Page 1

Lokalgruppe 14-02 Stbtj i Togvedligehold A/S Referat ORDINÆRT GRUPPEMØDE d.14-02 2013. kl. 14,00 Afholdt i kantinen i Sonnesgade 1. 2. 3. 4. 5. 6. a) 7. 8. 9. 10.

DAGSORDEN: Valg af dirigent og referent. Godkendelse af referat 2012. Protokol og beretning Regnskab Brugerundersøgelse af spørgeskema. Orientering fra Jesper Hjemmeside Orientering ny Overenskomst Indkomne forslag Evt.

Punkt 1. Dagsorden – godkendt. Punkt 2. Valg af dirigent og referent – valgt som dirigent Jesper Rasmussen – valgt som referent Per Jenner. Punkt 3. Godkendelse af referat – Godkendt. Punkt 4. Protokol og beretning – Godkendt Værkstedet i vedligehold A/S Sonnesgade 21. Velkommen til alle Jeg syntes at det har været et meget heftigst år. Jeg vel fremhæve nogle punkter der har fuldt meget for alle. 1. Udflytning af Komp til Sonnesgade. Som jeg også sagde på sidste års gruppemøde, ville det lave en masse problemer ved udflytningen af Komp, både med plads og den kultur de kom med og det kan alle nok nikke genkendende til. Ledelsen har efter min mening sættet på deres hænder og ladt alt hænge i luften. Der er ikke været nogen fra ledelsen, der har forsøgt at løse de problemer som opstod ved udflytningen. Jeg tænker bla. På arbejdsopgaver mellem FO og DJ. jeg syntes at i alle har været rigtigt gode til at hjælpe, også med mange gode løsninger. Det er bare ikke alle de ting som vi er kommet med, som DSB har hørt og forsøgt at efterleve.. Derfor står vi der i dag, med alle de problemer endnu. Bestyrelsen har haft et antal møder hvor vi har haft disse bla. Disse problemer oppe. jeg har holdt et stort antal møder med DSB både lokalt og overordnende for at kommer disse problemer til livs. Det kommer jeg tilbage til. Det virker som om at den lokale ledelse overhovedet ikke kan/må tage nogen beslutninger ud over deres indmeldte buchet . Så det er op ad bakke endnu.


2. Ombygning af lager. Der har været en stor ombygning af lageret, som også kom til at berører alle medarbejder i Sonnesgade. Og ombygningen/ indretningen er ikke færdig endnu. Der skal også ny struktur, der skal finde på plads mellem lagerfolkene, der er en del omkring lokal indøvelse, Der er nye ture på vej også på lageret, DSB har besluttet at alle skal havde 4 ugers turer. Arbejdsmiljøet hænger en del. Lager 52 er blevet stort med flere afdelinger, kan nævnes bla. Sonnesgade,, Augustborggade, Tomsagervej, Viby. Mandskab har haft mulighed for at søge job de forskellige steder. Der lægger endnu en stor opgave med at få lagerne på plads. medarbejder skulle havde startet på nye adr. Det forlyder at det tidligst bliver i uge 9. 3. Grænsedrejning mellem DJ,FO og DSB. 2. Det er en sag jeg igen vel orienterer om, jeg vel starte med at rose jer for det sammenhold som i har vist. Efter at Komp kom i Sonnesgade, sagde jeg også sidste år, at jeg håbede at grænsedragningen sagen var løst med Komp. Det viste sig at det var den ikke, så den kører i fuld flor. Og de andre områder fylder det rigtigt meget, DSB har ikke endnu formået at få det løst. Det er desværre kommet helt ned til medarbejderne, det var det jeg havde advaret DSB om at så kunne godt være med til at lave støj på værkstedet. Det har det så gjort nu, og det kan DSB ikke leve med, det er jeg orienteret DSB om. Og jeg mener at ledelsen har siddet på hænderne, selvom de har underskrevet brev som er sendt til Frank Olesen med underskrift. I det brev stor der at det ikke kan forsætte med den grænsedrejning mellem FO og DJ. Der har så været bestyrelsesmøde hvor Flemming Rasmussen lægger et papir på bordet, Det var et diktat som kan gavnede FO, dette blev afvist af DJ. Jeg fortalte også sidste gruppemøde om hvordan det gik, til forskel fra sidste år, har der været møde angående DJ og den oversete ledelse i DSB, hvor Henrik bragte ind at grænsedrejningen mellem DSB og FO og DJ skal finde sin løsning På dette møde blev det langt om ende sagt at DSB vel gøre Frank klar at den sag skal løses nu. 4. Turer. Der har været meget snak angående turer i Vedligehold. Det er besluttet at alle skal havde 4 ugers tur, det er ifølge overenskomsten det laveste DSB kan gå ned til, og ledelsen har fortalt at de vel gå helt ud på vippen. Det kommer højere oppe fra i DSB. Længde af arbejdstid, der er i 2012 indgået nye aftaler hvor det bla. fremgår. Alle aftaler lægger inde på DSB,s ABC side 5. Besparelser Der er indledt forhandlinger omkring besparelser i DSB, alle ved at der er et krav om 1 milliard kr. Det vel sige at der skal indgås aftaler, DJ havde kun aftale 2012 Der er nu indledt forhandlinger for 2013 og 2014. Som i alle har fuldt med i aviserne og nyhederne, der blev DJ angrebet af DSB. Det var ikke særligt pænt, da der var aftalt at alle forhandlinger foregår i forhandlings rummet. Det var spind fra DSB side, DSB havde håbet at de kunne fremme deres sag. Der er indgået en aftale med DSB om besparelser for 2012 og nu for 2013 og 2014. Aftalen er indgået ved forhandlings bordet, og skal skrives med, det arbejde er i gang. Det jeg kan sige fra aftalen er af stor vigtighed, ingen fyringer og ingen løn nedgang.


