Page 1

JAARVERSLAG 2017 Lokale Politie Neteland Grobbendonk - Herentals - Herenthout - Olen - Vorselaar


ordelijke Verantwo uitgever rs Luc Smeye rpschef ko missaris hoofdcom Redactie ans Tinne Belm beleid & consulent atie communic Druk v Bulckens n

Hoofdcommissariaat Molenvest 23 2200 Herentals Telefoon: 014 244 200 Fax: 014 244 299 E-mail: pz.neteland@police.belgium.eu Elke dag van 07.00 tot 21.00 uur open Politiepost Grobbendonk

Beste lezer

Afgelopen jaar bleef de terreurdreiging in ons land zeer actueel. Het duurde tot eind januari van dit jaar vooraleer het antiterreurorgaan OCAD besliste om het algemeen dreigingsniveau te verlagen van niveau 3 (ernstig) naar 2 (gemiddeld). Niveau 2 of ‘gemiddeld’ betekent dat de dreiging ‘weinig waarschijnlijk’ is. Terwijl het vorige niveau 3, of ‘ernstig’ betekent dat een aanslag wel ‘mogelijk en waarschijnlijk’ is. Niveau 3 blijft geldig voor bepaalde risicoplaatsen zoals luchthavens en internationale treinstations. De verlaging van de algemene terreurdreiging is vanzelfsprekend goed nieuws, maar er blijven wel risico’s bestaan. Waakzaamheid blijft dus geboden! Het verscherpt toezicht op evenementen en radicalisme zal daarom, net als in 2017, een uitdagende politietaak blijven voor ons korps. Wij stellen met tevredenheid vast dat de criminaliteit in onze politiezone blijft dalen. Ten opzichte van 2016 registreerden wij een daling van 6,5%. Sinds 2012 daalde de criminaliteit van 4.468 naar 3.214 feiten (-28%). Nooit werden er bv. zo weinig fietsen in onze politiezone gestolen. Minder goed nieuws is er voor de diefstallen in woningen. Deze stegen met een derde. We stelden in 2017 ook dubbel zo veel inbraken in bedrijven vast. De stijging is o.a. te wijten aan rondtrekkende dadergroeperingen die meermaals toesloegen tijdens bepaalde nachten. Een aanzienlijk aantal diefstallen kon ook opgehelderd worden dankzij onze slimme camera’s en speurwerk. Op 10 jaar tijd zijn de verkeersongevallen in onze politiezone gedaald met 36%. Wij noteerden in 2007 nog 406 slachtoffers, in 2017 vielen er 218 slachtoffers op onze wegen. Hiermee is het aantal verkeersslachtoffers bijna gehalveerd op 10 jaar. 2017 was ook het jaar van de reorganisatie binnen het politiekorps. Een ambitieus veranderingsplan werd gelanceerd. Dit zal ons in staat stellen onze organisatie aan te passen aan een ingewikkelde en snel wijzigende samenleving. Het eindresultaat moet een verbeterde dienstverlening opleveren. Met vriendelijke groeten

Boudewijnstraat 10 2280 Grobbendonk Telefoon: 014 242 760 Fax: 014 502 591 Maandag 9.00-12.00 uur en 17.30-19.30 uur Dinsdag, donderdag en vrijdag 9.00-12.00 uur Woensdag 9.00-12.00 uur en 13.00-16.00 uur Politiepost Herenthout Bouwelse Steenweg 8 2270 Herenthout Telefoon: 014 242 740 Fax: 014 515 299 Maandag 9.00-12.00 uur en 17.30-19.30 uur Dinsdag, donderdag en vrijdag 9.00-12.00 uur Woensdag 9.00-12.00 uur en 13.30-16.00 uur Politiepost Olen Hondsstraat 8 2250 Olen Telefoon: 014 242 720 Fax: 014 236 583 Maandag 9.00-12.00 uur en 17.30-19.30 uur Dinsdag, donderdag en vrijdag 9.00-12.00 uur Woensdag 9.00-12.00 uur en 13.00-16.30 uur Politiepost Vorselaar

Luc Smeyers Eerste hoofdcommissaris Korpschef

Jan Bertels Burgemeester Voorzitter politieraad

Markt 14 2290 Vorselaar Telefoon: 014 242 700 Fax: 014 506 992 Maandag 9.00-12.00 uur en 17.30-19.30 uur Dinsdag en donderdag gesloten Woensdag 14.00-16.00 uur Vrijdag 9.00-12.00 uur Verkeerseducatief centrum Vorselaarsebaan 50 2200 Herentals Telefoon: 014 220 444 Fax: 368 682 2017 | 1 | 014 PZ NETELAND JAARVERSLAG Enkel op afspraak


INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE LEIDRAAD JAARVERSLAG: EFQM4 ONZE POLITIEZONE5 1.

LEIDERSCHAP6 Vernieuwde operationele werking6 Informatieveiligheid en privacy8 Nieuwe burgemeesters9

2.

MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS10 Bewegingen in het korps10 Mooie momenten14 Activiteiten15

3.

STRATEGIE EN BELEID16 Missie, visie en waarden16 Facebook17

4.

MANAGEMENT VAN MIDDELEN18 Nieuwe middelen18 Nieuwe samenwerkingen21 Buurtinformatienetwerken24 Aankoop hoofdcommissariaat26 Begrotingsrekening29

5.

PROCESSEN30 Wijziging GAS-codex30 Digitale archivering31 Noodplanoefeningen32 Machtiging calog OI34

2 | JAARVERSLAG 2017 | PZ NETELAND


INHOUDSOPGAVE

Alcohol- en drugsbeleid35 Recherchemanagement36 GVC37 6.

RESULTATEN MEDEWERKERS38 Korpsvergaderingen38 HYCAP 38 Agenten van politie39

7.

RESULTATEN KLANTEN40 Controles horeca40 Verkeersacties41 Drugacties46 Acties diefstallen en overlast47 Sluikstorten48

8.

RESULTATEN MAATSCHAPPIJ50 Doe-de-droomjobdag50 Opnames Familie51 Woonzorgeenheden51 Roefeldag52 Neteland in de pers53

9.

BESTUUR EN FINANCIERS54 Criminaliteitscijfers54 Eigendomsdelicten60 Verkeer66 Overlast75 Intrafamiliaal geweld80 Drugs82

AFKORTINGEN83 PZ NETELAND | JAARVERSLAG 2017 | 3


LEIDRAAD

LEIDRAAD JAARVERSLAG: EFQM Wij gebruiken ons EFQM-managementmodel als rode draad voor dit jaarverslag. Dit model is ontwikkeld door de European Foundation for Quality Management. Het Het doel van dit model aakt m l e d is om organisao m ssen de u t id e h ties beter in tie ondersc organisa n e e p o ie r staat te stela d ten van wijze wa a lt u s t e r len hun eigen de nt he werkt en . Anderzijds too en n werking te inge g tuss inspann menhan p die a s e d beoordelen. k o model o illende velden. O te s h de versc lpt het model on e ar manier h de gebieden wa p richten o ingen mogelijk verbeter n. zij

Het EFQM-managementmodel voor de bedrijfsvoering wordt gehanteerd in een bedrijfsfilosofie gekend als “community policing”. Dit staat voor een gemeenschapsgerichte politiezorg gekenmerkt door openheid, oplossingsgerichtheid, verantwoording, partnerschap en betrokkenheid. Met dit model bekijken wij onze organisatie vanuit verschillende invalshoeken. Deze zijn terug te vinden in de 10 criteria van het model.

Management van medewerkers

Leiderschap

Strategie en beleid

Medewerkers

Klanten

(dienstenafnemers)

Processen

Management van middelen

(opdrachtgevers)

Maatschappij (derden)

ORGANISATIE

RESULTATEN

Verbeteren en vernieuwen

4 | JAARVERSLAG 2017 | PZ NETELAND

-----------------Leveranciers en partners

Bestuur en financiers


ONZE POLITIEZONE

ONZE POLITIEZONE Wij werken op het grondgebied van de stad Herentals en de gemeenten Grobbendonk, Herenthout, Olen en Vorselaar. Dit wil zeggen dat onze politiezone een oppervlakte van 15.126 hectaren bedekt.  Ons korps staat in voor de veiligheid van 68.570 inwoners. Daarnaast hebben wij ook een aantal bovenlokale taken zoals openbare ordehandhaving bij voetbalwedstrijden. Wij tellen 110 geüniformeerde politiemensen. Zij worden ondersteund door 21 medewerkers voor administratie, onthaal en technische taken. De belangrijkste verkeerswegen in onze politiezone zijn de E313 (AntwerpenLuik) en de gewestwegen. De centrumfunctie veroorzaakt druk verkeer. Daarnaast is Herentals een spoorwegknooppunt. De politiezone telt vier stations (Herentals, Olen, Bouwel en Wolfstee). Het Albertkanaal doorkruist de politiezone. Binnen de politiezone is er een belangrijke industriële activiteit. Deze is vooral gesitueerd in de industriezones van Grobbendonk, Herentals, Herenthout en Olen langsheen de E313 en het Albertkanaal. In Vorselaar is de industriële activiteit veel geringer. De landbouw is ook beperkt aanwezig. Herentals heeft een uitgebreid handelscentrum en vervult op het vlak van uitgaansleven, dienstverlening, onderwijs en zorgverstrekking (ziekenhuis, brandweer, …) een centrumfunctie in de politiezone.

De talrijk aanwezige horeca bestaat vooral uit eetgelegenheden en café’s. Bovendien bevinden zich langs de N13 verschillende bars. In Herentals zijn er zes middelbare scholen. In Vorselaar is een middelbare school en een hogeschool gevestigd. Tenslotte bezit onze politiezone enkele attractiepolen (Sport Vlaanderen, Netepark, Hidrodoe, Toeristentoren, …). De natuur valt erg in de smaak bij wandelaars en fietsers en er is een drukke evenementenkalender (sportmanifestaties, fuiven, …) het hele jaar door!

PZ NETELAND | JAARVERSLAG 2017 | 5


LEIDERSCHAP

1. LEIDERSCHAP Vernieuwde operationele werking In ons jaarverslag 2016 informeerden wij u over ons Toekomstplan Lokale Politie Neteland 2020. Eén van de belangrijkste onderdelen van dit verbeterplan vormt een nieuwe aanpak van onze dienstverlening. Deze ingrijpende verandering werd grondig voorbereid en overlegd. De constructieve opstelling van onze medewerkers, de vakbonden en het vertrouwen van de bestuursorganen (politieraad en politiecollege) maken dit doorgedreven veranderingsproces mogelijk.

Leiderschap ? De kracht van onze organisatie gaat voor een groot gedeelte uit van het leiderscha p. He t gaat over de manier waarop de leiding het kor ps ins pireer t tot voortdurende ver bet erin g. Onder ‘leidin g’ verstaan we al diegenen die sturing geven aan andere medewerkers.

Wat will en wij b ereiken?   Meer samenwerking binnen het korps.   Meer betrokkenheid van alle medewerkers.   Beter gebruik van de beschikbare middelen.   Maatwerk. Als wij deze doelen bereiken, zijn wij er van overtuigd dat dit onze dienstverlening zal bevorderen. Dit is ook het hoofddoel van het verbeterplan.

Hoe gaan we di t in de p rak t ijk b rengen?   Wij beperkten de openingsuren van het hoofdcommissariaat. Het onthaal is enkel overdag tussen 7 en 21 uur open.

6 | JAARVERSLAG 2017 | PZ NETELAND

Wij zetten de vrijgekomen uren in om gerichte acties en controles te doen. Vanzelfsprekend blijven onze ploegen 24 op 24 uur paraat voor noodhulp via het noodnummer 101. De provinciale meldkamer geeft deze dringende oproepen door aan onze medewerkers op het terrein.   Onze medewerkers oefenen meer gericht toezicht uit. Wij beperken de noodhulp tot die gevallen waarin de komst van een politieploeg echt een meerwaarde oplevert. Voor sommige oproepen vragen wij u zelf langs te komen op een politiekantoor of verwijzen wij door naar de wijkinspecteur of andere diensten (bv. de gemeente of welzijnswerkers).   Wij vereenvoudigden ons organogram (minder officieren en meer inspecteurs).


LEIDERSCHAP

  Wij willen de informatie aan de burger verbeteren door aanspreekpunten aan te duiden. Deze kunnen u beter inlichten over de politietussenkomsten.   Ons middenkader neemt een nieuwe rol op in de organisatie. Als terreinondersteuner staan de hoofdinspecteurs de collega’s dagelijks bij en zorgen zij voor aansturing.   Wij startten met een nieuwe dienstplanning voor onze dienst Toezicht en Noodhulp.   Wij versterkten de samenwerking tussen de wijkpolitie en de gemeenten. Per gebied (gemeente of deel ervan) werken de wijkinspecteurs nauwer samen met collega’s van andere teams om de problemen in de wijk aan te pakken. Deze gebiedsgebonden samenwerking zal de bestaande wijkwerking niet vervangen maar versterken.

  Een nieuw team ‘criminaliteit en overlast’ ging aan de slag in de strijd tegen diefstallen en drugs. Wij versterkten het rechercheteam en het team jeugd en gezin. Beide teams moeten immers het hoofd bieden aan nieuwe vormen van criminaliteit, zoals het toenemende misbruik van computers en smartphones.   Tot slot kregen een aantal specialisten binnen het korps meer armslag, bijvoorbeeld voor preventie, milieuhandhaving, vreemdelingenzaken en wapens. Wij ondersteunen hiermee de scholen en de buurtinformatienetwerken. Wij blijven ook onze bijdrage leveren in de handhaving van milieumisdrijven en de nieuwe omgevingsvergunning. Ook het vreemdelingenverkeer (‘transmigratie’) en het radicalisme eisen meer en meer onze aandacht op. Dit ambitieuze verbetertraject zal ons in staat stellen onze organisatie aan te passen aan een ingewikkelde en snel veranderende samenleving. We volgen de uitvoering nauwkeurig op zodat we ook kunnen bijsturen indien nodig. PZ NETELAND | JAARVERSLAG 2017 | 7


LEIDERSCHAP

AVG of GDPR General Data Protection Regulation – Europese richtlijn.

Informatieveiligheid en privacy In de snel evoluerende wereld van vandaag wordt informatie meer dan ooit blootgesteld aan allerlei bedreigingen. Informatie, in welke vorm ook (digitaal, geschreven, gesproken, afgedrukt, opgeslagen, verstuurd per post of elektronisch), moet daarom gepast beschermd worden. Zo draagt elke verwerker van informatie de verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid en de integriteit van de informatie te vrijwaren. Wij zetten hiertoe belangrijke stappen. Zo werd binnen de zone een informatieveiligheidsconsulent aangesteld. Daarnaast doen wij samen met de zeven omliggende politiezones beroep op een externe deskundige informatieveiligheid die met een objectieve kijk onze werkomgeving zal evalueren. Om een correct informatieveiligheidsbeleid te voeren werd tenslotte een informatieveiligheidsteam samengesteld dat waakt over de veiligheid van de verwerkingsprocessen en de infrastructuur van de politiezone. Met een checklist, die reeds thema’s van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) bevat, worden onze infrastructuur en systemen doorgelicht. Het eindresultaat zal een Informatieveiligheidsplan worden waarin mogelijke gevaren worden blootgelegd om dan volgens prioriteiten en maatregelen uit te werken. Mocht er toch een inbreuk gebeuren op informatieveiligheid en/of privacy, dan zullen we de controle op het incident behouden, reageren en maatregelen treffen om de schade te beperken en herhaling te voorkomen.

8 | JAARVERSLAG 2017 | PZ NETELAND

Ik ben nogal ne chansaar! Deze maand al

Herken jij verdachte berichten op tijd? D O E D E P H I S H I N GTEST O P SA F EO N W E B. B E

Dit beleid moet de vertrouwensrelatie met de burgers versterken zodat zij met een gerust gemoed ons gevoelige informatie durven toevertrouwen. Informatie die broodnodig is voor het uitvoeren van onze taken en bijdraagt tot een verhoogde veiligheid. Ervaar je als burger een dreiging van cyberveiligheid of een inbreuk op je privacy, dan kan je terecht bij meldpunt.belgie.be   Voor meer informatie over cyberveiligheid en actuele dreigingen: www.safeonweb.be   Phishing melden: verdacht@safeonweb.be   Vraag stellen, melding maken of als slachtoffer getuigen over cyberveiligheid: info@safeonweb.be


LEIDERSCHAP

© Stefan Dewickere

Nieuwe burgemeesters Provinciegouverneur Cathy Berx nam in maart 2017 de eed af van Jan Bertels (Herentals) en Patrick Heremans (Herenthout) als nieuwe burgemeester van hun gemeente. Zij maken sindsdien samen met burgemeesters Eric Van Meensel (Grobbendonk), Seppe Bouquillon (Olen) en Lieven Janssens (Vorselaar) deel uit van het politiecollege van onze politiezone. Jan Bertels werd aangesteld als voorzitter van de politieraad en het politiecollege.

Burgemeester Jan Bertels volgde Jan Peeters (Herentals) op. Deze bekleedde sinds de politiehervorming in 2001 de functie van burgemeester-voorzitter van de politieraad en het politiecollege van de politiezone. In Herenthout gaf Roger Gabriëls na 10 jaar burgemeesterschap de sjerp door aan Patrick Heremans. De politiezone dankt de aftredende burgemeesters Jan Peeters en Roger Gabriëls voor de steun en de goede samenwerking tijdens de voorbije jaren.

PZ NETELAND | JAARVERSLAG 2017 | 9


MANAGEMENT MEDEWERKERS

2. MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS Bewegingen in het korps Nieuwkomer s We verwelkomden dit jaar vier nieuwe medewerkers in ons korps. Inspecteur (INP) Jef Hofkens was de eerste nieuwkomer en startte op 1 januari in de dienst drugs. In september versterkte INP Jelle Vranckx onze dienst criminaliteit & overlast (C&O). Een maand later startte assistente Dorien Moulaert in ons verkeerseducatief centrum. INP Jente Jacobs kwam als laatste binnen op 1 november. Zij vervoegde onze dienst verkeer.

Pen s ioneringen Op 31 maart was het de laatste werkdag van commissaris (CP) Leo Stuyck en bediende Paul Thijs. CP Leo Stuyck maakte als diensthoofd deel uit van het management team. Hij leidde o.a. de dienst verkeer. Later in zijn carrière ruilde hij deze dienst in voor het Lokaal Informatiekruispunt (LIK) van onze politiezone. In deze dienst sloot hij zijn carrière af. Bediende Paul Thijs had een administratieve functie op het secretariaat. Daarnaast was hij ook actief in de dienst verkeer waar hij instond voor de administratieve verwerking van alle onmiddellijke inningen (OI).

10 | JAARVERSLAG 2017 | PZ NETELAND

Management van medewerkers ? Zonder gem otiveerde en pro fession ele medewerkers is een goede dienst verlening ver te zoeken! Bij managem ent van me dewerk ers gaat het over de manier waarop de kennis en inzet van de medewerkers maximaal worden benut.


