Page 1

En række præster og teologer uddyber i denne bog argumenterne for, hvorfor Jesu opstandelse skal forstås præcis så ligefremt, som folk i almindelighed opfatter den – og som de nytestamentlige tekster lægger op til. Jesu opstandelse er nemlig den begivenhed, hvormed hele kristendommen står og falder. Som Paulus siger: »Er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom.« (1 Kor 15,14).

OPSTAND OM OPSTANDELSEN

Hvad mener kirken egentlig, når den siger, at Jesus stod op fra de døde? Skete der i det hele taget en opstandelse? Og var det i så fald en fysisk eller blot en åndelig opstandelse? Det er der langtfra enighed om, og spørgsmålene har været debatteret gennem hele kirkens historie.

Op

stand om opstandelsen 10 bidrag til debatten

redigeret af:

JØRGEN SEJERGAARD HENRIK HØJLUND


Opstand

om opstandelsen


Forord

Er Kristus ikke opstået, er jeres tro tom 2015 blev året, hvor den store kirkelige debat drejede sig om Jesu opstandelse. Mere centralt bliver det ikke. Med det spørgsmål står og falder hele kristendommen. »Er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom, og så er jeres tro også tom«, skriver en af Det Nye Testamentes flittigste forfattere, Paulus (1 Kor 15,14). Så enkelt og ligetil kan betydningen af Jesu opstandelse formuleres. Uden opstandelse fra døden træder Jesus i bedste fald ind i rækken af andre store vismænd. I værste fald må han dømmes ude som en religiøs fantast, som tillagde sig selv en betydning, han slet ikke kunne leve op til. Mest sandsynligt ville han være glemt og borte som en meget svag parentes i det jødiske folks historie, endnu en af de mange dumpede Messias-kandidater. Debatten var affødt af nogle præsters opstandelsesskeptiske udsagn i Jyllandsposten. Selvom de allerfleste tog afstand fra præsternes udsagn i avisen, var der efterfølgende mange teologer og præster som forsøgte sig med delvise forsvar af præsternes udsagn. Det blev med tiden meget uklart, hvad der egentlig skulle forstås med Jesu opstandelse. Forvirringen blandt almindelige folkekirkemedlemmer var til at tage at føle på. Hvad mener kirken


egentlig, når den siger, at Jesus stod op fra de døde? Den umiddelbare, folkelige opfattelse, at Jesus først var død og derefter på en eller anden mirakuløs måde aldeles levende igen, så levende at enhver principielt kunne have mødt ham og taget ham i hånden og delt et måltid med ham – den opfattelse blev stærkt anfægtet. Modsat blev den selvfølgelig også bekræftet af mange andre teologer og præster. Vi har inviteret nogle af disse teologer og præster til at bidrage til en bog, hvori der er lidt mere plads til at uddybe argumenterne for, hvorfor Jesu opstandelse skal forstås præcis så ligefremt, som folk i almindelighed opfatter den, og som de nytestamentlige tekster lægger op til – og hvorfor dette er et sine qua non for hele kristendommen. Jørgen Sejergaard Henrik Højlund

6


Henrik Højlund

Opstandelse til tiden JESU OPSTANDELSE I DEN AKTUELLE DEBAT En sen aften et par uger før jul 2014 lød et gevaldigt brag uden for vores hus. Nytårsløjerne var tidligt i gang. Næste morgen fandt vi postkassen liggende i indkørslen i adspredt uorden. Nye strammere regler for brug af nytårskrudt gør ikke meget indtryk så langt vestpå i Danmark. Et par dage efter sprang en anden bombe. Nogle præster i folkekirken tilstod i Jyllandsposten, at de havde svært ved at tro jævnt og ligefremt på nogle af den kristne tros grundbegivenheder. Jesu opstandelse for eksempel. Den bombe var i manges øjne mindst lige så utidig som den i vores postkasse. Og med usammenligneligt større virkning. Vi kunne nok overleve julen med forsinkede nyheder i juleposten fra nær og fjern. Men med præsternes nytårsbombe var den årlige julepost fra Gud selv aflyst. »Og det skete i de dage« var på en studs blevet til eventyrets »Der var engang«. Historier i stedet for historie. Poesi i stedet for virkelighed. Mange vil også mene, at præsternes utidige nytårsbombe var imod reglementet. En meget stor del af de mange kritiske kommentarer til præsterne gik på dette: Man kan da ikke være ansat i et firma og samtidig hævde, at firmaets produkter er værdiløse. Eller mere præcist: Hævde, at pro-


