Page 1

´É¹ÉÇ 4 lÉä, +ÆEò Gò.119 ®


ªÉVɨÉÉxÉ ºÉÆ{ÉɇnùEòÉ

: ºÉÆ{ÉEÇò :

¦ÉÉ®úiÉÒ ºÉ®ú¨É³ýEò®ú (¨ÉÖ¤Æ É<Ç)

ई ११०२, ई

: ºÉÆ{ÉÉnùEò ¨ÉÆb÷³ý :

, – ४००६०४

9869674820

ºÉÉäxÉɱÉÒ PÉÉ]õ{ÉÉÆbä÷ ({ÉÖhÉä) ºÉ‡SÉxÉ EòÉEòbä÷ (¨ÉÖ¤Æ É<Ç) º´É{xÉÉ EòÉà±½äþ (xÉɇ„ÉEò) „É„ÉÒEòÉÆiÉ ®úhÉÉ´É®äú (`öÉhÉä)

½þÉ +ÆEò ‡´ÉxÉɨÉÖ±ªÉ ‡¨É³ýhªÉɺÉÉ`öÒ iɺÉäSÉ ºÉÚSÉxÉÉ, +‡¦É|ÉÉªÉ ´É |ɇiɇGòªÉÉƺÉÉ`öÒ netaksharee@gmail.com

(½þCEò +ɇhÉ +‡vÉEòÉ®ú)

+EòÉÆiÉÒ±É ºÉ´ÉÇ UôɪÉɇSÉjÉä MÉÖMÉ±É .

¨ÉÉÆb÷hÉÒ ´É ºÉVÉÉ´É]õ ¦ÉÉ®úiÉÒ ºÉ®ú¨É³ýEò®ú .

www.esahity.com

±Éɺ]õ ¤ÉåSÉ ‡b÷ZÉÉ<ÇxºÉ

www.facebook.com/esahity


“®úÉhÉÒ” (¤ÉÖ‡rù¤É³ýÉSªÉÉ {É]õÉ´É®úÒ±É BEò „ÉÉäEòÉƇiÉEòÉ)

iÉÖ±ÉÉ EòɳýVÉÉ„ÉÒ PÉä>ðxÉ ¨ÉÒ „ÉƦɮú ´Éä³ýÉ ºÉÉƇMÉiɱÉÆ ½þÉiä ÉÆ iÉÖ±ÉÉ EòÒ iÉÖZÉÒ VÉÉMÉÉ iÉÚ ºÉÉàbÚ÷ xÉEòÉäºÉ, EòvÉÒ ºÉÉàb±÷ ÉÒSÉ iÉ®ú ‡iÉ®ú{ÉÒ VÉÉ>ð xÉEòÉäºÉ, VÉ®úÒ ‡iÉ®ú{ÉÆ VÉÉhªÉÉSÉÒ ¨ÉÖ¦ÉÉ ‡nù±ÉÒ +ɽäþ iÉÖ±ÉÉ ‡´ÉvÉÉiªÉÉxÉÆ. {ÉhÉ +JÉä®ú b÷É´É +ºÉÉ {Éb÷±ÉÉ EòÒ ‡iÉ®ú{ªÉÉ ®äú¹ÉäiÉ nÚù®ú´É®ú =¦ªÉÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ¤ÉäºÉÉ´ÉvÉ ‡¤É„É{ɱÉÉ PÉɪÉɳý Eò®úhªÉÉSÉÒ |ÉÉhÉÉƇiÉEò =¤É³ý iÉÖ±ÉÉ +ɱÉÒ; +ɇhÉ +‡´ÉSÉÉ®úÉSªÉÉ nÖùnÇù¨É MÉiÉÒxÉä iÉÚ vÉÉ´ÉÚxÉ MÉä±ÉÒºÉ iÉÖ¡òÉxÉɺÉÉ®úJÉÒ iªÉÉ ¨É½ÆþiÉÉSªÉÉ +ºÉÉ´ÉvÉ{ÉhÉÉ´É®ú, ºÉ½þVÉiÉäxÉÆ iªÉÉSÉÒ ½þiªÉÉ Eò¯ûxÉ =¦ÉÒ ®úɇ½þ±ÉÒºÉ iªÉÉSªÉÉ ‡®úEòɨªÉÉ VÉÉMÉä´É®ú ‡´ÉVɪÉÉSÉÆ ‡´É¹ÉÉ®úÒ ½þɺªÉ ½þ´Éä´É®ú {Éä®úÒiÉ... .

1

. {ÉhÉ..... iÉÖZªÉÉ ½þɺªÉÉiÉÒ±É =x¨ÉÉnù {É]õÉ´É®ú +ÉàPɳÚýxÉ {Éb÷hªÉÉ{ÉÚ´ÉÔSÉ - iÉÖ±ÉÉ Eò³ý±ÉÆSÉ xÉɽþÒ – BEò IÉÖpù {ªÉÉnÆù {ÉÖfäø ºÉ®úºÉɴɱÉÆ <iÉ®ú nùÉäxÉ {ªÉÉtÉÆSªÉÉ VÉÉä®úÉiÉ, +ɇhÉ iÉÖZªÉÉ +É®úº{ÉÉxÉÒ MɲªÉÉ´É®ú iªÉÉxÉä ‡¦É®úEòɴɱÉÉ BEò ¦ÉÒ¹ÉhÉ nùªÉɽþÒxÉ ¡òÉºÉ +É{ɱªÉÉ +ºÉƺEòÞiÉ ¨ÉÚ±ªÉ½þÒxÉ ºÉɨÉlªÉÉÇSÉÉ. +ÉiÉÉ ‡´É¡ò±É +ɽäþ +¦ÉɇMÉxÉÒ, iÉÖZÉÆ ºÉÉãnùªÉÇ iÉÖZÉÆ ËºÉ½þɺÉxÉ iÉÖZªÉÉ {ÉnùIÉä{ÉÉiÉ MÉÖiÆ É±Éä±ÉÒ ¨ÉÉZÉÒ +{ÉäIÉɽþÒ. iÉÒxÉ {ªÉÉtÉÆxÉÒ ‡SÉ®úb÷±Éä±ÉÆ iÉÖZÉÆ „É´É {Éb÷hÉÉ®ú +ɽäþ {É®úɦÉÚiÉ{ÉhÉÉxÉÆ iªÉÉ +]õ³ý JÉÉäCªÉɨÉvªÉä iÉÚ ¨ÉÉ®ú±É䱪ÉÉ ‡¤É„É{ÉSªÉÉ „É´ÉÉ´É®ú.

‡´É. ´ÉÉ. ‡„É®ú´ÉÉb÷Eò®ú (EÖòºÉÖ¨ÉÉOÉVÉ)


“Eòì]õ쇱ɺ]” b÷É´ÉÉSªÉÉ „Éä´É]õÒ +É{ɱªÉÉ VÉÒ´ÉxÉ{É]õÉEòbä÷ ´É³ÚýxÉ {ɽþÉiÉÉxÉÉ ¨½þÉiÉÉ-ªÉÉ {ªÉÉtɱÉÉ ‡nùºÉ±ÉÒ +xÉäEò {ªÉÉnùÒ, PÉɪÉɳý ½þÉ´à ÉÚxÉ {Éb÷±Éä±ÉÒ +xÉäEò ½þkÉÒ, =Æ]õ, PÉÉàb÷ä... {É]õÉSªÉÉ ¤Éɽäþ®ú, MÉÉb÷±Éä±Éä, VÉɳý±Éä±Éä, ‡iÉ®úb÷Ò´É®ú ¤ÉÉÆvɱÉä±Éä... ´ÉVÉÒ®ú ¤ÉxÉhªÉɺÉÉ`öÒ...ZÉ{ÉÉ]Úxõ É ¨ÉÉMÉä xÉ {ÉɽþiÉÉ vÉÉ´ÉiÉ ºÉÖ]õ±Éä±ÉÉ iÉÉà, +ÉVÉ ´ÉVÉÒ®ú ZÉɱªÉÉ´É®ú..¦ÉÉxÉ +ɱªÉÉ´É®ú ¨ÉÉMÉä ´É³ÚýxÉ {ɽþÉiÉÉä iÉ®ú.... . . º´ÉiÉ&SªÉÉ ®úÉVÉÉxÉä iÉÖSUô {ªÉÉtÉƺɨÉÉà®ú EòvÉÒSÉ „É®úhÉÉMÉiÉÒ {ÉiEò®ú±Éä±ÉÒ ´ÉVÉÒ®ú ¤ÉxÉhªÉÉSªÉÉ ´Éäb÷É{ÉɪÉÒ, ‡iÉ®ú{ªÉÉ SÉɱÉÒ Eò®úiÉ, „Éä´É]õɱÉÉ {ÉÉä½þÉäSɱÉä±ÉÉ iÉÉà ¨½þÉiÉÉ®úÉ ´ÉVÉÒ®ú ={ɪÉÉàMÉÒ {Éb÷±ÉÉ ¡òHò.... . . . ½þÉ®ú±É䱪ÉÉ MÉÖhÉiÉCiªÉÉiÉ, nùÉxä É MÉÖhÉÉÆSÉÒ ´ÉÉfø Eò®úɪɱÉÉ

„ÉÆiÉxÉÚ SÉÆpÉù jÉä - xÉɇ„ÉEò chandratre.sc@gmail.com

2


“¤ÉÖ‡rù¤É³ý” ‡nù´ªÉi´ÉÉSªÉÉ +lÉÉÆMÉ |É´ÉɽþÉxÉä ºiÉƇ¦ÉiÉ ¨ÉÉZªÉÉiɱªÉÉ +YÉäªÉ Eò³ýEò‡¦ÉzÉ Ë¦ÉiÉÒxÉÒ ªÉÉ „ÉÖ§É ´Éɳý´ÉÆ]õÉiÉ PÉ®Æú Eäò±ÉÒ iÉä´½þÉ{ÉɺÉÖxÉ..... ¨ÉÉZªÉɺɨÉÉä®úSÉÉ ½þÉ iɳý ¤Énù±ÉÚxÉ MÉä±ÉÉ +ɽäþ +´ÉEòɄɦÉänùÒ ¨ÉÆjÉÉÆMÉhÉÉºÉ ªÉÉ „ÉÖ§É Eò³ý{ÉÉSÉÒ xÉiɨɺiÉEò„ÉÒ +É®Æú¦ÉSÉɱÉ... +xÉ {ÉÖfø±ªÉÉ |ÉiªÉäEò +ÉYÉä+ÉvÉÒ ¨ÉÉZÉÒSÉ... „ÉÖrù ºÉ¨ÉÉvÉÒ... . .