MANAGEMENT MEDEWERKERS Een maand later namen we afscheid van CP Marc Van Looy. Hij was sinds de politieher vorming werkzaam als commissaris van de politiepost (pp) Herenthout. Hier stond hij in voor de dagelijkse leiding van de wijkinspecteurs Vorig van Herenthout jaar was een en nam hij evendruk jaar op vlak van eens één van de interne verschuivingen. wijken voor zijn Vooral in de maand maart rekening. waren er heel wat wijzigingen omdat we startten met een nieuwe aanpak van onze operationele werking. Meer hierover op pagina 6.

Op 1 oktober ging INP Eric Verhaegen op rust. Eric begon zijn carrière bij ons in de dienst lokale recherche. Na enkele jaren stapte hij over naar het Lokaal Informatiekruispunt. Uiteindelijk rondde Eric zijn loopbaan af als wijkinspecteur in de politiepost Herentals.

Interne Ver s c hui vingen

Datum Oude dienst Nieuwe dienst ASS Hildegard Brands 01/01 PP Herenthout Verkeer INP Ivan Goormans 01/01 CICANT Zonaal onthaal 01/03 Zonaal onthaal C&O INP Diederich Peeters 31/01 PP Grobbendonk PP Herentals INP Kevin Struyf 01/02 PP Herenthout PP Grobbendonk HINP Benny Verhulst 01/02 PP Grobbendonk PP Herenthout INP Sven Bastiaensen 01/03 PP Herentals PP Grobbendonk INP Kobe Bouquillon 01/03 Drugs Lokale recherche INP Jef Hofkens 01/03 Drugs Lokale recherche INP Cindy Horijon 01/03 Drugs Jeugd & gezin INP Kristof Budts 01/03 Jeugd & gezin C&O INP Bieke Dom 01/03 Verkeer C&O INP Ann Helsen 01/03 Zonaal onthaal Milieu INP Bram Kips 01/03 Vreemdelingen Lokale recherche HINP Raf Maes 01/03 Drugs LIK INP Herman Van Dael 01/03 Lokale recherche PP Herenthout INP Stefan Vanneste 01/03 Drugs PP Herentals INP Bart Van Opstal 01/03 Drugs Verkeer INP Marieke Ver Elst 01/03 Milieu C&O HINP Bert Verherstraeten 01/03 C&O Dienstplanning HINP Yannik Nobels 01/05 Jeugd & gezin Lokale recherche INP Geert Matheus 01/09 C&O PP Herenthout INP Gwen Smets 01/11 Verkeer Jeugd & gezin PZ NETELAND | JAARVERSLAG 2017 | 11


MANAGEMENT MEDEWERKERS

O p lei ding hoofdin s p ec teur

S t ag i air s

INP Cristel Drijkoningen, Marij Pauwels en Bram Kips slaagden voor het toelatingsexamen van de opleiding tot hoofdinspecteur (HINP). Zij startten op 16 oktober aan hun opleiding middenkader.

We hadden dit jaar ook weer heel wat stagiairs onder onze vleugels. Met werkplekleren proberen we zoveel mogelijk de ontwikkeling van nieuwe medewerkers te steunen.

Ver t rek ker s

Onder begeleiding wordt de in de politieschool aangeleerde theorie omgezet in de praktijk. De stagiairs nemen samen met hun begeleider deel als derde persoon in een politieploeg.

We namen dit jaar op 1 maart afscheid van INP Kitty Hofmans. Zij verliet onze dienst milieu om te starten als wijkinspecteur in de politiezone Voorkempen.

Operationele stagiairs

In de eerste periode van vier dagen worden de aspiranten ingezet binnen de diensten onthaal, jeugd & gezin, wijkwerking en verkeer. Na deze eerste korte stage gaan de stagiairs terug naar de schoolbanken. Enkele maanden later komen de aspiranten terug om een tweede stage van acht dagen uit te voeren. In deze periode maken zij actief kennis met de diensten onthaal, jeugd & gezin, wijkwerking, verkeer en toezicht & noodhulp. De helft van deze stage wordt uitgevoerd in de dienst toezicht & noodhulp. Tenslotte komen de stagiairs bij het einde van hun opleiding nog een laatste keer terug voor een stage van veertien dagen. Tien dagen van deze stage gaat naar het meewerken in de dienst toezicht & noodhulp. De overige dagen worden gespendeerd op de dienst recherche en bij evenementen.

12 | JAARVERSLAG 2017 | PZ NETELAND


MANAGEMENT MEDEWERKERS We ontvingen dit jaar aspirant-inspecteur (AINP) Daniël Toremans voor het laatste deel van zijn stage. AINP Noël Terrie kwam voor het eerste deel van zijn stage en zal de andere twee stageperiodes in 2018 bij ons afronden. AINP Bram Slaets, Glenn Boeckmans, Steven Van Genechten, Bert Goossens, Robin Suy en Koen Pittoors voerden dit jaar hun volledige stagetraject (drie periodes) bij ons uit.

Het Heilig Graf in Turnhout stuurde ons dit jaar drie studenten uit de richting Integrale Veiligheid. Elias Helsen, Jarne Van Geel en Jef Pauwels liepen in maart en mei twaalf uren mee met ons. Zij bezochten ons verkeerseducatief centrum, werden geïnformeerd over ons MEGA-project en volgden onze agenten van politie op het terrein.

We namen ook vijf aspirant-hoofdinspecteurs (AHINP) onder onze hoede. Hun stage bestaat uit twee periodes. In de eerste periode van vijf dagen voeren zij een stage uit over management en leiderschap. De tweede periode bestaat uit het operationele luik en duurt 21 dagen. AHINP Bram Kips, Kevin Wynants, Joeri Schaeken, Marij Pauwel en Cristel Drijkoningen voerden hun eerste stage dit jaar uit bij ons. Zij zullen in 2018 hun stage vervolledigen in onze politiezone. Administratieve medewerkers Freek Criel startte op 27 maart met zijn stage in onze zone. Hij studeert Bestuurskunde en Publiek management en zit in het derde jaar van de bacheloropleiding. Tijdens zijn stage werkte Freek rond de gebiedsgebonden samenwerking. Dit is een nieuw instrument om de bestaande wijkpolitie te versterken. Zijn stage eindigde op 24 mei. Julie Carsauw voerde in het voorjaar enkele weken stage uit op onze dienst jeugd & gezin. Zij studeert Sociaal Werk aan Thomas More in Geel. Haar stage bestond uit een ervaringsstage en participatiestage waarbij ze deelnam aan het dagdagelijkse reilen en zeilen binnen de dienst.

PZ NETELAND | JAARVERSLAG 2017 | 13


Luc & Annick

MANAGEMENT MEDEWERKERS

Mooie momenten Ook dit jaar was er in ons korps weer heel wat heugelijk nieuws! Zo trouwde INP Luc Goor in mei met Annick Wils. En onze medewerkers zorgden weer voor heel wat nieuw leven:   INP Thomas Dom en assistente Jellis Huygens werden de trotse ouders van Marcel;   INP Wim Van Reusel en INP Cindy Horijon kregen samen een mooie zoon Liam.

- 30 /07/2017

14 | JAARVERSLAG 2017 | PZ NETELAND

arc el 04/09/2017

M

Li

am


MANAGEMENT MEDEWERKERS

Activiteiten Ping p ong tornooi Op vrijdag 24 november vond het tweede recreatieve pingpong tornooi van onze politiezone plaats in de Oude Melkerij in Lille. Liefst achttien dames en heren streden om de titel van beste pingponger van de politiezone. Na enkele felbevochten wedstrijden, kwamen er uiteindelijk twee kampioenen naar voor. De beste niet te kloppen pingponger bleek niet uit de eigen politiezone te komen, maar mocht als collega en partner van één van onze medewerkers toch deelnemen. Net een trapje lager en dus de beste pingponger uit onze eigen politiezone, werd de voorzitter van onze personeelskring Filip Goossens. Filip stootte zo Marc Rombouts van de pingpongtroon en mag zich terecht voor één jaar Mister Pingpong noemen.

B elgi s c h Kamp ioen s c hap Tenni s Op 15 juni vond het Belgisch Kampioenschap Tennis enkelspel plaats op de terreinen van TC Forest Hills in Wommelgem. Onze politiezone vaardigde twee kandidaten af, INP Kevin Struyf in categorie Heren 3 en INP Stefan Vanneste in categorie Heren 4. Beide tennissers vertegenwoordigden onze zone met verve! Kevin Struyf werd Belgisch kampioen. Stefan Vanneste behaalde de zilveren medaille nadat hij in de finale nipt het onderspit moest delven.

PZ NETELAND | JAARVERSLAG 2017 | 15


STRATEGIE EN BELEID

3. STRATEGIE EN BELEID Missie, visie en waarden

Strategie en beleid ? Wat is de missie, wat zijn onze doelen en hoe willen we die bereik en? Hier staat cen traal hoe wij door continu te verbeteren een excellente organisatie kunnen worden.

Wij streven naar een professionele en optimale bedrijfsvoering die steunt op volgende pijlers:

  de medewerkers;   opdrachtgevers en financiers: bv. burgemeesters;   de maatschappij: bv. handelsverenigingen. ‘Continu verbeteren’ Gemeten resultaten worden continu vergeleken met de doelstellingen. Trends en afwijkingen worden geanalyseerd en leiden tot duurzame verbeteringen. Medewerkers worden gestimuleerd vernieuwende oplossingen aan te dragen en kennis uit te wisselen. ‘Doorzichtigheid’

De korpsleiding bepaalt een uitdagende koers, draagt deze uit, motiveert, luistert, gaat de gevolgen – ook voor zichzelf – niet uit de weg en houdt vol.

Processen, hun onderlinge relaties en prestatie-indicatoren zijn vastgelegd en worden bekendgemaakt. Taken en verantwoordelijkheden zijn bekend. Kosten en baten zijn per proces (onderdeel) te meten en iedere medewerker kent zijn of haar bijdrage aan het eindresultaat.

‘Resultaatgerichtheid’

‘Samenwerking’

De korpsleiding wil voortdurend weten wat de meerwaarde is van de geleverde inspanningen en draagt zorg voor het evenwicht in de waardering door de verschillende belanghebbenden:

Management en medewerkers werken op een professionele manier samen, waarbij persoonlijke doelen en organisatiedoelen op elkaar zijn afgestemd. Wij vermijden bureaucratische structuren. Wij zoeken met partners in netwerken naar een maximale toegevoegde waarde voor het geheel.

‘Leiderschap met lef’

  de klanten: bv. slachtoffers;   de partners en leveranciers: bv. gemeentediensten;

16 | JAARVERSLAG 2017 | PZ NETELAND


STRATEGIE EN BELEID

Facebook Sinds 24 juli kan iedereen ons volgen op Facebook. Via dit populaire kanaal wisselen wij informatie uit met het publiek over allerlei onderwerpen. Wij gebruiken Facebook ook bij evenementen. Zo verspreidden wij veiligheidsen verkeerstips over het na-tourcriterium Herentals Fietst en Feest. Dit vlotte moderne communicatiemiddel wordt ook gebruikt om preventieve tips (bv. diefstalpreventie) te delen, politieacties aan te kondigen en de resultaten mee te delen. Via Facebook trachten we de bevolking eveneens te mobiliseren om gevonden dieren, fietsen en voorwerpen terug te bezorgen aan hun eigenaar. Zo werd een eerste opsporingsbericht over een gevonden hondje meer dan 60.000 keer bekeken en konden wij dit zo snel terug bezorgen aan zijn baasje.

Wij willen de burgers ook meer betrekken bij ons werk en Facebook gebruiken om opsporingsberichten te verspreiden in overeenstemming met het parket. Zo kan men ons helpen om misdrijven op te helderen door bv. verdachten te herkennen op camerabeelden. Dat er interesse is op Facebook was al snel duidelijk. Op enkele dagen tijd steeg het aantal volgers enorm. Zo hadden we op 4 augustus al 1.000 volgers! Wij zijn ervan overtuigd dat de sociale media ons heel wat nuttige diensten kunnen bewijzen in onze strijd tegen criminaliteit en verkeersonveiligheid. Een groot voordeel is bovendien dat wij snel een dialoog kunnen aangaan met de burgers. Wij maakten afspraken binnen het korps om dit zo goed mogelijk op te volgen.

PZ NETELAND | JAARVERSLAG 2017 | 17


MANAGEMENT MIDDELEN

4. MANAGEMENT VAN MIDDELEN Nieuwe middelen B e t aal terminal s Onze politiezone schafte twee betaalterminals aan. Ze zullen worden gebruikt door de dienst verkeer, zodat overtreders ter plaatse hun boete kunnen betalen. Dit vereenvoudigt de administratie aanzienlijk.

Management van middelen ? De manier waarop we met onze middelen (financiën, materialen, inform ati e, gebouwen) om gaan. We proberen om de beschikbare middelen zo goed mogelijk te benutten.

We willen de betaalterminals ook inzetten bij drugscontroles op evenementen. Daar kan aan overtreders de mogelijkheid geboden worden om een ‘Onmiddellijke Minnelijke Schikking’ (OMS) te aanvaarden. Ook dit betekent een merkelijke vereenvoudiging van de administratieve afhandeling voor onze medewerkers.

IC M S Het platform ICMS (Incident & Crisis Management System) werd op 1 januari in gebruik genomen. Het is het nieuwe nationaal digitaal platform voor noodplanning en crisisbeheer. Het ICMS koppelt alle Belgische overheden, organisatoren en ondernemingen voor het beheer van noodsituaties. Eén van de belangrijkste doelstellingen van ICMS is het uitwisselen van informatie tussen al de betrokken partners in noodplanning en crisisbeheer en dit zowel bij de planning als tijdens noodsituaties. Het ICMS werd al gebruikt tijdens diverse noodplanoefeningen.

18 | JAARVERSLAG 2017 | PZ NETELAND


MANAGEMENT MIDDELEN

O f fi c e 365 Eind 2016 keurde de regering het akkoord goed voor de financiering van SPE-licenties voor alle lokale politiezones. Dit jaar namen wij deze Microsoft SPE-licenties in dienst voor alle medewerkers.

Ieder personeelslid is nu persoonlijk extern bereikbaar via e-mail. Elke medewerker beschikt nu over dezelfde versie van MS Office zodat het probleem van het niet kunnen openen van bepaalde bestanden opgelost is.

SPE is een softwarepakket dat volgende toepassingen omvat:

Gerealiseerd in 2017

  Outlook;   Sharepoint;   Yammer;   Office 365 (Word, Excel,…);   OneDrive for Business;   Skype for Business;   … Deze toepassingen verbeteren de communicatiemiddelen voor de medewerkers onderling maar ook de communicatie met de externe partners en burgers.

  Outlook verving het interne mailsysteem PUMA.   Onze externe mailadressen zijn vervangen door adressen binnen de geïntegreerde politie (GPI) en hebben als extensie …@police.belgium.eu.   Office 365 is in de politiezone op elke computer beschikbaar. Te realiseren in 2018 Yammer, Onedrive en Sharepoint worden verder geïntegreerd en uitgewerkt naar onze noden.

PZ NETELAND | JAARVERSLAG 2017 | 19


MANAGEMENT MIDDELEN

Fie t s k le dij Onder tussen bestaat ons fietsteam tien jaar. Er kwamen nieuwe collega’s bij en anderen veranderden van dienst. Hoog tijd dus om de collega’s van het fietsteam van kop tot teen in het nieuw te steken. Het hele fietsuniform was aan vervanging toe. Nieuwe schoenen, broeken, polo’s, jassen en helmen werden voorzien. Het nieuwe uniform ziet er professioneler uit en voldoet aan de huidige veiligheidsnormen. Onze fietsers zullen opvallen in het straatbeeld door het fluorescerend geel in hun uitrusting. Ondertussen zijn alle maten opgenomen en wachten de fietsers op de levering van hun kledij.

Nieuwe c hip lezer s voor ont haal De politieposten en ons zonaal onthaal werden eind 2017 uitgerust met nieuwe chiplezers voor dieren. Met deze chiplezers kunnen wij de identiteit achterhalen van het baasje van een verloren gelopen of ontsnapt dier. Het totaalbedrag van de aankoop bedroeg bijna € 1.000.

20 | JAARVERSLAG 2017 | PZ NETELAND

Aanvankelijk waren enkel de ploegen toezicht & noodhulp uitgerust met een chiplezer. Nu kan ook de wijkagent op pad gaan om een gevonden dier te identificeren. Zo kunnen wij mens en dier sneller voorthelpen.


MANAGEMENT MIDDELEN

Nieuwe samenwerkingen Ke tenaanpak Geweld in het gezin (intrafamiliaal geweld of IFG) is een maatschappelijk verschijnsel waar veel mensen en diensten in het arrondissement Turnhout mee in aanraking komen. Binnen het gerechtelijk arrondissement Antwerpen - afdeling Turnhout worden er jaarlijks een stijgend aantal incidenten geregistreerd die hiermee verband houden. De aanpak van intrafamiliaal geweld is een multidisciplinaire aangelegenheid. Het vergt aandacht van verschillende diensten en disciplines: hulpverleners, politie en justitie. De samenwerkingspartners in Turnhout ontwikkelden een vernieuwde aanpak. Hiervoor worden de activiteiten door professionals uit verschillende domeinen (welzijn, handhaving, veiligheid en bestuur) met elkaar verbonden. De samenwerkingspartners kiezen ervoor om de krachten te bundelen door met een ketenmodel samen te werken rond doelgroepen van intrafamiliaal geweld.

Wat wordt als intrafamiliaal geweld beschouwd? Iedere vorm van fysiek, seksueel, psychisch of economisch geweld tussen leden van eenzelfde familie, ongeacht hun leeftijd. Intrafamiliaal geweld is elk dwingend, intimiderend gedrag dat uitgeoefend wordt tegenover een gezins- of familielid of (ex-)intieme partner én waarbij dit gedrag gepaard gaat met geweld of dreiging met geweld en een langdurige intrafamiliale invloed heeft. De ketenaanpak wil intrafamiliaal geweld stoppen, herhaling voorkomen en de beschermende factoren versterken. Binnen de KetenAanpak (KAT) willen de samenwerkingspartners ook een aantal nevendoelstellingen bereiken:   Samenwerking organiseren tussen ketenpartners rond dossiers van intrafamiliaal geweld, zodat interventies van diensten, met elk een eigen missie op elkaar worden afgestemd en cliënten een beter hulpaanbod krijgen.   Informatiedeling tussen de betrokken partners met respect voor de eigen deontologische richtlijnen (bv. bescherming persoonlijke levenssfeer minderjarigen).

PZ NETELAND | JAARVERSLAG 2017 | 21


MANAGEMENT MIDDELEN

G roep s aankoop ver zekering We zijn ingestapt in de groepsaankoop verzekeringen die door de provincie en de firma AON werd begeleid. Op 1 januari 2018 vangen de nieuwe polissen van de tak patrimonium, de tak burgerlijke aansprakelijkheid en de tak voertuigen aan. Naast een aanzienlijke premiebesparing over een periode van vier jaar realiseren wij een verbetering van de waarborgen waardoor onze polissen op maat zijn van de politiezone.

22 | JAARVERSLAG 2017 | PZ NETELAND

Daarenboven blijft de dienstverlening nog steeds op een professioneel niveau. Wij stelden AON aan als makelaar, om het professioneel beheer van onze verzekeringsportefeuille te versterken. Er is één cliënt manager aangesteld voor bijstand en advies in complexe dossiers. De cliënt manager gaat dan, met kennis van zaken, de gesprekken aan met de verzekeringsmaatschappij.


