Page 1

nummer 2 juni 2013

Gymnastikafdelingens vandrepokal gik i ür til Pernille Sloth Møller


2


NYT FRA FORMANDEN LØJT IF Formandens beretning på generalforsamlingen torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.30 Foreningsåret 2012 har været et aktivt år med gode initiativer fra de forskellige afdelinger. Der har været en god udnyttelse af hal-kapaciteten, og det må konstateres at der stadigvæk er behov for yderligere faciliteter. Det er lykkedes at få etableret en multi kunstofbane på den 3. tennisbane og en stor tak til dem der har ydet både økonomisk og andet bidrag i den forbindelse. Desuden arbejdes der med forskellige ting omkring vores idrætsanlæg bla. en omrokering så cafeteriet kommer til være ud for hal 1 og bla. et motions-og fitnessrum. Der arbejdes med at skaffe de nødvendige midler. Løjtlands Idrætsanlæg har i efteråret 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt brugerne og det som efterspørges er: motions – og fittnesrum – spinding lille træningssal – sundere udbud af varer i cafeteriet samt større udbud ved stævner, moderne mødefaciliteter med opdate IT muligheder herunder opkobling på trådløs netværk i hallen. Desuden kan det oplyses at Idrætsforeningen har impliceret sig i DM i foreningsudvikling, hvor der som bekendt er iværksat forskellige initiativer, herunder en forespørgsel til samtlige beboere i Løjtområdet for at høre alles mening om, hvor vi kan blive bedre, hvad der er behov for, herunder eventuelle nye tiltag. Det bliver spændende hvad der kommer ud af dette, men det er oplevelsen at selve engagementet i DM for foreningsudvikling allerede har sat gang i forskelligt, med at der er tænkt tanker og nye ideer er kommet på bordet. Foreningens medlemstal pr. 31.12.2012 udgjorde 1098 aktivitetsmedlemmer (2012 var det 1188 aktivitetsmedlemmer). I maj 2012 var der som tidligere Store Legedag og kombineret med et løbsarrangement og dette forløb flot, og med stor tak til alle der gjorde en indsats i den forbindelse. Løjt Idrætsforening er medlem af Aabenraa Fritidsråd, hvor der er tæt samarbejde med Kommunens Kultur og Fritidsudvalg. Der er mulighed for at søge midler til mindre aktiviteter, foruden der er etableret en anlægspulje til mindre anlægsønsker hvor vi var så heldige at få kr. 50.000,00 til den nye multibane. 3


I 2012 blev Leif Møllers Mindeplade tildelt Eva og Claus Peter Nielsen idet begge har gjort en stor indsats over mange år. Et velfortjent tillykke til Eva og Claus Peter. Der henvises i øvrigt til mine indlæg i Nyt fra Løjt IF i årets løb. Økonomi: Alle Afdelinger opfordres til at takke baglandet, så vel medlemmer som frivillige for indsatsen, der har givet grundlag for et positivt resultat kr. 24.775 der giver idrætsforeningen den nødvendige bevægelsesfrihed med hensyn til ønsker og muligheder i relation til forskellige aktiviteter. Støtteforeningen: Som tidligere gøres der en stor indsats med lottospil fra september til april måned hver søndag aften. En stor tak til Støtteforeningen, dens bestyrelse og i øvrigt idrætsforeningens forskellige afdelinger, der på skift hjælper til.

Vores foreningsblad for Løjt IF udkommer 4 gange om året. Bladet bliver husstandsomdelt og er et vigtigt kommunikationsmiddel for Idrætsforeningen, foruden vi har en hjemmeside for Løjt Idrætsforening www.loejt-if.dk Tak til alle der har bidraget og gjort en indsats i årets løb. Løjt Idrætsforening er en forening hovedsagelig baseret på frivilligt arbejde og på baggrund heraf vil jeg sædvanen tro afslutte med en stor tak for en god indsats og en fortræffeligt samarbejde med Idrætsudøverne. Træner og Instruktører, hjælpere m.v. Sponsorer og annoncører. Bestyrelsen i Løjt IF og medarbejdere i Løjt Idrætsanlæg. Bestyrelsen i Løjt IF’s støtteforening. og i øvrigt alle der bakker op om vores foreningsliv.

