Page 1

ºÉÆiÉÉä¹É xÉÉ´ÉæEò®ú

‡±ÉJÉÒiÉ

SÉÉ®úIÉhÉ


Eò´ÉÒ संतोष भिकाजी नाऴेकर

७०४ हरे कृष्ण अपार्टमेन्र्, एल. बी. एस. मार्ट, र्े लीफ़ोन एक्सचेंज जऴळ , घार्कोपर (प.) मुंबई - ४०० ०८६.

फ़ोन नं : ९९२००७०७७१ ई-मेल- sn.santosh77@gmail.com

© 2009 ºÉ´ÉǽþCEò ºÉÖ®ú‡IÉiÉ

|ÉEòÉ„ÉEò +ɇhÉ ‡´ÉiÉ®úEò

<ǨÉä±É –

esahity@gmail.com (9869674820,9833844994)

‡b÷ZÉÉ<ÇxÉ Last Bench Designs


|ÉEòÉ„ÉEòÉSÉä „É¤nù SÉÉ®úÉä³ýÒ ½þÉ EòɽþÒ xÉ´ÉÒxÉ |ÉEòÉ®ú xÉɽþÒ . VÉÖxÉä ºÉƺEòÞiÉ „±ÉÉäEò iÉä ¨ÉxÉÉSÉä „±ÉÉäEò ªÉÉ ºÉMɲªÉÉ SÉÉ®úÉ䲪ÉÉSÉ. ¨ÉÉjÉ +ÉiÉÉ„ÉÉ ªÉÉÆSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ ¨ÉxÉÉiɱÉÒ ºÉ±É ËEò´ÉÉ ½þ±ÉSÉ±É ´ªÉHò Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ >ðnÚÇù „Éä®úÉÆSÉÉ Eò®úiÉÉiÉ iɺÉÉ iÉ®ú±É{ÉhÉä ½þÉäiÉÉä +ɽäþ. ‡SÉ®ÆúVÉÒ´É ºÉÆiÉÉä¹É xÉÉ´ÉæEò®ú ½äþ ªÉÉ |ÉÉÆiÉÉiɱÉä VÉÖxÉä ¨ÉÖ„Éɇ¢ò®ú +ɽäþiÉ. ªÉÉSªÉÉ iªÉÉSªÉÉ |Éä¨ÉÉSÉÒ VÉÖ³ýhÉÒ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ iªÉÉÆxÉÒ |Éä¨É{ÉjÉÆ +ɇhÉ ªÉÉ SÉÉ®úÉ䲪ÉÉ ‡±É½þÒ±ªÉÉ (+ºÉÆ iÉä ¨½þhÉiÉÉiÉ). {ÉhÉ iªÉÉÆSªÉÉ SÉÉ®úÉ䲪ÉÉƨÉvªÉä ªÉɽÚþxÉ ¤É®ÆúSÉ EòɽþÒ VÉɺiÉ ‡nùºÉ±ÉÆ ¨½þhÉÚxÉ iªÉÉ |ɇºÉrù Eò®úhªÉÉSÉÆ +ɨ½þÒ `ö®ú´É±ÉÆ. ½äþ VÉɺiÉ ¨½þhÉVÉä EòÉªÉ ? BEò =nùɽþ®úhÉ {ɽþÉ...

´Éb÷ÉSªÉÉ {ÉÉ®Æú¤ªÉÉÆSÉÆ Vɇ¨ÉxÉÒ´É®ú |Éä¨É ½þÉäiÉÆ iªÉÉ nùÉäPÉÉÆSÉÆ ‡¨É±ÉxÉ ½þÉä>ð xɪÉä ¨½þhÉÚxÉ ´Éb÷ÉSÉÆ ZÉÉb÷ ´ÉÉføiÉ ½þÉäiÉÆ +É<Ç ´Éb÷±ÉÉÆSÉÉ ‡´É®úÉävÉ Eò¨ÉÒiÉ Eò¨ÉÒ „ɤnùÉÆiÉ EòºÉÉ ‡VÉ´ÉÆiÉ Eäò±ÉÉ +ɽàþ {ÉɽþÉ. +ÆiÉ®ú ´ÉÉfø´ÉhªÉÉSÉÒ iªÉÉÆSÉÒ ‡VÉqù +ɇhÉ ‡¨É±ÉxÉÉSÉÒ ªÉÉÆSÉÒ =iEò]õiÉÉ ªÉÉÆSªÉÉiɱÉÉ ½þÉ +¤ÉÉä±É ºÉÆPɹÉÇ EòºÉÉ ®úºÉ®ú„ÉÒiÉ =¦ÉÉ ZÉɱÉÉ +ɽäþ , xÉɽþÒ ? ½þÒ SÉÉ®úÉä³ýÒ BEòÉ {ÉjÉÉiÉ +ɇhÉ EÖòhÉÉSªÉÉ iÉ®úÒ VÉMÉhªÉÉiÉ +¨É®ú ZÉɱÉÒ +ºÉà±ÉSÉ. {ÉhÉ PÉä>ð näù EòÒ <iÉ®ú ®ú‡ºÉEòÉÆxÉÉ iªÉÉSÉÉ º´ÉÉnù. iªÉÉÆSÉÉ º´É¦ÉÉ´É ‡´ÉxɪÉÒ +ɽàþ. SÉÉ®ú ±ÉÉäEòÉÆiÉ ¨ÉÉä`äö{ÉhÉÉ ‡¨É®ú´ÉhªÉÉSÉÉ xÉɽþÒ. iªÉɨÉÖ³äý iªÉÉÆSÉÒ SÉÉ®ú Éä³ýÒ ºÉÖrùÉ ‡´ÉxɪɄÉÒ±É +ɽäþ. ºÉMɳÆý EòɽþÒ ºÉÉÆMÉÚxÉ ºÉ´É°üxÉ ´É®ú ¨½þhÉiÉä...

®úÉjÉ ®úÉjÉ ºÉÉäºÉ±Éä±ÉÆ +ºÉÆ lÉÉäb÷CªÉÉiÉ EòºÉÆ ¨ÉÉÆbÚ÷ +ɪÉÖ¹ªÉ¦É®úÉSÉÆ nÖù&JÉ ½äþ SÉÉ®ú +Éä³ýÒiÉ EòºÉÆ ¨ÉÉÆbÚ÷ ?


{ÉhÉ +ºÉÆ ¨½þhÉÚxÉ MÉ{{É ¤ÉºÉiÉ xÉɽþÒ... |ÉäªÉºÉÒ±ÉÉ ºÉ¨ÉVÉ´ÉhÉÒ näùiÉä*

iÉÖZªÉÉ ¤ÉɤÉiÉÒiÉ ‡±É½þÒiÉÉxÉÉ ¨ÉÒ lÉÉäb÷ɺÉÉ lÉÉƤÉiÉÉä EòɽþÒiÉ®úÒ ‡±É½ÚþxÉ {ÉÖx½þÉ ´É‡½þSÉÆ {ÉÉxÉ ¢òÉb÷iÉÉä ‡iɱÉÉ EÖòiÉÖ½þ±ÉÉiÉ MÉÖÆMÉ `äö´ÉiÉÉä... ªÉɱÉÉ ºÉÉÆMÉɪÉSÉÆ iÉ®úÒ EòÉªÉ +ɽàþ B´ÉfÆø ? +ɇhÉ {ÉÖfäø VÉÉ>ðxÉ ‡iɱÉÉSÉ ´É®ú ¨½þhÉiÉÉä...

