Page 1

V…x…¥…Æ˙“ - °ÚÆ˙¥…Æ˙“˙ 2012

thou

V…“¥…x… EÚ… ®……M…«

¥…π…« - 2, +∆EÚ - 10

dk

ekxZ

V…x…¥…Æ˙“ - °ÚÆ˙¥…Æ˙“

2012


¥…π…™… ¥…∫i…÷ ∫…∆{……n˘EÚ“™…

1

x…©…i…… EÚ“ +…i®……

2

v…x…“ ¥™… HÚ +…ËÆ˙ +x…xi… V…“¥…x…

6

®……M…« ∫…SS……<« +…ËÆ˙ V…“¥…x…

10

∂…§n˘ {…Ω‰˛±…“

12

§……<§…±… Y……x… |… i…™……‰ M…i……

14

]ı…E‰ ÚÆ˙“ ®…Â §……±…EÚ

16

Æ∆˙M… ¶…Æ˙…‰

17

+n˘x… EÚ… §…M…“S……

+n˘x… E‰Ú §…M…“S…‰ ∫…‰ x…EÚ…±…‰ V……x…‰ E‰Ú §……n˘ V…§… +…n˘®… Ω˛…‰∂… ®… +…™…… i……‰ =∫…x…‰ ∫……‰S……  EÚ EÚ…∂…, ™…Ω˛ BEÚ §…÷Æ˙… ∫…{…x…… Ω˛…‰* {…Æ˙ i…¶…“ =∫…‰ ∫®…Æ˙h… +…™……  EÚ {……{… ®…  M…Æ˙x…‰ ∫…‰ {…Ω˛±…‰ ∏……{… i……‰ l…… Ω˛“ x…Ω˛”!!

Cover Photo : Sarah, Damoh.

®…∫…“Ω˛“ ¥…∑…… ∫…™…… EÚ“ +…Œi®…EÚ =z… i… B¥…∆ ¥…S…x… ®… §…g¯i…“ E‰Ú =q‰˘∂™… ∫…‰ |…EÚ… ∂…i… B¥…∆ |…∫…… Æ˙i… +xi…«∫……®…÷n˘… ™…EÚ  u˘®…… ∫…EÚ {… j…EÚ…

{…j… ¥™…¥…Ω˛…Æ˙ E‰Ú ±…™…‰ {…i……

V…“¥…x… EÚ… ®……M…« {……‰∫]ı §……ÏC∫…¬ x…. - 27, §…±……∫…{…÷Æ˙ - 495 001, UÙ.M…. V…“¥…x… EÚ… ®……M…«

V…x…¥…Æ˙“ - °ÚÆ˙¥…Æ˙“

2012


∫…∆{……n˘EÚ“™…

x…™…… ∫……±…! x…<« =®®…“n¢!! C™…… ™…‰ =®®…“n¢ {…⁄Æ˙“ Ω˛…ÂM…“? J…§…Æ˙… ∫…‰ {…i…… S…±…i…… ΩË EÚ {…Œ∂S…®… E‰Ú EÚ<« n‰˘∂… +…Ãl…EÚ  ¥…π…®…i…… E‰Ú n˘…ËÆ˙ ∫…‰ M…÷V…Æ˙ Æ˙Ω˛” ΩÈ˛* ®…È ∫……‰S… Æ˙Ω˛… l……  EÚ C™…… B‰∫…… <∫… ±…™…‰ Ω÷˛+… C™…… EÚ =xΩ˛…‰x…‰ J…÷∂…Ω˛…±…“ E‰Ú ∫…®…™… +{…x…‰ ∫…fiV…x…Ω˛…Æ˙ EÚ…‰ ∫®…Æ˙h… x…Ω˛” Æ˙J……* V…“¥…x… ®… =i……Æ˙ S…g¯…¥… EÚ… +…x…… i……‰ ±…M…… Æ˙Ω˛i…… Ω˲ {…Æ˙xi…÷ +{…x…‰ {…Æ˙®…‰∑…Æ˙ E‰Ú +Œ∫i…i¥… EÚ…‰ x…EÚ…Æ˙ EÚÆ˙ ∫…∆∫……Æ˙ ®… Æ˙®… V……x…… EËÚ∫…“ §…÷ r˘®……x…“ Ω˲? 2012 E‰Ú ∞¸{… ®… {…Æ˙®…‰∂¥…Æ˙ ®… Ω˛®… BEÚ +…ËÆ˙ ¥…π…«  n˘™…… Ω˲* +…<«™…‰, |…h…

EÚÆÂ˙ EÚ {…Æ˙®…‰∂¥…Æ˙ E‰Ú ∫……l… <∫… ¥…π…« EÚ… +…Æ∆˙¶… EÚÆÂ˙M…‰ +…ËÆ˙ =∫…“ E‰Ú ∫……l… Ω˛®… <∫… ¥…π…« EÚ… +∆i… ¶…“ EÚÆÂ˙M…‰.......+l……«i…¬ {…⁄Æ˙… ¥…π…« Ω˛®… {…Æ˙®…‰∑…Æ˙ E‰Ú ∫……l… ¥™…i…“i… EÚÆÂ˙* {…Æ˙®…‰∑…Æ˙ EÚ…‰ ®… Ω˛®…… n‰˘x…‰ ¥……±…… V…“¥…x… ¥™…i…“i… EÚÆÂ˙* |…¶…÷ +…{…EÚ…‰ +…π∂…“π… n‰˘ +…ËÆ˙ +…∂…“π… EÚ… EÚ…Æ˙h… §…x……™…‰* |…¶…÷ EÚ“ ∫…‰¥…… ®… ∫…∆{……n˘EÚ

V…“¥…x… EÚ… ®……M…«

1

V…x…¥…Æ˙“ - °ÚÆ˙¥…Æ˙“

2012


x…©…i…… EÚ“ +…i®…… ∫……V…÷ V…‰. ®…Ël™…⁄ i…Ø˚¥…±±……, E‰ÚÆ˙±…

|…‰ Æ˙i… ™……E⁄Ú§… EÚΩ˛i…… Ω˲  EÚ ¥…S…x… EÚ…‰ ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…™…‰ V……x… §…⁄Z…EÚÆ˙  EÚ™…… M…™…… {… Æ˙∏…®… +…¥…∂™…EÚ Ω˲ - +…ËÆ˙ ™…Ω˛ x…©…i…… E‰Ú ∫……l… Ω˛…x‰ …… ¶…“ S…… Ω˛™…‰ (™……E⁄Ú§… 1:21)* ‘x…©…i……’ ∂…§n˘ E‰Ú  ±…™…‰ ±…‰J…EÚ u˘…Æ˙…  n˘™…… M…™…… +l…« BEÚ  x…Ã¥…EÚ…Æ˙ n˘∂…… x…Ω˛” Ω˲ §…Œ±EÚ ™…Ω˛

¶……¥…x……+… EÚ… ∫…Ω˛“ ®…∏…h… ΩË*˛ ®…x…÷π™… E‰Ú {……∫… ¶……¥…x……™…÷HÚ ¥™… HÚi¥… Ω˲ - +…ËÆ˙ ™…Ω˛ <«∑…Æ˙“™… ¶…“ ΩË*˛ ™… n˘ ¥…S…x…  EÚ∫…“ ¥™… HÚ ®…  EÚ∫…“ |…EÚ…Æ˙ EÚ“ ¶……¥…x…… =i{…z… x…Ω˛” EÚÆ˙i…… Ω˲ i……‰ <∫…EÚ… i……i{…™…« Ω˲  EÚ ¥…Ω˛ EÚ…™…« x…Ω˛” EÚÆ˙ Æ˙Ω…˛ ΩË*˛ ¥…S…x… EÚ…‰ Ω˛®…®… ¶……¥…x……™… - {™……Æ˙, n÷:˘ J…, ¶…™…, {…∂S……i……{… - =i{…z… EÚÆ˙x…… ΩË*˛ ¥…S…x… EÚ…‰ ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ ™…‰ ∫…§… =i{…z… Ω˛…x‰ …‰ S…… Ω˛B* +…ËÆ˙ Ω˛…,ƒ ¥…‰ ∫…§… ¥…Ω˛” =i{…z… Ω˛…x‰ …‰ S…… Ω˛B V…Ω˛…ƒ =∫…‰ =i{…z… Ω˛…x‰ …… ΩË*˛ <∫… ±…™…‰ x…©…i…… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… Ω˛…i‰ …“ ΩË*˛ n˘…> n˘ +…ËÆ˙ x……i……x… x…§…“ EÚ“ EÚΩ˛…x…“ EÚ…‰ Ω˛“ ±…“ V…B (2 ∂…®…⁄B±… 12 +v™……™…)* x……i……x… x…§…“ ∫…‰ EÚΩ˛…x…“ ∫…÷x…EÚÆ˙ GÚ…‰ v…i… Ω˛…‰ n˘…> n˘  S…±±…… =`ˆi…… Ω˲  EÚ “¥…Ω˛ ®…x…÷π™… ®…fii™…÷ E‰Ú ™……‰M™…” ΩË*˛  EÚxi…÷ ¥…Ω˛…ƒ {…Æ˙ GÚ…‰v… x…Ω˛” -{…∂S……i……{…¬ =i{…z… Ω˛…x‰ …… l……* n‰ ˘ J…B, M…±…i… ∫l……x… {…Æ˙ M…±…i… ¶……¥…x…… |…¥…‰∂… EÚÆ˙ Æ˙Ω“˛ ΩË*˛ ™…Ω˛…ƒ {…Æ˙ ®…x…÷π™… EÚ“ ¶……¥…x…… (n˘…> n EÚ… EÚ…‰{…) |…M…]ı Ω˛…i‰ …“ Ω˲ {…Æ˙xi…÷ ¥…Ω˛ ¶……¥…x…… x…Ω˛”  V…∫…EÚ“ ®……ƒM… ¥…S…x… EÚÆ˙i…… ΩË*˛ ‘x…©…i……’ Ω˛®……Ɖ˙ ¶……¥…x……+… E‰Ú ±……‰EÚ EÚ“ BEÚ i…Ë™……Æ˙“ ΩË*˛ <«∑…Æ˙“™… ¶……¥…x……+… E‰Ú  ±…™…‰ ¶…⁄ ®…

i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ Ω‰i˛ …÷ Ω˛®……Æ˙“ ®……x…¥…“™… ¶……¥…x……∞¸{…“ V…∆M…±…“ {……Ëv…… EÚ…‰ =J……c˜ °ÂÚEÚx…‰ EÚ“ +¥…∫l……* n˘…> n x…‰ ¶… ¥…π™…u˘HÚ… E‰Ú ¥…S…x… EÚ…‰ x…©…i…… E‰Ú ∫……l… O…Ω˛h… x…Ω˛”  EÚ™……˛* ¥…Ω˛ =∫… J…‰i… ®… ¥…S…x… E‰Ú §…“S… §……‰i…… Ω˲ V…Ω˛…ƒ {…Æ˙ ®…x…÷π™… EÚ“ ¶……¥…x……Bƒ EÚ]ıx…“ E‰Ú  ±…™…‰ i…Ë™……Æ˙ J…c˜“ ΩË*˛ +…ËÆ˙ {… Æ˙h……®…....? n˘…> n EÚ… GÚ…‰v… °Ú]ı {…c˜i…… ΩË*˛ ¥…Ω˛…ƒ {…Æ˙ {…∂S……i……{…¬ ∞¸{…“ <«∑…Æ˙“™… ¶……¥…x…… Ω˛…x‰ …“ S…… Ω˛B l…“ {…Æ˙xi…÷ EÚ…‰{… EÚ“ °Ú∫…±… {…EÚi…“ ΩË*˛ x…©…i…… ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ {…∂S……i……{… EÚ“ °Ú∫…±… {…EÚ“˛* V…Ω˛…ƒ {…∂S……i……{… EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B ¥…Ω˛…ƒ {…∂S……i……{… +…ËÆ˙ V…Ω˛…ƒ n÷:˘  J…i… Ω˛…x‰ …… S…… Ω˛B ¥…Ω˛…ƒ n÷:˘ J… +…ËÆ˙ ∫¥…™…∆ EÚ…‰ +v…“x… EÚÆ˙ n‰x˘ …‰ ¥……±…“ x…©…i…… E‰Ú ∫……l… Ω˛®… ¥…S…x… EÚ…‰ ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B*  V…∫… |…EÚ…Æ˙ ‘x…©…i……’ {…Æ˙®…‰∑…Æ˙ EÚ“ ¶……¥…x……+… E‰Ú  ±…™…‰ ={…V……> Ω˛…x‰ …‰ Ω‰i˛ …÷ Ω˛®……Ɖ˙ ¶……¥…x……+… V…“¥…x… EÚ… ®……M…«

2

V…x…¥…Æ˙“ - °ÚÆ˙¥…Æ˙“

2012


E‰Ú ∫…∆∫……Æ˙ EÚ…‰ i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ ¥……±…“ Ω˛…i‰ …“ Ω˲ `ˆ“EÚ =∫…“ |…EÚ…Æ˙ ¥…Ω˛ BEÚÚ ¥…t…l…‘ E‰Ú ∫…®……x… ∫…“J…x…‰ Ω‰i˛ …÷ ∫¥…™…∆ EÚ…‰ n‰˘ n‰x˘ …… ¶…“ ΩË*˛ E÷ÚUÙ ±……‰M…… EÚ…  ¥…S……Æ˙ Ω˛…i‰ …… Ω˲  EÚ ¥…‰ ∫…¥…«Y……x…“ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ +§… EÚ…‰<« x…<« §……i… =x…E‰Ú ∫…“J…x…‰ E‰Ú  ±…™…‰ x…Ω˛” §…S…“ ΩË*˛ B‰∫…… EÚΩ˛x…‰ ®… ¶…“ =xΩ²  Z…Z…EÚ x…Ω˛” Ω˛…i‰ …“ ΩË*˛ BEÚ ∫…c˜EÚ n÷P˘ …«]xı …… E‰Ú E÷ÚUÙ Ω˛“ I…h… {…∂S……i…¬ ¥…Ω˛…ƒ ¶…“c˜ <EÚa“ Ω˛…‰ M…<«* V……‰ ¥™… HÚ ®……‰]Æı ˙ ∫……<EÚ±… S…±…… Æ˙Ω…˛ l…… =∫…E‰Ú  ∫…Æ˙ {…Æ˙ S……‰]ı ±…M…“ l…“* E÷ÚUÙ ±……‰M…… x…‰ =∫…‰ =`ˆ…EÚÆ˙ BEÚ EÚ…Æ˙ ®…  ±…]ı…™…… +…ËÆ˙ +∫{…i……±… V……x…‰ E‰Ú  ±…™…‰ i…Ë™……Æ˙ Ω÷B˛ * ∫……l… ®… BEÚ §…÷V…÷M…« ¥™… HÚ ¶…“ EÚ…Æ˙ ®… S…g¯x…‰ ±…M…‰* i…¶…“ {……∫… J…c‰˜ ™…÷¥…EÚ x…‰ =xΩ‰˛ ]ı…E‰ Ú…, “+∆EÚ±… +…{… x…“S…‰ =i… Æ˙™…‰, ®…È ∫……l… V……i…… Ω⁄*ƒ ˛ <∫…∫…‰ + v…EÚ °Ú…™…n˘… Ω˛…M‰ ……*” “B‰∫…… C™……Â?” =∫… §…÷V…÷M…« ∫…VV…x… x…‰ {…⁄UÙ…* “®…È Bx…0 ∫…“0 ∫…“0 ]ı“®… EÚ… ∫…n˘∫™… Æ˙Ω…˛ Ω⁄*˛ƒ ®…È |……l… ®…EÚ ={…S……Æ˙ +SUÙ“ Æ˙“ i… ∫…‰ V……x…i…… Ω⁄*˛ƒ +…{…E‰Ú V……x…‰ ∫…‰ C™…… ±……¶… Ω˛…M‰ ……?” “§…‰]…ı , +¶…“ ®…‰Æ˙… V……x…… Ω˛“ ±……¶…|…n˘ Ω˛…M‰ ……* C™…… EÚ ®…È BEÚ x™…⁄Æ˙…‰ ∫…V…«x… Ω⁄*˛ƒ ” =x… §…÷V…÷M…«