Erik Steen Boe, fm. 4


FORENINGEN Lidt om Ungdomspuljen Ungdomspuljen Puljen får midler fra støtteforeningen. Den kan alene bruges til at støtte tiltag/ideer, der vedrører medlemmer af ungdomsafdelingerne i Løjt I.F. Alle idrætsforeningens interessegrupper op til og med ynglinge kan søge midler. Ungdomspuljeudvalget består af: Formand/sekretær (fra Løjt IF): Henning Mikkelsen Bestyrelsesmedlem (fra Løjt IF): Mogens C. Ravn Kasserer (fra støtteforeningen): Rita Hansen Bestyrelsesmedlem (fra støtteforeningen): Bjarne Boisen

5


FORENINGEN Lidt fra generalforsamlingen Torsdag d. 21 marts afholdt Løjt Idrætsforening sin årlige ordinære generalforsamling. Alle 8 afdelinger aflagde beretning om årets gang og så også lidt ud i fremtiden. Afdelingerne er præget af stor aktivitet, og med 1098 aktivitetsmedlemmer viser det også stor interesse for foreningens tilbud. Af anskaffelser kunne især nævnes den nye multibane, som er en erstatning for tennisbane 3, og blev til med støtte fra Aabenraa Kommune, Sydbank og Danfoss. Banen kan bookes af alle, og det er gratis at benytte den. Regnskabet viste et overskud på kr. 24 000, der giver idrætsforeningen den nødvendige bevægelsesfrihed med hensyn til ønsker og muligheder i relation til forskellige aktiviteter. Under punktet valg ønskede foreningens mangeårige næstformand, Torben Hansen ikke genvalg og i hans sted blev Mogens C. Ravn valgt. Kassereren Marianne Olesen blev genvalgt. Under punktet eventuelt blev Torben takket for sin store indsats for Løjt IF. Torben har siddet i hovedbestyrelsen siden 1992. Han har været næstformand i alle årene bortset fra 1993 til 1996, hvor han bestred formandsposten. Ud over hovedbestyrelsen har Torben også siddet i Løjt Lands Idrætsanlægs bestyrelse, i støtteforeningens bestyrelse og været formand for Ungdomspuljen. Torben har på bestyrelsesmøder været god til at trække essensen ud af en diskussion og lave en konklusion, som der kunne arbejdes videre med. Hans humor har ofte været et muntert indslag på møderne.

Henning M

6


Løjt IF´s mangeårige næstformand takkede af ved generalforsamlingen i marts.

I forbindelse med Kulturnatten blev multibanen indviet af formand for kultur og fritid Poul Kylling Petersen.

7


Fodboldtrænerne har fået nye dragter. SuperBrugsen og Jysk Tagpap har sponseret, så trænerne er fint klædt på, når de er i gang med deres hold.

8


Indlæg skal fremover sendes til følgende e-mailadresse:

nytfraLIF@gmail.com

Sidste frist for indlevering af indlæg til

Nyt fra Løjt Idrætsforening

er den 1. august 2013

9


FORENINGEN Papir-kontingentet udgår i Løjt I.F. Idrætsforeningen prøver på at skabe de bedste rammer for alle involverede i klubben, både medlemmer og frivillige medhjælpere, og derfor har hovedbestyrelsen for Løjt IF valgt, at benytte et nyt internetbaseret klubadministrations system til kontingent styring. Håndboldafdelingen har været ”prøve-klud” for idrætsforeningens nye betalingssystem ”Klubmodul”. Det er et meget nemt system at bruge, og man skal betale med dankort på hjemmesiden. For dig som medlem betyder det, at du skal tilmeldes på holdet før du kan deltage i træningen. Det vil ikke være muligt at deltage i træningen, hvis kontingentet ikke er blevet registeret i klub modul samme dag. Der skal betales med dankort, og vi vil ikke længere anvende indbetalingskort. Der skal oprettes en ny profil for hvert medlem i husstanden. Se nærmere på http://www.loejt-if.dk