„ɤnùɇ´ÉxÉÉ Eò³ýÉ´ÉÆ ¨ÉɇMÉiɱªÉɇ„É´ÉÉªÉ ‡¨É³ýÉ´ÉÆ vÉÉMªÉɇ´ÉxÉÉ VÉÖ³ýÉ´ÉÆ +ɇhÉ º{É„ÉÉÇ´ÉÉSÉÚxÉ +Éä³ýJÉÉ´ÉÆ VÉhÉÚ EòɽþÒ ªÉɱÉÉ „ɤnùÉÆSÉÆ ´ÉÉ´ÉbÆ÷SÉ +ɽäþ. {ÉhÉ ½äþ JÉ®Æú +ɽäþ EòÒ ¨ÉxÉÉiɱªÉÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉÆSÉÒ MÉÖÆiÉÉMÉÖÆiÉ „ɤnùÉÆiÉ, +MÉnùÒ Eò‡´ÉiÉäSªÉÉ „ɤnùÉÆiÉ ¨ÉÉb÷hÉÆ ºÉÖrùÉ +´ÉPÉb÷ VÉÉiÉÆ. ºÉÆiÉÉä¹É BEò UôɪÉɇSÉjÉEòÉ®ú +ɽäþiÉ. {ÉÚhÉÇ´Éä³ý ®ÆúMɺÉɴɱªÉÉÆSªÉÉ JÉä³ýÉiÉ ®ú¨ÉhÉÉ®äú. {ÉhÉ ¨½þhÉiÉÉiÉ EòºÉä...

Eò‡´ÉiÉÉÆSªÉÉ nÖù‡xɪÉäiÉ ‡EòiÉÒ ¨ÉVÉÉ +ºÉiÉä BEò]Æõ BEò]Æõ ´ÉÉ]õiÉÉxÉÉ +JJÉÒ nÖù‡xɪÉÉ ¤É®úÉä¤É®ú +ºÉiÉä ½àþ ‡VÉiÉEÆò JÉ®Æú ‡iÉiÉEÆòSÉ ½äþ½þÒ JÉ®Æú . EÖòhÉÉSªÉÉiÉ®úÒ ºÉÆMÉiÉÒiÉ +ºÉiÉÉxÉÉ +É{ÉhÉ iªÉÉSªÉÉ ËEò´ÉÉ ‡iÉSªÉÉ ºÉÆMÉiÉÒiÉ +ºÉiÉÉä. ¨ÉÉjÉ Eò‡´ÉiÉäSªÉÉ +ɇhÉ „ɤnùÉÆSªÉÉ VÉMÉÉiÉSÉ xÉ´½äþ iÉ®ú ®ÆúMÉ ËEò´ÉÉ ºÉÖ®úÉÆSªÉÉ nÖù‡xɪÉäiɱÉɽþÒ


½þÉSÉ +xÉÖ¦É´É +ºÉiÉÉä. ªÉÉÆSªÉÉ ºÉÆMÉiÉ +ºÉiÉÉxÉÉ +É{ÉhÉ ºÉMɲªÉÉ VÉMÉÉ„ÉÒ VÉÉäb÷±Éä±Éä +ºÉiÉÉä. ‡¤ÉxÉiÉÉ®úÒ +xÉÖ¦É´É +ºÉiÉÉä ½þÉ. VªÉÉxÉä PÉäiɱÉÉ iªÉɱÉÉSÉ `öÉ>ðEò. ¨½þhÉÚxÉSÉ ºÉÆiÉÉä¹É ‡Sɱ±É®ú ±É´É±Éä]õ®ú ‡±É‡½þhÉɆªÉÉ ¦ÉÖ‡¨ÉEäòiÉÚxÉ ¤Éɽäþ®ú {ÉbÚ÷xÉ Eò´ÉÒ ¤ÉxÉiÉÉiÉ.

iÉÖ±ÉÉ VÉ{ÉiÉÉxÉÉ ½þ±±ÉÒ nÖù&JÉ Vɴɳý{ÉɺÉSÉ ªÉäiÉ xÉɽþÒ EònùɇSÉiÉ ¨ÉÉZªÉÉEòbä÷ iªÉÉÆxÉÉ näùhªÉÉ<iÉEòÉ ´Éä³ýSÉ =®úiÉ xÉɽþÒ +„ÉÒ BJÉÉnùÒ +Éä³ý iªÉÉÆSÉÒ =ÆSÉÒ nùÉJÉ´ÉiÉä. |Éä¨ÉÉSªÉÉ xÉ„ÉäSÉÉ +xÉÖ¦É´É iÉä +ºÉÉ VÉ{ÉiÉÉiÉ iªÉÉÆSªÉÉ +Éä³ýÓiÉÚxÉ . iÉÉä BEò +ÉÎi¨ÉEò +xÉÖ¦É´É +ºÉiÉÉä . ¨ÉÉjÉ iªÉɨÉÉMÉSÉÒ ´ªÉÉ´Éɽþɇ®úEòiÉÉ iÉä xÉVÉ®ú+ÆnùÉVÉ Eò®úiÉ xÉɽþÒiÉ.

{ÉɴɺÉÉiÉ ‡¦ÉVÉiÉÉxÉÉ +¸ÉÖ ‡nùºÉiÉ xɺÉiÉÉiÉ xÉÖºÉiªÉÉ ¦ÉÉ´ÉxÉäxÉÆ <lÉä nùÉäxÉ ¨ÉxÉÆ ‡¨É³ýiÉ xɺÉiÉÉiÉ ªÉÉSÉÉ +lÉÇ iÉä ´ªÉɴɽþɇ®úEòiÉÉ +ɇhÉ ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ ªÉÉÆSÉÉ ¨Éä³ý PÉɱÉiÉSÉ VÉMÉiÉÉiÉ +ºÉÆ xÉ´½äþ. iªÉÉÆSªÉÉiɱÉÉ „ɤnù +ɇhÉ ®ÆúMÉÉÆiÉ ¤ÉÖb÷ɱÉä±ÉÉ Eò±ÉÉEòÉ®ú ºÉnùÉä‡nùiÉ VÉÉMÉÉ +ºÉiÉÉä. iÉÉä iªÉÉSªÉÉ +xÉ֦ɴÉÉÆiÉÚxÉ VÉä =iÉ®úiÉÉä iÉä iÉÖ¨½þÒ ´ÉÉSÉÉ´ÉÆ +ɇhÉ iÉÖ¨ÉSÉä½þÒ SÉÉ®ú IÉhÉ UôÉxÉ VÉÉ´ÉäiÉ* „Éä´É]õÒ +ɪÉÖ¹ªÉ +ºÉiÉÆ EòÉªÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ ? ½àþSÉ iÉä SÉÉ®ú IÉhÉ . =®ú±Éä±ÉÉ ºÉMɳýÉ EòÉä®úb÷É ´ªÉ´É½þÉ®úSÉ iÉ®ú +ºÉiÉÉä ! ¨½þhÉÚxÉ ¨½þhÉiÉÉä ‡¨ÉjÉÉÆxÉÉä. ªÉÉ SÉÉ®úÉ䲪ÉÉ xÉ ºÉ¨ÉVÉiÉÉ BEò +É´ÉɽþxÉ ºÉ¨ÉVÉÉ. +ɪÉÖ¹ªÉÉxÉä ‡nù±Éä±ÉÆ BEò +ɨÉÆjÉhÉ ¨½þhÉÚxÉ ´ÉÉSÉÉ. {ÉÉ>ðºÉ ¤ÉxÉÉ. ¨ÉMÉ iÉÖ¨½þÒ½þÒ ½äþSÉ +xÉ֦ɴÉɱÉ...

