Page 1

 

Dansk Jernbaneforbund   

Protokol fra  hovedbestyrelsesmødet Den 19. februar 2013   


Protokol fra hovedbestyrelsesmødet den 19. februar 2013

Protokol fra hovedbestyrelsesmødet den 19. februar 2013  

Deltagere: Forbundsformand Henrik Horup Næstformand Preben S. Pedersen  Hovedkasserer Kirsten Andersen  Områdegruppeformand Jakob Bro, LPO Arriva  Lokalgruppeformand Tommy Søvndahl, Banepersonale Banedanmark  Områdegruppeformand Bjarne Pedersen, Elektropersonale Banedanmark  Områdegruppeformand Lars Ø. Rasmussen, LPO DB Schenker  Områdegruppeformand Carsten M. Olesen, LPO DSB  Områdegruppenæstformand Søren Max Kristensen, LPO DSB  Områdegruppeformand Jørn Nicolaisen, SPO DSB  Områdegruppeformand Niels Henrik Nielsen, TPO DSB  Områdegruppenæstformand John Kildsgård, TPO DSB  Områdegruppeformand Carsten Lehmann Hansen, LPO Kystbanen  Områdegruppeformand Jan Th. Knudsen, LPO Kystbanen  Områdegruppeformand Thomas Bryan‐Lund, LPO DSB S‐tog  Områdegruppeformand Jan K. Christiansen, SPO DSB S‐tog  Områdegruppeformand Mogens W. Grøndahl, TPO DSB S‐tog  Områdegruppeformand Per Jenner, SPO DSB Vedligehold  Områdegruppeformand Rene Refsgaard, Lokalbanerne  Pensionistsektionens formand Poul Erik Christensen  Specialkonsulent Carsten Jokumsen (referent)   

Afbud: Områdegruppeformand Carl D. Petersen, Banepersonale Banedanmark     

23


Protokol fra hovedbestyrelsesmødet den 19. februar 2013

Dagsorden

1

Mødets åbning

2

Godkendelse af protokol fra hovedbestyrelsesmødet den 12.12.2012 

3

Orientering vedr. faglige og politiske sager

4

Orientering vedr. udvalgsarbejde

5

Orientering vedr. driften 

6

Beslutningspunkter 6.1 Effektiviseringer i DSB  6.2 Godkendelse af OK13  6.3 Arbejdsmiljøarbejdet i kongresperioden  6.4 HB materialet  6.5 Udpegning  6.6 Fleksjob 

7

Tema‐drøftelser 

8

Spørgsmål/orientering

9

Opsummering af beslutninger

10

Eventuelt

 

24


Protokol fra hovedbestyrelsesmødet den 19. februar 2013

Protokol

1

Mødets åbning  Forbundsformanden bød velkommen.   Afbud  Der var modtaget afbud fra Carl D. Petersen, BPO Banedanmark. Som suppleant deltog  Tommy Søvndahl    Godkendelse af dagsordenen  Der var udsendt en dagsorden forud for mødet. Forbundsledelsen anmodede om at  dagsordenens punkt 7.1 Effektiviseringer i DSB blev flyttet ned som det første punkt til  beslutning, og at rækkefølgen på de resterende punkter blev justeret.    Den reviderede dagsorden blev godkendt.    

2

Godkendelse af protokol fra hovedbestyrelsesmødet den 12.12.2012  Der fremkom enkelte redaktionelle bemærkninger.   Protokollen blev godkendt.   

3

Orientering vedr. faglige og politiske sager  Det nye faglige nyhedsbrev blev fremlagt og indholdet vedr. faglige og politiske sager blev  drøftet og kommenteret.    Der var enighed om at processen omkring mæglingssager og reglerne vedr. bod og  kompensation tages op og drøftes som et tema på et senere HB møde.    Der var enighed om at al orientering vedr. OK13 kom under pkt. 6.2 samt at drøftelser vedr.  formen på HB dagsorden og bilag kom under pkt. 6.4.    Punktet blev taget til efterretning.   