duktet slet ikke indeholder det, firmaet har reklameret med siden firmaets grundlæggelse. Den pointe var der bred folkelig forståelse for. Den gennemsnitlige folkekirke-dansker har, uanset mængden af eget trosengagement, ringe eller snarere ingen forståelse for, at præster sår tvivl om det, der altid har tilhørt kirkens fundamentale tro. Selv ateisten Martin Krasnik viste tydelig forståelse for den pointe, da han gik en af præsterne, Per Ramsdal, skarpt på klingen i DR2’s Deadline. Martin Krasnik spillede rollen som den nysgerrigt uforstående, men han havde tydeligvis glimrende forstået, hvad der var på færde: Nogle præster trak på besynderligste vis tæppet væk under den tro, de er sat til at være præster for. Det er svært at være uenig i den kritik. På en måde handler det bare om almindelig menneskelig anstændighed. Men der var en tone i denne kritik, som på en mærkelig måde syntes at give præsterne en form for indirekte medhold. Tonen lød sådan her: Når nu præsterne er betalt for at forkynde opstandelse og evigt liv, må man også kunne forvente, at de gør det – uanset at det er imod alle odds. Altså: Præsterne har bare at passe deres arbejde og forkynde, hvad de er betalt for at forkynde – men vi forstår godt, at de synes, det er svært. Det må ikke være let at forkynde den slags. I disse tider. Hvor alt synes at tale imod. Moderne naturvidenskab og rationalitet giver troen trange kår. Det er bestemt op ad bakke for præster nu om stunder… På en bagvendt måde var der altså i kritikken af Ramsdal og ligesindede en forståelse for deres anliggende. De trossvage præster havde dybest set en pointe. Den moderne tilværelsesforståelse giver ikke lette arbejdsvilkår for en præst, der skal forkynde noget så umoderne som opstandelse og evigt liv. Det er ikke meget lettere – og

8


måske endda ikke meget anderledes – end hvis forældre skulle forsøge at fastholde barnet ud over skelsår og alder i troen på julemanden. Man anede denne tone i en leder i Jyllandsposten: »Det er kirkens og teologiens helt overordnede udfordring at skulle fastholde troen på evangeliet og samtidig tale ind i en virkelighed, hvor kristendommen er afmytologiseret og fortrængt af troen på naturvidenskabens dogmer«. Det lød, som om forkyndelsen af evangeliet mestendels må finde sted mod bedre vidende og på trods af afmytologiseringens og naturvidenskabens faktualiteter.

Åben eller lukket virkelighed Lederskribenten var dog så klog, at denne skrev: »troen på naturvidenskabens dogmer«. Naturvidenskabens dogmer forudsætter dybest set også tro. Vel at mærke når disse dogmer bredes ud og bliver til dogmer om hele tilværelsen. Én atomfysiker tror på Gud, en anden gør ikke. Det gør ingen forskel i deres daglige forskningsarbejde. De vil kunne nå til de samme konklusioner inden for deres afgrænsede forskningsfelt, og er de fagligt uenige, handler det ikke om tro eller ikke tro på Gud. Men skulle de forsøge at formulere et helt fundamentalt syn på livet, ville uenigheden være til at få øje på. Men det er vel at mærke ikke en uenighed, der handler om et valg mellem tro og fornuft. Når det kommer til de fundamentale antagelser om livet, vil begge være styret af både tro og fornuft. Og af en masse andre faktorer, hvoraf mange kan være helt ubevidste, såsom påvirkning fra gener, forældre, skolelærere og så videre. Mange er desværre hildet i den misforståelse, at man kan vælge at bygge sin opfattelse af virkeligheden på enten tro eller fornuft. Og vælger man det sidste, vælger man den naturvidenskabelige tilgang, mens man med