¨ÉÒ xÉä½þ¨ÉÒSÉ ‡®ú¨É‡ZÉ¨É ¤É®úºÉiÉÉä +ɇhÉ iÉÖ±ÉÉ ºÉÉnù½þÒ PÉɱÉiÉÉä iÉÚ BEònùÉ iÉ®úÒ ¤ÉPÉ„ÉÒ±É ¨½þhÉÚxÉ iÉÖZªÉÉ +ÆMÉhɦɮú {ɺɮúiÉÉä


´ªÉ´ÉºÉɪÉÉxÉä BEò δ½þ‡b÷+ÉäOÉÉ¢ò®ú +ºÉ±ÉÉä iÉ®úÒ½þÒ ‡¨ÉjÉÉƺÉÉ`öÒ ¨ÉÒ xÉä½þ¨ÉÒ iªÉÉÆSÉÉ ¨ÉÉÆb÷´É±ÉÒ ¤ÉÉnù„Éɽþ SÉ +ɽäþ, iªÉÉÆSªÉÉ |Éä¨ÉÉiɱªÉÉ +b÷SÉhÉÓSÉÒ ¨ÉÉÆb÷´É±ÉÒ Eò®úhÉÉ®úÉ.. ºÉÖ¯û´ÉÉiÉÒ±ÉÉ |Éä¨É{ÉjÉÉ{ÉɺÉÚxÉ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ ZÉɱÉä±ÉÆ ½äþ ¨ÉÉÆb÷´É±ÉÒ |ÉEò®úhÉ ½þ³Úý½þ³Úý „Éä®úÉä„ÉɪɮúÒ +ɇhÉ xÉÆiÉ®ú SÉÉ®úÉ䲪ÉÉÆEòbä÷ ZÉÖEò±ÉÆ. ªÉÉ SÉÉ®úÉ䲪ÉÉiÉÚxÉ iÉÖ¨½þɱÉÉ ®úÉiɇEòb÷¬ÉSÉÒ ¤ÉäSÉèxÉÒ VÉÉhÉ´Éä±É ªÉÉSÉÆ ®ú½þºªÉ ½þÒ ªÉäiªÉÉ ¦É‡´É¹ªÉÉiÉ =±ÉMÉbä÷±ÉSÉ ªÉÉ SÉÉ®úÉ䲪ÉÉ iÉÖ¨½þÉ ®ú‡ºÉEòÉÆ{ɪÉÈiÉ {ÉÉä½þSÉ´ÉhªÉÉiÉ ‘<Ç-ºÉɇ½þiªÉ’ SÉÒ ]õÒ¨É, xÉɨÉEòÉEòÉ (ºÉÖ‡xÉ±É ºÉɨÉÆiÉ) VªÉÉÆxÉÒ ¨É±ÉÉ ¤É-ªÉÉSÉ ´É¹ÉÉÈSªÉÉ ¨ÉvªÉÆiÉ®úÉxÉÆiÉ®ú {ÉÖx½þÉ ‡±É½þÒhªÉɺÉÉ`öÒ |É´ÉÞkÉ Eäò±ÉÆ +ɇhÉ ªÉɨÉÖ³äýSÉ ½þÉ ºÉÆOɽþ iÉÖ¨ÉSªÉÉ{ɪÉÈiÉ {ÉÉä½þSÉiÉÉäªÉ. ªÉÉ ºÉÆvÉÒºÉÉ`öÒ <Ç-ºÉɇ½þiªÉ |ɇiɹ`öÉxÉSÉä +ɦÉÉ®ú +É{ɱÉÉ ºÉÆiÉÉä¹É ‡¦ÉEòÉVÉÒ xÉÉ´ÉæEò®ú

¨ÉÒ ¢òHò ¨ÉÉZªÉÉ ¨ÉxÉÉiɱÉÆ „ɤnùÉiÉ ¨ÉÉÆb÷ɪÉSÉÉ |ɪÉixÉ Eò®úiÉÉä iªÉÉSÉÒ Eò‡´ÉiÉÉ ½þÉäiÉä +ɇhÉ iÉÖ¨ÉSªÉÉ ]õɲªÉÉÆSÉÉ MÉb÷MÉb÷É]õ ½þÉäiÉÉä


½þÉ ºÉÆOɽþ ¨ÉÉZªÉÉ +É<ÇºÉ ¦Éä]õ...


‡iÉSªÉÉ {ÉÉhÉɴɱÉ䱪ÉÉ b÷É²ä ªÉÉiÉ ¨É±ÉÉ +xÉäEò |É„xÉ ‡nùºÉiÉÉiÉ +ɇhÉ iÉäSÉ |É„xÉ ¨É±ÉÉ |Éä¨É¯û{ÉÒ EòÉäb÷¬ÉiÉ ]õÉEòiÉÉiÉ iÉÖZÉÉ º{É„ÉÇ ¨É±ÉÉ xɇ´ÉxÉSÉ VÉÉhɴɱÉÉ EòvÉÒiÉ®úÒ ºÉÉÆbÚ÷xÉ {ÉÖx½þÉ xÉ´ªÉÉxÉä MÉɴɱÉä±ÉÉ

{ÉÉ{ÉhÉÒ ±É´ÉiÉä xÉ ±É´ÉiÉä iÉÉäSÉ iÉÖZÉÒ +É`ö´ÉhÉ ½þÉiÉÉiÉ VÉ®úÒ xɺɱÉÒ iÉ®úÒ ¨ÉxÉÉiÉ iÉÖZÉÒ ºÉÉ`ö´ÉhÉ


¨É±ÉÉ `öÉ>ðEò +ɽäþ iÉÖZÉÆ ¨É±ÉÉ ´É³ÚýxÉ ´É³ÚýxÉ ¤ÉPÉhÉÆ +Éä`öÉ´Æ É®ú VÉ®úÒ xɺɱÉÆ iÉ®úÒ ¨ÉxÉÉiÉ ¨ÉÉZÉÆ +ºÉhÉÆ ´Éb÷ÉSªÉÉ {ÉÉ®Æú¤ªÉÉÆSÉÆ Vɇ¨ÉxÉÒ´É®ú |Éä¨É ½þÉiä ÉÆ iªÉÉ nùÉPä ÉÉÆSÉÆ ‡¨É±ÉxÉ ½þÉ>ä ð xɪÉä ¨½þhÉÚxÉ ´Éb÷ÉSÉÆ ZÉÉb÷ ´ÉÉføiÉ ½þÉiä ÉÆ

+ÉiÉÉ xÉEòÉ ºÉÉÆi´ÉxÉ Eò°ü iªÉÉSÉÉ EòɽþÒ ={ɪÉÉäMɽþÒ xÉɽþÒ iªÉÉ MÉÉä¹]õÒ ¨ÉÒ Eåò´½þÉSÉ ‡´ÉºÉ®ú±ÉÉä +ÉiÉÉ iªÉÉSÉä nÖù&JÉ näù‡JÉ±É xÉɽþÒ