∫…VV…x… x…‰ =k…Æ˙ n˘™……* |……l… ®…EÚ ={…S……Æ˙ ∫…“J… ±…‰x…‰ ∫…‰ x™…⁄Æ˙…‰ ∫…V…«x… EÚ… f¯…M … EÚÆ˙x…… Ω˛“ +…V… EÚ… ˙S…±…x… Ω˛…‰ M…™…… ΩË*˛  EÚ∫…“ §……<§…±… Eڅϱ…‰W… ®… l……‰c…˜ ∫…… +v™…™…x… EÚÆ˙ ±…‰x…‰ ∫…‰ EÚ…‰<« ¶…“˛ +{…x…‰ +…{…EÚ…‰ §……<§…±… EÚ… ®…Ω˛…x…  ¥…u˘…x… ∫…®…Z… ±…‰i…… ΩË*˛ BEÚ  n˘x… |… ∫…r˘ n˘…∂…« x…EÚ ∫…÷EÚÆ˙…i… ∫…‰ =x…E‰Ú  ∂…π™……Â x…‰ {…⁄UÙ…, “M…÷∞¸ V…“, V……‰ E÷ÚUÙ +…{…EÚ…‰ ®……±…⁄®… ΩË,˛ ¥…Ω˛ ∫…§… +…{… x…‰ Ω˛®… §…i……  n˘™…… Ω˲ C™……?” “®…È i……‰ ™…Ω˛“ ∫……‰S…i…… Ω⁄˛∆  EÚ ®…È x…‰ ∫…§… §…i……  n˘™…… ΩË?˛ ” ∫…÷EÚÆ˙…i… x…‰ =k…Æ˙  n˘™……* “+M…Æ˙ B‰∫…… Ω˲ i……‰ +§… Ω˛®… +…{…E‰Ú §…Æ˙…§…Æ˙ Ω˛…‰ M…B ΩÈ*˛ ”  ∂…π™……Â x…‰ =k…Æ˙  n˘™……* “±…M…¶…M…*” ∫…÷EÚÆ˙…i… x…‰ =k…Æ˙  n˘™……* “ EÚxi…÷ BEÚ §……i… ®… +xi…Æ˙ ΩË*˛ ”

∂…π™… ™…Ω˛ V……x…x…‰ E‰Ú  ±…™…‰ ¥™……E÷Ú±… Ω˛…‰ M…™…‰  EÚ ¥…Ω˛ BEÚ §……i… C™…… ΩË*˛ “§…Ω÷i˛ … ∫…Æ˙±… ∫…“ §……i… ΩË,˛ ” ∫…÷EÚÆ˙…i… x…‰ EÚΩ˛…* “®…È +{…x…“ +Y……x…i…… E‰Ú  ¥…π…™… ®… V……x…i…… Ω⁄˛ƒ  EÚxi…÷ i…÷®… ±……‰M… +{…x…“ +Y……x…i…… E‰Ú  ¥…π…™… ®… x…Ω˛” V……x…i…‰ ΩÈ*˛ ” +{…x…“ +Y……x…i…… E‰Ú  ¥…π…™… ®… Y……x… x… Ω˛…x‰ …‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… EÚ<« §……Æ˙ Ω˛®… Y……x…“ Ω˛…x‰ …‰ EÚ… + ¶…x…™… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ*˛ Ω˛®……Æ˙“ |……l…«x…… EÚ<« §……Æ˙ “{…Æ˙®…‰∑…Æ,˙ ®…÷Z…‰  ∫…J……” x… Ω˛…E‰ ÚÆ˙, “{…Æ˙®…‰∑…Æ,˙ i…⁄ i……‰ V……x…i…… Ω˲  EÚ ®…÷Z…‰ ∫…§… ®……±…⁄®… ΩË”˛ Ω˛…i‰ …“ ΩË*˛ V…“¥…x… EÚ… ®……M…«

3

V…x…¥…Æ˙“ - °ÚÆ˙¥…Æ˙“

2012


Ω˛®… ™…Ω˛ ¶…“ ∫®…Æ˙h… Æ˙J…x…… Ω˲ EÚ ¥…S…x… Ω˛®……Ɖ˙ {……∫… E‰Ú¥…±… Y……x… n‰x˘ …‰ E‰Ú  ±…™…‰ x…Ω˛” +…i…… ΩË*˛ EÚ<« §……Æ˙ ¥…Ω˛ Ω˛®…∫…‰ EÚ<« x…<« §……i…… - x…B  ¥…S……Æ˙, x…<« V…“¥…x…S…™……«....EÚ“ ®……∆M… EÚÆ˙i…… ΩË.˛ ...* {…Æ˙®…‰∑…Æ˙  V…x… ¶……¥…x……+… EÚ“ ®……∆M… EÚÆ˙i…… ΩË,˛ =xΩ²  x…§……«v… ∞¸{… ∫…‰ §…g¯x…‰ n‰x˘ …‰ E‰Ú  ±…™…‰  V…∫… |…EÚ…Æ˙ Ω˛®… +{…x…“‰ ¶……¥…x……+… E‰Ú ∫…∆∫……Æ˙ EÚ…‰ i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙i…‰ ΩÈ,˛ =∫…“ |…EÚ…Æ˙  V…∫… V…“¥…x…S…™……« EÚ“ ®……∆M… ¥…S…x… EÚÆ˙i…… ΩË,˛ =∫…‰ ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B +{…x…‰ ®…x… EÚ…‰ i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x…… Ω˛“ x…©…i…… ΩË*˛  EÚxi…÷ V…§… BEÚ x…<« §……i…  ∫…J……x…‰, x…B Y……x… ®… ∫…‰ Ω˛…E‰ ÚÆ˙ Ω˛®… Ø˚{……xi… Æ˙i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…™…‰ ¥…S…x… {……∫… J…c˜… Ω˛…i‰ …… ΩË,˛ i…§… ¶…“ ¥…S…x… V……‰ E÷ÚUÙ Ω˛®…  ∫…J……i…… Ω˲ =∫…‰ V……x…x…‰ ™…… ¥…S…x… V……‰ Ø˚{……xi…Æ˙h… Ω˛®… n‰x˘ …… S……Ω˛i…… Ω˲ =∫…‰ ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…™…‰ ∫¥…™…∆ EÚ…‰ +…v…“x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ n˘“x…i…… - x…©…i…… Ω˛®…  n˘J……i…‰ x…Ω˛” ΩÈ*˛ ™…Ω˛  ¥…S……Æ˙  EÚ ®…È Y……x…¥……x… Ω⁄,˛ƒ Ω˛®…®… ∫…‰ E÷ÚUÙ x…™…… ∫…“J…x…‰ EÚ… ®…x…  x…EÚ…±… EÚÆ˙ §……Ω˛Æ˙ EÚÆ˙ n‰i˘ …… ΩË*˛ {…i…Æ˙∫… EÚ“ Ω˛“ §……i… ±…‰ ±…“ V…B* |…¶…÷ EÚ…‰ =∫…‰ BEÚ §…Ω÷i˛ … §…c˜… ∫…§…EÚ  ∫…J……x…… l……* <∫…E‰Ú  ±…™…‰ BEÚ {…fiπ`ˆ¶…⁄ ®… E‰Ú Ø˚{… ®… {…Æ˙®…‰∑…Æ˙ x…‰ =∫…‰ BEÚ +∫…Ω˛…™… n˘∂…… ∫…‰ Ω˛…E‰ ÚÆ˙ M…÷V……Æ˙…* (|…‰ Æ˙i…… 10:9-16) ˛ … +…ËÆ˙ BEÚ §…Ω÷i˛ … §…c˜… S……n˘Æ˙ S……Æ˙… +…‰Æ˙ +∫…Ω˛…™… +¥…∫l…… ®… =∫…x…‰ “+…EÚ…∂… EÚ…‰ J…÷±…… Ω÷+ ∫…‰ §…xv…… Ω÷+ ˛ … v…Æ˙i…“ EÚ“ +…‰Æ˙ +…i…‰ Ω÷B˛ n‰J˘ ……* =∫…®… {…fil¥…“ {…Æ˙ {……B V……x…‰¥……±…‰ Ω˛Æ˙ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú S……Ë{……B +…ËÆ˙ ÆÂ˙M…x…‰¥……±…‰ V…xi…÷ +…ËÆ˙ +…EÚ…∂… E‰Ú {…I…“ ¶…“ l…‰* BEÚ ∂…§n˘ M…⁄V∆ … =`ˆ…  EÚ Ω‰˛ {…i…Æ˙∫…, =`ˆ EÚÆ˙ ®……Æ˙ +…ËÆ˙ J……* {…i…Æ˙∫… x…‰ =k…Æ˙  n˘™……, EÚ¶…“ x…Ω˛” |…¶…÷, ®…È x…‰ EÚ¶…“  EÚ∫…“ +∂…÷r˘ ¥…∫i…÷ EÚ…‰ x…Ω˛” J……™… ΩË*˛ =∫… ∂…§n˘ x…‰ n⁄∫˘ …Æ˙“ §……Æ˙ =∫…∫…‰ EÚΩ˛…,  V…∫…‰ {…Æ˙®…‰∑…Æ˙ x…‰ ∂…÷r˘  EÚ™…… Ω˲ =∫…‰ i…⁄ +∂…÷r˘ ®…i… EÚΩ˛* <∫… |…EÚ…Æ˙ i…“x… §……Æ˙ Ω÷+ ˛ …* i…÷Æ˙xi… Ω˛“ ¥…Ω˛ {……j… +…EÚ…∂… {…Æ˙ =`ˆ…  ±…™…… M…™……*” {…i…Æ˙∫… EÚ…‰ ¶…⁄J… ±…M…“* |…¶…÷ x…‰ {…i…Æ˙∫… EÚ“ ¶…⁄J…  ®…]ı…x…‰ E‰Ú  ±…™…‰ BEÚ  ¥…∂……±… ¶……‰V… i…Ë™……Æ˙  EÚ™……* BEÚ §…c˜… {……j… - S……Æ˙… EÚ…‰x…… {…Æ˙ §…xv…… Ω÷+… S……n˘Æ˙ - V……x…¥…Æ˙… ∫…‰ ¶…Æ˙… Ω÷+ ˛ …! x…⁄Ω˛ E‰Ú V…Ω˛…V… ®… |…¥…‰∂… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ ∫…¶…“ V…xi…÷!! +∫…∆J™… V……x…¥…Æ n‰x˘ …‰ E‰Ú {…∂S……i…¬ |…¶…÷ x…‰ {…i…Æ˙∫… ∫…‰ EÚΩ˛…, “{…i…Æ˙∫…, =`ˆ, i…÷Z…‰ ¶…⁄J…… Æ˙Ωx˛ …‰ EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… x…Ω˛” ΩË,˛ ™…‰ ∫…¶…“ V……x…¥…Æ˙ i…÷®Ω˛…Ɖ˙  ±…™…‰ ΩÈ*˛ =`ˆEÚÆ˙ ®……Æ˙ +…ËÆ˙ J……*” {…i…Æ˙∫… {…Ω˛±…‰ i……‰ |…∫…z… Ω÷+ ˛ …* =∫…x…‰ V……x…¥…Æ˙… EÚ“ +…‰Æ˙ n‰J˘ ……*  V…xn˘M…“¶…Æ˙ J……Bƒ i……˶…“ ¥…Ω˛ ∫…®……{i… x…Ω˛” Ω˛…x‰ …‰ ¥……±……* i…÷Æ˙xi… Ω˛“ =∫…E‰Ú +xn˘Æ˙ E‰Ú v……î…EÚ ∫…∆∫EÚ…Æ˙ V……M… =`‰*ˆ ¥…Ω˛ V……x…¥…Æ˙… E‰Ú {…ËÆ˙… EÚ“ +…‰Æ˙ n‰J˘ …x…‰ ±…M……* + v…EÚk…Æ˙ V……x…¥…Æ˙… E‰Ú J…÷Æ˙ °Ú]‰ı x…Ω˛” ΩÈ*˛  V…x… V……x…¥…Æ˙… E‰Ú J…÷Æ˙ °Ú]‰ı Ω÷B˛ x…Ω˛” ΩÈ,˛ ¥…‰ ∂…÷r˘ x…Ω˛” ΩÈ*˛ =∫…x…‰ EÚΩ˛…, “{…Æ˙®…‰∑…Æ˙ ™…Ω˛ i…⁄ C™…… EÚΩ˛ Æ˙Ω…˛ ΩË?˛ ™…‰ V……x…¥…Æ˙ ∂…÷r˘ x…Ω˛” ΩÈ,˛ C™…… ®…È <xΩ‰˛ J……>ƒ ? EÚ¶…“ x…Ω˛” |…¶…÷* C™…… i…⁄ x…Ω˛” V……x…i……  EÚ +§… i…EÚ ®…È x…‰ B‰∫…… E÷ÚUÙ x…Ω˛” J……™…… ΩË?˛ ” ∂…÷ri˘ …… +…ËÆ˙ +∂…÷ri˘ …… E‰Ú  ¥…π…™… ®… {…i…Æ˙∫… +SUÙ“ i…Æ˙Ω˛ V……x…i…… ΩË*˛ +…Æ˙…v…x……±…™…… ®… =∫… V…“¥…x… EÚ… ®……M…«