Afdelinger Rundtur. Det er hele værkstedet buffer, de bliver kastet rundt hvor der mangler mandskab. De er så presset at det gode sammenhold er sat på prøve. De overlabbet i motorværkstedet, Ic4, og hjulpet efter mortorværkstedet kom i Sonnesgade. Det sidste der er sket i Rundturen, vi havde en tur i UF, den tur har Morten opsagt med den begrundelse at sikkerheden er på plads. Det var grundlaget for at vi havde en tur i UF. Jeg har selvfølgelig gjort opmærksom på at der var andet arbejde Stbtj lavede. Der er snak om man kan fjerne turen og påbegynde andet arbejde. Jeg vel sige at turer er opsagt, og efter den nye arbejdstids aftale, kan de den inden D 25 i måneden komme med planen. Jeg har den mening at få det dikteret er en dårlig løsning. Der er stor forvirring omkring hvad meget Stbtj fra UF skal lave, jeg havde aftalt at de skal hjælpe i mortorværkstedet og styrke eftermiddags tur i Ic3. Udover skal Stbtj være behjælpelig andre steder vis der er tid. For at slå fast en gang for alle, jeg har ikke lavet nogen aftale i Ic4, andet at vi hjælper hvis der er tid. Turen/ vagthavende er blevet meget udbygget, med flere opgaver, det er i sig selv godt nok, for der skal ikke være nogen tvivl om at mange ledere så en anden type mandskab som vagthavende. Jeg er nok nød til at rose Mikael for at holde ved, men vi skal ikke glemme at han sidder på den anden side af bordet. Han er meget flink, men husk at Mikael også varetager DSB interesser. Jens Nordentoft har omtalt at han havde i tankerne, at flytte alle der ikke laver eftersyn over til anden leder, dette afviste jeg totalt kan ikke komme på tale. DSB kan dog tage deres ledelses ansvar, og sige at sådan vel vi havde det. Vi skal huske et hvert tiltag som dette er der en mening med fra DSB side. Der er også indgået ny rangerings aftale for anden gang på et år, fra at det var en to parts til 3 parts rangerings aftale. Det skulle være med til at løse op på de andre mandskabs problemer for Stbtj i Vedligehold. Omtalte det tidligere. Der er sket så meget i den gruppe, jeg vel begrænse mig, men spørg ind. Lager. Det er et område der er rigtigt meget fokus på, der er kommet mange nye opgaver/dele/mandskab. Og der mangler mandskab for at følge med, især sammen med den storer ombygning. Jeg var til møde med Allan der står for lagerne i vedligehold, angående bla. omtalte problem, og et meget dårligt arbejdsklima. Der er medarbejder der følger sig meget presset, det forholdte jeg Allan. Jeg har aftalt at kommer 2 nye medarbejder på kontrakt. Der skal laves nye turer 4 ugers så vidt det kan lade sig gøre. Det er et krav. Der er også kommet at der skal være længere åbnet, der har været på tale at der kunne komme på tale at der skulle være nat tur, men det venter de med til behovet måske kommer. Der skal laves en ny resultat aftale for laget. Det kører også som andre steder grænsedrejnings mellem DJ og FO. Storer eftersyn Der kører det forholdt vis nogenlunde der mangler mandskab, især når der er sygdom og anden frihed. Nu er storer efter syn ved at være færdig med efter F? Der skal aftales nye type eftersyn som skal starte efter sommerferien. Det er Jesper der aftaler det nye arbejdsopgaver for eftersyn Stbtj,s arbejde, jeg har forstået at Jesper vel forsøge at tage så meget arbejde som muligt, det har jeg stor tillid til. Jeg håber at der kommer til at lægge en aftale til underskrift, sådan at der ikke er tvivl om hvad Stbtj laver.