Eò‡´ÉiÉÉÆSªÉÉ nÖù‡xɪÉäiÉ ‡EòiÉÒ ¨ÉVÉÉ +ºÉiÉä BEò]Æõ BEò]Æõ ´ÉÉ]õiÉÉxÉÉ +JJÉÒ nÖù‡xɪÉÉ ¤É®úɤä É®ú +ºÉiÉä ºÉJÉä Eò„ÉÒ ‡´ÉºÉ®ú„ÉÒ±É iÉÚ +É`ö´ÉhÉÒ iÉÖZªÉÉiÉ ¨ÉÉZªÉÉ MÉÖÆ¢ò±É䱪ÉÉ {ÉÉ®Æú¤ªÉÉSªÉÉ ZÉÖ±ªÉÉ´É®ú ¨ÉÉZªÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉ ZÉֱɱÉ䱪ÉÉ iɺÉÆ ºÉMɲªÉÉÆxÉÉ xÉɽþÒ VɨÉiÉ iÉÖZªÉɺÉÉ®úJÉÆ ´ÉÉMÉhÉÆ +Éä`öÉ´Æ É®ú VÉ®úÒ xɺɱÉÆ iÉ®úÒ ¨ÉxÉÉiÉ ¨ÉÉZÉÆ +ºÉhÉÆ


ªÉÉ ªÉähÉÉ-ªÉÉ VÉÉhÉÉ-ªÉÉ VÉɇhÉ´ÉÉÆSÉÒ ¨É±ÉÉ JÉÖ{É ¦ÉÒiÉÒ ´ÉÉ]õiÉä VÉÉhÉÒ´É ªÉäiÉÉxÉÉ nÖù&JÉ PÉä>ðxÉ ªÉäiÉä +ɇhÉ VÉÉiÉÉxÉÉ ¨ÉÉjÉ ºÉÖJÉÆ ‡½þ®úÉ´ÉÚxÉ xÉäiÉä SÉɱÉiÉÉxÉÉ ½þ³ýÚ SÉ nùSÉEÚòxÉ ¨ÉÉZªÉÉ EÖò„ÉÒiÉ ªÉähÉÉ®úÒ |ÉäªÉºÉÒ ½þ´ÉÒ |Éä¨ÉÉSªÉÉ ªÉÉ ºÉ{iÉ®ÆúMÉÒ ´ÉÉ]õÉSÉɱÉÒiÉ ¨É±ÉÉ iÉÖZÉÒ ºÉÉlÉ ½þ´ÉÒ

½þ±±ÉÒ xɺÉiÉä ¦ÉÉºÉ ½þÉiä ÉÉiÉ iÉÚ ¤É®úÉä¤É®ú +ºÉ±ªÉÉSÉä ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ {ÉCEÆò Eò³ý±ÉÆªÉ ¨É±ÉÉ ´Éäb÷ ±ÉÉMɱªÉÉSÉä


SÉÆpù +ɇhÉ SÉÉÆnùhªÉÉ ªÉÉÆSÉä JÉä³ý +ÉiÉÉ VÉÖxÉä ZÉɱÉä iÉÖZªÉÉ ªÉähªÉÉxÉä MÉVɤÉVɱÉ䱪ÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ „ɽþ®úÉSÉä ®úºiÉä +ÉiÉÉ iÉÖZªÉÉ VÉÉhªÉÉxÉä ºÉÖxÉä ZÉɱÉä ®úÉjɦɮú iÉÖZªÉÉ +É`ö´ÉhÉÒiÉ ¨ÉÒ iÉÉ-ªÉÉÆxÉɺÉÖrùÉ ZÉÉä{ÉÚ ‡nù±Éä xÉɽþÒ ®úÉjɦɮú iªÉÉ VÉÉMɱªÉÉ {ÉhÉ ¨ÉÉZÉÉ ‡´É®ú½þ iªÉÉÆxÉÉ Eò³ý±ÉÉSÉ xÉɽþÒ

iÉÚ ¤É®úÉä¤É®ú xɺÉiÉÉxÉÉ ¢òHò iÉÖ±ÉÉ {ÉɽþhÉÆ +ɇhÉ xɺÉiÉÉxÉÉ iÉÖZªÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉ +É`ö´ÉhÉÓSªÉÉ Ë½þnù÷É²à ªÉÉ´É®ú ZÉÖ±ÉhÉÆ


®úºiªÉÉSªÉÉ EòÉ`öÉEä òÉ`ö ¸ÉÒ¨ÉÆiÉÉSªÉÉ <¨ÉÉ®úiÉÒSÉÉ ¤É½þÉ®ú ½þÉiä ÉÉ iªÉÉ <¨ÉÉ®úiÉÓ¨ÉÉMÉä Mɇ®ú¤ÉÉÆSªÉÉ PÉ®úÉ´É®ú {Éb÷±ÉÉ Eò½þ®ú ½þÉiä ÉÉ EòvÉÒ EòvÉÒ {Éb÷iÉ +ºÉiÉä nÖù{ÉÉ®úSªÉÉ VÉä´ÉhÉÉSÉÒ §ÉÉÆiÉ +ɇhÉ Eò®úiÉ ½þÉiä Éä iÉä {ÉÉä]õÉSÉÒ ¦ÉÚEò {ÉÉhÉÒ ‡{É>ðxÉÒ „ÉÉÆiÉ

{ÉÖ®äú ZÉɱÉÉ ½þÉ JÉä³ý +ÉiÉÉ +ºÉÆ +VÉÚxÉ ‡EòiÉÒ SÉɱÉɪÉSÉÆ ? ‡¤ÉxÉb÷ÉäEò ¨ÉÉEòb÷ÉƺÉÉ®úJÉÆ +É{ÉhɽþÒ +ºÉÆSÉ {ɽþɪÉSÉÆ ?


®úÉjÉ ®úÉjÉ ºÉÉäºÉ±Éä±ÉÆ +ºÉÆ lÉÉäb÷CªÉÉiÉ EòºÉÆ ¨ÉÉÆb÷Ú +ɪÉÖ¹ªÉ¦É®úÉSÉÆ nÖù&JÉ ½äþ SÉÉ®ú +Éä³ýÒiÉ EòºÉÆ ¨ÉÉÆb÷Ú ? iÉÖ¨ÉSÉÆ +É{ɱÉÆ ¤É®Æú +ɽäþ º´ÉiÉ&SªÉÉ º´É{xÉÉiÉ MÉÖÆMÉ ®úɽþhÉÆ +ɇhÉ +ɨÉSÉÆ ¨ÉÉjÉ iÉÖ¨ÉSªÉÉ ¦ÉÉä´ÉiÉÒ PÉÖ]õ¨É³ýhÉÆ „ɤnùɇ´ÉxÉÉ Eò³ýÉ´ÉÆ ¨ÉɇMÉiɱªÉɇ„É´ÉÉªÉ ‡¨É³ýÉ´ÉÆ vÉÉMªÉɇ´ÉxÉÉ VÉÖ³ýÉ´ÉÆ +ɇhÉ º{É„ÉÉÇ´ÉÉSÉÚxÉ +Éä³ýJÉÉ´ÉÆ iÉÖZÉÆ ¨ÉÉZÉÆ |Éä¨É