25


Protokol fra hovedbestyrelsesmødet den 19. februar 2013

4

 

Orientering vedr. udvalgsarbejde  Den generelle orientering forefindes i det nye faglige nyhedsbrev. Orienteringsstoffet vedr.  udvalgsarbejde blev drøftet og kommenteret.    Der var enighed om at drøftelser vedr. Arbejdsmiljøudvalget kom under pkt. 6.3.    Punktet blev taget til efterretning.   

5

Orientering vedr. driften  Forbundsformanden og forbundshovedkassereren orienterede om Forbundshovedkontoret  og den daglige drift. Forbundsformanden kunne fortælle, at han stiller op til bestyrelsen i  Lån & Spar Bank på den kommende generalforsamling til den plads, der i øjeblikket  beklædes af den tidligere forbundsformand.    Den faglige sekretær på Baneområdet Carsten Sauer er desværre langtidssygemeldt. Han er  i bedring, men det vides endnu ikke, hvornår han er tilbage. Indtil da dækkes hans område  af kollegerne. Faglig sekretær Jan Christensen er primær tovholder på Baneområdet.    Forbundsledelsen deltager på ETFs kongres i foråret, hvor forbundsformand Henrik Horup  genopstiller til bestyrelsen (Executive Committee).    Der afholdes for første gang et introkursus for nye tillidsrepræsentanter. Kurset afholdes på LO  Skolen i dagene 24.‐25. april. 

Punktet blev taget til efterretning.   

6

Beslutningspunkter 6.1 Effektiviseringer i DSB    Forbundsformanden orienterede mundtligt om forløbet og forhandlingsresultatet.    Der var generel accept af at det havde været en svær situation. Flertallet var af den  opfattelse, at aftalen repræsenterede det muliges kunst.    Der var ros for også at få DSB Vedligehold inkluderet i aftalen.      

26


Protokol fra hovedbestyrelsesmødet den 19. februar 2013

Thomas Bryan‐Lund, Områdegruppeformand for LPO DSB kom med følgende udtalelse:   ”Indledningsvis, har jeg stor respekt for det arbejde forbundsledelsen har lagt i denne aftale,  samt de kæmpe udfordringer der har været undervejs. Når det så er sagt så stemmer LPO S‐ tog imod den fremlagte effektiviseringsaftale.   Dette fordi, denne aftale, brækker ryggen på over 15 års arbejde ‐ og sikkert også mere,  med at fastholde de bydende nødvendige beskyttelsesregler, der indtil denne aftale har  sikret, at S‐togene har kunnet fremføres sikkert. Hovedanken i aftaleudkastet på S‐togs  område er, at det fremover går stærkt ud over sikkerheden, når man nu tillader så lang  køretid med den meget koncentrerede kørsel vi har på S‐banen.    Der har været 3 undersøgelser startende i 1980'erne og derefter gentagne gange. Disse har  alle fastslået, at det er forbundet med en større stressfaktor at fremføre S‐tog. Samtidig  strider aftalen også mod selve det arbejde vores midlertidige arbejdsmiljøgruppe har  beskrevet. Da aftalen, renset for enhver tvivl, vil gå ud over arbejdsmiljøet og trivslen blandt  lokomotivførerne i DSB S‐tog.     Som jeg også har sagt på de møder der har været afholdt, samt via mail til  forbundsledelsen, så vil dette medføre massive protester og sandsynligvis udmeldelser af  forbundet. Medlemmerne vil simpelthen ikke acceptere de i aftalen beskrevne forhold. Jeg  vil ikke være i stand til at leve op til min fredspligt.    Ud over det rent sikkerhedsmæssige, vil afsnittet om UA også ramme lokomotivførerne på  S‐tog hårdere en andre steder.”    LPO Arriva støttede LPO S‐togs skepsis overfor enkelte delelementer i aftalen. Man var  blandt andet bekymrede for den afsmittende virkning aftalen om 10 timers  weekendarbejde samt reberegningen af UA tiden kunne få på DI området.    Jakob Bro havde flere spørgsmål til forbundsledelsen om indholdet af aftalen, som HB ikke  havde haft lejlighed til at læse fordi den ikke var udleveret. Han spurgte bl.a. til hvorfor der  var anvendt permanente forringelser i arbejdstid og UA‐tids opgørelse til at løse et  midlertidigt overtallighedsproblem i DSB. Hertil blev der svaret, at der ikke var tale om et  overtallighedsproblem af midlertidig karakter, der er tale om en løsning, der skal sikre, at  forbundets medlemmer også har et arbejde efter 2014, hvor DSBs trafikkontrakt udløber.    LPO Arriva opfordrede forbundsledelsen til at gå andre veje og forslog konkret at man  kunne anvende uddannelsesorlov samt anden orlov som et redskab til at løse overtallighed  i den 2 årige aftaleperiode og tilbød at man kunne bruge elementer fra LPO Arrivas 