4

V…x…¥…Æ˙“ - °ÚÆ˙¥…Æ˙“

2012


x…‰ ™…Ω˛ ∫…“J…… ΩË*˛ M…÷Ø˚+… EÚ…‰ =∫…E‰Ú ¥…π…™… ®… ¥™……J™……x… n‰i˘ …‰ Ω÷B˛ =∫…x…‰ ∫…÷x…… ΩË*˛ <∫… ±…™…‰ |…¶…÷ EÚ… ¥…S…x… “=`ˆ EÚÆ˙ ®……Æ˙ +…ËÆ˙ J……” EÚ…‰ x…©…i…… E‰Ú ∫……l… O…Ω˛h… EÚÆ˙x…… =∫…E‰Ú  ±…™…‰ EÚ `ˆx… l……* {…i…Æ˙∫… ∫…“J…x…‰ E‰Ú  ±…™…‰ i…Ë™……Æ˙ x…Ω˛” ΩË*˛ |…¶…÷ E‰Ú ¥…S…x…… EÚ… {……±…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú §…V……™… ¥…Ω˛ |…¶…÷ EÚ…‰  ∫…J……x…‰ EÚ… |…™……∫… EÚÆ˙i…… ΩË*˛ “EÚ¶…“ x…Ω˛” |…¶…÷*” =∫…x…‰ EÚΩ˛…* =∫…‰ ±…M…i……˛ Ω˲  EÚ ∂…÷ri˘ …… +…ËÆ˙ +∂…÷ri˘ …… E‰Ú  ¥…π…™… ®…  V…i…x…“ V……x…EÚ…Æ˙“ =∫…‰ Ω˲ =i…x…“ |…¶…÷ EÚ…‰ x…Ω˛” ΩË?˛ ” |…¶…÷ x…‰ EÚΩ˛…, “Ω‰˛ {…i…Æ˙∫…,  V…∫…‰ |…¶…÷ x…‰ ∂…÷r˘ `ˆΩÆ˛ ˙…™…… ΩË,˛ =∫…‰ i…⁄ +∂…÷r˘ ®…i… EÚΩ˛*” EÚ<« ±……‰M…… E‰Ú ∫……l… B‰∫…… Ω˛“ Ω˛…i‰ …… ΩË*˛ ¥…‰ {…Æ˙®…‰∑…Æ˙ ∫…‰ ¶…“ + v…EÚ ∂…÷ri˘ ……  n˘J……B‰M∆ …‰*˛  V…∫…‰ {…Æ˙®…‰∑…Æ˙ x…‰ ∂…÷r˘ `ˆΩÆ˛ ˙…™…… ΩË,˛ =∫…‰ ¶…“ ¥…‰ +∂…÷r˘ `ˆΩÆ˛ ˙…i…‰ ΩÈ*˛ =∫…E‰Ú  ±…™…‰ EÚ…‰<«  ¥…∂…‰π… EÚ…Æ˙h… x…Ω˛” Ω˛…i‰ …… ΩË*˛ V……‰ E÷ÚUÙ =xΩ˛…x‰ …‰ ∫…“J… Æ˙J…… Ω˲ =∫…‰ UÙ…c‰ ˜ E÷ÚUÙ +…ËÆ˙ ∫…“J…x…‰ E‰Ú  ±…™…‰ ¥…‰ i…Ë™……Æ˙ x…Ω˛” Ω˛…i‰ …‰ ΩÈ*˛ ¶…±…‰ Ω˛“ ¥…Ω˛ ∫…“J…x…… {…Æ˙®…‰∑…Æ˙ EÚ“ <SUÙ… Ω˛…‰ i…§… ¶…“* =x…E‰Ú {……∫… ∫…“J…x…‰ EÚ“ +…i®…… ( Teachable Spirit) x…Ω˛” Ω˛…i‰ …“ ΩË*˛ V……‰ ∫…“J…x…‰ EÚ… v…“Æ˙V… x…Ω˛” Æ˙J…i…… Ω˲ ¥…Ω˛ §…n˘±……˛¥… E‰Ú  ±…™…‰ i…Ë™……Æ˙ x…Ω˛” Ω˛…i‰ …… ΩË*˛ J……x…‰ E‰Ú  ±…™…‰ V……‰ V……x…¥…Æ˙  n˘B M…B =x…E‰Ú  ¥…π…™… ®… {…i…Æ˙∫… EÚ“ {…⁄¥…«v……Æ˙h……  EÚ ¥…‰ +∂…÷r˘ ΩÈ,˛ {…Æ˙®…‰∑…Æ˙ E‰Ú ¥…S…x… EÚ…‰ =∫…E‰Ú ¶…“i…Æ˙ |…¥…‰∂… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ Æ˙…E‰ Ú‰ Æ˙J…i…… ΩË*˛ =∫…‰  ∫…J……x…‰ E‰Ú  ±…™…‰ |…¶…÷ M…∆¶…“Æ˙ |…™……∫… EÚÆ˙i…… ΩË*˛ |…¶…÷ x…‰ i…“x… §……Æ˙ =∫…∫…‰ EÚΩ˛…, “{…i…Æ˙∫…, ¥…‰˛ +∂…÷r˘ x…Ω˛” ΩË*˛∆ ®…È x…‰ =xΩ² ∂…÷r˘  EÚ™…… ΩË*˛ ” x…©…i…… x… Ω˛…x‰ …‰ ®… ∫…§…∫…‰ §…c˜“ ∫…®…∫™…… ™…Ω˛ Ω˲  EÚ ∫…i™… EÚ…‰ V……x…x…‰ {…Æ˙ ¶…“ =∫…‰ ®……x…x……  EÚ∫…“ ¥™… HÚ E‰Ú  ±…™…‰ +∫…®¶…¥… Ω˛…‰ V……i…… ΩË*˛ |…¶…÷ E‰Ú i…“x… §……Æ˙ EÚΩ˛x…‰ {…Æ˙ ¶…“  EÚ V……x…¥…Æ˙ ∂…÷r˘  EÚB M…B ΩÈ,˛ {…i…Æ˙∫… BEÚ x…B §…Ω˛…x…‰ ®… +]ıEÚ… Ω÷+ ˛ … ΩË*˛ ¥…Ω˛ EÚΩ˛i…… ΩË,˛ “Ω˛…‰ ∫…EÚi…… Ω˲ ™…Ω˛ ∫…Ω˛“ Ω˛…‰  EÚ i…⁄x…‰ =∫…‰ ∂…÷r˘  EÚ™…… ΩË,˛ ®…È §…Ω˛∫… x…Ω˛” EÚÆ˙i……* S……Ω‰˛ ¥…Ω˛ ∂…÷r˘ Ω˛…‰ ™…… +∂…÷r˘ Ω˛…,‰ ®…÷Z…‰ x…Ω˛” S…… Ω˛B* C™…… EÚ ®…È x…‰ +§… i…§… B‰∫…… E÷ÚUÙ J……™…… x…Ω˛” ΩË*˛  V…x… V……x…¥…Æ˙… E‰Ú J…÷Æ˙  S…Ɖ˙ Ω÷B˛ x…Ω˛” ΩÈ,˛ =xΩ² J……x…… ®…‰Æ˙“ +…n˘i… x…Ω˛” ΩË*˛ <i…x…“ =©… §…“i…x…‰ {…Æ˙ ¶…“ +§… i…EÚ ®…È x…‰ B‰∫…… E÷ÚUÙ x…Ω˛” J……™…… ΩË*˛ +§… +…M…‰ J……x…… ¶…“ x…Ω˛” S……Ω˛i…… Ω⁄*˛ƒ ” ™…Ω˛…ƒ Ω˛®… ¥…S…x… EÚ…‰ x…©…i…… E‰Ú ∫……l… O…Ω˛h… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú §…V……™… =∫…‰ {…Æ˙®{…Æ˙…+… u˘…Æ˙… =∫…®… Ø˚EÚ…¥…]ı b˜…±…i…‰ Ω÷B˛ n‰J˘ …i…‰ ΩÈ*˛ {…“UÙ… EÚÆ˙x…‰¥……±…“ ¥™…¥…∫l…… ∫…‰ <xEÚ…Æ˙ EÚÆ˙x…… =∫…E‰Ú  ±…™…‰ ®…÷Œ∂EÚ±… ΩË*˛ ®…È x…‰ +§… i…EÚ EÚ…‰<« +∂…÷r˘ ™…… ®… ±…x… ¥…∫i…÷ x…Ω˛” J……<« ΩË*˛ +§… i…EÚ V……‰ E÷ÚUÙ ®…È x…‰ x…Ω˛”  EÚ™…… ΩË,˛ ¥…Ω˛ S……Ω‰˛ ∫…Ω˛“ Ω˛…‰ ™…… M…±…i…, +§… ®…È =∫…‰ EÚÆ˙x…… ¶…“ x…Ω˛” S……Ω˛i…… Ω⁄*˛ƒ {…Æ˙®…‰∑…Æ˙ S……Ω˛i…… Ω˲  EÚ V…§… ¥…Ω˛˙ Ω˛®…∫…‰  EÚ∫…“ B‰∫…“ §……i… EÚ“ ®……∆M… EÚƉ˙,˛ V……‰ Ω˛®……Æ˙“ ∫…“J…“ Ω÷<˛ « §……i……Â,  ¥…S……Æ˙… +…ËÆ˙ Æ˙“ i…  ¥… v…™…… ∫…‰  ¶…z… Ω˛…‰ i……˶…“ Ω˛®… =∫…‰ x…©…i…… E‰Ú ∫……l…, +v™…™…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú v…Ë™…« E‰Ú ∫……l… ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆÂ˙* |…¶…÷ i…“x… §……Æ˙ {…i…Æ˙∫… ∫…‰ BEÚ x…<« §……i… EÚ…‰ ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ®……∆M… EÚÆ˙i…… ΩË*˛  EÚxi…÷ {…i…Æ˙∫… x…‰ <i…x…“ x…©…i…… x…Ω˛”  n˘J……<«  EÚ =∫…‰ ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙ ±…‰˙* ¥…Ω˛ S……n˘Æ˙ ¥……{…∫… ∂…‰π… {…fiπ`ˆ 9 {…Æ˙.... V…“¥…x… EÚ… ®……M…«

5

V…x…¥…Æ˙“ - °ÚÆ˙¥…Æ˙“

2012


v…x…“ ¥™… HÚ +…ËÆ˙ +x…xi… V…“¥…x… B. V…‰. +•……Ω˛®… +{…x…‰ V…“¥…x… ®… EÚ<« ∫…÷J…… EÚ…‰ ¶……‰M…x…‰ ¥……±…… BEÚ V…¥……x…*  EÚxi…÷ V…“¥…x… ®… BEÚ +V…“§… ∫…“  Æ˙HÚi……....* C™…… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ ™…Ω˛  Æ˙HÚi…… ∫…®……{i… Ω˛…‰M…“....? <∫… J……±…“{…x… EÚ…‰ ¥…Ω˛ EËÚ∫…‰ ¶…Ɖ˙....* ™…Ω˛ V…“¥…x… i……‰ I…h… ¶…Æ˙ ®… §…“i… V……™…‰M……*  °ÚÆ˙ <∫…E‰Ú §……n˘ C™……....? +…ËÆ˙ i…¶…“ =∫…x…‰ ™…“∂…÷ E‰Ú §……Ɖ˙ ®… ∫…÷x……* Ω˛…ƒ, ™…Ω˛“ Ω˲, ™…Ω˛“ Ω˲ V……‰ ®…‰Æ˙“ <∫… J……‰V… EÚ… +∆i… EÚÆ˙ ∫…EÚi…… Ω˲* ™…Ω˛“ <«∑…Æ˙ ∫…‰ ®…‰Æ˙… ∫……I……iEÚ…Æ˙ EÚÆ˙¥…… ∫…EÚi…… Ω˲....+…ËÆ˙ ¥…Ω˛ ®…∫…“Ω˛ EÚ“ J……‰V… ®…  x…EÚ±… {…c˜…* ™…“∂…÷ EÚ…‰ ∫……®…x…‰ {……EÚÆ˙ ¥…Ω˛ =∫…E‰Ú ∫……®…x…‰ Z…÷EÚ M…™……* ™…“∂…÷ E‰Ú ∫……®…x…‰ P…÷]ıx…‰ ]‰ıEÚEÚÆ˙ =∫… ∫…‰ =∫…x…‰ BEÚ +Ω˛®…¬ |…∂x…  EÚ™……* BEÚ B‰∫…… |…∂x… V……‰ =∫…E‰Ú V…“¥…x… EÚ“  n˘∂…… EÚ…‰ §…n˘±… ∫…EÚi…… l……* +…<«™…‰, <∫… ¥™… HÚ E‰Ú V…“¥…x… EÚ… +¥…±……‰EÚx… EÚÆÂ˙  EÚ - <i…x…“ x…©…i…… E‰Ú |…¶…÷ ∫……®…x…‰ Z…÷EÚx…‰ ¥……±…… ™…Ω˛ ¥™… HÚ - C™…… ¥…Ω˛ ™…“∂…÷ E‰Ú {……∫… ∫…‰ =n˘…∫… Ω˛…‰EÚÆ˙ V……i…… Ω˲* <∫… V…¥……x… EÚ…‰ ®…È +…V… ®…È ∫…∆∫……Æ˙ E‰Ú =x… §…Ω÷˛i… ∫…‰ ±……‰M…… E‰Ú |…i…“EÚ E‰Ú ∞¸{… ®… n‰˘J…i…… Ω⁄ƒ˛ V……‰ =r˘…Æ˙ {……x…‰ ∫…‰ ¥…∆ S…i… Æ˙Ω˛ V……i…‰ ΩÈ˛* ¥…‰ ∫…∆∫……Æ˙ ®… <i…x…… + v…EÚ  ±…{i… Ω˛…‰ V……i…‰ ΩÈ˛,  EÚ =r˘…Æ˙ =x…E‰Ú ∫……®…x…‰ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú §……n˘ ¶…“ ¥…‰ =r˘…Æ˙ |……{i… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ ¥…∆ S…i… Æ˙Ω˛ V……i…‰ ΩÈ˛* ™…“∂…÷ E‰Ú V…“¥…x… ®… ∂……™…n˘ Ω˛“ÚEÚ…‰<« ¥™… HÚ Ω˛“ Æ˙Ω˛…˛ Ω˛…‰M…… V……‰ =∫… E‰Ú {……∫… +…EÚÆ˙ =n˘…∫… Ω˛…‰EÚÆ˙ M…™…… Ω˛…‰* V…§… EÚ ¶…“c˜ EÚ“ ¶…“c˜ ™…“∂…÷ E‰Ú {……∫… +…™…… EÚÆ˙i…“ l…“ +…ËÆ˙ +…x…∆ n˘i… Ω˛…‰EÚÆ˙ =∫… E‰Ú {……∫… ∫…‰¥…Ω˛…ƒ ∫…‰ V……™…… EÚÆ˙i…“ l…“* =x…®… ∫…‰ EÚ<« ±……‰M… ¶…⁄J…‰ Ω˛…‰i…‰ l…‰, EÚ<« ±……‰M… +xv…‰ Ω˛…‰i…‰ l…‰, EÚ<« ±……‰M… ±…∆M…c‰˜-±…⁄±…‰ Ω˛…‰i…‰ l…‰, EÚ<« i……‰ E÷Úπ`ˆ Æ˙…‰M… ∫…‰ {…“ c˜i… Ω˛…‰i…‰ l…‰*  EÚxi…÷ Ω˛Æ˙ BEÚ ¥™… HÚ ™…“∂…÷ ®…∫…“Ω˛ ∫…‰ E÷ÚUÙ x… E÷ÚUÙ {……EÚÆ˙ +…x…Œxn˘i… Ω˛…‰EÚÆ˙ ¥…Ω˛…ƒ ∫…‰ V……i…‰ l…‰˛* ±…‰ EÚx… ™…Ω˛ ¥…h…«x… +{…x…‰ +…{… ®… +x……‰J…… Ω˲, C™…… EÚ <∫… ¥™… HÚ E‰Ú  ¥…π…™… ®…  ±…J…… Ω÷˛+… Ω˲,  EÚ ¥…Ω˛ ™…“∂…÷ ®…∫…“Ω˛ E‰Ú {……∫… ∫…‰ =n˘…∫… Ω˛…‰EÚÆ˙ S…±…… M…™……* C™…… EÚ…Æ˙h… Ω˲  EÚ ™…Ω˛ ¥™… HÚ ™…“∂…÷ ®…∫…“Ω˛ E‰Ú {……∫… +…EÚÆ˙ ¶…“.... <i…x…… =i∫…÷EÚ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú §……¥…V…⁄n˘,... <i…x…“ x…©…i…… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú §……¥…V…⁄n˘ ¥…Ω˛ =n˘…∫… Ω˛…‰EÚÆ˙ S…±…… M…™……? <∫… P…]ıx…… EÚ…  ¥…∂±…‰π…h… V…“¥…x… EÚ… ®……M…«