9


valget af det første vælger religionens tilgang. Intet kunne være mere forkert. Og man gør tillige naturvidenskaben en bjørnetjeneste ved at tiltro den evnen til at svare på alle tilværelsens afgørende spørgsmål. Tag nu spørgsmålet om Jesu opstandelse. Som en given ting går man ud fra, at alle selvsagt er enige om, at kristendommen rent umiddelbart har et solidt forklaringsproblem her – målt med fornuftens og naturvidenskabens alen. Og som nævnt, lige netop det forhold fylder folk med en form for medlidenhed med præsterne, fordi de altså har fået denne overmåde vanskelige opgave: at forkynde mod bedre vidende. Men er det nu mod bedre vidende? Det kommer ganske enkelt an på vores grundlæggende antagelse om livet. Tror vi på, at vi lever i en lukket eller i en åben virkelighed? De, der tror på den lukkede virkelighed, tror, at alt til syvende og sidst er natur. De kan sagtens finde på at tale om ånd og spiritualitet og mystik. Som nu Per Ramsdal, der talte om Gud som »energi« og »kraft«. Man skal bare være klar over, at han med disse udtryk hele tiden bevæger sig inden for den virkelighed, hvis grænser er sat af den givne natur og materie. Som netop ikke er »givet«. For der har ikke været nogen til at give den eller skabe den. Virkeligheden er lukket. Virkeligheden og verden findes helt og holdent i kraft af sig selv. »Gud« er et af universets (endnu) uigennemskuelige fænomener, omtrent som mørk energi eller en indtil videre ukendt tiende dimension. De, der tror på en åben virkelighed, tror – lige som de gamle filosoffer – at »intet kommer af intet«. Verden og virkeligheden er ikke blevet til af ingenting. Der har aldrig været ingenting. Noget eller snarere Nogen var der først – som forudsætningen for, at noget overhovedet findes. I en sådan åben virkelighed er der principielt altid åbent for, at der kan ske et indbrud udefra. Et brud med den kend-

10


te lovmæssighed. For lovmæssigheden er ikke den yderste realitet. Der findes en realitet forud for den lovmæssigt bundne realitet, vi kan måle og veje med vore instrumenter. En så at sige ubunden realitet. Og denne ubundne realitet, som de fleste identificerer som Gud, gør virkeligheden åben. Virkeligheden er aldrig i yderste forstand bundet af sin egen lovmæssighed. Naturlovene, både de kendte og de endnu ukendte, kan principielt brydes. Om man er tilhænger af den ene eller den anden opfattelse, er et spørgsmål om tro. Intet i naturvidenskaben taler mere for den ene opfattelse frem for den anden. En stor del af verdens naturvidenskabelige forskere tilslutter sig et åbent virkelighedssyn. Modsætningen er altså ikke naturvidenskab contra religion, fornuft contra tro. Selvfølgelig gør det åbne virkelighedssyn ikke Jesu opstandelse til piece of cake. Vi taler jo om det enestående, det komplet unormale, og det derfor ubeviselige. Man beviser ikke det uigentagelige. Så troen er stadig i spil. Men Per Ramsdals udtalelser i Jyllandsposten om, at han ikke kunne »tro på, at Jesus fysisk stod op af graven. Det bliver for overnaturligt for mig«, var en klokkeklar tilslutning til troen på en lukket virkelighedsopfattelse. Og dermed en klokkeklar undsigelse af en normal-kristelig forståelse af trosbekendelsen verden over, nemlig at det overnaturlige naturligvis kan finde sted, al den stund der findes noget over naturen. Virkeligheden er større end den synlige og målelige natur. Der findes noget eller Nogen bagved og forud for naturen. Ramsdal og mange ligesindede tror øjensynlig, at de ved at lægge afstand til »det overnaturlige« placerer sig på den rigtige side af fornuft og videnskab. Men det gør de slet ikke. De placerer sig bare på den ene side af to mulige opfattelser af virkeligheden. Som begge kræver fuld mobilisering af både tro, videnskab, fornuft og følelse.