näù´É VÉÉhÉÉä iÉÖ±ÉÉ EòºÉÆ VɨÉiÉÆ „ɤnùÉºÆ ÉÉä¤ÉiÉ JÉä³ýhÉÆ ºÉ®ú³ý ®úºªÉÉ´É®ú xÉÉMɨÉÉäb÷Ò ´É³ýhÉÆ ¨ÉÉZªÉÉ MÉɱÉÉ´É®úSÉä +¸ÉÚ iÉÖZªÉÉ +É`ö´ÉhÉÓºÉÉä¤ÉiÉ MɳýiÉÉiÉ +ɇhÉ MɳýiÉÉxÉÉ ¨ÉÉjÉ +É{ɱÉÉ +Éä±ÉÉ´ÉÉ ¨ÉÉMÉä ºÉÉäb÷iÉÉiÉ EòÉ±É iÉÖZÉÒ +SÉÉxÉEò +É`ö´ÉhÉ ZÉɱÉÒ iÉÚ {ÉɴɺÉÉiÉ ‡¦ÉVɱÉä±ÉÒ ¨ÉÉZÉÒ ¤ÉÉVÉÚ {ÉÚhÉÇ xÉ BàEòiÉÉSÉ iÉÚ ¨ÉÖEäò{ÉhÉÉxÉä ‡xÉPÉÚxÉ MÉä±Éä±ÉÒ


iÉÖZÉÆ EòÉªÉ MÉÆ iÉÚ ªÉä>ðxÉ {ÉÖx½þÉ VÉÉ„ÉÒ±É ºÉÖJÉɴɱÉ䱪ÉÉ VÉJɨÉÉÆ´É®úSªÉÉ JÉ{ɱªÉÉ {ÉÖx½þÉ EòÉfÚøxÉ VÉÉ„ÉÒ±É ...! iÉÚ ‡nù±É䱪ÉÉ VÉJɨÉÉ näùJÉÒ±É ½þ±±ÉÒ ½þ´ªÉɽþ´ªÉÉ„ªÉÉ ´ÉÉ]õiÉÉiÉ EònùɇSÉiÉ iªÉÉ VÉJɨÉÉƨÉÚ³ýä SÉ iÉÖZªÉÉ +É`ö´ÉhÉÒ iÉÉVªÉÉ ®úɽþiÉÉiÉ iÉÚ º´ÉiÉ&¤Éqù±É ‡EòiÉÒ ºÉ½þVÉSÉ ºÉÉÆMÉÚxÉ MÉä±ÉÒºÉ ¨ÉÉZªÉɤÉqù±É BàEòɪÉSÉÆ ‡´ÉºÉ°üxÉ MÉä±ÉÒºÉ ¨ÉÉZÉÆ ¿nùªÉ iÉ®ú PÉä>ðxÉ MÉä±ÉÒºÉSÉ {ÉhÉ iÉÖZÉÆ ¨ÉÉjÉ tɪÉSÉÆ ‡´ÉºÉ°üxÉ MÉä±ÉÒºÉ


¨É®úhÉ +ºÉä±É iÉ®ú iÉä iÉÖZªÉÉ ‡¨É`öÒiÉ +ºÉÉ´ÉÆ xÉɽþÒiÉ®ú +ɪÉÖ¹ªÉ¦É®ú VÉMÉhÉÆ iÉÖZªÉɺÉÉä¤ÉiÉ +ºÉÉ´ÉÆ ¨É®úhÉÉSÉÆ EòÉªÉ ½þÉä iÉä ªÉä<±Ç ɽþÒ iÉÖ¨ÉSªÉÉ +ɨÉSªÉÉ xÉEò³ýiÉ +ɇhÉ ¨ÉÉMÉä ¢òHò `äö´ÉÚxÉ VÉÉ<Ç±É ¦ÉÉ´É´Éäb÷¬É {ÉhÉiÉÒ±ÉÉ VÉɳýiÉ ½þ±±ÉÒ º´É{xÉÉÆSÉÆ +ɇhÉ ¨ÉÉZÉÆ iɺÉÆ xÉÉiÉÆSÉ iÉÖ]õ±ÉÆªÉ EòÉ®úhÉ ¨ÉxÉ ¨ÉÉZÉÆ ½þ±±ÉÒ iÉÖZªÉÉ +É`ö´ÉhÉÒiÉ ¤ÉÚb÷±ÉƪÉ


iÉÒ MÉä±ÉÒ +ɇhÉ ºÉMɳÆý EòɽþÒ +MÉnùÒ ‡xɄɤnù ZÉɱÉÆ ¨ÉÒ MÉɪɱÉÉä MÉÉhÉÆ ‡iÉSªÉɺÉÉ`öÒ {ÉhÉ iÉä ºÉÚrùÉ ¨ÉÖEäò{ÉhÉÉxÉä ®úb÷±ÉÆ iÉÖZÉÉ |ÉiªÉäEò º{É„ÉÇ +VÉÖxɽþÒ ¨ÉxÉÉiÉ iɺÉÉSÉ +ɽäþ ‡iÉiÉEòÉSÉ ºÉÖMÉÆvÉÒiÉ EÖò‡{ÉiɱªÉÉ +kÉ®úɺÉÉ®úJÉÉ iÉÖZªÉÉ ½þºÉhªÉÉ´É®ú EòÉªÉ ‡±É½Úþ ? iÉä iÉ®ú {ÉɽþhªÉÉVÉÉäMÉÆSÉ +ɽäþ iÉÖZªÉÉ iªÉÉ ´ÉÉEòb÷¬É Eò]õÉIÉÉ´É®ú EòÉªÉ ‡±É½Úþ ? iÉä iÉ®ú EòɳýÒVÉ ¢òÉb÷hªÉÉVÉÉäMÉÆSÉ +ɽäþ


iÉÖ±ÉÉ VÉ{ÉiÉÉxÉÉ ½þ±±ÉÒ nÖù&JÉ Vɴɳý{ÉɺÉSÉ ªÉäiÉ xÉɽþÒ EònùɇSÉiÉ ¨ÉÉZªÉÉEòbä÷ iªÉÉÆxÉÉ näùhªÉÉ<iÉEòÉ ´Éä³ýSÉ =®úiÉ xÉɽþÒ

‡nù´ÉɳýÒSªÉÉ EÆò‡nù±ÉɱÉÉ {ÉÉSÉ ‡nù´ÉºÉ ¨ÉÉxÉ +ºÉiÉÉä xÉÆiÉ®ú iªÉÉSÉÉ VÉÒ´É Eò{ÉÉ]õÉ´É®ú±ªÉÉ {Éä]õÒEòbà÷ MɽþÉhÉ +ºÉiÉÉä iÉÖZªÉÉ ¤ÉɤÉiÉÒiÉ ‡±É½þÒiÉÉxÉÉ ¨ÉÒ lÉÉäb÷ɺÉÉ lÉÉƤÉiÉÉä EòɽþÒiÉ®úÒ ‡±É½ÚþxÉ {ÉÖx½þÉ ´É‡½þSÉÆ {ÉÉxÉ ¢òÉb÷iÉÉä