MANAGEMENT MIDDELEN

Intergemeentelijk s amenwerk ing sverban d Ne tel an d In de Kempen was Neteland al langer een politiezone, nu is het ook een gemeentezone waar Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar hun samenwerking flink opdrijven. In het tijdschrift Lokaal gaven de burgemeesters toelichting bij de intergemeentelijke samenwerking:   Veel uitdagingen en problemen overstijgen de gemeentegrenzen.   Van een gerechtelijk kanton werden we een politiezone en nu is deze gemeentezone een logische volgende stap.   Samen inspelen op kansen, maar ook op noodwendigheden. Domein per domein, dossier per dossier kijken of schaalvergroting mogelijk en wenselijk is.   Samenwerken op basis van gelijkheid.   In tegenstelling tot bij een fusie bewaart elke gemeente haar eigenheid.

© Nnieuws

De politiezone beschouwt dit project als een compliment voor de goede samenwerking en het onderlinge vertrouwen sinds de politiehervorming in 2001. Waar mogelijk zullen gemeentezone en politiezone ook de krachten bundelen voor meer veiligheid en leefbaarheid.

  De ambtenaren werken onderling steeds nauwer samen. Voor de noodplanning zorgt de buurgemeente voor een back-up.   De gemeenten werken samen omdat ze dat willen en erin geloven.   De samenwerking levert niet noodzakelijk geld op maar verhoogt de bestuurskracht.   Er wordt een samenwerkingscharter opgesteld.

eteland SAMENWERKINGSVERBAND

PZ NETELAND | JAARVERSLAG 2017 | 23


MANAGEMENT MIDDELEN

Buurtinformatienetwerken We hebben nu al 4.112 BIN-leden in onze politiezone! Elk BIN-lid is een gezin of een bedrijf. In totaal zijn er 42 BIN waarvan 38 particuliere BIN en vier BIN-Z. Dit wil zeggen dat er 3.811 BIN-gezinnen zijn en 301 BIN-bedrijven.

Nieuw BIN Hildering in Vorselaar Op woensdag 30 augustus vond de plechtige ondertekening van het protocol van het nieuwe BIN Hildering in Vorselaar plaats. Dit is het vierde BIN in Vorselaar. Initiatiefnemers en coรถrdinatoren zijn Sooi De Vos en Guido Boeckmans. Er waren al meteen 130 gezinnen aangesloten uit de straten: Hildering, Keizershofstraat, Goorbergenlaan, Maalderstraat, Bremlaan, Doornlaan, Heidelaan, Beukenlaan, Wilgenlaan, Zavelstraat, Berkenlaan, Heikant, Pullesebaan, Grensstraat, Kempenlaan tot aan Goorbergenlaan, Boulevard en Smalvoort. BIN Langstraat in Herenthout BIN Langstraat ging op 28 oktober officieel van start als 42ste BIN. Hiermee is Herenthout op enkele straten na volledig gedekt. Het nieuwe stuk situeert zich in de Jodenstraat en het verlengde daarvan, de Bevelse Steenweg. Aan de andere kant de Itegemse Steenweg tot de grens met Itegem. Er waren al meteen 175 gezinnen aangesloten uit volgende straten: Brannekensstraat, De Wip, Doelstraat, Doornboompad, Gildestraat, Hakkelaar, Keulemansstraat, Kloosterstraat, Langstraat, Liefkenshoek, Lochtstraat, Luttelvelden, Maasweg, Pauwelstraat, 24 | JAARVERSLAG 2017 | PZ NETELAND

Schoeterstraat, Sint Gummarusstraat, Ter Heide, Zusterstraat, Herlaar, Niemandshoek, Binnenstraat en Bevelsesteenweg.

Nieuw B IN - nummer Wij schakelden bij de start van 2017 over naar BE-Alert. Met dit nieuwe nationale systeem verschijnt het nummer +32477777755 op het telefoonscherm als men een BIN-bericht ontvangt. Naast het nieuwe nummer worden ook de berichten anders ingesproken. Vroeger spraken we zelf een bericht in dat rechtstreeks verspreid werd onder de BIN-leden. Via het systeem van BE-Alert geven we de berichten schriftelijk in. BE-Alert zet dan onze schriftelijke berichten om in automatische spraakberichten. Hierdoor verbeterde de kwaliteit van de berichten. Ook het Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken werkt met BE-Alert. Zij gebruiken het systeem al enige tijd om de burgers te alarmeren in noodsituaties. BE-Alert werkt via verschillende communicatiekanalen zoals spraakoproepen, sms-berichten, de sociale media, sirenes... Meer informatie over BE-alert? Kijk op www.be-alert.be


MANAGEMENT MIDDELEN

B IN - kaar t

PZ NETELAND | JAARVERSLAG 2017 | 25


MANAGEMENT MIDDELEN

Aankoop hoofdcommissariaat Na de aankoop van het vroegere Belgacom-gebouw door de stad Herentals en de politiezone werd vorig jaar intensief gewerkt aan de bouwplannen. Samen met de Tijdelijke Vereniging FVWW bvba Antwerpen – VK Engineering Brussel werd het voorontwerp voorbereid in het projectteam. Op basis van deze overlegmomenten wordt het voorontwerp verfijnd om te voldoen aan de behoeften van alle partners, rekening houdend met de veiligheid, het comfort en de privacy. In het project Kunstencampus/Hoofdcommissariaat zal er een duidelijke scheiding zijn van beide functies. Het huidige onthaal van de politie zal opschuiven. Daardoor krijgt de politie rechts in het gebouw haar onderkomen. De kunstencampus komt aan de linkerkant van het gebouw. Ons nieuw onthaal op het gelijkvloers zal verbonden worden met de achtergelegen verdiepingen zodat onze medewerkers en bezoekers zich veilig en comfortabel kunnen verplaatsen. Het bestaande politiegebouw zal gerenoveerd worden. Zo worden het sanitair en de ramen vernieuwd, ventilatie en energiezuinige verlichting voorzien. Dit alles zal bijdragen tot het gebruiksgemak en de duurzaamheid van het hoofdcommissariaat. De bouwwerken zullen vermoedelijk begin 2019 starten en twee jaar duren. Tijdens de ingrijpende werken zal de politie tijdelijk verhuizen naar een ander gebouw. Dit zal ons toelaten de klanten en bezoekers op een behoorlijke en veilige manier te ontvangen en onze dienstverlening op peil te houden.

26 | JAARVERSLAG 2017 | PZ NETELAND


DOORSTEEK

MANAGEMENT MIDDELEN

PZ NETELAND | JAARVERSLAG 2017 | 27


MANAGEMENT MIDDELEN

28 | JAARVERSLAG 2017 | PZ NETELAND


MANAGEMENT MIDDELEN

Begrotingsrekening Inkom s ten

U i t g aven

Wij financieren onze werken grotendeels met gemeentelijke en federale toelagen. De totale inkomsten in 2017 bedroegen € 16.000.620.

In 2017 gaven we in totaal € 13.032.317 uit. Hiervan ging het grootste deel naar het personeel, namelijk € 10.064.177 of 77,22% van alle uitgaven.

Het gemeentelijk aandeel wordt gedragen door de vijf gemeenten uit onze politiezone. Deze bedroeg 6.928.412 of 43,30% van de totale inkomsten. Elke gemeente doet een bijdrage volgens een vooraf vastgestelde verdeelsleutel. De gemeente Grobbendonk betaalde 15,41%, de stad Herentals 48,13%, de gemeente Herenthout 10,31%, de gemeente Olen 17,02% en de gemeente Vorselaar tenslotte 9,13%. 

Inkomsten 2017

Bedrag

Gemeentelijke toelagen

€ 6.928.412

Federale toelagen

€ 4.935.407

Andere ontvangsten

€ 84.673

Ontvangsten vorige dienstjaren

€ 4.052.128

Totaal

€ 16.000.620

Uitgaven 2017

Bedrag

Aandeel

Personeel

€ 10.064.177

77,22%

Werking

€ 1.241.380

9,53%

Andere uitgaven

€ 329.006

2,52%

Overboeking

€ 1.397.754

10,73%

Totaal

€ 13.032.317

De werkingskosten van onze politiezone bedroegen € 1.241.380 of 9,53%. Deze kosten kunnen we onderverdelen in administratieve kosten (kantoorbenodigdheden, frankeringskosten, telefoon en opleidingen), technische kosten (aankoop kledij, onderhoud snelheidscamera’s...), kosten voor het onderhoud van de gebouwen en de kosten voor leasing en onderhoud van de voertuigen. We investeerden vorig jaar € 136.299. Dit ging voornamelijk naar politieuitrusting, wapens, informatica en het ANPR-cameranetwerk.

Vergelijk ing an dere zone s Elke inwoner van onze politiezone droeg Onze gemiddeld € 101 politiezone bij voor de polistreeft naar de tiediensten. Dit optimale inzet van de komt overeen met financiële middelen 43,30% van de om een goede diensttotale inkomsten verlening aan te van onze politiebieden. zone. Bij vergelijkbare politiezones was deze bijdrage gemiddeld € 127 per inwoner. Bron: begrotingsrekening 2017

PZ NETELAND | JAARVERSLAG 2017 | 29


PROCESSEN

5. PROCESSEN Wijziging GAS-codex De burgemeesters, de procureur des Konings en de sanctionerend ambtenaar ondertekenden het protocol GAS 2 en 3. Dit protocol maakt het mogelijk om sneller GAS-boetes op te leggen voor gemengde inbreuken. Dat zijn inbreuken die in het strafwetboek zijn opgenomen maar beboet kunnen worden via GAS. Onder meer nachtlawaai en vandalisme vallen hieronder.

Processen ? De manier waarop onze organisatie vanuit de strategie en het beleid haar processen identificeer t, ont wer pt, beheerst en waar nodig ver betert of vernieuw t. De doelmatigheid voor de burger en de medewerkers is een belangrijke barometer voor succes.

Waar eerst de processen-verbaal (pv’s) voor die inbreuken naar de procureur werden gestuurd, zullen ze nu rechtstreeks naar de sanctionerend ambtenaar vertrekken waardoor de afhandelingsprocedure veel sneller verloopt. Slachtoffer en overtreder krijgen sneller duidelijkheid over hun dossier. Overtredingen die zwaarwichtiger zijn, bv. schadegevallen met grote financiÍle GAS? gevolgen, worden rechtstreeks aan de procureur overgemaakt. Deze kan Overtredingen kunnen dan vervolgen voor de rechtbank. bestraft worden met een Het protocol regelt de procedure die daarvoor moet gevolgd worden en de informatie-uitwisseling tussen de betrokken diensten.

30 | JAARVERSLAG 2017 | PZ NETELAND

gemeentelijke administratieve sanctie - afgekort GAS. De politie stelt een overtreding vast en maakt een procesverbaal op. Dit wordt doorgestuurd naar de sanctionerende ambtenaar of het college van burgemeester en schepenen.


PROCESSEN

Digitale archivering Vanaf volgend jaar zullen wij in onze politiezone een nieuwe werkwijze hanteren binnen ons Lokaal Informatiekruispunt (LIK). Deze houdt in dat de dossiers voor 90% digitaal worden gearchiveerd in ons registratiesysteem (ISLP). Er zal dus geen papieren archief meer beschikbaar zijn van dossiers beginnende vanaf 2018. Deze werkwijze werd dit jaar uitvoerig getest en goed bevonden. De opstellers moeten dan nog maar ĂŠĂŠn exemplaar van een procesverbaal afleveren dat wordt verstuurd naar het parket. Voor we de dossiers volledig kunnen

digitaliseren, moeten er nog enkele praktische zaken worden aangepast zoals de automatische invoeging van een digitale handtekening. Met deze werkwijze zal de zone heel wat papier besparen. Dit komt op zijn beurt de natuur ten goede en past binnen ons duurzaamheidsbeleid. In samenwerking met de dienst ICT streven wij naar de volle 100% digitalisering van de dossiers.

Wijziging openingsuren politieposten In Grobbendonk en Herenthout werden enkele kleine wijzigingen aangebracht aan de openingsuren van de politieposten. Hiermee stemmen de politieposten hun uren beter af op de openingsuren van de gemeentebesturen. Dit moet onze dienstverlening ten goede komen. Wie zich bv. tot de politiepost wendt om een verlies of diefstal van een identiteitskaart te melden, kan zich dan met het attest van de politie onmiddellijk aanbieden op het gemeentehuis.

PZ NETELAND | JAARVERSLAG 2017 | 31


PROCESSEN

Noodplanoefeningen Umi c ore - Aurub i s De gemeenten hechten veel belang aan veiligheid. Tijdens een noodsituatie kan de burgemeester een gemeentelijke fase afkondigen om gecoördineerd beleidsbeslissingen te nemen. Hiervoor richt hij een gemeentelijk coördinatiecomité (CC-Gem) op. In het CC-Gem vergaderen brandweer, FOD Volksgezondheid, politie, civiele bescherming, gemeentelijke technische dienst, gemeentelijke noodplanningscoördinator en experten. De burgemeester zit de vergadering voor. Het bedrijf of de instelling waar het incident plaatsvindt, vaardigt een vertegenwoordiger af om het CC-Gem bij te wonen als expert. Om de coördinatie van noodsituaties bij te schaven en noodplannen te verbeteren, organiseert men regelmatig rampoefeningen. In 2017 ging Umicore op zoek naar een opleiding om de kennis over crisismanagement voor een groot aantal nieuwe managers te verhogen. Het gemeentebestuur Olen schreef samen met het bedrijf een oefening waarbij het CC-Gem een reëel incident binnen de bedrijfssite coördineerde. Een dertigtal managers van Umicore en Aurubis volgden van kortbij de overlegstructuur en leerden zo de vergadermethodes kennen. Enkelen onder hen namen actief deel aan de oefening. Ook wij namen deel aan deze leerrijke opleiding en oefening.

32 | JAARVERSLAG 2017 | PZ NETELAND


PROCESSEN

Juliu s Op 7 november vond in Herentals, op de spoorlijn naar Amoco langs het jaagpad aan Sint-Janneke, de provinciale oefening “Julius” plaats. Het voornaamste oefendoel was het testen van het Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) spoorwegen. Deze oefening werd georganiseerd en voorbereid door de hulpverleningszone Taxandria, de Spoorwegpolitie (SPC) Antwerpen, Infrabel, NMBS, de FOD Volks-gezondheid, de Dienst Noodplanning van de Federale Diensten van de Gouverneur Antwerpen en onze politiezone. Er werd geënsceneerd dat een passagierstrein met een 100-tal passagiers op een bestelwagen was ingereden. De bestuurder zat geklemd in het voertuig. De bestelwagen vervoerde herbiciden en pesticiden welke verspreid lagen over het terrein. In de trein vielen enkele zwaargewonden en vele lichtgewonden. De verschillende diensten hadden uiteraard hun specifieke oefendoelen. Zo moesten er o.a. perimeters worden ingesteld, bluswater afgevoerd, passagiers worden geïdentificeerd, geëvacueerd en opgevangen, gewonden verzorgd en overgebracht... Opnieuw bleken ervaring, ondersteuning en de aanwezigheid van alle betrokken partners in de noodplanning een meerwaarde te zijn om een (oefen)crisis het hoofd te kunnen bieden.

PZ NETELAND | JAARVERSLAG 2017 | 33


PROCESSEN

Machtiging calog OI Door een wetswijziging kunnen op aanwijzing van de korpschef administratieve medewerkers (burgerpersoneel) sinds kort ook een proces-verbaal opstellen voor verkeersinbreuken die vastgesteld worden met onbemande toestellen (bv. flitspalen, roodlichtcamera’s en trajectcontroles).

34 | JAARVERSLAG 2017 | PZ NETELAND

Hierdoor kunnen zij administratieve taken van de geĂźniformeerde medewerkers overnemen. Zo kunnen we onze operationele medewerkers meer en beter inzetten.


Wat is een dienstnota? PROCESSEN Dit is een officieel intern communicatiemiddel binnen de organisatie, dat zowel per mail als op papier wordt verspreid. Wat in een dienstnota staat geschreven wordt geacht gekend/ gelezen te zijn door elke medewerker.

Alcohol- en drugsbeleid De wet van 4 augustus 1996 over het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk bepaalt dat de werkgever de nodige maatregelen moet treffen om het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te bevorderen. Dit houdt o.a. een uitgeschreven beleid over het gebruik van alcohol of drugs in. Het gebruik van alcohol of drugs op het werk en/of werken onder invloed ervan kan de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de medewerker en zijn omgeving negatief beïnvloeden. Daarnaast kan het ook negatieve effecten hebben op de kwaliteit van het werk en op het imago van onze politiezone. Politiemensen hebben immers een voorbeeldfunctie, onze operationele medewerkers behoren tot een specifieke klasse van veiligheidsfuncties. Het gebruik van alcohol en/of drugs vormt bijgevolg een extra risico op de alertheid en het functioneren van de operationele medewerker, de gevolgen ervan kunnen veel ernstiger zijn. De doelstelling van het alcohol- en drugsbeleid is het bevorderen van het welzijn en de veiligheid van alle medewerkers, alsook deze van derden. We bereiken ons doel alleen indien alle medewerkers van de politiezone zich hiervoor inzetten. Het alcohol- en drugsbeleid wil ook ondersteunen en kansen geven aan medewerkers die door problematisch gebruik minder goed functioneren. Functiebehoud is, in de mate van het mogelijke, de eerste prioriteit.

Wat willen wij bereiken?   Medewerkers bewust maken van de risico’s van gebruik van alcohol of drugs.   Afspraken vastleggen en communiceren over de beschikbaarheid en het gebruik van drugs of alcohol op het werk.   Problemen met alcohol en drugs voorkomen en wanneer ze zich voordoen vroegtijdig aanpakken.   Medewerkers met problemen een kans geven om hun probleem aan te pakken zonder hierbij hun werk te verliezen.   Procedures uitwerken om een gepast optreden bij afwijkend gedrag mogelijk te maken.   Leidinggevenden in staat stellen om afwijkend gedrag tijdig op te merken, gepaste maatregelen te nemen en door te verwijzen naar hulpverlening. Het alcohol- en drugsbeleid gaat ervan uit dat er eerst preventief gehandeld wordt. Daarna volgt zo nodig een reactie of in laatste instantie een bestraffing. De klemtoon ligt dus op preventie, maar het beleid voorziet ook tuchtrechtelijke maatregelen. Het beleid geldt voor iedereen die tewerkgesteld is binnen onze politiezone. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar graad of functie. Dit houdt in dat zowel de operationele medewerkers als administratieve medewerkers gebonden zijn aan dit beleid.

