Page 6

6

roll att tillsammans med företagen hjälpa till att paketera de satsningar som finns. Detta för att göra Lerums kommun som en attraktiv destination att besöka. Utvecklingen har gått mer och mer till att turister som besöker en ort gärna vill ha lättillgängliga paketlösningar digitalt om var det finns boende, mat och upplevelser. Hur kan kommunen bidra till att skapa mötesplatser med god IT-kapacitet som wifi och digitalisering?

För mig är det en självklarhet att det ska finnas god IT kapacitet när kommunen skapar nya egna mötesplatser. Det är viktigt att kommunen aktivt driver på i utvecklingen så hela kommunen får tillgång till snabbt och säkert fibernät, något som de flesta företagen är beroende av idag på grund av den ökade digitaliseringen. Via samverkansavtal med Telia/Skanova så stimulerar kommunen till att hela samhället får möjlighet till bredbandsutbyggnad via fiber, även på landsbygden. Det bör tilläggas att det inte är kommunen som ska bygga, äga eller driva nätet.

Vad tycker du är det mest spännande som sker i näringslivssektorn under 2018?

Spännande skulle vara om vi mer och mer under 2018 ser oss som en självklar del i Göteborgsregionens mål gällande bostad- och arbetsmarknaden. Jag ser även potentialen i att utveckla den gröna näringen (lokal mat och energiproduktion) inom Göteborgsregionen. Det ska bli roligt att även följa satsningen på Sävelångsbygnden som nyligen fått Leader-projektpengar för att utveckla områdets turism och besöksnäring.

Hur kan man stärka det kvinnliga företagandet?

I vår näringslivsstrategi har vi tagit beslut om att vi aktivt ska stödja grupper som är underrepresenterade i kommunens aktiva nätverk. I det samråd för näringslivsfrågor som kommunen har med företagsföreningarna är kvinnor i dagsläget underrepresenterade. Jag och Lill har tillsammans med näringslivsenheten startat upp företagsfrukostar för kvinnliga företagare med förhoppningen om att kunna stärka kvinnligt företagande i kommunen. Det är viktigt att ta del av deras erfarenheter och höra om deras utmaningar för att kunna fatta beslut som i förlängningen kan stärka kvinnligt företagande.

Hur får vi fler kvinnor i företagens styrelser?

Först och främst är det viktigt att nämna det faktum att det finns många kompetenta kvinnor som driver företag. Det gäller bara för samtliga att föreslå och lyfta fram kvinnor när styrelseposter ska besättas. Sedan är det viktigt att kvinnorna själva tar chansen när

tillfällena ges. Här kan vi tillsammans stötta varandra i de nätverk som redan finns. Vad har du själv för erfarenhet av företagande?

Jag växte upp i en familj som präglades av företagaranda. Mina föräldrar var i livsmedelsbranschen och där fick jag tidigt

underlätta etableringar i kommunen?

Viktigast är att ha en dialog med näringslivet så att vi vet vad företagarna själva vill ha stöd med och vad de tycker att vi kan hjälpa dem med. För det vet företagarna bättre än politiker och tjänstemän. Sedan behöver vi

minst är det viktigt att se till att vi har bra förskolor och skolor så att människor vill flytta hit. Vi har alla lite olika roller, men det är min viktigaste uppgift. Vad tror du är viktigt för att företagare och företagsamma personer skall etablera sig i Lerums kommun?

” När man ska fundera på nya styrelseledamöter så funderar man på dem man har i sitt eget nätverk. Då är det ofta så att män känner andra män. Man behöver då se till att föreslå andra kvinnor” lära mig vikten av vad god service betyder och att ha kunden i fokus. Vid fyllda 20 år började jag och min man driva vårt egna företag. Ett lantbruksföretag med bas i djur, jord och skog. Eftersom jag och min man är personer med många idéer har vårt företagande utvecklas genom åren.

Och slutligen  –  vad gör dig mest hoppfull om framtiden?

Framtiden är den enda tid i livet som går att påverka. Därför har jag bestämt mig för att vara med och påverka för det känns rätt och hoppfullt. På lokal nivå vill jag driva på för ett ännu bättre näringslivsklimat, så att kommunen blir en plats för ännu mer företagsutveckling. En plats där företag trivs, växer och vill etablera sig. På riksnivå driver Centerpartiet på för bättre villkor för småföretagare, enklare regler och sänkta trösklar som gör det lättare att anställa.

LILL JANSSON, KOMMUNALRÅD (L): Tycker du det är viktigt att öka företagandet i Lerums kommun och i så fall varför?

Det är företagarna som skapar jobb och som är motorn i vår ekonomi och grunden för vårt välstånd och grunden för tillväxt. Så därför är det viktigt med fler företag överallt. Dessutom skapar företagare dynamik och kreativitet och därför tycker jag att det är bra med fler företagare i Lerums kommun. Om fler jobb skapas i vår kommun betyder det att fler kan jobba på hemmaplan och slippa pendla och få mer tid över till annat, dessutom är det ju bra för miljön. Om fler jobbar i Lerums kommun så skapar det möjligheter för andra företag, till exempel lunchrestauranger och annan service och vi får mer av sådant. Så allt hänger ihop.

Hur vill du från kommunens sida stärka näringslivet och

vara lyhörda för att olika branscher och olika företag har olika behov, jag tror inte att det finns någon universallösning. Som politiker kan jag vara med och arbeta för att det byggs bostäder så att fler människor kan flytta hit, för fler människor betyder fler kunder för många av de lokala företagen. Och inte

Företagare och företagssamma personer är människor som alla andra och därför är det viktigt att vi är en kommun med härliga ställen att bo på och att vi har en hög kvalitet på de kommunala tjänsterna, till exempel skola och förskola. För fungerar inte de delarna i livet är det svårt att vara företagare.

Sedan behöver vi självfallet se till att det finns mark för de företag som behöver mark, att det finns mötesplatser där man kan nätverka och träffa andra företagare, att bredband och vägar och annan infrastruktur fungerar och att vi håller en hög servicenivå rent allmänt bland de tjänstemän som en företagare kommer i kontakt med. Hur vill du från kommunens sida stärka olika samarbetsformer med mellan kommunen och företagarna som till exempel Floda BID och NyföretagarCentrum?

Som kommun ska vi ta tillvara de idéer och den kompetens som finns i både Floda BID och NyföretagarCentrum. I dagsläget går kommunen in och stöttar ekonomiskt och det tycker jag att vi ska fortsätta att göra. Det finns säkert andra sätt vi kan samarbeta på och det ska kommunen vara lyhörda för, för det är ett viktigt arbete som görs av både Floda BID och NyföretagarCentrum.

Vilken näringslivsprofil vill du se i kommunen?

Gärna ett näringsliv som skapar aktivitet, mötesplatser och

Lerum & co nov 2017  
Lerum & co nov 2017  
Advertisement