3

. . ºÉMɳÆýSÉ =vɳý±ÉÆ ¨ÉPÉÉSªÉÉ vÉÖ³ýÒiÉ ¨ÉÉVɱªÉÉ +VÉÉhÉ ¦ÉªÉÉhÉiÉäxÉä ‡´ÉZɱªÉÉ „ÉÖ§É ‡nù´ªÉÉÆSÉÒ ®úÉMÆ É ´ÉÉføiÉ MÉä±ÉÒ... ´ÉÉføiÉ SÉɱɱÉÒªÉä EòɽþÒ {Éb÷±ªÉÉ EòɳýÉJà ÉÉSªÉÉ ¦ÉÒiÉÓSÉÒ ´ÉäºÉ iªÉÉÆSªÉÉ +JÉÆb÷ ¤Éä½þɹä É ºÉɴɱªÉÉiÉ BEòÉ ±ÉÆMÉb÷¬É „ÉÖ§É PÉÉàb¬÷ ɺɽþ „ÉÉÆiÉ =¦ÉÉ ‡SÉkÉ `äSö Éɳý±ÉÉ “®úÉVÉÉ” b÷É´É iɺÉÉSÉ `ä´ö ÉÖxÉ ‡xÉPÉiÉÉxÉÉ ¨½þhÉiÉÉà . ½þÉ +ºÉÉ b÷É´É BEò]õ¬ÉxÉä JÉä³Öý xɪÉä ½þ®úiÉÉ ªÉäiÉ xÉɽþÒ........

ºÉ‡SÉxÉ EòÉEòbä÷ - ¨ÉÖƤÉ<Ç s.s.kakde@gmail.com


“¨ÉÉZÉä VÉMÉhÉä”

4

¨ÉÉZÉä VÉMÉhÉä iªÉÉÆSªÉÉ ½þÉiÉÒ ½þÉiä Éä VÉä´½þÉÆ BEòÉ ºÉ®ú³ý ®äú¹ÉäiÉSÉ VÉMÉhÉä, iÉä´½þÉÆ xÉɽþÒ ´É³ýhÉ EÖò`ä½ö þÒ, {ÉÖfäø VÉÉiÉÆSÉ ®ú½þɪÉSÉä ºÉ®ú³ý¨ÉÉMÉÔ +ºÉÉ´Éä, ¨½þhÉɪÉSÉä ¤ÉÆb÷JÉÉà®ú ¨ÉxÉ ¨ÉÉZÉä, ¤ÉÆb÷ Eò¯ûxÉ =`öɪÉSÉä EòÉ]õEòÉàxÉÉiÉ ´É³ý ¨½þhÉɪÉSÉä ¨ÉÉZÉä VÉMÉhÉä ¨ÉÉZªÉÉ ½þÉiÉÒ +ɱÉä iÉä´½þÉÆ ºÉ®ú³ý VÉÉ>ðxÉ EòÉ]õEòÉàxÉÉiÉ ´É³ýhÉä EòvÉÒ b÷É´ÉÒEòbä,÷ EòvÉÒ =VÉ´ÉÒEòbä÷ +ºÉä ¤É®äúSÉ SÉÉèEòÉàxÉ Eò®úhÉä iªÉÉ SÉÉèEòÉàxÉÉƨÉvªÉä ‡¡ò®úiÉ ®úɽþhÉä iªÉÉiÉ ®ÆúMɽþÒ ¦É®úhÉä, Eòɳäý...{ÉÉÆfø®äú..!!

{ÉhÉ ®äú¹ÉÉ ºÉ®ú³ý {Ébä÷xÉÉ EòÉ]õEòÉäxÉÉiÉ ´É³ýhÉ PÉä<ÇxÉÉ +Éb÷´ÉÒ ‡iÉb÷´ÉÒ, ‡iÉ®ú{ÉÒ, ´É®ú, JÉɱÉÒ Eò„ÉÒ½þÒ ®äú¹ÉÉ VÉÉ´ÉÚ ±ÉÉMɱÉÒ xÉÉMɨÉÉàbÒ÷ ‡¡ò¯û ±ÉÉMɱÉÒ EòÉªÉ Eò®úÉ´Éä Eò³äýxÉÉ, EòɽþÒSÉ ºÉÖSÉäxÉÉ

ºÉÉáMÉ]õ¬É½þÒ Vɨɇ´É±ªÉÉ, EòɲªÉÉ...{ÉÉÆfø-ªÉÉ... b÷É´É ]õÉEò±ÉÉ ¤ÉÖ‡rù¤É³ýÉSÉÉ, +ɇhÉ iªÉÉ SÉÉèEò‡]õiÉ ®úɽÖþxÉ JÉä³ýiÉ ®úɇ½þ±Éä, ¤ÉÖ‡rù...+ɇhÉ ¤É³ý, +ºÉäSÉ EòɽþÒºÉä Eò®úÒiÉ ½þÉäiÉä

BEòÉ ]õ{{ªÉÉ´É®ú VÉÒ´ÉxÉ ªÉä>ðxÉ lÉb÷Eò±Éä VÉÒ´ÉxÉ{É]õÉiÉ b÷ÉäEòÉ´ÉÚxÉ {Éɇ½þ±Éä SɇEòiÉ ¨ÉÒ ‡´Éκ¨ÉiÉ EòÒ ½þÉä ZÉɱÉä +½þɽþÉ... ‡EòiÉÒ ºÉÖnÆ ù®ú ½äþ ‡SÉjÉ ‡SÉiÉÉ®ú±Éä...!! ®ÆúMÉ +xÉäEò, ¡Öò±Éä ZÉÉbä,÷ {ÉIÉÒ½þÒ iɳýÒ, ºÉ®úÉ´ä É®ú, xÉnùÒ, ºÉ¨ÉÖpù½þÒ +ÉhÉJÉÒ½þÒ ¤É®äúSÉ EòɽþÒ, ¤É®äúSÉ EòɽþÒ.. ´ÉhÉÇxÉ EòÉªÉ +xÉ ‡EòiÉÒ Eò¯û ¨ÉÒ...! iÉ®úÒ½þÒ ¤É®äúSÉ EòɽþÒ ®úɽÖþxɽþÒ MÉä±Éä, ¤ÉEÖò³ýÒSÉä ®úÉ{à É ±ÉÉ´ÉɪÉSÉä ®úɽÚþxÉ MÉä±Éä ‡´É¨ÉÉxÉ ‡SÉiÉÉ®úªÉSÉä ®úɽÚþxÉ MÉä±Éä º´ÉMÉÉÇºÉ VÉÉ´Éä ¨½þhÉiÉä ‡´É¨ÉÉxÉÉiÉ ¤ÉºÉÚxÉ VÉÉiÉÉxÉÉ ¤ÉEÖò³ýÒSÉÉ ºÉÖ´ÉÉºÉ ¨ÉÉMÉä `ä´ö ÉÚxÉ !!