PZ NETELAND | JAARVERSLAG 2017 | 35


PROCESSEN

Recherchemanagement Wat is recherchemanagement? Het beheren en aansturen van de beschikbare onderzoekscapaciteit die politie en justitie investeren in onderzoek. Hierbij moeten we rekening houden met het nationale, arrondissementele en lokale veiligheidsbeleid. Waar zit nu deze onderzoekscapaciteit bij de lokale politie? In eerste instantie denken we dan aan de recherche, maar ook bij andere diensten wordt tijd besteed aan onderzoek. Bij de diensten jeugd en gezin, criminaliteit en overlast, milieu en door de wijkinspecteurs wordt heel wat tijd besteed aan onderzoek. Het Parket en de korpsleiding willen een beter zicht krijgen op de beschikbare onderzoekscapaciteit. Waarom recherchemanagement? De beschikbare middelen zijn niet onuitputtelijk. Tegelijk zijn de verwachtingen ten aanzien van politie en justitie erg hoog gespannen. De beschikbare middelen moeten dus efficiënt en resultaatgericht worden ingezet. Het heeft weinig zin om arrondissementele en lokale prioriteiten te bepalen wanneer men onvoldoende kijk heeft op de onderzoekscapaciteit die beschikbaar is om erin te investeren. Recherchemanagement kan bijdragen tot de versteviging van de strafrechtsketen, minstens van de schakel politie-parket. Door de gegevens van de politionele en justitiële inzet naast elkaar te plaatsen, inclusief de behaalde resultaten, kan met kennis van zaken beoordeeld worden of bepaalde onderzoeken en afhandelingen kunnen behouden blijven, geschrapt moeten worden dan wel dat verbeteringen of wijzigingen zich opdringen.

36 | JAARVERSLAG 2017 | PZ NETELAND

Een beter inzicht in hoe de beschikbare capaciteit wordt ingezet moet leiden tot concrete besluitvorming:   op welke fenomenen zetten we capaciteit in?   hoeveel capaciteit zetten we in per fenomeen?   aan welke criteria moet een onderzoek voldoen om effectief op te starten?   wat doen we niet (meer)? Hoe recherchemanagement vormgeven? Het casusoverleg op dossierniveau, het samenbrengen van de beschikbare informatie op beheersniveau en het nemen van beslissingen op beleidsniveau vormen samen het kader waarin het recherchemanagement moet ontwikkeld worden. Niet alles kan nu al gerealiseerd worden. Een aantal stappen kunnen we al wel realiseren.


PROCESSEN Wat kunnen we nu al realiseren? Registreren hoeveel tijd we besteden aan een onderzoek. We meten en registreren doorlopend de tijd die we presteren in een recherche-onderzoek. We doen dit aan de hand van vooraf bepaalde activiteiten. Een aantal van deze activiteiten worden geregistreerd op vraag van het Parket. Een aantal andere activiteiten registreren we op eigen initiatief.

Door het registreren van al deze activiteiten krijgen we niet alleen een goed zicht op de tijd die gespendeerd wordt aan een onderzoek maar ook op de uitgevoerde onderzoeksdaden. Door het registreren en het meten van de tijd die we presteren in onderzoeken krijgen we een beter zicht op het aantal uren en de activiteiten die het politiekorps presteert in “rechercheren”.

GVC De Gewestelijke Verwerkings Centrale (GVC) van de Federale Politie werkt digitale vaststellingen van verkeersinbreuken af. Wij denken hier aan flitspalen, roodlichtcamera’s en trajectcontroles.

Onze politiezone ondertekende een protocol met de Federale Politie Antwerpen om de vaststellingen van zulke onbemande toestellen door het GVC te laten verwerken. Deze administratieve vereenvoudiging geeft ons de mogelijkheid om onze medewerkers doelmatiger in te zetten.

PZ NETELAND | JAARVERSLAG 2017 | 37 © DSI POLITIE - All rights reserved www.polimagery.be


RESULTATEN MEDEWERKERS

6. RESULTATEN MEDEWERKERS Korpsvergaderingen We proberen zoveel mogelijk in te zetten op interne communicatie. Het intranet is hiervoor een goede tool maar ook onze korpsvergaderingen blijven een belangrijke vaste waarde. In mei kwamen we voor de eerste keer van het jaar met alle medewerkers samen. We stelden tijdens deze vergadering kort de belangrijkste nieuwe omzendbrieven voor zoals o.a. wat te doen bij een verdacht overlijden, brandstichting... De korpschef lichtte de verbouwing van ons hoofdcommissariaat toe. Daarnaast gaven we een stand van zaken over de gebiedsgebonden samenwerking. Er werd eveneens een demo gegeven van de nieuwe toepassing Camelia. Deze toepassing geeft een overzicht van alle camera’s over heel België. Tenslotte werd toegelicht hoe men gsm’s kan uitlezen en hoe de MFO-3 toegepast moet worden. In december kwamen we opnieuw samen om volgende onderwerpen te bespreken:   aanpak rondtrekkende dadergroepen;   nieuw mailplatform;   GAS-resultaten kwartaal 2 van 2017;   ontwerp vernieuwbouw;

Resultaten bij medewerkers ? De mate waarin onze organisatie investeert in onze medewerkers. Hoe zorgen we ervoor dat onze medewerkers kunnen groeien in onze organisatie?

HYCAP Wij staan in voor de openbare orde in onze politiezone bij evenementen en manifestaties. Wij zorgen er ook voor dat de voorgeschreven personeelsinzet (HYCAP) voor zulke opdrachten buiten onze politiezone elk jaar gereserveerd wordt.

Met de volledige provincie Antwerpen presteerden we in totaal 116.198 HYCAP-uren. Wij presteerden hiervan 2,47% of 2.873 uren. Het grootste deel van deze HYCAP uren ging naar versterking bij is een systeem voetbalwedstrijden. Zelf doen dat steunt op de soliwij beroep op ondersteuning dariteit tussen de verschilvan collega’s uit andere polilende korpsen van de lokale tiezones tijdens Herentals politie. We verlenen elkaar verFietst Feest en andere grosterking voor het uitvoeren van tere evenementen. opdrachten van bestuurlijke

  plan van aanpak van de evaluatie van de operationele werking;   niet toestaan van gokken door medewerkers;   pilootproject voor de integrale aanpak van drugs.

politie (bv. bij voetbalwedstrijden met een hoog 38 | JAARVERSLAG 2017 | PZ NETELAND risico).


RESULTATEN MEDEWERKERS

Agenten van politie Anders dan operationele collega’s beschikten agenten van politie tot nu toe enkel over ‘neutraliserende middelen’ (traangas, pepperspray...). Wegens de risico’s die de zichtbaarheid van de agenten van politie tijdens de uitoefening van sommige van hun opdrachten met zich meebrengt en de bijstand die ze aan politieambtenaren bieden, oordeelde de wetgever dat ze moeten worden uitgerust met een gelijkaardige individuele en collectieve bewapening als de politieambtenaren. Naast neutraliserende middelen bestaat de individuele bewapening uit korte vuurwapens (pistool) en rechte uitschuifbare slagwapens (telescopische wapenstok), terwijl de collectieve bewapening lange halfautomatische vuurwapens en rechte onbuigzame of buigzame slagwapens omvat. Aanpassing van de basisopleiding Om nieuwe agenten van politie toe te staan om voortaan een wapen te dragen was het nodig om hun basisopleiding aan te passen en er een opleiding voor het gebruik van vuurwapens en wapenstokken in op te nemen. Specifieke opleiding voor agenten die reeds in functie waren Een nieuwe omzendbrief bepaalt dat de deelname van elke agent aan de opleiding moet worden beslist door het politiecollege. Deze specifieke opleiding is niet verplicht. Als de agent weigert om de opleiding te volgen of niet slaagt voor de opleiding, behoudt hij een bewapening die uitsluitend bestaat uit neutraliserende middelen.

Twee van onze drie agenten volgden deze vuurwapenopleiding met succes. Zij lopen vanaf nu dus gewapend rond. Dezelfde twee agenten slaagden recent in de toegangstesten om motorrijder te worden. Ze starten hun 6-weken durende opleiding in 2018 en zullen daarna ons motorteam komen versterken. Zij zullen nadrukkelijk in het straatbeeld aanwezig zijn vermits zij hoofdzakelijk bevoegd zijn voor verkeersopdrachten.

PZ NETELAND | JAARVERSLAG 2017 | 39


RESULTATEN KLANTEN

7. RESULTATEN KLANTEN Controles horeca Nac ht winkel s In februari voerden we controles uit op enkele nachtwinkels in onze politiezone. Deze controles waren gericht op de openingsuren en de verplichte vergunningen. We controleerden tijdens deze actie zeven winkels. We stelden hierbij ĂŠĂŠn GAS-pv op voor het niet respecteren van de openingsuren.

Re s t aurant s Op zaterdag 11 november voerden we samen met de sociale inspectiediensten controles uit in veertien restaurants binnen onze politiezone. Er werden vijf inbreuken op de arbeidswetgeving vastgesteld. Wij verlenen regelmatig bijstand aan gespecialiseerde controleurs om deze en andere wetgeving (bv. rookverbod) te doen handhaven.

40 | JAARVERSLAG 2017 | PZ NETELAND

Resultaten bij klanten ? De waarderin g door par tners, klanten en leveranciers is van groot belang voor het succesvol pre steren van onze organisati e. Wat is hun menin g over onze dienst ver len ing of samenwerking?


RESULTATEN KLANTEN

Verkeersacties Dagen veilig mo torrij den Op zaterdag 25 en zondag 26 maart vertrokken vanuit het Neteland meer dan 50 motorrijders naar de Dagen Veilig Motorrijden. Wij nemen al jaren deel aan deze populaire verkeersactie van de Lokale Politie Antwerpen. Tijdens deze dagen krijgen motorrijders de kans om hun rijtechnieken te oefenen. De deelnemers volgen een parcours in Antwerpen, waar ze op verschillende locaties behendigheidsproeven afleggen. De proeven weerspiegelen echte verkeerssituaties en stellen motorrijders in staat hun beperkingen en die van hun motorfiets beter in te schatten. Wij brachten de motorrijders uit de regio samen in de buurt van het voetbalterrein van VC Herentals om na een korte briefing in colonne en onder begeleiding van motoragenten naar Antwerpen te rijden.

Het was opnieuw een leerrijke en geslaagde dag voor alle deelnemers!

Sp ook rij der s Op de N13 tussen Herentals en Grobbendonk zijn wegenwerken aan de gang en geldt éénrichtingsverkeer in de richting van Grobbendonk. Ondanks de verkeersborden brengen spookrijders andere weggebruikers, wegenwerkers en zichzelf in gevaar. Daarom gebruiken wij onze slimme ANPR-camera’s ook om dit risicovol verkeersgedrag aan te pakken. Wij betrapten vorig jaar al 221 spookrijders die elk 174 euro moesten betalen.

PZ NETELAND | JAARVERSLAG 2017 | 41


RESULTATEN KLANTEN

Nul tol erant ie Wij houden twee keer per jaar een zero-toleranceverkeersweek. Er wordt dan in de vijf gemeenten van de politiezone intensief toezicht gehouden op verkeersinbreuken, gaande van parkeerovertredingen, gordeldracht en gebruik van fietsverlichting tot snelheidsovertredingen op invalswegen. Daarnaast nemen we ook het retributieparkeren extra onder handen. Parkeren zonder parkeerticket, parkeerschijf of bewonerskaart in een blauwe zone levert al vlug een retributie op van â‚ŹÂ 25.

42 | JAARVERSLAG 2017 | PZ NETELAND

Het verminderen van verkeersonveiligheid is een prioriteit voor de politie. Verkeersinbreuken kunnen een gevaar vormen voor de andere weggebruikers. Hierbij denken we aan foutparkeerders waardoor voetgangers over de rijbaan moeten of gsm-gebruik achter het stuur waardoor men onoplettend is. Met deze acties willen wij de weggebruikers erop wijzen dat verkeersonveilig gedrag niet getolereerd wordt.


RESULTATEN KLANTEN Eerste nultolerantieweek

Tweede nultolerantieweek

Van 29 mei tot en met 3 juni organiseerden wij de eerste nultolerantieweek voor verkeersinbreuken. Tijdens die week verhoogden wij onze controles op verkeersinbreuken gaande van parkeerovertredingen, snelheidsinbreuken tot gordeldracht e.d. We stelden in totaal 543 inbreuken vast. Snelheidsovertredingen voerden de top aan met 229 zware overtredingen op 3.506 (6,5%) gecontroleerde voertuigen. Het grootste percentage snelheidsovertredingen werd gemeten aan de Industrieweg in Grobbendonk met 38 overtreders op 116 (32%) gecontroleerde voertuigen.

Van 27 november tot en met 3 december organiseerden wij een tweede nultolerantieweek voor verkeersinbreuken. Tijdens deze week verhoogden wij opnieuw onze controles op verkeersinbreuken. Ook besteedden we extra aandacht aan de tonnagebeperking van vrachtwagens en de opvolging van signalisatie tijdens wegenwerken. We stelden tijdens deze week in totaal 652 inbreuken vast. In Herentals noteerden we 133 inbreuken op het betalend parkeren. We registreerden in de overige gemeenten hiervoor 44 inbreuken.

De zwaarste overtreding werd dan weer gemeIn de ganse politiezone voerden we met onze ten op de Ringlaan in Herentals. Daar werd bemande camera verschillende extra controeen bestuurder geflitst tegen 147 km/uur waar les uit op te hard rijden. In totaal flitsten we men 70 km/uur mag rijden. Op de tweede 138 bestuurders die zich niet hielden aan plaats volgden 155 parkeerinbreuken de snelheidslimieten. Tenslotte stelop de wegcode (voetpad, stilstaanden we tijdens deze verkeersweek en/of parkeerverbod…). Verder Kijk voor andere feiten nog twee noteerden wij 70 inbreuken op op pagina processen-verbaal op, zes waarhet retributieparkeren (beta66 voor meer schuwingen en één GAS-boete. lend parkeren, bewonerskaart, informatie over het parkeerschijf…) en 89 andere verkeer in onze De nultolerantieweken kwamen inbreuken waaronder gordelpolitiezone. er mee op vraag van de dracht, gsm-gebruik achter het gemeentebesturen. stuur, negeren verkeersborden en verkeerslichten, technische eisen van het voertuig, niet verzekerd rijden... In het weekend organiseerden wij ook twee Wodca-controles. Zaterdag- en zondagnacht zetten wij in totaal 25 mensen in. 277 bestuurders werden gecontroleerd aan de Lichtaartseweg in Olen, 12 legden een positieve ademtest af. Aan de Geelseweg in Herentals testten twee van de 96 gecontroleerde bestuurders positief. Aan Hoogbuul werden 19 bestuurders aan een controle onderworpen. Twee van hen legden een positieve test af. Tijdens de controles betrapten wij ook nog twee vreemdelingen op illegaal verblijf in het land en één persoon op drugsbezit.

PZ NETELAND | JAARVERSLAG 2017 | 43


RESULTATEN KLANTEN

Fie t s c ont rolewe d s t rij d Ook dit schooljaar organiseerden wij een fietscontrole voor de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar. De controles vonden plaats tijdens de eerste twee maanden van het schooljaar.

Rangschikking

Winnaar dit schooljaar is de Toermalijn uit SintJozef-Olen. Zij krijgen dit jaar de wisselbeker. Op de tweede plaats eindigde de Kriebel uit Onze-Lieve-Vrouw-Olen en op de derde plaats het Klavertje 3 uit Bouwel.

  Mariaschool (2280): 83,1%

Er werden 981 fietsen gecontroleerd (61%). Hiervan werden er 669 goedgekeurd (68,2%).

  Klim-Op (2270): 76,4%

  De Toermalijn (2250): 90,2%   De Kriebel (2250): 85,6%   Klavertje 3 (2288): 85,0%   De Kleine Wijzer (2250): 81,2%   De Knipoog (2290): 79,9%   Klim-Op (2288): 78,6%   VLS De Luchtballon (2270): 76,2%   t Klavertje (2200): 75,4%   De Wegwijzer (2200): 75,3%   De Knipoog (2250): 67,9%   De Wijngaard (2280): 66,7%   Wonderwijs (2200): 64,5%   Klim-Op (2280): 60,8%   Windekind (2290): 60,8%   Willem Tell (2250): 60,3%   De Leertuin Molekens (2200): 57,8%   De Vesten (2200): 55,0%   De Wijngaard (2200): 44,1%   t Klavertje (2270): 39,6%   Freinetschool (2200): 39,4%

44 | JAARVERSLAG 2017 | PZ NETELAND


RESULTATEN KLANTEN

Veilig naar s c hool In de eerste helft van september zetten wij een 30-tal agenten in om het schoolverkeer in goede banen te leiden. Grote borden langs de invalswegen wijzen de weggebruikers op de drukte bij het begin van het schooljaar. Tijdens deze actie hielden wij het verkeer in het oog aan drukke kruispunten, invalswegen en in de onmiddellijke omgeving van de scholen. Automobilisten, fietsers en voetgangers werden op hun plichten gewezen. De aandacht ging vooral uit naar het gedrag van autobestuurders tegenover fietsers en voetgangers, naar het dragen van de veiligheidsgordel, het gebruik van kinderzitjes en het parkeergedrag bij het uit- of instappen van de kinderen. Fietsers moeten ervoor zorgen dat ze met een fiets naar school komen die in orde is, met de nodige verlichting en reflectoren. We richtten ons in de omgeving van de scholen op het begeleiden van het verkeersgedrag aan de scholen, we waren ook niet mals voor snelheidsovertreders en opgefokte bromfietsen. Ons verkeersteam stelde dagelijks haar snelheidscamera op om snelheidsduivels op invalswegen op de bon te zwieren. Het motorteam plukte ook regelmatig opgefokte bromfietsen uit het verkeer om deze op de rollen te zetten.

Deze actie wordt jaarlijks herhaald om de aandacht voor de verkeersveiligheid in en rond de schoolomgeving te behouden.

PZ NETELAND | JAARVERSLAG 2017 | 45


RESULTATEN KLANTEN

Drugacties D rug wa s s t raat op Rep lay fe s t i val Wij organiseerden een drugcontrole met behulp van een drughond aan de ingang van het Replayfestival in Herentals. We fouilleerden een 120-tal mensen, bij 26 personen werd drugs gevonden. Zij kregen onmiddellijk een boete voorgeschoteld die cash, via betaalautomaat of bankoverschrijving kon betaald worden. In totaal werden voor een totaal van € 3.225 boetes opgelegd. Voor de drugcontrole organiseerde ons team drugs voor het eerst een zogenaamde drugwasstraat op het evenement. In deze wasstraat speurt een drughond sporen van drugs op. De vermoedelijke drugbezitter wordt vervolgens gefouilleerd in een afgeschermde ruimte. Wanneer een gebruikershoeveelheid drugs wordt aangetroffen, wordt de persoon overgebracht naar een administratieve ruimte. Daar krijgt hij/zij een boete voorgeschoteld van € 75 of € 150 al naargelang de soort drug die aangetroffen werd. Men kan deze boete onmiddellijk cash, via betaalautomaat of met bankoverschrijving betalen. Door deze betaling vervalt de verdere vervolging/veroordeling. De gevonden drugs worden vernietigd. Een dealer kan niet van deze “service” genieten. Hij wordt gearresteerd en ter beschikking gesteld van het parket van de Procureur des Konings. Hij krijgt een pv en moet zich later voor de rechtbank verantwoorden.

46 | JAARVERSLAG 2017 | PZ NETELAND

De aanpak van drugdelicten met een geldboete, onmiddellijk minnelijke schikking genoemd, werd vooraf overlegd met het parket, het stadsbestuur en de organisator. Voor de drugactie zetten wij dertien personeelsleden en een drughond in. De actie beoogde een preventief en repressief effect. Preventief om druggebruikers en dealers af te schrikken en repressief om drugbezitters onmiddellijk te beboeten. Door de medewerking van de organisator wilde deze ook duidelijk maken dat drugs niet thuishoren op festivals.