‡EòiÉÒ nùÉ iÉ®úÒ iÉÖ±ÉÉ ºÉÉƇMÉiɱÉÆ ºÉÉÆMÉ iÉÖZªÉÉ ¨ÉxÉÉiɱÉÆ iÉÖZªÉÉ xÉɽþÒ VɨɱÉÆ iÉ®ú ‡xÉnùÉxÉ +Éä³ýJÉ EòvÉÒ ¨ÉÉZªÉÉ iÉ®úÒ ¨ÉxÉÉiɱÉÆ iÉÖZÉä b÷Éä³äý ®úÉVä É ºÉÉÆMÉiÉÉiÉ ¨É±ÉÉ iÉÖZªÉÉ ¨ÉxÉÉiɱÉÉ ½þÉEä òÉ®ú {ÉhÉ ¨ÉMÉ ¨É±ÉÉ EòɽþÒSÉ ¤ÉÉä±ÉÚ näùiÉ xÉɽþÒ iÉÖZªÉÉ +Éä`öÉ´Æ É®úSÉÉ xÉEòÉ®ú ¨É±ÉÉ ¢òÉ®ú ]õÉSä ÉiÉÆ iÉÖZÉÆ +ºÉÆ ´ÉÉMÉhÉÆ ¨ÉxÉɱÉÉ ºÉMɳÆý ¤ÉÉä±ÉɪÉSÉÆ +ºÉiÉÆ {ÉhÉ iÉÖZÉÆ „ɤnù +Éä`öÉiÉ nùɤÉÚxÉ `äö´ÉhÉÆ


iɺÉÆ iÉÚ JÉÖ±Éä +É¨É EòvÉÒ ¦Éä]õ±ÉÒ {ÉhÉ xÉɽþÒºÉ +ɇhÉ +ÉiÉÉ iÉ®ú iÉÚ iªÉÉiɱÉÒ ®úɇ½þ±ÉÒ {ÉhÉ xÉɽþÒºÉ

iÉ„ÉÒ iÉÚ ®úÉVä ÉSÉ ¨ÉÉZªÉÉ ¿nùªÉÉiÉ ¨ÉÉZªÉÉ ¨ÉxÉÉSªÉÉ ‡jÉEòÉähÉÉiÉ +ɇhÉ ¨ÉÉZÉÆ ¨ÉÉjÉ +MÉnùÒ ´Éäb÷¬ÉºÉÉ®úJÉÆ ‡¢ò®úhÉÆ iÉÖZªÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ +κiÉi´ÉÉSªÉÉ „ÉÉävÉÉiÉ ®úÉiÉ ‡Eòb÷¬ÉÆSÉÆ ‡Eò®ú‡Eò®úhÉÆ EòvÉÒ EÖòhÉɱÉÉ Eò³ý±ÉÆSÉ xÉɽþÒ ®úÉjÉ ¦É®ú iªÉÉxÉä ®úÉxÉ ®úÉJɱÉÆ iªÉÉSÉÒ EÖòhÉɱÉÉ VÉÉhÉSÉ xÉɽþÒ


¨ÉÉhɺÉÉSÉÉ ‡´ÉSÉÉ®ú +ɇhÉ EòÞiÉÒ ÁÉiÉ ¤É®úÉSÉ ¢ò®úEò +ºÉiÉÉä ¨ÉxÉ ºÉÉÆMÉiÉä näù´ÉÉ nùÉ®úÒ VÉÉ {ÉhÉ ½þÉ xÉä¨ÉEòÉ ‡iÉlɱÉÒSÉ ´ÉÉ]õ SÉÖEòiÉÉä ¨ÉÒ ´ÉɽþiªÉÉ xÉnùÒEòbà÷ {ÉÖx½þÉ {ÉÖx½þÉ ¤ÉPÉiÉÉä ¨ÉxÉÉiÉ BEòSÉ ‡´ÉSÉÉ®ú vÉÉ´ÉiÉÉä ‡½þSÉÉ ºÉÆMÉ¨É |ÉiªÉäEò ´Éä³ýÒ ºÉÉMÉ®úÉEòbà÷SÉ EòÉ ½þÉiä ÉÉä ?

‡EòiÉÒ ‡nù¨ÉÉJÉÉiÉ lÉÉ]õiÉÉiÉ ½äþ ‡xÉ´Éb÷hÉÚEòÒSÉÉ ¨ÉɺɳýÒ ¤ÉÉVÉÉ®ú iÉÖ¨ÉSªÉÉ +ɨÉSªÉÉ ºÉÉ®úJªÉÉ Mɇ®ú¤ÉÉÆSªÉÉ EòÉiÉb÷ÒSÉÉ ¨ÉÉƺÉɽþÉ®ú


´ÉɽþiªÉÉ xÉnùÒºÉÉä¤ÉiÉ {ÉÉjÉ ´ÉɽþiÉä EòÉ EòvÉÒ ? ºÉMɳÆý EòɽþÒ +ºÉÚxÉ iÉÖZªÉɇ„É´ÉÉªÉ {ÉÚhÉÇ +ɽäþ EòÉ ¨ÉÒ EòvÉÒ ? iɺÉÆ ½þ±±ÉÒ xÉÖºÉiÉÆSÉ ½þºÉÚ {ÉhÉ ªÉäiÉ xÉɽþÒ +ɇhÉ JÉÉä]õÒ +ɺɴÉä b÷É䲪ÉÉiÉÚxÉ EòÉføiÉÉ EòÉgø´ÉiÉ xÉɽþÒ +ºÉÆ ¨½þhÉiÉÉiÉ EòÒ |ÉiªÉäEò MÉÉä¹]õÒ±ÉÉ EòɽþÒiÉ®úÒ +ºÉiÉÆ EòÉ®úhÉ ¨ÉMÉ +ºÉÉ iÉÖZÉÉ +¤ÉÉä±ÉÉ EòÉ Uäôb÷iÉÉä ¨É±ÉÉ xÉÖºÉiÉÉSÉ ‡´ÉxÉÉEòÉ®úhÉ


EòÉ±É ¨ÉxÉÉiÉ +ɱÉÆ iÉÖZªÉɺÉÉ`öÒ MÉVÉ®úÉ +ÉhÉÉ´ÉÉ {ÉhÉ ¨É±ÉÉ „ɤnùSÉ +{ÉÖ®äú {Éb÷±Éä ®úºiªÉÉxÉä ºÉ®ú³ý SÉɱÉiÉ PÉ®úÒ +ɱÉÉä +ɇhÉ „ɤnù ¨ÉÉZªÉÉ +ÉåVɳý¦É®ú {ɺɮú±Éä±Éä Eòb÷EòbÚ÷xÉ ¦ÉÚEò ±ÉÉMɱÉÒ EòÒ {ÉÉä]õ ¨½þhÉVÉä EòÉªÉ iÉä Eò³ýiÉÆ +ɇhÉ ½þÉiÉÉiɱÉÉ {ÉèºÉÉ ºÉÆ{ɱÉÉ EòÒ Mɇ®ú¤ÉÒSÉÆ nÖù&JÉ EòÉªÉ iÉä Eò³ýiÉÆ iÉÖVÉ {ÉÖx½þÉ º¨É®úiÉÉxÉÉ +ÉVÉ ´Éɇ½þ±ªÉÉ xɪÉxÉÒ vÉÉ®úÉ +É`ö´ÉhÉÒ iÉÖZªÉÉ +ɱªÉÉ PÉä>ðxÉÒ |Éä¨É®ÆúNÉÉSªÉÉ ¤É®úºÉiªÉÉ MÉÉ®úÉ


|Éä¨ÉÉSÉÉ <ÆpùvÉxÉÚ +ɇhÉ +¸ÉÖÆSÉÉ gøMÉ ÁÉÆSÉ BEò +iÉÚ]õ xÉÉiÉÆ +ɽäþ +É{ÉhÉ ‡´É…ÉɺÉÉSÉÒ ‡EòiÉÒ½þÒ ¨ÉÉäaöÒ ZÉÉbà÷ ±ÉɴɱÉÒ iÉ®úÒ +É{ɱÉÆ +ɦÉɳý ¨ÉÉjÉ ¨ÉÉäEò³ýSÉ +ɽäþ ½þ¹ÉÇ iÉÖZÉÉSÉ º{É„ÉÇ iÉÖZÉÉSÉ iÉÚ ‡nù±É䱪ÉÉ VÉJɨÉÉÆ´É®ú ½þ³ýÚ ´ÉÉ®ú ±ÉÉMÉhÉÉ®úÉ ¨É¨ÉÇ näùJÉÒ±É iÉÖZÉÉSÉ {ÉɴɺÉÉiÉ ‡¦ÉVÉiÉÉxÉÉ +¸ÉÖ ‡nùºÉiÉ xɺÉiÉÉiÉ xÉÖºÉiªÉÉ ¦ÉÉ´ÉxÉähÉÆ <lÉä nùÉxä É ¨ÉxÉÆ ‡¨É³ýiÉ xɺÉiÉÉiÉ