®úVÉxÉÒ +®úhÉEò±±Éä – {ÉÖhÉä rajani.arankalle@gmail.com


“¤Éä‡SÉ®úÉJÉ” iªÉÉSªÉÉ ¤Éä¦ÉÉxÉ +É´ÉäMÉÉSªÉÉ ´É¹ÉÉÇ´ÉÉiÉÖxÉ +ÉàºÉÆb÷hÉÉ®úÉ {É®ú¨ÉÉàSSÉ iÉÞ{iÉiÉäSÉÉ BEò º´ÉMÉﻃ º{É„ÉÇ, ‡iÉSªÉÉ nù¨É±É䱪ÉÉ …ÉɺÉÉiÉÖxÉ +ÉàPɳÚýxÉ ‡iÉSªÉÉ {ÉÉ{ÉhªÉÉÆ´É®ú ®åúMÉɳýiÉÉxÉÉ ‡iɱÉÉ ¤Éä‡SÉ®úÉJÉ Eò¯ûxÉ MÉä±ÉÉ.... . ‡iÉSªÉÉ EòhÉÉEòhÉÉiÉÖxÉ ‡ZÉ®ú{ÉhÉÉ-ªÉÉ EòºiÉÖ®úÒMÉÆvÉÉxÉÆ +ɇvÉSÉ ‡xɹ|É¦É ZÉɱÉä±ÉÉ iÉÉà, ‡iÉSªÉÉ b÷ÉಪÉÉ´É®ú SÉfø±Éä±ÉÉ ¤Éä{É´ÉÉÇ Eòâ¡ò {ÉɽÚxþ É Îºiɇ¨ÉiÉSÉ ZÉɱÉÉ.... . ‡iÉSªÉÉ ½þ®úhªÉɨÉÖ³äý... +ÉVÉ iÉÉà ËVÉEÖòxɽþÒ ½þ®ú±ÉÉ ½þÉäiÉÉ... iªÉÉSªÉÉ ËVÉEòhªÉɨÉÖ³äý... +ÉVÉ iÉÒ ½þ¯ûxɽþÒ ËVÉEò±ÉÒ ½þÉiä ÉÒ....!

vÉÖÆnù ®ú´ÉÒ – {ÉÖhÉä dhundravi@gmail.com

5


“EòɽþÒ JÉ®Æú xÉɽþÒ” “Eò‡´ÉiÉÉ {ÉÉàϺ]õMÉ +ÉVÉ ®úÉjÉÒ 12 ´ÉÉVÉä{ɪÉÈiÉ +ɽäþ.... iªÉÉxÉÆiÉ® +ÆEòÉSÉä EòÉ¨É ºÉÖ¯û ½þÉà<DZɔ .. SªÉɪɱÉÉ...+ÉiÉÉ?...VɨÉä±É?...½þÉ<à Ç±É EòÉ? . „ɤnùÉÆSÉÉ MÉnùÉ®úɳ à ý.... ªÉ¨ÉEòÉÆSÉÒ VÉɳý{ÉÉà³ý.... ´É®ú EòɨÉÉSÉÉ PÉÉà³ý.... SªÉɪɱÉÉ...+ÉiÉÉ?...VɨÉä±É?...½þÉ<à Ç±É EòÉ? . +É`ö xÉÉäEò®úÉxÆ ÉÉ EòɨÉÉSÉÒ ‘‡Eò±±ÉÒ’ tɪÉSÉÒ ´É®ú BEÖò±ÉiªÉÉ ºÉɽäþ¤ÉɱÉÉ ]Ú±õ ±ÉÒ tɪÉSÉÒ ¨ÉMÉ ¡ò®ú¡ò]õiÉ Eò‡´ÉiÉä±ÉÉ ‡nù±±ÉÒ xªÉɪÉSÉÒ . SªÉɪɱÉÉ...+ÉiÉÉ?...VɨÉä±É?...½þÉ<à Ç±É EòÉ? EòɽþÒ xÉɽþÒ..®úÉVä ÉSÉÆSÉ ºÉɱÉÉ . ªÉÉ EòÉábi÷ É ´Éä³äý„ÉÒ Eòɳäý-{ÉÉÆfø®äú Eò®úiÉ.. ´ÉÉ]õ {ÉɽþiªÉÉ ºÉ´ÉǺɨÉÉ´Éä„ÉEò, ¨ÉxɨÉVÉÔ ®úÉhÉÒ±ÉÉ b÷ɴɱÉiÉ nùÉxä É ºÉ®ú³ý¨ÉÉMÉÔ ‡{ɱ±ÉÉSÉÒ º´É{xÉä EòɽþÒ IÉhÉ ‡´ÉºÉ®úiÉ EòvÉÒ SÉÉäSɱÉäSÉÒ ´ÉÉEòb÷Ò xÉVÉ®ú SÉÖEò´ÉɪÉSÉÒ.. iÉ®ú EòvÉÒ ]õÉä¨ÉhÉäSÉÒ +ɇhÉ ¨ÉMÉ... . =MÉÉSÉSÉ nùÉxä É {ÉɴɱÉä ºÉ®ú³ý SÉɱÉÚxÉ +vªÉÉÇiÉ EÖò`äiö É®úÒ ±É{ÉɪÉSÉÆ..¤ÉºÉɪÉSÉÆ ¨ÉxÉ „ÉÉÆiÉ Eò®úɪÉSÉÆ.. nùÉxä É-SÉÉ®ú „ɤnù ´ÉÉSÉɪÉSÉÆ..‡±É½þɪÉSÉÆ....

6

. nùèxÉƇnùxÉÒ ZÉɱÉÒªÉä ºÉ´ÉÇ.. ®úÉVä ÉSÉSÉÆ ºÉɱÉÉ MÉÉfø´ÉÉxÉä PÉÉàb¬÷ ÉSÉ {ÉÉÆPɯûxÉ PÉäiɱªÉɺÉÉ®úJÉÆ IÉhɦÉÆMÉÖ®ú iÉ®ú IÉhɦÉÆMÉÖ®ú...+ºÉÉà.. . ®úÉVä ÉSÉSÉÆ ºÉɱÉÉ . ¨ÉMÉ +ÉVÉ {ÉhÉ Eò¯û EòÒ..+ÉVÉ iÉ®ú ºÉÆvÉÒ {ÉhÉ +ɽäþ . `ö®ú±ÉSÉ ¨ÉMÉ SɱÉÉ SɱÉÉ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ Eò¯ûªÉÉ.. .. +®äú®äú !! ¨ÉÖqùªÉÉSÉ iÉ®ú ‡´ÉSÉÉ®ú±ÉSÉÆ xÉɽþÒ..!! . +®äú ¤ÉɤÉÉxÉÉà ‡´É¹ÉªÉ EòÉªÉ +ɽäþ?.. . SªÉɪɱÉÉ...+ÉiÉÉ?...VɨÉä±É?...EòºÉÆ ½þÉhä ÉÉ®ú?..

iÉxÉ´ÉÒ®ú ‡ºÉ‡qùEòÒ siddiqui.tanveer9@gmail.com


“UôÉ{É EòÉ]õÉ” BEòÉ +b÷ÉhªÉÉSÉÉ b÷É´É iªÉɱÉÉ „ɽþÉhÉäºÉä xÉÉÆ´É ®úÉVÉÉ ´ÉVÉÒ®úÉSÆ ÉÒ ºÉÉåMÉä ºÉÉ®úÉ ºÉÉáMÉ]õÒ ¤ÉxÉÉ´É . xÉÉhÉä ‡¦É®ú ‡¦É®ú ½þÉà<Ç VÉÒ´É ‡iÉ®úÒ‡¨É®úÒ ½þÉà<Ç b÷ÉàEäò ªÉä´ÉÉà ´ÉÉ „Éä{É]õÒ ¤É³ýÒ ¤ÉEò®úÒSÉÉ VÉÉ<Ç . JÉä³ý +VÉÉhÉ ‡{ɺÉÉ]õ ±É{ÉÆb÷É´ÉÉSÉÉ ®úÉxÉÉiÉ EòɪɨÉSÉä ½þ®ú´É±ÉÉà ¨ÉÉhɺÉÉÆSªÉÉ VÉÆMɱÉÉiÉ . ¨ÉxÉ ºÉÉ<Ç ºÉÖ^õªÉÉä ¨½þhÉä VÉÒ´ÉPÉähÉä ¤ÉɳýPÉähÉä ±ÉMÉÉà®úÒSªÉÉ SÉåb÷ÚºÉÉ`öÒ ºÉÖzÉ ¤ÉÉà]õÉÆSÉä iÉÖ]õhÉä

