ÉxÉ `ö®äú ¡òÉä±É **6**


½þÉiÉÓ PÉÉäb÷É ¨É½þÉ±É JÉVÉÒxÉÉ näù nù´É±ÉiÉ{É®ú ±ÉÉiÉ®äú * Eò®úÒªÉÉà |ɦÉÖVÉÒEòÒ ¤ÉÉiÉ ºÉ¤É‡nùxÉ Eò®úÒªÉÉà |ɦÉÖVÉÒEòÒ ¤ÉÉiÉ **wÉÖ0**

¨ÉÉ ¤ÉÉ{É +Éè®ú ¤Éä½äþxÉ ¦ÉÉ<È EòÉà<Ç xɽþÒ +ɪÉÉà ºÉÉiÉ®äú **1**

¨ÉÒ®úÉEäò |ɦÉÖ ‡Mɇ®úvÉ®ú xÉÉMÉ®ú ¦ÉVÉxÉ Eò®úÉà ‡nùxÉ®úÉiÉ ®äú **2**

¨ÉÖ³ý ®úSÉxÉÉ - ºÉÆiÉ ¨ÉÒ®úɤÉÉ<Ç ¨É®úÉ`öÒ +xÉÖ´ÉÉnù – |ÉÉVÉHò näù„ɨÉÖJÉ

´Éɯû ¨ÉÉiÉÆMÉ xÉEòÉä ®äú xÉEòÉä ºÉÆ{ÉkÉÒ ¦ÉÉÆb÷É®ú * SɱÉÉ xÉÉ¨É ½þ®úÒ VÉ{ÉÖ Eò¯û ½þ®úÒMÉÉà¹]õÒ SÉÉ®ú **wÉÖ0**

¨ÉÉªÉ ¤ÉÉ{É ¦ÉÉ>ð iÉÉ<Ç ‡EòiÉÒ Eòɳý ®úɽþhÉÉ®ú **1**

¨ÉÒ®úÉ ®úÉhÉÉ {É´ÉÇiÉÒSÉÉ ‡nùºÉ®úÉiɦɮú ¦ÉVÉhÉÉ®ú **2**


{ÉiÉÒªÉÉ ¨ÉèÆ Eòè„ÉÒ ±ÉÒJÉÚÆ, ±ÉÒJɪÉä xÉ VÉÉiÉ®äú **wÉÖ0** Eò±É¨É vÉ®úiÉ ¨Éä®úÉ Eò®ú EòÉÆ{ÉiÉ * xɪÉxɨÉÉá ®úb÷ UôɪÉÉä **1** ½þ¨ÉÉ®úÒ ¤ÉÒ{ÉiÉ =ùrù´É näùJÉÒ VÉÉiÉ ½èþ * ½þ®úÒºÉÉà Eò½ÚÆþ ´ÉÉà VÉÉxÉiÉ ½èþ **2** ¨ÉÒ®úÉ Eò½äþ |ɦÉÖ ‡Mɇ®úvÉ®ú xÉÉMÉ®ú * SÉ®úhÉEò¨É±É ®ú½þÉà UôɪÉä **3**

¨ÉÖ³ý ®úSÉxÉÉ - ºÉÆiÉ ¨ÉÒ®úɤÉÉ<Ç ¨É®úÉ`öÒ +xÉÖ´ÉÉnù – |ÉÉVÉHò näù„ɨÉÖJÉ

{ÉjÉÒ EòÉªÉ ‡±É½Úþ +ÉiÉÉ ‡±É½þ´ÉiÉ xÉɽþÒ ±ÉäJÉhÉÒ lÉ®úÉ®úiÉä ½þÉiÉÒ {ɺɮäú +ɺɴÉÉÆSÉÒ „ÉÉ<Ç ´ªÉlÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ ¤ÉÉ{ÉÖb÷ÒSÉÒ =vÉÉà iÉÚ {ɽþɴɪÉÉ +ɱÉÉ +ɱÉÉ iÉ®úÒ ¤ÉPÉ näù´ÉÉ ½þ®úÒ xÉÉ +VÉÉhÉiÉÉ EòɽþÒ ¨ÉÒ®úÉ ¨½þhÉä {É´ÉÇiÉÒSÉÉ ®úÉhÉÉ ®úhÉUôÉàb÷®úɪÉÉ iÉÖ ¿nùªÉÉ„ÉÒ ¨ÉÉZªÉÉ ¨ÉÒ SÉ®úhÉÒ iÉÖZªÉÉ ®úɽþÒ