RESULTATEN KLANTEN

Andere ac t ie s We voerden ook andere drugacties uit. Zo controleerden we verschillende scholen doorheen het jaar. Deze acties kwamen er op vraag van de scholen zelf. Tijdens één van deze acties controleerden we op twee scholen een 100tal personen. Hiervan waren drie personen positief. Geen van deze scholieren had drugs op zak. Ook de gemeenschappelijke ruimtes en de onmiddellijke schoolomgeving werden doorzocht met behulp van drughonden. Deze controles waren negatief.

Naast de scholen voerden we ook controles uit aan het trein- en busstation van Herentals en het stadspark. We controleerden hier regelmatig met drughonden. Wij blijven verhoogd toezicht en gerichte acties organiseren op gevoelige overlastplaatsen. Daarmee willen wij deze buurten aangenaam en leefbaar houden voor bewoners en bezoekers.

Acties diefstallen en overlast We voerden het afgelopen jaar regelmatig acties tegen diefstallen en overlast uit. Zo combineerden we verschillende acties in de strijd tegen overlast, woningdiefstallen, fietsdiefstallen en drugs. De gekende plaatsen van overlast werden herhaaldelijk gecontroleerd met bijzondere aandacht voor het stadspark en de stationsomgevingen. We troffen tijdens deze acties o.a. personen aan in het bezit van gestolen voorwerpen en drugs. Ook stelden we een pv op voor het aanmaken van drugs en vatten onze medewerkers enkele geseinde personen.

Naast deze acties namen we ook deel aan een provinciale actie voor overlast en inbraakgevoelige wijken. Hier lag de focus op overlast in de omgeving van scholen, kerken en speelpleinen. Tijdens deze actie stelden we een pv op voor een op te sporen persoon, drie pv’s voor het bezit van drugs en één pv voor verdachte handelingen.

Politie houdt actieweek tegen overlast en drugs

Foto: GVA

07/07/2017 om 19:48 door Hans Otten - Gazet Van Antwerpen

HERENTALS / GROBBENDONK - De politie Neteland voerde zopas in

de hele zone verschillende acties uit in de strijd tegen overlast, woningdiefstallen, fietsdiefstallen en drugs. Daarbij werden verscheidene personen beboet en een drugsplantage gevonden. De gekende plaatsen van overlast werden herhaaldelijk gecontroleerd met bijzondere aandacht voor het stadspark en de stationsomgevingen. De agenten troffen tijdens deze acties één persoon aan die in het bezit was van drugs, één geseinde persoon en één persoon met een gestolen fiets. Ook stelden ze een proces-verbaal (pv) op voor het aanmaken van drugs.

Op 23 juni bundelden we onze krachten en voerden we twee grote acties uit met tien medewerkers. Dit leverde één vaststelling van een drugplantage, de arrestatie van een dealer met inbeslagname en voorleiding bij de onderzoeksrechter en twee pv’s voor drugbezit op. De drugdealer werd gevat bij het toezicht op een grote fuif aan de Volle Vaart in Grobbendonk.

Naast deze acties namen ze ook deel aan een provinciale actie voor overlast en inbraakgevoelige wijken. Hier lag de focus op overlast in de omgeving van scholen, kerken en speelpleinen. Tijdens deze actie stelde de politie een pv op voor een op te sporen persoon, drie pv's voor het bezit van drugs en één pv voor verdachte handelingen. Twee grootschalige acties met 10 medewerkers leverden de vaststelling van een drugplantage, de arrestatie van een dealer met inbeslagname en voorleiding bij de onderzoeksrechter en twee pv's voor drugsbezit op. De drugsdealer werd gevat bij het toezicht op een grote fuif aan de Volle Vaart in Grobbendonk.

PZ NETELAND | JAARVERSLAG 2017 | 47


RESULTATEN KLANTEN

Sluikstorten C ameratoez ic ht

Han dhaving sweek

Wij gaan camera’s inzetten in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten. We zullen investeren in verplaatsbare bewakingscamera’s om deze overlast in de vijf gemeenten van de politiezone aan te pakken. Beide vormen van overlast zijn immers een bron van ergernis en vervuiling. Bovendien kost het opruimen van het achtergelaten afval de gemeenten handenvol geld.

In de week van 18 tot 24 september werkten wij mee aan de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten. Onze politiemensen gingen de baan op om inwoners bewust te maken, te informeren en indien nodig te verbaliseren. Er waren meerdere controles op verschillende plaatsen in onze politiezone bv. aan glascontainers, in parken en op plekken waar regelmatig afval wordt achtergelaten.

De ervaringen in andere gemeenten en politiezones leren dat camera’s een nuttig hulpmiddel zijn om bv. het sluikstorten in de omgeving van glasbollen of containerparken tegen te gaan. De camerabeelden van overtreders en hun voertuigen zullen de politie helpen de schuldigen te identificeren. Het is immers niet eenvoudig om hen op heterdaad te betrappen.

Zij die zich niet aan de regels hielden, werden berispt of geverbaliseerd. De gemeenten zorgden voor de opruiming van het zwerfvuil. Waar geen onmiddellijke identificatie van de dader mogelijk was, werd verder onderzoek verricht. Ook de talrijke, nuttige tips die we van de burgers kregen, werden genoteerd. Zij zullen ons helpen in onze aanpak van zwerfvuil en sluikstorten.

Wij investeren € 20.000 om deze technische middelen aan te kopen. Hiermee willen we personen die zwerfvuil achterlaten en sluikstorters afschrikken en bestraffen. De overtreders riskeren een geldboete. Voor het achterlaten van kleine hoeveelheden huishoudelijk afval voorzien de gemeenten GASboetes die kunnen oplopen tot € 375. Het achterlaten van grote hoeveelheden afval en gevaarlijk afval wordt nog strenger bestraft.

48 | JAARVERSLAG 2017 | PZ NETELAND


RESULTATEN KLANTEN

Š gemeente Herenthout

Andere ac t ie s Naast de handhavingsweek zaten wij niet stil rond zwerfvuil en sluikstorten. Dagelijks worden we geconfronteerd met zwerfvuil en werken we aan een propere en veilige leefomgeving. We proberen daarom zoveel mogelijk deel te nemen aan acties in onze politiezone.

Op zaterdag 14 oktober organiseerde de gemeente Herenthout een zwerfvuilactie. Onze inspecteurs hielpen graag mee. Tijdens deze actie werden in totaal 105 zakken met afval ingezameld! Dit was goed voor 880 kg afval, helaas een triest record. Wij stelden ook vier GAS-pv’s op tegen onbekenden.

PZ NETELAND | JAARVERSLAG 2017 | 49


RESULTATEN MAATSCHAPPIJ

8. RESULTATEN MAATSCHAPPIJ Doe-de-droomjobdag

Resultaten maatschappij ? Elk e organi sat ie levert nie t alleen diensten aan de maatschappij, maar maakt er ook deel van uit. Het is daarom noo dzakel ijk dat we rek enin g hou den me t onz e medeverantwoordelijkheid.

Sinds enkele jaren werkt onze politiezone mee aan de Youca Action Day (voorheen Zuiddag). Op 19 oktober 2017 kwam Lukas Lemmens onze diensten versterken door als assistent klusjesman een dag te werken voor het goede doel. Samen met onze klusjesman hielp Lukas met verschillende taken o.a. een kar maken en afleveren bij het Verkeerseducatief Centrum, een aantal deurcilinders vervangen‌ Een hele hulp! Die dag gingen 17.000 jongeren niet naar school, maar werkten ze in bedrijven of organisaties ten voordele van een jongerenproject in El Salvador.

50 | JAARVERSLAG 2017 | PZ NETELAND


RESULTATEN MAATSCHAPPIJ

Opnames Familie Op 9 mei namen twee leden van onze politiezone deel aan opnames voor de Vlaamse tv-reeks ‘Familie’. De opnames gingen door in het bos achter de Pallieterdreef in Grobbendonk. Hoofdinspecteur Johan Goormans en inspecteur Marc Nevelsteen zetten hun beste acteerprestaties neer. Zij zochten in de aflevering mee naar een vermiste persoon. De opgenomen aflevering was te zien op 30 juni.

Woonzorgeenheden Door het toenemende aantal diefstallen (op nationaal vlak) binnen de verzorgingssector, zoals o.a. in de woonzorgcentra, namen we het initiatief om ook de woonzorgcentra in onze politiezone eens nader onder de loep te nemen. Begin 2017 contacteerde onze diefstalpreventieadviseur de woonzorgcentra (WZC) in onze politiezone. Zij werden uitgenodigd voor een plaatsbezoek door hem. Tijdens dit bezoek kon hij dan de nodige preventiemaatregelen verstrekken. Zoals steeds is dit preventiebezoek een gratis dienst van onze politiezone zonder verdere verplichtingen.

Een viertal WZC gingen in op de uitnodiging en kregen zo de nodige adviezen. Bij het plaatsbezoek werden niet alleen preventiemaatregelen over de gebouwen maar werden ook enkele ‘tips & trics’ meegedeeld over de veiligheid in het algemeen. Dankzij deze tips ontvingen we reeds enkele weken na het plaatsbezoek, door de alertheid van een medewerker van een WZC, nuttige inlichtingen voor een lopend onderzoek. Het open karakter van een WZC maakt het geen eenvoudige klus om zulk centrum te beveiligen. Toch mogen we besluiten dat de bezochte WZC een zeer goed beleid hebben op vlak van preventie in het algemeen. Onze oudere inwoners kunnen er met een veilig en gerust gemoed verblijven. PZ NETELAND | JAARVERSLAG 2017 | 51


RESULTATEN MAATSCHAPPIJ

Roefeldag Op zaterdag 3 juni organiseerde de jeugddienst in samenwerking met de militairen van het 29ste Bataljon Logistiek, de brandweer, de politie en 101 ste Airborne, de jaarlijkse Roefeldag. Kinderen van 7 tot en met 12 jaar krijgen tijdens de Roefeldag de kans om de grote mensenwereld te verkennen. Vanuit de politie konden de kinderen kennis maken met verschillende activiteiten.   Basis radioprocedure: de kinderen kregen het Navo-alfabet en moesten dan een parcours met verscheidene opdrachten uitvoeren en meldingen maken door de radio.

  Vingerafdrukken zichtbaar maken op glazen voorwerpen met dactyloscopisch poeder en borsteltje.   Van elk kind werden er vingerafdrukken en een foto in zij-vooraanzicht genomen. Hiervan maakten we een gevangenisdiploma.   De kinderen mochten de basisuitrusting van een politie-inspecteur van dichtbij bekijken. Vooral het blauwe dummy pistool was erg in trek!   Ook was er nog een ritje met een combivoertuig voorzien. Om af te sluiten kregen onze kinderinspecteurs nog een Roefel-politiediploma en enkele leuke politiegadgets mee.

52 | JAARVERSLAG 2017 | PZ NETELAND


RESULTATEN MAATSCHAPPIJ

Neteland in de pers

IN BEELD. Politie Neteland zoekt eigenaars van dit gestolen goed 25/10/2017 om 15:53 door ho - Gazet Van Antwerpen

15

shares

HERENTALS / OLEN / HERENTHOUT / GROBBENDONK / VORSELAAR - De politie Neteland heeft op haar website een flink fotoboek met allerlei gestolen voorwerpen geplaatst. Die zijn teruggevonden bij huiszoekingen in een onderzoek naar diefstallen en inbraken in de regio. De politiezone is nu op zoek naar de rechtmatige eigenaars van de gevonden spullen. Het fotoalbum bevat een dertigtal voorwerpen. Het gaat vooral op bromfietsen, elektrisch werkgereedschap, kampeermateriaal en een grote hoeveelheid visgerief. Wie een ontvreemd item van zichzelf herkent, kan contact opnemen met de politie om het goed terug te krijgen, ook al is daarvan eerder geen aangifte van diefstal gebeurd. Meer info en foto’s vindt u hier: www.politieneteland.be

PZ NETELAND | JAARVERSLAG 2017 | 53


BESTUUR EN FINANCIERS

9. BESTUUR EN FINANCIERS Criminaliteitscijfers G ereg i s t reerde c riminali tei t Bestuur en financiers ?

D

We mo eten ons afvragen in hoe ver re de doe lst elli ng en bereikt worden. Deze worden vergel eken me t de noden en ver wachtingen van de verschillende belanghebbenden.

e criminaliteit in onze politiezone blijft dalen. Deze trend is duidelijk merkbaar in de officiële criminaliteitsstatistieken aangereikt door de Federale Politie. Deze statistieken geven alle misdrijven weer die geregistreerd worden op het grondgebied van onze politiezone.

Ten opzichte van 2016 registreren we een daling van 6,5%. Sinds 2012 daalde de criminaliteit van 4.468 naar 3.214 feiten (-28%). De sterkste daling doet zich voor in Herenthout met 17% minder feiten t.o.v. 2016. Herentals en Grobbendonk volgen met een daling van 2%. Een stijging is er dan weer in Olen met 111 feiten of 23% en in Vorselaar met 36 feiten of 15%. De daling is vooral merkbaar bij de misdrijven tegen personen. Een daling van 100 feiten of 17% ten opzichte van 2016. De misdrijven tegen goederen stijgen in vergelijking met vorig jaar, 153 feiten of 9%. De stijging situeert zich vooral in de beschadigingen van eigendommen. Diefstallen en afpersing die in deze groep van misdrijven het meest voorkomen, stegen met 6% t.o.v. 2016 maar daalden met 7% t.o.v. 2012.

5 000 4 000

3 588

3 500

3 392

3 264

3 000

3 214

3 136

2 500 2 000 1 500 1 000 500 0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

3 000 2 505 2 500 2 119 1 985 2 000

1 500

1 792

1 899 1 746

1 409 1 073

1 008

1 070

993

893

1 000

500

293 261

0

54 | JAARVERSLAG 2017 | PZ NETELAND

4 468

4 500

259 137

2012

252

269

2014

2015

133

147 2013

Misdrijven tegen goederen

Misdrijven tegen personen

272

247 150 2016 ECOFIN-misdrijven

150 2017 Andere


Mel dingen   e registreerden dit jaar sinds de start van onze politiezone de meeste meldingen! In totaal ontvingen we 15.704 meldingen. Dit is 15% of 2.045 meldingen meer dan vorig jaar.

W Wat?

1 op 3

van alle meldingen ging over persoonsproblemen

Het ging hierbij vooral om noodsituaties en geschillen. 1 op 5 van alle meldingen ging over problemen met goederen: diefstal, beschadiging... 18% van alle meldingen ging over het verkeer. Bijna de helft hiervan ging over een verkeersongeval. Maar ook meldingen over verkeersinbreuken (22%) en de verkeersveiligheid (23%) kwamen vaak binnen. 5.513 (+21%)

Personen

3.106

Goederen

(+12%)

2.869 (+4%)

1.737 (+29%)

987 (+19%)

705 (+18%)

579 (-6%)

208 (+9%)

Verkeer Bijstand Milieu Dieren Alarmen Overige

Melding Elke oproep, aangifte of klacht die binnenkomt, beschouwen wij als een melding. Een melding kan telefonisch of persoonlijk op het hoofdcommissariaat of één van de politieposten toekomen. Communicatie- en informatiedienst (Sicad) Informatie- en communicatiediensten van het arrondissement (SICAD) die de vroegere arrondissementele informatiekruispunten (AIK) en de provinciale communicatie- en informatiecentra (CIC) verenigen, en zorgen voor de uitwisseling van de operationele informatie tussen de politiediensten, het beantwoorden van de noodoproepen en de dispatching van de politieploegen op het terrein. Sicad ontvangt meldingen via verschillende kanalen: • Dispatch S is het werkstation dat de dispatcher op het Sicad gebruikt. • Dispatch N is het werkstation dat ons zonaal onthaal gebruikt. • 101 zijn de meldingen die rechtstreeks bij het Sicad toekomen. • 100 zijn de meldingen die bij het Sicad toekomen via de provinciale meldkamer 100. • Andere zijn de meldingen die van diverse diensten zoals de wijkwerking en de cavaleriepatrouilles komen.

Wanneer?

MELDINGSBRONNEN

Meldingsbron Aantal Gemiddeld ontvin101 6.080 gen we 1.309 melInterventieploegen 3.895 dingen per maand. In mei tot en met Andere 2.785 augustus kwamen Dispatch N 1.775 er meer meldingen 100 1.082 binnen in vergelij87 Dispatch S king met de andere Totaal 15.704 maanden. Maar ook in maart was er al een lichte stijging. In juni kwamen de meeste meldingen binnen (1.524). Januari was de rustigste maand met 1.097 meldingen.

Vorig jaar was zaterdag de drukste dag, dit jaar is dit verschoven naar vrijdag (16%) gevolgd door donderdag met 15% van alle meldingen. In het weekend was er geen duidelijke piek meer. 1 op 5 meldingen ontvingen we tussen 14.00 en 18.00 uur. Ook tussen 20.00 en 22.00 uur was het iets drukker. Na middernacht daalt het aantal meldingen met tussen 04.00 en 06.00 uur de minste meldingen.

PZ NETELAND | JAARVERSLAG 2017 | 55


BESTUUR EN FINANCIERS

Inter vent ie s - Noo dhulp

N

et zoals de meldingen zijn ook de interventies in stijgende lijn. We rukten dit jaar 8.891 keer uit. Dit is een stijging van 10% of 802 interventies in vergelijking met 2016. 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

+7%

grobbendonk

1.436

+8%

herentals

4.499 +24%

748 +16%

herenthout

1.390

olen

+15%

607

Toezicht en Noodhulp Deze dienst is prioritair belast met het beantwoorden van de oproepen die de aanwezigheid van de politie binnen de kortst mogelijke termijn vereisen. De interventiebeurten worden uitgevoerd door de leden van de polyvalente dienst. Per shift voeren tenminste 4 politiemensen de interventies uit, met 1 middenkader als terreinondersteuner. Aanrijtijd Dit is de tijd die een interventieploeg vanaf de oproep door het C.I.C. nodig heeft om de plaats van de feiten te bereiken. De aanrijtijd start vanaf de oproep van de interventieploeg door het C.I.C. Voor de aanrijtijden onderzochten we het totaal aantal interventies. Indien meerdere ploegen van onze zone op een gebeurtenis werden gedispatcht, werden ze allemaal meegeteld. Wij hielden geen rekening met: • gebeurtenissen die aan een politiepost zijn toegewezen; • meldingen door een interventieploeg (de aanrijtijd is reeds 0); • ploegen van andere zones die bijstand leverden.

vorselaar

We kwamen ook 211 keer ter plaatse buiten de grenzen van onze politiezone. Dit zijn 37 interventies of 15% minder in vergelijking met vorig jaar. Risicograad

Interventies versus meldingen Voor iets meer dan de helft van alle meldingen (57%) gingen we effectief ter plaatse. De meldingen die we tussen 08.00 en 10.00 uur ontvingen, gaven het vaakst aanleiding tot een interventie (65%). Ook tussen middernacht en 06.00 uur ‘s morgens kregen we relatief meer meldingen binnen waarvoor we moesten uitrukken. 70% van alle meldingen op een donderdag leidde tot een interventie. De meldingen die we op zaterdag binnenkregen, leidden het minste tot een interventie (59%).