11


Fysisk eller ikke-fysisk opstandelse I den diskussion om Jesu opstandelse, der er fulgt i kølvandet på diskussionen om Ramsdal, kunne man få øje på to bemærkelsesværdige tendenser. For det første synes den bultmannske æra at synge på sidste vers. Med det mener jeg: Et af det tyvende århundredes mest indflydelsesrige teologer var tyskeren Rudolf Bultmann. Meget kort fortalt var det ifølge ham ikke vigtigt, om Det Nye Testamentes beretninger faktisk fandt sted. Det afgørende var deres betydning og det, denne betydning afstedkom i ethvert menneskes liv. Troens opstandelse snarere end Jesu opstandelse var omdrejningspunktet. Men Jesu opstandelse som en ren indvortes sag, som »troen der opstår«, har tydeligvis langt færre tilhængere nu end for 30-40 år siden. Jesu opstandelses hændelseskarakter understreges af de fleste. Med undtagelse af enkelte bultmannske fodslæbere og nogle teologiske opportunister, der øjensynlig ikke helt kan bestemme sig for, hvilken hest, det er bedst at holde på, siger de fleste: Der skete noget, og opstandelsestroen hviler helt og holdent på dette »skete«. For det andet har der været en mærkbar iver efter at lægge afstand til ordet »fysisk«. En række debattører har haft besynderlig travlt med at forklare omverdenen, at Jesu opstandelse ikke var fysisk. Iveren efter at lægge afstand til »fysisk« har jævnt hen gjort udsagnene så tågede, at en masse mennesker, inklusiv journalister, har haft svært ved at høre, at de samme personer faktisk mente, at der virkelig skete noget med Jesu lig påskemorgen. Således var det længe uklart, hvad Per Ramsdals teologiske vejleder, tidligere teologi-professor Theodor Jørgensen helt præcist mente, indtil det efterhånden stod klart, at han mener, at Jesu opstandelse godt kan have fundet sted, uden at graven var tom. Altså en eller anden form for åndelig opstandelse.

12


Endnu mere tåget blev det hos en anden af de teologiske debattører, Lars Sandbeck. Her blev det fysiske ved opstandelsesbegivenheden så eftertrykkeligt parkeret, at det var svært at se, at der overhovedet var sket noget. Lars Sandbeck henlagde opstandelsen til den kristne menighed, sådan at forstå at den kristne menighed nærmest var det samme som den opstandne Kristus. Kristus genopstod i skikkelse af den levende menighed. Det er svært at være uenig i, at kirken flere steder i Det Nye Testamente kaldes for Kristi legeme, men at se hele opstandelseshændelsen udelukkende i det lys ville være som at se et fotografi af Mount Everest og mene, at det rummer hele Mount Everests virkelighed. Det burde være overflødigt at sige det, men når vi er nogle, der ret frejdigt bruger »fysisk« om Jesu opstandelse, så mener vi ikke, at Jesus »kun« vendte tilbage fra døden som for eksempel Lazarus gjorde det. Med Jesu opstandelseslegeme er der også noget nyt til stede, noget »mere-end-fysisk« så at sige. Jesu opstandelseslegeme er ikke længere bundet af døden. Jesus er ikke længere bundet af tid og sted. Han befinder sig pludselig i et rum, som ellers var lukket og låst. Af og til er han uigenkendelig, samtidig med at han rækker sine sårmærkede hænder og side frem, så han er ubetvivleligt den samme. Der er ingen, der indbilder sig at kunne forklare hændelsen endsige forklare Jesu opstandelseslegeme. Det overgår alt sammen vores forstand med vidunderlig himmelsk gådefuld kraft og betydning. Men det bliver hændelsen jo ikke mindre virkelig af. Snarere mere virkelig. Jordisk fysisk plus noget mere.

