Page 1

„Nebojte se, zvěstuji vám velikou radost“ Logos na prosinec v Brně 9. XII. LP 2012 Slavnostní bohoslužba

Logos ČR Jsme ekumenické společenství věřících gayů, leseb a jejich blízkých. Kořeníme církev v Praze, Brně a Ostravě. www.LogosCR.cz Logos@LogosCR.cz

MILÍ PŘÁTELÉ, vítejte na našem slavnost­ ním adventním Logosu v Brně, který se koná tentokrát v pěkných prostorách Bet­ lémského kostela Českobratrské církve evangelické. Děkujeme za něj sboru ČCE Brno­střed. Za „půjčování“ sestry Martiny Kadlecové děkujeme sboru ČCE v Silův­ kách a také její rodině. Za otce a bratra Jana Hanáka jsme vděčni katolické farnosti v Bodlalicích. Díky za ně i za vás. ___ Čtení z evangelia: Lukáš 3,1–6

V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát spravoval Judsko a v Galileji vládl Herodes, jeho bratr Filip na území Itureje a Trachonitidy a Lyzani­ as v Abiléně, za nejvyššího kněze Annáše a Kaifáše, stalo se slovo Boží k Janovi, synu Zachariášovu, na poušti. I začal procházet celé okolí Jordánu a kázal: „Čiňte pokání a dejte se pokřtít na od­ puštění hříchů,“ jak je psáno v knize slov proroka Izaiáše: ‚Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky! Každá propast bude zasypá­ na, hory i pahorky budou srovnány; co je křivé, bude přímé, hrbolaté cesty budou rovné; a každý tvor uzří spasení Boží.‘


„Svlékni ze sebe roucho své žalosti a soužení„ Čteni z knihy proroka Barucha Bar 5,1–9

Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou ti dává Bůh.

Přioděj se rouchem spravedlnosti od Bo­ ha a vstav si na hlavu korunu slávy Věčného. Každému, kdo je pod nebem, ukáže Bůh tvůj jas.

Neboť navěky ti bude dáno jméno od Bo­ ha: „Pokoj spravedlnosti“ a „Vznešenost bázně Boží“. Vzchop se, Jeruzaléme, a postav se na výšině, pohleď na východ a podívej se na své děti, které se shro­ máždily na rozkaz Svatého od východu slunce až na západ.

Jak se radují z toho, že Bůh na ně pa­ matoval! Neboť vyšly z tebe pěšky, vede­ ny od nepřátel, ale Bůh je přivede k tobě, nesené se slávou jako na královském trůnu. Bůh totiž rozkázal snížit každou vysokou horu, odvěké pahorky, a vyplnit údolí na rovnou zemi, aby Izrael kráčel bezpečně k Boží slávě. Také lesy a každý vonný strom zastíní Izraele na Boží rozkaz. Ano, Bůh přivede Izraele, který se bude radovat ve světle jeho velebnosti, s milo­ srdenstvím a se spravedlnosti, která z něho prýští.

Motlitba společenství, ve společenství se svatými mučedníky Sergejem a Bakchem. Ty víš, Pane, jak veliký dar je mít přítele. Miloval jsi přeci Lazara, plakal jsi nad je­ ho hrobem. Děkuji Ti, Pane, za mého přítele. Tak je nám spolu dobře a navzájem si pomáháme. Nedovol, abych z nerozvážnosti ztratil je­ ho důvěru. Prosíme, abys naše jména za­ psal do knihy života.

