Page 21

MOSEBØGERNES BRUG SOM VEJLEDNING

21

21-22 som »self-executing laws«, det vil sige et selvregulerende system præget af den mundtlige kultur.24 Michael Lefebvre bruger dette nye paradigme til at løsne lovgivningen fra en senere juridisk tolkning af lovgivning og i stedet knytte den til en kulturel og ofte religiøs opfattelse af retten som kilde til retspraksis. Denne tidligere sædvaneret kunne bruges litterært til arkivering (5 Mos 31,26) og kommunikation på stenmonumenter (Jos 8,32) og didaktisk i opdragelsen (5 Mos 18,18-20; Jos 1,8; 2 Krøn 17,7-9).25 På den baggrund kan Mosebøgernes love opfattes som Herrens oprindelige vejledning for et nyt religiøst samfund. Det er først i den hellenistiske jødedom og under indflydelse af Ptolomæus II’s hofreform, at Mosebøgernes samlinger får en helt ny funktion som en bindende forfatningslov, en lovkodeks.26 Det er derfor ikke under Ezra og Nehemias, men under senere hellenistisk indflydelse, at loven får sin nye legalistiske status, fordi det ikke længere er tilstrækkeligt at opfatte »the law book as an ideal, but not itself as ›the law‹«.27 Ifølge denne nye forskningssyntese er det derfor den hellenistiske legalisme og ikke den oprindelige mosaiske vejledning, som der gøres op med i Ny Testamente. Det nye syn på orientalsk og bibelsk lovgivning befordrer også en kanonisk og tekstorienteret læsning af Mosebøgerne. Det skyldes ikke kun, at der generelt ikke længere findes en kritisk konsensus om Mosebøgernes tilblivelse ud fra det historisk-kritiske paradigme. Helt konkret gælder også, at de traditionelle kilde- og formkritiske metoder har givet et begrænset udbytte for studiet af bibelsk lovgivning, fordi lovene bedst forstås historisk på baggrund af den gamle nærorientalske lovtradition.28 Hertil kommer så, at de rationalistiske metoder ikke er relevante for en tekstorienteret og kanonisk hermeneutik. Opgaven her er

24

25

26 27 28

and Near Eastern Practice«, i: Catholic Biblical Quarterly, 70 nr. 2 (2008), 223-243, 229-230 og 242-243 vælger også denne model. Se sammenfatningen i Bernard Jackson, Wisdom-Laws: A Study of the Mishpatim of Exodus 21:1-22:16 (Oxford: Oxford University Press, 2006), 389-395; der er ikke langt fra visdomstraditionen til familieopdragelsen. Michael LeFebvre, Collections, Codes, and Torah: The Re-Characterization of Israel’s Written Law (New York, N.Y.; London: T&T Clark, 2006), 25, 37-38. LeFebvre, Collections, Codes, and Torah, 258-259. LeFebvre, Collections, Codes, and Torah, 262. Således kort sammenfattet i Raymond Westbrook og Bruce Wells, Everyday Law in Biblical Israel: An Introduction (Louisville, KY.: Westminster John Knox, 2009), 11 og 24.

Profile for Forlagsgruppen Lohse

6571 uddrag af bogen  

6571 uddrag af bogen  

Profile for lohse
Advertisement