ºÉÖ‡xÉ±É ºÉɨÉÆiÉ - `öÉhÉä naamagumjaayegaa@gmail.com

7


“¤ÉÖrùҤɳý” ‘ºÉ¡äònù-EòɲªÉÉ SÉÉèEò]õÒiÉ iÉÚ BEò-BEò {ÉÉ>ð±É {ÉÖfäø VÉÉ’ EÖòhÉÒ ¨½þhÉɱÉä ½ÖþEÚò¨É iªÉÉSÉÉ ¨ÉÉxÉÖxÉ ¨ÉÒ½þÒ b÷ÉಪÉÉÆ´É®úiÉÒ ZÉÉ{Éb÷ ¤ÉÉÆvÉÖxÉ {ÉÖfäø ‡xÉPÉɱÉä EÖòhÉÒ ¨ÉÖºÉÆb÷Ò {ÉÖfäø ¨ÉÉ®ú±ÉÒ SÉÉ±É SÉɱÉÖxÉÒ ‡iÉ®úEòÒ, nÖùb÷EòÒ, ¦É±ÉiÉÒ ºÉ±ÉiÉÒ EÖòhÉÒ +SÉÉxÉEò ‡xÉªÉ¨É iÉÉàb±÷ Éä, ´ÉSÉxÉ ¨ÉÉàb÷±Éä, ¨ÉÉMÉÇ ºÉÉàb±÷ Éä, SÉfø±Éä ´É®úiÉÒ EÖòhÉÒ EÖòhÉɱÉÉ EÖò`äö ‡nù±Éä „É½þ, EÖòhÉÒ EÖòhÉÉSÉÒ PÉ®äú ½þb÷{ɱÉÒ EÖòhªÉÉ {É]õÉ´É®ú EòvÉÒ xÉ ZÉÉ{Éb÷ nÚù®ú Eò¯ûxÉ ¨ÉÒ ±ÉIÉ PÉÉiɱÉä, EòÉfø±Éä xÉ ´ÉÉ EòvÉÒ +´ÉÉIÉ®ú ¨ÉÖEòÉ]õ ¨ÉÉZÉÒ SÉÉ±É SÉɱɱÉä, BEò BEò {ÉÉ>ð±É ]õÉEò±Éä VÉ{ÉÖxÉ º´ÉiÉ&±ÉÉ EÖòhÉÒ EòÉiÉb÷Ò¤ÉSÉÉ´É ¨½þhÉiÉÒ, EÖòhÉÒ ¨½þhÉä º´ÉÉlÉÔ, ¨ÉÒ {É´ÉÉÇ Eò¯û Eò„ÉɱÉÉ ? ‡EòiÉÒ ‡´ÉSÉÉ®úÒ, ‡EòiÉÒ ºÉƪɨÉÒ, κlÉiÉ|ÉYÉ ¨ÉÒ, MÉÖ±ÉɨÉÒiɽþÒ ‡xÉ´ÉÉÆiÉ ½þÉiä Éä PÉbÚ÷xÉ MÉä±ÉÒ ¨É½þɦÉÉ®úiÉä, +vɨÉǪÉÖräù ‡EòiÉÒ iÉ®úÒ ºiɤvÉ, „ÉÉÆiÉ ½þÉiä Éä ‡SÉbÚ÷xÉ ºÉÉ®äú ºÉâxªÉ =vɳý±Éä, EÖòhÉÒ EÖòhÉÉSÉä „ÉºjÉ +Éàfø±Éä, EÖòhÉÒ ËZÉMɱÉä +JÉä®úSÉÉ iÉÉà ‡xÉhÉÉǪÉEò IÉhÉ, ¤ÉäºÉÉ´ÉvÉ ®úÉVÉɱÉÉ =b÷´ÉÖxÉ ¨ÉÒSÉ ËVÉEò±Éä !

GòÉƇiÉ ºÉÉbä÷Eò®ú – xÉÉMÉ{ÉÖ®ú krantisadekar@gmail.com

8


“MÉÉà¹]õ” ±É½þÉxÉ{ÉhÉÒ BàEò±ÉÒ +ºÉä±ÉSÉ ºÉÉ-ªÉÉÆxÉÒ ËºÉ½þÉSÉÒ xÉÒ =Ænù®úÉSÉÒ MÉÉä¹]õ... JÉÉä]õÒ ´ÉÉ]õiÉ +ºÉä±É +ÉVÉ.... {ÉhÉ iÉÖ¨½þÒ EòvÉÒ ¤ÉÖ‡rù¤É³ý JÉä³ý±ÉÉªÉ ? ¨ÉÉiÉ Eò®úɪɱÉÉ EòɽþÒSÉ xÉɽþÒ ‡„ɱ±Eò =Ænù®úÉSÉä EòɽþÒ {ªÉÉnäù +ɽäiþ É ¡òHò.. ¤ÉÉEòÒ ºÉ¤É Jɱ±ÉɺÉ... {ÉhÉ ´ÉÉ]õ EòÉføiÉ EòÉføiÉ ºÉÉ{Éb÷±ÉÉSÉ „Éä´É]õ iÉ®ú... iÉ®ú... +É{ɱªÉÉ ¨ÉxÉÉ´É®ú „Éä´É]õSÉÆ PÉ®ú... +É{ÉhÉSÉ `ö®ú´ÉhÉÉ®ú EòÉàhÉ =`öhÉÉ®ú.... BEò VÉÒ´É ¤Énù±ÉÒ Eò¯ûxÉ ËVÉEòiÉɽþÒ ªÉä>ð „ÉEòiÉÉà b÷É´É {ªÉÉnùÒ {ªÉÉnùÒ +ºÉiÉä ´ÉVÉÒ®ú ´ÉVÉÒ®ú !! iÉ®úÒ{ÉhÉ ‡iɱÉɽþÒ +ºÉiÉäSÉ SÉÉ±É iÉÒSÉ +ºÉiÉä føɱÉ... ¤Éb÷¬É¤Éb÷¬ÉÆSÉÒ... ¨½þhÉÚxÉSÉ ½þÒ MÉÉà¹]õ +ÉVɽþÒ +É{ÉhÉ ºÉÉÆMÉiÉ +ºÉiÉÉà +É{ɱªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÉ JÉÉà]õÒ ´ÉÉ]õiÉÉxÉÉ UôÉä]õÒ ´ÉÉ]õiÉÉxÉÉ...!!

MÉVÉÉxÉxÉ ¨ÉÖ³ýä

9


ºÉ½þVÉSÉÒ ºÉÖ¯û Eäò±ÉÉ JÉà³ý ¨½þhÉÚxÉÒ EòÉ +Éàfø±ÉÉ MÉä±ÉÉà ®úÒiÉ ¨½þhÉÚxÉÒ

10

¨ÉMÉ b÷É´ÉÉºÉ |ɇiÉb÷É´É ¨ÉÉZÉɽþÒ „ɽþ EòÉ]õ„ɽþ ËZÉMÉ xÉÖºÉiÉÒ Eò³ý±ÉäSÉ xÉɽþÒ EòvÉÒ EòºÉä VÉÒ´ÉxÉSÉ ½þÉ>à ðxÉ MÉä±Éä ºÉÉ®úÒ{ÉÉ]õ VÉÉiÉÉ ªÉäiÉÉ xÉb÷iÉÉiÉ =Æ]õ PÉÉàb÷ä {ªÉÉnùÒ {ÉnùÉà{ÉnùÒ ¤Énù±ÉiÉÉiÉ <lÉä SÉɱÉÒ VÉÉä iÉÉä ¡òºÉ´ÉÒ VªÉɱÉÉ iªÉɱÉÉ ½þ®ú BEò ¨½þhÉä ¨ÉÒSÉ „ɽþ ‡nù±ÉÉ EÖòhÉÉ ´ÉÉ]äõ SÉÉ±É ¨ÉÉZÉÒ Bà]õÒSÉÒ =vɳýiÉ VÉÉ<Ç iªÉÉºÉ ´ÉÉ]õ VÉÉä +Éb÷´ÉÒ iÉ®ú EòɽþÒ iÉÉä-ªÉÉiÉ ‡iÉ®úEäò ‡¦Éb÷iÉÒ ¨ÉºiÉ´ÉÉ±É iÉÒ ‡SÉiÉb÷iÉ Ë½þbi÷ ÉÉà iÉ®ú EòÉàhÉÒ ºÉnèù´É PÉÖºÉiÉÉä º´Éè®ú ´ÉÉ]ä±õ É iɺÉä ´ÉÉ]ä±õ É ‡iÉEòbä÷ ‡¡ò®úÉ´Éä JÉ®äú iÉ®ú EòÉähÉÉSªÉÉ ½þÉiÉÉiÉ EòɽþÒSÉ xɺÉiÉä EòÉ®úhÉ +É{ÉhÉ ºÉÉ®äúSÉ +ɽþÉiä É {ªÉÉnäù

xÉÉSÉ´ÉÒ iÉÉà ºÉÖjÉvÉÉ®ú {Éb÷tÉ+Éb÷ JÉ®úÉ ¤ÉºÉ±ÉÉ +ɽäþ ¨ÉÉÆbÚx÷ É {É]õ nÖ‡ù xɪÉäSÉÉ JÉä³ý´ÉÚxÉ MÉÖMÆ É´ÉÚxÉ Eò®úÒºÉÒ SÉäEò¨Éà]õ, Eò®úÒºÉÒ SÉäEò¨Éà]õ =¨ÉMɱÉä ¨ÉMÉ ´ªÉlÉÇ ½äþ ±ÉføhÉä PÉb÷iÉ ½þÉiä Éä +ÉVÉ´É®ú iÉä §É¨É xÉÖºÉiÉä ‡VÉSªÉÉ Eò‡®úiÉÉ ¨½þhÉÚxÉÒ ±ÉÉ´ÉÒ±ÉÉ nùÉ´É {ÉÉà®úEòÉ ]õÉEÚòxÉ =`ö±ÉÒ ¨É±ÉÉ ¨ÉÉZÉÉ b÷É´É =vɳý±ÉÉ ¨ÉMÉ ¨ÉÒ +vÉÖ®úÉ iÉÉà b÷É´É +xÉ xÉ´Éä ¨ÉÉMÉÇ JÉÖ±Éä ‡½þ®ú´ªÉÉ {ÉɪÉPÉb÷ÒSÉä SÉÉâEò]õ xÉÉ =®ú±ÉÒ xÉÉ ‡xÉªÉ¨É ®úɽþÒ±Éä JÉä³ý JÉä³ýÉiÉSÉ MÉÖfÆ øɳýÒ±ÉÉ VÉÒ´ÉxÉÒ ¨ÉÖHò …ÉÉºÉ ¦É®úÒ±ÉÉ ¤ÉÖrùҤɳý +ºÉä EòÉàb÷ä =Eò±ÉɪÉÉ xÉÉ EòÒ EòÉàb¬÷ ÉiÉÚxÉÒ EòÉàb÷ä ‡´ÉhÉɪɱÉÉ {ªÉÉnäù {ªÉÉnäù ºÉÉvÉä±É ¤ÉÖrùÒ ¦Éänù ºÉÖjÉvÉÉ®ú ½þÒ ½þÉ<à Ç±É SÉäEò¨Éä]õ, ½þÉ<à Ç±É SÉäEò¨Éä]õ