Jesper er også procesmedarbejder for storer eftersyn, det er første gang at FO har frasagt sig den rolle. Det er rigtigt godt gået. Der er været snak om at storer eftersyn ikke skulle blive i Sonnesgade, Men jeg har ikke hørt noget endeligt. Så lad os håbe at det bliver ved snakken. Der er også grænsedrejnings problemer der eks. Hvk kører truck næsten 37 timer om ugen, eller laver andet Stbtj arbejde osv. Stbtj laver også Hvk arbejde der. Små eftersyn. Der går det nogenlunde de bliver presset hver dag, der er kommet en del mere arbejde. Kan nævne at de deltager bla. I spuletur, der er også kommet løftebugge på alle spor. Og det er Stbtj arbejde. Jeg har aftalt at der skal være 4 Stbtj på hver eftersyn, men det er meget tilt der ikke er nok Stbtj, og hvor Hvk laver vores arbejde. Ledelsen forsøger at lave en struktur for Ic3, at medarbejder der laver eftersyn hører under Jens Nordentoft, Det har jeg totalt afvist, det er bare hvis i hører noget, ikke at sige at de ikke kan tvinge det igemmen, men det bliver ikke med min godkendelse, Hvis det kommer op igen afholder vi et møde om det. Komp. Komp er kommet til Sonnesgade, det er ikke gået stille af sig, de har forsøgt at bygge de murer op som var i det tidligere Komp. Kort fortalt vi gør som vi altid har gjort. Eks. De har deres egne transporthold som består af 3-6 Hvk som laver Stbtj arbejde. Jeg har gjort indsigelser på den måde de arbejder på, de laver rigtigt meget af arbejde som hører ind under DJ Organtions aftale. Der kommer en samlet løsning på problemet. Det sidste nye omkring Komp er at de udvider deres åbningstider, forstået på den måde at de åbner op for eftermiddags vagt. Det har været oppe på et info møde D14/2. Jeg er blevet bekendt med at Komp har et antal navne på medarbejder, der kan overføres til DJ Organtions aftale. Det er blevet sendt til Vedligehold(Frank) Rangering. Der er igen indgået en ny ranger aftale igen, Jeg ved godt at det er svært at overholde den nye rangerings aftale , men jeg er af den opfattelse at Hvk kører mere end aftalen giver lov til. Det er en vigtig arbejdsopgave, da vi skal forsøge at beholde vores sikkerheds godkendelse. DSB forsøger at lave en ny aftale omkring rangering i Vedligehold. Niels Mønsted arbejder med et oplæg til ny Rangering aftale, der er tilpasset Vedligehold. 1. Den kræver ikke SR 2. Den kræver ikke Sikkerhedsgodkendelse. Jeg har haft mange samtaler med Niels hvor Frank og forbundet bla. Har drøftet dette. Jeg har en kontakt til en fra DSB Sikkerhed, hans vurdering er at det bliver svært for DSB at få igemmen. Det skal så siges at jeg ikke er enig med DSB, rangering som jeg mener er del af Stbtj uddannelsen. det har jeg helt klar udmeldt, men det forhandles til jeres underretning. Områdegruppen. Der har vi fået en god områdegruppe i DJ af tillidsfolk i Vedligehold. Det er en vigtig gruppe da det er der at der aftales det videre forløb omkring problemer der opstår både lokalt og på tværs. De storer problem grænsedrejnings sagen der er i Vedligehold, er blevet en forbunds sag, da det ikke har været muligt at løse problemerne selv i Vedligehold.