6

V…x…¥…Æ˙“ - °ÚÆ˙¥…Æ˙“

2012


EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ E÷ÚUÙ EÚ…Æ˙h… x…V…Æ˙ ®… +…i…‰ ΩÈ˛ EÚ˛ C™…… =∫…‰ ™…“∂…÷ E‰Ú {……∫… ∫…‰ =n˘…∫… Ω˛…‰EÚÆ˙ V……x…… {…c˜…* ™…“∂…÷ EÚ…‰ EÚ®… +…∆EÚx…… ™…Ω˛ ¥™… HÚ ™…“∂…÷ EÚ…‰ =k…®… i……‰ EÚΩ˛i…… Ω˲ ±…‰ EÚx… ™…“∂…÷ EÚ…‰ {…Æ˙®…‰∑…Æ˙ EÚ… ∫l……x… x…Ω˛” n‰˘i…… Ω˲* +{…x…‰ V…“¥…x… ®… ™…“∂…÷ EÚ…‰ ¥…Ω˛ BEÚ M…÷∞¸ EÚ… n˘Æ˙V…… n‰˘i…… Ω˲,... BEÚ  ∂…I…EÚ EÚ… n˘Æ˙V…… n‰˘i…… Ω˲* BEÚ  ∂…I…EÚ V……‰ +SUÙ“ §……i…  ∫…J……i…… Ω˲... V……‰ +SU‰Ù ®……M…« §…i……i…… Ω˲* {…Æ˙xi…÷ ™…“∂…÷ EÚ…‰ ¥…Ω˛ {…Æ˙®…‰∑…Æ˙ EÚ… n˘Æ˙V…… x…Ω˛” n‰˘i…… Ω˲* ™…“∂…÷ ®…∫…“Ω˛ =∫…∫…‰ EÚΩ˛i…… Ω˲, i…⁄ V…§… ®…÷Z…‰ {…Æ˙®…‰∑…Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®… ∫¥…“EÚ…Æ˙ x…Ω˛” EÚÆ˙i…… Ω˲, i……‰ i…⁄ ®…÷Z…‰ =k…®… C™…… EÚΩ˛i…… Ω˲? Ω˛…Â`ˆ… ∫…‰ +…n˘Æ˙ EÚÆ˙x…… +…ËÆ˙ æ˛n˘™… ®… {…Æ˙®…‰∑…Æ˙ EÚ…‰ ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙x…… n˘…‰x…… +±…M…-+±…M… §……i… ΩÈ˛* Æ˙…‰ ®…™…… EÚ“ {…j…“ 10:9 ®…  ±…J…… Ω÷˛+… Ω˲,  EÚ ™…“∂…÷ EÚ…‰ Ω˛®… +{…x…‰ V…“¥…x… ®…  EÚ∫… ∞¸{… ®… O…Ω˛h… EÚÆ˙x…… Ω˲* ¥…S…x… §…Ω÷˛i… ∫{…π]ı Æ˙“ i… ∫…‰ EÚΩ˛i…… Ω˲,  EÚ ™…“∂…÷ EÚ…‰ Ω˛®… V…“¥…x… ®… |…¶…÷ E‰Ú ∞¸{… ®… ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙x…… Ω˲* Ω˛®……Ɖ˙ V…“¥…x… ®… ™…“∂…÷ EÚ… ∫l……x… E‰Ú¥…±… |…¶…÷ EÚ… Ω˛“ Ω˛…‰ ∫…EÚi…… Ω˲* ™…“∂…÷ Ω˛®……Ɖ˙ V…“¥…x… ®… BEÚ  ®…j…, BEÚ + i… l…, BEÚ ∫…±……Ω˛EÚ…Æ˙ V…Ë∫…“ EÚ<« ¶…⁄ ®…EÚ…Bƒ +n˘… EÚÆ˙i…… Ω˲*  EÚxi…÷ ™…“∂…÷ EÚ…‰ +{…x…‰ V…“¥…x… ®… Ω˛®… BEÚ Ω˛“ ∫l……x… n‰˘ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ ¥…Ω˛ Ω˲ |…¶…÷ +…ËÆ˙ ∫¥……®…“ EÚ… ∫l……x…* Ω˛®… V……x…i…‰ ΩÈ˛  EÚ  EÚ∫…“ P…Æ˙ ®… V…§… BEÚ + i… l… +…i…… Ω˲, i……‰ =∫…EÚ“ C™…… ∫…“®……Bƒ Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛* P…Æ˙ E‰Ú ∫¥……®…“ EÚ“ ∫…“ ∫¥…i…xj…i…… + i… l… EÚ“ x…Ω˛” Ω˛…‰i…“ Ω˲* ™…“∂…÷ EÚ…‰ V…§… Ω˛®… +{…x…‰ V…“¥…x… ®… |…¶…÷ E‰Ú +±……¥…… EÚ…‰<« ¶…“ ∫l……x… n‰˘i…‰ ΩÈ˛ i……‰ Ω˛®… =∫…‰ ™…“∂…÷ EÚ…‰ ¥…Ω˛ ∫¥…i…xj…i…… x…Ω˛” n‰˘ Æ˙Ω‰˛ Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛  V…∫…EÚ… ¥…Ω˛ ¥……∫i…¥… ®… Ω˛EÚn˘…Æ˙ Ω˲* Æ˙…‰ ®…™…… E‰Ú {…j…“ ®… {……˱…÷∫… ™…Ω˛“ i……‰ EÚΩ˛i…… Ω˲  EÚ ™…“∂…÷ EÚ…‰ Ω˛®… +{…x…‰ V…“¥…x… ®… |…¶…÷ EÚ… ∫l……x… n¢* ¥…Ω˛ Ω˛®……Ɖ˙ V…“¥…x… EÚ…, Ω˛®……Ɖ˙  ¥…S……Æ˙… EÚ…, Ω˛®……Æ˙“ ¶……¥…x……+… EÚ… ∫¥……®…“ §…x…‰* V…§… Ω˛®… =∫…‰ +{…x…‰ V…“¥…x… {…Æ˙ |…¶…÷i…… n‰˘i…‰ ΩÈ˛, i…§… ¥…Ω˛ Ω˛®……Ɖ˙ V…“¥…x… {…Æ˙ Æ˙…V™… EÚÆ˙x…‰ ±…M…i…… Ω˲* {…Æ˙®…‰∑…Æ˙ E‰Ú Æ˙…V™… E‰Ú  x…™…®… Ω˛®… {…Æ˙ ±……M…⁄ Ω˛…‰ V……i…‰ ΩÈ˛*  EÚxi…÷ <∫… ¥™… HÚ EÚ…‰ V…§… Ω˛®… n‰˘J…i…‰ ΩÈ˛ i……‰ =∫…®…‰ ™…Ω˛” {…Æ˙ EÚ®…“ {……i…∆ {……i…‰ ΩÈ˛* < ∫… ±…™…‰ ™…“∂…÷ =∫…∫…‰ EÚΩ˛i…… Ω˲  EÚ i…⁄ ®…÷Z…‰ =k…®… C™…… EÚΩ˛i…… Ω˲? V…§… EÚ {…Æ˙®…‰∑…Æ˙ Ω˛“ Ω˲  V…∫…‰ Ω˛®… ∫…¥…«∏…‰π`ˆ EÚ… ∫l……x… n‰˘ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* ™…Ω˛ ¥™… HÚ ™…“∂…÷ EÚ…‰ {…Æ˙®…‰∑…Æ˙ EÚ… ∫l……x… x…Ω˛” n‰˘i…… Ω˲* ¥…Ω˛ ™…“∂…÷ EÚ…‰ EÚ®… EÚÆ˙E‰Ú +…∆EÚi…… Ω˲* {…Æ˙®…‰∑…Æ˙ Z…⁄`ˆ“ |…∂…∆∫…… EÚ… ¶…⁄J…… x…Ω˛” Ω˲* Ω˛®……Æ˙… {…Æ˙®…‰∑…Æ˙ æ˛n˘™… EÚ“ ∫…SS……<« ∫…‰ |…∫…z… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…… V…“¥…x… EÚ… ®……M…«

7

V…x…¥…Æ˙“ - °ÚÆ˙¥…Æ˙“

2012


{…Æ˙®…‰∑…Æ˙ Ω˲* ¶…V…x…EÚ…Æ˙ n˘…> n˘ +{…x…‰ ¶…V…x… ®… EÚΩ˛i…… Ω˲, “Ω‰˛ {…Æ˙®…‰∑…Æ˙, n‰˘J…, i…⁄ æ˛n˘™… EÚ“ ∫…SS……<« ∫…‰ |…∫…z… Ω˛…‰i…… Ω˲*” V…§… Ω˛®… æ˛n˘™… EÚ“ ∫…SS……<« ∫…‰ {…Æ˙®…‰∑…Æ˙ EÚ…‰ +{…x…‰ V…“¥…x… ®… ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛, =∫…‰ ¥…Ω˛ ∫l……x… n‰˘i…‰ ΩÈ˛, V……‰ =∫…EÚ… Ω˲, i……‰ ¥…Ω˛ |…∫…z… Ω˛…‰i…… Ω˲ +…ËÆ˙ Ω˛®……Ɖ˙ V…“¥…x… ®… EÚ…™…« EÚÆx…‰ ±…M…˙i…… Ω˲* {…Æ˙®…‰∑…Æ˙ EÚ…‰ +{…x…‰ V…“¥…x… ®… = S…i… ∫l……x… n‰˘x…‰ EÚ… +l…« Ω˲, =∫…‰ +{…x…‰ V…“¥…x… ®… EÚ…™…« EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ∫¥…i…xj…i…… n‰˘x……* V…§… Ω˛®… ™…“∂…÷ EÚ…‰ +{…x…‰ V…“¥…x… EÚ… |…¶…÷ EÚΩ˛i…‰ ΩÈ˛, i……‰ Ω˛®… BEÚ |…EÚ…Æ˙ ∫…‰ +{…x…… V…“¥…x… =∫…E‰Ú Ω˛…l…… ®… ∫……È{… Æ˙Ω‰˛ Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* Ω˛®… |…¶…÷ ∫…‰ EÚΩ˛i…‰ ΩÈ˛,  EÚ Ω‰˛ |…¶…÷ +§… ∫…‰ ®…‰Æ˙… V…“¥…x… i…‰Æ‰˙ Ω˛…l… ®… Ω˲,... i…⁄ V…Ë∫…… S……Ω˛i…… Ω˲ ¥…Ë∫…… Ω˛“ ®…÷Z…‰ ±…‰ S…±…*  V…∫… ®……M…« ∫…‰ ®…÷Z…‰ S…±…x…… Ω˲, =∫…∫…‰ i…⁄ ®…÷Z…‰ ±…‰ S…±…* V…Ω˛…ƒ ®…÷Z…‰ V……x…… Ω˲, ¥…Ω˛…ƒ i…⁄ ®…÷Z…‰ ±…‰ S…±…* i…⁄ ®…‰Æ‰˙ +…M…‰-+…M…‰ S…±… +…ËÆ˙ ®…È i…‰Æ‰˙ {…“U‰Ù - {…“U‰Ù S…±…⁄ƒM……* ™…“∂…÷ EÚ…‰ EÚ®… +…∆EÚx…… =∫…EÚ“ =n˘…∫…“ EÚ… EÚ…Æ˙h… §…x……˛* +{…x…‰ V…“¥…x… ®… Ω˛®… ™…“∂…÷ EÚ…‰ ¥…Ω˛ ∫l……x… n‰˘x…… Ω˲ =∫…EÚ… Ω˲* ∫¥…™…∆ EÚ…‰ + v…EÚ +…∆EÚx…… ™…Ω˛ ¥™… HÚ ¥™…¥…∫l…… {…Æ˙ S…±… EÚÆ˙ ∫¥…™…∆ v…®…‘ `ˆΩ˛Æ˙x…‰ ¥……±…… ¥™… HÚ l……* ™…“∂…÷ ®…∫…“Ω˛ =∫…∫…‰ {…⁄UÙi…… Ω˲, i…⁄ +…Y……+… EÚ…‰ V……x…i…… Ω˲, Ω˛i™…… x… EÚÆ˙x……, ¥™… ¶…S……Æ˙ x… EÚÆ˙x……, S……‰Æ˙“ x… EÚÆ˙x……, Z…÷`ˆ“ M…¥……Ω˛“ x… n‰˘x……, UÙ±… x… EÚÆ˙x……, +{…x…“  {…i…… +…ËÆ˙ +{…x…“ ®……i…… EÚ… +…n˘Æ˙ EÚÆ˙x……* ¥…Ω˛ =k…Æ˙ n‰˘i…… Ω˲  EÚ Ω˛…ƒ M…÷∞¸, <x… ∫…§…EÚ…‰ i……‰ ®…È ±…c˜EÚ{…x… ∫…‰ ®……x…i…… +…™…… Ω⁄ƒ˛* ™…“∂…÷ ®…∫…“Ω˛ =∫…E‰Ú æ˛n˘™… EÚ“ ¶……¥…x…… EÚ…‰ ∫…®…Z…i…‰ Ω÷˛™…‰ =∫… {…Æ˙ o˘Œπ]ı EÚÆ˙E‰Ú =∫…∫…‰ |…‰®… EÚÆ˙i…… +…ËÆ˙ =∫…∫…‰ EÚΩi…˛… Ω˲, i…÷Z… ®… BEÚ §……i… EÚ“ P…]ı“ Ω˲* ™…Ω˛ +…{… C™…… EÚΩ˛ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛, |…¶…÷? P…]ı“...? ®…÷Z…®…Â...?... ™…“∂…÷ ®…∫…“Ω˛ <∫… |…EÚ…Æ˙ C™…… EÚΩ˛i…… Ω˲? ™…“∂…÷ ®…∫…“Ω˛ =∫…∫…‰ EÚΩ˛i…… Ω˲,  EÚ +{…x…… ∫…§… E÷ÚUÙ §…‰S…EÚÆ˙ =∫…‰ E∆ÚM……±…… EÚ…‰ n‰˘ n‰˘; +…ËÆ˙ i…÷Z…‰ ∫¥…M…« ®… v…x…  ®…±…‰M……* +…®… i……ËÆ˙ {…Æ˙ ±……‰M…… EÚ“ ∫……‰S… ™…Ω˛ Ω˛…‰i…“ Ω˲  EÚ v…®…« - EÚ®…« EÚ“ §……i… §…÷V…÷M……Á E‰Ú  ±…™…‰ ΩË∆˛, ™…÷¥……+… E‰Ú  ±…™…‰ x…Ω˛”* V…¥……x…“ ®… B‰∂… EÚÆ˙…‰, <«∑…Æ˙ E‰Ú §……Ɖ˙ ®… §…÷g¯…{…‰ ®… ∫……‰S…ÂM…Â* <∫… ±…™…‰ Ω˛®… n‰˘J…i…‰ ΩÈ˛  EÚ ±……‰M… §…÷V…÷M…« +¥…∫l…… ®… +{…x…… M…fiΩ˛∫l… ∫…∆∫……Æ˙ EÚ…‰ UÙ…‰c˜EÚÆ˙ i…“l…«™……j…… {…Æ˙  x…EÚ±… {…c˜i…‰ ΩÈ˛* +{…x…‰ V…“¥…x… E‰Ú ∫……∆Z… ®… ¥…‰ <«∑…Æ˙ EÚ…‰ J……‰V…x…‰ E‰Ú  ±…™…‰  x…EÚ±… {…c˜i…‰ ΩÈ˛* ™…Ω˛…ƒ ∫…¥……±… E÷ÚUÙ v…x… ∫…‰  EÚ∫…“ EÚ“ ∫…Ω˛…™…i…… EÚÆ˙x…‰ EÚ… x…Ω˛” Ω˲* ™…Ω˛ V…¥……x…,  V…∫…E‰Ú ∫……®…x…‰ +¶…“ {…⁄Æ˙… V…“¥…x… ∂…‰π… Ω˲; ™… n˘ ¥…Ω˛ +{…x…… {…⁄Æ˙… v…x… E∆ÚM……±…… EÚ…‰ n‰˘ n‰˘M……, i……‰ ¥…Ω˛ +{…x…… {…⁄Æ˙… V…“¥…x…  EÚ∫… |…EÚ…Æ˙ ¥™…i…“i… EÚƉ˙M……* ™…“∂…÷ ®…∫…“Ω˛ =∫…∫…‰ |… i…Y…… EÚÆ˙i…… Ω˲, “i…÷Z…‰ ∫¥…M…« ®… v…x…  ®…±…‰M……*” ∫…∆∫……Æ˙ E‰Ú V…“¥…x… EÚ“ x…∑…Æ˙i…… EÚ…‰ ∫…®…Z…‰  §…x…… Ω˛®… ∫¥…M…« E‰Ú v…x… EÚ… ®……‰±… x…Ω˛” ±…M…… ∫…EÚi…‰ ∂…‰π… {…fiπ`ˆ 15 {…Æ˙..... V…“¥…x… EÚ… ®……M…«