¨ÉÆMÉä„É ¨ÉäføÒ – iɳäýMÉÉÆ´É nùɦÉÉbä÷ mangeshmedhi2@gmail.com


“iÉÖZÉ ËVÉEòhÉ” „ÉÖ§É º´É{xÉ EòɳýÉJä ªÉÉ ®úÉjÉÒ ½þ±ÉCªÉÉ {ÉɴɱÉÉÆxÉÒ SÉɱÉÚ ±ÉÉMÉiÉÉiÉ iÉÚ ‡VÉlɱªÉÉ ‡iÉlÉä...‡iÉlÉäSÉ ®úɽÚþxÉ ºÉÉ®äú SÉÖ®úMɳÚýxÉ ]õÉEòiÉÉàºÉ. ¨ÉÒ ½þÒ ‡´ÉSÉÉ®ú Eò¯ûxÉ lÉEò±Éä±ÉÒ |É´ÉɽþÉiÉ ´ÉɽþiÉ VÉÉiÉ VÉÉiÉ JÉÖ{É EòɽþÒ ¨ÉÉMÉä ºÉÉàb÷ÚxÉ +ɱÉä±ÉÒ . . xÉä]õCªÉÉ SÉɱÉÒ Eò¯ûxÉ iÉÚ =vɳÚýxÉ ]õÉEò±Éä±ÉÉ EòɱÉSÉÉ b÷É´É ¨ÉÒ EòºÉɤɺÉÉ ºÉÉ´É®ú±ÉɪÉ. ºÉɴɱªÉÉƺÉÉä¤ÉiÉ JÉä³ýiÉ JÉä³ýiÉ `äSö Éɳý±É䱪ÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ ¨ÉxÉɱÉÉ {ÉÖx½þÉ +Éàfø iÉÖZªÉÉ MÉiÉÒSÉÒ.... ‡EòiªÉäEò ®úÉjÉÒ +„ÉÉSÉ EòÉfø±ªÉÉiÉ ¨ÉÒ ¨ÉÚEò{ÉhÉä iÉÚ±ÉÉ ËVÉEòiÉÉxÉÉ {ÉɽþiÉ....

SÉèiÉɱÉÒ ¨½þÉ{ɺÉäEò®ú - ¨ÉÖƤÉ<Ç chaitu.sach@gmail.com

11


“„ÉÉàb÷¹ÉÒ” {É]õÉ´É®ú BEò ®úÉhÉÒ.. +ɇhÉ ºÉäxÉÉ ‡iÉSªÉÉ +ÉVÉÖ¤ÉÉVÉÖ±ÉÉ ºÉMɳýÒ {ªÉÉnùÒ +É`ö PÉ®úÉiÆ É±ÉÒ ‡iÉSÉÒ ¦ÉÚ¨ÉÒ ¤ÉÉEòÒ ºÉMɳýÒ ¡ÖòEò]õ +ɤÉÉnùÒ ¨ÉÖEÖò]õÉSÉä EòÉ]ä.õ .lÉÉƤɴɱÉ䱪ÉÉ SÉɱÉÒ +VÉ¤É EòÉ®ú¦ÉÉ®ú EòɪÉnäù-‡xɪɨÉÉÆSÉÉ EòɲªÉÉ {ÉÉÆfø-ªÉÉiÉ ‡´É¦ÉÉMɱÉä±ÉÉ …ÉÉºÉ ºÉÖrùÉ <lÉä Eò±É¨ÉÉÆSÉÉ <¹ÉæSÉÒ iÉ®úÒ½þÒ nùÉnù tÉ´ÉÒ SÉäEò¨Éä]õ ½þÉà<ǺiÉÉà´É®ú ±ÉfÚø {ÉɽþiÉÉiÉ ºÉäxÉäSÉÒ ‡xɹ`öÉ EòÒ {ÉɤÉÆnùÒ ®úÉhÉÒSÉÒ „Éä´É]õÒ½þÒ EòÉábÉ÷ ³ý Eò¯ûxÉ ®úɽþiÉÉiÉ ‡EòiÉÒ½þÒ +b÷Eò´ÉÚxÉ `ä´ö ɱÉÒ ‡iɱÉÉ ´ÁɪÉSÉÆ iÉäSÉ iÉ®úÒ½þÒ ½þÉäiÉÆ EÖò`ö±ÉÉiÉ®úÒ ªÉäiÉÉàSÉ BEò EòɳýVÉÉ´É®ú ´ÉÉ®ú +xÉ {ÉÉ>ð±É ¦É±ÉiÉÒEòbäS÷ É VÉÉiÉÆ „ɽþ ¤ÉºÉiÉÉ ºÉÉ-ªÉÉ ‡xɪɨÉÉÆxÉÉ „Éä´É]õÒ +ºÉƽþÒ ½þÉ<à DZÉSÉ ½þÉ<à Ç±É EòÉàhÉÒiÉ®úÒ ‡„É{ÉÉ<Ç ®úÉVÉˤÉb÷É ‡iÉSÉɽþÒ VÉÒ´É PÉä>ðxÉSÉ VÉÉ<DZÉ

ºÉƇ½þþiÉÉ ‡½þº´ÉxÉEò®ú - +Éè®ÆúMÉɤÉÉnù samhita.hiswankar@gmail.com

12


“ºÉÉ®úÒ{ÉÉ]õ”

13

ºÉÉà³ýÉ „ÉÆÞMÉÉ®ú Eò¯ûxÉ, ½þ±ÉCªÉÉSÉ {ÉɴɱÉÉxÉÆ ¨ÉÉ{É +Éà±ÉÉÆb÷ÚxÉ, SÉÉèºÉ¹`ö nùɱÉxÉÉiÉ |É´Éä„É Eäò±ÉÉ. ¨ÉxÉ lÉ®úÉ®ú±ÉÆ ! …ÉäiÉÉƤɮúÉ EòÒ EòÞ¹hÉÉ ? ¨ÉÒ EòÉàhÉ ? ºÉ¨ÉÉà®ú ‡nùºÉiÉªÉ iÉä ºÉiªÉ EòÒ +ɦÉÉºÉ ? BEò +É´ÉÉVÉ nÖù¨ÉnÖù¨É±ÉÉ.... ±Éfø ! ËVÉEòɪÉSÉä +ºÉä±É iÉ®úÒ ´ÉÉ xɺÉä±É iÉ®úÒ...±Éfø ! EòÉ ±ÉfÚø ? Eò„ÉɺÉÉ`öÒ ? EòÉàhÉɺÉÉ`öÒ ? ¨ÉxÉÉiÉ ‡´ÉSÉÉ®úÉSÆ Éä +Éfäø ´Éäfäø, xÉ´ÉJÉÒ ¨ÉÒ, {ÉÉ>ð±É {Éb÷±Éä xÉEò³ýiÉ {ÉÖfäø. BEòSÉ MÉnùÉ®úɳ à ý ºÉÖ¯û ZÉɱÉÉ ½þ±±ÉÉ ½þ±±ÉÉ MɱÉEòÉ ZÉɱÉÉ

‡„É±É ®úÉJÉÚxÉ ´ÉÉ®ú Eäò±Éä EòvÉÒ EòvÉÒ ºÉ®ú³ý SÉÉ±É iÉ®ú EòvÉÒ +…Éɯûfø ´ÉÉ]õSÉÉ±É EòvÉÒ MÉVÉMÉɇ¨ÉxÉÒ iÉ®ú EòvÉÒ +xÉÖMÉɇ¨ÉxÉÒ

¨ÉÉMÉä ´É³ÖýxÉ {Éɇ½þ±Éä, ºÉÉ®äú nù®ú´ÉÉVÉä ¤ÉÆnù ! ‡SÉkÉ ¦ÉÉxÉÉ´É®ú.... ¨ÉÒ ºÉiªÉ +ºÉiªÉÉSªÉÉ {É]õÉ´É®ú VÉÖxÉÉSÉ b÷É´É xÉ´ªÉÉxÉä ºÉÖ¯û +ÎMxÉ´Éä‡nù ´É®úSÉÉ ¨ÉÆjÉ PÉÉà¹É ‡xÉxÉÉnÖù ±ÉÉMɱÉÉ, “EòɪÉæ¹ÉÖ ¨ÉƇjÉ Eò®úhÉä„ÉÖ nùɺÉÒ...” „ÉÆÞMÉÉ®úÉSÉä „ÉºjÉ Eäò±Éä,

ºÉ{ÉɺÉ{É ´ÉÉ®ú, ¨É®úhÉɱÉɽþÒ +ÉxÉÆnùÉSÉÒ ‡EòxÉÉ®ú ! ¨ÉxÉÉiÉ ºÉ±ÉhÉÉ®úÉ VÉÖxÉÉ PÉÉ´É, BEò SÉÉ±É ½þÉ®ú±ªÉÉ´É®ú½þÒ, ËVÉEò±ªÉÉSÉÉ +É´É ! ZÉÖÆVÉiÉ MÉä±Éä, ±ÉføiÉ MÉä±Éä ºÉÉ®äú ºÉÆ{É´ÉÚxÉ, VÉÖxªÉÉ „ɱªÉÉSÉä nù¨ÉxÉ Eäò±Éä...!