Den fordel der er ved det, er at så er alle muligheder åbne i hele DSB forhandlingsmæssigt. Det skal så lige siges at jeg i kraft af at være Områdegruppeformand for Vedligehold Stbtj, har plads i DJ hovedbestyrelse og kan den vej følge og påvirke sager. Jeg som formand for områdegruppen, direkte adgang direkte til Frank Olesen. Jeg forhandler som regel med Allan Kiby og Lars Wrist og Morten Jakobsen osv. først. Den storer opgave er at få grænsedrejningen mellem DSB, FO, DJ til at finde sin løsning. Dette problem er i alle afdelinger både Øst og vest, Alle de problemer, som tillidsfolk lokalt har, er stort set en udløber af grænsedrejningen sagen. Vi har 4 områdegruppermøder om året, hvor der bliver info om hele Vedligehold og DSB sov. Som i alle ved er der i foråret 2012 lavet nye aftaler bla. Arbejdstids aftale og produktionstillæg og fleksibel arbejdstid (flex- tid) for hele Vedligehold A/S for Stbtj. Spareplaner i DSB Kun mundtligt ikke til referat. Det kan så siges at i kan følge sagen på DSB ABC side fra DSB side. Man kan også gå på DJ,s hjemmeside og læse sidste nye, og jeg vel også underrette jer Det har været svært at sige noget, mens forhandlingerne står på. ”Men det har DSB klaret gjort helt alene” Men jeg kan sige at DJ har forhandlet sig frem til at en af overskrifterne, er ingen fyringer og ingen lønnedgang. Og så rammer besparelserne stort set kun det kørende personale. Så vel jeg ikke kommer mere ind på hvem der rammes i besparelserne af respekt til dem der bliver berørt. Jeg har udsendt rammerne angående afsked bliver leder ved brev. D18 og medarbejder D 19 Og medarbejder der skulle havde været med til DSB nye hovedkvarter, bliver fritstillet inde medarbejder skulle være startet i Tåstrup. Men jeg vel forsøge at svarer på spørgsmål uden for referat. Regner med at det er ok. Punkt 5. Regnskab – blev godkendt Punkt 6. brugerundersøgelse af udsendte spørgeskema. Jesper fortalte om brugerundersøgelsen, og om svarene derfra, de blev vist på tavlen og på plancher, og gået igennem. Der var stor tilfredshed fra Jesper, fordi at der var 85 % af vores medlemmer der havde svaret på spørgsmålene. En stor tak til jer alle som har brugt tid på undersøgelsen. Punkt 6a Orientering fra Jesper Jesper lagde vægt på at han ville stå til rådighed, når Per Jenner ikke ville være til stede. Jesper havde sat en tavle op, hvor medlemmerne kunne skrive emner/ønsker om, hvad en hjemmeside skulle handle om.(de punkter ville så indgå i hjemmesiden). Punkt 7. Hjemmeside. Det blev besluttet at få en lokal hjemmeside for lokalgruppe 14-02. Arbejdet bliver sat i gang. Punkt 8. Orientering ny overenskomst. Bliver lagt på vores nye Hjemmeside. Punkt 9. Indkomne forslag. Forslag til at invitere gamle kollegaer med til generalforsamling, de skal så først komme til spisningen og hygge efter mødet, man kan så, imens mødet så står på invitere dem på en tur rundt i værkstedet. Forslaget blev godkendt. Forslag til at give op til 1000 kr i gave til 40 års jubilæum og vi har aftalt op 500 kr til 25 års jubilæum. Forslaget blev godkendt. Punkt 10. Evt.


referat generalforsamling 2013  

generalforsamling

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you