8

V…x…¥…Æ˙“ - °ÚÆ˙¥…Æ˙“

2012


.....x…©…i…… EÚ“ +…i®…… +…EÚ…∂… {…Æ˙ =`ˆ… ±…™…… M…™……* {…Æ˙®…‰∑…Æ˙ E‰Ú ¥…S…x… EÚ…‰  §…x……  EÚ∫…“ {…⁄¥…« v……Æ˙h…… E‰Ú x…©…i…… E‰Ú ∫……l… ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…™…‰ Ω˛®……Ɖ˙ i…Ë™……Æ˙ x… Ω˛…x‰ …‰ ¶…Æ˙ ∫…‰ x… V……x…‰  EÚi…x…“ Ω˛“ ∫¥…M…‘™… +…∂…“π… ¥……{…∫… ±…‰ ±…“ V……i…“ ΩÈ*˛ ™……E⁄Ú§… E‰Ú {…n˘ ®… ¥…Ãh…i… x…©…i…… ∂…§n˘ EÚ… BEÚ +…ËÆ˙ +±…∆EÚ… Æ˙EÚ |…™……‰M… Ω˛®… {…i…Æ˙∫… E‰Ú ±…‰J… ®… n‰J˘ …i…‰ ΩÈ,˛ “x…™…‰ V…x®…‰ Ω÷B˛ §…SS…… EÚ“ x……<»  x…®…«±… +…Œi®…EÚ n⁄v˘ … EÚ“ ±……±…∫……  EÚ™…… EÚÆ˙…,‰ i…… EÚ =∫…E‰Ú u˘…Æ˙… =r˘…Æ˙ {……x…‰ E‰Ú  ±…™…‰ §…g¯i…‰ V……+…‰*” (1 {…i…Æ˙∫… 2:2)* +¶…“ V…x®…  ±…™…‰ §…SS…‰ EÚ…‰ ®……ƒ E‰Ú n⁄v˘ … EÚ“ Ω˛“ +…¥…∂™…EÚi…… ΩË*˛ E÷ÚUÙ ±……‰M…… EÚ…‰ ∂…∆EÚ… Ω˛…‰ ∫…EÚi…“ Ω˲  EÚ C™…… §…SS…‰ E‰Ú  ±…™…‰ ®……ƒ EÚ… n⁄v˘ … Ω˛“ EÚ…°Ú“ ΩË?˛ v…®…«∂……∫j… EÚΩ˛i…… Ω˲  EÚ x…¥…V……i…¬  ∂…∂…÷ E‰Ú  ±…™…‰ ®……ƒ EÚ… n⁄v˘ … Ω˛“ EÚ…°Ú“ ΩË*˛ ¥…Ω˛ ∫…®{…⁄h…« ¶……‰V…x… ΩË*˛ <∫… ±…™…‰  EÚi…x…“ ¶…“ n˘ Æ˙p˘ ®……ƒ Ω˛…‰ ¥…Ω˛ ¶…“ +{…x…‰ §…SS…‰ EÚ…‰ ∫…®{…⁄h…« +…Ω˛…Æ˙ n‰E˘ ÚÆ˙ {……±… ∫…EÚi…“ ΩË*˛ ¥…S…x… x…B  ¥…∑……∫…“ EÚ… ∫…®{…⁄h…« +…Ω˛…Æ˙ ΩË*˛ EÚ<« §…c‰˜ §…SS…‰ n⁄v˘ … EÚ…‰ =∫…“ |…EÚ…Æ˙ {…“x…‰ EÚ“ <SUÙ… x…Ω˛” Æ˙J…i…‰ ΩÈ˛ =xΩ² n⁄v˘ … ®… E÷ÚUÙ  ®…±……x…… +SUÙ… ±…M…i…… ΩË*˛ E÷ÚUÙ §…SS…‰ n⁄v˘ … ®… ∂…CEÚÆ˙ b˜…±…EÚÆ˙ {…“i…‰ ΩÈ˛ i……‰ E÷ÚUÙ §…SS…‰ S……ÏEÚ±…‰]ı b˜…±…x…… {…∫…xn˘ EÚÆ˙i…‰ ΩÈ*˛ ±…‰ EÚx… +¶…“ V…x®…  ±…B  ∂…∂…÷ EÚ…‰ <x… ∫…§… §……i…… EÚ“ <SUÙ… x…Ω˛” ΩË*˛ =∫…‰ E‰Ú¥…±… ®……ƒ EÚ… ∂…÷r˘ n⁄v˘ … EÚ“ Ω˛“ <SUÙ… ΩË*˛ {…i…Æ˙∫… EÚΩ˛i…… ΩË  EÚ <∫…“ |…EÚ…Æ˙ Ω˛®… ¶…“ ¥…S…x… Ø˚{…“  x…®…«±… n⁄v˘ … EÚ“ EÚ…®…x…… EÚÆ˙x…… ΩË*˛ ™……E⁄Ú§… E‰Ú ±…‰J… ®… V…§… ¥…S…x… EÚ…‰ x…©…i…… E‰Ú ∫……l… O…Ω˛h… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…™…‰ EÚΩ˛… M…™…… Ω˲ i……‰ {…i…Æ˙∫… ¥…S…x… EÚ“ i…“µ… + ¶…±……π…… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…™…‰ EÚΩ˛i…… Ω˲ - BEÚ {…n˘ n˘“ V……x…‰¥……±…“ ¥…∫i…÷ EÚ…‰ ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙x…‰ EÚ… +…O…Ω˛ EÚÆ˙i…… Ω˲ i……‰ n⁄∫˘ …Æ˙… =∫…EÚ“ J……‰V… ®… V……x…‰ E‰Ú  ±…B |…‰ Æ˙i… EÚÆ˙i…… Ω˛*˛Ë ™…‰ n˘…x‰ …… n˘∂……Bƒ Ω˛®……Ɖ˙  ±…™…‰ + x…¥……™…« ΩÈ*˛ V……‰ ¥…S…x… Ω˛®… ∫…÷x…i…‰ ΩÈ˛ =∫…‰ ∫…Ω˛“ ¶……¥…x…… E‰Ú ∫……l… ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙x…… ΩË*˛ V…Ω˛…ƒ Ω˛®… +…x…Œxn˘i… EÚÆ˙x…… Ω˲ ¥…Ω˛…ƒ ¥…S…x… Ω˛®… +…x…Œxn˘i… EÚÆ˙i…… +…ËÆ˙ V…Ω˛…ƒ {…∂S……i……{…¬ =i{…z… EÚÆ˙x…… ΩË,˛ ¥…Ω˛…ƒ {…∂S……i……{…¬ ¶…“ =i{…z… EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B* i…¶…“ Ω˛®… EÚΩ˛ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛  EÚ Ω˛®… x…©…i…… E‰Ú ∫……l… =∫…‰ O…Ω˛h… EÚÆ˙ Æ˙Ω˛‰ ΩÈ*˛ <∫…“ |…EÚ…Æ˙ = S…i… +v™…™…x… EÚ“ v…Ë™…« E‰Ú ∫……l… Ω˛®… ¥…S…x… EÚ…‰ O…Ω˛h… EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B* EÚ±… i…EÚ V……‰ Ω˛®… x…‰  ¥…S……Æ˙ {……±… Æ˙J…‰ l…‰, ¥…S…x… EÚ… +x…÷∫…Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…™…‰ =xΩ² UÙ…c‰ ˜ n‰x˘ …‰ +…ËÆ˙ V…§… ¥…S…x… BEÚ +xV……x… V…“¥…x…S…™……« EÚ“ ®……∆M… EÚÆ˙i…… Ω˲ i……‰ =∫…‰ ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙x…‰ EÚ“ x…©…i…… ¶…“ Ω˛®…®… Ω˛…x‰ …“ S…… Ω˛B* =∫…“ ∫…®…™… V…§… V…§… ¶…“ ¥…S…x… |……{i… Ω˛…‰ i…§… i…§…˛ =∫…‰ x… E‰Ú¥…±… ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙x…… Ω˲ {…Æ˙xi…÷ BEÚ x…¥…V……i…  ∂…∂…÷  V…i…x…“ + v…EÚ ®……ƒ E‰Ú n⁄v˘ … EÚ“ EÚ…®…x…… EÚÆ˙i…… ΩË,˛ =∫…“ |…EÚ…Æ˙ EÚ“ <SUÙ… ¥…S…x… E‰Ú  ±…B ¶…“ Ω˛®… ®… Ω˛…x‰ …“ S…… Ω˛B*V…“¥…x… EÚ… ®……M…«

9

V…x…¥…Æ˙“ - °ÚÆ˙¥…Æ˙“

2012


V…“¥…x… EÚ“ M…¥……Ω˛“

®……M…« ∫…SS……<« +…ËÆ˙ V…“¥…x… ∫…Ë®…⁄B±…, x…∆M…±……{…⁄],ı ™…⁄0 {…“0

+…`ˆ ¥…π…« EÚ“ +…™…÷ ∫…‰ Ω˛“ ®…È {…Æ˙®…‰∑…Æ˙˙ EÚ“ J……‰V… ®… ±…M…… l……* {…Æ˙xi…÷ °ÚÆ˙ ¶…“ ®…÷Z…‰ ∂……Œxi… x…  ®…±…“* V…§… ®…È UÙ…]‰ …ı Ω˛“ l……, ®…‰Æ˙‰  {…i…… EÚ… n‰Ω˘ …˛ xi… Ω˛…‰ M…™…… l……* {… Æ˙¥……Æ˙ EÚ“ ∫……Æ˙“  S…xi…… +§… ®…‰Æ˙“ ®……ƒ {…Æ˙ +… {…c˜“ l…“* ®…‰Æ˙‰ ¶……<« i……‰  °ÚÆ˙…V‰ ……§……n˘ ®… x……ËEÚÆ˙“ EÚÆ˙x…‰ S…±…‰ M…B l…‰*  {…i…… EÚ“ ®…fii™…÷ E‰Ú §……n˘ +§… P…h]ı… J…‰i… {…Æ˙ EÚ…®… EÚÆ˙x…‰ EÚ… =k…Æ˙n…˘  ™…i¥… ®…÷Z… {…Æ˙ +… {…c˜…* <∫… +i™…… v…EÚ {… Æ˙∏…®… E‰Ú EÚ…Æ˙h… ®…È §…“®……Æ˙ {…c˜ M…™……*  ¶…z…  ¶…z… +…Ëπ… v…™…… E‰Ú §……¥…V…⁄n˘ ®…‰Æ˙‰ ∫¥……∫l™… ®… ∫…÷v……Æ˙ x… Ω÷+ ˛ …* M……ƒ¥… EÚ… BEÚ  ®…j… +…M…Æ˙… ®… BEÚ  n˘x… ®…‰Æ˙‰ ¶……<« x……l…⁄Æ˙…®… ∫…c˜EÚ {……Æ˙ EÚÆ˙ Æ˙Ω˛‰ l…‰, =∫…“ ∫…®…™… =x…EÚ“ ¶…Â]ı Ω˛®……Ɖ˙ M……ƒ¥… E‰Ú BEÚ  ®…j… ∫…‰ Ω÷<˛ *« <∫… x…¥…™…÷¥…EÚ x…‰ E÷ÚUÙ  n˘x… {…⁄¥…« Ω˛“ |…¶…÷ ™…“∂…÷ ®…∫…“Ω˛ {…Æ˙  ¥…∑……∫… EÚÆ˙EÚ‰ =x…EÚ…‰ +x…÷¶…¥… ∫…‰ V……x…… l……* =xΩ˛…x …‰ ®…‰Æ˙‰ ¶……<« ∫……Ω˛§… ∫…‰ {…⁄U…Ù  EÚ ¥…‰ EÚΩ˛…ƒ V…… Æ˙Ω˛‰ l…‰, +…ËÆ˙ =xΩ² BEÚ P…Æ˙ ®… V…Ω˛…ƒ ®…∫…“Ω˛“ +…Æ˙…v…x…… EÚÆ˙i…‰ l…‰, +…x…‰ EÚ… x™……‰i……  n˘™……* {…Æ˙®…‰∑…Æ˙ E‰Ú ∫…¥…‰EÚ V……‰ =x… ∫…¶……+… E‰Ú ¥…HÚ… l…‰, ¥…‰ ®…‰Æ˙‰ ¶……<« ∫…‰ |…¶…÷ ™…“∂…÷ ®…∫…“Ω˛ E‰Ú u˘…Æ˙… V……‰ ®…÷ HÚ  ®…±…i…“ ΩË,˛ =∫… {…Æ˙ ¥……i……«±……{… EÚÆ˙x…‰ ±…M…‰* °Ú±…∫¥…∞¸{… ®…‰Æ˙‰ ¶……<« ®…∫…“Ω˛ {…Æ˙  ¥…∑……∫… ±…‰ +…B* §……n˘ ®… =x…EÚ… §…{… i…∫®…… Ω˛+ ÷ …, {…Æ˙®…‰∑…Æ˙ E‰Ú ∫…‰¥…EÚ x…‰ =x…EÚ…‰ §…i……™……  EÚ +§… ¥…Ω˛ V……EÚÆ˙ +{…x…‰  ®…j…… EÚ…‰ §…i……™…  EÚ  EÚ∫… |…EÚ…Æ˙ ®…∫…“Ω˛ x…‰ =x…EÚ…‰ =r˘…Æ˙ EÚ… +x…÷¶…¥…  n˘™…… ΩË*˛ ®…‰Æ˙‰ ¶……<« x…‰ M……ƒ¥… ®… ±……Ë]Eı ÚÆ˙,  V…x…∫…‰ ¶…“ =x…EÚ“ ¶…Â]ı Ω÷<˛ ,« §…i……™……  EÚ +§… ¥…‰ |…¶…÷ ™…“∂…÷ E‰Ú Ω˛…‰ M…B ΩÈ*˛ ∂……®… E‰Ú ∫…®…™… M……ƒ¥… ®… ¥…Ω˛ |……l…«x…… ∫…¶…… EÚÆ˙i…‰ l…‰ +…ËÆ˙ §…Ω÷i˛ … ∫…‰ ±……‰M… <EÚ_… Ω÷+ ˛ … EÚÆ˙i…‰ l…‰* ¥…‰ ®…÷Z…∫…‰ ¶…“ ®…∫…“Ω˛ E‰Ú  ¥…π…™… ®… §……i… EÚÆ˙x…‰ ±…M…‰* =∫… ∫…®…™… ®…È +∫¥…∫l… Ω˛“ l…… +…ËÆ˙ ®…‰Æ˙‰ ¶……<« x…‰ ®…÷Z…‰ §…i……™……  EÚ  EÚ∫… |…EÚ…Æ˙ |…¶…÷ ™…“∂…÷ x…‰ +xv…… EÚ…‰ o˘Œπ]ı n˘“, ®…÷n…˘ Á EÚ…‰  V…±……™……, +…ËÆ˙ EÚ…‰ g¯™…… EÚ…‰ ∂…÷r˘  EÚ™……* ¥…‰ i…÷®Ω² ¶…“ S…∆M…… EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ,˛ =xΩ˛…x …‰ EÚΩ˛…* +…ËÆ˙ ®…÷Z…‰ ∫…±……Ω˛ n˘“  EÚ ®…È ¶…“ |……l…«x…… ∫…¶…… ®… +…™…… EÚ∞ƒ¸, V…§… EÚ ¶……<« Ω˛“ ®…Z…‰ =i∫…… Ω˛i… EÚÆ˙ Æ˙Ω˛‰ l…‰* EÚ…‰<« n⁄∫˘ …Æ˙… x…Ω˛” ±…M……i……Æ˙ +{…x…‰ ¶……<« E‰Ú ∫……l… ®…È +{…x…‰ M……ƒ¥… EÚ“ |……l…«x…… ∫…¶…… ®… V……i…… Æ˙Ω…˛ * ¥…Ω˛…ƒ ®…È |…¶…÷ ™…“∂…÷ ®…∫…“Ω˛ E‰Ú ∫…xn‰∂˘ … EÚ…‰ ∫…÷x…x…‰ ±…M……* <∫…∫…‰ {…⁄¥…« ®…È ™…Ω˛ ∫……‰S…… EÚÆ˙i…… l……  EÚ S……Ω‰˛ Ω˛®…  EÚ∫…“ ¶…“ <«∑…Æ˙ EÚ“ ={……∫…x…… EÚÆÂ˙, <∫…®… EÚ…‰<« +xi…Æ˙ x…Ω˛” {…c˜i……* EÚ…‰<« =∫…‰ BEÚ x……®… ∫…‰ {…÷EÚ…Æ˙i…… Ω˲ EÚ…‰<« =∫…‰ n⁄∫˘ …Ɖ˙ ∫…‰, ®…È EÚΩ˛i……, {…Æ˙xi…÷ ∫…§… BEÚ ΩÈ,˛ <∫…∫…‰ C™…… +xi…Æ˙ {…c˜i…… ΩË*˛ {…Æ˙xi…÷ {…Æ˙®…‰∑…Æ˙ E‰Ú ¥…S…x… §……<§…±… ∫…‰ ∫…xn‰∂˘ … V…“¥…x… EÚ… ®……M…«