¨ÉÖHòÉ {ÉÉ`öEò „ɨÉÉÇ – ˺ÉMÉÉ{ÉÚ®ú ds_mukta@yahoo.co.in


“b÷É´É”

14

+ÉhɱªÉÉ ºÉÉãMÉ]õ¬É iªÉÉxÉÆ {É]õ ½þÒ PÉÉiɱÉÉ VÉ®úÉ xÉä]õÉxÉÆ Eäò±ÉÒ ¨ÉÉÆb÷ɨÉÉÆb÷ b÷É´ÉÉSÉÒ ±É½þ®ú iªÉɱÉÉ +ɱÉÒ JÉä³ýɪÉSÉÒ....! EòÉàhÉ ‡¨É³äý±É |ɇiɺ{ÉvÉÔ ? ¨ÉÒSÉ ºÉ¨ÉÉà®ú ‡nùºÉ±Éä ¤ÉÉ{Éb÷Ò b÷É´É ½þÒ ¨ÉÉÆb÷±ÉÉ JÉÖ¤ÉÒxÉÆ ¨É±ÉÉ ¨½þhÉɱÉÉ JÉä³ý ºÉ¤ÉÖ®úÒxÉÆ....! SÉɱÉ....iªÉÉSÉÒ xÉä½þ¨ÉÒSÉ ´ÉÉEòb÷Ò ¨ÉÒ ½þÒ xÉ´½þiÉä.. EòSSÉÒ ‡JɱÉÉb÷Ò iÉÉà JÉä³ýiÉSÉ ®úɇ½þ±ÉÉ ‘JÉä³ý’.... ¨ÉÉjÉ ¨ÉÉZÉÉSÉ ZÉɱÉÉ....! ‘b÷É´É’ iÉÉà ½þ®úhÉÉ®ú EòºÉÉ ? iªÉÉxÉÆ iÉÉä ºÉ½þVÉ ËVÉEò±ÉÉ xÉ´½äþ iªÉÉSªÉÉ ËVÉEòhªÉɺÉÉ`öÒ ¨ÉÒSÉ....b÷É´É ½þÉiÉSÉÉ ºÉÉàb±÷ ÉÉ....! |É„ÉƺÉäSÉÒ ½þÉ´É iªÉɱÉÉ MÉä±ÉÉ ºÉÉÆMÉiÉ VÉMÉɱÉÉ.... ¨½þhÉä b÷É´É ËVÉEò±ÉÉ ½þ®ú´É±ÉÆ +ÉVɽþÒ ‡iɱÉÉ

½þºÉ±Éä ¨ÉÒ.... ¨ÉxÉÉiÉ ¨ÉÉZªÉÉ EòºÉÆ ºÉÉÆMÉÚ +ÉiÉÉ iªÉɱÉÉ ? “iÉÚ iÉ®ú ®úÉVÉÉ b÷É´ÉSÉ ËVÉEò±Éɺɔ “¨ÉÒ iÉ®ú, ËVÉEò±Éä JÉä³ý ºÉÉ®úÉ....! ½þ®úhªÉÉiÉSÉ ºÉÖJÉ +ºÉiÉÆ.... {ÉɽÚþxÉ iÉÖ±ÉÉ ËVÉEòiÉÉxÉÉ...... “b÷É´É”....+ºÉÉSÉ ½þÉ, JÉä³ýɪÉSÉÉ +ºÉiÉÉà JÉä³ýÉiɱÉÉ +ºÉÉä, ´ÉÉ VÉÒ´ÉxÉÉiɱÉÉ.... {ÉnùÉà{ÉnùÒ ¨ÉÒ ½þ®úɪÉSÉÆ +ºÉiÉÆ, iÉÖZªÉÉ ËVÉEòhªÉɺÉÉ`öÒ +ɇhÉ ¨ÉÉZªÉÉ iªÉÉ... ‘+¤ÉÉà±É-|Éä¨ÉɺÉÉ`öÒ’.....!

¨É‡xɹÉÉ xÉÉ<ÇEò (¨ÉÉ>ð) – {ÉÖhÉä nkmanisha@yahoo.com nmani15@gmail.com


“SÉäEò¨Éä]”õ

15

¨ÉÒ ºÉ®ú³ý{ÉhÉÉxÉä ºÉÉvÉÉSÉ |ɺiÉÉ´É ¨ÉÉÆb÷±ÉÉ +ɇhÉ iÉÚ xÉä½þ¨ÉÒSªÉÉ ¤Éä¨ÉÖ´ÉÇiÉJÉÉä®ú{ÉhÉä EòÉhÉÉb÷Éà³ýÉ Eò¯ûxÉ ‡xÉPÉÚxÉ MÉä±ÉÉºÉ ºÉ¨ÉVɱÉɺÉ, ËVÉEò±ÉÒºÉ JÉä³ýÒ “ªÉä<Ç±É ZÉCEòiÉ ¨ÉÉMÉä ¨ÉÉMÉä...” ¨ÉÒ ¡òHò ½þºÉ±Éä, º´ÉiÉ&„ÉÒSÉ iÉÚ ¤É䇡òEòÒ®ú{ÉhÉä ¡äòEò±ÉÒºÉ Eò‡´ÉiÉÉ, ¨ÉÒ “UôÉxÉ +ɽäþ” ¨½þ]õ±ÉÆ, ¦É®ú¦É¯ûxÉ ºiÉÖiÉÒSÉä ®úEòÉxÉä ‡±É½þÒ±Éä.... ºÉ¨ÉVɱÉɺÉ, ¦ÉֱɱÉÒ.... “VÉÉ<Ç±É EÖò`ä?ö MÉÉ`ö ¨ÉÉZªÉÉ„ÉÒ +ɽäþ” ¨ÉÒ {ÉÖx½þÉ....½þºÉ±ÉäSÉ ¡òHò. iÉÚ iÉ®ú ¨ÉɽþÒ®ú ¤ÉÖ‡rù¤É³ýÉiÉ MÉ´ÉÉÇiÉ ‡nùºÉ±ÉäSÉ xÉɽþÒ iÉÖ±ÉÉ UôÉà]ºäõ Éä ¨ÉÉZÉä {ªÉÉnäù..... ®úÉhÉÒSÉÉ ´ÉävÉ PÉäiÉ “SÉäEò” ¨½þhÉɱÉɺÉ, <´É±ÉºÉÆ ¨ÉÉZÉÆ {ªÉÉnù {ÉÖfäø ºÉ®úºÉɴɱÉÆ....”SÉäEò-¨Éä]õ” iÉÚ xÉɽþÒ ½þºÉ±ÉɺÉ....xÉɽþÒSÉ ½þºÉ±ÉɺÉ.

UôÉà]õ¬É UôÉä]õ¬É MÉÉà¹]õÓiÉ +ºÉiÉä ®äú VÉÒ´ÉxÉÉiɱÉÒ ºÉMɳýÒ Mɨ¨iÉ... xÉɽþÒ =¨ÉMɱÉä iÉÖ±ÉÉ EòvÉÒSÉ ! ºÉiÉiÉ +^õɽþɺÉ....º{ÉvÉæSÉÉ, º´ÉiÉ&±ÉÉ ‡ºÉrù Eò®úhªÉÉSÉÉ.... näùiÉ ®úɇ½þ±ÉÉºÉ „ɽþ...... ¨ÉÉZªÉÉ ºÉÉvªÉÉ EòÞiÉÓxÉÉ EòÉ]õ„ɽþ ¨ÉÉxÉiÉ.... +ɇhÉ ‡xÉPÉÚxÉSÉ MÉä±ÉɺÉ...b÷É´ÉÉiÉÚxÉ, +ɪÉÖ¹ªÉÉiÉÚxÉ ½þÉSÉ iÉÖZÉÉ SÉäEò-¨Éä]õ ½þÉiä ÉÉ, EòÒ “iªÉÉ” SÉÉ ? .... ¨ÉÉZªÉÉ ½þºÉhªÉÉ´É®úSÉÉ ?? ¨ÉÒ iÉ®úÒ½þÒ xÉɽþÒ ºÉÉäb±÷ ÉÉªÉ ¤ÉPÉ b÷É´É.... ½äþ ¨ÉÉZÉÆ b÷ÉಪÉÉiÉ {ÉÉhÉÒ ªÉä<ǺiÉÉà´É®ú JɳýɳýiÉÆ ½þɺªÉ..... SÉäEò-¨Éä]õ.....+ƇiÉ¨É !!