10


11


HÅNDBOLD

Året 2012 der gik i håndbolddelingen…... Håndbold sæsonen 2011/2012 fik vi sluttet rigtig godt af i foråret¸ med masser af spændende kampe og gode placeringer… På ungdomssiden havde vi et rigtig god afslutnings weekend, hvor børnene hyggede sig og spillede en masse kampe.. I efteråret 2012 har vi til den nye sæson 2012/2013 fået lavet et hold fællesskab med Genner omkring vores U14 piger, som er til gavn for begge klubber. Som noget helt nyt har vi i år fået startet U4 Håndbold op – Trille & Trolle i Underskoven stor succes med ca. 20 børn med forældre. Ellers ser vi en stor fremgang i vores ungdoms afdeling – som vi forventer os meget af i de kommende år. Håndbold Fitness var et nyt tiltag vi startede op med i september, som er målrettet mod alle, også ikke håndboldspillere. Dette har været en positiv nyhed, desværre kom der ikke så mange som vi måske havde troet, men nok også manglende information og reklame for dette er en del af skylden. Desværre pga. hal time mangel, så vi os nødsaget til at tage det af programmet efter jul. Men det er vores klare overbevisning at det skal på programmet til næste sæson med bredere information og evt. en anden dag vil vi kæmpe for.. En del af vores ungdomshold har også deltaget i forskellige julestævner. August måned stod på noget vi var meget stolte over, vi fik besøg af DHF Håndbold karavane i samarbejde med Løjt skole, fik vi lavet 2 super fredage med glade og aktive børn fra 1-6 klasse , en stor tak til Løjt Skole, for det fine samarbejde. Vi håber vi igen for besøg af den i næste skoleår. 12

Det har også vist sig at smitte af på vores tilgang i U8-U12


I årets løb har håndbold afdelingen været aktive omkring: Sydbanks aktionær møde Løjterlig dagen i maj – med vandmaskineen = stor succes Præmie spil, flot resultat økonomisk Cykelløbet i samarbejde med brugsen – flot resultat Julekalender-salg , som i år trak tænder, men håndbold afdelingen klarede det. Som I kan høre kræver det en masse arbejde for at tjene nogen penge for at drive denne afdeling, som jo bygger på en masse frivilligt arbejde (Fik vi bare gratis hal leje var det hele meget nærmere ) men der skal mange penge til, og så ”rutter” vi i hvert fald heller ikke med dem. Der skal herved lyde en stor tak til alle de frivillige der yder en ekstra indsats hver gang vi spørger om hjælp, det er jeres fortjeneste at vi kan lave de her arrangementer. Men vi har nogen nye projekter både økonomisk og sportsligt i støbeskeen som vi vil kigge på i dette år.

Til sidst skal der lyde en tak til alle vores hjælpetræner og chef træner, for den store indsats i yder og giver alle vores aktive håndboldspillere. Til mine kollegaer i bestyrelsen skal der og så lyde en stor tak for et godt samarbejde i det forgangne år, der bliver virkeligt løftet i flok, dejligt at se med den flid der bliver lagt i det arbejde I udfører. Formand for håndboldbestyrelsen / Jesper Poulsen 13


HÅNDBOLD Håndbold - U12 piger til OK Cup i Gråsten En blandet sæson rent resultatmæssigt var slut, og sammen med 4 andre ungdomshold tog begge U12 hold til et afslutningsstævne i Gråsten sidst i marts. Pigerne, som det meste af sæsonen, havde været delt i et 5. og et 6. klasses hold, blev nu blandet til 2 helt nye hold, et b- og et c-hold. Vinterens fælles træning betød, at pigerne kendte hinanden, og aldersforskellen havde ingen betydning, når der skulle fightes, pjattes, snorkes og jubles! Vores b-hold tabte, trods god fight, alle 3 kampe om lørdagen, hvorimod choldet fik 2 sejre og kun 1 nederlag. Der var temmelig lang ventetid mellem kampene, men heldigvis havde vores forældre sendt dejlig mad med til os. Den ene pause var så lang, at vi kunne nå tilbage til skolen, hvor vi skulle overnatte, pakke ud og få luft i madrasserne. Nogle af pigerne nåede også at hvile sig, få massage og selvfølgelig undersøgt, hvor der var nogle søde drenge. Da dagens kampe var spillet, skulle der selvfølgelig tankes op efter de mange kampe. Derefter var tiden kommet til omklædning og håropsætning. Aftenens højdepunkt, diskotek, foregik i Ahlmannsparken lige over for skolen. Forventninger til aftenen var blandet, nogle var spændte og glædede sig vildt, mens andre var lidt trætte. Men af sted gik det, og alle fik købt lidt slik, enkelte fik danset, selv Jette og Eva var ude at svinge de ”gamle” ben, mens pigerne grinende så til. Der gik dog ikke længe, før de første tog tilbage til skolen, hvor der var fred og ro til at hygge sig. Andre blev hængende og fik kigget efter og snakket med nogle drenge. 14