10

V…x…¥…Æ˙“ - °ÚÆ˙¥…Æ˙“

2012


∫…÷x…i…‰ ∫…®…™… ®…Èx…‰ |…¶…÷ ™…“∂…÷ ®…∫…“Ω˛ E‰Ú <x… ¥…S…x…… EÚ…‰ ∫…÷x……, ®……M…«, ∫…i™… +…ËÆ˙ V…“¥…x… ®…È Ω⁄,˛ƒ ®…‰Æ˙‰ §…x…… EÚ…‰<«  {…i…… E‰Ú {……∫… x…Ω˛” {…Ω÷S˛∆ … ∫…EÚi……*  EÚ∫…“ n⁄∫˘ …Ɖ˙ ¥™… HÚ E‰Ú u˘…Æ˙… =r˘…Æ˙ x…Ω˛”, C™…… EÚ +…EÚ…∂… E‰Ú x…“S…‰ ®…x…÷π™……Â ®… EÚ…‰<« n⁄∫˘ …Æ˙… x……®… x…Ω˛”,  V…∫…E‰Ú u˘…Æ˙… Ω˛®… =r˘…Æ˙ |……{i… EÚÆ˙ ∫…EÂÚ* <x… ¥…S…x…… x…‰ ®…÷Z…∫…‰ §……i… EÚ“* |……l…«x…… ∫…¶…… ®…  ¥…∑…… ∫…™…… ®… ∫…‰ BEÚ x…‰ ®…∫…“Ω˛ E‰Ú ™…Ω˛ ¥…S…x… ®…÷Z…‰  n˘J……B, Ω‰˛ ∫…§… l…E‰Ú +…ËÆ˙ §……‰Z… ∫…‰ n˘§…‰ Ω÷B˛ ±……‰M……Â, ®…‰Æ˙‰ {……∫… +…+…‰; ®…È i…÷®Ω²  ¥…∏……®… n⁄M˘ƒ ……* =xΩ˛…x …‰ ®…÷Z…‰ |…¶…÷ ™…“∂…÷ E‰Ú {……∫… +…x…‰ EÚ…‰ EÚΩ˛…* ™… n˘ i…÷®… ®…∫…“Ω˛ E‰Ú {……∫… +…+…‰, +{…x…‰ {……{…… EÚ…‰ ∫¥…“EÚ…Æ EÚÆ˙˙…,‰ +…ËÆ˙ ™…“∂…÷ {…Æ˙  ¥…∑……∫… EÚÆ˙…*‰ i…§… x… E‰Ú¥…±… ¥…‰ i…÷®Ω² S…∆M…… Ω˛“ EÚÆÂ˙M…‰, {…Æ˙xi…÷ +x…xi… V…“¥…x… ¶…“ nÂM˘ …‰, =xΩ˛…x …‰ EÚΩ˛…* ®…Èx…‰ |……l…«x…… EÚ“ +…ËÆ˙ EÚΩ˛…, |…¶…÷ ™…“∂…÷ ®…∫…“Ω˛, ™… n˘ +…{… ®…÷Z…‰ ®…‰Æ˙‰ Æ˙…M‰ … ∫…‰ S…∆M……<« |…n˘…x… EÚÆÂ˙M…‰, i…§… ®…È V…“¥…x… ¶…Æ˙ +…{…EÚ“ ∫…‰¥…… EÚ∞ƒ¸M……* i…§… |…¶…÷ ™…“∂…÷ ®…∫…“Ω˛ E‰Ú ∫……®Ω˛x…‰ ®…Èx…‰ +{…x…‰ {……{… ®……x…  ±…™…‰ +…ËÆ˙ ®…÷Z…‰ §…Ω÷i˛ … + v…EÚ +…x…xn˘ |……{i… Ω÷+ ˛ …* <∫… ∫…®…™… i…EÚ +{…x…“ ∫…®…∫i… v……î…EÚ Æ˙“ i… ¥… v…™…… E‰Ú §……¥…V…⁄n˘ ®…÷Z…‰ ∫…SS…“ ∂……Œxi… EÚ… +x…÷¶…¥… x…Ω˛” l……, {…Æ˙xi…÷ ®…∫…“Ω˛ x…‰ ®…÷Z…‰ +{…x…“ ∂……Œxi… n˘“* =xΩ˛…x …‰ ®…‰Æ˙‰ ∂…Æ˙“Æ˙ EÚ…‰ S…∆M……  EÚ™…… +…ËÆ˙ ®…‰Æ˙… ∫¥……∫l™… +…ËÆ˙ §…±…  °ÚÆ˙ ∫…‰ ±……Ë]ı +…™……* E÷ÚUÙ ∫…®…™… ={…Æ˙…xi… {…Æ˙®…‰∑…Æ˙ E‰Ú ∫…‰¥…EÚ +…M…Æ˙… ∫…‰ +…™…‰ +…ËÆ˙ =xΩ˛…x …‰ §……<§…±… ∫…‰ §…i……™……  EÚ  V…xΩ˛…x …‰ |…¶…÷ ™…“∂…÷ ®…∫…“Ω˛ {…Æ˙  ¥…∑……∫…  EÚ™…… Ω˲ ¥…‰ =x…®… +{…x…‰ x…B V…“¥…x… EÚ“ ∫……I…“, §…{… i…∫®…… E‰Ú u˘…Æ˙… nÂ*˘ 8  ∫…i…®§…Æ˙ 1950 EÚ…‰ ®…‰Æ˙… §…{… i…∫®…… Ω÷+ ˛ … +…ËÆ˙ ®…Èx…‰ +{…x…… ∫…®{…⁄h…« V…“¥…x… ®…∫…“Ω˛ E‰Ú Ω˛…l…… ®… ∫……È{…  n˘™……*  ¥…Æ˙…v‰ … |… i… n˘x… Ω˛®……Ɖ˙ M……ƒ¥… ®… BEÚ ∫…¶…… Ω˛…i‰ …“ l…“ +…ËÆ˙ =∫…®… §…Ω÷i˛ … ∫…‰ ±……‰M… <EÚ_… Ω˛…i‰ …‰ +…ËÆ˙ |…¶…÷ ™…“∂…÷ ®…∫…“Ω˛ EÚ… ∫…÷∫…®……S……Æ˙ ∫…÷x……™…… V……i…… l……* i…§… ∫…Ω˛∫…… Ω˛“  ¥…Æ˙…v… Ω˛…x‰ …‰ ±…M……* {…∆S……™…i… §…÷±……<« M…<«; ¥…Ω˛…ƒ ™…Ω˛ ®……ƒM… EÚ“ M…<«  EÚ V……‰ ®…∫…“Ω˛ {…Æ˙  ¥…∑……∫… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ,˛ +x™… ±……‰M…… ∫…‰ +±…M… Ω˛…‰ V……Bƒ* <∫…EÚ… {… Æ˙h……®… ™…Ω˛ Ω÷+ ˛ …  EÚ E‰Ú¥…±… S……Æ˙ {……xS… V…x… Ω˛“ ®…∫…“Ω˛ E‰Ú  ±…™…‰ o˘g¯ Æ˙Ω*˛‰ {…∆S……™…i… E‰Ú ¶…™… E‰Ú EÚ…Æ˙h… §……EÚ“ ±……‰M… +{…x…‰ {…÷Æ˙…x…‰ ®……M…« {…Æ˙ ±……Ë]ı M…B* §…{… i…∫®…… E‰Ú ∫…®…™… ®…‰Æ˙‰ ¶……<« x…‰ +{…x…… x……®… x…l… x…B±… Æ˙J…  ±…™…… l……* =xΩ˛…x …‰ {…Æ˙®…‰∑…Æ˙ ∫…‰ |……l…«x…… EÚ“  EÚ ¥…Ω˛ =xΩ² ®…∫…“Ω˛ EÚ… n˘∂…«x… nÂ*˘ 22  n˘x… i…EÚ =xΩ˛…x …‰ ¶……‰V…x… x…Ω˛”  EÚ™……, +xi… ®… =x…EÚ… ¶…“ ∫…∆i…÷±…x… ®…x…  §…M…b√ M…™…… +…ËÆ˙ ¥…‰ ¶…“ +{…x…‰ {…÷Æ˙…x…‰ V…“¥…x… EÚ…‰ ±……Ë]ı M…B* V……‰ ®…∫…“Ω˛ E‰Ú +x…÷M…… ®…™…… EÚ…‰ ∫…i……i…‰ l…‰, x…l… x…B±… ¶…“ =x…E‰Ú ∫……l… Ω˛…‰  ±…™…‰* =xΩ˛…x …‰ ®…÷Z…∫…‰ ¶…“ EÚΩ˛…,  EÚ ®…È ¶…“ ®…∫…“Ω˛ {…Æ˙ +{…x……  ¥…∑……∫… i™……M… EÚÆ˙ {…÷Æ˙…x…‰ V…“¥…x… ®… ±……Ë]ı +…>ƒ * ®…Èx…‰ =k…Æ˙  n˘™……, ¶…Ë™……, |…i™…‰EÚ EÚ…‰ +{…x……  x…h…«™… ∫¥…™…∆ EÚÆ˙x…… ΩË,˛ V…Ω˛…ƒ i…EÚ ®…‰Æ˙… |…∂x… ΩË,˛ |…¶…÷ ™…“∂…÷ ®…∫…“Ω˛ x…‰ ®…÷Z…‰ §…S……EÚÆ˙ +…x…xn˘ +…ËÆ˙ ∂……Œxi… n˘“ ΩË*˛ <∫…E‰Ú §……n˘ M……ƒ¥… E‰Ú ∫……Ɖ˙ ±……‰M… +…ËÆ˙ x…‰i……M…h… <EÚ_… Ω÷B˛ * ®…÷Z…∫…‰ EÚΩ˛… M…™……, V…§… i…EÚ i…÷®… +{…x…‰ {…÷Æ˙…x…‰ Æ˙…∫i…‰ {…Æ˙ ±……Ë]ı x…Ω˛” +…i…‰ i…÷®Ω² {…“]ı… V……BM……* ¶…È∫… E‰Ú J…⁄]ı‰ ∫…‰ ®…‰Æ˙‰ Ω˛…l… §……ƒv…  n˘™…‰ M…B* ®…‰Æ˙“ ∂…‰π… {…fiπ`ˆ 13 {…Æ˙.... V…“¥…x… EÚ… ®……M…«

11

V…x…¥…Æ˙“ - °ÚÆ˙¥…Æ˙“

2012


∂…§n˘ {…Ω‰˛±…“ <∫… ∂…§n˘ {…Ω‰˛±…“ ®… |…EÚ… ∂…i…¥……C™… EÚ“ {…÷∫i…EÚ E‰Ú 3, 4, 6, 10, 11, 14, 20, +…ËÆ˙ 21 +v™……™…… ®… |…™…÷HÚ n˘∫… ∂…§n˘  n˘™…‰ M…™…‰ ΩÈ˛* <xΩ² §……™… ∫…‰ n˘…™…Â, >{…Æ˙ ∫…‰ x…“S…‰ +…ËÆ˙ +…c˜“  n˘∂…… ®… f⁄∆¯ g¯™…‰* ™…Ω˛ ∂…§n˘ {…Ω‰˛±…“ +…{…EÚ“ ¥™… HÚM…i… =z… i… E‰Ú  ±…™…‰ Ω˲*  ∫…∆

®…‰

P…

v…

x…÷

π…

∫…

∫…

∫…∆

Ω˛…

∫…

®…

±…“

x…

n÷˘

§…

Z…

§…

™…

x…

S…

Ω˛… Œ±Ω˛

®…

<

∫…

∞¸

∫…∆

Ω˛…

x…

V…“

¶…“

∫…

{…∆

Ω˛…

=

+

V…

Ω˛…

x…

¥…

∫…

Ω˛…

™…÷

M……

®…÷

E÷Ú

Ω˛

Ω˛…

Æ˙

Ω˛…

x…

∂…

∂…

±…‰

™…

V…

®…

h……

x…÷

™…÷

M…

Ω˛

=

∫…

x…

Æ˙

x…

§…

®…

∫…

x…

±…

∫…

∫…

Ω∆˛

∫…÷

+…

§……<§…±… Y……x… {…Ω‰˛±…“ GÚ®……∆EÚ 8ˆ EÚ… =k…Æ˙* 1. {…¥…«i… {…Æ˙ x… S…g¯x……, x… U⁄Ùx……* 19:23 2. ™…j……‰* 3:1 3. {…Ω˛±…‰ ®…Ω˛“x…‰ E‰Ú S……Ën˘¥…  n˘x… M……‰ v…÷±…“ E‰Ú ∫…®…™…* 12:3 4. ∫…“x… x……®… V…∆M…±… ®…Â* 16:1 5. ™…Ω˛…‰¥…… E‰Ú u˘…Æ˙… §…i……™…‰ {……Ëv…‰ EÚ…‰ {……x…“ ®… b˜…±…x…‰ ∫…‰* 15:25 6. Ω˛…∞¸x…, x……n˘…§…, +§…“Ω⁄˛, B±…“+…V…Æ˙, <i……®……Æ˙* 29:9 7. ¶…‰c˜ §…EÚ Æ˙™…… EÚ…‰ S…Æ˙…i…… l……* 3:1