Ædruelig bibellæsning Nogle debattører har forsøgt at gøre det til et spørgsmål om »fundamentalistisk« læsning af Biblen eller ej. Det Nye Testamente er slet ikke interesseret i hændelsen, kun

13


i betydningen, siger de. Det Nye Testamente er fra ende til anden forkyndelse i betydningen fortolkning. Så vi kan slet ikke vide, hvad der fandt sted. Men det er som sagt heller ikke vigtigt. Kun betydningen, kun fortolkningen er vigtig. Det ligner ualmindelig dårlig tekstforståelse. Selvfølgelig er de nytestamentlige tekster fra ende til anden forkyndelse og i den forstand også fortolkning, men forkyndelsen og fortolkningen er sat i gang af en altafgørende hændelse. Teksterne er meget mere end »teologisk skønprosa«, som Lars Sandbeck har kaldt dem. Lukas’ optakt til sit dobbeltværk (evangeliet og Apostlenes Gerninger) kunne være den underforståede forudsætning for alle de nytestamentlige skrifter: Jeg har »besluttet nøje at gennemgå alt forfra og nedskrive det for dig i rækkefølge« (Luk 1,3). Det var faktisk denne nytestamentlige optagethed af hændelser i tid og rum, som i sin tid fik den myte-interesserede ateist C.S. Lewis til at gå uden om Det Nye Testamente, som han ellers anså for at fortælle myter på linje med de græske og egyptiske myter. Han syntes, Det Nye Testamente var tørt og kedeligt sammenlignet med de øvrige myter, fordi det manglede deres stilistiske schwung. Det lugtede for meget af noget, der skulle forestille at være sket i virkeligheden. Indtil det gik op for Lewis, at det lige præcis også var hele pointen – og den altafgørende forskel på Det Nye Testamente og myterne. Kun højst abstrakte teologer kan finde opbyggelse ved betydningen minus hændelse. Det bliver kristendom for de særligt indviede. Bag det hele anede man i virkeligheden meget af samme forlegenhed på troens vegne, som de første opstandelses-skeptiske præster i Jyllandsposten tydeligvis var præget af. Denne forlegenhed som gjaldt det et valg mellem fornuft og tro.

14


Theodor Jørgensens og Lars Sandbecks og meningsfællers nytestamente-læsning er så gennemført selektiv og fortolkningstryllende, at man kun behøver en hurtig gennemlæsning af Det Nye Testamente for at mærke, at der må være noget andet på færde end ædruelig tekstlæsning. Teksterne nærmest råber på en helt anden, jævnere forståelse, som handler om en hændelse i tid og rum med en tom grav til følge. Et lig blev lagt i en klippehule. Et par døgn efter forlader dette lig graven, lyslevende, endda så konkret og håndgribeligt, at han ses spise stegt fisk sammen med gamle venner. Det er på én og samme tid komplet overjordisk, ubegribeligt, uden fortilfælde, som en ny skabelse – og jordnært, håndgribeligt, konkret i denne verden på et bestemt sted og en bestemt dag. Teksterne er så klare og de fortolkningsmæssige undvigelsesmanøvrer tilsvarende uklare, at den tanke melder sig: Er der i virkeligheden tale om det samme hos Jørgensen og Sandbeck som hos de præster, der i Jyllandsposten knap så elegant busede ud med deres forlegenhed over opstandelsens alt for overnaturlige karakter? Altså igen: forlegenheden på vegne af troen i mødet med moderne fornuft og viden.

Teksternes opstandelse I stedet for det temmelig søgte og udsigtsløse forsøg på at finde indbyrdes modstridende opfattelser af Jesu opstandelse i Det Nye Testamentes skulle disse fortolkningskunstnere hellere give sig af med at tænke over teksternes opstandelse. Hvordan er de skriftlige vidnesbyrd om Jesu opstandelse overhovedet opstået? Hvoraf kommer det, at nogle jøder gav sig til at proklamere deres Messias’ opstandelse fra de døde? De var komplet uden forudsætninger for at kunne gøre det. Det Gamle Testamente har meget få tekster, der taler om opstandelse. Og ingen jøder forbandt dem med

