Page 1

KOLON

– bøger med relevans for det teologiske fagmiljø og for kirke, skole og samfund

på Spar 10% er i g Kolon-bø r! decembabeatkode

ne r Brug den tkolon.dk: g på forla e

7 kolon201


Nyt fra Kolon

Skabelsen og urhistorien

Kolon forlag er drevet af Menighedsfakultetet (MF) og Dansk Bibel-Institut (DBI) i samarbejde med Forlagsgruppen Lohse. Mange af bøgerne er forfattet af ansatte på disse institutioner på bag­ grund af flere års forskning.

j e n s b ru u n kof oe d

Konge, præst og gartner Menneske i Guds verden

192 sider, 199,95 kr. – decemberpris: 180 kr.

I dette katalog finder du de nyeste ud­ givelser fra Kolon. Vi håber, du vil finde bøger, som har din interesse, eller som du kan glæde andre med. I december får du 10% rabat på alle bøger udgivet på Kolon. Du bestiller bøgerne på forlagetkolon.dk og benyt­ ter denne rabatkode i indkøbskurven: kolon2017. Forlaget Kolon, november 2017

»Denne bog giver nye og overraskende indsigter og vinkler på de første sider i Bibelen, skabelsen og urhistorien. Forfatteren har som fagteolog gen­ nem mange år specialiseret sig i arbejdet med den bibelske tekst og med mellemøstligt kildemateriale, der kan kaste lys over teksterne. Ikke mindst har han indsigt i andre dele af Bibelen og kan forklare sammenhængen mellem beskrivelsen af templet og beskrivelsen af den skabte verden [...] de emner, der belyses, behandles med stor faglig vægt og pædago­ gisk indsigt, sådan at gymnasielever, studerende og almindelige bibellæsere kan få hjælp.« Børge Haahr Andersen, rektor på Dansk Bibel-Institut og daglig leder af Fjellhaug International University College, Danmark

Jens Bruun Kofoed Jens Bruun Kofoed er professor i Gammel Testamente ved Dansk Bibel-Institut og Fjellhaug International University College. Lohse | LogosMedia | Credo | Fokal | Kolon | Refleks Forlagsgruppen Lohse · 75 93 44 55 · info@lohse.dk

Du kan bestille bøgerne på forlagetkolon.dk, hvor du finder alle tilgængelige udgivelser fra Kolon. Kataloget er udgivet i november 2017. Vi tager forbehold for trykfejl.


Luther – helt centralt Ny

as ge r chr. højlund

Urimeligt godt nyt

Luthers reformatoriske opdagelse og dens konsekvenser Bogen er en guldgrube for enhver, der øns­ ker mere viden om det, som for 500 år siden igangsatte den reformation, der har præget kirken indtil i dag.

»Bogen giver et fyldigt billede af, hvad Lu­ thers sag var, og ønsker man at fordybe sig i, hvad det vil sige at stå på evangelisk luthersk grund, så er den helt sikkert et must at have på boghylden.« Daniel Præstholm, Indre Missions Tidende »Højlund er en klog mand at gæste. Han er efter mange års studier af Luther yderst kom­ petent til at give en rundtur i hans teologi. Bo­ gen er spækket med henvisninger til Luthers egne skrifter, og man fornemmer en stor for­ trolighed med kilderne selv. Det giver en god oplevelse af efter endt læsning at have mødt Luthers egne tanker.« Henrik Nymann Eriksen, Båndet

192 sider, 199,95 kr. – decemberpris: 180 kr.

Asger Chr. Højlund Asger Chr. Højlund er professor i dogmatik på Menighedsfakultetet i Aarhus og har gennem mange år oparbejdet et indgående kendskab til personen Luther og hans skrifter.

Udgivelser i Luther-året I anledning af reformationsjubilæet har Forlagsgruppen Lohse udgivet flere bøger. Både af Luther selv og med bidrag fra flere undervisere på MF og DBI: • Et år med Luther af Martin Luther • Luther stærke sager – Luther-tekster udvalgt og kommenteret af 10 Luther-kendere • Store Galaterbrevskommentar 1 af Martin Luther


Kirkens rolle i et pluralistisk samfund Jeppe Bach Nikolajsen har til Menighedsfakultetets nyhedsmagasin givet et kortfattet indblik i, hvad han selv har forsket i de seneste ti år. Vi bringer her et uddrag:

Foto: Jesper Rais

De seneste ti år har jeg forsket i kirkens rolle i et pluralistisk samfund, hvilket har ført til udgivelsen af en lang række artikler og flere bøger. Nu er det ikke så almindeligt at betegne Danmark som et pluralistisk samfund, da landet fortsat er ganske homogent. Men på grund af blandt andet globalisering, indvandring og individualisering er der sket en kulturel, etisk og religiøs plura­ lisering de seneste halvtreds år. En gunstig situation I dag er trefjerdedele af danskerne på landsplan medlem af folkekir­ ken, mens kun cirka halvdelen af indbyggerne i Københavns Stift er medlem af kirken. Og i dag findes der store grupper af eksempelvis

ateister og muslimer i det danske samfund. Nogle er hurtige til at mene, at de mange udmeldelser af folkekirken er udtryk for, at kirken langsomt dør. Efter min mening må denne situation snarere betragtes som et gunstigt øjeblik for folkekirken. Kirke med egenart og åbenhed Dette handler ikke om at negligere den kristne kulturarv, som fortsat spiller en meget væsentlig rolle for Danmark. Det handler heller ikke om et opgør med folkekirkens kulturbærende rolle i det danske samfund. Anliggendet er, at kirken må forstå sig selv som en størrelse, som på den ene side er vævet ind i og spiller en væsentlig rolle i det danske samfund, og som på den anden side fremstår som en del af en kristen tradition, der ikke kan stå for hvad som helst. På denne måde vil kirken kunne bidrage selvstændigt til det danske samfund.


Ny

192 sider, 149,95 kr. Decemberpris: 135 kr.

288 sider, 299,95 kr. Decemberpris: 270 kr.

j ep p e bach niko laj s en

Kirkens rolle i et pluralistisk samfund Denne bog er et konstruktivt bi­­drag til udviklingen af en for­ståelse af kirkens rolle i et pluralistisk samfund. Den argumenterer for, at pluraliseringen af de nordiske samfund ikke blot rummer udfordringer, men også muligheder for kirken. »Denne bog er en offensiv gentænk­ ning af det folkekirkelige projekt. Den længes ikke efter kirkens for­ dums storhed, men udfordrer os til at omfavne mangfoldigheden i samfundet og til at turde være en stemme blandt andre stemmer. Det er en uvurderlig bog for kirken i Dan­­mark.« Niels Nymann Eriksen, ph.d., sogne- og indvandrerpræst

Ny

jeppe bach nikolajsen (red.)

Kirke og øvrighed i et pluralistisk samfund Antologi om Luthers toregimen­ te­ lære og dens anvendelse i dag. »En eminent øjenåbner til Luthers toregimentelære. En god hjælp til at gennemtænke kirkens udfordringer i dagens pluralistiske samfund.« Flemming Kofod-Svendsen, ph.d., fhv. minister og sognepræst »Bogen er hverken kritikløs beun­ dring eller blank afvisning, men ansvarlig dialog med Luthers anlig­ gender. Sådan får man mest ud af at læse Luther i dag.« Eberhard Harbsmeier, fhv. adjungeret professor ved Aarhus Universitet

192 sider, 199,95 kr. Decemberpris: 180 kr.

j epp e bach niko laj s en (r ed. )

j e ppe bac h n i kol aj s e n ( re d. )

National kristendom til debat

Missional kirke i et pluralistisk samfund

Er og bør Danmark være et kristent land? »Et betydningsfuldt bidrag – både til den fagteologiske og offentlige debat!« Esben Lunde Larsen, ph.d., folketingsmedlem og minister »Ingen, der er seriøst optaget af kirkens rolle i sam­ fundet i dag, kan komme uden om denne bog« Henrik Højlund, sognepræst

»Jeppe Bach Nikolajsens danske folkekirke er både et termometer, der aflæser tidens tegn, og en termostat, der ændrer på samfundet. Og det er ikke så ringe endda, for nu at sige det på jysk. Læs den bog!« Anna Marie Aagard, dr.theol. fhv. docent ved Aarhus Universitet 200 sider, 199,95 kr. Decemberpris: 180 kr.


Tankevækkende studier

Systematisk og overskuelig torben kjær

peter v. legart h

Introduktion til Det Nye Testamente

Moseloven Det magtesløse ord fra Gud

424 sider, 299,95 kr. Decemberpris: 270 kr.

Peter V. Legarth har i mange år haft opmærksomheden rettet imod teksten i 3 Mos 18,5: I skal holde mine love og retsregler; det menneske, der følger dem, skal leve ved dem. Jeg er Herren! En tekst, som der henvises til flere gange i Det Nye Testamente. I denne bog fremlægger Peter V. Legarth sine studier, som er både overraskende og tankevækkende. »Alle, som læser denne bog, vil indse, at Bibelen fortsat har mere at lære os om lov og evangelium.« Sigurd Grindheim, Professor of New Testament, Lutheran Brethren Seminary Professor II i Det Nye Testamente, Fjellhaug internasjonale høgskole

»Introduktion til Det Nye Testamente« formår på få sider at give en fyldig introduktion til hvert af Det Nye Testamentes 27 skrifter. Bogen henvender sig til alle med interesse for Det Nye Testamentes indhold og tilblivelseshistorie.