V…“¥…x… EÚ… ®……M…«

8. ™…Ω˛…‰¥…… {… ¥…j… EÚÆ˙x…‰Ω˛…Æ˙… Ω˲* 31:13,14 9. ™…Ω˛…‰¥……* 4:11 10. ±…‰¥…“ M……‰j… EÚ…* 2:1  ¥…V…‰i…… EÚ… x……®… ®…M…n˘±…“x…… ]ı{{……‰, +…Æ˙ {…“ B°¬Ú Eڅϱ……‰x…“,  §…±……∫…{…÷Æ˙, UÙ0M…0 ( ¥…V…‰i…… EÚ…‰ =k…®… S…÷x……¥… x……®…EÚ {…÷∫i…EÚ ={…Ω˛…Æ˙ ∫¥…∞¸{… ¶…‰V…“ V…… Æ˙Ω˛“ Ω˲*)

12

V…x…¥…Æ˙“ - °ÚÆ˙¥…Æ˙“

2012


®……M…« ∫…SS……<« +…ËÆ˙ V…“¥…x…--§……<§…±… ±…‰EÚÆ˙ ]÷Eı Úc‰-˜ ]÷Eı Úc‰˜ EÚÆ˙ n˘“ M…<«* +§… ¶…“ ®……x… ±……‰ EÚ i…÷®… ®…∫…“Ω˛“ x…Ω˛” Ω˛…,‰ ¥…‰  S…±±……B* ®…Èx…‰ =k…Æ˙  n˘™……, x…Ω˛”, ®…∫…“Ω˛ x…‰ ®…÷Z…‰ §…S……™…… ΩË,˛ ®…È =xΩ² EÚ… +x…÷EÚÆ˙h… EÚÆ˙i…… Æ˙ΩM˛ƒ⁄ ……* ∂……xi… +…ËÆ˙ ∫…÷Æ˙ I…i… M……ƒ¥… E‰Ú n˘…‰ {…÷∞¸π…… x…‰ ®…÷Z…‰ {…“]ı…* i…§… S……Ëv…Æ˙“ x…‰ BEÚ +…n˘®…“ EÚ…‰ §…§…⁄±… EÚ“ EÚ…∆]nı‰ …˘ Æ˙ b˜…±…“ i……‰cE˜ ÚÆ˙ ±……x…‰ EÚ…‰ EÚΩ˛…* ¥…‰ §……‰±…‰, V…§… i…EÚ ¥…Ω˛ +{…x…… ®…x… x… §…n˘±…‰ i…§… i…EÚ =∫…EÚ“  {…]ı…<« Ω˛…M‰ …“* §…§…⁄±… EÚ“ UÙc“˜ +… S…÷EÚ“ l…“, ¥…Ω˛ ®…÷Z…‰ ®……Æ˙x…‰ ±…M…‰ {…Æ˙xi…÷ <∫…“ ∫…®…™… ®…÷Z…‰ |…¶…÷ ™…“∂…÷ ®…∫…“Ω˛ E‰Ú ™…Ω˛ ¥…S…x… ™……n˘ +…B, =x…∫…‰ ®…i… b˜Æ˙…‰ V……‰ ∂…Æ˙“Æ˙ EÚ…‰ ®……Æ˙ b˜…±…i…‰, {…Æ˙ +…i®…… EÚ…‰ x…Ω˛” ®……Æ˙ ∫…EÚi…‰, ¥…Æ˙x…¬ =∫…∫…‰ b˜Æ˙…‰ V……‰ +…i®…… +…ËÆ˙ ∂…Æ˙“Æ˙ n˘…x‰ …… EÚ…‰ x…Æ˙EÚ ®… x…π]ı EÚÆ˙ ∫…EÚi…… ΩË*˛ ®…‰Æ˙‰ ®…x… ®…  ¥…S……Æ˙ +…™……, ™… n˘ ®…È ®…Æ˙ V……>ƒ M…… i……‰ ®…∫…“Ω˛ E‰Ú {……∫… V……>ƒM……; ™…Ω˛ i……‰ + i… +…x…xn˘ EÚ“ §……i… Ω˛…M‰ …“* ®…‰Æ˙… æ˛n™˘ … ∂……Œxi… ∫…‰ {… Æ˙{…⁄h…« Ω˛…‰ M…™……* ®…∫…“Ω˛ E‰Ú +…Æ˙Œ®¶…EÚ  ∂…π™……Â x…‰ =x…E‰Ú x……®… E‰Ú  x… ®…k… V……‰ n÷:˘ J… =`ˆ…B l…‰, ¥…Ω˛ ¶…“ ®…÷Z…‰ ∫®…Æ˙h… +…B* ±…M……i……Æ˙  {…]ı…<« ∫…‰ ¥…‰ ®…‰Æ˙‰ ∂…Æ˙“Æ˙ EÚ…‰ §…‰v…i…‰ Æ˙Ω*˛‰ ®…È ±…Ω⁄±˛ …÷Ω…˛ x… Ω˛…‰ M…™…… {…Æ˙xi…÷ V…Ë∫…‰-V…Ë∫…‰ ®…Èx…‰ |……l…«x…… EÚ“ ®…‰Æ˙‰ æ˛n™˘ … EÚ“ Æ˙I…… =∫… ∂……Œxi… u˘…Æ˙… Ω˛…i‰ …“ Æ˙Ω“˛ * V…§… ®…‰Æ˙… §…Ω÷i˛ … ∫…… ±…Ω⁄˛ §…Ω˛ M…™…… E÷ÚUÙ ±……‰M… {…÷EÚ…Æ˙ =`‰*ˆ +§… =∫…‰ +…ËÆ˙ ®…i… ®……Æ˙…*‰ ®…‰Æ˙‰ EÚ{…c‰˜ V……‰ =i……Æ˙  ±…™…‰ M…B l…‰, ®…÷Z…‰ ±……Ë]…ı  n˘™…‰ M…™…‰ +…ËÆ˙ ®…È UÙ…c‰ ˜  n˘™…… M…™……* J…‰i… ®… ®…Èx…‰ BEÚ Z……‰{…c˜“ §…x…… Æ˙J…“ l…“, V…Ω˛…ƒ ®…È |……l…«x…… E‰Ú  ±…™…‰ V……™…… EÚÆ˙i…… l……* <∫…E‰Ú §……n˘ ®…È ¥…Ω˛…ƒ M…™…… +…ËÆ˙ |…¶…÷ ∫…‰ EÚΩ˛…  EÚ  V…xΩ˛…x …‰ ®…÷Z…‰ ®……Æ˙… l……, ¥…Ω˛ =xΩ² I…®…… EÚÆÂ˙ +…ËÆ˙ ™…Ω˛ ¶…“  EÚ ¥…‰ ®…÷ HÚ EÚ… +x…÷¶…¥… {……™…Â* <∫…“ ∫…®…™… ∫…‰ ®…‰Æ˙‰ ¶……<« x……l…÷Æ˙…®…  V…xΩ˛…x …‰ ®…‰Æ˙‰ ∫……l… n÷¥˘ ™…«¥…Ω˛…Æ˙ EÚÆ˙x…‰ ¥……±…… EÚ… ∫……l…  n˘™…… l……, =x…EÚ“ +…ƒJ…… EÚ“ V™……‰ i… EÚ®… Ω˛…x‰ …‰ ±…M…“* ¥…‰ §…Ω÷i˛ … ¥™……E÷Ú±… Ω÷B˛ +…ËÆ˙ =xΩ˛…x …‰ +…M…Æ˙… E‰Ú  ¥…∑…… ∫…™…… EÚ…‰  ±…J……, V…§… ∫…‰ ®…Èx…‰ §……§…⁄Æ˙…®… (∫…Ë®…⁄B±…) EÚ…‰ {…“]ı… ΩË,˛ ®…‰Æ˙“ +…ƒJ…… EÚ“ V™……‰ i… P…]ıx…‰ ±…M…“ ΩË*˛ +§… ®…‰Æ˙‰ ®…x… ®… ∂…Œxi… x…Ω˛” ΩË*˛ §……n˘ ®… ¥…‰ +…M…Æ˙… E‰Ú  ¥…∑…… ∫…™…… ∫…‰ ¶…Â]ı EÚÆ˙x…‰ M…™…‰* =xΩ˛…x …‰ =x…∫…‰ EÚΩ˛…, i…÷®…x…‰ V……‰ E÷ÚUÙ +{…x…‰ ¶……<« E‰Ú ∫……l…  EÚ™……, +¥…∂™… Ω˲  EÚ V……EÚÆ˙ i…÷®… =∫…∫…‰ I…®…… ®……ƒM……‰* {…÷x…:∫l……{…x… <xΩ˛”  n˘x…… M……ƒ¥… ®… ®…‰Æ˙“ |……l…«x…… E‰Ú EÚ…Æ˙h… ®…‰Æ˙“ x…π]ı EÚ“ M…<« §……<§…±… E‰Ú §…n˘±…‰ ®… {…Æ˙®…‰∑…Æ˙ x…‰ ®…÷Z…‰ BEÚ +…ËÆ˙ §……<§…±…  n˘™……* E÷ÚUÙ  n˘x…… §……n˘ V…§… x……l…⁄Æ˙…®… (x…i… x…B±…) M……ƒ¥… ®… ±……Ë]ı +…™……, +{…x…‰ ∫……l… ¥…‰ BEÚ x…<« §……<§…±… ±…‰EÚÆ˙ +…B* ®…÷Z…‰ §……<§…±… n‰i˘ …‰ Ω÷™˛ …‰ ¥…‰ §……‰±…‰, ¶……<« i…÷®Ω˛…Ɖ˙ ∫……l… n÷¥˘ ™…«¥…Ω˛…Æ˙ EÚÆ˙EÚ‰ ®…Èx…‰ ¶…⁄±… EÚ“ ΩË*˛ C™…… i…÷®… ®…÷Z…‰ I…®…… EÚÆ˙…M‰ …‰? ®…Èx…‰ i……‰ +…{…EÚ…‰ {…Ω˛±…‰ Ω˛“ I…®…… EÚÆ˙  n˘™…… ΩË,˛ ®…Èx…‰ EÚΩ˛…* +…{… {…Æ˙®…‰∑…Æ˙ ∫…‰ I…®…… ®……ƒ M…™…‰* i…§… Ω˛®… n˘…x‰ …… x…‰ P…÷]xı …‰ ]‰Eı Ú‰ +…ËÆ˙  ®…±…EÚÆ˙ |……l…«x…… EÚ“* i…§… ∫…‰ Ω˛®… |……l…«x…… +…ËÆ˙ ∫…Ω˛¶…… M…i…… ®… V…÷]ı‰ Æ˙Ω˛‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ {…Æ˙®…‰∑…Æ˙ x…‰ Ω˛®……Æ˙“ |……l…«x……+… EÚ…‰ ∫…÷x…… ΩË*˛ ∫……Æ˙“ ®… Ω˛®…… =∫…“ E‰Ú x……®… EÚ…‰  ®…±…‰*

 V…“¥…x… EÚ… ®……M…«

13

V…x…¥…Æ˙“ - °ÚÆ˙¥…Æ˙“

2012


§……<§…±… Y……x… |… i…™……‰ M…i…… GÚ®……∆EÚ - 10 x……‰]ı : ∫…¶…“ |…∂x… M…±…… i…™…… EÚ“ {…j…“ ∫…‰  ±…™…‰ M…™…‰ ΩÈ˛* ®…∫…“Ω˛ x…‰  EÚ∫… §……i… E‰Ú  ±…™…‰ Ω˛®… ∫¥…i…xj…  EÚ™…… Ω˲? V……‰ ∂…Æ˙“Æ˙ E‰Ú  ±…™…‰ §……‰i…… Ω˲ ¥…Ω˛ EÚ…Ëx… ∫…“ EÚ]ıx…“ EÚ…]‰ıM……? {…Æ˙®…‰∑…Æ˙ x…‰ Ω˛®……Ɖ˙ æ˛n˘™… ®…  EÚ∫…‰ ¶…‰V…… Ω˲, V……‰ Ω˛®… =∫…‰ Ω‰˛ +§§……, Ω‰˛  {…i…… EÚΩ˛EÚÆ˙ {…÷EÚ…Æ˙i…‰ ΩÈ˛? ®…∫…“Ω˛ ®… §…{… i…∫®…… ±…‰x…‰¥……±…… x…‰ C™…… {… Ω˛x…  ±…™…… Ω˲? |… i…Y……™…  EÚ∫…‰ n˘“ M…<« l…“? 6. v…®…‘V…x…  EÚ∫… §……i… ∫…‰ V…“ ¥…i… Æ˙Ω‰˛M……? 7. ®…x…÷π™…  EÚ∫… |…EÚ…Æ˙ v…®…‘ `ˆΩ˛Æ˙i…… Ω˲? 8. V……‰ ∫…÷∫…®……S……Æ˙ {……˱…÷∫… x…‰ ∫…÷x……™…… =∫…‰ ¥…Ω˛  EÚ∫… |…EÚ…Æ˙  ®…±…… l……? 9. {……˱…÷∫… C™……  ¥…∑…… ∫…™…… E‰Ú  ±…™…‰ V…SS…… EÚ“ ∫…“ {…“c˜… ∫…Ω˛i…… Ω˲? 10. ®…∫…“Ω˛“ V…x… {…÷j… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… C™…… §…x……? 1. 2. 3. 4. 5.

x…™…®… +…ËÆ˙ ∂…i…Á : • {…Ω‰˛ ±…™…… E‰Ú Ω˛±… |……{i… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ +∆ i…®…  i… l… °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 29 Ω˲* • v…®…«∂……∫j… ∫…‰ ®…‰±… J……x…‰¥……±…‰ =k…Æ˙ Ω˛“ ®……x™… Ω˛…ÂM…‰* =k…Æ˙… E‰Ú ∫……l… §……<§…±… ∫…∆n˘¶…« n‰˘x…… + x…¥……™…« Ω˲* • ∫…¶…“ |…∂x…… E‰Ú ∫…Ω˛“ Ω˛±… ¶…‰V…x…‰ ¥……±…‰ Ω˛“  ¥…V…‰i…… P……‰ π…i…  EÚ™…‰ V……B∆M…‰* • EfiÚ{…™…… +{…x…… x……®… +…ËÆ˙ {…i…… ∫……°Ú-∫……°Ú +I…Æ˙… ®…  ±…J…Â* • ∫…¶…“ Ω˛±… {……‰∫]ıEÚ…b«˜ {…Æ˙ Ω˛“  ±…J… EÚÆ˙  x…®x… ±… J…i… {…i…‰ {…Æ˙ ¶…‰V…Â* • ∫…¶…“  ¥…V…‰i……+… EÚ…‰ BEÚ +®…⁄±™… {…÷∫i…EÚ ={…Ω˛…Æ˙ ∫¥…∞¸{… n˘“ V……™…‰M…“* -V…“¥…x… EÚ… ®……M…«, {……‰∫]ı §……ÏC∫…¬ x…∆. 27,  §…±……∫…{…÷Æ˙ - 495 001. UÙ.M….