Søndag skulle b-hold tidligt af sted, så c-holdet blev tilbage og sørgede for den sidste oprydning. Kampene, der skulle spilles i dag, var ”vind eller forsvind” kampe, så vi skulle være klar fra første fløjt. C-holdet, der havde klaret sig bedst om lørdag, var ikke helt på dupperne søndag, så det blev kun til én kamp. Derimod var b-holdet vågnet op, og der blev virkelig gået til makronerne. Vi vandt den ene kamp efter den anden, og efter 3 kampe var vi klar til at spille b-finale. Modstanderne fra Skødstrup Sportsforening havde vi mødt om lørdagen, og da havde vi tabt med 1 mål! Kunne vi hale en sejr i land i dag efter 3 hårde kampe? Holdene fulgtes ad hele tiden, og der blev virkelig kæmpet af alle. Tilskuerne, pigernes forældre og de øvrige Løjt spillere bakkede godt op, og der var ikke mange, der kunne sidde stille. Med få sekunder tilbage af kampen stod der 8-9. Vi var 1 mål bagud og gik nu i angreb. Vi skulle score for at komme ud i forlænget spilletid, men hvem turde sende bolden af sted? Det blev Freya, der fik chancen og udnyttede den! Vild jubel og omfavnelser, og så fløjten fra dommeren, der betød en meget kort pause inden den forlængede spilletid. Væske, opmuntring og lidt taktik og så på banen igen. Der skulle spilles om ”Golden goal”, det hold, der scorede det første mål, blev kampens vinder. 15


Skødstrup Sportsforening startede med et langt angreb, men Nicoline reddede et skud fra en af bagspillerne. Vi var i angreb og kunne afgøre det, men nervøsiteten og trætheden kunne mærkes, og vi brændte også vores forsøg. Ribe havde igen bolden, og denne gang udnyttede de deres chance. Scoring og sejr! Kampen var slut, og pigerne var lidt skuffede, men samtidig glade og stolte over at være nået så langt trods lutter nederlag om lørdagen. De havde virkelig gjort det godt, alle havde kæmpet det bedste, de havde lært; en fantastisk holdindsats! Præmieoverrækkelsen, hvor en sølvmedalje og et håndklæde blev overrakt, blev gennemført under høje klapsalver fra vores fantastiske publikum. Tak for al opbakning fra jer! Et godt og vellykket stævne var slut, sæsonen var slut, og vi tog alle glade og trætte hjem til Løjt med gode minder og spillemæssige erfaringer i tasken. Tak til alle I dejlige U12 piger for nogle gode træningstimer og kampe sammen. Stor tak til alle forældre for opbakning mht. kørsel, trøjevask og frugt. Det betyder meget for pigerne og os, at I støtter os! Uden jer kan det ikke lade sig gøre! Vi håber at se jer alle igen til august, hvor en ny sæson venter. Rigtig god sommer. U12 trænerne

16


17


HÅNDBOLD Så er sæsonen for U8 gået på hel, men hvilken sæson. Vi startede tilbage i august med en række kendte spilleransigter godt suppleret af flere nye spillere. Set over hele sæsonen havde vi samlet 17 spillere – 15 drenge og to piger! Til Mia og Therese vil vi gerne sige super gået tøser, i lod jer ikke kue af drengeflokken. I løbet af sæsonen har vi løbende deltaget i stævner i JHF-regi, med spil på stor bane. At spille på stor bane kan godt virke overvældende de første par gange, men alle og en har klaret opgaven flot. Resultatmæssigt er det blevet til flere sejre end nederlag. Vigtigst af alt er at vi har kunnet se en udvikling af den enkelte spiller hen over sæsonen. Til træning har vi haft hjælp af Mathias og Morten, som er gået til opgaven med et frisk pust. De er kommet med mange gode øvelser, og har taget det ansvar vi har givet dem. Til Jer vil vi bare sige at I begge er meget vellidt blandt ungerne – stor tak for hjælpen. Nogle kampe i sæsonen vil blive husket bedre end andre. Ikke mindst de sidste kampe for denne sæson i forbindelse med overnatningsstævne i hjordkær. Et overnatningsstævne hvor vi desværre have et par afbud på grund af sygdom, men hvor dem der var med virkelig hyggede sig med hinanden og med spillere fra de andre hold. Efter sommerferie skal nogle af Jer op at spille U10, hvor I skal til at spille rigtig turnering. Det glæder vi os til at være en del af. Jer der skal forsætte på U8-holdet, glæder vi os til at følge fra sidelinjen. En stor tak til alle spillere for en dejlig sæson – bolden på hovedet eller ej, håber I er friske på mere håndbold efter sommerferien.