EòÉ±É iÉÖ±ÉÉ {ÉÖx½þÉ {ÉɴɺÉÉiÉ ‡¦ÉVÉiÉÉxÉÉ {Éɇ½þ±ÉÆ +ɇhÉ ¨ÉxÉ +MÉnùÒ ËSÉ¤É ZÉɱÉÆ VÉÉMÉ +ɱÉÒ iÉå´½þÉ Eò³ý±ÉÆ iÉÖZªÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉ ¢òHò º´É{xÉSÉ x½þɱÉÆ `äöSÉ +ɇhÉ +¸ÉÖ ªÉÉÆSÉÆ xÉÉiÉÆ iɺÉÆ VÉÖxÉÆSÉ +ɽàþ BEòɱÉÉ ±ÉÉNɱÉÆ EòÒ nÖùºÉ®úÉ ½þ³ý½þ³ýhÉÆ ½äþ iÉ®ú ºÉɽþ‡VÉEòSÉ +ɽàþ +¸ÉÖÆSªÉÉ +ÉäPɳýÉiÉ ´ÉɽþhÉÆ +iÉÉ ‡iÉiÉEòºÉÆ ®úɇ½þ±ÉSÉ xÉɽþÒ VÉMɱÉÉä +ºÉäxÉ º´ÉiÉ&SªÉÉ ºÉÖJÉɺÉÉ`öÒ VÉ®úÒ {ÉhÉ nÖùºÉ-ªÉÉSªÉÉ nÖù&JÉÉSÉÒ +´É½äþ±ÉxÉÉ xÉɽþÒ


„ɤnù xÉ ¨ÉVɱÉÉ Eò³ý±ÉÉ EòvÉÒ iÉÉä ¨ÉÉZªÉÉ ‡nù„ÉäxÉä xÉ ´É³ý±ÉÉ EòvÉÒ ¨ÉÉZÉÒ ´ªÉlÉÉ +MÉnùÒSÉ ºÉÉvÉÒ {ÉhÉ EÖòhÉÉ ºÉÉÆMÉɪÉSÉä xÉ VɨɱÉä EòvÉÒ º´É{xÉÉÆSÉÉ ºÉÉ®úÉ +ɺɨÉÆiÉ iªÉɱÉÉ VÉÉäb÷±Éä±ÉÉ iÉÖZÉÉ ‡EòxÉÉ®úÉ ºÉJÉä ‡nù´ÉºÉ ºÉ®ú±ÉÉ iÉÖZªÉÉ +É`ö´ÉhÉÒiÉ +iÉÉ ¨ÉÉjÉ ®úÉiɇEòb÷¬ÉÆSÉÉ {ɽþÉ®úÉ nÖù&JÉÉSÉä ºÉMɳàýSÉ |ɪÉixÉ ªÉ„ɺ´ÉÒ xɺÉiÉÉiÉ +ɇhÉ ºÉÖJÉÉSÉÒ º´É{xÉä näùJÉÒ±É ‡iÉiÉEòÒ„ÉÒ ¨ÉÉä`öÒ xɺÉiÉÉiÉ


SÉÆpù +ɇhÉ SÉÉÆnùhªÉÉ ªÉÉÆSªÉÉ´É®ú +VÉÖxÉ ‡EòiÉÒ ‡±É½Úþ ? ¨ÉÉZªÉÉ +ɺɴÉÉÆSÉÒ ¢Úò±Éä +VÉÖxÉ iÉÖZªÉÉ +ÉåVɳýÒiÉ ‡EòiÉÒ ´ÉɽÚþ iÉÉä ¤Éä¦ÉÉxÉ ¤É®úºÉÚxÉ MÉä±ÉÉ +ɇhÉ ¨ÉÒ ¨ÉÉjÉ EòÉä®úb÷ÉSÉ ®úɇ½þ±ÉÉä iÉÖZªÉÉ +É`ö´ÉhÉÒSªÉÉ UôiÉÉJÉɱÉÒ iªÉÉ´Éä³àýºÉ ¨ÉÒ xÉEò³ýiÉ =¦ÉÉ ®úɇ½þ±ÉÉä ¨ÉÒ xÉä½þ¨ÉÒSÉ ‡®ú¨É‡ZÉ¨É ¤É®úºÉiÉÉä +ɇhÉ iÉÖ±ÉÉ ºÉÉnù½þÒ PÉɱÉiÉÉä iÉÚ BEònùÉ iÉ®úÒ ¤ÉPÉ„ÉÒ±É ¨½þhÉÚxÉ iÉÖZªÉÉ +ÆMÉhɦɮú {ɺɮúiÉÉä


iÉÒ {ɽþÉ]õ +ɇhÉ iÉÖZÉÉ ½þÉiÉ +VÉÖxɽþÒ iɺÉÉSÉ b÷ÉಪÉÉiÉ +ɽäþ +ÉiÉÉ ¨ÉÉjÉ ®úhÉ®úhÉiÉÒ nÖù{ÉÉ®ú +ɇhÉ {ÉɪÉÉJÉɱÉÒ ºÉɴɱÉÒ +ɽäþ ¨É±ÉÉ ¨Éɇ½þiÉ +ɽäþ iÉÚ ¨ÉÉZªÉÉ +ÉäføÒxÉä vÉÉ´ÉiÉ ªÉäiÉäºÉ +ɇhÉ Vɴɳý +ɱÉÒºÉ EòÒ ¨ÉÉjÉ ‡xɄɤnù =¦ÉÒ ®úɽþiÉäºÉ VÉå´½þÉ EòÉàhÉÒ½þÒ Vɴɳý xɺÉiÉÆ iÉå´½þÉ +ºÉiÉÉiÉ iÉÖZªÉÉ +É`ö´ÉhÉÒ ¨ÉMÉ ºÉÖ¯û ½þÉiä ÉÉä VÉÒ´ÉPÉähÉÉ JÉä³ý +ɇhÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ±ÉÉ b÷ÉಪÉÉiÉ {ÉÉhÉÒ


|Éä¨É +ɇhÉ +É{ÉÖ±ÉEòÒ ªÉÉÆSÉÉ ½þÉ +xÉÉäJÉÉ ¨Éä³ý +ɽäþ +É`ö´ÉhÉ ½þÉSÉ iÉ®ú JÉ®úÉ iÉÖZªÉɨÉÉZªÉÉ ¨ÉvɱÉÉ nÖù´ÉÉ +ɽäþ ¨É±ÉÉ Eò³ýiÉÆªÉ ¨ÉÉZÉÆ ¨ÉxÉ +ÉVɽþÒ iÉÖZªÉÉEòbà÷ NɽþÉhÉ +ɽäþ iÉÚ BEò IÉhÉ Eäò±É䱪ÉÉ |Éä¨ÉÉSÉä ¨ÉÒ +tÉ{É ´ªÉÉVÉ ¢äòb÷iÉÉä +ɽäþ ‡´ÉSÉÉ®úÉÆSªÉÉ ½þÒ {ɱÉÒEòb÷SÉÉ ¨É±ÉÉ |É„xÉ {Éb÷±Éä±ÉÉ iÉÚ ¦É®ú±É䱪ÉÉ ½þÉiÉÉÆxÉÒ +ÉhÉÒ ¨ÉÒ ¨ÉÉjÉ ºÉÉÆb÷±Éä±ÉÉ