V…“¥…x… EÚ… ®……M…«

14

V…x…¥…Æ˙“ - °ÚÆ˙¥…Æ˙“

2012


.....v…x…“ ¥™… HÚ +…ËÆ˙ +x…xi… V…“¥…x….... ΩÈ˛* <∫…“ ±…™…‰ ™…“∂…÷ ®…∫…“Ω˛ E‰Ú <∫… EÚl…x… {…Æ˙  ¥…∑……∫… EÚÆ˙x…… =∫…E‰Ú  ±…™…‰ §…‰Ω˛n˘ ®…÷Œ∂EÚ±… Æ˙Ω˛…* <∫… ¥™… HÚ E‰Ú V…“¥…x… EÚ“ ™…Ω˛ n⁄˘∫…Æ˙“ EÚ®…“ =∫…‰ ™…“∂…÷ E‰Ú {……∫… ∫…‰ n÷˘:J…“ ®…x… ±…‰EÚÆ˙ V……x…‰ EÚ…‰  ¥…¥…∂… EÚÆ˙i…… Ω˲* ¥…Ω˛ +{…x…‰ +…{…EÚ…‰ §…Ω÷˛i… + v…EÚ +…∆EÚi…… Ω˲* ¥…Ω˛ ∫¥…™…∆ v…®…‘ ∫…®…Z…i…… Ω˲* ¥…Ω˛ ∫……‰S…i…… Ω˲  EÚ ¥…Ω˛ i……‰ ±…c˜EÚ{…x… ∫…‰ Ω˛“ ∫……Æ˙“ +…Y……+… EÚ…‰ ®……x…i…… +…™…… Ω˲ * =r˘…Æ˙ {……x…‰ E‰Ú  ±…™…‰ +§… +…ËÆ˙ C™…… EÚÆx…… ∂…‰π… Æ˙Ω˛ M…™…… Ω˲* ¥…Ω˛ ¶…“ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…™…‰ ¥…Ω˛ i…Ë™……Æ˙ Ω˲* +…ËÆ˙ +…V…  ¥…b∆˜§…x…… ™…Ω˛“ Ω˲* =r˘…Æ˙ i……‰ ∫…¶…“ {……x…… S……Ω˛i…‰ ΩÈ˛ {…Æ˙xi…÷  EÚ∫…“ EÚ…‰ ™…Ω˛ x…Ω˛” ®……±…⁄®…  EÚ =r˘…Æ˙ Ω˲  EÚ∫…  S… c˜™…… EÚ… x……®…? ™…“∂…÷ ®…∫…“Ω˛ ∫…‰ ∫……I…iEÚ…Æ˙ =∫… E‰Ú +x…÷®……x…… +…ËÆ˙ +…EÚ±…x…… EÚ…‰ v¥…∫l… EÚÆ˙ n‰˘i…… Ω˲*∫…§… E÷ÚUÙ  §…J…Æ˙EÚÆ˙˙ ]⁄ı]ı V……i…… Ω˲* ™…Ω˛“ =∫…EÚ“ EÚ®…“ l…“* V…“¥…x… E‰Ú  ¥…π…™… =∫…E‰Ú  ∫…r˘…∆i… Ω˛“ M…±…i… l…‰* +M…Æ˙ ™…“∂…÷ ®…∫…“Ω˛ x…‰ =∫…‰ +{…x…“ ∫…∆{… k… EÚ…‰ §…‰S…EÚÆ˙ E∆ÚM……±…… EÚ…‰ n‰˘x…‰ +…ËÆ˙ ∫¥…M…« {…Æ˙ v…x…  ®…±…x…‰ EÚ“ §……i… EÚ“ i……‰ <∫…E‰Ú {…“U‰Ù BEÚ §…Ω÷˛i… §…c˜… ¶…‰n˘ l……˛* ™… n˘ Ω˛®… ∫…S… ®…÷S… ®… {…Æ˙®…‰∑…Æ˙ E‰Ú Æ˙…V™… ®… |…¥…‰∂… EÚÆ˙x…… Ω˲ i……‰ Ω˛®… <∫… ∫…∆∫……Æ˙ EÚ“ x…∑…Æ˙i…… EÚ…‰ +…ËÆ˙ =∫… ∫…∆∫……Æ˙ EÚ“ +x…∑…Æ˙i…… EÚ…‰ ∫…®…Z…x…… Ω˛…‰M……* =∫…E‰Ú  ¥…π…™… ®… BEÚ ¥……∫i… ¥…EÚ Y……x… Ω˛®……Ɖ˙ ¶…“i…Æ˙ Ω˛…‰x…… +…¥…∂™…EÚ Ω˲*  V…∫…E‰Ú {…“U‰Ù Ω˛®… S…±…x…‰ E‰Ú  ±…™…‰ +{…x…‰ +…{…EÚ…‰ i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ =∫…E‰Ú {…Æ˙ Ω˛®… {…⁄h…« ¶…Æ˙…‰∫…… Ω˛…‰x…… S…… Ω˛™…‰* |…¶…÷ =∫…∫…‰ EÚΩ˛i…… Ω˲,  EÚ +{…x…“ ∫…∆{… k… EÚ…‰ §…‰S…EÚÆ˙ E∆ÚM……±…… EÚ…‰ n‰˘ n‰˘* C™…… EÚ i…⁄ i……‰ +x…xi… V…“¥…x… {……x…‰ E‰Ú  ±…™…‰ +…™…… Ω˲ +…ËÆ˙ +x…xi… V…“¥…x… {……x…‰ E‰Ú  ±…™…‰ ™…… =∫…‰ V…“x…‰ E‰Ú  ±…™…‰ <∫… v…x… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… x…Ω˛”, §…Œ±EÚ ∫¥…M…« E‰Ú v…x… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… Ω˲* {…Æ˙xi…÷ ¥…Ω˛ ¥™… HÚ =n˘…∫… Ω˛…‰EÚÆ˙ ™…“∂…÷ ®…∫…“Ω˛ E‰Ú {……∫… ∫…‰ S…±…… M…™……˛* =∫…x…‰ +{…x…‰ +…{…EÚ…‰ BEÚ §…Ω÷˛i… §…c˜… v…®…‘ ®……x…… l……* +{…x…‰ +…{…EÚ…‰ ¥…Ω˛ ∫¥…M…« Æ˙…V™… ®… |…¥…‰∂… EÚÆ˙x…‰ ±……™…EÚ ™…… =∫…E‰Ú  ±…™…‰ {… Æ˙{…C¥… ®……x…i…… l……˛* {…Æ˙xi…÷ ™…“∂…÷ ®…∫…“Ω˛ =∫…∫…‰ EÚΩ˛i…… Ω˲, i…÷Z… ®… BEÚ §……i… EÚ“ P…]ı“ Ω˲* +{…x…‰ +…{…EÚ…‰ ¥…Ω˛ §…Ω÷˛i… + v…EÚ +…∆EÚi…… Ω˲ +…ËÆ˙ ¥…Ω˛ {…Æ˙®…‰∑…Æ˙ E‰Ú Æ˙…V™… ®… |…¥…‰∂… x…Ω˛” EÚÆ˙ {……i…… Ω˲* Ω˛®……Æ˙“ v……î…EÚi…… Ω˛®… {…Æ˙®…‰∑…Æ˙ E‰Ú Æ˙…V™… ®… |…¥…‰∂… x…Ω˛”  n˘±…… ∫…EÚi…“ Ω˲* {…Æ˙®…‰∑…Æ˙ E‰Ú Æ˙…V™… ®… Ω˛®… E‰Ú¥…±… {…Æ˙®…‰∑…Æ˙ E‰Ú +x…÷O…Ω˛ ∫…‰ Ω˛“ |…¥…‰∂… EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* {…Æ˙®…‰∑…Æ˙ EÚ… Æ˙…V™… Ω˛Æ˙  EÚ∫…“ E‰Ú  ±…™…‰ J…÷±…… Ω÷˛+… Ω˲* ±…‰ EÚx… =∫…®… |…¥…‰∂… EÚÆ˙x…‰ EÚ… BEÚ Ω˛“ ∂…i…« Ω˲  EÚ Ω˛®… {…Æ˙®…‰∑…Æ˙ E‰Ú Ω˛…l… ®… +{…x…‰ +…{…EÚ…‰ ∫……È{… nÂ*˘ +…ËÆ˙ {…Æ˙®…‰∑…Æ˙ EÚ“ V……‰ <SUÙ… Ω˲ =∫…E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ +{…x…‰ V…“¥…x… EÚ…‰ Ω˛®… §…x……™… +…ËÆ˙ i…§… Ω˛®… {…Æ˙®…‰∑…Æ˙ E‰Ú Æ˙…V™… ®… |…¥…‰∂… EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* ∂…‰π… +M…±…‰ +∆EÚ ®…Â.....V…“¥…x… EÚ… ®……M…«

15

V…x…¥…Æ˙“ - °ÚÆ˙¥…Æ˙“

2012


]ı…E‰ ÚÆ˙“ ®…Â §……±…EÚ

<ª……B±…“ §…Ω÷˛i… ¥…π……Á i…EÚ ®…ª… ®… Æ˙Ω˛i…‰ Æ˙Ω‰˛ +…ËÆ˙ =x…EÚ… ¥…∆∂… §…g¯i…… M…™……*

®…ª… ®… BEÚ x…™…… Æ˙…V…… À∫…Ω˛…∫…x… {…Æ˙ §…Ë`ˆ…* =∫…x…‰ ∫……‰S……  EÚ <ª……B±…“ ±……‰M… v…“Ɖ˙-v…“Ɖ˙  ®…ª… E‰Ú À∫…Ω˛…∫…x… {…Æ˙ EÚ§V…… EÚÆ˙ ±…ÂM…‰* <∫… ±…™…‰ ¥…Ω˛ =x…E‰Ú {…÷j…… EÚ…‰ {…Ën˘… Ω˛…‰i…‰ Ω˛“ ®……Æ˙ b˜…±…x…‰ EÚ“ ™……‰V…x…… §…x……<«*

{…Æ˙xi…÷ ®…⁄∫…… EÚ“ ®……i…… x…‰ +{…x…‰ §……±…EÚ EÚ…‰ §…S……x…‰ EÚ“ i…¶…“ °ÚÆ˙…Ëx… EÚ“ §…‰]ı“ +{…x…“ ∫…Ω‰˛ ±…™…… E‰Ú ™……‰V…x…… §…x……<«* =∫…x…‰ BEÚ ]ı…‰EÚÆ˙“ ®… §……±…EÚ EÚ…‰ ∫……l… ¥…Ω˛…ƒ x…Ω˛…x…‰ +…<«* =∫…x…‰ ]ı…‰EÚÆ˙“ ®… Æ˙J…EÚÆ˙ x…n˘“ ®… §…Ω˛…  n˘™…… +…ËÆ˙ =∫…EÚ“ §…Ω˛x… ®… Æ˙™…®… §……±…EÚ EÚ…‰ n‰˘J… EÚÆ˙ =∫…‰ +{…x…‰ {……∫… Æ˙J… EÚÆ˙ =∫…‰ n⁄˘Æ˙ V……i…‰ Ω÷˛B n‰˘J…i…“ Æ˙Ω˛“* {……±…x…‰ EÚ…  x…h…«™…  ±…™……*

<∫… |…EÚ…Æ˙ ®…⁄∫…… °ÚÆ˙…Ëx… E‰Ú Æ˙…V…®…Ω˛±… ®… ®… Æ˙™…®… x…‰  °ÚÆ˙…Ëx… EÚ“ §…‰]ı“ ∫…‰ EÚΩ˛…  EÚ ¥…Ω˛ =∫…‰ n⁄˘v…  {…±……x…‰ E‰Ú  ±…™…‰ BEÚ ®… Ω˛±…… EÚ…‰ ±…… ∫…EÚi…“ Ω˲ +…ËÆ˙ +{…x…“ ∫¥…™…∆ EÚ“ ®……i…… +…ËÆ˙  °ÚÆ˙…Ëx… EÚ“ §…‰]ı“ E‰Ú u˘…Æ˙… {……±…… M…™……* =∫…x…‰ §……±…EÚ EÚ“ ®……i…… EÚ…‰ =∫…E‰Ú {……∫… ±……<«* V…“¥…x… EÚ… ®……M…« V…x…¥…Æ˙“ - °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 2012 16


Æ∆˙M… ¶…Æ˙…‰

V…“¥…x… EÚ… ®……M…«

17

V…x…¥…Æ˙“ - °ÚÆ˙¥…Æ˙“

2012


|… i…10 ∫…‰ ™……Â + v { U⁄Ù]ı!…Æ˙  ¥…∂…EÚ ! …‰π…

v… {= …±…i§…EÂÚ {…÷∫

1

2

3

4

5

6

7

Ω˛xn˘“ {…÷∫i…EÂÚ : 1. +…Œi®…EÚ M…“i……¥…±…“ (100/-), 2. §…{… i…∫®…… ¥…x……®… ®…∫…“Ω˛ EÚ“ ∫…Ω˛…¶…… M…i…… (®…÷}i…), 3. S…a…x… {…Æ˙ x…”¥… b˜…±…x…‰ ¥……±…… (50/-), 4. V……‰x…“ (30/-), 5. V……ÏV…« ®…⁄±…Æ˙ (40/-), 6. x…<« ∫…÷§…Ω˛ (25/-), 7. ®…fii™…÷, ®…fii™…÷ EÚ“ P……]ı“ +…ËÆ˙ {…Æ˙®…‰∑…Æ˙ EÚ“ ∂…Æ˙h… (®…÷}i…)  Ω˛xn˘“ §……<§…±… : 8. {… ¥…j… §……<§…±… ∫……®……x™… (120/-), 9. {… ¥…j… §……<§…±… ∫……®……x™… EÚ¥…Æ˙ E‰Ú ∫……l… (200/-), 10. {… ¥…j… §……<§…±… l…®§… (700/-), 11. {… ¥…j… §……<§…±… M……‰±b˜x…-1 (700/-), 12. {… ¥…j… §……<§…±… M……‰±b˜x…-2 (700/-), 13. {… ¥…j… §……<§…±… °Ú±…Ë{… (700/-), 14. {… ¥…j… §……<§…±… +∆O…‰V…“- Ω˛xn˘“ (1000/-), 15. {… ¥…j… §……<§…±… §…c˜… +I…Æ˙ (300/-), 16. ∫… S…j… §…SS…… EÚ“ §……<§…±… (120/-), 17. {… ¥…j… §……<§…±… M……‰±b˜x…  §…x…… S…Ëx… E‰Ú (500/-) English Bible : 18. Good News Bible (100/-), 19. The Devotional Study Bible (120/-),20. Holy Bible Key (125/-),21. Holy Bible Good news edition (120/-).

|… i…™……ƒ |……{i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…™…‰ ∫…∆{…E«Ú EÚÆÂ˙ Sanctuary Literature Service P.B. N0. 27, Bilaspur, C.G- 495 001. Cell Phone : +91 94255 49016 V…“¥…x… EÚ… ®……M…«

V…x…¥…Æ˙“ - °ÚÆ˙¥…Æ˙“

2012

Jeevan Marg  

Jeevan Ka Marg is a bi-monthly hindi e-magazine of Jesus Mission India aimed at the readership in the North India Hindi speaking belt

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you