|ɦÉÉ |ɦÉÖnùºä ÉÉ<Ç – SÉäzÉ<Ç prabhapd@gmail.com


“b÷É´É SÉɱÉÖSÉ ®ú½þɪɱÉÉ ½þ´ÉÉ” iÉÒ xÉÒ ¨ÉÒ.... ¤ÉÖ‡rù¤É³ýÉSÉÉ b÷É´É JÉä³ýiÉÉxÉÉ ¨ÉÒ SÉäEò-¨Éä]õ ‡nù±ÉÉ ½þºÉ±ÉÉà JÉÖ¹ÉÒiÉ ‡¨É„ÉÒiɱªÉÉ ‡¨É„ÉÒiÉ iÉÒ ¨½þhÉɱÉÒ +ºÉÉ ºÉÆ{É´ÉÚ xɪÉä b÷É´É ®úÉVÉÉ b÷É´É SÉɱÉÖSÉ ®ú½þɪɱÉÉ ½þ´ÉÉ SÉɱÉÖ ®ú½þɪɱÉÉ ½þ´ÉÉ +ɇhÉ „ÉÉÆiÉ{ÉhÉä ¨Éä±É䱪ÉÉ ®úÉVÉÉSÉÉ ¨ÉÖbn÷ ùÉ =SɱÉÚxÉ ‡iÉxÉä {ÉÖx½þÉ {É]õÉ´É®ú =¦ÉÉ Eäò±ÉÉ

+½Æþ ¥ÉÀÉκ¨É

16


“±Éä]õ®ú £òÉì¨É ¤Éì]õ±É‡¡ò±b÷” <Eòbä÷ ºÉMɳÆý ‡`öEò SÉɱ±ÉªÉÆ +MÉnùÒ <¨ÉÉxÉä <iɤÉÉ®äú BEòSÉ ®úɽÖþ näù vªÉÉxÉÒ ‡Eò,

EòºÉÆªÉ ‡Eò.. iªÉÉÆSªÉÉ ‘SÉɱÉÒ’‡®úiÉÒ ´ÉäMɲªÉÉ +xÉ ´ÉäMɲªÉÉ +É{ɱªÉÉ...

BEòÉSÉ º´É{xÉÉiÉ +b÷EÖò xÉEòÉà EòvÉÒ vÉ´É±É EòvÉÒ EòÉiɳý +ºÉÉ ‡¡ò®úiÉ VÉÉ..

+É{ɱªÉÉ ºÉÉäb÷±ªÉÉ ‘PÉ®úÉú’Eòbä÷ +b÷ÒSÉ {ÉɴɱÉÒ ¨ÉÉPÉÉ®úÒ ‡¡ò®úhÉÆ-‡xɪɨɤÉÉÁ (‡xÉPÉiÉÉÆxÉÉ JÉÖ‡Æ ]õ´É®úSÉä Eò{Ébä÷ +xÉ EÖòÆ Eò´ÉÉSÉä Eò®Æúbä÷ MÉÉ`öÉäb÷¬ÉiÉ ¤ÉÉÆvÉÖxÉ ºÉÉäb÷ɪÉSÉÆ PÉ®ú)

nä´ù ÉɱÉÉ EòºÉÆ EòÉªÉ¨É nä´ù ½þÉ-ªÉÉiÉ `ä´ö ɱÉÆ iÉ®ú ‡{Éiɳý EòɳÆý {Éb÷iÉÆ +ɇhÉ EòÉªÉ¨É iÉɨ½þhÉÉiɱªÉÉ {ÉÉhªÉÉ´É®ú `ä´ö ɱÉÆ iÉ®ú „Éä´Éɳý vÉ®úiÉÆ ¨½þhÉÚxÉ BEòÉSÉ º´É{xÉÉiÉ +b÷EÖò xÉEòÉä EòvÉÒ vÉ´É±É EòvÉÒ EòÉiɳý +ºÉÉ ‡¡ò®úiÉ VÉÉ.. ¤É®Æú <Eòbä÷ <¨ÉÉxÉä <iɤÉÉ®äú SÉɱ±ÉªÉÆ ‡`öEò {ÉhÉ BEò `ä´ö É vªÉÉxÉÒ BEòÉSÉ ±ÉÉEòb÷ÉiÉÖxÉ ¤ÉxɱÉä±ÉÉà +ºÉiÉÉä ®äú ºÉMɳäýSÉ +É{ÉhÉ ¡òHò ‘iªÉÉÆSªÉÉ’´É®ú ®ÆúvÉÉ Eò¨ÉÒ ¨½þhÉÚxÉ iªÉÉÆSªÉÉ ‘=ÆSªÉÉ’ VÉɺiÉ +xÉ ®ÆúvÉÉ +É{ɱªÉÉ´É®ú VÉɺiÉ ¨½þhÉÚxÉ +É{ÉhÉ Eò¨ÉÒ EòɳýVÉÒ xÉEòÉä, ‡`öEòSÉ +ɽäþ ¨½þhÉÉ <Eòbä÷ {ÉhÉ `ä´ö É vªÉÉxÉÒ IÉÖpùÉMÉiÉ ºÉä´ÉÉ, IɇjɪÉÉMÉiÉ ªÉÖrù, ºÉÆxªÉÉ„ÉÉMÉiÉ iªÉÉMÉ ½äþ +É{ɱªÉÉ iÉÉ{ɱªÉÉ ]õEÖò-ªÉÉ´É®ú ‡±É½Öxþ É `ä´ö ɱÉÆªÉ {É®ú¨Éä„ÉÉxÉä

17

¨ÉÉ¡ò – iªÉÉÆSªÉÉ ‡iÉ®ú{ªÉÉ SÉɱÉÒ - ¨ÉÉ¡ò Eò¤ÉÖ±É – iªÉÉÆSªÉÉ =±É]õ¬É SÉɱÉÒ – Eò¤ÉÖ±É ¨ÉÉxªÉ – iªÉÉÆSÉÒ PÉ®ú¤Énù±ÉÒ½þÒ - ¨ÉÉxªÉ ¨ÉÆVÉÚ®ú – iªÉÉÆSÉÒ +b÷ÒVÉ {ÉɴɱÉÒ - ¨ÉÆVÉÚ®ú {ÉhÉ BEò `ä´ö É vªÉÉxÉÒ ‘iÉä’ EòÉàhÉiªÉɽþÒ Eò¨ÉÉÇSªÉÉ ]õÉäEòɱÉÉ {ÉÉä½þSÉÖxɽþÒ ®úɽþiÉÉiÉ – ‘iÉäSÉ’ +xÉ +É{ɱÉÒ Eò¨ÉÇ ]õÉàEòÉ´É®ú {ÉÉäSɱÉÒ EòÒ +É{ɱÉƽþÒ ºÉMɲ³Æý.... ¨ÉÉ¡ò, Eò¤ÉÖ±É, ¨ÉÉxªÉ, ¨ÉÆVÉÖ®ú ¨½þhÉÚxÉ BEòÉSÉ º´É{xÉÉiÉ +b÷EÖò xÉEòÉà EòvÉÒ vÉ´É±É EòvÉÒ EòÉiɳý +ºÉÉ ‡¡ò®úiÉ VÉÉ....

|ÉÉVÉHò nä„ù ɨÉÖJÉ – xÉɇ„ÉEò deshmukh.praj@gmail.com


नेटाक्षरीचा हा अंक तुम्हाला कसा वाटला ? एकूणच हा उपक्रम तुम्हाला आवडला का ? मग तुम्हाला ई साहहत्य प्रहतष्ठानबद्दल जाणू न घ्यायला नक्कीच आवडेल. २००८ मध्ये स्थापन झाले ल्या ई साहहत्य प्रहतष्ठानने आजवर आपल्या वाचका ं ना जवळ जवळ दोनशे दजेदार मराठी ई पु स्तके / ई हनयतकाहलके हवनामू ल्य हदली आहेत. मोरया, मीरा, कृष्णा, गु रुदेव रववद्रनाथ, स्वा. हववे कानंद, ववदा करं हदकर, ना धों महानोर, ग्रेस , नारायण सुवे , लोकमान्य हटळक, छत्रपती हशवाजी महाराज असे एकाहू न एक सरस हवषय आम्ही घेतले . सुमारे चारशे नवीन साहहत्त्यका ं ना या व्यासपीठावरून सादर केले . आमचा प्रत्येक अंक, आमचे प्रत्येक पु स्तक ई मेलच्या माध्यमातून साधारणतः सव्वालाख मराठी वाचका ं पयंत जातो. जगभरात पसरले ल्या पण मनाने महाराष्रातच असणाया प्रत्येक वाचकापयंत जाण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आम्ही इंटरनेटवर मराठी भाषेतील साहहत्य लोकहप्रय करण्याची चळवळ हहहररीने पु ढे नेली. प्रेम आहण सौंदयाबरोबरच हवद्याथी आहण शेतकयांच्या आत्महत्या, दहशतवाद, प्रे मभंगातून येणारी हनराशा, बालमजूर अशा ज्वलं त हवषयांवरचं साहहत्य मांडलं . हवनोदाला वाहहले लं ई श्टाप देऊन हसवलं . लहान मु लं ासाठी बालनेटाक्षरीची हनर्ममती केली. शास्त्रीय संगीताची समज तरुणांत वाढण्यासाठी संगीत कानसेनचे ई वगग चालवले . नव्या कवींसाठी एक भक्कम व्यासपीठ म्हणजे नेटाक्षरी चालवले . नवीन साहहत्त्यका ं चा शोध घेण्यासाठी अक्षर अंकुरची मोहीम चालवली. तर महाराष्रातल्या हकल्ल्यांची माहहती देणाया पु त्स्तका ं च्या “दग ु ग दग ु गट भारी” या माहलकेद्वारे महाराष्रातल्याच नव्हे तर जगभरातल्या मराठी मंडळींना मराठमोळ्या इहतहासाची उभारी हदली. लवकरच आमचा ई-यत्ता हा ज्ञानवे ध घेणारा उपक्रम सुरू होईल. मराठीचं वै भव जे ज्ञानदेव तुकाराम. अशा संतंाच्या पु त्स्तका ं ची एक माहलका आपल्या भॆटीला येते आहे. केवळ कहवताच नव्हे तर कथा कादंबया आहण गंभीर हवषयांवरची पु स्तकेही आपल्याला इथे हमळतील. तर तरुणांमध्ये नव्या जगाला सामोरं जाण्याची वहमत जागवणारं “उनाड” आपल्या भॆटीला आलं . तुम्हाला हे ई अंक आवडले तर आपल्या हमत्रांना ्ववग डग करा. तुमचे अहभप्राय कळवत रहा.