Betina og Lene

18


● Ny– om– og tilbygning ● Rep. arbejde ● Carporte ● Udskiftning af termoruder

LØJT TØMRER– OG SNEDKERFORRETNNG Nørregade 45 – Løjt Kirkeby v/ Preben Schallert Telefon dag (bil) 21 40 80 67 Telefon aften 74 61 83 89 www.L-T-Snedker.dk

19


20


HÅNDBOLD

For et stykke tid siden havde håndboldholdet for de 2-5 årige besøg af Trille og Trolle. Det var sjovt og lege med trolde, selvom de var lidt store☺ ☺

Nu er sæsonen ved at være slut. Vi vil sige tak til alle 19 børn og forældre, for nogle rigtig sjove timer. Håber vi ser nogen af jer, plus en masse nye børn, næste sæson..

21


HÅNDBOLD Overnatningsstævne i Løgumkloster med U6 Fredag den 22. marts var vi 10 børn afsted til overnatningsstævne. Vi skulle hver have en forældre med. Vi kom til Løgumkloster hallen kl. 17.30, hvor vi skulle bo i et rigtig fint mødelokale. Da vi havde fået luftmadrasser mv. gjort klar, skulle vi spise aftensmad sammen med de andre hold. Menuen bestod af en lækker lasange med gulerodssalat. Herefter skulle vi ud og være aktive i de 3 haller. I den første hal spillede vi hocky, fodbold og lavede klemmestafet. Her havde vi rig mulighed for at dyste imod vores forældre... Og det lykkes os vist også at vinde over dem et par gange☺. I den næste hal var der to meget aktive kvinder, som holdte os igang med noget dans/gymnastik. I starten var vi alle med - det var rigtig sjovt.. Det var især sjovt at se vores fædre hoppe rundt…...Der var dog, efter kort tid, et par fædre, som skulle på toilettet, og de kom først tilbage, da vi var færdige☺. I den sidste hal skulle vi lave sjove lege. Bla. tik og sneboldkamp med papirskugler. Så blev klokken ca. 21. Så var det igen tid til at få lidt til ganen. Hvert hold havde en kage med, som blev stillet på et fælles kage bord. Så der var masser af kage til alle. Herefter legede vi over det hele, indtil vi skulle i seng kl. 22. Vi var bare slet ikke trætte.. Så vi hyggede os, imens vores forældre sad på gangen og drak kaffe. Men tror det blev lidt, sent før vi sov☺. Næste dag vågnede den første kl. 6.15, så gik der ikke lang tid, før vi alle var oppe og vores forældre blev vækket. Vi fik pakket sammen og spist morgenmad. Resten af formiddagen skulle vi spille håndboldkampe. Det var rigtig sjovt og vi klarede det super, selvom vi var lidt trætte. Da kl. blev 10.30, spillede vi den sidste kamp. Herefter gik turen til MC Donalds i Rødekro, hvor vi sluttede af med en stor burger. Både børn og forældre havde en rigtig sjov tur, som helt sikkert skal gentages næste år. 22


U6 til overnatningsstĂŚvne

23


HÅNDBOLD Håndboldafdelingen har kåret en række spillere…… I forbindelse med afslutningen blev årets spiller for hvert hold kåret: Øverst tv: Freya Lund (U12 P) Sidsel Nielsen (U14 P) Viktor Schlicker (U14/U16 D) Tobias Lund (U14/U16 D) Maria Rhinstrøm-Schmidt (årets ungdomsspiller) Nederst tv: Mathilde Christensen ( U12 P) Nikolaj Poulsen (Årets fighter U10 D) Benjamin Jensen (U10 D) Anders Johansen (U10 D)

24


Tak til v ores hjæ lpet 201 rænere 2/2 for 013 sæs onen

Øverst tv: Maria Rhinstrøm-Schmidt (U6) Marie Lund (U6) Morten Bjerregaard (U8) Mathias Nielsen (U8)

Nederst tv: Jonas Madsen (U10 D) Mike Haman (U10 D), Camilla Hansen (U12 P) Jasmin Stevens (U12)

