Page 1

10 4pomy s ł y

Ce nni k Da net e c h ni c z ne Pe r s p e k t y waz a r o b k u

Ce nap ub l i k a c j i j e dne g opo my s ł u: 7 0 z ł ne t t o(wystawiamyfakturęVAT) F o r ma tma g a z y nu: 2 1 0mm x2 1 0mm Pa p i e r : 1 3 0 g / m2k r e dabł y s k I l o ś ćs t r o n: 1 2 1 8 Na k ł a dwy dr uk u: 2 . 5 0 0s z t uk Na k ł a de wy da ni a : Ni e og r a ni oc z o ny Ma g a z y nś wi ą t e c z nyj e s tni e z wy k ł ą , wy j ą t k o wąf o r mąr e k l a my . Toni es pr z e da wc as t a r as i ędo t r z e ćzi nf o r ma c j ądopo t e nc j a l ny c hk l i e nt ó w-t oOnis z uk a j ądoni e g odr o g i ,po ni e wa żwda ny mc z a s i eb a r dz oGopo t r z e b uj ą . Dl a t e g owł a ś ni er e k l a mapr o duk t uwna s z y m ma g a z y ni et ona j s k ut e c z ni e j s z ar e k l a mapr z e dś wi ę t a mi . Two j ąr e kl a męz oba c z ymi ni mum 2 . 5 0 0o s ó b . Ni e c h3 0zni c h( ba r dz oma ł ypr oc e nt )k upi odCi e b i epr oduk tz aś r e dni o6 0 z ł . Za r a b i a s z1 8 0 0z ł -pr z yz a ł oż e ni uni s k i e j s pr z e da ż yi ni s k i e j c e nypr e z e nt u. S a mwi e s zna j l e p i e j i l ek o s z t uj ąTwo j ep r o duk t yi i l ez a r o b i s z: )

Strona 8  
Advertisement