{ªÉÉ®äú nù®úºÉxÉ nùÒVªÉÉä +ɪÉ, iÉÖ¨É ‡¤ÉxÉ ®úÁÉà xÉ VÉÉªÉ ** VÉ±É ‡¤ÉxÉ Eò¨É±É, SÉÆnù ‡¤ÉxÉ ®úVÉxÉÒ * BàºÉä iÉÖ¨É näùJªÉÉ ‡¤ÉxÉ ºÉVÉxÉÒ ** +ÉEÖò±É ´ªÉÉEÖò±É ‡¡ò¯Æû ®èúxÉ ‡nùxÉ, ‡¤É®ú½þ Eò±ÉäVÉÉà JÉÉªÉ ** ‡nù´ÉºÉ xÉ ¦ÉÚJÉ, xÉÓnù xÉ˽þ ®èúxÉÉ, ¨ÉÖJÉ ºÉÚÆ EòlÉiÉ xÉ +É´Éè ¤ÉèxÉÉ ** Eò½þÉ Eò½ÚÆþ EÖòUô Eò½þiÉ xÉ +É´Éè, ‡¨É±ÉEò®ú iÉ{ÉiÉ ¤ÉÖZÉÉªÉ ** CªÉÚÆ iÉ®úºÉÉ´ÉÉà +ÆiÉ®úVÉɨÉÒ, +ÉªÉ ‡¨É±ÉÉà ‡Eò®ú{ÉÉEò®ú º´ÉɨÉÒ ** ¨ÉÒ®úÉÆ nùɺÉÒ VÉxÉ¨É VÉxÉ¨É EòÒ, {Éb÷Ò iÉÖ¨½þÉ®äú {ÉÉªÉ **

¨ÉÖ³ý ®úSÉxÉÉ - ºÉÆiÉ ¨ÉÒ®úɤÉÉ<Ç ¨É®úÉ`öÒ +xÉÖ´ÉÉnù – |ÉÉVÉHò näù„ɨÉÖJÉ

nù„ÉÇxÉ näù ®äú ¦ÉMÉ´ÉÆiÉÉ, iÉÖVɇ´ÉxÉ Eò„ÉÒ ®úɽÖþ +ÉiÉÉ ®úÉiÉÒ xÉɽþÒ „É„ÉÒ, {ÉÉhÉÒ xÉÉ Eò¨É³ýÉ„ÉÒ iÉÖZªÉɇ´ÉxÉÉ ‡nùºÉiɺÉä ¨ÉÉZÉÒ Uô¤ÉÒ iÉ„ÉÒ ´ªÉÉEÖò³ý ‡¡ò®úiÉä ‡nùºÉ ®úÉiɦɮú ‡´É®ú½þÉxÉä vÉÉEòvÉÖEò `öhÉEòiÉÉà ¨ÉÉlÉÉ * nù„ÉÇxÉ näù ®äú ¦ÉMÉ´ÉÆiÉÉ... ‡nùºÉÉ EÖò`äö ¦ÉÖEò xÉɽþÒ, ZÉÉä{ɽþÒ xÉÉ º´É{xÉÒ MÉÉàb÷ÉSÉÒ½þÒ SÉ´É EÖò`äö iÉÉáb÷Ò {ɳýɱÉä®äú {ÉÉhÉÒ ‡EòiÉÒ +ɇhÉ EòºÉä ºÉÉÆMÉÖ ºÉÉÆMÉiÉÉ xÉ ªÉä<Ç Eò¹]õ ºÉÆ{É´ÉÖxÉ ¨ÉVÉ ¦Éä]õ„ÉÒ±É xÉÉlÉÉ ? * nù„ÉÇxÉ näù ®äú ¦ÉMÉ´ÉÆiÉÉ... ¨ÉxÉEò´Éb÷¬É ®äú ‡EòiÉÒ ´ÉÉ]õ {ÉɽÖþ ¦Éä]õ BEònùÉSÉä ®úɪÉÉ ‡EòiÉÒ Eòɳý ºÉɽÖþ ¨ÉÒ®úÉ iÉÖZªÉÉ ½þÉEäò´É®ú ½þ®ú VÉx¨ÉÉàVÉx¨ÉÒ ½þÉEò½þÒ =MÉÉ xÉEòÉà iÉÖZªÉÉ {ÉnùEò¨É±ÉÉ„ÉÒ +ÉiÉÉ * nù„ÉÇxÉ näù ®äú ¦ÉMÉ´ÉÆiÉÉ...


