Page 22

22

DEN KRISTNE FORKYNDELSE

at afdække den teologiske plan i den overleverede udgave af Mosebøgerne, men dette sigte ligger helt uden for de tekst-evolutionære forudsætninger i de traditionelle historisk-kritiske metoders læsestrategi. Der skal i stedet bruges en retorisk-kritisk tilgang, som kan afdække »the communicative and persuasive techniques built into every text« og på den måde finde frem til, hvordan teksterne bærer sig ad med at »instil both theological truths and ethical ideals into their readers.«29 Desuden er trenden i den seneste forskning at behandle tekster som større samlede enheder, samtidig med at teksternes historiske referencer tolkes minimalistisk. Denne nye tilgang er en form for kritisk-historisk metode, som forankrer teksterne i et sent fiktivt univers, og den står så i kontrast til en kommunikativ-historisk metode, der prioriterer de foreliggende teksters sproglige univers og tolker deres historiske referencer maximalistisk.30 For at nå ind til essensen i Mosebøgerne er der derfor brug for at vælge en anden løsning end at afgrænse omfanget af lovsamlinger og sortere teksterne i lovtyper. Det er indlysende, at Mosebøgerne indeholder love, og i teksterne bruges flere forskellige kontekstualiserede betegnelser for sådanne love. Alligevel synes den hermeneutiske nøgle at ligge i at tage udgangspunkt i Mosebøgernes centrale og generelle betegnelse tôrāʰ,31 som mange kender som Torah eller toraruller, for det har betydningen ›undervisning‹ eller ›vejledning‹.32 Dette nøglebegreb står desuden centralt i den nyeste forskningssyntese, som forankrer Mo29 30

31

32

Gordon Wenham, Story as Torah: Reading the Old Testament Ethically (Edinburgh: T&T Clark, 2000), 3. Nicolai Winther-Nielsen, »Konstruktion eller kommunikation? Den historisk-kritiske metode, Københavnerskolen og formidlingen af Gammel Testamente« i: SEE-J Nordisk Teologi 1 (2009) [http://www.see-j. net/index.php/nt/article/view/72], 21-26 udfolder et kommunikativt og teknologisk alternativ. Ordet bruges første gang i 1 Mos 26,5: for translitterationen her og i de efterfølgende eksempler se Bible OL’s gengivelse i http:// bibleol.3bmoodle.dk/text/show_text/ETCBC4-translit/Genesis/26. Daniel I. Block, »Preaching Old Testament Law to New Testament Christians« i: Hiphil 3 [http://hiphil.org/index.php/hiphil/article/view/27] (2006), 5 og n. 14 begrunder dette blandt andet ud fra Ordsp 1,8; 4,1-11; 13,14; 31,26; Rom 15,4; 2 Tim 3,16. Tilsvarende Wright, Old Testament Ethics, 283. Tom Schreiner, 40 Questions About Christians and Biblical Law (Grand Rapids, MI.: Kregel Academic, 2010), 21 og n. 4, afviser dog denne forståelse ud fra Paulus og eksempelvis Luk 2,22-24; Joh 7,19.23.51; 8,17; 19,7; ApG 7,13-14.

Profile for Forlagsgruppen Lohse

6571 uddrag af bogen  

6571 uddrag af bogen  

Profile for lohse
Advertisement