Kresťanská tradícia pozná od 4. do 18. storočia (predovšetkým v gréckej a slovanskej oblasti) požehnania rovna­ kopohlavných párov v liturgickom rámci. Kňaz vyloží na oltár Sväté písmo. Od­ dávaní stoja vedľa seba a položia svoju pravú ruku na Písmo, kým v ľavej ruke držia sviecu. Potom ich kňaz okiadza a hovorí: „Pane náš, ktorý si považoval za správne, aby boli svätí apoštoli Filip a Bartolomej spojení – nie prostredníc­ tvom prírody, ale cez vernosť a ducha; ako si aj svätých mučeníkov Sergeja a Bakcha uznal za hodných, aby boli spojení, požehnaj i týchto tvojich služobní­ kov, spätých nie prostredníctvom prírody, ale vo viere a v samotnom duchu. Daj im pokoj a lásku a jednotu. Očisti ich srdcia od poškvrny a nečistôt a daj im milostivo, aby sa milovali, bez nenávisti a nezhôd po všetky dni ich života...“ Z knihy Johna Boswella Same­Sex Unions in Premodern Europe, 1994. Převzato z www.gaychristians.sk.


„Takový coming „To nejdůležitější je to, co se děje out Páně.“

tady a teď. Pak každá maličkost má velikou váhu.“

Kronika Logosu Brno 11. listopadu 2012 o našich rodičích a přátelích... a s nimi

„Setkání s našimi maminkami, bratry, dcerami a strýci bylo snad jedno z nejzá­ bavnějších, které Logos v Brně pamatuje. Legrační a závažné.

Mamka začala líčit, jak si vyčítala, kde udělala chybu ve výchově, když jsem jí tehdy řekl... ne že jsem na kluky, ale že se chystám pokřtít! Svěřit se nevěřícím ro­ dičům se svojí vírou bylo podobné, jako na sebe říct, že jsem gay,“ ohlíží se za se­ tkáním bratr Martin. Bratr Pavel Vichlenda vybral pro tento Logos text z Lukáše 2, 41–52. Ježíš se ztratí svým rodičům při pouti do Je­ ruzaléma. Až jej najdou, setkají se s tro­ chu „jiným“ Ježíšem, jakého dosud ne­ poznali. „Takový coming out Páně,“ napadlo nás. Plánuje se založení skupiny pro rodiče dětí s homosexuální orientací. Řešíte­li orientací svých dětí, nebo už ji neřešíte, ale chcete se podělit o svoje zkušenosti, pište na Poradna@LogosCR.cz. Díky za tento nápad odvažným ženám v našem společenství.

Kronika Logosu Praha 2. prosince 2012 Setkání s Ladislavem Heryánem, knězem a salesiánem, kte­ rý dělá „kariéru“ v církvi „na okraji“

Starozákonní čtení, které jsme během pražského setkání Logosu četli, bylo z Jeremiáše 33,14–16. Tímto textem se v katolické církvi zahajoval církevní rok a nám poskytlo při besedě s Ladislavem Heryánem dobrý úvod: Jeremiáš je ve vězení, je sám proti všem, v lidských mě­ řítcích naprosto bez naděje. Podobně jsou na tom mnozí lidé kolem nás: lidé bez domova, lidé na okraji, narkomani, lidé nešťastní. „Přijde mi inspirativní, že v setkání s nimi Ladislav Heryán prožívá svoji víru nejin­ tenzivněji: S lidmi, kteří jej přijali do své blízkosti, kteří kvůli své situaci mají vy­ pěstovanou zvláštní citlivost k prožívání toho, co se děje tady a teď,“ ohlíží se za setkáním bratr Standa.

Spravedlnost, kterou tolik zmiňuje pro­ rok Jeremiáš, chápe Láďa Heryán jako milosrdenství. A největší milosrdenství je v tom, že člověk má jistotu, že Bůh je s ním. Tato jistota člověku dává klid, ale nezbavuje ho všedních starostí. „Jak žít se starostmi a zároveň v klidu,“ ptá se Láďa Heryán.

ově L na Pellic K Ý K O S TE S u M oh LÉ T sl E B ím TA , rizujíc DUCH MÍS věn v histo ě byl vysta nčními prvky v letech ulici v Brn a lem jícími renes kým koste s převláda yl prvním evangelic . 5. B česky 1894–189 výhradně e se kázalo v Brně, kd


Logos, gay křesťané Jak nás můžete podpořit?