25


HÅNDBOLD Super sæson for U-14 håndboldpiger U-14 pigerne har haft en super god sæson. Sæsonen startede med en sammenlægning af pigerne fra Genner og Løjt. Holdet blev til GLIF og fik nye flotte lilla spilletrøjer. Pigerne har kæmpet og spillet en masse kampe. De har spillet i 3 forskellige puljer gennem sæsonen, og der har ikke været friweekender fra 1. september til 1. april. Målsætningen var, at få pigerne op i A puljen. De kæmpede hårdt og vandt deres pulje før jul og rykkede direkte op i A-puljen. Pigerne var tilmeldt julestævnet i Lundtoft – trods pigerne var gået på en velfortjent juleferie var de igen klar da det gjaldt, de kæmpede sig til en første plads og kunne tage hjem med flotte personlige præmier. Som afslutning på sæsonen var pigerne sammen med andre hold fra Løjt, tilmeldt påskestævnet i Gråsten. Endnu engang levede pigerne op til målsætningen, de vandt endnu engang puljen for u-14 piger, så afslutningen kunne ikke være bedre, endnu engang flotte personlige gaver. Som trænere for u-14 pigerne, kan vi kun være stolte over hvad pigerne har præsteret i sæsonen 2012/2013. De har vundet, de stævner de har deltaget i og der har været et fantastisk godt sammenhold på holdet som er årsag til de flotte resultater. Træner teamet Jørg og Helle

26


Årets håndboldspiller i børne- og ungdomsrækken i Løjt Idrætsforening Blev Maria Rhinstrøm-Schmidt Maria Rhinstrøm-Schmidt ses her sammen med Håndboldformand Jesper Poulsen

Håndboldafslutning i Løjt Hallen fredag den 19. april 2013

Håndboldafdelingen afholdt i weekenden fælles afslutning med overnatning for vores U10 til U16 spillere. Tak for en god sæson 2012/2013 27


Super præstation af vores håndbold U10 piger U10 håndbold pigerne fra Løjt IF har i den forgangne sæson slået fast med syvtommer søm, at de har et kæmpe potentiale. Pigerne gik igennem sæsonen med kun et nederlag, og det var i deres sidste kamp, hvor de var sikre på at blive nummer 1 i det sønderjyske. Som sønderjyske mestre var pigerne kvalificeret til at repræsentere Sønderjylland ved landsmesterskaberne i Herning. Det var med lidt nervøsitet, vi tog til Herning. Pigerne skulle spille imod de bedste hold fra de forskellige landsdele og for ca. halvdelen af holdet, var det deres første sæson som håndboldspiller!!! Men med godt kammeratskab, fantastisk sammenhold, vindermentalitet og håndboldmæssige kvaliteter, lykkedes det pigerne at hive tre sejre hjem og dermed en flot fjerdeplads. Med en smule held, var det blevet til bronze…… Poul Søndersø

K. F. VENTILATION v. Kurt Fallesen, Haderslevvej 411, 6200 Aabenraa Tlf. 74 61 83 10 Bil 40 17 83 10 Fax 74 61 87 10 28


STAVGANG Stavgængerne i Løjt IF kommer vidt omkring på Løjt Land. Ad mindre veje, ad større og en tur med stranden blandt andet Hele vinteren har de samlet været afsted én gang om ugen og gået en tur på ca. 1 1/2 time og gerne mere end 10 km. Først i april er tidspunktet ændret til onsdag aften med afgang fra Løjt Hallerne kl. 18.30, med mindre andet er aftalt, da startstedet kan variere. Du kan stadig nå at komme med - også uden stave. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Karen Marg. Krag, som står for stavgang i Løjt If, på tlf. 7461 7576. Velmødt til motion og frisk luft samt godt socialt samvær.

29


GYMNASTIK Gymnastikafdelingens Vandrepokal 2013 Gymnastikafdelingens Vandrepokal gik i år til Pernille Sloth Møller. Pernille er en engageret gymnast og instruktør. Hun er selv en aktiv gymnast, både i Løjt og udenbys, og hjælpe-instruktør på to hold. Pernille har været med på instruktør teamet siden 2009, og lige fra starten har hun lagt meget arbejde i Løjt IF's gymnastik afdeling. Hendes med-instruktører beskriver hende som meget hjælpsom, over for alle. Hun er positiv og til at stole på. Hun sørger med sin ansvarlighed for, at hun har styr på det der er aftalt. Hun giver gerne en ekstra hånd med, blandt andet til gymnastikopvisningen. Det viser et overskud, som vi i afdelingen er så heldige at nyde godt af. Trods eksamener og rejser, i det kommende år, fortsætter Pernille dog i foreningen med hold.