We bekijken ook steeds de cijfers in verhouding tot het aantal inwoners per gemeente. De risicograad is een weergave per 1.000 inwoners waardoor Herentals Grobbendonk we een betere verBijstand 2017: 160 2017: 129 gelijking kunnen 2016: 150 2016: 120 We werden 2 keer opgeroemaken tussen de pen voor bijstand door de gemeenten. Per 1.000 politiezone Zuiderkempen, inwoners van onze poliHerenthout 1 keer door onze buurzone tiezone rukten we 127 keer 2017: 83 Geel-Laakdal-Meerhout en 1 2016: 68 uit. In Herentals lag dit keer door politiezone Balenaantal een stuk hoger, Dessel-Mol. Zelf kregen we kwamen per 1.000 Olen Vorselaar we 17 keer ondersteuning inwoners 160 keer ter 2017: 111 2017: 77 van andere politiezones of plaatse. 2016: 97 2016: 68 eenheden. 56 | JAARVERSLAG 2017 | PZ NETELAND


900 800 700 600 500 400 300

Wat?

200

1 op 4 van alle interventies ging om 100 tussenkomsten van geschillen en 0 Jan Feb Mrt Apr nood- en probleemsituaties met perso2016 617 579 647 626 nen. 2.074 interventies (23%) hadden 2017 639 653 834 687 te maken met goederen. Bijna de helft hiervan (46%) was voor een (poging) Wanneer? diefstal waarbij de dieven al dan niet nog ter plaatse waren. DAG 2.231 (-10%)

Personen

2.074

Goederen

(-16%)

1.755 (0%)

1.214 (+25%)

714 (-8%)

406 (-15%)

387 (-10%)

110 (-8%)

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

692

741

724

696

762

624

660

683

774

849

794

823

686

719

716

717

UUR

Maandag

14%

00.00 - 04.00

12%

Dinsdag

14%

04.01 - 08.00

9%

Verkeer

Woensdag

14%

08.01 - 12.00

21%

Bijstand

Donderdag

15%

12.01 - 16.00

20%

Milieu

Vrijdag

15%

16.01 - 20.00

20%

Dieren

Zaterdag

14%

20.01 - 24.00

19%

Alarmen

Zondag

14%

Overige

Aanrijtijd Bij 20% van alle interventies rukten we uit voor verkeersgerelateerde problemen. Het ging dan vooral om verkeersongevallen (44%) en verkeersinbreuken (24%). Afhandelingstijd Voor de helft van alle interventies hadden we ongeveer 19 minuten nodig om deze af te handelen. Maar de gemiddelde afhandelingstijd lag een stuk hoger, namelijk 39 minuten. Bij 6% van alle interventies waren we meer dan 120 minuten ter plaatse.

Gemiddeld hadden we 15 minuten en 19 seconden nodig om op de plaats van de feiten te geraken. Maar bij de helft van alle interventies waren we al binnen 12 minuten en 46 seconden ter plaatse. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van de aard van de oproep. Bij levensbedreigende situaties waren we in 1 op 3 gevallen al binnen 5 minuten ter plaatse. Bij 79% van deze situaties waren we binnen 10 minuten op de plaats van de feiten. Bij de oproepen waar uitstel tot zware gevolgen kon leiden, waren we in 71% van alle situaties binnen 15 minuten aanwezig.

PZ NETELAND | JAARVERSLAG 2017 | 57


BESTUUR EN FINANCIERS

Afhandelingen (pv ’s)

Proces-verbaal Het proces-verbaal is een officiële akte van een wettelijk bevoegde officier of agent van gerechtelijke politie. Met een pv wil men een misdrijf bewijzen. De inhoud van een pv is de vaststelling van bepaalde feiten en/of de verklaringen van bepaalde personen. Wij gebruiken voor deze analyse enkel onze gerechtelijke pv (niet de pv’s voor verkeersongevallen, verkeersovertredingen en waarschuwingen).

D

e stijging van de afhandelingen in 2016 na jaren van dalingen zet zich ook dit jaar verder. We maakten 5.853 aanvankelijke pv’s op. Dit zijn 166 pv’s of 3% meer dan in 2016.

Waar? Niet in alle gemeenten was er een stijging van de afhandelingen. In Grobbendonk bleef het nagenoeg stabiel (-1%), in 798 Herenthout stelden we 10% minder pv’s op dan in 2016. Olen kende de grootste stijging met 17% meer pv’s, gevolgd door Vorselaar met 418 een stijging van 11% en Herentals met een lichte stijging van 4%. We maakten ook 698 pv’s op voor feiten buiten onze politiezone.

440

736

Grobbendonk Herentals Herenthout Olen Vorselaar

2 763

10 MEEST VOORKOMENDE FEITEN IN PV’S 1. Verlies volledig geïdentificeerd voorwerp 2. Gewone diefstal 3. Diefstal, zonder geweld of bedreiging, met als verzwarende omstandigheden braak en/of inklimming en/of valse sleutels 4. Diefstal in woning, zonder geweld of bedreiging, met als verzwarende omstandigheden braak en/of inklimming en/of valse sleutels 5. Diefstal van een fiets, zonder geweld of bedreiging, zonder verzwarende omstandigheden

1.753 401 342 316 243

6. Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

158

7. Zakkenrollerij

145

8. Verlies niet geïdentificeerd voorwerp 9. Opzettelijke slagen en/of verwondingen 10. Verplichtingen niet respecteren van de inschrijving in het bevolkingsregister

136

58 | JAARVERSLAG 2017 | PZ NETELAND

123 120


Informatierapport Een informatierapport is een document waarin zachte informatie wordt neergeschreven. Zachte informatie is informatie die nuttig is, maar voorlopig nog niet hard kan gemaakt worden zodat het in een pv kan terecht komen. Kantschrift Dit is een (schriftelijke) opdracht van een parketmagistraat of onderzoeksrechter om bepaalde opsporings- of onderzoeksdaden te stellen (vb. verhoor, huiszoeking).

Informat ierap p or ten We zetten meer in op zachte informatie. We stelden dit jaar 313 informatierapporten op. Dit is meer dan een verdubbeling in vergelijking met het vorige jaar waarin we 142 rapporten opstelden. 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

+242%

grobbendonk

65

+57%

110

herentals

+157%

herenthout

18 +170%

54

olen +291%

43

vorselaar

Ook de informatie van buiten onze politiezone werd meer geregistreerd. We maakten 23 rapporten op voor informatie van buiten onze politiezone (+53%).

BESTUUR EN FINANCIERS

Kant s c hri f ten Het aantal kantschriften blijft dalen. Ook dit jaar ontvingen we 12% minder kantschriften. In totaal kregen we 2.955 opdrachten om bepaalde opsporings- of onderzoeksdaden uit te voeren. AANVRAGERS Parket Turnhout Procureur des Konings 1.010 Politierechtbank 421 Procureur des Konings Jeugd 127 Onderzoeksrechters 108 Andere parketten Politierechtbank 477 Procureur des Konings 213 Procureur des Konings Jeugd 13 Andere APO 564 Andere gerechtshoven 22 Het parket afdeling Turnhout is nog steeds de grootste aanvrager met meer dan de helft van alle kantschriften (56%). 1 op 4 kwam van de politierechtbank in Turnhout. 24% van alle kantschriften ontvingen we van andere parketten.

Bijna de helft van de kantschriften (44%) had als opdracht het afnemen van een Verdachte handelingen blijven het verhoor. Zo voerden we in totaal meest voorkomende onderIn 1.302 kantschriften uit voor werp van deze rapporten. 2013 starteen verhoor. We ontvingen In totaal stelden we 108 ten we samen met het daarnaast 413 kantschrifinformatierappor ten parket van Antwerpen afdeling ten voor een onderzoek op over verdachte Turnhout een nieuw instroombeen 326 kantschriften handelingen. Maar leid. Met dit nieuwe beleid werd de voor een betekening van ook drugs waren papierstroom tussen politie en parket een rijverbod. Andere vaak het onderwerp verminderd zodat er meer tijd vrijopdrachten bestonden (106). Zowel de kwam voor opsporing en vervolging. uit een voorstel tot minverkoop, handel als Dit bevordert de kwaliteit van ons nelijke schikking, een bezit werden meerwerk en zorgt voor een snelnaturalisatieverzoek... maals geregistreerd. lere behandeling van de aangiften. PZ NETELAND | JAARVERSLAG 2017 | 59


BESTUUR EN FINANCIERS

Eigendomsdelicten D i ef s t allen in woningen

S

lecht nieuws is er voor de diefstallen in woningen. De diefstallen in woningen stegen met 33% of 75 meer inbraken ten opzichte van 2016. In totaal stelden we dit jaar 305 diefstallen in woningen vast.

73%

van alle diefstallen werd effectief voltooid

(bij 83 inbraken bleef het bij een poging tot inbraak)

Van de 305 diefstallen in woningen, waren er 48 inbraken in appartementen. Dit is een verdubbeling van de inbraken in vergelijking met 2016. Waar? In elke gemeente van onze politiezone stijgen de diefstallen in woningen. Koploper is de gemeente Vorselaar met een stijging van 91% t.o.v. het vorige jaar. Olen volgt met 30 meer inbraken (+68%). In Herenthout registreerden we 29% meer inbraken en in Herentals 21%. De diefstallen in Grobbendonk stegen het minst (+15%). EVOLUTIE INBRAKEN Gemeente

2014

2015

2016

2017

Grobbendonk Herentals Herenthout Olen

76 79 31 51

58 98 40 64

48 106 21 44

55 128 27 74

Vorselaar Totaal Trend

28

12

11

21

265

272 + 3%

230 - 15%

305 + 33%

60 | JAARVERSLAG 2017 | PZ NETELAND

Eigendomsdelicten Dit zijn inbreuken op het recht op het bezit van goederen. Diefstal Alle diefstallen, al dan niet met verzwarende omstandigheden van braak, inklimming of valse sleutels, en geweld op heterdaad betrapt zijnde om de vlucht te verzekeren. Woning Elk onroerend goed dat hoofdzakelijk bestemd is om door een persoon of een gezin te worden bewoond om er de werkelijke verblijfplaats te vestigen en waar men recht heeft op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, de rust en meer in het algemeen het privĂŠleven. Plaatsen waarvan de hoofdingang vrij toegankelijk is en waarbij er sprake is van eerder tijdelijke bewoning (vb. rusthuizen, studentenkoten,...) worden niet weerhouden als DIW. Wel worden ook de aanhorigheden van een woning mee opgenomen. Dit zijn de bouwwerken die zich aan de woning of binnen de algemene omheining ervan bevinden, die onafscheidelijk deel uitmaken van die woning en bovendien de uitbreiding van de woonfunctie beogen (o.a. carports en tuinhuizen). Garagediefstal Dit valt eveneens onder woningdiefstallen. Een garagediefstal is een diefstal van een voertuig na diefstal van de sleutels ervan in een woning, waarbij de daders geen geweld of bedreiging gebruiken. Poging De term poging houdt in dat de daadwerkelijke uitvoering is verijdeld of gestaakt. Het betreft het zichtbare voornemen om een wanbedrijf of misdaad te plegen.

Een aantal straten waren dit jaar meermaals het doelwit van dieven. RISICOPLAATSEN St.-Waldetrudisstraat - Herentals Kleerroos - Herentals BelgiĂŤlaan - Herentals Bolwerkstraat - Herentals Boeyendaal - Herenthout Itegemse Steenweg - Herenthout Gestelstraat - Olen Anjerstraat - Olen Drogebroodstraat - Olen Zandstraat - Herentals Geelseweg - Herentals/Olen Fazantenlaan - Vorselaar

7 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4


De inbraken gebeurden vooral tijdens de afwezigheid van de bewoners. Het is dus voor de slachtoffers moeilijk om exact te bepalen wanneer de misdaad juist plaatsvond. Meestal wordt dit gesitueerd tussen 2 tijdstippen.

Risicograad

De stijging is o.a. te wijten aan rondtrekkende dadergroeperingen die meermaals toesloegen tijdens bepaalde nachten. Een aanzienlijk aantal diefstallen kon ook opgehelderd worden dankzij onze slimme camera’s en speurwerk.

We bekijken ook steeds de cijfers in verhouding tot het aantal inwoners per gemeente. De risicograad is een weergave per 1.000 inwoners waardoor we een betere vergelijking kunnen maken tussen de gemeenten.

Het is dit jaar niet meer Grobbendonk waar de meeste inbraken t.o.v. het aantal inwoners gebeurden, maar Olen. In de gemeente Olen stelden we per 1.000 inwoners bijna 6 diefstallen in woningen (5,92) vast. Vorig jaar waren hier nog minder dan 4 inbraken (3,55).

Grobbendonk 2017: 4,93

Herentals 2017: 4,55

2016: 4,27

2016: 3,81

Herenthout 2017: 3,01 2016: 2,37

Olen 2017: 5,92

Vorselaar 2017: 2,68

2016: 3,55

2016: 1,41

Wanneer? MAAND Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

26

25

36

21

31

24

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

23

7

14

35

25

38

DAG

UUR

Maandag

13%

00.00 - 04.00

17%

Dinsdag

12%

04.01 - 08.00

16%

Woensdag

14%

08.01 - 12.00

15%

Donderdag

15%

12.01 - 16.00

15%

Vrijdag

15%

16.01 - 20.00

18%

Zaterdag

17%

20.01 - 24.00

19%

Zondag

13%

Wat kunnen we doen? We proberen doorheen het jaar zoveel mogelijk toezicht te houden op woningen of bedrijven wanneer de eigenaars hiervoor een aanvraag doen. We ontvingen dit jaar 754 aanvragen voor het controleren van een woning of bedrijf tijdens een lange afwezigheid. We voerden per aanvraag gemiddeld 3 Ă 4 controles uit. Dit maakt dat we in totaal 2.812 controles deden. Om de preventie van diefstallen in woningen nog verder te versterken, besliste de politiezone actief mee te werken aan het nieuwe certificaat inbraak veilig. Zo zullen extra adviseurs voor diefstalpreventie opgeleid worden om de burgers bij te staan in een betere beveiliging van hun woning. PZ NETELAND | JAARVERSLAG 2017 | 61


TOP 5 RISICOPLAATSEN 1. 2. 3. 4. 5.

BESTUUR EN FINANCIERS

Inb raken in b e drij ven

W

e stelden dit jaar dubbel zo veel inbraken in bedrijven (+105%) vast dan in 2016. In totaal werd er dit jaar 86 keer ingebroken in een bedrijf binnen onze politiezone.

De stijging is net zoals bij de diefstallen in woningen o.a. te wijten aan rondtrekkende dadergroeperingen die meermaals toesloegen tijdens bepaalde nachten. Een aanzienlijk aantal diefstallen kon ook opgehelderd worden dankzij onze slimme camera’s en speurwerk. Waar?

1

13 29

Atealaan - Herentals/Herenthout Toekomstlaan - Herentals Lammerdries-Oost - Olen Geelseweg - Olen Moerbroek - Olen

Wanneer? In maart gebeurden de meeste bedrijfsinbraken. We stelden 15 inbraken vast in maart. Ook april was nog een drukke maand met 10 bedrijfsinbraken. Zowel in juni als augustus registeerden we telkens 9 inbraken in bedrijven. In november was er nog een laatste piek met 13 inbraken. De overige maanden van het jaar waren in vergelijking veel kalmer. In september stelden we de minste inbraken in bedrijven vast (2).

18 6 5 5 4

DAG Maandag

20%

Dinsdag

16%

Woensdag

16%

Donderdag

17%

Vrijdag

10%

Zaterdag

10%

Zondag

12%

UUR 31

30%

27%

25%

25% 21%

20%

12

13%

15% 8%

10%

6%

5%

62 | JAARVERSLAG 2017 | PZ NETELAND

12.01 - 14.00

10.01 - 12.00

08.01 - 10.00

06.01 - 08.00

0%

04.01 - 06.00

T.O.V.2016

+11 +20 -6 +11 +1

02.01 - 04.00

Grobbendonk Herentals Herenthout Olen Vorselaar

Gemiddelde

Bedrijf De term bedrijven omvat de gebouwen voor de uitoefening van een economische activiteit van industriĂŤle of dienstverlenende aard. Industriezone Dit is een gebied waarvan de bestemming hoofdzakelijk economische activiteiten zijn.


BESTUUR EN FINANCIERS

Fi e t s di ef s t allen

N

og nooit werden er zo weinig fietsen in onze politiezone gestolen. We registreerden in totaal 282 fietsdiefstallen. Dit zijn 25 diefstallen minder t.o.v. het vorige jaar (-8%).

Wanneer? MAAND 50 45 40 35 30 25

Waar?

20 15

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

10 5

-42%

grobbendonk

22

0

Jan

Feb

Mrt

Apr

-9%

herentals

181

Mei

2016

Jun 2017

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Gemiddelde 2017

+20%

herenthout

18 +2%

43

olen

+38%

18

vorselaar

64% van alle fietsen werden op het grondgebied van Herentals gestolen. De plaatsen waar veel fietsen gestald worden zoals de stationsbuurt blijven een aantrekkingspunt.

TOP 10 RISICOPLAATSEN 1. Stationsplein - Herentals 68 2. Stationsstraat - Olen 14 3. Nederrij - Herentals 11 4. Stationsstraat - Herentals 9 5. Belgiëlaan - Herentals 8 6. Augustijnenlaan - Herentals 7 7. Grote Markt - Herentals 6 8. Grote Markt - Vorselaar 5 9. Bovenrij - Herentals 5 10. Lichtaartseweg - Herentals/Olen 5

DAG

UUR

Maandag

17%

00.00 - 04.00

14%

Dinsdag

12%

04.01 - 08.00

12%

Woensdag

14%

08.01 - 12.00

21%

Donderdag

13%

12.01 - 16.00

22%

Vrijdag

15%

16.01 - 20.00

17%

Zaterdag

15%

20.01 - 24.00

14%

Zondag

15%

Fietsdiefstal De term fietsdiefstal omvat het juridische begrip “diefstal met of zonder verzwarende omstandigheid van elk tweewielig, niet-gemotoriseerd vervoermiddel”.

PZ NETELAND | JAARVERSLAG 2017 | 63


BESTUUR EN FINANCIERS

D i ef s t allen ui t voer t uigen

W

e stelden dit jaar 87 diefstallen uit voertuigen vast in onze politiezone. Dit zijn 7 diefstallen of 9% meer in vergelijking met 2016.

E

r werden dit jaar 12 voertuigen gestolen in onze politiezone. Dit is een fikse daling t.o.v. 2016 (-54%) waarin we 26 autodiefstallen registreerden.

Waar?

Waar? 0%

D ie f s t allen van voer t uigen

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0%

90% 100%

10%

+64%

grobbendonk

18 -56%

4 +183%

herentals

9

herenthout

1

olen

0

vorselaar

0

17 +100%

4

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

grobbendonk

2

-15%

44

20% -67%

-10%

-67%

herentals herenthout

-100%

-100%

olen vorselaar

Wanneer?

Wanneer?

Gemiddeld registeerden we per maand 7 diefstallen uit voertuigen. In de maand mei werden de meeste diefstallen gepleegd (13). Ook in de maanden maart, april, oktober, november en december werden relatief meer diefstallen uit voertuigen gepleegd. Augustus was net zoals in 2016 de kalmste maand van het jaar met maar 3 diefstallen.