EòÉ±É ºÉÆvªÉÉEòɳýÒ iÉÚ +SÉÉxÉEò ‡xÉPÉÚxÉ MÉä±ÉÒºÉ +ɇhÉ ¨ÉÉZÉÒ ®úÉjÉ +MÉnùÒ ºÉÖzÉ ZÉɱÉÒ IÉhÉÉiÉ ®úÉiÉEòÒb÷¬ÉxÉÆ ¨ÉxÉÉiÉ PÉ®ú Eäò±ÉÆ +ɇhÉ iªÉÉSÉÒ EòɳýÒVÉ UäônùhÉÉ®úÒ ‡Eò®ú‡Eò®ú ºÉÖ¯û ZÉɱÉÒ

¤ÉÉ{É ¨½þhÉä ¨É±ÉÉ ¨ÉÉZÉÉ {ÉÉä®úMÉÉ b÷Éà<VÇ Éb÷ xÉɽþÒ {ÉhÉ ‡®úEòɨÉÒ {ÉÉä®úMÉÉ iªÉÉSÉÉ +ÉiÉÚxÉ ¨ÉxÉ JÉÉ<Ç ½þ±±ÉÒ iÉÖZÉÆ ºÉÉä¤ÉiÉ +ºÉhÉÆ {ɇ½þ±ªÉÉ{ÉäIÉÉ ´ÉÉgø±ÉÆªÉ +ɇhÉ iÉÖZªÉÉ +É`ö´ÉhÉÓSÉÆ xÉÉiÉÆ ¨ÉÉZªÉÉ º´É{xÉÉƺÉÉä¤ÉiÉ VÉÖb÷±ÉƪÉ


iÉÖ±ÉÉ xÉÖºÉiÉÒ `äöSÉ VÉ®úÒ ±ÉÉMɱÉÒ iÉ®úÒ ¨ÉÉZÉÆ EòɳýÒVÉ ½þ±ÉiÉÆ ¨ÉÉZÉÆ ºÉ´ÉǺ´É iÉÖZªÉÉiÉ +b÷Eò±ÉÆªÉ iÉä ¨ÉÉjÉ iÉÖ±ÉÉ EÖò`äö Eò³ýiÉ Æ ¨ÉÉZªÉÉ ½þ³ýÚ ´ÉÉ®ú ¨ÉxÉɱÉÉ +±ÉMÉnù ¦ÉÉ´ÉxÉÉÆSÉÉ Eò³ýºÉ iÉÖZªÉÉ º´É{xÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉjÉ ¨ÉÉZªÉÉ +κiÉi´ÉÉiÉ ªÉähªÉÉSÉÉ +ɳýºÉ

‡EòxÉÉ®úÉ ºÉÆlÉ ½þÉiä ÉÉ +ɇhÉ nùÉPä ÉÉÆSªÉÉ ¨ÉxÉÉiÉ ´ÉÉnù³ý =`ö±Éä±ÉÆ ¨ÉÒ ¢òHò iÉÖ±ÉÉ ´É®ú `äö´ÉhªÉÉSÉÉ |ɪÉixÉ Eäò±ÉÉ iÉÚ ¤ÉÖb÷iÉ MÉä±ÉÒºÉ +ɇhÉ iɳý ¨ÉÉjÉ ¨É±ÉÉ ‡nùºÉ±Éä±ÉÉ


®úÉäVÉ ®úÉäVÉ VÉÉ>ðxÉ ¨É³ý±É䱪ÉÉ {ÉÉ>ð±É ´ÉÉ]àõ´É®ú VɺÉä +xÉÖEÖò‡SÉnùÉ®ú EòÉäSÉä +SÉÉxÉEò =¦Éä ®úɽþiÉÉiÉ iɺÉÆSÉ JÉÖ{É ºÉÖJÉÉSªÉÉ ´ÉÉ]àõ´É°üxÉ SÉɱÉiÉÉxÉÉ +SÉÉxÉEò nÖù&JÉÉSÉä EòÉäSÉä =¦Éä ®úɽþiÉÉiÉ

¨ÉèjÉÒ ½þÒ ¨ÉèjÉÒ ºÉÉ®úJÉÒ +ºÉÉ´ÉÒ ‡iÉSÉÒ BEò ´ÉäMɳýÒSÉ ¤ÉƇnù„É +ºÉÉ´ÉÒ VÉhÉÚ nÚù&JÉÉxÉÒ ¦ÉÉVɱÉ䱪ÉÉ VÉJɨÉä´É®ú ºÉÖJÉÉSÉÒ +±ÉMÉnù ¢ÖÆòEò®ú +ºÉÉ´ÉÒ

‡nù´ÉºÉ +MÉnùÒ ¦ÉÖ®ÂúEÇòxÉ =bÚ÷xÉ VÉÉiÉÉiÉ MÉä±É䱪ÉÉ ‡nù´ÉºÉÉÆSªÉÉ +É`ö´ÉhÉÒ ¨ÉÉMÉä ºÉÉ`öiÉÉiÉ ºÉÉ`ö±É䱪ÉÉ +É`ö´ÉhÉÒ ½þÒSÉ iÉ®ú +É{ɱÉÒ {ÉÚVÆ ÉÒ +ºÉiÉä +„ÉÉ +É`ö´ÉhÉÓ´É®ú ¦ÉÉ´ÉÒ +ɪÉÖ¹ªÉÉSÉä ºiÉÆ¦É =¦Éä +ºÉiÉÉiÉ


¨ÉɇZɪÉÉ ¨ÉxÉ ´ÉÞIÉÉ´É®ú iÉÖ‡ZɪÉÉ +É`ö´ÉÉÆSÉäSÉ lÉ´Éä ®úÉVä ÉSÉ {ÉɽþiÉÉä iªÉÉÆxÉÉ +ɇhÉ ®úÉVä ÉSÉäSÉ iÉä xÉ´Éä

®úÉiÉ ®úÉhÉÒ EòvÉÒSÉÒ ¤É½þ®úɪÉSÉÒ lÉÉƤɱÉÒªÉ +ɇhÉ ¨É±ÉÉ ‡iÉSªÉÉ ¤É½þ®úhªÉÉSÉÒ +ÉºÉ iÉÚ ªÉä>ðxÉ VÉÉiÉäºÉ ‡xÉPÉÚxÉ +ɇhÉ ¨ÉÉMÉä =®úiÉÉiÉ iÉÖZªÉÉ º{É„ÉÉÇSÉà ¦ÉɺÉ


+ɪÉÖ¹ªÉ ½äþSÉ +ɽäþ VÉMÉhÉà ÁɱÉÉSÉ ¨½þhÉiÉÉiÉ VÉä xÉɽþÒ iªÉɱÉÉ ‡¨É³ý´ÉɪÉSÉÉ |ɪÉixÉ +ɇhÉ VÉä +ɽäþ iªÉɱÉÉ ¦ÉÆMÉÉ®ú ¨½þhÉiÉÉiÉ ---

चार क्षण  

Amazing poem book amazing