30


GYMNASTIK Lørdag den 16. marts afholdt gymnastikafdelingen sin årlige gymnastikopvisning, som afslutning på vintersæsonen. Trods sne udenfor, var der en god stemning og opbakning i hallen både blandt gymnasterne og de cirka 500 tilskuer. Publikum kunne nyde en masse god gymnastik - da afdelingen både har rigtig dygtige instruktører der forstår at lære fra sig, men også dygtige gymnaster der gerne vil lære og nyder at bevæge sig. Dertil kommer den ugentlige motion for både arm- og benmuskler, men også lattermuskler - som bestemt ikke betyder så lidt. Vi havde to gæstehold på gulvet i år. Aabenraa Egnens Minimix - som "vores egen" Sofia er med-instruktør på, samt et hold spring drenge og piger fra Haderslev GF. På begge hold var der lokale gymnaster fra Løjt med.

31


32


33


34


GYMNASTIK Sæsonen er netop sluttet - og vi er straks i gang med at forberede næste sæson, som starter primo september. Her kan vi byde på nye tiltag og byder også velkommen til nye ansigter på instruktørsiden. I støbeskeen er også en udflugt for aktive gymnaster. ----Hold øje med afdelingens opslagstavle i gangen ved de "gamle" omklædningsrum. Her kan du finde nyt om arrangementer, gymnastiklejre/skoler og meget andet, både lokalt og i det øvrige sønderjyske område. ------Vil du være med i afdelingen i udvalget eller som instruktør er du altid velkommen til at kontakte os. ------Gymnastikudvalget Annie Petterson, Tlf. 7461 8318 ,Mail: annie.petterson@privat.dk Gitte Christiansen, Tlf. 7462 1099, Mail: GCH@danfoss.com Dorte Gundlach Holm, Tlf. 9816 8855, Mail: dort_holm@hotmail.com Margit Krag Adolfsen, Tlf. 7461 8881,Mail: margit.krag@gmail.com Lone Regel, Tlf. 3066 5021, Mail: lone.regel@gmail.com Ved Gymnastikafdelingens generalforsamling ønskede Henriette Hamann at stoppe i udvalget. Vi siger mange tak for din indsats Henriette, endnu engang. I stedet er Lone Regel indtrådt i udvalget. Velkommen til Lone.

Rigtig god og aktiv sommer til alle. vi ses til aktiviteter i gymnastikafdelingen, når sæsonen starter primo september. 35


Vær gymnastik- og Idræts-aktiv i ferien Hvad skal du lave i sommerferien? Hvad med at lave en masse gymnastik og andre aktiviteter, måske sammen med dine bedsteforældre, venner eller hele familien! DGI Sønderjylland tilbyder i løbet af sommerferien: * Gymnastikskoler for børn i alderen 6-10 år. * Børnebørn-Bedsteforældre lejr (børn i alderen 4-8 år) * Familie lejr. * Idrætsferielejr for de 9-14 årige. * Girls Gym Camp for 10-14 årige. * Spring camp for 10-14 årige. Du kan læse mere om aktiviteterne, tidspunkter, tilmelding og priser og meget mere på www.dgi.dk/soenderjylland/ferie.

36


PRÆMIESPIL

Vindere i februar måned

-

5 præmier à kr. 200,00 vundet af: Nr. 13. Nr. 408 Nr. 746 Nr. 312 Nr. 428

Vroni Andersen Dorthe Andersen Fam. Noer Fam. Christensen Anne Marie Thorulf

Møgelmose 1, Bodum Lykkevej 33 Barsøvænget 7 Kromai 66 Barsmark Bygade 97

8 præmier à kr. 100,00 vundet af: Nr. 388 Nr. 534 Nr. 366 Nr. 607 Nr. 628 Nr. 82 Nr. 322 Nr. 346

Susanne Dahl Else Petersen Viggo Christensen Inge Reimers Pia Stensbjerg Jesper Østergaard Ruth Niemann Jan Granborg

PRÆMIESPIL

-

Lykkevej 42 Dyrhave 74 Vestervang 12 Elmevej 15 , Kliplev Storegade 30 Nørbyvej 53 Kromai 54B Søndervang 10

Vindere i marts måned

5 præmier à kr. 200,00 vundet af: Nr. 307 Fam. Andersen Nr. 115 Fam. Bjerregaard Nr. 665 Birgitte Broberg Nr. 243 Connie Petersen Nr. 771 Poul Søndersø

Kromai 11 Kromai 37 Nørretoft 25 Løjt Kloster 12 Brunbjergparken 89

8 præmier à kr. 100,00 vundet af: Nr. 547 Nr. 494 Nr. 774 Nr. 121 Nr. 674 Nr. 180 Nr. 702 Nr. 110

Anja Sørensen Annemette Sonnichsen Svend Olesen Klaus Hansen Marie Helene Bogaa Anni Hansen Hulda Marqurdt Fam. Lauritzen