27


Protokol fra hovedbestyrelsesmødet den 19. februar 2013

Lokalaftaler, der med gode resultater tidligere var blevet brugt til at løse samme problem  med overtallighed i Arriva. Alternativt kunne man også anvende arbejdsdeling. Hertil blev  der svaret, at det problem, der skal løses i aftaleperioden handler mere om DSB efter 2014,  hvorfor det er naivt at tro, at man kan redde medlemmernes arbejdsplads gennem  midlertidige løsninger. Det vil svare til at give grønt lys for massefyringer efter 2014, hvilket  forbundet bestemt ikke kan gå med til.    LPO Arriva udtrykte også skepsis overfor aftalen fordi netop elementerne om 10 timers  weekendarbejde og den forringede UA‐tids optjening kunne skabe en yderligere  overtallighed, der så igen kunne skabe grobund for at DSB’s ledelse ville stille nye krav om  afskedigelser efter aftalens udløb i 2014. Han spurte derfor også til om der kunne  fremlægges beregninger, der viste hvad de to delelementer helt konkret betød i mistede  timer og antal færre weekendvagter. Da Jakob Bro ikke mente han fik svar på sine  spørgsmål, meddelte han at han ikke kunne støtte effektiviseringsaftalen.    Efter drøftelserne af aftalen og de bekymringer den gav anledning til, bragte  forbundsformanden effektiviseringsaftalen til afstemning blandt hovedbestyrelsens  medlemmer.    Hovedbestyrelsen besluttede:    At godkende effektiviseringsaftalen mellem Dansk Jernbaneforbund og DSB for årene  2013‐2014. Godkendelsen skete med 15 stemmer for, 2 stemmer imod og 2 blanke.    For aftalen stemte: LPO DSB (2x656), TPO DSB (2x513), SPO DSB (413), LPO Kystbanen  (138), TPO Kystbanen (110), TPO DSB S‐tog (167), SPO DSB S‐tog (92), DSB Vedligehold  (144), Lokalbanerne (298), LPO DB Schenker (98) samt forbundsformanden (356),  forbundsnæstformanden (356) & forbundshovedkassereren (356)    Imod aftalen stemte: LPO Arriva (201) & LPO DSB S‐tog (510)    Følgende undlod at stemme: BPO Banedanmark (271) & ELO Banedanmark (185)  I henhold til forbundslovens § 6 stk. 6.1 stemmer hvert hovedbestyrelsesmedlem med det  antal medlemsstemmer vedkommende repræsenterer. Dette tal er angivet i parentes  efter hver områdegruppe ovenfor. Dette giver en samlet fordeling af stemmer opgivet i  medlemstal: 4964 stemmer for, 711 stemmer imod og 453 blanke stemmer.       