In de maanden februari (3), maart (2) en april (2) werden de meeste voertuigen gestolen. In de maanden mei, juli, oktober en december registreerden we geen diefstallen van voertuigen.

Ook zaterdag is zoals vorig jaar de dag waarop we de meeste diefstallen uit voertuigen registreerden (19%). Op dinsdag, woensdag en vrijdag lag dit aantal ook boven het gemiddelde. Maandag en donderdag waren de minst voorkomende dagen voor deze diefstallen. Deze diefstallen blijven nachtelijke inbraken. Tussen 22.00 ‘s avonds en 06.00 uur ‘s morgens gebeurden de helft van alle diefstallen uit voertuigen.

64 | JAARVERSLAG 2017 | PZ NETELAND

De meeste voertuigen werden gestolen op een donderdag (25%) of vrijdag (26%). Op dinsdag registreerden we geen enkele autodiefstal. Net zoals de diefstallen uit voertuigen gebeurden de autodiefstallen voornamelijk ‘s nachts tussen 22.00 uur ‘s avonds en 06.00 uur ‘s morgens.


BESTUUR EN FINANCIERS

G auwdi ef s t allen

D

e gauwdiefstallen in onze politiezone blijven stabiel. We registreerden dit jaar net zoveel gauwdiefstallen als vorig jaar, namelijk 73.

Waar? 2

3

Wanneer? Gemiddeld gebeurden er maandelijks 6 gauwdiefstallen in onze politiezone. In de maand augustus werden de meeste gauwdiefstallen gepleegd (10). Ook in januari (9), juli (8), november (8) en december (8) waren er meer gauwdiefstallen. In de maanden februari, mei en juni gebeurden de minste gauwdiefstallen, we registreerden in deze maanden telkens maar 3 diefstallen.

14

DAG 3

51

Grobbendonk Herentals Herenthout Olen Vorselaar

T.O.V.2016

+2 -4 +1 +4 -3

UUR

Maandag

7%

00.00 - 04.00

9%

Dinsdag

17%

04.01 - 08.00

7%

Woensdag

17%

08.01 - 12.00

27%

Donderdag

17%

12.01 - 16.00

36%

Vrijdag

16%

16.01 - 20.00

15%

Zaterdag

17%

20.01 - 24.00

6%

Zondag

9%

RISICOPLAATSEN 1. 2. 3. 4.

Grote Markt - Herentals Winkelstraat - Olen Zanstraat - Herentals Hofkwartier - Herentals

12 11 10 9

PZ NETELAND | JAARVERSLAG 2017 | 65


BESTUUR EN FINANCIERS

Verkeer Verkeer s ongevallen

O

p 10 jaar tijd zijn de ongevallen in onze politiezone van 1.021 gedaald naar 651 ongevallen dit jaar. Dit is een daling van 36%. We noteerden in 2007 nog 406 slachtoffers, dit jaar vielen er 218 slachtoffers op onze wegen. Hiermee is het aantal verkeerslachtoffers bijna gehalveerd op 10 jaar (-46%).

Bij 72% van alle verkeersongevallen dit jaar ging het gelukkig enkel om blikschade. Er is een lichte stijging van deze ongevallen in vergelijking met 2016 (+4%). Gelukkig zijn de letselongevallen wel met 27% of 66 ongevallen gedaald t.o.v. vorig jaar.

Letselongeval Dit is een verkeersongeval met ten minste 1 voertuig (een ongeval met meer dan 2 voertuigen wordt als 1 ongeval beschouwd), dat lichamelijke schade veroorzaakt, en dat zich voordoet op de openbare weg. Dus geen ongeval op een privĂŠ-terrein dat toegankelijk is voor het publiek (bv. parking van een winkel). Lichtgewonde Elke persoon die gewond raakt in een verkeersongeval en wiens toestand geen ziekenhuisopname van meer dan 24 uur vereist. Zwaar- of ernstig gewonde Elke persoon die in een verkeersongeval gewond raakt en wiens toestand een ziekenhuisopname van meer dan 24 uur vereist.

Jaar MS LL Totaal Trend 2013 496 289 785 - 9% 2014 476 281 757 - 4% 2015 482 241 723 - 4% 2016 451 249 700 -3% 2017 468 183 651 - 7% MS: Ongevallen met enkel stoffelijke schade. LL: Ongevallen met gewonden en/of doden.

58 ongevallen (+2%) 40 ongevallen blikschade (+8%) 18 letselongevallen (-10%) 1 zwaargewonde 21 lichtgewonden 345 ongevallen (-8%) 249 ongevallen blikschade (-3%) 96 letselongevallen (-21%) 1 dode 5 zwaargewonden Vorselaar 107 lichtgewonden

Waar?

97 ongevallen (+14%) 74 ongevallen blikschade (+37%) 23 letselongevallen (-26%) 3 zwaargewonden 22 lichtgewonden

Grobbendonk

Herentals Olen

Herenthout 60 ongevallen (-13%) 43 ongevallen blikschade (+2%) 17 letselongevallen (-37%) 5 zwaargewonden 66 | JAARVERSLAG 2017 | PZ NETELAND 19 lichtgewonden

91 ongevallen (-19%) 62 ongevallen blikschade (0%) 29 letselongevallen (-42%) 5 zwaargewonden 29 lichtgewonden


Zwarte punten In de referentieperiode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017 bracht onze dienst verkeer 3 zwarte punten in kaart voor onze politiezone.

1. Nederrij - Poederleeseweg - Lichtaartseweg (Herentals) 9 verkeersongevallen   9 letselongevallen;

BESTUUR EN FINANCIERS

1

  5 zwakke weggebruikers;   3 verkeersongevallen met alcohol. Aard: Fietsers werden aangereden door voertuigen die de rotonde op- of afreden. 2. Koning Boudewijnlaan t.h.v. oprittencomplex 22 richting Herentals (Olen)   6 letselongevallen;

7 verkeersongevallen

  1 dode;   1 zwakke weggebruiker;   1 verkeersongeval met vluchtmisdrijf;

2

  1 verkeersongeval met alcohol. Aard: De verkeersongevallen waren vooral uit kop-staart-aanrijdingen richting Herentals en voorrang die niet verleend werd bij het links afslaan richting oprit. 3. Ringlaan - Stadspoortstraat (Herentals)   8 letselongevallen;

17 verkeersongevallen   geen zwakke weggebruikers;   5 verkeersongevallen met vluchtmisdrijf;   3 verkeersongevallen met alcohol.

3

Aard: De helft van de verkeersongevallen waren kop-staart-aanrijdingen, voornamelijk komende uit de richting van Grobbendonk. Er waren ook 4 verkeersongevallen te wijten aan rood-lichtnegatie.

PZ NETELAND | JAARVERSLAG 2017 | 67


BESTUUR EN FINANCIERS Type weggebruiker

Lichtgewonden

Zwaargewonden

Doden

Totaal

Auto Fiets

88 61

8 5

1 0

97 66

Bromfiets Motorfiets

20

1

0

21

11

3

0

14

Lichte vrachtauto

9

1

0

10

Voetganger

8

1

0

9

Andere weggebruiker

1

0

0

1

Autobus/Autocar

0

0

0

0

Onbekend

0

0

0

0

Vrachtwagen

0

0

0

0

Totaal

198

19

1

218

Slachtoffers Er vielen dit jaar 84 minder slachtoffers (-28%) dan in 2016. We betreurden 1 dodelijk slachtoffer dit jaar, vorig jaar vielen er 2 doden op onze wegen. Ook bij de zwaargewonden was de tol iets minder hoog. In totaal waren er 19 zwaargewonden, dit zijn 3 gewonden of 14% minder dan in 2016. Tenslotte was er ook bij de lichtgewonden een verbetering. Er waren 198 lichtgewonden in vergelijking met 278 lichtgewonden in 2016 (-29%).

In deze tabel zijn zowel de bestuurders, passagiers als voetgangers opgenomen.

Wanneer? 160 140 120 100 80 60 40 20 0

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Totaal

62

37

52

52

51

55

45

52

54

70

61

60

Materiele schade

48

27

40

42

35

32

29

40

34

51

40

50

Lichamelijk letsel

14

10

12

10

16

23

16

12

20

19

21

10

DAG Maandag

Dinsdag

TOTAAL

12%

16%

15%

LL

11%

19%

MS

12%

15%

68 | JAARVERSLAG 2017 | PZ NETELAND

Woensdag Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

15%

15%

12%

15%

15%

16%

15%

10%

14%

14%

14%

16%

13%

15%

LL: Lichamelijk letsel MS: MateriĂŤle schade


l:Jl!ll3m

VE: 1 L I GE: GE:ITTE:E:NTE:

BESTUUR EN FINANCIERS

UUR

Verkeersveiligheid in politiezone Neteland neemt toe De verkeersveiligheid in onze politiezone neemt toe. Deze trend is duidelijk merkbaar in de officiële statistieken aangereikt door de Federale Politie. Deze statistieken geven alle misdrijven en verkeersdelicten weer die geregistreerd werden op het grondgebied van onze politiezone.

Terugblik op 2017 Verkeersveiligheid

De politie noteerde een daling van 27% in het aantal letselongevallen. ongevallen

2016

2017

2"i 8

î83

slachtoffers

302

218

verkeersinbreuken

15.325

12.635

snelheidsovertredingen via ANPR trajectcontroles op de Nl 3

2.703

471

Eigendomsdelicten

•6

2016

2017

woninginbraken

23'1

303

inbraken in bedrijven

40

86

fietsdiefstallen

306

281

autodiefstallen

24

12

Zoals je ziet, is het aantal woninginbraken en inbraken in bedrijven gestegen. De politie heeft ondertussen enkele daderbendes opgerold, waaronder een bende die 34 woninginbraken pleegde en een verdachte die 13 feiten pleegde in handelszaken in de politiezone. De politie blijft de controles en inspanningen opdrijven om misdrijven op te helderen. Om de preventie van diefstallen in woningen te versterken, besliste de politiezone al actief mee te werken aan het nieuwe "Certificaat Inbraak Veilig". Zo zullen extra adviseurs voor diefstalpreventie opgeleid worden om de burgers bij te staan in een betere beveiliging van hun woning. Drugs

Het aantal drugsfeiten steeg het afgelopen jaar met bezit(+ 19%) en verkoop(+ 6%). De vaststellingen van drugsteelt of -fabricatie daalden van 6 naar 2. In december 2017 werd het 20-stappenplan voor de aanpak van drugsproblematiek goedgekeurd door de zonale veiligheidsraad. Deze geïntegreerde aanpak met een belangrijk preventief en nazorgluik moet de samenwerking tussen de verschillende actoren versterken.

TOTAAL

LL

MS

00.00 - 04.00

7%

6%

8%

04.01 - 08.00

10%

11%

10%

08.01 - 12.00

18%

20%

18%

12.01 - 16.00

27%

26%

27%

16.01 - 20.00

25%

28%

24%

20.01 - 24.00

12%

10%

13%

Info: Lokale politie Neteland, 014 24 42 35, pz.neteland.coordinatie@police.belgium.eu

Kijk op de volgende pagina’s wat wij doen om de ongevallen in onze politiezone tegen te gaan.

Weekendongevallen

30%

van alle ongevallen gebeurde in het weekend

(vrijdag 22.00 tot maandag 06.00 uur)

145 ongevallen blikschade (+6%) 47 letselongevallen (-24%) 1 dode 6 zwaargewonden 51 lichtgewonden

0%

10%

20% +14%

32

30%

40%

50%

70%

80%

90% 100%

grobbendonk +6%

95

60%

herentals

+10%

herenthout

22 193 weekendongevallen (-3%) 58 slachtoffers (-30%)

26

-32%

-22%

18

olen vorselaar PZ NETELAND | JAARVERSLAG 2017 | 69


BESTUUR EN FINANCIERS

Verkeer s inb reuken

I

n totaal stelden we 12.425 verkeersinbreuken vast in onze politiezone. Dit zijn 2.901 inbreuken of 19% minder dan in 2016.

De daling wordt o.a. verklaard door het gedeeltelijk wegvallen van de trajectcontrole door de wegenwerken op de N13 en de vuurwapenopleiding van onze agenten van politie. Waar? 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

TOP 10 VAN DE VERKEERSINBREUKEN Aard

Aantal

1. Snelheidsovertreding 2. Parkeren algemeen

5.828 2.586

3. Hinderlijk en gevaarlijk parkeren 4. Foute plaats op de baan of verboden rijrichting

1.554

5. Niet voldoen aan technische eisen of inschrijving

346

6. Negeren van een rood licht

330

7. Onveilig rijgedrag

234

8. GSM-gebruik tijdens rijden

207

9. Rijden onder invloed van alcohol

200

10. Rijden zonder verzekering

96

90% 100%

-32%

grobbendonk

2.163

-23%

6.147

herentals

+2%

1.990 +3%

herenthout

1.839 286

olen -29%

vorselaar

Gevolgen?

97%

van alle verkeersinbreuken werd afgehandeld met een pv of OI (onmiddellijke inning)

Wanneer? Gemiddeld stelden we maandelijks 1.035 verkeersinbreuken vast in onze politiezone. In de eerste 2 maanden van het jaar registreerden we de meeste inbreuken: in januari 1.503 en in februari 1.517. April, mei en november waren ook nog iets drukker. Augustus was de kalmste maand met slechts 581 verkeersinbreuken.

We stelden dit jaar in totaal 11.599 OI op. Dit zijn 2.703 OI of 19% minder in vergelijking met vorig jaar. Net zoals de OI’s daalde ook het aantal pv’s. We stelden 501 pv’s op voor verkeersinbreuken (-25%).

76%

of € 926.223,13 van alle OI werd tijdig betaald

Het totaalbedrag van de OI bedroeg € 1.071.298. De niet-betaalde OI maakten we over aan het parket.

70 | JAARVERSLAG 2017 | PZ NETELAND

611


BESTUUR EN FINANCIERS

B emande s nelhei d s c ont role s We wisselden in onze politiezone tussen verschillende plaatsen om te flitsen. Op een aantal locaties flitsen we meer dan 10 keer:

W

e controleerden ongeveer 91.554 voertuigen met onze flitswagen (-10% of 10.606 voertuigen). Hiervan reden 4.216 voertuigen of 4,6% te snel (4,65% in 2016).

OPSTELPLAATSEN Grobbendonk Bevrijdingsstraat 26 Industrieweg 19

Waar? We vergelijken hiervoor het aantal overtreders in verhouding tot het aantal gecontroleerde voertuigen. In de ganse politiezone reed 1 op 20 voertuigen te snel. Voor de gemeenten was dit wisselend: Grobbendonk

Herenthout

Herentals Ringlaan 14 Herenthout Nijlense Steenweg 17 Langstraat 15 Itegemsesteenweg 15

Vorselaar

1 op...

17

25

Herentals

25

20

Olen Industrielaan 15 Oosterwijkseweg 15 De Bleek 10

50

Olen Wanneer?

In een aantal straten lag het aantal overtredingen in vergelijking met het aantal gecontroleerde voertuigen nog heel wat hoger. We stelden hiervan een top 5 samen: 18 000

1. 2. 3. 4. 5.

Herentalsesteenweg (GRB) = 31%; Industrieweg (GRB) = 19%; Sperwerlaan (GRB) = 18%; De Bleek (OLE) = 16%; Lierseweg (HRS) = 13%).

16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Voertuigen Overtredingen

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

16 233

12 659

4 244

8 840

7 984

4 372

5 078

4 065

8 795

6 621

7 165

5 498

567

561

198

529

422

267

295

190

391

373

198

225

Voertuigen

Overtredingen

PZ NETELAND | JAARVERSLAG 2017 | 71


BESTUUR EN FINANCIERS

O nb emande c ont role s

W

e flitsten dit jaar 3.399 voertuigen met onze flitspalen. Dit zijn 172 voertuigen of 5% meer in vergelijking met het vorige jaar.

EVOLUTIE OVERTREDINGEN FLITSPALEN Plaats

Richting

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Olen Lier

163 n.v.t.

252 223

n.v.t. 1.056

243 925

n.v.t. 660

356 220

262 303

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

108

1.100

Herentals

913

299

275

909

807

327

265

Lichtaartseweg

Olen

1.528

1.358

608

286

81

265

193

Lierse Steenweg

Herentals

n.v.t.

n.v.t.

382

458

230

467

309

Poederleeseweg

Herentals

898

382

233

357

371

139

133

Ringlaan

Lier

n.v.t.

n.v.t.

703

515

324

221

478

Ringlaan

Poederlee

n.v.t.

n.v.t.

226

212

192

233

37

Aarschotseweg Herentalse Steenweg (Lindekens) Itegemse Steenweg Koning Boudewijnlaan

Noorderwijk

Servaas Daemsstraat Totaal

Wanneer?

n.v.t.

n.v.t.

767

540

382

346

319

4.959

3.352

6.054

6.269

4.371

3.205

3.399

ANPR

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

249

355

213

313

409

270

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

We beantwoordden dit jaar 1.520 vragen van andere politiezones of entiteiten. Daarnaast stelden we back office 19 pv’s op voor nietgekeurde voertuigen. Op het terrein zelf voerden we 3 ANPR-acties uit waarbij 1 voertuig staande werd gehouden. Trajectcontrole

429

260

362

192

228

72 | JAARVERSLAG 2017 | PZ NETELAND

119

De trajectcontroles leverden dit jaar 471 pv’s op voor te snel rijden. Dit is heel wat minder dan in 2016 omdat de paal op de Herentalse Steenweg/Lierseweg in januari nog defect was. Nadien is de paal niet meer in gebruik genomen omwille van de wegenwerken op de N13.


BESTUUR EN FINANCIERS

Parkeren

D

it jaar stelden we 1.681 inbreuken vast op het betalend parkeren. Dit is een daling van 32% of 805 inbreuken t.o.v. het vorige jaar.

Waar? We proberen zo veel mogelijk aanwezig te zijn in de straten van de ganse politiezone. We controleerden in totaal 52 verschillende straten. Drie vierde van alle overtredingen stelden we vast in Herentals. De Grote Markt blijft de straat met de meeste overtredingen. TOP 10 STRATEN MET OVERTREDINGEN 1. Grote Markt - Herentals 202 2. Kerkplein - Herentals 166 3. Bovenrij - Herentals 154 4. Fraikinstraat - Herentals 120 5. Nieuwstraat - Herentals 99 6. Dorp - Olen 81 7. Markt - Herenthout 66 8. Sint-Jansstraat - Herentals 64 9. Gildelaan - Herentals 45 10. Kuiperstraat - Vorselaar 40 Lichtaartseweg - Herentals/Olen 40

810

Geen schijf

531

Geen ticket

221

Schijf verstreken

30

Bewonerskaart verlopen

29

Ticket verstreken

28

Bewonerskaart onleesbaar

10

Tijd verstreken

10

Schijf onleesbaar

7

Tijd gewijzigd

4

Oude parkeerschijf

1

Ticket onleesbaar

Wanneer? Op maandag stelden we de meeste overtredingen vast (27%), gevolgd door zaterdag met 21% van alle inbreuken. Op vrijdag gebeurden de minste overtredingen (7%). Bijna de helft van alle overtredingen (44%) werd vastgesteld tussen 10.00 en 12.00 uur

700

De daling wordt o.a. verklaard door het gedeeltelijk wegvallen van de trajectcontrole door de wegenwerken op de N13 en de vuurwapenopleiding van onze agenten van politie.