Skolegade 29 Kongensgade 102 Nørbyvej 13A Gildegade 4 Nørretoft 34 Øster Hessel 3 Nørrevang 6 Bjerggade 4 37


PRÆMIESPIL

-

Vindere i april måned

5 præmier à kr. 200,00 vundet af: Nr. 510 Nr. 392 Nr. 370 Nr. 314 Nr. 597

Vilhelm Pia Rasmussen Anne Mette Jensen Fam. Fischer Mette Larsen

Stollig Bygade 2 Lykkevej 22 Vestervang 3 Kromai 76 Kromai 105

8 præmier à kr. 100,00 vundet af: Nr. 157 Nr. 402 Nr. 38 Nr. 566 Nr. 626 Nr. 462 Nr. 457 Nr. 114

Jette Rasmussen Elise Quist Elisabeth Kjær Peter Ley Uwe Jensen Karl Ries Eike Bruhn Fam. Schulz

Mosevej 10 Lykkevej 21 Havrepold 12, Bodum Smedetoft 2 Storegade 86 Barsmark Bygade 29 Loddenhøjvej 180 Kromai 33

Hold dig orienteret på vores hjemmeside

www.loejt-if.dk 38


39


Bestyrelsen Formand Erik Steen Boe Stolligvej 14 Tlf. 74 62 90 51 heboe@mail.tele.dk

Gymnastik Annie Petterson Vesterballevej 5b 74 61 83 18 Annie.petterson@tryg.dk

Fodbold Leif Christensen Kromai 93 Tlf. 61 67 86 40 gllc@stofanet.dk

Badminton Rita M. Hansen Kromai 20 Tlf. 74 61 80 71 rmfh@stofanet.dk

Næstformand Mogens C. Ravn Løjt Skolegade 31 Tlf. 74 61 88 68 mcr@ramboll.dk

Håndbold Jesper Poulsen Kromai 23 Tlf. 51 83 89 29 jp@profilkoncept.dk

Petanque Inge Lis Larsen Løjt Skolevej 3 Tlf.74 61 73 71 Inge_lis_larsen@post.tele.dk

Tennis Keld Jessen-Hansen Løjt Gildegade 5 Tlf. 74 61 88 88 keldjessenhansen@gmail.com

Kasserer Marianne Olesen Nørbyvej 13a Tlf. 74 61 79 30 mar.loejtif@gmail.com

Volleyball Tina Skov Jepsen Gadedam 10, Bodum Tlf. 28 80 22 46 tsj@live.dk

Sekretær Henning Mikkelsen Brunbjergvej 7 Tlf. 74 61 78 27 imhm@stofanet.dk

Støtteforeningen Bjarne Boisen Vesterhessel 6 Tlf. 74 61 78 96 Bjarne.boisen@skifterlastbil.dk

Løb Ole Boyum Johansen Barsmark Bygade 69 Tlf 74 61 71 81 skadesgaard@mail.tele.dk

Besøg idrætsforeningens hjemmeside på

www.loejt-if.dk Har du stof til hjemmesiden, sendes det til Kim Knudsen: nesdunk@post7.tele.dk

Nyt fra Løjt Idrætsforening Omdeles på Løjtland.

Redaktionen Henning Mikkelsen Brunbjergvej 7 Tlf. 74 61 78 27 imhm@stofanet.dk

Indlæg sendes til: Rikke Schmidt Løjt Nørrevang 24 Tlf. 42 22 51 37

nytfraLIF@gmail.com

Foto og annoncer Henning Mikkelsen Brunbjergvej 7 Tlf. 74 61 78 27 imhm@stofanet.dk

Sponsorudvalget Mogens C. Ravn Løjt Skolegade 31 Tlf. 74 61 88 68 mcr@ramboll.dk

Halinspektøren på Løjt Lands Idrætsanlæg Tlf. 74 64 21 00 Fax. 74 61 81 14

Erik Steen Boe Stolligvej 14 Tlf. 74 62 90 51 heboe@mail.tele.dk

Løjt Lands Idrætsanlæg

40

Løjt Lands Idrætsanlæg Skolegade 17, Løjt Kirkeby 6200 Aabenraa

Telefon:

74 64 21 00

loejtidraetsanlaeg@c.dk

Enhver sponsoraktivitet skal forelægges sponsorudvalget inden iværksættelse.

Nyt fra lif 2 2013  
Nyt fra lif 2 2013  
Advertisement