ºªÉÉ¨É ! ¨ÉxÉä SÉÉEò®ú ®úÉJÉÉà VÉÒ ‡MÉ®úvÉÉ®úÒ ±ÉɱÉÉ ! SÉÉEò®ú ®úÉJÉÉà VÉÒ * SÉÉEò®ú ®ú½þºÉÚÆ ¤ÉÉMÉ ±ÉMÉɺÉÚÆ, ‡xÉiÉ =`ö nù®úºÉhÉ {ÉɺÉÚÆ * Ë¥ÉnùɤÉxÉ EòÒ EÖÆòVÉMɇ±ÉxÉ ¨Éå iÉä®úÒ ±ÉÒ±ÉÉ MÉɺÉÚÆ ** SÉÉEò®úÒ ¨Éå nù®úºÉhÉ {ÉÉ>ðí, ùºÉÖ‡¨É®úxÉ {ÉÉ>ðí JÉ®úSÉÒ * ¦ÉÉ´É ¦ÉMɇiÉ VÉÉMÉÒ®úÒ {ÉÉ>ðí iÉÒxÉÚÆ ¤ÉÉiÉÉ ºÉ®úºÉÒ ** ¨ÉÉä®ú ¨ÉÖEÖò]õ {ÉÒiÉɨ¤É®ú ºÉÉä½èþ, MÉ±É ¤ÉèVÉÆiÉÒ ¨ÉɱÉÉ * Ë¥ÉnùɤÉxÉ ¨Éå vÉäxÉÖ SÉ®úÉ´Éä ¨ÉÉä½þxÉ ¨ÉÖ®ú±ÉÒ´ÉɱÉÉ ** ½þ®äú ½þ®äú ‡xÉiÉ ¤ÉÉMÉ ±ÉMÉÉ>ðí, ‡¤ÉSÉ ‡¤ÉSÉ ®úÉJÉÚÆ CªÉÉ®úÒ * ºÉÉƴɇ®úªÉÉ Eäò nù®úºÉhÉ {ÉÉ>ðí, {ɽþ®ú EÖòºÉÖ¨¨ÉÒ ºÉÉ®úÒ ** VÉÉàMÉÒ +ɪÉÉ VÉÉäMÉ Eò®úhÉEÚÆò, iÉ{É Eò®úhÉä ºÉÆxªÉɺÉÒ * ½þ®úÒ ¦ÉVÉxÉEÚÆò ºÉÉvÉÚ +ɪÉÉ Ë¥ÉnùɤÉxÉ Eäò ¤ÉɺÉÒ ** ¨ÉÒ®úÉ Eäò |ɦÉÖ Mɇ½þ®ú MÉƦÉÒ®úÉ ºÉnùÉ ®ú½þÉà VÉÒ vÉÒ®úÉ * +ÉvÉÒ ®úÉiÉ |ɦÉÖ nù®úºÉxÉ nùÒx½åþ, |Éä¨ÉxÉnùÒ Eäò iÉÒ®úÉ **

