a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 16

16

LOK ALPRESSEN PARTILLE 29 AUGUSTI 2018

INSÄNDARE TYCK TILL! Orättvis pensionärsskatt ska bort! Många av oss äldre oroar sig över sin ekonomi och om pensionen ska räcka till. Vi socialdemokrater tror på ett starkare samhälle, där alla ska få en pension som går att leva på. Där den orättvisa skillnaden i beskattning mellan löntagare och pensionärer avskaffas. Vi tycker att höjda pensioner är moraliskt rätt. I vårt Sverige ska den goda ekonomin komma alla till del, inte minst till den,som slitit hela livet för att bygga upp vårt samhälle. Därför vill vi socialdemokrater: •  Höja garantipensionen och bostadstillägget för de pensionärer som har det allra tuffast ekonomiskt. •  Höja pensionen med upp till 600 kronor i månaden för dem som har en inkomstpension på 6 000 – 17 000 per månad. Det handlar om dem som slitit ett helt yrkesliv

i lågavlönade jobb. •  Avskaffa pensionärsskatten helt till år 2020. •  Förstärka det allmänna pensionssystemet genom en höjning av arbetsgivarens inbetalning. VI HAR HITTILLS sänkt skat-

ten för över 1,7 miljoner pensionärer. Vi har också höjt bostadstilläggen och fördubblat tandvårdsbidraget – två gånger. I genomsnitt har pensionärernas ekonomi förbättrats med 13 000 per år. Det är viktigapengar för dem med lägre pension. Detta är en bra början, men det är ändå bara en början. Vårt långsiktiga mål är att pensionen ska vara minst 70 procent av lönen. Alla förtjänar en trygg och värdig pension. Pensionen ska vara något man ser fram emot och inte betyda fattigdom. Den 9 september kan Du ta ställning för en rättvis pension – valet är ditt! SIV SKOG ÅSTRÖM (S)

”Ett samhälles etiska och kulturella standard avspeglas på det sätt det tar hand om sina svagaste individer” Partille kommun har, enligt Alliansen, haft höga kostnader för LSS-verksamheten i jämförelse med andra kommuner. Därför pågår sedan en tid tillbaka en omorganisation för att sänka dessa kostnader. LSS-lagen är en rättighetslag och de individer som omfattas av lagen har juridiska rättigheter. Kommunen i sin tur har juridiska skyldigheter att se till att individer som omfattas av lagen tillförsäkras insatser som ger dem goda levnadsvillkor. Stödet som individen har får inte upphöra eller förändras om inte behoven har ändrats och individen själv deltagit i ett sådant beslut. Insatserna är oberoende av kommunens ekonomi och ska utföras enligt gällande juridiska regler. Besparingarna inom LSS-verksamheten slår

Dags att bryta den svenska ensamheten 13 procent av svenskarna har ingen nära vän som de kan prata med om vad som helst, enligt SCB. Det innebär att i Partille kommun bor närmare 5 000 personer som saknar en nära vän. Den ofrivilliga ensamheten är ett samhällsproblem som slår brett, drabbar i alla åldrar, alla samhällsklasser, stad som landsbygd. Men kanske drabbar ensamheten äldre och barn allra värst. Var tredje person över 85 år uppgav ensamhet och var sjätte var socialt isolerad senast SCB mätte, och det medför också hälsoproblem för många äldre. Bris rapporterar om att många barn känner ensamhet, ofta även när det finns vuxna i barnets närhet, men också i relation till sina jämnåriga. Men var har vi diskussionen om ensamhetens konsekvenser i Sverige? Det är uppenbart att vi här under lång tid haft en alltför snäv syn på människan när vi utformat reformer. Människans fysiska behov har dominerat i förhållande till de

sociala, själsliga och andliga. Vi har alltför sällan vägt in hur politiska beslut påverkat relationer och mellanmänsklig gemenskap. MEN NU MÅSTE vi sluta blunda för ensamheten och dess konsekvenser. Kristdemokraterna har förslag på ett trettiotal åtgärder för att bekämpa den ofrivilliga ensamheten och främja gemenskap. Vi vill bl a: •  R åda bot på äldreboendebristen, så att fler äldre får möjlighet att flytta till ett boende med gemenskapsmöjligheter. •  Att social aktivitet bör kunna skrivas ut på recept inom vården, liksom det idag skrivs ut fysisk aktivitet på recept. Ett nära samarbete med civilsamhällets organisationer kan innebära att fler får möjlighet att bygga meningsfulla sociala nätverk. •  Genomföra ett pilotprojekt med sociala lotsar, där frivilliga som i sina jobb naturligt träffar folk, t ex kaféägare, frisörer, eller skolpersonal, är uppmärksamma på

Vad tycker du? Annan åsikt eller har du något annat du vill lyfta fram? Maila till: redaktionen@lokalpressen.eu 1 000 – 2 500 tecken är ett tips på storlek. Vi förbehåller oss rätten att korta/redigera insända texter. Insändarens namn och telefonnummer måste finnas med men behöver inte publiceras.

om de träffar personer i behov av sociala kontakter och ser till att de som vill får kontakt med civilsamhällets organisationer, kommunen eller vården. •  G e föräldrar stöd och mer tid för sina barn, t ex genom rätt till tjänstledigt några dagar per år i samband med lov eller för att följa med till skolan. Alla kommuner ska erbjuda föräldrastödsprogram två gånger under barnets uppväxt. Vi kan inte längre blunda för något som visat sig ha lika farliga folkhälsoeffekter som rökning. Ensamhetsproblematiken kan inte vänta – nästa regering måste med kraft göra något åt den. Kristdemokraterna behövs i den regeringen.