15


forventningen om en Messias, der skulle dø og derefter genopstå i kød og blod. På Jesu tid sværmede det med Messias-kandidater. Den ene efter den anden blev proklameret som den lovede Messias. Og en efter en døde de. Men ingen hævdedes at være opstået fra de døde, for tanken var umulig på jødisk grund. Heller ikke en eller anden åndelig opstandelse hævdedes. Jesu opstandelse, sådan som Det Nye Testamente proklamerer den, er uden for kategori. I græsk-romersk tankegang handlede det altid om sjælens befrielse fra den fysiske verden, og for jøderne handlede det om de retfærdiges opstandelse på den yderste dag. Det Nye Testamentes opstandelses-proklamation ville kræve en så dramatisk forandring af det jødiske såvel som det græsk-romerske religiøse begrebsapparat, at det ville tage mange generationer, før nogen overhovedet ville kunne komme på at begynde at sprede det som et budskab, de troede på. Medmindre det virkelig fandt sted og sprængte alle begrebsapparater. Den engelske nytestamente-professor, N.T. Wright, siger et sted: »De første kristne opfandt ikke den tomme grav og møderne med den opstandne Jesus. Ingen forventede noget sådant; ingen omvendelsesoplevelse kunne have afstedkommet en sådan tro, uanset hvor skyldige (eller tilgivet) de følte sig, uanset hvor mange timer de grundede over Skrifterne. At antyde noget andet er at forlade beskæftigelsen med historien og træde ind i sin egen fantasiverden.«

En tåbelig, men uundgåelig diskussion Jeg har de senere år i kortere perioder undervist præstestuderende i Etiopien. Afstanden fra Danmark til Etiopien er i mere end én betydning enorm, blandt andet den teologiske afstand. Den etiopiske kirke, hvad enten vi taler om den gamle ortodokse eller de nyere evangeliske, ville

16


være komplet uforstående over for en debat som den, vi har nu i Danmark om Jesu opstandelse. For dem ville en sådan debat være som at træde ind i en fantasiverden. Eller snarere et mareridt. Når jeg indimellem har forsøgt at forklare dem om kirkelige forhold i Danmark, såsom denne debat, ryster de vantro på hovedet og har faktisk svært ved at forstå, hvad jeg taler om. Enkelte af deres ledere, som måske også har været i Europa, ved, hvad jeg taler om, men ryster også medlidende på hovedet. Skyldes det uvidenhed og naivitet? Nej, det er snarere modsat. De ryster på hovedet af vores uvidenhed og naivitet. At det går an at gå seriøst til sådan en debat – at skulle tage det synspunkt seriøst, at Jesu opstandelse kan have fundet sted uden at have fundet sted på den håndgribelige måde, som Det Nye Testamente entydigt vidner om. Der er øjeblikke, hvor man overvejer, om det er her, Paulus’ formaning skal gøres gældende, når han skriver: »Tåbelige diskussioner skal du holde dig fra« (2 Tim 2,23 og Tit 3,9). Men vi slipper nu nok ikke. Selv de tåbeligste forvanskninger af troen må tages seriøst, når de forblænder og forfører. Og der er såmænd ikke meget nyt under solen. I kirkens første århundreder måtte den svare igen på forvanskninger af opstandelsen, der minder om dem, vi ser nu. Allerede i det andet århundrede var der fuld damp på åndeliggørelsen af den alt for konkrete opstandelse. Så måske drejer det sig ikke bare om at gøre kristendommen spiselig for såkaldt moderne fornuft og indsigt. Måske er det slet ikke så moderne. Måske er det bare et gammelt spøgelse, der stikker hovedet frem igen. Det spøgelse, der vil skille ånd og kød, skille Gud fra verden, så vi kan have både Gud og verden hver for sig og for os selv. Dengang kaldte man det gnosticisme.

17


Heldigvis var der nogle, der vidste, hvad der skulle svares. En af dem hed Irenæus, biskop i Lyon omkring 180 e.Kr. Han skrev: »Gud vil opvække os ved sin kraft, ligesom Kristus opstod med et legeme af kød og viste disciplene naglemærkerne og åbningen i sin side. Det er tegnene på, at hans kød opstod fra de døde, og han siger: ’Således vil han også opvække jer ved sin kraft’«. Denne bog videregiver med glæde arven fra Irenæus og bag ham: Det Nye Testamente.

18

Uddrag af opstand om opstandelsen  
Uddrag af opstand om opstandelsen  
Advertisement