´É®úÒ±É ºÉ´ÉÇ <Ç-{ÉÖºiÉEäò ‡´ÉxÉɨÉÖ±ªÉ ‡¨É³ýhªÉɺÉÉ`öÒ ºÉÖSÉxÉÉ, +‡¦É|ÉÉªÉ ËEò´ÉÉ º´ÉiÉ&SÉä ºÉɇ½þiªÉ {ÉÉ`ö‡´ÉhªÉÉEò‡®úiÉÉ ºÉÆ{ÉEÇò : esahity@gmail.com

xÉä]õÉIÉ®úÒSÉä +ÆEò ‡xɪɨÉÒiÉ ‡¨É³ýhªÉɺÉÉ`öÒ ºÉÖSÉxÉÉ, +‡¦É|ÉÉªÉ ËEò´ÉÉ º´ÉiÉ&SÉä ºÉɇ½þiªÉ {ÉÉ`ö‡´ÉhªÉÉEò‡®úiÉÉ ºÉÆ{ÉEÇò : netaksharee@gmail.com


ºÉ´ÉÇ |ÉEò„ÉxÉä ªÉälÉä ={±É¤vÉ: नेटाक्षरीचा हा अंक तुम्हाला कसा वाटला ? एकूणच हा उपक्रम तुम्हाला आवडला का ? मग तुम्हाला ई www.esahity.com

®

साहहत्य प्रहतष्ठानबद्दल जाणू न घ्यायला नक्कीच आवडेल.

¡äòºÉ¤ÉÖEò ¡òìxÉ {ÉäVÉ : www.facebook.com/esahity

२००८ मध्ये स्थापन झाले ल्या ई साहहत्य प्रहतष्ठानने आजवर आपल्या वाचका ं ना जवळ जवळ दोनशे

<Ç-ºÉɇ½þiªÉ |ɇiɹ`öÉxÉSªÉÉ

¡äòºÉ¤ÉÖEदजे ò´É®úदÒ±É {ºÉ : ई पु स्तके / ई हनयतकाहलके हवनामू ल्य हदली आहेत. मोरया, मीरा, कृष्णा, गु रुदेव ारOÉÖमराठी www.facebook.com/groups/kavyanjali.esahity रववद्रनाथ, स्वा. हववे कानंद, ववदा करं हदकर, ना धों महानोर, ग्रेस , नारायण सुवे , लोकमान्य हटळक, 200 |ÉEòÉ„ÉxÉÉÆSÉÉ www.facebook.com/groups/kaavya.marathi छत्रपती हशवाजी महाराज असे एकाहू न एक सरस हवषय आम्ही घेतले . सुमारे चारशे नवीन

¡äòºÉ¤ÉÖCसाहहत्त्यका ´É®ú xÉä]õÉIÉ®úं ना ÒºÉÉ`ö lÉä Eò‡´ÉiÉÉ näùhÉä : सादर केले . आमचा प्रत्येक अंक, आमचे याÒ ªÉä व्यासपीठावरून प्रत्ये मेलच्याBEòÉ +¨ÉÖ ±ªÉक पुºÉÆस्तक Oɽþई+ÉiÉÉ www.facebook.com/groups/yadny माध्यमातून साधारणतः सव्वालाख मराठी वाचका ं पयंत जातो. जगभरात पसरले ल्या पण मनाने

½þÉ +ÆEò महाराष्रातच ‡´ÉxÉɨÉÚ±ªÉ ‡¨É³ý hªÉɺÉÉ`öÒप्रत्ये , क वाचकापयंत जाण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. CD असणाया आम्ही¨ÉvªÉä इंटरने={ɱɤvÉ...... टवर मराठी +É{ɱÉä ºÉɇ½þiªÉ {ÉÉ`ö‡´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ, तील साहहत्य लोकहप्रय ºÉÚSÉxÉÉ,भाषे +‡¦É|ÉɪÉ, |ɇiɇGòªÉÉÆ ºÉÉ`öÒ , करण्याची चळवळ हहहररीने पु ढे नेली. प्रेम आहण सौंदयाबरोबरच हवद्याथी netaksharee@gmail.com आहण शेतकयांच्या आत्महत्या, दहशतवाद, प्रे मभंगातून येणारी हनराशा, बालमजूर अशा ज्वलं त ं वरचं साहहत्य मांडलं . हवनोदाला ं ई श्टाप <Ç-ºÉɇ½þहवषया iªÉ |ɇiɹ`ö ÉxÉSÉÒ ºÉ´ÉÇ |ÉEòÉ„ÉxÉä ‡´ÉxÉɨÉÚ±ªÉवाहहले ‡¨É³ýल hªÉɺÉÉ`ö Ò :देऊन हसवलं . लहान मु लं ासाठी बालनेटाक्षरीची esahity@gmail.com हनर्ममती केली. शास्त्रीय संगीताची समज तरुणांत वाढण्यासाठी संगीत कानसेनचे ई वगग चालवले . नव्या कवींसाठी एक भक्कम व्यासपीठ म्हणजे नेटाक्षरी चालवले . नवीन साहहत्त्यका ं चा शोध घेण्यासाठी अक्षर अंकुरची मोहीम चालवली. तर महाराष्रातल्या हकल्ल्यांची माहहती देणाया पु त्स्तका ं च्या “दग ु ग दग ु गट भारी” या माहलकेद्वारे महाराष्रातल्याच नव्हे तर जगभरातल्या मराठी मंडळींना मराठमोळ्या इहतहासाची उभारी हदली. लवकरच आमचा ई-यत्ता हा ज्ञानवे ध घेणारा उपक्रम सुरू होईल. मराठीचं वै भव जे ज्ञानदेव तुकाराम. अशा संतंाच्या पु त्स्तका ं ची एक माहलका आपल्या भॆटीला येते आहे. केवळ कहवताच नव्हे तर कथा कादंबया आहण गंभीर हवषयांवरची पु स्तकेही आपल्याला इथे हमळतील. तर तरुणांमध्ये नव्या जगाला सामोरं जाण्याची वहमत जागवणारं “उनाड” आपल्या भॆटीला आलं . तुम्हाला हे ई अंक आवडले तर आपल्या हमत्रांना ्ववग डग करा. तुमचे अहभप्राय कळवत रहा.

´É®úÒ±É ºÉ´ÉÇ <Ç-{ÉÖºiÉEäò ‡´ÉxÉɨÉÖ±ªÉ ‡¨É³ýhªÉɺÉÉ`öÒ ºÉÖSÉxÉÉ, +‡¦É|ÉÉªÉ ËEò´ÉÉ º´ÉiÉ&SÉä ºÉɇ½þiªÉ {ÉÉ`ö‡´ÉhªÉÉEò‡®úiÉÉ ºÉÆ{ÉEÇò : esahity@gmail.com +ɨÉSªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®úÒ±É <Ç-ºÉɇ½þiªÉ |ɇiɹ`öÉxÉSÉä xÉ´ÉÒxÉ iÉÉVÉÆ EòÉä®úEò®úEò®úÒiÉ xÉä]õÉIÉ®úÒEòÉ? SÉä +ÆEò ‡xɪɨÉÒiÉ ‡¨É³ýhªÉɺÉÉ`öÒ ºÉÖSÉxÉÉ, +‡¦É|ÉÉªÉ ËEò´ÉÉ º´ÉiÉ&SÉä “Eò´ÉÒ ºÉɇ½þiªÉ Eò^õÉ” <Ç-{ÉÖºiÉEò “®úÉä¤ÉÉà” ´ÉÉSɱÉiÉÆ {ÉÉ`ö‡´ÉhªÉÉEò‡®úiÉÉ ºÉÆ{ÉEÇò : xÉä]õÉIÉ®úÒSÉÉ ÁÉ +É`ö´Éb÷¬ÉSÉÉ +ÆEò ´É®ú BEò ¦Éä]õ iÉ®ú netaksharee@gmail.com “‡IÉiÉÒVÉÉSªÉÉlÉ{ÉÉ®ú” ‡¨É³ýɱÉÉ EòÉ? xÉÎCEòSÉ tÉ. ±É´ÉEò®úSÉÆ ªÉäiÉ +ɽäþ......... “´ÉÉ]õÉ +ɇhÉ ´É³ýhÉä” <Ç-{ÉÖºiÉEò

+ɨ½þÒ ´ÉÉ]õ {ÉɽþiÉÉàªÉ

Chekmet  

Chekmet - new book amazing

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you