28


Protokol fra hovedbestyrelsesmødet den 19. februar 2013

6.2 Godkendelse af OK13    Følgende forlig vedr. OK13 blev gennemgået:     CFU‐forlig   Fællesoverenskomst ml. DSB & OAO   Virksomhedsoverenskomst ml. DSB S‐tog a/s & OAO   Virksomhedsoverenskomst ml. DSB Vedligehold A/S & OAO   Organisationsaftale ml. DSB & Dansk Jernbaneforbund   Organisationsaftale ml. DSB S‐tog a/s & Dansk Jernbaneforbund   Organisationsaftale ml. DSB Vedligehold a/s & Dansk Jernbaneforbund   Organisationsaftale ml. Banedanmark & Dansk Jernbaneforbund    På baggrund af præsentationen drøftede hovedbestyrelsen resultatet.    Der var enighed om at resultatet var meget magert. Det vil næppe sikre reallønnen i  perioden, hvilket altid har været en prioritet.    Den økonomiske situation taget i betragtning var der ingen, der vurderede at der kunne  opnås et bedre resultat.    Formanden for pensionistsektionen kunne konstatere at, overenskomsterne 2008 ‐2011 og  2011‐ 2013 har givet pensionisterne en reallønsnedgang på ca. 1 %. Der var ventet en  stigning på ca. 1 %, men den kom ikke på grund af lønstigninger på statens område,  lønstigninger som pensionister ikke fik del i.    Han påpegede ligeledes, at der i den kommende overenskomstperiode vil ske et fald i  reallønnen på ca. 2 %. Dette skyldes forventede prisstigninger på 3,1 % sammenholdt med  at der kun gives lønstigninger på 1,1 %. Han udtalte i den forbindelse: ”Det er ikke  tilfredsstillende, at der sker en udhuling af tjenestemandspensionen, den eneste fordel vi  efterhånden har frem for en folkepensionist er, at vi selv får mulighed for at fordele  pengene.”      Poul Erik Christensen sluttede af med at konkludere, at overenskomstresultatet var rigtigt  dårlig set fra pensionisternes side.    Til trods for det magre resultat besluttede hovedbestyrelsen:    At anbefale medlemmerne at stemme ja til overenskomstresultatet på statens område.  

29


Protokol fra hovedbestyrelsesmødet den 19. februar 2013

KTO forliget (rammen) blev præsenteret. Forhandlinger af selve overenskomsten med KL er  aftalt til at finde sted tirsdag den 26. februar, hvorfor der endnu ikke var et egentligt KTO  resultat at godkende.    Hovedbestyrelsen besluttede:    At resultatet af overenskomstforhandlingerne på KTO området sendes til skriftlig høring  blandt hovedbestyrelsens medlemmer, når forhandlingsudvalgte med repræsentation fra  Lokalbaneområdet er blevet enige om en indstilling.    6.3 Arbejdsmiljøarbejdet i kongresperioden    På seneste hovedbestyrelsesmøde blev det besluttet at nedsætte en midlertidig  arbejdsmiljøgruppe bestående af Kirsten Andersen fra forbundsledelsen, Jørn Nicolaisen,  Jan Th. Knudsen og Lars Ø. Rasmussen fra hovedbestyrelsen, samt Thomas Knattrup, Hans  Merstrand og Jesper Quist Svenningsen. Faglig sekretær Per H. Christensen blev  tilforordnet gruppen.    Gruppen har udfærdiget et notat som beskriver hvordan arbejdet med arbejdsmiljø i Dansk  Jernbaneforbund i den indeværende kongresperiode eventuelt kan forløbe, herunder  organisering, arbejdet med strategien, involvering af Hovedbestyrelse,  arbejdsmiljøgruppen, og ikke mindst involvering af arbejdsmiljørepræsentanterne ude i  virksomhederne.    Notatet indgik i hovedbestyrelsens behandling af punktet.    • Arbejdsgruppen indstillede at Hovedbestyrelsen godkendte notatet som det  arbejdsredskab, der skal tegne arbejdet med arbejdsmiljø i Dansk Jernbaneforbund i  kongresperiode med afslutning ultimo 2016    • Arbejdsgruppen indstillede ligeledes at Hovedbestyrelsen godkendte kommissoriet  for Arbejdsmiljøgruppen:    ”Forbundsledelsens repræsentant er formand for udvalget. Udvalget kan efter behov  tilstilles særlig bistand og hjælp. Udvalget har til opgave at analysere og fremlægge  politiske oplæg, vurderinger og indstillinger m.v. i arbejdsmiljøpolitiske spørgsmål  efter opdrag fra Forbundsledelsen eller Hovedbestyrelsen.”   