JAKOB FORSSMED (KD) vice partiledare

GUNILLA LINDELL (KD) regionfullmäktigekandidat

skoningslöst mot de individer som är beroende av samhällets stöd. Många av dessa brukare har omfattande funktionsnedsättningar vilket gjort att deras livssituation kraftigt försämrats. Personalresurserna är kraftigt undermåliga och personalen måste prioritera mellan svåra situationer. Många brukare blir helt åsidosatta. Det råder stor brist på tillsyn och begränsade möjligheter till aktiviteter vilket leder till otrygga levnadsvillkor för de drabbade. Brukarna blir parkerade på sina enheter eftersom personalresurserna är för undermåliga för att ge dem goda levnadsvillkor. Effekterna av besparingarna har eskalerat, från minskade möjligheter till aktiviteter till att de mest basala behoven inte längre tillgodoses, som

till exempel hjälp med hygieniska rutiner. Alliansen är ansvarig för den här politiken. Men vad har de uppnått med den? Vad är det Alliansen ”säljer” som en framgång och som ett mål att fortsätta med i framtiden när de osynliggör de problem som det här nya arbetssättet har skapat? Vad spelar det för roll om man når en budget i balans om man inte lyckas följa lagen och ge de individer som omfattas av LSS-lagen det dem har rätt till? PARTILLE KOMMUN SAKNAR en politisk vision för

människor med funktionshinder. De ledande befattningshavarna verkar sakna empatisk förståelse, kompetens och vilja att ens veta vad deras politik skapar för konsekvenser för de individer med funk-

tionshinder som råkar bo i denna kommun. Den stora frågan vi ställer oss är hur vi i ett av de mest demokratiskt välutvecklade länderna kan få känslan av att man tillåter politiker att gå bärsärkargång på en verksamhet för en så känslig och svag grupp i samhället? Varför tillåter man att politiker i vissa kommuner kan få möjlighet att kränka och diskriminera individer med funktionshinder? Det känns som att man tillåter Partille kommun att göra egna juridiska tolkningar av hur LSS-lagen skall följas utan några påföljder vid juridiska tveksamheter. Hur länge ska man tillåta, att denna ovärdiga och oprofessionella hantering skall få pågå i Partille kommun? ANHÖRIGA TILL FUNKTIONSHINDER

Förtydligande gällande nybyggnationsplaner Vi moderater får en del synpunkter om framtida nybyggnation kring Vallhamra och Oxled. Frågorna härrör från de skisser som finns i plan­ programmet Partille Eco Park, där det skissas på utveckling med nya bostäder från kommungränsen via Vallhamra och Ugglums leden. Vi vill förtydliga att vi

står bakom intentionen i planprogrammet, men de illustrationer på möjlig byggnation kring Vallhamra och Oxled som finns i programmet tycker vi visar på en alltför tät och hög bebyggelse. Vi vill se en varsammare utbyggnad i samklang med områdets karaktär. Detta har vi framfört i flera sammanhang, ex-

empelvis i både kommunstyrelse och i kommunfullmäktige. När det är dags för en detaljplan, där nya byggnaders placering och höjder bestäms så kommer vi driva att ny bebyggelse bättre ska passa in och ge mindre påverkan för befintliga byggnader. MODERATERNA I PARTILLE

Tänderna får inte vara en klassfråga Tänderna tillhör kroppen, därför bör de på sikt införlivas i det nationella högkostnadsskyddet. Detta är en fråga som vi Socialdemokrater i Västra Götalands regionen driver på för att genomföra. Den Socialdemokratiskt ledda regeringen har dubblerat tandvårdsstödet för våra äldsta och unga vuxna. Åldersgränsen för fri tandvård har också höjts rejält, men i Västra Götalandsregionen är den fortfarande högre, upp till 24 år., tack vare beslut av det tidigare lS-ledda regionstyret. Det här är

bra satsningar men det behövs mer. Just nu pågår en utredning som S-regeringen tillsatt, kring hur tandvården skall bli mer jämlik. Vi socialdemokrater i regionen vill gå före och visa vägen för den nationella politiken. För en bra munhälsa är den förebyggande tandvården avgörande. Vi vill därför införa kostnadsfritt besök hos tandhygienist för alla som är 65 år eller äldre. Tänderna får aldrig vara en klassfråga: För oss socialdemokrater är tandvården en viktig

jämlikhetsfråga och en fråga att använda skattepengar på bästa sätt. Att satsa på billigare tandvård för vanligt folk är mycket viktigare än att sänka skatter för dem som redan har det gott ställt.

MARIE RAASK (S) regionfullmäktigekandidat Partille

JIM ALEBERG (S) andre vice ordförande Hälsooch Sjukvårdsstyrelsen

JANETTE OLSSON (S) ersättare regionstyrelsen

Profile for Lokalpressen

Lokalpressen Partille nr 18 29 augusti 2018  

Lokalpressen Partille nr 18 29 augusti 2018  

Advertisement