600 500 400 300 200 100 0

Jan

Feb

Mrt

Apr 2016

Mei

Jun 2017

Jul

Aug

Sep

Okt

Gemiddelde 2017

Nov

Dec

PZ NETELAND | JAARVERSLAG 2017 | 73


BESTUUR EN FINANCIERS

Wo dc a - c ont role s

W

e organiseerden dit jaar 12 Wodcaacties in onze politiezone. Hierbij stelden we vast dat 82 bestuurders reden onder invloed van alcohol.

alle bestuurders blies 2,96% van alarm of positief voor alcohol

We controleerden in totaal 2.767 bestuurders op alcohol tijdens deze acties. Uiteindelijk bliezen hiervan 42 bestuurders positief, de overige 40 bliezen alarm. Dit wil zeggen dat 1,52% effectief te veel gedronken had om met de wagen te rijden. Vorig jaar lag dit percentage nog op 2,02%. We trokken op basis van deze positieve testen bij 18 personen het rijbewijs onmiddellijk in. Drugs Naast alcohol controleerden we tijdens deze acties ook op drugsgebruik in het verkeer. 2.038 voertuigen werden hierop extra gecontroleerd. Een aantal bestuurders vertoonden tekenen van drugsgebruik. Zij werden nader gecontroleerd met behulp van een checklist. 1 persoon legde een positieve speekseltest en bloedproef af. Het rijbewijs werd hierbij onmiddellijk ingetrokken.

74 | JAARVERSLAG 2017 | PZ NETELAND

BOB - c ampagne Tijdens de eindejaarscampagne die van 1 december 2017 tot en met 29 januari 2018 liep, controleerden wij in onze politiezone 1.114 bestuurders op het rijden onder invloed van alcohol. We voerden 1.102 prétesten uit en namen 82 ademtesten af. 2% van de gecontroleerde bestuurders had te veel gedronken. De controles werden zowel in het weekend als in de week uitgevoerd. We verbaliseerden 23 positieve bestuurders waarvan we bij tien personen het rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen introkken. WODCA Staat voor “Weekendongevallen door controles aanpakken”. Wij werken actief mee aan de provinciale campagne waarbij automobilisten gecontroleerd worden op alcohol, drugs en snelheid. Zo willen we het aantal verkeersslachtoffers doen dalen. BOB De BOB-campagne is een federale campagne tegen alcohol in het verkeer. De campagne werd gelanceerd in 1995 door het Belgisch instituut voor de verkeersveiligheid (BIVV) en is al jaren een succes. Minstens éénmaal per jaar wordt de campagne herhaald.


Overlast Dit zijn allerlei gedragingen die de rust van de inwoners kunnen storen of die de leefbaarheid van de buurt in het gedrang brengen. Overlast ontstaat niet alleen uit misdrijven, maar ook uit asociale handelingen die wrevel opwekken, zonder een strafbare daad uit te maken. De aandacht gaat hier vooral uit naar: • geluidshinder; • sluikstorten; • sluikstoken • intimiderend rondhanggedrag. Maatschappelijke overlast Dit heeft betrekking op gedragingen die het harmonieuze verloop van het samenleven kunnen verstoren en de levenskwaliteit van de inwoners van een gemeente, een wijk of een straat kunnen beperken. Hierbij wordt de normale druk van het sociale leven overschreden.

Overlast Sluik s tor ten

H

et aantal meldingen over sluikstorten steeg dit jaar met 26% naar een totaal van 91 meldingen. Ook de pv’s (+173%) en GAS-pv’s (+12%) stegen.

Waar? Risico- of criminaliteitsgraad 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

+75%

grobbendonk

14

+41%

Bij de vergelijking van de meldingen met het aantal inwoners per gemeente krijgen we een duidelijker beeld van de risicograad.

herentals

45 -10%

herenthout

18 +29%

9

olen

0%

5

Herentals 2017: 1,60

Grobbendonk 2017: 1,25

2016: 1,15

2016: 0,71

vorselaar

Herenthout 2017: 2,01 2016: 2,26

Wanneer? Olen 2017: 0,72

14

2016: 0,56

12

Vorselaar 2017: 0,64 2016: 0,64

10 8 6 4 2 0

Jan

Feb

Mrt

Apr 2016

Mei

Jun 2017

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Gemiddelde 2017

PZ NETELAND | JAARVERSLAG 2017 | 75


BESTUUR EN FINANCIERS

EVOLUTIE MELDINGEN SLUIKSTORTEN Gemeente

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Grobbendonk

10

11

11

14

8

14

Herentals Herenthout Olen

42

40

34

40

32

45

27 10

25 9

22 10

24 9

20 7

18 9

Vorselaar Totaal Trend

3

11

4

4

5

5

92 - 5%

96 + 4%

81 - 16%

91 + 12%

72 - 21%

91 + 26%

Wat na de melding? We bekijken elke situatie apart om te bepalen of we een pv of een gemeentelijk administratieve sanctie (GAS) moeten opleggen. Sluikstorten van huishoudelijk afval door particulieren wordt in principe afgehandeld met een GAS-pv. Niet elk pv of GAS-pv wordt opgesteld op basis van een melding. Door de waakzame aanpak van onze medewerkers gebeurden er ook een aantal eigen vaststellingen. Pv Niet elke melding leidt tot een pv maar ook niet elk pv is het gevolg van een melding. Aangezien wij regelmatig preventieve acties ondernamen, werden heel wat pv’s ambtshalve opgesteld. We maakten dit jaar 41 pv’s voor sluikstorten op in onze politiezone. Dit zijn 26 pv’s of 173% meer dan in 2016.   Grobbendonk: 13 (1 in 2016);   Herentals: 3 (5 in 2016);   Herenthout: 2 (2 in 2016);   Olen: 0 (2 in 2016);   Vorselaar: 23 (5 in 2016).

76 | JAARVERSLAG 2017 | PZ NETELAND

GAS-pv Ook de GAS-pv’s stegen (+12% of 7 pv’s) naar 65 pv’s in totaal.   Grobbendonk: 3 (4 in 2016);   Herentals: 56 (42 in 2016);   Herenthout: 1 (4 in 2016);   Olen: 2 (7 in 2016);   Vorselaar: 3 (1 in 2016).


Geluidshinder Onder ‘geluidshinder’ verstaan wij zowel de geluidsoverlast overdag als het nachtlawaai. BESTUUR EN FINANCIERS We proberen bij geluidshinder zo mogelijk het probleem in onderling overleg op te lossen.

G elui d s hinder

. Risico- of criminaliteitsgraad

N

et zoals vorig jaar kregen we dit jaar meer meldingen van geluidshinder binnen. In totaal registreerden we 677 meldingen. Dit zijn 92 meldingen of 16% meer dan in 2016.

Waar? Vooral in Vorselaar kwamen er meer klachten over geluidshinder binnen (+70%). Ook in Olen (+22%), Grobbendonk (+17%) en Herentals (+16%) registreerden we meer klachten over geluidshinder. Enkel in Herenthout ontvingen we minder meldingen in vergelijking met het vorige jaar (-27%).

Wanneer we het aantal meldingen vergelijken met het aantal inwoners per gemeente krijgen we een duidelijker beeld van de risicograad. In Herentals lag de risicograad het hoogst met meer dan 13 meldingen per 1.000 inwoners. In Herenthout was deze het laagst met iets meer dan 4 meldingen over geluidshinder op 1.000 inwoners.

Herentals 2017: 13,16

Grobbendonk 2017: 12,46

2016: 11,45

2016: 10,59

Herenthout 2017: 4,46

56

2016: 6,22

139 72 Grobbendonk 40

Herentals

Olen 2017: 5,76

Vorselaar 2017: 7,14

2016: 4,76

2016: 4,24

Herenthout Olen Vorselaar

Type geluidshinder 370

Wanneer? Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

46

38

42

39

63

77

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

115

78

62

43

33

TOTAAL

DAG

NACHT

Bovenlokaal

12

12

0

Dieren

53

24

29

Machines

154

70

84

Muziek

373

77

296

Personen

179

35

144

41

PZ NETELAND | JAARVERSLAG 2017 | 77


BESTUUR EN FINANCIERS Wat na de melding? Elke situatie wordt apart beoordeeld om te bepalen of een gewoon pv of GAS-pv wordt opgesteld. Wij voeren gerichte controles uit met de geluidsmeter. Wanneer wij een geluidsmeting uitvoeren, stellen wij een gewoon pv op. Dit is steeds het geval bij elektronisch versterkte muziek. Wanneer wij geluidsoverlast zonder meting vaststellen, stellen wij een GAS-pv op.

Wij proberen bij geluidshinder zo mogelijk het probleem in onderling overleg op te lossen. Dit vertaalt zich in het beperkt aantal pv’s ten opzichte van het aantal meldingen. Pv We stelden dit jaar 1 pv in Grobbendonk op na een klacht over geluidshinder. Dit zijn 4 pv’s minder dan in 2016.

GAS-pv We schreven wel meer GAS-pv’s uit (+32% of 6 pv’s meer). In totaal werden er 25 GAS-pv’s opgesteld voor geluidshinder:   algemene geluidsoverlast: 4;   geluidsoverlast dieren: 5;   nachtlawaai: 14;   geluidsoverlast bouwmachines: 1;   geluidsoverlast voertuigen: 1.

78 | JAARVERSLAG 2017 | PZ NETELAND


BESTUUR EN FINANCIERS

Sluik s token Wat na de melding?

W

e ontvingen dit jaar 10 meldingen over sluikstoken minder dan in 2016 (-9%). In totaal kwamen er 96 meldingen over sluikstoken binnen.

Bij sluikstoken stellen we bijna altijd een GAS-pv op. Indien het sluikstoken leidt tot ernstige luchtverontreiniging kunnen we alsnog een gewoon pv opstellen. In deze analyse bekijken we enkel de GAS-pv’s.

Wanneer?

GAS-pv

20

We maakten dit jaar 10 GASpv’s op over sluikstoken. Dit zijn 3 pv’s meer in vergelijking met 2016. In Vorselaar stelden we de meeste pv’s op:

18 16 14 12 10

  Grobbendonk: 2;

8

  Herentals: 2;

6 4

  Herenthout: 0;

2

  Olen: 1;

0

Jan

Feb

Mrt

Apr 2016

Mei

Jun 2017

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

  Vorselaar: 5.

Dec

Gemiddelde 2017

Risico- of criminaliteitsgraad Bij de vergelijking van de meldingen met het aantal inwoners per gemeente krijgen we een duidelijker beeld van de risicograad. In Vorselaar kwamen de meeste meldingen over sluikstoken binnen. We ontvingen hier meer dan 2 meldingen per 1.000 inwoners. In Olen lag de risicograad het laagst met minder dan 1 melding op 1.000 inwoners.

Herentals 2017: 1,17

Grobbendonk 2017: 1,88

2016: 1,18

2016: 3,29

Herenthout 2017: 1,34 2016: 0,90

Olen 2017: 0,80 2016: 1,13

Vorselaar 2017: 2,55 2016: 1,80

PZ NETELAND | JAARVERSLAG 2017 | 79


BESTUUR EN FINANCIERS

Intrafamiliaal geweld

N

og steeds daalt het aantal vaststellingen van IFG. Dit jaar stelden we 284 pv’s op, wat een daling van 3% is in vergelijking met 2016.

Intrafamiliaal geweld (IFG) IFG omvat iedere vorm van fysiek, seksueel, psychisch of economisch geweld tussen echtgenoten of personen die samenwonen of samengewoond hebben en tussen wie een duurzame affectieve en seksuele band bestaat (of bestond). Met geweld wordt bedoeld: • alle strafbare gedragingen die door een daad of een verzuim schade berokkenen aan de benadeelde persoon. Dat geweld kan fysiek zijn (vb. opzettelijke slagen en verwondingen), seksueel (vb. aanranding van de eerbaarheid of verkrachting), psychisch (vb. belaging, laster, eerroof, beledigingen) of zelfs economisch (vb. verlating van familie); • alle gedragingen waarvan, hoewel ze geen misdrijf lijken te zijn, bij de politie of het parket aangifte wordt gedaan en die gewoonlijk omschreven worden als familiaal geschil of kind in gevaar.

Waar? 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

-18%

grobbendonk

36

-5%

herentals

113 -15%

herenthout

23 +37%

41

olen

+12%

28

vorselaar

We kijken voor dit fenomeen zowel naar de aanvankelijke als navolgende pv’s. De navolgende pv’s worden o.a. opgesteld na opdrachten van het parket of na verhoor van vrouwen die in het vluchthuis verblijven.

We stelden ook 43 pv’s op voor feiten buiten het grondgebied van onze politiezone. Dit zijn 5 pv’s of 10% minder dan in 2016. Wanneer? 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Jan

Feb

Mrt

Apr 2016

Mei

Jun 2017

80 | JAARVERSLAG 2017 | PZ NETELAND

Jul

Aug

Sep

Okt

Gemiddelde 2017

Nov

Dec


Sinds het instroombeleid blijkt het aantal pv’s voor IFG-feiten te dalen maar de IFG-meldingen wel te stijgen. Het is dus niet zo dat er minder IFG-feiten gebeuren maar deze worden op een andere manier verwerkt wat resulteert in een daling van de pv’s.

BESTUUR EN FINANCIERS

Meldingen Na enkele jaren van dalingen, stijgen de meldingen dit jaar terug (+7%). We ontvingen in totaal 1.176 meldingen over intrafamiliaal geweld.

109

173

186

Opvolging door de politie 152 493

Grobbendonk Herentals Herenthout Olen Vorselaar

T.O.V.2016

+1% +13% +3% +26% +5%

In overleg met het parket worden sommige meldingen in eerste instantie door onze medewerkers opgevolgd. Zij nemen hiervoor opnieuw contact met de slachtoffers om hen verder te begeleiden. Onze medewerkers volgden zo 12 dossiers op. Doorverwijzingen partnergeweld Het team van CAW De Kempen is ons aanspreekpunt voor partnergeweld en de invloed van dit geweld op kinderen. Vanuit onze politiezone werden verschillende slachtoffers en/of verdachten doorverwezen naar dit team.

PZ NETELAND | JAARVERSLAG 2017 | 81


BESTUUR EN FINANCIERS

Drugs

I

n onze politiezone stelden we dit jaar 206 drugsinbreuken vast. Dit zijn 32 feiten of 18% meer t.o.v. 2016.

Wanneer? Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Vooral het bezit van drugs en de verkoop ervan steeg dit jaar. De teelt van drugs bleef stabiel, we stelden wel minder inbreuken vast op het fabriceren van drugs:

4

24

15

46

17

21

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

  bezit: 156 (+16%);

3

8

8

36

17

7

  verkoop: 39 (+34%);   teelt: 5 (0%);   fabricatie: 2 (-60%). Bezit: 10 (+5) Verkoop: 5 (+4)

Waar?

Bezit: 109 (+30) Fabricatie: 1 (-2) Verkoop: 24 (+9) Teelt: 2 (0)

Vorselaar

Bezit: 22 (-12) Fabricatie: 1 (0) Verkoop: 6 (+1)

Grobbendonk

Herentals Olen

Herenthout

Bezit: 4 (+1) Verkoop: 1 (-1) Teelt: 1 (0)

82 | JAARVERSLAG 2017 | PZ NETELAND

Bezit: 11 (-3) Verkoop: 3 (-3) Teelt: 2 (+1)


AFKORTINGEN

AFKORTINGEN A AHINP AIK AINP ANPR

Aspirant-hoofdinspecteur (p. 13) Arondissementeel Informatiekruispunt (p.55) Aspirant-inspecteur (p. 13) Automatische Nummerplaatherkenning (p. 29)

B BIN BNIP BIN-Z

Buurtinformatienetwerk (p. 24) Bijzonder Nood- en Interventie-plan (p. 33) BIN voor zelfstandigen (p. 24)

C CC-GEM Gemeentelijk Coördinatiecomité (p. 32) C&O Criminaliteit & overlast (p. 10) CAW Centrum Algemeen Welzijnswerk (p. 81) CIC Communicatie- en informatiecentrum (p. 55) CP Commissaris (p. 10)

BNIP Het Bijzonder Nood- en Interventieplan vult het ANIP aan met bijzondere richtlijnen voor specifieke risico’s. Voorbeelden van provinciale BNIP’s zijn: BNIP luchtvaart, BNIP pijpleiding en BNIP Seveso. ANIP? Het Algemeen Nood- en Interventieplan omvat de algemene richtlijnen en informatie om een noodsituatie te kunnen beheersen.

E EFQM

European Foundation for Quality Management (p. 4)

F FDG FOD

Federale diensten van de Gouverneur (p.33) Federale Overheidsdienst (p. 24)

G GAS GDPR GPI

Gemeentelijke Administratieve Sanctie (p. 30) Informatieveiligheid en privacy (p.8) Geïntegreerde politie (p. 19)

H HINP HYCAP

Hoofdinspecteur (p.12) Gehypothekeerde Capaciteit (p. 38)

GDPR General Data Protection Regulation (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Elke organisatie moet vanaf mei 2018 kunnen aantonen welke persoonsgegevens ze verzamelen, hoe ze deze data gebruiken en beveiligen.

PZ NETELAND | JAARVERSLAG 2017 | 83


AFKORTINGEN I ICMS ICT IFG INP ISLP

Incident & Crisis Management System (p. 18) Informatica (p. 31) Intrafamiliaal geweld (p. 21) Inspecteur (p. 10) Integrated System for Local Police (p.31)

K KAT

Ketenaanpak (p. 21)

L LL LIK

Lichamelijk letsel (p. 66) Lokaal Informatiekruispunt (p. 10)

M MS

ISLP ISLP staat voor ‘Integrated System for Local Police’. Dit is het informaticasysteem van de geïntegreerde politie. Het systeem maakt gebruik van een privaat netwerk (Hilde). Met ISLP worden externe databanken geraadpleegd, gebeurtenissen geregistreerd en opgevolgd en worden diverse geschriften (processen-verbaal, brieven, attesten...) aangemaakt en verwerkt.

Materiële schade (p. 66)

O OI OMS

Onmiddellijke inning (p. 10) Onmiddellijke minnelijke schikking (p. 18)

P Pp Pv

Politiepost (p. 11) Proces-verbaal (p. 30)

S SICAD SPC

Communicatie- en Informatiedienst van het arrondissement (p. 55) Spoorwegpolitie (p. 33)

W WODCA Weekendongevallen door controles aanpakken (p. 43) WZC Woonzorgcentra (p.51)

84 | JAARVERSLAG 2017 | PZ NETELAND


DOORSTEEK

www.politieneteland.be Verantwoordelijke uitgever: Luc Smeyers, eerste hoofdcommissaris-korpschef - Molenvest 23, 2200 Herentals

Jaarverslag Lokale Politie Neteland 2017  

Jaarverslag 2017 van de Lokale Politie Neteland (Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar)

Jaarverslag Lokale Politie Neteland 2017  

Jaarverslag 2017 van de Lokale Politie Neteland (Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar)

Advertisement