30


Protokol fra hovedbestyrelsesmødet den 19. februar 2013

Arbejdsgruppen indstillede at Hovedbestyrelsen udpeger en arbejdsmiljøgruppe,  hvor en repræsentant fra forbundsledelsen er formand for gruppen og mindst  halvdelen af gruppens medlemmer er medlem af Hovedbestyrelsen 

Arbejdsgruppen indstillede slutteligt at Hovedbestyrelsen nedlægger Sikkerheds‐ og  miljøudvalget, SMU 

Indstillingerne blev drøftet. Der var generelt ros til oplægget. Flere  hovedbestyrelsesrepræsentanter påpegede, at det var godt at arbejdsmiljøarbejdet nu er  prioriteret højt på forbundskontoret.    Elektropersonalets Områdegruppe, Banedanmark spurgte til forbundets og  hovedbestyrelsens holdning til ansvarsfordelingen og prioriteringen mellem  tillidsrepræsentanter (TR) og arbejdsmiljørepræsentanter (AmiR) ude på arbejdspladserne.    Alle var enige om, at der skal være fokus på AmiR rollen, og at det skal sikres, at der er et  godt samarbejde mellem TR og AmiR.    Hovedbestyrelsens besluttede:    At godkende notatet som det er fremlagt af arbejdsgruppen.    At godkende kommissoriet for Arbejdsmiljøudvalget.    At udpege den midlertidige arbejdsgruppe til nyt permanent Arbejdsmiljøudvalg med  tilføjelse af Michael Madsen indstillet af TPO DSB.    At nedlægge det hidtidige ’Sikkerheds‐ og Miljø Udvalg’ ‐ SMU    

6.4 HB materialet   HB materialet var denne gang er et forsøg. Tanken var og er, at alle orienteringspunkter  samles i et fagligt nyhedsbrev fx ’Faglig Opdatering’ (skabelonen er stadig ikke helt færdig).  Indhold leveres af de ansatte på forbundskontoret, og Carsten Jokumsen sørger desuden  for at indhente en generel status fra områderne forud for færdiggørelsen af hvert nummer.    Således vil hovedbestyrelsen på sigt blive orienteret om faglige sager på aktuelle områder  samt den generelle status på alle områder – også selv om der ikke er en specifik sag at  berette om. 

31


Protokol fra hovedbestyrelsesmødet den 19. februar 2013

Særligt skal det bemærkes, at der er tale om orientering, hvorfor det faglige nyhedsbrev  forventes udsendt til tillidsmandsnetværket umiddelbart efter hvert  hovedbestyrelsesmøde.    Jf. ovenstående vil alle områdegrupper blive kontaktet forud for færdiggørelsen, med  henblik på at levere input – dette gælder også områdegrupper, der ikke er repræsenteret i  hovedbestyrelsen.    Nyhedsbrevet vil blive indskrevet i den kommende kommunikationsstrategi.    Forbundsledelsen bad hovedbestyrelsen drøfte og tage stilling til følgende:    • Kan den nye form på Hovedbestyrelsesmaterialet godkendes? Er der elementer, der  skal ændres, justeres eller tilføjes?    • Kan tiltaget vedr. et fagligt nyhedsbrev ’Faglig Opdatering’ godkendes? Hvordan kan  vi sikre at alle får kendskab til nyhedsbrevet?    • Hvordan arbejdes der kvalificeret med den nye form fremadrettet?    • Forbundsledelsen indstiller at der nedsættes en midlertidig arbejdsgruppe til  planlægning af indholdet på Hovedbestyrelsesseminaret i juni måned.    Hovedbestyrelsen drøftede HB materialet og besluttede:    At formen umiddelbart godt kunne godkendes. Ligeledes var der generel accept af at  formen justeres løbende, hvis det viser sig at være nødvendigt.    At godkende konceptet omkring et fagligt nyhedsbrev. Der var et bredt ønske om at finde  et bedre navn. Dette vil der blive arbejdet videre med. Umiddelbart var der enighed om at  nyhedsbrevet udsendes til TR netværket, og at det herefter distribueres lokalt af den  enkelte tillidsrepræsentant.    At drøftelserne vedr. det fremadrettede arbejde tages på seminaret i juni måned.    At nedsætte en midlertidig arbejdsgruppe til planlægning af seminaret i juni måned  bestående af: Jacob Bro, Jørn Nicolaisen, Henrik Horup, Preben S. Pedersen og Carsten  Jokumsen. 