272 sider, 249,95 kr. Decemberpris: 225 kr.

»Bogen udmærker sig ved at være systematisk og overskuelig. Den giv­ er et godt indblik i de enkelte skrift­ ers baggrund, opbygning og indhold og er derfor ideel læsning for alle, der både ønsker et større overblik over Det Nye Testamente og en dy­ bere indsigt i de enkelte skrifter.« Udfordringen

Peter V. Legarth

Torben Kjær

Peter V. Legarth er professor emeritus i Ny Testamente ved Menighedsfakultetet i Aarhus.

Torben Kjær er lektor og førsteamanuensis i Ny Testamente og mangeårig underviser ved Dansk Bibel Institut og Fjellhaug University College. Han er forfatter til en lang række bøger og artikler.


Modige grundbøger om sjælesorg l e i f a n de rs e n

Kroppen og ånden 1 & 2 Sjælesorgens basis

Sjælesorgens samtale

496 sider, 349,95 kr. Decemberpris: 315 kr.

520 sider, 349,95 kr. Decemberpris: 315 kr.

Leif Andersen Leif Andersen (f. 1952) er cand.theol. og lektor på Menighedsfakultetet. Desuden forfatter til en lang række bøger og artikler. Han har en særlig evne til at analysere vores samtid. Det kom bl.a. til udtryk gennem hans værk »Teksten og tiden – en midlertidig bog om forkyndelsen« fra 2006, som fik stor og bred anerkendelse i kirkelige kredse.

»Leif Andersen har skrevet et ambitiøst og modigt værk om, hvordan man taler et trøstens ord i dag – bl.a. med frugtbar inddragelse af sin egen re­ ligiøse tvivl og skepsis. Kristeligt Dagblad – om bind 1 »Bogen er direkte, spændende og sprællevende med overraskende sprog, billedillustrationer og skæve vinkler.« Jørgen Due Madsen, overlæge i psykiatri, Center for Psykiatri og Eksistens – om bind 1 »God sjælesorg er kendetegnet ved evne til at lytte og reflektere – i forhold til konfident og teologi. Leif Andersen evner begge dele i tobindsværket »Kroppen og ånden«. Han insisterer på, at det le­ vede liv mødes med det levende ord, så mennesket oplever sig rummet, genkendt og hørt.« Dan Månsson, teolog og sjælesørger, sjaelesorg.dk


ali ster mcgrath

kurt christe nse n

Forsvar for troen

392 sider, 299,95 kr. Decemberpris: 270 kr.

at Neds

En indføring i apologetik »Alister McGrath er kendt for at kunne formidle stor faglig vi­ den på en lettilgængelig måde. »Forsvar for troen« er ingen und­ tagelse. Her får læseren en klar, indsigtsfuld og praktisk an­ vendelig indføring i kristen apol­ ogetik.« Kurt Christensen, professor dr.theol. og leder af Center for Kristen Apologetik

Lydighed eller lovsang

392 sider, 299,95 kr. Decemberpris: 270 kr.

kurt e. larsen

as ge r chr. høj­l und

Christian Bartholdy

Vækkelseskristendom og dansk kirkeliv Studier i Indre Missions historie ca. 1930-1960 »[Kurt E. Larsen] formår at sætte Bartholdy ind i tiden og i tidens spørgsmål og teologiske debatter og retninger. Man bliver således ikke kun klogere på Bartholdy, men også på teologiens be­ vægelser gennem retninger som grundtvigianisme og tidehverv.« 720 sider, 200,- kr. Decemberpris: 180 kr. Thomas Reinholdt Rasmussen, Præsteforeningens Blad

Om islam og kristendom »Det er virkelig en ordentlig bog, Kurt Christensen har skrevet, læse- og anbefalelsesværdig.« Niels Henrik Arendt, DTTK »En veludforsket gennemgang af forskelle og ligheder mellem kristendom og islam [...] en frem­ ragende bog.« Anne-Katrine Buch, Udfordringen

Men han gav afkald

416 sider, 149,95 kr. Decemberpris: 135 kr.

Bidrag til kristologien »Bogens største fortjeneste er, at den så pædagogisk klart gen­ nemgår, hvad Ny Testamente siger om Jesu person og gerning. Højlund taler både til troen og tanken.« Flemming Kofod-Svendsen, fhv. sognepræst og minister »Den bidrar til frimodighet og tydelighet på vegne av hoved­ saken i vår kristne tro.« Oskar Skarsaune, professor eremitus, dr.theol.

forlagetkolon.dk

Backlist

Spar 10% på Kolon-bøger i december! Brug denne rabatkode på forlagetkolon.dk: kolon2017

Kolonkatalog 2017  
Kolonkatalog 2017  
Advertisement