Kořeníme církev i komunitu v Brně, Praze a Ostravě

1. Přijďte na naše setkání. Ať jste gay, lesba nebo heterosexuál, jste ví­ taní na našem setkání.

Pozvánky, oznamy a další tipy

2. Povězte o nás někomu, koho by Logos mohl zajímat. Máte známého nebo známou, kteří jsou lidé hledající a mohlo by je zajímat naše společen­ ství? 3. Věnujte nám svoji pastorační péči. Usilujeme o integraci do našich domovských církví, nechceme se z nich vyčleňovat. Stojíme o pastorační péči duchovních osob. Budeme vděčni evangelickým i katolickým duchovním za jejich odvahu a otevřené srdce, když mezi nás zavítají.

4. Staňte se členem. Vaše členství ve sdružení Logos ČR vítáme ja­ ko symbolickou podporu naší činnosti a bude přijato jako povzbuzení těmi, kdo se o činnost Logosu starají. Nemáme žádné poplatky.

5. Zapojte se do činnosti. Žeň je hojná. Můžete například pomáhat s pří­ pavou těchto pracovních listů. Rádi bychom také pořádali semináře a workshopy, meziná­ rodní setkání, zřídili knihovnu, rozjeli program zaměřený na rodiče dětí s homosexuální ori­ entací a na seniory. 5. Přispějte penězi. Na to nejdůležitější z našich aktivit, totiž na pravidelná setkávání, se skládáme po nich do košíčku. Některé činnosti dotují naši členové ze své kapsy. Máme ale v hlavě několik nápa­ dů, které už budou něco stát. 6. Modlitbou! Děkujeme. _____

Tiskovinu Logos na měsíc připravuje o. s. Logos ČR. Vychází 2krát měsíčně v mutaci pro Prahu a Brno. Neprodejné. Číslo 3/2012. Kontaktujte Martina Maryšku, Logos@LogosCR.cz.

čt 20. prosince 2012 Vánoční večírek Logosu v Praze Sbor ČCE U Jákobova žebříku, Kobylisy ne 13. ledna 2013 Velké setkání Logosu v Brně s Jiřím Hromadou na téma „jak jsem byl ve­ den k velkým věcem“ (v jednání)

Dobrý Bože, v čase adventu očekáváme příchod tvého Syna. Očekáváme toužebně každým okamžikem, že zaklepe na dveře našeho srdce a že je otevře své lásce. Očekáváme také jeho příchod na konci časů, kdy se všechno naplní jeho spásou. Očekáváme přicházejícího, a přece víme, že už je tu s námi. Prosíme tě, aby k nám Ježíš přišel tak, abychom skutečně došli k sobě samým. Často totiž nebýváme u sebe doma a v myšlenkách se touláme někde docela jinde. Dej, ať je pro nás tento adventní čas dobou požehnání, ve které se vrátíme do vlastního nitra a začneme prožívat přítomný okamžik. Dej, ať nám čekání na tvého Syna otevře doširoka srdce, aby mohl skutečně vstoupit a přebývat v něm.

Ať se nás dotkne touha po spáse, jež k nám přišla ve tvém Synu a stále k nám touží přicházet. V tento adventní čas proměň naše závislosti, které nás pořád ještě drží v zajetí, v hlubokou touhu. Daruj nám jistotu, že v touze po příchodu tvého Syna je on sám již přítomen mezi námi a že plní naše srdce svou láskou. A. Grün: Moje modlitební kniha, 2012

Advent ~ Logos na prosinec v Brně, 9. XII. 2012  
Advent ~ Logos na prosinec v Brně, 9. XII. 2012  

Pracovní listy/newsletter společenství LGBTQ věřících Logos. Pracovní listy byly připravené pro slavnostní adventní bohoslužbu v Brně. 3. čí...

Advertisement