32


Protokol fra hovedbestyrelsesmødet den 19. februar 2013

6.5 Udpegning    Der skulle udpeges nyt medlem til bestyrelsen i Forsikringsagenturforeningens Afd. 1.  Forbundsledelsen indstillede Carl D. Petersen, BPO Banedanmark.    Hovedbestyrelsen besluttede:    At imødekomme indstillingen, og udpege Carl D. Petersen til bestyrelsen i  Forsikringsagenturforeningens Afd. 1.   

6.6 Fleksjob    Det er Dansk Jernbaneforbunds opfattelse, at især DSB aktivt gør alt for at komme ud af de  fleksjob‐ordninger, som de har indgået med nogle af forbundets medlemmer. Vi modtager  en del medlemshenvendelser, hvor medlemmer kaldes til samtaler vedrørende deres  fleksjobsordning, med det formål at få ændret denne.     Baggrunden for at ændre i ordningerne kan kun være ren kassetænkning, nemlig enten at  forbundets medlemmer skal presses over på de fra 1. januar 2013 gældende nye regler  omkring fleksjob, eller endnu mere drastisk, at få de pågældende medlemmer afskediget.    På den baggrund ønskede forbundsledelsen en drøftelse af hvilken holdning Dansk  Jernbaneforbund skal antage i fht. Fleksjob, og hvordan dette skulle håndteres overfor  virksomhederne.    Hovedbestyrelsen drøftede problemstillingerne, og besluttede:    At forbundet skal forsøge at fastholde vores medlemmer i deres nuværende fleksjob  ordninger.    At forbundet også på sigt skal søge at fastholde medlemmer i arbejde via indgåelse af  fleksjob ordninger.    At forbundet skal tage end forhandling med virksomhederne, når og hvis der opstår  problemer med administrationen af fleksjob ordninger med henblik på at sikre en  fornuftig håndtering af ordningen og for at sikre, at forbundets medlemmer fortsat kan  beholde en tilknytning til arbejdsmarkedet, selv om de måtte blive ramt af sygdom.      

Tema‐drøftelser

33


Protokol fra hovedbestyrelsesmødet den 19. februar 2013

7

Intet at bemærke. Alle drøftelser var henlagt under pkt. 6. 

8

Spørgsmål/orientering Intet at bemærke 

9

Opsummering af beslutninger  Mødets beslutninger blev resumeret.    Hovedbestyrelsen godkendte beslutningslisten.   

10

Eventuelt Intet at bemærke. 

     

34


_____________________________ Forbundsformand        _____________________________  Hovedkasserer      _____________________________  Jakob Bro          _____________________________  Bjarne Pedersen        _____________________________  Carsten M. Olesen        _____________________________  Jørn Nicolaisen        _____________________________  Carsten Lehmann Hansen        _____________________________  John Kildsgård        _____________________________  Jan K. Christiansen        _____________________________  Per Jenner         

Protokol fra hovedbestyrelsesmødet den 19. februar 2013

 

_______________________________ Forbundsnæstformand 

 

_______________________________ Carl D. Petersen 

 

_______________________________ Lars Ø. Rasmussen 

 

_______________________________ Søren Max Kristensen 

 

_______________________________ Niels Henrik Nielsen 

 

_______________________________ Jan Th. Knudsen 

 

_______________________________ Thomas Bryan‐Lund 

 

_______________________________ Mogens W. Grøndahl 

 

_______________________________ Rene Refsgaard 

35

J__  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you