¨ÉÖ³ý ®úSÉxÉÉ - ºÉÆiÉ ¨ÉÒ®úɤÉÉ<Ç ¨É®úÉ`öÒ +xÉÖ´ÉÉnù – |ÉÉVÉHò näù„ɨÉÖJÉ

nùÉºÉ ½þÉä>ð näù MÉÉäË´ÉnùÉ ¨ÉVÉ ½þÉä>ð näù iÉÖZÉÉ nùÉºÉ nùÉºÉ ½þÉà>ðxÉÒ ¡Öò±É‡´ÉxÉ ¨É³ýÉ ¨ÉÒ, BàxÉ ºÉEòɳýÒ nù„ÉÇxÉ iÉÖZÉä ½þ®ú‡nù´ÉºÉÉºÉ * MÉÉäË´ÉnùÉ ½þÉä>ð näù ¨ÉVÉ nùÉºÉ ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉÒSªÉÉ Mɱ±ÉÒ¤ÉÉà³ýÒ ¨ÉÒ, MÉÉ<ÇxÉ iÉÖZÉÒSÉ ±ÉÒ±ÉÉ JÉÉºÉ * MÉÉäË´ÉnùÉ ½þÉä>ð näù ¨ÉVÉ nùÉºÉ nùÉºÉ ½þÉä>ðxÉÒ nù„ÉÇxÉ PÉä>ðxÉ, iÉÖZÉä xÉÉ¨É ½þÉiÉJÉSÉÉÇºÉ * MÉÉäË´ÉnùÉ ½þÉä>ð näù ¨ÉVÉ nùÉºÉ ¦ÉHòÒ ¦ÉÉ´ÉÉSÉÒ ºÉÆ{ÉkÉÒ VɨɱÉÒ, ‡iÉx½þÒ±ÉÉäEòÒ JÉÖVÉä{ÉhÉÉSÉÉ ¦ÉÉºÉ * MÉÉäË´ÉnùÉ ½þÉä>ð näù ¨ÉVÉ nùÉºÉ ¨ÉÉä®ú‡Eò®úÒ]õ ‡{ÉiÉÉƤɮú „ÉÉà¦Éä, MɳýÒ iÉÖ³ýºÉ¨ÉhªÉÉÆSÉÒ ®úÉºÉ * MÉÉäË´ÉnùÉ ½þÉä>ð näù ¨ÉVÉ nùÉºÉ ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉÒ SÉÉ°üxÉ ½Æþ¤É®úgøÉà®äú, ¤ÉɺÉ-ªÉÉ xÉä<Ç MÉÉäEÖò³ýÉºÉ * MÉÉäË´ÉnùÉ ½þÉä>ð näù ¨ÉVÉ nùÉºÉ ‡½þ®ú´Éä b÷Éà±ÉiÉä ¨É³äý ¡Öò±É´ÉÒxÉ, +vÉä¨ÉvÉä {ÉÉ]õ SÉɱÉhªÉÉºÉ * MÉÉäË´ÉnùÉ ½þÉä>ð näù ¨ÉVÉ nùÉºÉ ºÉɴɲªÉÉSÉÒªÉä nù„ÉÇxÉ PÉbä÷±É, {ÉÖ¹{ÉÉÆxÉÉ +xÉ ¨ÉvÉÖ¦ÉÖÆMªÉÉºÉ * MÉÉäË´ÉnùÉ ½þÉä>ð näù ¨ÉVÉ nùÉºÉ ¤Éè®úÉMÉÒ VÉ{Éä VÉ{ɨÉɳý, VɨÉä MÉÉäºÉÉ´ÉÒ ½þ®úÒúº¨É®úhÉÉºÉ * MÉÉäË´ÉnùÉ ½þÉä>ð näù ¨ÉVÉ nùÉºÉ ½þ®úÒMÉÖhÉ MÉÉhªÉÉ Eò¡òxÉÒvÉÉ®úÒ, ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉÒiÉÖxÉ +ɱÉä iÉÉ±É vÉ®úhªÉÉºÉ * MÉÉäË´ÉnùÉ ½þÉä>ð näù ¨ÉVÉ nùÉºÉ |ɦÉÉà ¨ÉÒ®úÉSÉä PÉxÉMÉƦÉÒ®ú º´ÉɨÉÒ, vÉÒ®ú näùiÉÒ EòÉäºÉ³ý±ªÉÉºÉ * MÉÉäË´ÉnùÉ ½þÉä>ð näù ¨ÉVÉ nùÉºÉ Eò‡¦ÉzÉ EòɲªÉÉ ®úÉiÉÒ nù„ÉÇxÉ, PÉb÷É´ÉÒ ºÉɴɲªÉÉ |Éä¨ÉiÉÒ®úÉºÉ * MÉÉäË´ÉnùÉ ½þÉä>ð näù ¨ÉVÉ nùɺÉ


|ÉÉVÉHò näù„ɨÉÖJÉ xÉɇ„ÉEò

ºÉÆ{ÉEÇò- 9960464444

<ǨÉä±É- deshmukh.praj@gmail.com © 2010 ºÉ´ÉÇ ½þCEò ºÉÖ®ú‡IÉiÉ

------------------------------

¨ÉÖJÉ{ɹ`ö ‡b÷ZÉÉ<ÇxÉ, ¨ÉÉÆb÷hÉÒ ´É ºÉVÉÉ´É]õ

¦ÉÉ®úiÉÒ ºÉ®ú¨É³ýEò®ú L

ast Bench Designs ( where creativity begins )

lastbenchdesigns@gmail.com

|ÉEòÉ„ÉEò +ɇhÉ ‡´ÉiÉ®úEò

<ǨÉä±É - esahity@gmail.com

ºÉÆ{ÉEÇò - 9869674820

मीरा  

this is new book, marathi, amazing

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you